zaterdag 3 december 2022

Lezingen H. Mis 2e zondag van de advent, jaar A Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, die de weg voor uw komst zal bereiden.


Eerste lezing (Jes. 35, 1-6a.10)

Zo spreekt de Heer:

“Woestijn en steppe zullen zich verheugen,

jubelen en bloeien de dorre vlakte.

Pronken zal zij met lelies,

van blijdschap jubelen en juichen.

De glorie van de Libanon valt haar ten deel,

de luister van Karmel en Sjaron.

Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen,

de luister van onze God.

Maak slappe handen sterk,

geef kracht aan knikkende knieën.

Spreek tot allen, die de moed verloren hebben:

Vat moed en vrees niet.

Uw God komt om de wraak te voltrekken,

God komt om te vergelden en om u te redden.


Dan gaan de ogen van de blinden weer open

en zullen de oren van de doven geopend worden.

De lamme zal springen als een hert

en jubelen zal de tong van de stomme.

Die door de Heer verlost zijn,

zullen weer terugkeren.

Jubelend komen zij naar Sion,

hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde.

Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap,

en pijn en gejammer nemen de vlucht.”


Tweede lezing (Jak. 5, 7-10)

Broeders en zusters,

hebt geduld tot de komst van de Heer.

De boer, die uitziet naar de heerlijke vrucht van zijn land,

kan alleen maar geduldig wachten,

totdat de winter- en voorjaarsregens gevallen zijn.

Ook gij moet geduldig zijn en moedig,

want de komst van de Heer is nabij.

Klaag elkaar niet aan;

dan valt ge zelf onder het oordeel.

Denkt eraan:

de rechter staat al voor de deur.

Broeders en zusters,

neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid

en het geduld van de profeten,

die gesproken hebben in de naam van de Heer.


Evangelie (Mt. 11, 2-11)

In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis

over de werken van de Christus

en hij liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen:

“Zijt Gij de komende,

of hebben wij een ander te verwachten?”

Jezus antwoordde hun:

“Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet:

blinden zien en lammen lopen,

melaatsen genezen en doven horen,

doden staan op

en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.

Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.”


Toen zij vertrokken waren,

begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes:

“Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien?

Naar een riethalm door de wind bewogen?

Waar zijt gij dan wèl naar gaan zien?

Naar iemand in verfijnde kleding?

Die verfijnde kleding dragen

zijn te vinden in de paleizen der koningen.

Waartoe zijt gij dan uitgetrokken?

Om een profeet te zien?

Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet!

Hij is het over wie geschreven staat:

Zie, Ik zend mijn bode voor U uit,

die de weg voor uw komst zal bereiden.

Voorwaar, Ik zeg U:

Onder hen die uit vrouwen geboren zijn,

is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.

Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen

groter dan hij.”

vrijdag 2 december 2022

2 december zalige Jan van Ruusbroec (1293-1381) - De vereniging met God

Ontleend aan 'Vanden blinckende steen', p.85-86.


[Wanneer we een schouwend leven leiden voelen we ons]

één met God.

Want langs de overvorming Gods

voelen wij ons verzwolgen

in de grondeloze afgrond van onze eeuwige zaligheid,

waar wij tussen God en ons

geen onderscheid meer kunnen vinden of waarnemen.

Dat nu is ons opperste gevoel,

dat wij anders niet bezitten kunnen

dan in ontzonkenheid van minne.

Als wij

in ons opperste gevoel getrokken en verheven worden,

zijn al onze krachten in wezenlijke genieting werkeloos,

maar ze gaan geenszins te niet;

want dan verloren wij onze geschapenheid.

En zolang wij met neigende geest en open ogen

zonder overdenking van het verstand

in ledigheid volharden,

mogen wij schouwen en genieten.

Maar van het ogenblik af,

dat wij willen onderzoeken en ontleden

wat wij eigenlijk ervaren,

vallen wij terug in de werkzaamheden van de rede.

Dan vinden wij onderscheid en andersheid

tussen ons en God,

en dan vinden wij God

buiten ons

in al Zijn onbegrijpelijkheid.

vindplaats: zinrijk.nl