zondag 28 mei 2023

Zalig Pinksteren! "Wij zijn ieder een unieke bundeling van genadegaven in uitvoering"

 


Zalig Pinksteren!

Zalig in die zin dat het tot heil van Uw ziel strekt, maar ook nog veel ruimer. Ik wens U toe dat U de Gaven van de Heilig Geest deelachtig mag.  

De gaven van de Heilige Geest verwijzen naar de speciale bekwaamheden, vermogens en genadegaven die de Heilige Geest schenkt aan individuele gelovigen voor de opbouw van de Kerk en de dienst aan anderen. Ze worden genoemd in verschillende Bijbelpassages waaronder 1 Kor 12, Ef 4 en Rom 12.

Er zijn verschillende lijsten van geestelijke gaven in de Schrift, maar deze zijn lijsten niet uitputtend zijn;  de Heilige Geest geeft vrij de gaven die passen bij de unieke behoeften en taken van individuele gelovigen en de gemeenschap waarin ze leven op een bepaald moment. Elke gelovige heeft een unieke combinatie van gaven ontvangen met een dynamische samenstelling.  Het is de geloofskunst deze gaven te ontdekken, te ontwikkelen en in overeenstemming met Gods wil te gebruiken. Het is ook belangrijk de gaven van anderen te erkennen en te waarderen, en samen te werken in gemeenschap om het lichaam van Christus te versterken tot eer aan God en heil van mensen. 

Wij zijn ieder een unieke bundeling van genadegaven in uitvoering, zoals we ook ieder een uniek Schepsel Gods zijn, met wie God een bijzondere bedoeling en voor wie God een unieke roeping heeft.

Enkele gaven van de Heilige Geest zijn:

Wijsheid: het vermogen om goddelijke wijsheid en inzicht te ontvangen en toe te passen in verschillende situaties.

Kennis: het vermogen om diepgaand begrip te hebben van geestelijke waarheden en Gods Woord.

Geloof: het onwankelbare vertrouwen in God, waardoor bergen verzet kunnen worden en Goddelijke voorziening en doorbraken mogelijk worden.

Genezing: het vermogen om Gods genezende kracht te manifesteren en lichamelijke, emotionele en geestelijke genezing te brengen en te ontvangen.

Profetie: het vermogen om Gods boodschappen door te geven, geïnspireerd door de Heilige Geest, om te bemoedigen, te vermanen, te troosten of te onderwijzen.

Onderscheiding van geesten: het vermogen om geestelijke waarheden te onderscheiden en de bron en intentie achter bepaalde geestelijke manifestaties te herkennen en ook te onderkennen wanneer deze niet van God afkomstig zijn.

Wonderen: het vermogen om bovennatuurlijke tekenen en wonderen uit te voeren die getuigen van de kracht en aanwezigheid van God.

het spreken van Talen en uitleg van talen: het vermogen om in vreemde talen te spreken die niet door de spreker zijn geleerd, of om deze talen te interpreteren voor de opbouw en het begrip van anderen. In de lezingen van Pinksteren wordt beschreven dat ieder de apostelen hoorde spreken in zijn eigen taal.

De speciale, waardevolle gave is die van Troost. De Heilige Geest komt naar ons toe als een Trooster, als een Helper die ons bijstaat in tijden van pijn, verdriet, angst en moeilijkheden. Jezus beloofde de apostelen dat Hij de Heilige Geest zou zenden om hen te troosten en hen nooit alleen te laten (Joh 14, 16-18). De Troost die de Heilige Geest brengt, is diepgaand en helend. Hij is nabij de gebrokenen van hart en biedt een troost die verder gaat dan menselijke vermogens. De Heilige Geest spreekt tot onze ziel, bemoedigt ons en herinnert ons aan de waarheid van Gods woord en beloften.

De troost van de Heilige Geest overstijgt onze omstandigheden hier en nu. Deze is in staat om vrede te brengen in tijden van chaos, hoop te geven in tijden van wanhoop en kracht te schenken in tijden van zwakte. Zijn aanwezigheid en troostende stem brengen rust en vreugde te midden van pijn en verdriet.

Als we ons openstellen voor de werking van de Heilige Geest, kunnen we ervaren hoe Hij ons hart troost en geneest. Hij geeft ons de moed om door te gaan, zelfs wanneer het leven moeilijk is, en herinnert ons eraan dat we niet alleen zijn. Door de Heilige Geest worden onze wonden verzacht en worden we opgebeurd, zodat we anderen ook kunnen troosten met dezelfde troost die we van God hebben ontvangen (2 Kor 1, 3-4).

Van harte wens ik U speciaal op deze dag de zegen van de Heilige Geest toe!

Zalig Pinksteren!