maandag 29 mei 2023

Alexander Agricola - Nobis Sancti Spiritus met enige informatie over de componist, zijn tijd en de compositieGezang Nobis Sancti Spiritus:
Latijnse tekst:
Nobis Sancti Spíritus grátia sit data,
de qua virgo vírginum fuit obumbráta,
cum per sanctum ángelum fuit salutáta:
Verbum caro factum est, virgo fecundáta.

 Veni Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium:
 et tui amóris in eis ignem accénde.

Nederlandse vertaling:
Moge ons de verheven genade van de Heilige Geest gegeven worden,
door wie de Maagd der maagden werd overschaduwd,
toen zij begroet werd door de heilige engel:
Het Woord is vlees geworden, de Maagd heeft het ontvangen.

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw trouwe volgelingen:
en laat het vuur van uw liefde in hen ontbranden.

Componist: Alexander Agricola (1426-1506):
Alexander Agricola was een beroemde componist en zanger die leefde in de late 15e eeuw. Hij werd geboren rond 1446 in Vlaanderen.Vlaanderen was toen  bekend om zijn bloeiende muziekcultuur. Agricola was een veelzijdig muzikaal talent en stond bekend om zijn vaardigheden als componist, zanger en instrumentalist.

Hij begon zijn opleiding bij de beroemde componist Johannes Ockeghem in Parijs. Ockeghem  had een grote invloed van Agricola's muzikale stijl.  Na zijn opleiding werkte Agricola in verschillende Europese steden tevens kunstcentra, waaronder Milaan, Rome en Napels. Hij werd al snel bekend om zijn muzikale talent en werd gewaardeerd door de rijke en machtige kunstbeschermers van die tijd:
- Filips de Schone (1482-1506): Agricola diende als kapelmeester aan het hof van Filips de Schone, de heerser van de Habsburgse Nederlanden. Filips de Schone was een belangrijke beschermheer van kunst en muziek, en zijn steun stelde Agricola in staat om zijn talenten te ontwikkelen en te bloeien.
- Lorenzo de' Medici (1469-1492): Agricola verbleef enige tijd in Italië, waar hij de bescherming genoot van Lorenzo de' Medici, ook wel bekend als Lorenzo il Magnifico. Lorenzo was een invloedrijke heerser en een groot liefhebber van kunst en muziek. Onder zijn bescherming had Agricola toegang tot de bloeiende muziekscene in Florence en kon hij zijn talenten verder ontwikkelen.
- Maximiliaan I (1493-1519): Nadat Agricola terugkeerde naar Vlaanderen, werd hij een gewaardeerde hofcomponist aan het hof van Maximiliaan I, de keizer van het Heilige Roomse Rijk. Maximiliaan was een groot liefhebber van muziek en onder zijn bescherming kon Agricola belangrijke composities schrijven voor officiële gelegenheden en ceremonies.
- Paus Alexander VI(1492-1503): Tijdens zijn verblijf in Rome genoot Agricola de bescherming van paus Alexander VI. De paus had een voorliefde voor kunst en muziek en was onder de indruk van Agricola's talent. Onder zijn bescherming kon Agricola zijn muzikale carrière verder ontwikkelen en zijn composities ten gehore brengen aan belangrijke religieuze figuren en hoogwaardigheidsbekleders.

Een van Agricola's bekendste composities is het lied "Fortuna Desperata". Dit werk werd een van de meest populaire en wijdverspreide composities van de 15e eeuw. Het illustreert Agricola's vaardigheid in het schrijven van levendige melodieën en het creëren van complexe harmonieën.

In zijn latere jaren keerde Agricola terug naar Vlaanderen, waar hij een belangrijke positie verwierf aan het hof van de Habsburgse keizer Maximiliaan I. Hij werd een van de keizerlijke hofcomponisten en was verantwoordelijk voor het componeren van muziek voor officiële ceremonies en feesten.

Alexander Agricola overleed op 15 augustus 1506 in Valladolid, Spanje. Zijn muzikale nalatenschap leeft voort in zijn vele composities, die een grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de renaissance-muziek. Agricola wordt nog steeds beschouwd als een van de meest belangrijke componisten van zijn tijd en zijn werken worden vandaag de dag nog steeds uitgevoerd en bestudeerd.

Meer over Nobis Sancte Spiritus:
Het gezang Nobis Sancte Spiritus is een van de meest geliefde en invloedrijke werken uit Agricola's repertoire. Het is geschreven voor Pinksteren. Wanneer het precis werd gecomponeerd, is niet bekend, maar gelet op de actiefste tijd van de componist dateert het vermoedelijk van het einde van de vijftiendee eeuw.

Het gezang wordt gekenmerkt door zijn prachtige melodie, die zowel expressief als meeslepend is. Nobis Sancti Spíritus is geschreven in de vorm van een oproep tot de Heilige Geest en wordt vaak gebruikt in liturgische vieringen, processies en devotionele bijeenkomsten.

De tekst van het gezang vraagt om de komst en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Het benadrukt de behoefte aan goddelijke genade, verlichting en troost. De woorden roepen op tot zegen van de Heilige Geest om de harten van gelovigen te vervullen van goddelijke wijsheid, Genade en liefde.

"Nobis Sancti Spíritus grátia sit data" - "Mogen wij de genade van de Heilige Geest ontvangen." Deze regel benadrukt het verlangen naar de genade en de gaven van de Heilige Geest, die als een goddelijke kracht het leven van de gelovigen  inspireert.

"de qua virgo vírginum fuit obumbráta" - "door wie de maagd onder de maagden werd overschaduwd." Deze passage verwijst naar de aankondiging van de Heilige Geest aan de Maagd Maria, waarbij de Heilige Geest haar overschaduwde en Jezus, de Zoon van God in haar schoot ontving.

"cum per sanctum ángelum fuit salutáta" - "toen zij begroet werd door de heilige engel." Dit verwijst naar het moment waarop de aartsengel Gabriël aan Maria verscheen en haar de boodschap bracht dat zij de moeder van Jezus zou worden.

"Verbum caro factum est, virgo fecundáta" - "Het Woord is vlees geworden, de maagd heeft het ontvangen." Hiermee wordt verwezen naar de ontvangst van Jezus, het  Goddelijk Kind, in de maagdelijke schoot van Maria, waardoor het goddelijke Woord in menselijke gedaante ter wereld kwam.

"Veni Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde" - "Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen: en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde." 
Dit is de klassieke smeekbede om de komst van de Heilige Geest af te smeken, die wordt gevraagd om de harten van de gelovigen te verlichten met het vuur van Gods liefde en om hen te leiden in hun reis door het geestelijk leven.

Agricola's compositie van Nobis Sancti Spíritus weerspiegelt Agrocola's meesterschap over polyfone muziek, waarbij verschillende melodische lijnen harmonieus samenkomen. Het is een meerstemmig werk in de stijl van de vroege Renaissance, bedoeld is om gezongen te worden door een koor.  In "Nobis Sancte Spiritus" schreef Agricola een rijke en expressieve compositie die de tekst van het gezang treffend weerspiegelt.

zondag 28 mei 2023

J.S. Bach Cantata BWV 172 Pentecost "Erschallet, ihr Lieder"

Surrender to the Spirit — Bishop Barron's Sunday Sermon

Veni Creator Spiritus - Notre-Dame de Paris (voor de Grote Brand 13-14 april 2019)

Veni Sancte Spiritus (sequentie van Pinksteren)

Zalig Pinksteren! "Wij zijn ieder een unieke bundeling van genadegaven in uitvoering"

 


Zalig Pinksteren!

Zalig in die zin dat het tot heil van Uw ziel strekt, maar ook nog veel ruimer. Ik wens U toe dat U de Gaven van de Heilig Geest deelachtig mag.  

De gaven van de Heilige Geest verwijzen naar de speciale bekwaamheden, vermogens en genadegaven die de Heilige Geest schenkt aan individuele gelovigen voor de opbouw van de Kerk en de dienst aan anderen. Ze worden genoemd in verschillende Bijbelpassages waaronder 1 Kor 12, Ef 4 en Rom 12.

Er zijn verschillende lijsten van geestelijke gaven in de Schrift, maar deze zijn lijsten niet uitputtend zijn;  de Heilige Geest geeft vrij de gaven die passen bij de unieke behoeften en taken van individuele gelovigen en de gemeenschap waarin ze leven op een bepaald moment. Elke gelovige heeft een unieke combinatie van gaven ontvangen met een dynamische samenstelling.  Het is de geloofskunst deze gaven te ontdekken, te ontwikkelen en in overeenstemming met Gods wil te gebruiken. Het is ook belangrijk de gaven van anderen te erkennen en te waarderen, en samen te werken in gemeenschap om het lichaam van Christus te versterken tot eer aan God en heil van mensen. 

Wij zijn ieder een unieke bundeling van genadegaven in uitvoering, zoals we ook ieder een uniek Schepsel Gods zijn, met wie God een bijzondere bedoeling en voor wie God een unieke roeping heeft.

Enkele gaven van de Heilige Geest zijn:

Wijsheid: het vermogen om goddelijke wijsheid en inzicht te ontvangen en toe te passen in verschillende situaties.

Kennis: het vermogen om diepgaand begrip te hebben van geestelijke waarheden en Gods Woord.

Geloof: het onwankelbare vertrouwen in God, waardoor bergen verzet kunnen worden en Goddelijke voorziening en doorbraken mogelijk worden.

Genezing: het vermogen om Gods genezende kracht te manifesteren en lichamelijke, emotionele en geestelijke genezing te brengen en te ontvangen.

Profetie: het vermogen om Gods boodschappen door te geven, geïnspireerd door de Heilige Geest, om te bemoedigen, te vermanen, te troosten of te onderwijzen.

Onderscheiding van geesten: het vermogen om geestelijke waarheden te onderscheiden en de bron en intentie achter bepaalde geestelijke manifestaties te herkennen en ook te onderkennen wanneer deze niet van God afkomstig zijn.

Wonderen: het vermogen om bovennatuurlijke tekenen en wonderen uit te voeren die getuigen van de kracht en aanwezigheid van God.

het spreken van Talen en uitleg van talen: het vermogen om in vreemde talen te spreken die niet door de spreker zijn geleerd, of om deze talen te interpreteren voor de opbouw en het begrip van anderen. In de lezingen van Pinksteren wordt beschreven dat ieder de apostelen hoorde spreken in zijn eigen taal.

De speciale, waardevolle gave is die van Troost. De Heilige Geest komt naar ons toe als een Trooster, als een Helper die ons bijstaat in tijden van pijn, verdriet, angst en moeilijkheden. Jezus beloofde de apostelen dat Hij de Heilige Geest zou zenden om hen te troosten en hen nooit alleen te laten (Joh 14, 16-18). De Troost die de Heilige Geest brengt, is diepgaand en helend. Hij is nabij de gebrokenen van hart en biedt een troost die verder gaat dan menselijke vermogens. De Heilige Geest spreekt tot onze ziel, bemoedigt ons en herinnert ons aan de waarheid van Gods woord en beloften.

De troost van de Heilige Geest overstijgt onze omstandigheden hier en nu. Deze is in staat om vrede te brengen in tijden van chaos, hoop te geven in tijden van wanhoop en kracht te schenken in tijden van zwakte. Zijn aanwezigheid en troostende stem brengen rust en vreugde te midden van pijn en verdriet.

Als we ons openstellen voor de werking van de Heilige Geest, kunnen we ervaren hoe Hij ons hart troost en geneest. Hij geeft ons de moed om door te gaan, zelfs wanneer het leven moeilijk is, en herinnert ons eraan dat we niet alleen zijn. Door de Heilige Geest worden onze wonden verzacht en worden we opgebeurd, zodat we anderen ook kunnen troosten met dezelfde troost die we van God hebben ontvangen (2 Kor 1, 3-4).

Van harte wens ik U speciaal op deze dag de zegen van de Heilige Geest toe!

Zalig Pinksteren!

donderdag 18 mei 2023

Benedictus XVI - „Der Mensch findet nunmehr für immer Raum in Gott“ Christi Himmelfahrt 2009

 

Liebe Brüder und Schwestern!

»Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde« (Apg 1,8). Mit diesen Worten verabschiedet sich Jesus von den Aposteln, wie wir in der ersten Lesung gehört haben. Unmittelbar darauf fügt der biblische Autor hinzu: »Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken« (Apg 1,9).

Das ist das Geheimnis von Christi Himmelfahrt, das wir heute feierlich begehen. Was aber wollen uns die Bibel und die Liturgie mitteilen, wenn es heißt, daß Jesus »emporgehoben« wurde? Der Sinn dieses Ausdrucks ist nicht allein einem einzigen Textabschnitt zu entnehmen, ebensowenig einem einzigen Buch des Neuen Testaments, sondern einem aufmerksamen Hören auf die Heilige Schrift insgesamt. Der Gebrauch des Verbums »emporheben« stammt nämlich aus dem Alten Testament und ist auf die Einsetzung in die Königswürde bezogen. Die Himmelfahrt Christi bedeutet also an erster Stelle die Einsetzung des gekreuzigten und auferstandenen Menschensohnes in das Königtum Gottes über die Welt.

Es gibt allerdings einen tieferen, nicht unmittelbar wahrnehmbaren Sinn. In der Apostelgeschichte heißt es zunächst, dass Jesus »emporgehoben« wurde (V. 9), und unmittelbar folgend wird hinzugefügt, dass er »aufgenommen wurde« (V. 11). Das Ereignis ist nicht so beschrieben, als handle es sich um eine Reise in die Höhe, sondern als ein Wirken der Kraft Gottes, die Jesus in den Raum der göttlichen Nähe einführt. Die Gegenwart der Wolke, die »ihn ihren Blicken entzog« (V. 9), bezieht sich auf ein sehr altes Bild der alttestamentlichen Theologie und fügt den Bericht über die Himmelfahrt in die Geschichte Gottes mit Israel ein, von der Wolke des Sinai und über dem Bundeszelt in der Wüste bis hin zur leuchtenden Wolke auf dem Berg der Verklärung.

Dadurch, dass der Herr in die Wolke gehüllt dargestellt wird, wird schließlich auf dasselbe Geheimnis Bezug genommen, das auch im Symbol des »zur Rechten Gottes Sitzens« zum Ausdruck gebracht wird. Im zum Himmel aufgefahrenen Christus ist der Mensch in einer unerhörten und neuen Weise in die Vertrautheit mit Gott eingetreten, der Mensch findet nunmehr für immer Raum in Gott.

Der »Himmel« verweist auf keinen Ort über den Sternen, sondern auf etwas viel Kühneres und Erhabeneres: Er verweist auf Christus selbst, die göttliche Person, die voll und für immer das Menschsein in sich aufnimmt, auf ihn, in dem Gott und Mensch für immer untrennbar vereint sind. Und wir nähern uns dem Himmel, ja wir treten in den Himmel in dem Maß ein, in dem wir uns Jesus nähern und in Gemeinschaft mit ihm treten. Das heutige Hochfest Christi Himmelfahrt lädt uns daher zu einer tiefen Gemeinschaft mit dem gestorbenen und auferstandenen Jesus ein, der unsichtbar im Leben eines jeden von uns gegenwärtig ist.

Aus dieser Perspektive begreifen wir, warum der Evangelist Lukas sagt, dass die Jünger nach der Himmelfahrt »in großer Freude« nach Jerusalem zurückkehrten (24,52). Der Grund ihrer Freude besteht in der Tatsache, dass das, was sich ereignet hatte, in Wahrheit keine Trennung war: im Gegenteil, sie hatten nunmehr die Gewissheit, dass der Gekreuzigte und Auferstandene lebendig war und in ihm der Menschheit für immer die Türen zum ewigen Leben geöffnet worden sind. Mit anderen Worten brachte seine Himmelfahrt nicht seine vorübergehende Abwesenheit von der Welt mit sich, sondern leitete vielmehr die neue, endgültige und unzerstörbare Form seiner Gegenwart ein, dies aufgrund seiner Teilhabe an der königlichen Macht Gottes. Gerade ihnen, den Jüngern, ermutigt durch die Kraft des Heiligen Geistes, wird es zukommen, seine Gegenwart durch das Zeugnis, die Verkündigung und den missionarischen Einsatz wahrnehmbar zu machen.

Das Hochfest der Himmelfahrt des Herrn sollte auch uns mit Freude und Begeisterung erfüllen, gerade wie es den Aposteln geschah, die vom Ölberg »in großer Freude« aufbrachen. Wie sie sollen auch wir die Einladung der »zwei Männer in weißen Gewändern« annehmen und nicht dastehen und zum Himmel emporschauen; unter der Leitung des Heiligen Geistes müssen wir vielmehr überall hingehen und die heilbringende Botschaft vom Tod und von der Auferstehung Christi verkünden. Es begleiten uns und gereichen uns zum Trost dessen eigene Worte, mit denen das Evangelium nach Matthäus schließt: »Seid gewiß: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt« (Mt 28,20).

Liebe Brüder und Schwestern, der historische Charakter der Auferstehung und Himmelfahrt Christi hilft uns, das transzendente und eschatologische Sein der Kirche zu erkennen und zu begreifen; sie ist nicht entstanden und sie lebt nicht, um ein Ersatz für die Abwesenheit ihres »entschwundenen« Herrn zu sein, sondern sie findet vielmehr den Grund ihres Seins und ihrer Sendung in der unsichtbaren Gegenwart Jesu, der mit der Macht seines Geistes wirkt.

Mit anderen Worten könnten wir sagen, dass die Kirche nicht die Aufgabe erfüllt, die Wiederkehr eines »abwesenden« Jesus vorzubereiten; sie lebt und wirkt dagegen vielmehr, um seine »glorreiche Gegenwart« auf eine geschichtliche und existentielle Weise zu verkünden. Seit dem Tag der Himmelfahrt schreitet jede christliche Gemeinde auf ihrem irdischen Weg hin zur Erfüllung der messianischen Verheißungen, genährt vom Wort Gottes und gespeist vom Leib und Blut ihres Herrn. Das ist das Sein der Kirche – so erinnert das II. Vatikanische Konzil –, während sie »zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg [dahinschreitet] und […] das Kreuz und den Tod des Herrn [verkündet], bis er wiederkommt« (Lumen gentium, 8).

Copyright 2009 - Libreria Editrice Vaticana

Überschriften, Zwischenzitate und Zwischentitel sind redaktionelle Einfügungen


Cardinal Newman - Sermon 18. Mysteries in Religion Seasons - Ascension - "We are in a world of mystery, with one bright Light before us, sufficient for our proceeding forward through all difficulties".

Sermon 18. Mysteries in Religion Seasons - Ascension

"It is Christ that died, yea rather, that is risen again, Who is even at the right hand of God, Who also maketh intercession for us." Rom. viii. 34.

{206} [Note 1] THE Ascension of our Lord and Saviour is an event ever to be commemorated with joy and thanksgiving, for St. Paul tells us in the text that He ascended to the right hand of God, and there makes intercession for us. Hence it is our comfort to know, that "if any man sin, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, and He is the propitiation for our sins." [1 John ii. 1, 2.] As the Jewish High Priest, after the solemn sacrifice for the people on the great day of Atonement, went into the Holy of Holies with the blood of the victim, and sprinkled it upon the Mercy-Seat, so Christ has entered into Heaven itself, to present (as it were) before the Throne that sacred Tabernacle which was the instrument of His passion,—His pierced hands and wounded {207} side,—in token of the atonement which He has effected for the sins of the world.

Wonder and awe must always mingle with the thankfulness which the revealed dispensation of mercy raises in our minds. And this, indeed, is an additional cause of thankfulness, that Almighty God has disclosed to us enough of His high Providence to raise such sacred and reverent feelings. Had He merely told us that He had pardoned us, we should have had overabundant cause for blessing and praising Him; but in showing us somewhat of the means, in vouchsafing to tell what cannot wholly be told, in condescending to abase heavenly things to the weak and stammering tongues of earth, He has enlarged our gratitude, yet sobered it with fear. We are allowed with the Angels to obtain a glimpse of the mysteries of Heaven, "to rejoice with trembling." Therefore, so far from considering the Truths of the Gospel as a burden, because they are beyond our understanding, we shall rather welcome them and exult in them, nay, and feel an antecedent stirring of heart towards them, for the very reason that they are above us. Under these feelings I will attempt to suggest to you on the present Festival some of the incentives to wonder and awe, humility, implicit faith, and adoration, supplied by the Ascension of Christ.

1. First, Christ's Ascension to the right hand of God is marvellous, because it is a sure token that heaven is a certain fixed place, and not a mere state. That bodily presence of the Saviour which the Apostles handled is not here; it is elsewhere,—it is in heaven. This contradicts the notions of cultivated and speculative minds, {208} and humbles the reason. Philosophy considers it more rational to suppose that Almighty God, as being a Spirit, is in every place; and in no one place more than another. It would teach, if it dare, that heaven is a mere state of blessedness; but, to be consistent, it ought to go on to deny, with the ancient heretics, referred to by St. John, that "Jesus Christ is come in the flesh," and maintain that His presence on earth was a mere vision; for, certain it is, He who appeared on earth went up from the earth, and a cloud received Him out of His Apostles' sight. And here again an additional difficulty occurs, on minutely considering the subject. Whither did He go? beyond the sun? beyond the fixed stars? Did He traverse the immeasurable space which extends beyond them all? Again, what is meant by ascending? Philosophers will say there is no difference between down and up, as regards the sky; yet, whatever difficulties the word may occasion, we can hardly take upon us to decide that it is a mere popular expression, consistently with the reverence due to the Sacred Record.

And thus we are led on to consider, how different are the character and effect of the Scripture notices of the structure of the physical world, from those which philosophers deliver. I am not deciding whether or not the one and the other are reconcileable; I merely say their respective effect is different. And when we have deduced what we deduce by our reason from the study of visible nature, and then read what we read in His inspired word, and find the two apparently discordant, this is the feeling I think we ought to have on our {209} minds;—not an impatience to do what is beyond our powers, to weigh evidence, sum up, balance, decide, and reconcile, to arbitrate between the two voices of God,—but a sense of the utter nothingness of worms such as we are; of our plain and absolute incapacity to contemplate things as they really are; a perception of our emptiness, before the great Vision of God; of our "comeliness being turned into corruption, and our retaining no strength;" a conviction, that what is put before us, in nature or in grace, though true in such a full sense that we dare not tamper with it, yet is but an intimation useful for particular purposes, useful for practice, useful in its department, "until the day-break and the shadows flee away," useful in such a way that both the one and the other representation may at once be used, as two languages, as two separate approximations towards the Awful Unknown Truth, such as will not mislead us in their respective provinces. And thus while we use the language of science, without jealousy, for scientific purposes, we may confine it to these; and repel and reprove its upholders, should they attempt to exalt it and to "stretch it beyond its measure." In its own limited round it has its use, nay, may be made to fill a higher ministry, and stand as a proselyte under the shadow of the temple; but it must not dare profane the inner courts, in which the ladder of Angels is fixed for ever, reaching even to the Throne of God, and "Jesus standing on the right hand of God."

I will but remind you on this part of the subject, that our Lord is to come from heaven "in like manner" as He went; that He is to come "in clouds," that {210} "every eye shall see Him," and "all tribes of the earth wail because of Him." Attempt to solve this prediction, according to the received theories of science, and you will discover their shallowness. They are unequal to the depth of the problem.

2. I have made the foregoing remark in order to impress upon you the mystery with which we are encompassed all about, such as not merely to attach to one or two truths of religion, but extending to almost every sacred fact, and to every action of our lives. With the same view, let me observe upon the doctrine which accompanies the fact of the Ascension. Christ, we are told, has gone up on high "to present Himself before the face of God for us." He has "entered by His own blood once for all into the Holy Place, having effected eternal redemption." "He ever liveth to make intercession for those who come unto God by Him; He hath a priesthood which will not pass from Him." "We have such an High Priest, who is set on the right hand of the throne of the Majesty in the heavens; a Minister of the Sanctuary, and of the true Tabernacle, which the Lord pitched, and not man." [Heb. ix. 12, 24, 25; vii. 24, 25; viii. 1, 2.]

These and similar passages refer us to the rites of the Jewish law. They contain notice of the type, but what is the Antitype? We can give no precise account of it. For consider; why was it that Christ ascended on high? With what object? What is His work? What is the meaning of His interceding for us in heaven? We know that, whatever He does, it is the gracious reality of the Mosaic figure. The High Priest {211} entering with the atoning blood into the Holiest, was a representation of Christ's gracious deed in our behalf. But what is that deed? We know what the shadow is; what is the substance? The death of Christ answers to the Jewish rite of Atonement; how does He vouchsafe to fulfil the rite of Intercession? Instead of explaining, Scripture does but continue to answer us in the language of the type; even to the last it veils His deed under the ancient figure [Note 2]. Shall we therefore explain away its language as merely figurative, which (as the word is now commonly understood) is next to saying it has no meaning at all? Far from it. Clouds and darkness are round about Him. We are not given to see into the secret shrine in which God dwells. Before Him stand the Seraphim, veiling their faces. Christ is within the veil. We must not search curiously what is His present office, what is meant by His pleading His sacrifice, and by His perpetual intercession for us. And, since we do not know, we will studiously keep to the figure given us in Scripture: we will not attempt to interpret it, or change the wording of it, being wise above what is written. We will not neglect it, because we do not understand it. We will hold it as a Mystery, or (what was anciently called) a Truth Sacramental; that is, a high invisible grace lodged in an outward form, a precious possession to be piously and thankfully guarded for the sake of the heavenly reality contained in it. Thus much we see in it, the pledge of a doctrine which reason cannot understand, viz. of the influence {212} of the prayer of faith upon the Divine counsels. The Intercessor directs or stays the hand of the Unchangeable and Sovereign Governor of the World; being at once the meritorious cause and the earnest of the intercessory power of His brethren. "Christ rose again for our justification," "The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much," are both infinite mercies, and deep mysteries.

3. Further still, consider our Saviour's words:—"It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you." He does not tell us, why it was that His absence was the condition of the Holy Spirit's presence. "If I depart," He says, "I will send Him unto you." "I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you for ever." [John xvi. 7; xiv. 16.] To the same purpose are the following texts: "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do, because I go unto My Father." "If ye loved Me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father; for My Father is greater than I." "Touch Me not; for I am not yet ascended to My Father; but go to My brethren, and say unto them, I ascend unto My Father and your Father, and to My God and your God." [John xiv. 12, 28; xx. 17.] Now, proud and curious reason might seek to know why He could not "pray the Father," without going to Him; why He must depart in order to send the Spirit. But faith, without asking for one ray of light more than is given, muses over the wonderful system of Providence, as seen {213} in this world, which is ever connecting events, between which man sees no necessary bond. The whole system of what is called cause and effect, is one of mystery; and this instance, if it may be called one, supplies abundant matter of praise and adoration to a pious mind. It suggests to us, equally with the topics which have already come before us, how very much our knowledge of God's ways is but on the surface. What are those deep hidden reasons why Christ went and the Spirit came? Marvellous and glorious, beyond our understanding! Let us worship in silence; meanwhile, let us jealously maintain this, and every other portion of our Creed, lest, by dropping jot or tittle, we suffer the truths concealed therein to escape from us.

Moreover, this departure of Christ, and coming of the Holy Ghost, leads our minds with great comfort to the thought of many lower dispensations of Providence towards us. He, who, according to His inscrutable will, sent first His Co-equal Son, and then His Eternal Spirit, acts with deep counsel, which we may surely trust, when He sends from place to place those earthly instruments which carry on His purposes. This is a thought which is particularly soothing as regards the loss of friends; or of especially gifted men, who seem in their day the earthly support of the Church. For what we know, their removal hence is as necessary for the furtherance of the very objects we have at heart, as was the departure of our Saviour.

Doubtless, "it is expedient" they should be taken away; otherwise some great mercy will not come to us. They are taken away perchance to other duties in {214} God's service, equally ministrative to the salvation of the elect, as earthly service. Christ went to intercede with the Father: we do not know, we may not boldly speculate,—yet, it may be, that Saints departed intercede, unknown to us, for the victory of the Truth upon earth; and their prayers above may be as really indispensable conditions of that victory, as the labours of those who remain among us. They are taken away for some purpose surely: their gifts are not lost to us; their soaring minds, the fire of their contemplations, the sanctity of their desires, the vigour of their faith, the sweetness and gentleness of their affections, were not given without an object. Yea, doubtless, they are keeping up the perpetual chant in the shrine above, praying and praising God day and night in His Temple, like Moses upon the Mount, while Joshua and his host fight with Amalek. Can they be allotted greater blessedness, than to have a station after the pattern of that Saviour who has departed hence? Has He no power in the world's movements because He is away? And though He is the Living and exalted Lord of all, and the government is on His shoulder, and they are but His servants, without strength of themselves, laid up moreover apart from the conflict of good and evil in the paradise of God, yet so much light as this is given us by the inspired pages of the Apocalypse, that they are interested in the fortunes of the Church. We read therein of the Martyrs crying with a loud voice, "How long, O Lord, holy and true, dost Thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?" At another time, of the Elders {215} worshipping God, saying, "We give Thee thanks, O Lord God Almighty, which art, and wast, and art to come, because Thou hast taken to Thee Thy great power and hast reigned; and the nations were wrathful, but Thy wrath is come." And again of the Saints, saying, "Great and marvellous are Thy works, Lord God Almighty; just and true are Thy ways, Thou King of Saints. Who shall not fear Thee, O Lord, and glorify Thy name? for Thou only art holy; for all nations shall come and worship before Thee, for Thy judgments are made manifest." [Rev. vi. 10; xi. 17, 18; xv. 3, 4.] Let us not forget that, though the prophecies of this sacred book may be still sealed from us, yet the doctrines and precepts are not; and that we lose much both in the way of comfort and instruction, if we do not use it for the purposes of faith and obedience.

What has been now said about the Ascension of our Lord comes to this; that we are in a world of mystery, with one bright Light before us, sufficient for our proceeding forward through all difficulties. Take away this Light, and we are utterly wretched,—we know not where we are, how we are sustained, what will become of us, and of all that is dear to us, what we are to believe, and why we are in being. But with it we have all and abound. Not to mention the duty and wisdom of implicit faith in the love of Him who made and redeemed us, what is nobler, what is more elevating and transporting, than the generosity of heart which risks everything on God's word, dares the powers of evil to their worst efforts, and repels the {216} illusions of sense and the artifices of reason, by confidence in the Truth of Him who has ascended to the right hand of the Majesty on high? What infinite mercy it is in Him, that He allows sinners such as we are, the privilege of acting the part of heroes rather than of penitents? Who are we "that we should be able" and have opportunity "to offer so willingly after this sort?" [1 Chron. xxix. 14.]—"Blessed," surely thrice blessed, "are they who have not seen, and yet have believed!" We will not wish for sight; we will enjoy our privilege; we will triumph in the leave given us to go forward, "not knowing whither we go," knowing that "this is the victory that overcometh the world, even our faith." [1 John v. 4.] It is enough that our Redeemer liveth; that He has been on earth and will come again. On Him we venture our all; we can bear thankfully to put ourselves into His hands, our interests present and eternal, and the interests of all we love. Christ has died, "yea rather is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Who shall separate us from His love? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine or nakedness, or peril, or sword? Nay, in all these things we are more than conquerors, through Him that loved us." [Rom. viii. 34-37.]

Vindplaats link

Bishop Barron on Why the Ascension of Jesus Matters

In Ascensione Domini - Introitus (Viri Galilaei) - Hemelvaart

Gebed van de Pinksternoveen - "Kom, heilige Geest!" - dagelijks tussen Hemelvaart en Pinksteren.


De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, af te smeken gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De noveen ter ere van de Heilige Geest is het oudste van alle novenen. De Heer zelf stelde het in toen Hij zijn apostelen terug zond naar Jeruzalem om daar te wachten op de komst van de Heilige Geest op het eerste Pinksteren. Het begint daags na Hemelvaart en eindigt op Pinksteren.  Het is een krachtig smeekgebed om de zeven gaven van de Heilige Geest. 

Zie ook CKK 1830 en 1831

Dagelijks gebed:

Kom, Heilige Geest,

vervul de harten van uw gelovigen

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit

en alles zal herschapen worden;

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.


Laat ons bidden:

God, Gij hebt de harten van uw gelovigen

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;

geef, dat wij door die Heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten

en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.


Door Christus onze Heer.

Amen.

zaterdag 6 mei 2023

"Spread your wings - a crane song" - met veel plezier geplaatst!

   

Dit lied gaat over de kraanvogel en is gebaseerd op een olieverfschilderij met als titel 'spread your wings'.

De motivatie voor het lied ligt bij Landgoed Kranengoor dat als beeldmerk de kraanvogel heeft.