donderdag 11 april 2013

Almere heeft nieuw instrument voor screening aanvragen schuldhulp

"Almere vandaag" schrijft:

"Door een nieuwe manier van schulddienstverlening komen Almeerders eerder in het juiste hulptraject terecht. Sinds 1 januari wordt er met een screening gewerkt om de situaties van Almeerders beter in kaart te brengen.  Almere is de eerste gemeente in Nederland met deze methode. Almeerders die aankloppen bij PLANgroep, die verantwoordelijk is voor de schulddienstverlening, vullen een digitale screening in bestaande uit honderd vragen. ,,De vragen gaan onder meer in op het gedrag, de motivatie en vaardigheden van iemand”, vertelt Ellen Karstens, regiocoördinator van PLANgroep. Zo komen er vragen in voor als ’Waarom meldt u zich hier?’ en ’Ik maak mijn eigen post open’.
Na de screening komt er een rapportage uit. Vanuit de rapportage wordt bekeken welk traject moet worden doorlopen. PLANgroep werkt ook samen met Almeerse zorgpartners. ,,Dit zorgt ervoor dat iemand altijd met iets de deur uitgaat”, aldus Karstens. ,,Dat kan een intake zijn voor de schulddienstverlening of een doorverwijzing naar een Almeerse zorgpartner als blijkt dat er eerst aan andere problemen gewerkt moet worden.” Iedereen kan bij PLANgroep terecht voor de screening.

Momenteel wordt er ook aan een preventieprogramma gewerkt
Voorheen werd door middel van intakegesprekken bepaald wat er moest gebeuren. Die gesprekken waren vaak een persoonlijke invulling, de screening geeft een waarheidsgetrouw beeld".


Naschrift:
Het screeningsinstrument is ontwikkeld en wordt geactualiseerd door Nadja Jungmann en Roeland van Geuns - en dat had er best bij gemogen!

Schulden in Rotterdam

Uit het Koopkrachtonderzoek Gemeente Rotterdam

"Ook schuldvorming kan als een indicator van kwetsbare koopkracht worden gezien.

Van de onderzochte huishoudens heeft 43% een schuld in de vorm van lening(en), betalingsachterstand(en) en/of kredietaankopen. Daarmee ligt het aandeel wat lager dan in de vorige meting. Twee factoren bepalen het schuldaandeel onder de huishoudens: leeftijd en inkomensbron. Van de zelfstandigen heeft ruim 80% een schuld, tegen 59% van de bijstandsgerechtigden, 50% van de overige uitkeringen en 11% van de gepensioneerden.

• De gemiddelde restschuld van huishoudens met een schuld bedraagt, evenals in de vorige meting, rond de 5000 euro. Zelfstandigen hebben verreweg de hoogste gemiddelde schulden; zij hebben vaak krediet(en) in verband met het eigen bedrijf. Ook de schuld van de werkenden in loondienst ligt hoger dan het gemiddelde van alle huishoudens. Werkenden in loondienst en zelfstandigen betalen ook de hoogste aflossingen per maand;

• De (gemeentelijke) belastingdienst is de belangrijkste schuldeiser onder de onderzochte huishoudens: 14% van alle huishoudens heeft een belastingschuld, bij een gemiddelde van rond de 1.600 euro. Andere vaak voorkomende schuldeisers zijn de banken en de zorgverzekeraars;

• Van alle huishoudens lost rond een derde maandelijks af op haar schuld(en). Van de huishoudens met kinderen doet dit de helft. De gemiddelde aflossing over alle huishoudens bedraagt rond de 150 euro per maand;

• 60% van de respondenten met een schuld geeft aan financiële problemen van deze schulden te ondervinden;

• Een tiende van de huishoudens met een schuld wordt geholpen door een schuldhulpverleningsinstantie; de helft hiervan krijgt ondersteuning van de Kredietbank Rotterdam in de vorm van een schuldhulpverleningstraject".

zondag 7 april 2013

Drie dagen zonder eten in Rotterdam


Clara Sies, oprichter Stichting Voedselbank, in Rotterdam-Centrum Noord Dichtbij:

"Tijdens de afgelopen Kerst kwam er in Rotterdam-Zuid een vrouw van in de zestig naar ons toe die gedurende drie dagen niets te eten had gehad. Zij werd voordat zij naar ons toe kwam van loket naar loket gestuurd. Wij hebben haar boterhammen gegeven en een boodschappentas vol en daarna heeft een van onze vrijwilligers haar naar huis gebracht.'

"De armoede en dus ook de voedselbanken in Groot-Rotterdam blijven onheilspellend stijgen’, zo vertelde vorige week Carla Sies van de stichting Voedselbank Nederland. ‘Het zijn de sterkst groeiende banken van ons land. Alleen wordt het aanbod van goederen steeds minder en het aantal cliënten neemt elke week fors toe. Momenteel krijgen wij zo’n honderd aanvragen per week binnen".

De armen zijn ook in Nederland onder ons en moeten worden geholpen.Help de Voedselbank Rotterdam te helpen!

zaterdag 6 april 2013

Breaking: Eindelijk bescherming beslagvrije voet en beslagvrije inboedel in aantocht!


Rijksoverheid.nl meldt:

"Het kabinet heeft besloten een Centraal Digitaal Beslagregister (CDB) op te richten. Dit register is bedoeld om opgelegde beslagen per debiteur inzichtelijk te maken. Hierdoor kan onnodige stapeling van incassomaatregelen worden voorkomen en wordt bewaakt dat mensen genoeg geld overhouden om rond te kunnen komen (beslagvrije voet).

Alle gerechtsdeurwaarders moeten beslagen op roerende zaken, onroerende zaken en loon- en derdenbeslag aanmelden bij dit register. Het kabinet heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gevraagd een ontwerp te maken en een begroting van de kosten van een register op te stellen".


" Ook heeft het kabinet besloten om de voorstellen van de KBvG om het wettelijk beslagverbod roerende zaken te moderniseren ter hand te nemen. Dit gebeurt door de lijst van goederen uit te breiden waarop geen beslag mag worden gelegd. Hierdoor wordt het beslag op de inboedel proportioneler.  Tot slot heeft het kabinet besloten een integrale rijksincassovisie te ontwikkelen waardoor een breed toetsingskader ontstaat waar toekomstige incassowetgeving aan moet voldoen".

"Een uitgebreide reactie van het kabinet op het rapport 'Paritas Passé, debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden' is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport gaat over de knelpunten die schuldenaren en schuldeisers ervaren door incassobevoegdheden van overheidinstanties.  In de reactie van het kabinet is ook het rapport van de Nationale Ombudsman 'In het krijt bij de overheid' betrokken".

Hulde voor de KBvG die hier zijn verantwoordelijkheid als publiekrechtelijke beroepsorganisatie heeft genomen en deze initiatieven door de overheid gehonoreerd ziet.

Belastingdienst maakt einde aan fiscaal gesjoemel bij Katholiek Nieuwsblad

In de landelijke pers verschijnen artikel dat het Katholiek Nieuwsblad wordt gefinancierd met een fiscale truc waaraan de fiscus een einde heeft gemaakt. Ik citeer uit de Volkskrant:

"Het Nieuwsblad vraagt lezers al jarenlang om giften over te maken naar een eigen liefdadigheidsinstelling, Stichting Arnulfus. Die sluist het geld door naar het Katholiek Nieuwsblad. De Belastingdienst tikt Arnulfus nu op de vingers. Het steunfonds stond bij de fiscus bekend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor konden donateurs hun giften aftrekken van hun inkomstenbelasting en hoefde Arnulfus bij erfenissen en schenkingen geen erfbelasting en schenkbelasting te betalen.

In het tijdschrift voor donateurs vertelt de redactie van het Katholiek Nieuwsblad dat ze dankzij de giften het hoofd boven water kan houden. Zonder die extra inkomsten zou het Katholiek Nieuwsblad niet renderen. Van 2008 tot 2011 haalde Arnulfus ruim 1,3 miljoen euro aan giften op, gemiddeld bijna 263 duizend euro per jaar".


Dit betekent dat giften aan de Arnulfusstichting niet meer kunnen worden afgetrokken. Trouw signaleert dat het KN onjuiste informatie verstrekt over de aftrekbaarheid van giften: "Donateurs van het Katholiek Nieuwsblad zijn nog niet geïnformeerd over het wegvallen van de belastingvoordelen. De website van Arnulfus vrijdagnacht nog steeds dat donateurs giften kunnen aftrekken. Directeur Vluggen laat weten dat donateurs binnenkort op de hoogte worden gebracht. "Niet netjes", vindt Burkink. "Je hebt op zijn minst de morele plicht om dit direct te melden."

Aangenomen mag worden dat deze belastingtruc fiscale gevolgen heeft (naheffingen/navorderingen en sancties). De belastingdienst zou trouwens ook eens moeten nagaan of advertenties in het KN zijn betaald met donaties aan de Arnulfusstichting , met welke constructie omzetbelasting is ontdoken.

In 2012 voerde KN en Arnulfusstichting actie met een aanbeveling van kardinaal Eijk. Het lijkt mij in het licht van het fiscaal ongeoorloofd handelen interessant dat kardinaal Eijk laat weten of hij zijn aanbeveling handhaaft.

Dat het KN geen moeite heeft met immoreel handelen was mij allang bekend. Nu hoort U het ook eens van een ander.

De schade die hiermee weer wordt toegebracht aan RKK NL is groot, zeker nu het JKN is gevestigd in de gebouwen van het Bisdom 's-Hertogenbosch. Wanneer wordt deze krant nu eindelijk opgeheven? Of wordt het tekort afgedekt met geld van Kerk in Nood?

donderdag 4 april 2013

Hoog tijd voor bezinning op intergemeentelijk uiteenlopend aanbod schuldhulp!

"De coalitie van VVD en PvdA wil veel overheidstaken, waaronder de langdurige zorg en de jeugdzorg, overhevelen naar gemeenten. “Met als gevolg dat er verschillen, mogelijk zelfs grote verschillen, gaan ontstaan tussen gemeenten”, zegt Donner daarover. “De burger aan de ene kant van de gemeentegrens krijgt dan wezenlijk andere rechten dan de burger aan de andere kant.”

Op het terrein van de schuldhulp is al heel lang sprake van  intergemeentelijke discriminatie! Iedere gemeente mag na de nieuwe wet een eigen beleidsplan maken met eigen prioriteiten en stokpaarden. Wordt het geen tijd aan die ongelijkheid een einde te maken en het aanbod te harmoniseren?

Onderzoek bij Stadsbank Oost-Nederland naar kwaliteit schuldhulp gewenst?

Tubantia publiceert een artikel over een onderzoek van Berenschot waaruit blijkt dat onder de medewerkers van de Stadsbank Oost-Nederland grote onvrede heerst:

"Zo’n tachtig procent van de medewerkers zegt ontevreden te zijn over het managementteam. De leden van het managementteam zouden niet te vertrouwen zijn, stimuleren geen gevoel voor veiligheid en het managementteam laat geen goed voorbeeldgedrag zien. Medewerkers hebben het gevoel dat er onvoldoende naar hen geluisterd wordt. Ruim een derde van de medewerkers geeft aan in 2012 zelf slachtoffer te zijn geweest van ongewenst gedrag op de werkvloer, waaronder schreeuwen, dreigen en isoleren".

Gevreesd moet worden dat een dergelijk werkklimaat ook zijn weerslag heeft op de kwaliteit van de schuldhulpverlening. Hierover waren al eerder klachten. Zie deze  link Misschien moet daar ook een onderzoek naar worden ingesteld? Daar hebben de cliënten en crediteuren groot belang bij.