vrijdag 30 maart 2018

Holy Week Processions in Malaga Semana Santa

Good Friday - The solemn, muted atmosphere is preserved until the Easter Vigil.Good Friday is the day on which Catholics commemorate the crucifixion of Jesus Christ. Catholics are joined by almost all other Christians in solemn commemoration on this day. It is also a legal holiday around much of the world.

According to the gospels, Jesus was betrayed by Judas on the night of the Last Supper, commemorated on Holy Thursday. The morning following Christ's arrest, he was brought before Annas, a powerful Jewish cleric. Annas condemned Jesus for blasphemy for refusing to repudiate Annas' words that He was the Son of God. From there, Jesus was sent toPontius Pilate, the Roman governor of the province.

Pontius Pilate questioned Jesus but found no reason to condemn Him. Instead, he suggested Jewish leaders deal with Jesus according to their own law. But under Roman law, they could not execute Jesus, so they appealed to Pilate to issue the order to kill Jesus.

Pilate appealed to King Herod, who found no guilt in Jesus and sent Him back to Pilate once again. Pilate declared Jesus to be innocent, and washed his hands to show that he wanted nothing to do with Jesus, but the crowds were enraged. To prevent a riot and to protect his station, Pilate reluctantly agreed to execute Jesus and sentenced him to crucifixion. Jesus was convicted of proclaiming himself to be the King of the Jews.

Before his execution, Jesus was flogged, which was a customary practice intended to weaken a victim before crucifixion. Crucifixion was an especially painful method of execution and was perfected by the Romans as such. It was reserved for the worst criminals, and generally Roman citizens, women, and soldiers were except in most cases.

During his flogging, the soldiers tormented Jesus, crowning Him with thorns and ridicule.

Following his flogging, Jesus was compelled to carry his cross to the place of His execution, at Calvary. During his walk to the site of His execution, Jesus fell three times and the Roman guards randomly selected Simon, a Cyrene, to help Jesus.

After arrival at Calvary, Jesus was nailed to the cross and crucified between two thieves. One of the thieves repented of his sins and accepted Christ while on the cross beside Him. A titulus, or sign, was posted above Christ to indicate His supposed crime. The titulus read, "Jesus of Nazareth, King of the Jews." It is commonly abbreviated in Latin as "INRI" (Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum).

During Christ's last few hours on the cross, darkness fell over the whole land. Jesus was given a sponge with sour wine mixed with gall, a weak, bitter painkiller often given to crucified victims.

Prior to death, Jesus spoke His last words, "My God, my God, why have you forsaken me?" This line is the opening of Psalm 22, and it may have been common practice to recite lines of songs to deliver a greater message. Properly understood, the last words of Christ were triumphant. Guards then lanced Jesus' side to ensure He was dead.

At the moment of Christ's death, an earthquake occurred, powerful enough to open tombs. The long, thick curtain at the Temple was said to have torn from top to bottom.

Following the incredible events of the day, the body of Christ was removed from the cross and laid in a donated tomb, buried according to custom.

The events of Good Friday are commemorated in the Stations of the Cross, a 14-step devotion often performed by Catholics during Lent and especially on Good Friday. The Stations of the Cross are commonly recited on Wednesdays and Fridays during Lent. Another devotional, the Acts of Reparation, may also be prayed.

Good Friday is a day of fasting within the Church. Traditionally, there is no Mass and no celebration of the Eucharist on Good Friday. A liturgy may still be performed and communion, if taken, comes from hosts consecrated on Holy Thursday. Baptism, penance, and anointing of the sick may be performed, but only in unusual circumstances. Church bells are silent. Altars are left bare.

The solemn, muted atmosphere is preserved until the Easter Vigil.

dinsdag 27 maart 2018

Christian Holy Week in Jerusalem

Pro Deo Juridisch spreekuur in Priorij Thabor

Met ingang van de maand april 2018 zal op de eerste en derde woensdag van maand van 13.30u tot 14.30u een juridisch spreekuur worden gehouden in de Priorij. Adres: Aan de Berg 3, Sint Odilienberg. In de maand april is dit dus respectievelijk 4 en 18 april aanstaande.

Dit spreekuur wordt gehouden door Mevrouw Mr. H.D.L.M. (Erica) Schruer, sinds november 2017 postulant in het klooster en voor die tijd 33 jaar werkzaam als advocaat in Rotterdam. Mr. Schruer was werkzaam in de algemene praktijk en was sinds 1985 ook als adviseur van overheden en andere instanties en als lid van departementale adviescolleges betrokken bij de ontwikkeling van de schuldhulp.

Zij heeft als co-auteur meegewerkt aan verscheidene publicaties over incasso en schuldhulp in minnelijk en wettelijk traject en publiceert ook vanuit ons klooster hierover regelmatig in columns. Dat kan en wordt zelf toegejuicht. De Orde van het Heilig Graf heeft naast haar eerste taak van het kerkelijk gebed, altijd aandacht besteed aan concrete hulpverlening (het zogenaamde Vita Mixta, een combinatie van vita contemplativa (beschouwend leven) en vita activa (actief leven in de wereld)).

Van het klooster Hoogcruts (gesticht door Jan van Abroek vanuit de priorij in Sint Odilienberg  eind 15de eeuw) is bekend dat hulp werd verleend aan dorpelingen rond het klooster die in financiële nood verkeerden. De Priorij Thabor wil deze traditie doen herleven, nu daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het spreekuur is bedoeld om mensen in het niet zelden moeilijk doordringbare juridische moeras bij conflicten, overheidshandelen en hulpverlening de weg te wijzen eventueel met inschakeling van tweedelijns rechtsbijstand. Ook kunnen beperkte interventies worden gepleegd middels telefonisch contact en brieven. Gelet op de clausuur (slot) van het klooster zullen geen procedures worden gevoerd: kloosterlingen blijven in het klooster.

De activiteit van het klooster is evenals de andere activiteiten geheel Pro Deo, dat wil zeggen dat daaraan geen kosten zijn verbonden.  Van wie zelf zijn rechtsbijstand kan betalen, wordt verwacht dat hij geen beslag legt op de naar haar aard beperkte spreekuurcapaciteit.

Wie een beroep doet op het spreekuur kan zich vooraf melden uitsluitend via inlichtingen@priorijthabor.nl, dan wordt per mail een tijd afgesproken. Binnenlopen zonder afspraak kan ook, maar dan bestaat de kans dat even moet worden gewacht.
In beginsel worden geen dossiers aangelegd. Hooguit een copie gemaakt voor een beperkte interventie als hiervoor omschreven.

zaterdag 24 maart 2018

Over werken van barmhartigheid, kapotprotocolleren en de opdracht van de Kerk anno nu


Het zou mij niet verbazen, als de modale millennial (MM) niet weet wat “barmhartigheid” is.

Was dat alleen een formele kwestie -kent de inhoud wel maar het woord niet- dan is er nog mee te leven- zij het node. Ik sluit echter niet uit dat de MM ook niet weet wat de inhoud van het begrip is. Het is mijns inziens daarom hoogst nodig dat om te beginnen de inhoud en vervolgens ook de bewoording van het begrip barmhartigheid wordt gekend. “Ut cognoscant te solum verum Deum et quem misisti Iesum Christum” – Dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die Gij gezonden hebt[1].

De kern van het geloof – mijn geloof – is de liefde. Die liefde wordt verkondigd, gevierd (liturgie), maar ook bewezen door daden (“werken). “Fides sine operibus mortua est” – het geloof zonder werken is dood[2]. “De dienst van de liefde is voor de Kerk niet een soort welzijnswerk dat men ook aan anderen kan overlaten, maar hoort tot haar wezen en is een onmisbare uitdrukking van haar wezen", schrijft paus Benedictus XVI in zijn sociale encycliek “Deus Caritas est”[3].

Christenen hebben zich vanaf de eerste christentijden toegelegd op de beoefening van werken van barmhartigheid[4]: hongerigen spijzigen, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken, doden begraven. De barmhartige Samaritaan ontfermde zich over een man die op weg van Jeruzalem naar Jericho in handen was gevallen van rovers, terwijl de Leviet doorliep om zijn handen schoon te houden [5].

Weeshuizen, ziekenhuizen, armenhuizen, scholen en maatschappelijk waren eeuwenlang daarvan de zichtbare tekenen, totdat de overheid haar positie zo verstevigde dat zij deze klassieke taken overnam van de Kerken overnam en in een samenstel van regelingen de verzorgingsstaat componeerde. De door mij zeer gewaardeerde socioloog Prof. J.A.A. van Doorn, bij wie ik organisatiesociologie heb gevolgd, schreef in 1982 over de verzorgingsstaat: “Nu …. lijkt het bouwwerk (de verzorgingsstaat) vrijwel voltooid. Op onderdelen is nog verbetering mogelijk, maar de omtrekken staan vast”[6].

Prof. Van Doorn hoewel geniaal, had het hier mis. De economische crisis vanaf 2008 en twee kabinetten Rutte waren genoeg om de grondslagen van de verzorgingsstaat te ondermijnen (bijvoorbeeld WMO, Jeugdzorg en Participatiewet) en daarmee ook de overheidsinstellingen die zich eerder hadden verdrongen de klassieke christelijke taken over te nemen. Zij deden dat onder de paraplu van de verzorgingsstaat in nieuwe instellingen de afgelopen tien jaar op een wijze waarin niet zelden “de werken” kapot werden geprotocolleerd.

Daar werden bijvoorbeeld zelfs cursussen in gegeven bij invoering van de Wet op de gemeentelijke schuldhulp ín 2012: hoe maak ik het beleidsplan zodanig dat ik zo min mogelijk mensen help (en wezen dan een (schuld)hulpvraag bijvoorkeur af zonder beschikking zodat de justitiabele niet wist van zijn rechtsmiddelen).

Vanaf 1984 zag ik in Nederland de schuldhulp perverteren tot een vehikel dat zijn oorspronkelijke doel had verschoven van hulp naar zelfbehoud en dat de doelgroep, de mens in nood leek te zijn vergeten. Gemeenten maakt eerst de schuldhulp ontoegankelijk en waren vervolgens verbaasd dat de nood bleef en de vorm van de hulpverlening verschoof naar het beschermingsbewind. Effectief zien we nu verder de Wsnp langzaam maar zeker buiten beeld raken. In een steeds langer wordende reeks artikelen in De Correspondent constateert Jesse Frederik hoe groot de schuldennood is en hoe weinig daaraan gebeurt.

Tempora mutantur en nos mutamur in illis – de tijden veranderen en wij veranderen in de tijd. “De Kerk stemt zich in elke tijd opnieuw af op wat haar te doen staat”, schrijft het bisdom Rotterdam op haar website[7] . Een Kerk die zich in deze tijd “afstemt op hetgeen haar te doen staat” zou tot een structureel antwoord moeten komen op de hulpvraag die haar vanuit het veld van de schuldenproblematiek wordt toegeschreeuwd. 

En zo zouden millennials door daden kunnen leren wat christelijke barmhartigheid inhoudt.

Deze column is verschenen in het Tijdschrift voor Beschermingsbewind[1] Joh. 17, 2 Neovulgaat en Statenvertaling omdat deze dicht bij het Latijn blijft.
[2] 2 Jac.26. Neovulgaat, eigen vertaling.
[3] Paus Benedictus XVI, Deus Caritas est, paragraaf nummer 25, zie www.rkdocumenten.nl
[4] Matteus 25, 35-36
[5]Lucas 10: 25 - 37
[6] J.A.A. van Doorn & C.J.M. Schuyt, De stagnerende verzorgingsstaat. Boom, Meppel / Amsterdam, 1982, p. 8.
[7] https://www.bisdomrotterdam.nl/bisdom-rotterdam/wat-geloven-wij/missie-en-visie 

donderdag 5 januari 2017

Spookjongere herontdekt. Vermijd bij schulden de bal rond te spelen!

Nadat in 2014 de spookjongeren waren ontdekt, ontdekt in 2017 de overheid hen opnieuw en kwam vandaag het bericht naar buiten dat de overheid de jacht op hen had ingezet, vergelijk AD heden:

 "De overheid heeft afgesproken dat 'spookjongeren' de komende tijd geholpen moeten worden bij het halen van een diploma of het vinden van een baan. Deze jongeren bevinden zich tot nog toe buiten beeld van de autoriteiten, omdat ze niet op school zitten, geen diploma, baan of uitkering hebben en niet ingeschreven staan als werkzoekende".

Onduidelijk is (althans voor mij) hoe het aantal is gedaald van 200.000 naar 66.000.

Onduidelijk is ook wat Vader Staat gaat doen wanneer een jongere uit de doelgroep is opgespoord.

Een verwijzing ontbreekt voorts naar de oorzaak van het spoken. Die is bekend. De spookjongeren is niet ingeschreven in de GBA omdat crediteuren en hun incassospecialisten naar hen op zoek zijn en omdat zij inwonen bij personen voor wie dat uitkeringsgevolgen krijgt bij inschrijving.

Het is prijzenswaardig dat dit probleem in de aanloop naar de verkiezingen weer even wordt benoemd, maar het zou geloofwaardiger zijn, wanneer concreet werd aangegeven wat er wordt gedaan om de betrokken jongeren te helpen (inclusief effectieve schuldhulp en niet het de bal improductief rondspelen dat niet alleen voor het Nederlandse voetbal maar ook voor de schuldhulp al zo lang kenmerkend is geworden waarbij de debiteur niet wordt geholpen maar steeds verder gefrustreerd raakt).

Kamervragen?


maandag 11 juli 2016

Overlijdensbericht Pastoor W.J.J. Grondhuis

       
                                                                           
"Misericordia et veritas 
præcedent faciem tuam”
Barmhartigheid en waarheid gaan
voor uw Aanschijn uit (Ps.88,15)

                                                                                        

Bedroefd geef ik kennis dat, na te zijn gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk, overleden is mijn dierbare huisgenoot

PASTOOR WILHELMUS  JOHANNES JOSEPH GRONDHUIS
Priester van het aartsbisdom Utrecht

geboren te Zwolle op 3 februari 1922
overleden te Rotterdam op 8 juli 2016

                                                                                   Erica Schruer, executeur-testamentair
                                                          
De H. Mis van Requiem is op donderdag 14 juli 2016 om 14.00 in de basiliek van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus aan het Kerkplein in Sint Odiliënberg. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op het kerkhof naast de basiliek. Na de begrafenis is er gelegenheid om te condoleren in de Priorij Thabor (naast de basiliek), Aan de Berg 3 te 6077 AC Sint Odiliënberg.

Geen bezoek en geen toespraken.

Bloemen gaarne bezorgen bij de Priorij Thabor.

Correspondentie-adres:
Mevrouw H.D.L.M. Schruer
Bergsingel 249
3037 GW Rotterdam

zaterdag 22 augustus 2015

Trouw heden: "Schuldhulp te snel afgewezen"

Interview met Nadja Jungmann, Nynke Andringa en schrijver dezes in Trouw heden

'Schulden laten voortbestaan, leidt uiteindelijk tot nog meer kosten voor gemeenten'
ONNO HAVERMANS

Mensen met schulden krijgen vaak ten onrechte geen hulp van de gemeente. Die moet elke hulpvraag individueel beoordelen, maar in plaats daarvan hanteren veel gemeenten algemene regels om schuldhulpverlening af te wijzen. Dat mag niet, zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma.
Volgens de Rotterdamse advocaat Erica Schruer is dat zelfs onwettig: "Ik ken mensen die telefonisch zijn afgewezen of zelfs helemaal niet weten wat er met hun aanvraag is gebeurd. Dat staat haaks op de wet", zegt Schruer. Ze stelt voor gemeenten die aanvragers onterecht afwijzen een boete te geven.
Tot 1 januari konden mensen met schulden zich wenden tot de gemeentelijke Kredietbank. In de huidige situatie moeten sociale wijkteams beoordelen of een inwoner voor hulp in aanmerking komt. En daar is nog niet voldoende deskundigheid van schuldenproblematiek, constateren onderzoekers van de Hogeschool Utrecht. Ze verlaten zich op de algemene regels en verliezen het individu uit het oog.
Daardoor worden behalve de hulpvragers óók de gemeenten zelf getroffen stelt Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. "Schulden laten voortbestaan, leidt uiteindelijk tot nog meer kosten." Uit haar rapport 'Onoplosbare schuldsituaties', dat eind vorig jaar verscheen, blijkt dat de kosten oplopen door huisuitzettingen, gezondheidszorg en langdurige uitkeringen. "Iemand met problematische schulden gaat niet fris en fruitig solliciteren. Maar elke euro die je in schuldhulpverlening steekt, levert gemiddeld 2,40 euro aan baten op."
Schruer komt in haar praktijk al meer dan dertig jaar op voor mensen met schulden. "We leggen noodverbanden, proberen te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet. Maar het is nooit zo erg geweest als nu. Van ambtenaren hoor ik dat ze wel weten dat ze wettelijk verplicht zijn om aanvragen individueel te beoordelen, maar dat ze er niet aan toekomen. Dan moet je je prioriteiten veranderen."
Een op de zes huishoudens kampt met financiële problemen, zegt Jungmann. Afgelopen jaar klopten bijna 100.000 mensen voor hulp aan bij hun gemeente, zo blijkt uit het jaarverslag van de NVVK, de Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. "Veel mensen met schulden komen niet eens aan het bestaansminimum, dat is vastgesteld op 90 procent van de bijstand. Het gaat om fatsoen, laat hen niet creperen."
Staatssecretaris Klijnsma deelt haar zorg. 'Er is weliswaar sprake van een afgevlakte groei ten opzichte van voorgaande jaren en hoewel mij dat hoopvol stemt zijn we er duidelijk nog niet', schreef ze in juli in een brief aan de Tweede Kamer.
Ook haar bereiken signalen dat mensen met schulden vaak te snel worden afgewezen en Klijnsma spreekt daar gemeenten en wethouders op aan, zegt haar woordvoerder. Mensen die op verkeerde gronden zijn afgewezen, adviseert ze bezwaar te maken bij de gemeente, desnoods via de rechter. Voor maatregelen is het nog te vroeg. De evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, uit 2012, is net in gang gezet en zal pas in juli volgend jaar klaar zijn.
Wijkteams schieten tekort
Sociale wijkteams zijn vanaf dit jaar in veel gemeenten de toegangspoort voor maatschappelijke ondersteuning. Ze bekijken of inwoners in aanmerking komen voor hulp bij zorg en jeugdzorg, die sinds dit jaar onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Ook kijken ze in de meeste gemeenten naar schulden, om indien nodig een integraal plan van aanpak te maken.
Leeuwarden laat zien hoe dat werkt, zegt Nynke Andringa, teamleider in de Friese hoofdstad. "Wij werken al sinds 2007 met wijkteams en vanaf het begin zit er een specialist van de Kredietbank in. Schuldhulpverlening krijgt iedereen, dat kun je niet weigeren. Of je vervolgens in een regeling komt, hangt van je situatie af."
Zeker zo belangrijk is volgens Andringa preventie. "We werken in het convenant Financieel Fit samen met twee woningcorporaties, zorgverzekeraar De Friesland, waterbedrijf Vitens en energieleverancier Essent. Als we van hen signalen krijgen, bellen we bij bewoners aan en vragen of ze hulp nodig hebben. Van de 320 gevallen van die vroegsignalering in het tweede kwartaal van dit jaar is in 92 gevallen huisuitzetting of afsluiting van voorzieningen voorkomen."
Lang niet alle wijkteams hebben echter genoeg deskundigheid, zegt lector Nadja Jungmann. "Bij de inrichting van de teams was niet bekend dat er zoveel financiële hulpvragen zouden komen." Jungmann schreef mee aan een handreiking van Platform31 (netwerk voor stedelijke ontwikkeling) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, waarin staat wat iedere wijkteammedewerker moet weten over schuldhulpverlening. De handreiking wordt op 23 september aan staatssecretaris Klijnsma aangeboden.

dinsdag 18 augustus 2015

"Kan het de bedoeling zijn dat je woonplaats bepaalt of je al dan niet uit de schulden komt?"

Uit het tijdschrift Zorg & Welzijn van gisteren:

‘Boete voor gemeente die mensen uit schuldhulp weert’

Het is nog nooit zo slecht gegaan met mensen die in de schulden zitten. Dat zegt advocate Erica Schruer. Gemeenten wijzen vaak mensen onterecht af voor schuldhulp. ‘Als mensen hun abonnement voor mobiele telefoon niet kunnen betalen, moet je ingrijpen.’

'Ik zit al vanaf 1984 in dit domein, maar het is nog nooit zo slecht geweest voor schuldenaren.' Burgers krijgen van de gemeente vaak niet eens een beschikking op papier op hun aanvraag voor schuldhulpverlening, blijkt uit onderzoek. Terwijl ze daar wel recht op hebben. Dat leidt tot onduidelijkheden en nog meer schulden. Dat zegt advocaat en deskundige schuldhulpverlening Erica Schruer. 'Schuldenaren krijgen een telefoontje van de gemeente dat ze geen recht hebben op schuldhulp. Dat is tegen de wet.'

Gemeentebeleid
'Ik vind dat gemeenten die zich niet aan de wettelijke regels houden een boete moeten krijgen', stelt Schruer. Gemeenten handelen veelvuldig tegen de wet, weet de advocate, die de antwoorden van staatssecretaris Klijnsma op Kamervragen erbij haalt. Aanleiding voor de Kamervragen in mei dit jaar was het rapport 'Onoplosbare schuldsituaties' uit november 2014. Uit dat onderzoek blijkt dat gemeenten verschillende uitsluitingsgronden in hun beleidsregels hebben opgenomen, die gelden bij de behandeling van schulden.

Meer dan 100.000 huishoudens hebben betalingsachterstanden. Sociaal werkers die in de frontlinie staan van de maatschappelijke ondersteuning zijn bezorgd over het groeiende armoedeprobleem en de schuldenproblematiek die zij steeds vaker bij cliënten tegenkomen. 

Keukentafelgesprek
In haar eigen advocatenpraktijk komt Schruer grote problemen tegen van mensen die in de schulden zitten. 'Er zijn vaker meldingen van ontruimingen en burgers krijgen onterechte afwijzingen van gemeenten. Hun huishouden wordt financieel ontwricht door bijvoorbeeld afwijzingen van huishoudelijke hulp in keukentafelgesprekken. Gemeenten houden mensen af om in de schuldhulp te komen. Omdat het geld kost.'

Wijkteam
De eerste aanpak van schulden komt op dit moment veelal terecht bij de wijkteams. 'Een groot risico', vindt Schruer. 'Wijkteams hebben onvoldoende expertise om zelf met oplopende schulden van burgers aan de slag te gaan. Dat gebeurt te veel. Ik hoor wijkteamleden zeggen: "We bespreken de aanpak in het team", maar daar zit geen professioneel schuldhulpverlener. Wijkteams denken al snel dat als je iemand op de schouder klopt, hij er wel weer tegenaan kan.'

Het maakt uit waar je woont of je wel of niet uit de schulden komt. 'Dat is een logisch gevolg van de decentralisatie', zegt lector Nadja Jungmann. 'Maar je kunt je afvragen of dit nu wel echt de bedoeling is'. 

Politiek
'Ik zit al vanaf 1984 in dit domein, maar het is nog nooit zo slecht geweest voor schuldenaren', verzucht de advocate. Volgens Schruer is er nu veelvuldig sprake van gebrek aan mededogen voor mensen die in de schulden zitten. Er heerst een beeld van: "Je maakt het er zelf naar, dan moet je het ook zelf oplossen". Er is een gebrek aan empathie bij de politiek en bij ambtenaren, die zelf ook vast zitten aan afspraken hoeveel mensen je mag "binnen laten" en gebrek aan geld bij gemeenten.'

Schuldhulpverlening
Schuldenaren komen door de werkwijze van gemeenten veel te laat in de schuldhulpverlening. Als een schuldenaar in het beslagregister of in de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) wordt opgenomen, is dat al veel te laat, vindt Schruer. Zij pleit voor een nieuw systeem van vroege signalering van schulden: 'Uit onderzoek blijkt dat schulden vaak beginnen als mensen niet meer hun abonnement voor mobiele telefoon betalen. Als we dit soort schulden direct registreren, weet je ongeveer tweeëneenhalf jaar eerder dat burgers in betalingsproblemen komen. Dan kun je snel maatregelen nemen en lopen problemen niet verder uit de hand.'

Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het terrein van de schuldhulpverlening? Kom naar de jubileum editie van het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening op 19 november in de Jaarbeurs Utrecht. 

zondag 16 augustus 2015

"De rijke rentenier" verseert voornamelijk in de kringen van het kabinet en van D66

Uit de Telegraaf:

De koopkracht van de drie miljoen gepensioneerden is sinds de crisis afgenomen met gemiddeld 7,5 procent. Sommige groepen ouderen hebben tot 13 procent ingeleverd.
De inkomensval brengt inmiddels al 80 procent van de senioren in financiële problemen. Met name de allergrootste groep, met een bruto inkomen tussen 24.000 en 30.000 euro, staat het water aan de lippen. Sinds vorig jaar moeten zij hoge eigen bijdragen betalen voor allerlei vormen van zorg en zijn compensaties en de fiscale ouderenkorting vervallen, terwijl hun pensioenen zijn bevroren of gekort.
Een echtpaar met een totaal besteedbaar pensioen (inclusief AOW) van 2000 euro per maand (dat is het leeuwendeel van de gepensioneerden) kost dat 400 euro, een vijfde van het inkomen. De huren stijgen, op het in hun huis vastgelegde vermogen wordt sinds 2007 ingeteerd of de vrijwel renteloze spaarrekening is geplunderd om het hoofd nog boven water te houden.

Het standpunt van het kabinet is al bekend:

Rutte: Geen beloftes over koopkracht ouderen

DEN HAAG - 
Premier Mark Rutte wil het dreigende koopkrachtverlies voor ouderen repareren, maar wil er geen beloftes over doen. „We gaan zo goed mogelijk de minnen wegpoetsen, maar of dat lukt, daarover kan ik geen garanties geven”, zei Rutte vrijdag na de wekelijkse ministerraad.

Ons kabinet dat beter is in "framing"  dan in regeren, laat staan in de beoefening van rechtvaardigheid zetten senioren weg als rijkaards die hun dagen op de golfbaan bijvoorkeur op een chique ressort buiten Nederland door brengen. 

Ondertussen "plunderen zij hun spaargeld" waarop geen rente wordt verstrekt en worden zij geplunderd door sloop van hun  pensioen en draconische eigen bijdragen voor zorg -als zij die al krijgen en niet een medewerker van de gemeente of de zorgverzekeraar verbiedt dat er een getuige aanwezig is bij het keukentafelgesprek dat bijvoorkeur samen met een collega wordt afgenomen waarna alles wat  los en vast zit aan elkaar gelogen wordt in het verslag en hoogbejaarden wordt uitgelegd dat zij voor de thuiszorg moeten vragen of hun bezoek de handen uit de mouwen steekt, kinderen moeten ophouden met werken en /of niet meer met vakantie gaan.

Zie ook  rapport Nationale Ombudsman over optreden Menzis die geen getuige wilde bij gesprek met patiënt die een pgb wilde: "De medewerker van Menzis had een goed gevoel bij het gesprek",

"De rijke rentenier" beweegt zich namelijk in de kringen van het kabinet en van D66 waarvan de aanhangers vinden dat het zo goed gaat met de Nederlandse economie. Andere mensen merken van hen niets tot weinig!

Gaan blauwe enveloppen ook bij problematische debiteuren dezelfde week open, of in de schoenendoos?

"Uit onderzoek dat verzekeraar Aegon heeft laten doen, blijkt dat 93 procent van de Nederlanders de post van de Belastingdienst meestal binnen een week leest.
Zolang het maar gaat om dit soort dringende en actuele financiële kwesties, zijn zelfs jongeren geïnteresseerd in geldzaken" (Parool).
Het onderzoek van Aegon is samengevat  in deze afbeelding:

1:5 Nederlanders maakt zich zorgen over de financiële situatie.

16% gaat liever naar de tandarts dan werken aan financiele administratie,

36% denkt niet na over het pensioen, 30% niet over de toestand na 10 jaar.

In  het onderzoek beschreven in "Schaarste" wordt beschreven dat wie acuut financiele problemen heeft zo geoccupeerd met geldproblemen moet zijn dat overleven alle aandacht vraagt en het IQ afneemt en de langere termijn geen aandacht krijgt, omdat daar geen aandacht voor over is. De Gelderlander had hierover gisteren een artikel "Met schuld zakt je IQ 13 punten" (via blendle) waarin budgetcoach Komen zegt: "Het IQ van mensen met schuldproblemen gaat gemiddeld met 13 punten omlaag, dat is wetenschappelijk bewezen. Mensen hebben geen ruimte meer in hun hoofd om helder te denken.”

Ik denk dat mensen met schulden brieven van de Belastingdienst wel eens zouden kunnen negeren omdat zij er geen raad mee weten. Berucht is de "schoenendoos" waarin de debiteur alles opbergt omdat hij er geen raad mee weet. Bekend zijn vrijwilligers projecten waarbij debiteuren worden geholpen orde in de chaos te scheppen.

Bekend is ook dat enveloppen van deurwaarders waarop vermeld dat de inhoud belangrijk is niet worden opengemaakt zelfs niet als daarin de ontruiming na huurschuld wordt aangezegd.

zaterdag 15 augustus 2015

In de bossen rond Apeldoorn leven 5-10 mensen met schuldproblemen. Iedere dakloze heeft recht op schuldhulp!

"Volgens Ben Bloem, coördinator van dak- en thuislozenorganisatie DTZ Menorah in Apeldoorn, komt deze stichting per jaar in contact met dertig tot veertig personen die in het verzorgingsgebied buiten slapen. Van die groep leven vijf tot tien mensen in de bossen rond Apeldoorn. Dat aantal neemt toe, zegt Bloem.
Dit gaat eigenlijk alleen maar om mensen die financiële problemen hebben".

Uit de Stentor van vandaag (blendle paywall).

In het artikel wordt ook opgemerkt dat "daklozen met een stropdas" minder passen bij de bestaande populatie van daklozen, Ik weet niet wat daaronder verstaan moet worden, maar ik weet wel heel zeker dat aan iedere dakloze met schuldproblemen een passend hulpaanbod moet worden gedaan en dat veel gemeente met hun op maximalisering van afwijzing geschreven beleidsplannen juist deze categorie vaak niet helpen.

De Wet  gemeentelijke schuldhulpverlening voorziet erin dat de gemeenteraad een plan opstelt met een aanbod van integrale schuldhulpverlening voor alle inwoners. Dit betekent dat in Nederland het collectief van gemeenten erin zou moeten voorzien  dat aan iedereen een aanbod moet worden gedaan.

Bij daklozen wordt de briefadres-constructie gebruikt die is bestemd voor personen die geen vast woonadres hebben  en specifieke voorwaarden voor toekenning van een WWB-uitkering. Diezelfde voorwaarden zouden ook gebruikt moeten kunnen worden om gemeenten te verplichten ook aan daklozen een passend aanbod van schuldhulp te doen, waarbij de gemeente zo nodig ook in rechte daarop moet kunnen worden aangesproken (met boetes en dwangsommen want tegenwoordig kan niet meer worden aangenomen dat de overheid zich aan de wet houdt, veel gemeenten speculeren erop dat mensen niet in bezwaar en beroep komen en dat geld kan het eerste in de knip blijven!).

donderdag 13 augustus 2015

Deurwaarder berispt die onder beschermingsbewind gestelde machtiging liet tekenen zonder nader onderzoek

Hof Amsterdam 28 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3214

"Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder dat zij i. onder druk van een beslaglegging [x] een machtiging heeft laten ondertekenen, terwijl zij op de hoogte was van het beschermingsbewind; ii. door dat te doen willens en wetens heeft getracht het beslagverbod op de kinderbijslag te omzeilen; en iii. heeft geweigerd om een kopie van de door [x] ondertekende machtiging aan klager te verstrekken. Hiermee heeft zij bewust geprobeerd om het proces te frustreren.

De kamer heeft de klacht van klager gegrond verklaard en aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping opgelegd, zulks met de aanzegging dat, indien andermaal door haar een van de in artikel 34, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet bedoelde handelingen of verzuimen wordt gepleegd, oplegging van een geldboete van de derde categorie zal worden overwogen.

Het hof acht klachtonderdeel i. op een punt gegrond en de klacht voor het overige ongegrond. Aan de gerechtsdeurwaarder wordt de maatregel van berisping opgelegd. Het hof rekent het de gerechtsdeurwaarder aan dat zij, zoals zij heeft gesteld, zich heeft laten meevoeren door de situatie ter plaatse en niet verder heeft doorgevraagd naar de aard van het bewind. Van een zorgvuldig handelend gerechtsdeurwaarder mag immers een zakelijke houding worden verwacht. Bovendien heeft de gerechtsdeurwaarder op dat moment telefonisch contact met klager opgenomen. Het hof acht het onbegrijpelijk dat de gerechtsdeurwaarder toen geen nadere vragen heeft gesteld over het bewind. Dat de gerechtsdeurwaarder zonder te beschikken over de relevante informatie over het bewind ervoor heeft gekozen [x] de machtiging te laten ondertekenen, is onzorgvuldig. Mede op grond van de uitleg die de gerechtsdeurwaarder ter zitting in hoger beroep heeft gegeven over de gang van zaken op 3 december 2013 is het hof van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de gerechtsdeurwaarder druk op [x] heeft uitgeoefend".

woensdag 12 augustus 2015

Jubileumcongres Schuldhulpverlening op 19 november aanstaande in Jaarbeurs Utrecht #shv25

Op 19 november aanstaande vindt in de Jaarbeurs in Utrecht het 25ste actualiteitencongres schuldhulpverlening plaats.

Lezers van dit weblog kunnen er met korting naar toe, zie deze link

Nadja Jungmann en ik hebben weer een programma samengesteld waardoor iedere bezoeker na afloop niet alleen bij is naar de stand van dat moment, maar ook relevante achtergrondinformatie meekrijgt voor de plaatsing van de schuldenproblematiek in het complexe sociale  domein, waarin dit jaar heel veel is veranderd niet alleen in het kader van de drie decentralisaties maar ook in verband met de toename ven de problematiek en de kwalitatieve veranderingen daarin onder meer samenhangend met eigen woning en positie als ZZP-er.

Uit het programma*:

9.00  door dagvoorzitter
Mr. Erica Schruer, Advocaat Schruer Advocatuur, sr onderzoeker Hogeschool Utrecht, expert en publicist op het terrein van schuldenproblematiek
 
9.45 Blok 1: Schuldhulp anno nu
 Actuele ontwikkelingen op het terrein van de schuldhulpverlening  zowel in termen van beleid, bij schuldeisers en in de incassowereld
Nieuwe wet & regelgeving die daarbij een rol spelen
Mr. Erica Schruer, Advocaat Schruer Advocatuur, senior onderzoeker Hogeschool Utrecht, expert en publicist op het terrein van schuldenproblematiek
 
10.15 Gebrek aan coördinatie is het grootste probleem in de schuldhulpverlening
Prof. Nick Huls, hoogleraar Rechtssociologie Universiteit Rotterdam & Universiteit Leiden, auteur van o.a. 'Actie en reactie'
 
10.45 Met grote stappen schulden gauw geregeld?
Een voorrekening van hoe we soms door de regels te volgen een vermogen uitgeven, terwijl we met een kleine investering in een gezin een escalatie hadden kunnen voorkomen.
Albert Jan Kruiter, mede-oprichter Instituut Voor Publieke Waarden
 
11.15 Actualiteiten wettelijk traject
Gemeenten hebben niet langer het monopolie tot toegang Wsnp
Toeleiding naar Wsnp door andere partijen dan de gemeenten (schuldenbewind, vanuit faillissement, private partijen)
Linda Strating, Stafmedewerker Bureau Wsnp

Blok 2: Crediteuren
11.55 CJIB, incasso anno nu
Dé debiteur bestaat niet. Het CJIB heeft het kwadrantenmodel ontwikkeld om verschillende doelgroepen te kunnen definiëren en onderscheiden. In het model staan de variabelen ‘willen’ en ‘kunnen’ betalen centraal. Daarbij bepaalt het betalingsgedrag van de burger in welk kwadrant iemand thuis hoort en het incassoregime dat (idealiter) bij die persoon wordt ingezet. Het geeft handvatten voor het continue verbeteren van de processen en de in te zetten instrumenten om personen tot betaling te bewegen. Hoe het CJIB hier in de praktijk en binnen de geldende wet- en regelgeving mee om gaat wordt toegelicht.
  Marjolein Boonstra, adviseur Strategie en Beleid CJIB
 
12.20 Gebruik van big data bij schulden anno nu
 
12.45 Deurwaardersvisie op incasso
Eerste ervaringen beslagregister en vereenvoudiging beslagvrije voet.
Wilbert van de Donk, gerechtsdeurwaarder Eindhoven en voorzitter KBvG

Blok 3: Actoren in minnelijk traject
13.55 NVVK – actualiteiten
Samenwerking binnen de keten, wat gaat goed en wat kan beter
Van taak naar context, effectief schuldregelen
Joke de Kock, voorzitter NVVK en manager Schuldhulpverlening bij de Gemeente Tilburg
 
14.15 Schuldhulp problematiek bij Reclassering
Schulden en financiële problemen vergroten het risico op crimineel (herhaal-)gedrag. Een goede toegang tot de schuldhulpverlening is dus van essentieel belang voor cliënten van de reclassering en voor een veiliger samenleving. HU-lectoren Nadja Jungmann en Anneke Menger hebben onderzocht hoe het met deze toegang is gesteld en hebben hun bevindingen verwoord in het rapport “Gevangen in Schuld”. Helaas blijkt dat cliënten in veel gevallen geen beroep kunnen doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening, door een veelheid aan factoren: van bewust gemeentelijk beleid tot bepaald dadergedrag en moeilijk regelbare schuldenpakketten.
Elly Westerbeek, manager Beleid en Organisatie at Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)
 
14.35
De effecten van schulden, schaarste en armoede  op gedrag
Hoe hersenwetenschap ons verder helpt bij de ondersteuning van cliënten.
Vanuit de recente hersenwetenschap leren we steeds meer over de effecten van tijdelijke schaarste  en van meer structurele blootstelling aan de chronische stress van armoede en een nadelige sociale omgeving. Enerzijds biedt  het onderzoek een verklaring voor het gedrag van bepaalde groepen schuldenaren, anderzijds biedt het onderzoek handvatten om deze schuldenaren naar een schuldenvrije toekomst te begeleiden. Het werken aan een schuldenvrije toekomst doet een beroep op zogenoemde executieve functies zoals het beheersen van emoties, het (bij)stellen van prioriteiten, het plannen en initiëren van gedrag en het organiseren van activiteiten. Het probleem is dat er sprake is van een paradox: deze functies zijn hard nodig, maar juist als gevolg van schaarste en armoede niet (meer) voorhanden. Hoe boek je in dit licht toch resultaat bij de begeleiding van schuldenaren?
Peter Wesdorp, trainer gilde Schuldhulpverlening, auteur handreiking financiële               problematiek in de wijk
 
15.15
Blok 4: workshops
A. Inzet van wettelijke voorlopige maatregelen in acute situaties
B. Hoe maakt ik een Wgs-beschikking AWB-proof?
Charlotte van Mourik, docent & jurist Hogeschool Utrecht, politie & gemeente
C. Naar een nieuw rijksincassobeleid 
 
16.15
Blok 5: Strategisch perspectief
Toekomstige agenda voor de schuldhulpverlening
  Dr. Nadja Jungmann, Lector Schulden en incasso Hogeschool Utrecht en eigenaar Social Force

*op enkele punten wordt het programma nog nader ingevuld

Einde Wsnp met schone lei na 15 maanden indien voortzetting zinloos

Rechtbank Rotterdam 3 augustus 2015 ECLI:NL:RBROT:2015:5675

"De beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling is behandeld ter terechtzitting. De bewindvoerder heeft schriftelijk verslag uitgebracht bij brief van
22 mei 2015. Zij heeft de rechtbank geadviseerd de schuldsaneringsregeling van schuldenaar te beëindigen op grond van artikel 354a van de Faillissementswet (Fw), nu niet de verwachting bestaat dat aan het einde van de looptijd van de schuldsaneringsregeling een bedrag ter uitkering aan schuldeisers beschikbaar zal zijn. De rechter-commissaris heeft vervolgens op 3 juli 2015 een voordracht gedaan tot beëindiging van de schuldsaneringsregeling op grond van artikel 354a Fw.

2 De beoordeling
De rechtbank stelt vast dat dat voortzetting van de schuldsaneringsregeling geen reëel doel dient. Schuldenaar is immers gelet op zijn inkomen geen dusdanige afdracht aan de boedel verplicht dat na voldoening van de boedelkosten uitkering aan de schuldeisers mogelijk zal zijn. Daarnaast is hij tot het einde van de schuldsaneringsregeling vrijgesteld van zijn sollicitatieverplichting en bestaat om die reden en ook niet anderszins de verwachting dat zijn afdrachtcapaciteit zodanig zal toenemen dat uitkering aan schuldeisers wel mogelijk wordt. Van omstandigheden als bedoeld in artikel 350 lid c tot en met g Fw is geen sprake"

Rechtbank Rotterdam volgt voordracht bewindvoerder tot einde Wsnp na 15 maanden omdat voortzetting geen zin heeft immers geen opbrengst voor crediteuren en geen indicatie toekomstige verandering. Het ware te wensen dat vaker bewindvoerders en rechtbanken deze route zouden gebruik want het is kostenbesparend en voor de saniet minder belasten,

maandag 10 augustus 2015

NLEnergie.nl wijzigt eenzijdig voorwaarden - Mogen klanten direct opzeggen? Is NLEnergie in moeilijkheden?

In media laat Nlenergie in de komkommertijd via @metrp een proefballonnetje op dat iedere klant in september dubbel moet betalen als straf voor de "professionele wanbetalers".

Op de eigen website nle.nl wordt hierover niets vermeld; daar worden alleen klanten gelokt.

Mogen afnemers op staande voet opzeggen wanneer NLEnergie eenzijdig de voorwaarden wijzigt? Bij zorgverzekeringen en telecom mag dat in ieder geval wel.

Bij debiteuren in problematische schuldsituatie wordt door een dergelijke actie broos evenwicht verstoord.

Heeft de Autoriteit Consument &  Markt ook nog een mening over deze streken waarbij de nutsleverancier in feite een kredietverzekering sluit bij de goede betalers? Is dit geen vervalsing van de concurrentieverhoudingen die om een ingreep vraagt.

In de tussentijd zou ik in ieder geval er niet over piekeren met een dergelijke partij zaken te doen. Is NLEnergie misschien zelf in betalingsproblemen en is de liquiditeitssprong nodig om de netbeheerders te betalen en de partijen bij wie energie wordt ingekocht. Als NLEnergie failliet gaat, lijkt mij de kans klein dat de vooruitbetaling wordt terugbetaald?

zondag 9 augustus 2015

Profvoetbal en schuldenproblematiek - tijd voor een superspecialisme?

Een voetballer in de eredivisie verdient gemiddeld bijna 3 ton per jaar, een behoorlijk bedrag voor de doorsnee Nederlander. Maar waar arbeiders soms veertig jaar bij hetzelfde bedrijf blijven plakken moeten voetballers na hun carrière denken aan een tweede loopbaan. Ze kunnen kiezen voor het trainersvak, maar sommigen beproeven hun geluk in de zakelijke wereld en worden ondernemer. Dat loopt niet altijd goed af. 

Zie deze link

Ligt hier een markt voor een superspecialisme in het schuldhulpaanbod?

Gebruikt de BPBI ten onrechte het zieligheidsargument in de discussie over bankkosten?

Beschikking RECHTBANK OOST-BRABANT 
Kanton 's-Hertogenbosch ECLI:NL:RBOBR:2015:3226, gepubliceerd op 4 juni 2015:

"Zowel uit de service level beschrijving, als uit hetgeen de bank ter zitting heeft verklaard, blijkt dat het bedrag van € 60,-- dat per beheerrekening in rekening wordt gebracht aan de bewindvoerder in rekening worden gebracht voor de aan hem verleende service. Het zijn daarmee onkosten van de bewindvoerder, die vallen binnen het door hem in rekening te brengen tarief. Hij kan deze kosten niet nogmaals aan rechthebbenden in rekening brengen. Dat de bewindvoerder dit kennelijk in het verleden wel heeft gedaan, doet daaraan niet af".

Daarna las ik dit bericht van 27 juli 2015 waarbij de BPBI met steun van de NVVK de trom roert over tarifering van banken:
"Hiermee worden de meest kwetsbare burgers gestraft voor het feit dat zij een beschermende maatregel nodig hebben", zegt BPBI-voorzitter Jan Mastwijk. "Zij worden zwaarder belast inzake bankkosten dan andere burgers."

Het zal toch niet zo zijn dat de BPBI met een beroep op de zieligheid van de onder bewindgestelden probeert kosten te drukken die volgens de rechter voor rekening van de professionele bewindvoerder komen en die samenhangen met de inrichting van de administratie van de professionele bewindvoerder?

Het lijkt me nuttig dat het Ministerie van V&J dit uitzoekt voordat we gaan meedeinen op golven van verontwaardiging

Sociale wijkteams verwijzen slecht door en rechters zijn slecht bereikbaar

Uit Trouw over inzet wijkteams:

Ook binnen de gemeentegrenzen gaat van alles mis. Zo geeft de 91 procent van de ondervraagde psychologen aan dat slechts een kwart van hun cliënten correct is doorverwezen door de sociale wijkteams waarmee gemeenten sinds kort opereren. Hierin werken verschillende professionals samen om problemen op het gebied van geestelijke gezondheid, welzijn en jeugdzorg aan te pakken.

Uit de open antwoorden in de enquête blijkt dat sociale wijkteams veel zelf willen oplossen, maar niet altijd over de juiste kennis beschikken.

Vanwege dat gebrek aan kennis verwijzen ze volgens de psychologen vaak door naar verkeerde specialisten.

Er is geen reden om aan te nemen dat wijkteams bij personen in problematische schulden -niet gehinderd door voldoende kennis- op dezelfde doe het zelf maar debiteuren behandelen. Schuldhulp is in veel gemeente feitelijk onbereikbaar door niet zelden niet op de wet gebaseerde weigeringsgronden, terwijl het ook nog eens erg moeilijk is rechtshulp te krijgen wanneer gemeenten een debiteur onjuist behandelen. De autoriteiten in onze Brave New World hebben immers een hekel aan rechters (en aan democratie), vergelijk interview oud-ombudsman Brenninkmeijer in De Groene: "We worden voorbereid op minder democratie en minder rechtsstaat". Dat is namelijk hinderlijk voor ons huidige neoliberale kabinet waaraan sinds geruime tijd het maatschappelijk draagvlak ontbreekt.

vrijdag 7 augustus 2015

Wanbetalers zorgpremie zijn niet per definitie "laks"!

"Rotterdammers zijn relatief laks met het betalen van hun zorgverzekering. In het tweede kwartaal van dit jaar betaalden 2.108 inwoners van de Maasstad de afgelopen zes maanden hun premie niet. Dat komt neer op 4,2 nieuwe wanbetalers per 1.000 inwoners, het hoogste van het land".

Zie link

Niet kunnen betalen words soms veroorzaakt door "laksheid" maar veel vaker door gebrek aan geld. Wie laks is kan na aanmaning betalen, wie geen geld heeft nog steeds niet.

De Regeling Wanbetalers Zorgpremie is een gedrocht waarbij de zorgverzekeraars die zonodig marktwerkinkje moesten spelen, een voorstandspositie hebben gekregen met geld op geld-boete en bronheffing.

De geschiedenis zal hierover moeten oordelen; maar wie voldoende nadenkt weet het nu al!