donderdag 28 februari 2013

Executoriale verkoop gaat niet door

Geachte heer X,

Het is erg jammer dat U op een groot gedeelte van mijn brief niet in gaat.

Ik begrijp in ieder geval dat er geen executoriale verkoop komt, maar dat was U vermoedelijk toch al niet van plan; de aankondiging daarvan was alleen bedoeld als dreigement om veren te kunnen plukken van een kale kikker.

U verneemt nader.

Hoogachtend,
 

H.D.L.M. Schruer.

 

Alweer een brief aan een deurwaarder die water uit een steen wil persen

Mevrouw Y, wonende te X, heeft zich tot mij gewend met het verzoek haar als advocaat terzijde te staan.  

Cliënte ontvangt een Wajong-uitkering van afgerond € 910,00 netto per maand waarop beslag ligt van het Waterschap. Zij is een alleenstaande moeder van een autistische zoon van 8  jaar. De huur bedraagt € 425,00 per maand. De kosten van energie en water bedragen € 80,00  per maand. De nominale premie ZKV is € 160,00 (met verhoging). Daarbij wordt ook nog EURO 120,00 per maand betaald wegens achterstand premie zorgverzekering. Er zijn verder geen schulden. De aanvraag schuldhulp is afgewezen omdat het schuldbedrag te laag is en cliënte is geadviseerd zelf maar afspraken te maken met crediteuren. Dat heeft zij dan ook geprobeerd te doen. 
 
U hebt vorderingen in handen van CVZ en de Gemeente X ad oorspronkelijk totaal in hoofdsom EURO 350,00 waarop cliënte in de periode september 2012 tot heden inmiddels EURO 900,00 heeft betaald. Dit is ten koste gegaan van haar leefgeld want zij heeft verder geen vrij besteedbare ruimte.

U hebt in september 2012 beslag roerende zaken gelegd en sindsdien hebt U cliënte bestookt met brieven en telefoontjes en daarbij iedere keer gezegd dat haar inboedel openbaar zou worden verkocht als zij niet tenminste iets zou afbetalen. De roerende zaken waarop beslag ligt zijn overwegend afkomstig uit de kringloopwinkel, grof vuil of afdankertjes van relaties. Het is uitgesloten dat deze zaken meer opbrengen dan de executiekosten.

Bij het leggen van beslag hebt U voorts bij de ingang van het flatgebouw waar zij woont de executoriale aankoop aangeplakt, waarna iedereen die passeerde inclusief haar buren konden lezen dat er een executoriale verkoop op haar inboedel zou plaatsvinden. Cliënte heeft U gezegd dat zij op advies van de politie een geheim adres heeft uit veiligheidsoverwegingen. Dat was voor U geen punt van aandacht. Cliënte voelt zich door Uw manier van optreden zeer geïntimideerd en is bang haar huisraad te verliezen. 

Inmiddels hebt U cliënte laten weten dat morgen, haar inboedel executoriaal wordt verkocht opnieuw onder het aanplakken bij de ingang van de flat dat alsdan een executoriale verkoop is bepaald. Cliënte heeft nu geen geld om U iets te betalen en heeft U dat ook gezegd. Zij heeft deze maand al EURO 100,00 betaald en is bereid dat volgende maand weer te doen, ook al heeft zij dan opnieuw onvoldoende leefgeld. U hebt verklaard dat deze betaling voor U niet genoeg is en haar zojuist per e-mail laten weten dat zij deze maand nog minimaal EURO 140,00  per maand moet voldoen in verband met expiratie van het dwangbevel van CVZ. Uit de specificatie is mij niet duidelijk op welke wijze U door cliënte betaalde bedragen hebt afgeboekt en U hebt daarover aan cliënte niet eerder mededelingen gedaan. Gevolg van Uw handelen is dat  cliënte letterlijk het brood uit de mond is gestoten waarbij U voor vorderingen die in hoofdsom totaal EURO 350,00 bedroegen in ieder geval EURO 500,00 aan zinloze executiekosten hebt gemaakt.

Uw handelen verdraagt zich niet met hetgeen van een behoorlijk deurwaarder mag worden verlangd. U weet dat de inboedel minder waard is dan de kosten van het beslag, U weet dat er in het inkomen geen ruimte meer zit voor aflossing. U gaat niettemin door met water uit een steen persen ongeacht de gevolgen voor de debiteur. Ik neem aan dat U bekend bent met HR11 februari 2001, RvdW 2011, 26 en het Pre-advies van de KBvG Herziening van het beslagverbod roerende zaken 2012, p. 190 en 191. Het staat U niet vrij onder deze omstandigheden executoriale maatregelen te vervolgen.

Ik sommeer U hierbij mij morgen vòòr 10.00 uur te laten weten dat de executoriale verkoop niet doorgaat en dat U verdere executoriale maatregelen zulk staken, bij gebreke waarvan ik U dezelfde dag op een door de Voorzieningrechter te bepalen tijdstip in kort geding betrek.

Een copie van deze brief gaat direct ter kennisname aan het bestuur van de KBvG en Uw opdrachtgevers waarbij aan de orde kan komen of Uw opdrachtgever wel weet op welke wijze U het beslag roerende zaken hanteert als middel om van debiteuren gelden te incasseren die zijn bestemd voor de noodzakelijke kosten van het bestaan.  

Cliënte zelf is voornemens Uw handelen voor te leggen aan de Nationale Ombudsman waarbij niet alleen de door U gevolgde wijze van incasso aan de orde kan komen maar ook de manier waarop haar persoonlijke veiligheid door U in gevaar is gebracht in het kader van handelingen die executie-technisch objectief  geen zin hadden maar die uitsluitend waren bedoeld om haar te intimideren.

woensdag 27 februari 2013

Seminar “Macht corrumpeert” op 6 juni 2013 te Nieuwegein

In allerlei verhoudingen kunnen mensen tussen de wielen raken van onze maatschappij en komen zij soms plotsklaps tot het besef in een relatie met de overheid de onderliggende partij te zijn:
- ouders en kinderen die te maken krijgen met jeugdbeschermingsmaatregelen of het strafrecht
- personen met psychische problemen die onderworpen worden aan dwangmaatregelen in het kader van de BOPZ, curatele of beschermingsbewind,
- schuldenaren die te maken krijgen met een WSNP-bewindvoerder of curator.


Op 6 juni 2013 zal over dit thema een seminar worden gehouden onder de titel "Macht corrumpeert". De sprekers op dit congres zijn van mening dat het tijd is voor een kritische reflectie op dit onderwerp. Tevens zullen handreikingen worden gedaan om in de praktijk in deze relaties zoveel mogelijk te waarborgen dat ook aan de onderliggende partij recht kan worden gedaan.
mr. R. Korver, advocaat te Amsterdam, schrijver van het boek “Recht van spreken”
rechtsbescherming van kinderen en ouders bij jeugdbescherming
spreekrecht van ouders en kinderen in het strafrecht
rechtsbescherming in de psychiatrie

mr. H.D.L.M. Schruer, advocaat te Rotterdam
rechtsbescherming bij beschermingsbewind en curatele
rechtsbescherming bij Wsnp en faillissement
rechtsfilosofische duiding van het hebben van een schuld en moreel schuldig zijn

dr. I.P. Van Rossen, beschermingsbewindvoerder & bewindvoerder WSNP
de oorsprong van het individu
betekenis van individuele (grond)rechten
historische ontwikkelingen in de relatie tussen overheid en individu
corrumpeert macht?


Doelstellingen van het seminar:
U gaat weg met een aangescherpte sensor voor bescherming van het zwakkere individu in onderliggende machtsrelaties met de overheid.
U bent op de hoogte van de praktische mogelijkheden tot rechtsbescherming in de specifieke, hiervoor beschreven juridische verhoudingen.
U realiseert zich dat de situatie van nu niet vanzelfsprekend is in vergelijking met de situaties van gisteren, morgen en elders.


Voor inlichtingen en inschrijving zie deze link

Schuldenproblematiek bij ouderen neemt onontkoombaar toe

De Telegraaf heeft een lijst van pensioenfondsen waaruit blijkt dat in sommige gevallen tot 10% wordt gekort, zie link. De draagkracht van ouderen neemt daardoor af, waarbij de afname nog wordt versterkt  bij degenen die AWBZ- & WMO-zorg modig hebben en daarvoor soms zeer fikse eigen bijdragen krijgen gefactureerd.

Onontkoombaar is is dat de schuldenproblematiek bij ouderen toeneemt, zeker wanneer er ook nog een moeilijk verkoopbare woning tot het voor de zorgbijdrage mede in aanmerking genomen vermogen behoort, waarvan de waarde met de dag afneemt en zal afnemen, zeker wanneer er een toenemend aanbod op de woningmarkt komt wegens gedwongen verkoop hetgeen een extra waardedalend effect zal hebben.

Naar ik aanneem krijgen ook de banken op enig moment door dat het soms beter is verlies te nemen dan debiteuren eindeloos vast te houden in een te duur huis dat steeds verder onder water zakt. Vervolgens kan bij de restschuld mede worden bekeken in hoeverre sprake is geweest van overfinanciering (leve de Hoge Raad!) en daarenboven is er altijd nog de weg vand e Wsnp om tot een schone lei te komen, aannemend dat aan de daarvoor geldende eisen wordt voldaan.

dinsdag 26 februari 2013

Duizenden oudere verstandelijke gehandicapten in de schuldproblemen?

De Volkskrant meldt:

"De bezuiniging op de zorgverzekering AWBZ dreigt dramatisch uit te pakken voor duizenden verstandelijk gehandicapten. Zij worden gedwongen hun groepshuizen te verlaten en een semi-zelfstandig bestaan op te bouwen, maar zijn daartoe helemaal niet in staat.

Ze kampen met een te ernstige opeenstapeling van lichamelijke en verstandelijke beperkingen en chronische ziekten. De dagelijkse zorg voor hen is te veel gevraagd voor huisartsen, de thuiszorg en zeker voor mantelzorgers uit de familie- en vriendenkring".

Aannemelijk is dat deze mensen ook niet in staat zijn om hun eigen financien te beheren en nu moeten gaan zorgen voor betaling van huur, energie, zorgverzekering, eigen bijdragen WMO en AWBZ en huishoudgeld.

Op dit moment trekken boek 1-bewindvoerders met een printer op de koelkast ronselend langs de straten om klanten te winnen waarna de beheer & intake-vergoeding wordt getoucheerd uit de bijzondere bijstand en het vervolgens afwachten is, of er gebeurt wat er moet gebeuren om financien onder controle te brengen en te houden.

Hier tikt weer een maatschappelijke tijdbom, waarop actie moet worden ondernomen en die zich bij gebreke daarvan gaat vertalen in toenemende schuldenproblematiek.

Over Rabo, Libor en een kabinet met een "Dreesiaanse uitstraling"

Vandaag komen de berichten in de media dat de Rabobank kan rekenen op een boete van honderden miljoenen Euro's in verband manipulatie van het LIBOR-tarief. Ondertussen heeft de Rabobank zonder twijfel ook moeite met hypotheekdebiteuren die niet kunnen betalen (blijkens de opgave aan het BKR). De overheid gaat onverdroten door met zich niet aan te trekken van de rol van de banken in de debiteurenproblematiek. De bankenlobby werkt kennelijk effectief. In mijn reeks van vier artikelen "Hoog tijd voor een regering die niet wegkijkt van de schuldenproblematiek", die ook is verschenen in het Tijdschrift voor SchuldSanering schreef ik hierover het volgende:

"De strategie van de banken is de schaal van het probleem te ontkennen ("downplaying") om overheidsinterventie zo veel mogelijk te voorkomen en zo de handen vrij te houden om de radeloze debiteur te knippen en te scheren zonder pottenkijkers van overheidswege. Effect van executoriaal beslag van de bank op het inkomen voor de volledige hoofdsom plus rente en kosten is, dat alle afloscapaciteit wordt weggezogen en gewone concurrente crediteuren inclusief de verhuurder en de energieleverancier het nakijken hebben .

In de USA gaat men anders dan in Nederland niet met fluwelen handschoenen om met banken en de wijze waarop die hun uitwinningsbevoegdheden uitoefenen. De regering sloot daar in februari 2012 een overeenkomst waarbij de vijf grootste banken 26 miljard dollar betaalden wegens overfinanciering . In Nederland legt de AFM aan de Rabobank een boete op van wel EURO 150.000,00 wegens schending van de zorgplicht en overfinanciering; daar is de directie ongetwijfeld erg van geschrokken met het oog op de hoogte van de reservering voor de bonuspool. De Rabo zal nu trouwens wel anders piepen na de in de VS voorbereide claims wegens participatie in de manipulatie van de LIBOR (interbancair rentetarief waarbij door Rabo-medewerkers onjuiste referentiewaarden zijn opgegeven)".


Inmiddels zijn we vijf maanden verder en is er nog steeds geen aandacht voor debiteuren in de knel, sterker nog er komen steeds meer debiteuren in de knel door hap-snapregelgeving die langs een onoplettend parlement lijkt te zijn gesleurd waarbij alleen achteraf protestgeluiden klinken van partijen die niet hebben opgelet toen het nog gevolgen had. Ik kan toch niet de enige zijn die signaleert dat de maatschappelijke onrust op dagbasis toeneemt, terwijl ieder staatsmanschap en visie ontbreekt om te bedenken en uit te leggen dat rationele en rechtvaardige offers moet worden gebracht om een door schulden ontwrichte economie terug op de rails te zetten.

Bij de regeringsverklaring liet premier Rutte bescheiden weten dat zijn ministersploeg een "Dreesiaanse uitstraling" had. Naar mijn taxatie draait de oude Drees zich momenteel als een propeller rond in zijn graf over de manier waarop er wordt raak gerotzooid en er daarbij geen enkel mededogen is voor mensen in schuldproblemen die meer als verdachte dan als object van mededogen worden bejegend.

maandag 25 februari 2013

Deurwaarder dendert door om water uit een steen te persen


Vandaag ging er weer een brief uit naar de deurwaarder:

"Ik heb kennis genomen van Uw hogergenoemde brief met bijlagen en deze met cliënte besproken. Cliënte beschikt zelf momenteel nauwelijks over documenten, omdat deze bij Humanitas liggen met het oog op het boek 1-bewind. De behandeling van het verzoek is inmiddels bepaald . De bevestiging van Humanitas van de indiening van het verzoek gaat hierbij als bijlage 1.

De 15 jaar-oude auto is inmiddels naar de sloop op aangeven van Humanitas, aangezien de APK en de verzekering en de wegenbelasting niet meer konden worden betaald. Het vrijwaringsbewijs gaat hierbij als bijlage 2. Overigens had cliënte niet begrepen dat de auto niet mocht worden weggedaan; zij lijdt volgens onderzoek aan ADHD en is laaggeletterd. Vernietiging van een waardeloze zaak waarvan de instandhoudingskosten niet meer kunnen worden betaald, kan mijns inziens niet worden aangemerkt als verduistering. Wilt U strafaangifte doen, dan staat U dat vrij net zoals het cliënte vrijstaat ook op deze beleidsbeslissing zonodig het oordeel van de tuchtrechter te vragen.

U hebt volgens het beslagexploit onder meer gemeend beslag te moeten leggen op het bankstel, een (oude) computer, de spelcomputer van het kind van cliënte, een dvd-speler met een nieuwwaarde van EURO 40,--, de salontafel, de eettafel, het fornuis, de koelkast, de stofzuiger, de wasmachine, de magnetron, de wasdroger, de rijststomer, de schoenenkast, de kledingkast, het nachtkastje, de schemerlamp, het vloerkleed en de plafondlamp. Ook al hebt U echter nagenoeg de gehele huisraad onder beslag gelegd, geen redelijk mens zal concluderen dat hieruit een opbrengst te verwachten is die de kosten overtreft.

U hebt het beslag gebruikt om cliënte meer te laten betalen dan zij kon betalen hetgeen U wist, niet alleen omdat U direct zelf haar inkomensgegevens kon nagaan en daaruit wist dat er bij haar niets te halen viel, maar ook omdat zij U  een volledig overzicht van haar inkomen en uitgaven had gegeven  (bijlage 3). Uit dit overzicht blijkt dat zij € 100,00 per maand kan uitgeven aan boodschappen voor zichzelf en haar kind. Dat heeft U niet belet cliënte in december 2012 een extra bedrag ad € 400,00 afhandig te maken om te pogen haar huisraad te redden, waarna U eind januari 2013 direct de executie hebt hernomen.

Cliënte laat mij voorts weten dat zij door Uw medewerkers telefonisch is aangespoord om dan maar te proberen het geld voor Uw opdrachtgever bij iemand te lenen om aan de verkoop van haar huisraad te ontkomen; het lijkt mij niet een taak van de deurwaarder debiteuren aan te sporen tot schuldverlegging.

Kortom, cliënte persisteert in haar opvatting dat U vexatoir beslag hebt gelegd.

Uw opdrachtgever kan rekenen op een kort geding als U de executie voortzet. Een tuchtklacht wordt ingediend, ook wordt een klacht ingediend bij IBG, opdat deze instelling weet op welke wijze U vorderingen incasseert en zich kan uitspreken over de vraag, of zij zich daarin kan vinden.

Tenslotte, niet U maar mijn cliënte en ik maken uit aan wie Uw handelen ter beoordeling wordt voorgelegd, waarbij U zich in dit geval in mijn visie gedraagt op een manier die U voor dit ambt ongeschikt maakt; U gaat door riemen en ruiten om water uit een steen te persen zonder oog te hebben voor de deplorabele situatie van mijn cliënte. Zij  is door Uw toedoen verder in de ellende gewerkt omdat zij onder druk aan U heeft betaald wat zij nodig had voor de noodzakelijke bestaanskosten".

Woonaccoord leidt niet tot "merkbaar herstel"

Een panel van 50 economen is van mening dat het woonaccoord niet zal leiden tot "merkbaar herstel" van de woningmarkt zie NVM: 

"De maatregelen van het kabinet gaan niet ver genoeg om de woningmarkt uit het slop te trekken. Een ruime meerderheid (60 procent) van het economenpanel Me Judice denkt niet dat het woonakkoord de komende twee jaar tot een merkbaar herstel gaat leiden, in termen van stabilisering van huizenprijzen, meer woningtransacties en bouwactiviteiten".

Bank eerst naar rechter voor incasso restschuld

Van BNR:

"Banken zullen naar de rechter moeten om de restschuld op de hypotheek te kunnen innen.
Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad in een procedure die de Rabobank en het deurwaarderskantoor GGN hadden aangespannen. Volgens de Hoge Raad mag de Rabobank op grond van een standaardhypotheekakte zich geen andere goederen, bijvoorbeeld een auto of loon, toe-eigenen zonder tussenkomst van de rechter".

Het is te prijzen dat een deurwaarderskantoor (GGN) hier zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en zich niet klakkeloos heeft opgesteld als verlengde arm van de crediteur.

Ook al geeft de Hoge Raad aan dat het een kwestie is van redactie van de hypotheekakte, het arrest beschermt in ieder geval de debiteuren die met een restschuld kampen op basis van een hypotheekakte van de redactie in deze uitspraak en daarvan zijn er vermoedelijk vele in omloop aangezien de Rabobank een grote speler op de financiering van de particuliere woningmarkt is.

De volledige uitspraak is te vinden onder deze link

Jubileumcongres SHV - Repareer de beslagvrije voet!


Voor personen in problematische schuldsituatie is het basaal dat de beslagvrije voet wordt gerepareerd, zodat in ieder geval de basale bestaankosten kunnen worden voldaan.

In het rapport "Parita Passe" wordt ingegaan op de oorzaken waardoor tegenwoordig niet zelden de beslagvrije voet niet meer is geborgd. Dit rapport is geschreven in opdracht van de beroepsorganisatie van de deurwaarders,

Het is, zeker in deze tijd waarin toenemend problematische schuldsituatie niet op korte termijn duurzaam kunnen worden opgelost, van groot belang voor schuldhulpverleners en voor debiteuren om te bepalen hoe hoog de beslagvrije voet is en om wanneer deze niet is geborgd maatregelen te nemen dat dit zo snel mogelijk alsnog gebeurt, indien mogelijk met terugwerkende kracht. Gebeurt dat niet dan nemen de kansen toe dat de schuldsituatie verergert doordat het ene gat met het andere gat wordt gevuld.

Deurwaarderskantoor Jongejan en Wisseborn ontwikkelde een app voor de berekening van de beslagvrije voet die ook kan worden gebruikt in communicatie met schuldeisers en deurwaarders.

Op het jubileumcongres schuldhulpverlening zal aan dit prangende onderwerp aandacht worden besteed door deurwaarder John Wisseborn voorzitter van de KBvG,, zie ook deze link. Lezers van dit weblog kunnen met korting naar dit congres.

Kinderen: geen schoolreis en geen zakgeld door schulden ouders

Uit de Volkskrant:

"Ouders zwijgen erover en proberen het te verbergen, maar steeds meer gezinnen kunnen nauwelijks rondkomen. 'Krijg jij veel zakgeld?' vroeg mijn dochter deze week aan een klasgenoot. 'Vroeger wel, maar nu niet meer, want mijn ouders hebben schulden', was het antwoord.
Je ziet de vaders en moeders om je heen werkloos worden ... en maar netwerken en maar lachen om de moed erin te houden en uit te stralen dat je een frisse peer bent, in de kracht van je leven, en géén kansloze eind-veertiger. Kun je aan al die gezinnen de 30 of 90 of 150 euro voor een schoolreis nog vragen?"


Het kabinet neemt geen maatregelen om de beslagvrije voet te herstellen; debiteurenleed heeft geen prioriteit.

zondag 24 februari 2013

Minister Blok trapt open deur in: "voorkom huisuitzettingen"!

Uit de Volkskrant:

"Minister Stef Blok (Wonen) gaat verhuurders vragen huisuitzettingen wegens betalingsachterstand zo veel mogelijk te voorkomen. Blok heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven".

"Het voorkomen van huisuitzettingen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van verhuurders en hypotheekverstrekkers, schrijft Blok. Hoewel hij ervan overtuigd is dat zij hun uiterste best doen 'zal ik het belang hiervan in mijn overleggen met betrokken partijen nog eens onderstrepen'.

Een typerende benadering van dit kabinet. Geen daadkracht, geen verantwoordelijkheidsbesef, geen bescherming, geen krachtige maatregelen om ontruimingen te voorkomen zoals in andere landen, maar alleen een schril kreetje in een brief aan de Kamer in combinatie met het terug spelen van de bal naar de marktpartijen.

- vroegsignalering schulden - kwestie van de marktpartijen - larie want algemeen belang
- kwaliteitsnormen schuldhulp - kwestie van de marktpartijen - larie want algemeen belang
- AMvB particiere schuldhulp - zeer belangrijk, vele malen toegezegd maar er gebeurt niets - algemeen belang
- bescherming beslagvrije voet - zeer belangrijk maar iedere dag dat we er niets aan doen worden we er als overheidscrediteur beter van - algemeen belang;
- vitaleren woningmarkt - zijn we druk nee bezig, U hoort nog van ons - algemeen  belang
- vertrouwenscrisis NL bevolking - zien we later wel.

Kosten Commissie Deetman tot heden volgens NRC 3 miljoen

Nadat de bisschoppen tot heden hardnekkig hadden verzwegen wat de kosten van de Commissie Deetman waren, komt het NRC in de krant van gisteren met een kostenbedrag van EURO 3 miljoen tot heden - een rechtgeaarde bijklusser weet altijd ook nog een of meerdere spin off-opdrachtje(s) te versieren.

Deetman heeft overvalsgewijs de bisschoppen voor het blok gezet met zijn advies, dat hij eerst in de pers heeft gebracht, toen heeft aangeboden aan de Conferentie en daaraan ook nog eens een take-it-or-leave-it-karakter heeft meegegeven, waarbij de bisschoppen geen tijd hebben genomen om dat te bestuderen maar klakkeloos hebben overgenomen.

De keuze van Deetman komt uit de koker van viespeukbeschermer Van Luyn die als Salesiaan en als broer van een Salesiaan tot over zijn oren in het misbruik zat maar het presteerde toen de geruchten voor het eerst naar buiten kwamen, om te zeggen dat hij "verrast" was en daarna nog een beetje rommelde met de jaartallen van zijn carriere op de website van het bisdom, waarop hij door het NRC direct werd betrapt. Daarna is nog weinig van hem vernomen.

Bisschop De Korte die aanvankelijk portefeuillehouder seksueel misbruik was, gaf de Commissie Deetman a priori carte blanche: "Als het dak lekt, vraag je niet wat de kosten van de loodgieter zijn"- welke opmerking uit de mond van een lid van een aannemersfamilie begrijpelijk is maar niet in het kerkelijk belang. Dat is overigens wel vaker het geval met uitlatingen van deze bisschop uit de stal van Rentinck.

Later zou blijken dat staatsraad Deetman grossierde in betaalde nevenfuncties maar het niet nodig vond die op te geven hoewel dat verplicht was.  Commissielid Kalbfleisch trad af als voorzitter van de NMA maar bleef zitten als lid van de Commissie Deetman. De conferentie liet het gebeuren.

Volgens geruchten kwam op zeer merkwaardige wijze de beslissing tot stand dat de bisdommen de helft van de kosten van de commissie zouden dragen. In ieder geval is het nu zo dat minstens 90% van het misbruik bij de regulieren zit en de helft van de kosten van de Commissie Deetman bij de bisdommen, dus bij de gelovigen in de straat.

De kosten van het Meldpunt waar overledenen kunnen worden aangeklaagd en twee getuigen de auditu tot steunbewijs kunnen dienen (vergelijk de gegrond verklaarde klacht tegen bisschop Gijssen), bedragen tot heden afgerond EURO 7 miljoen - ook weer een bijklusparadijs. Voorzitter Stevens vindt het spijtig als een klacht moet worden afgewezen - hoe zo onpartijdig en onafhankelijk!

Tot heden werd EURO 20 miljoen aan vergoedingen aan slachtoffers betaald en het einde daarvan is ook nog niet in zicht. De apparaatskosten zijn dus half zo groot als wat slachtoffers hebben ontvangen.

Zou iemand van voldoende statuur de rekeningen van de Commissie en het Meldpunt controleren of zouden die ook klakkeloos worden betaald? "Dan verkoop je toch gewoon een kerk!".

Ik heb voorafgaand aan de instelling van de Commissie oop dut weblog een reeks artikelen geschreven onder de titel "Aan de vooravond van een historische vergissing". Deze documenten heb ik ook tijdig per fax en bij aangetekende post ter kennis van de nuntius gebracht. Uiteraard was het nog te veel gevraagd om zelfs maar de ontvangst te bevestigen. Zo zijn onze manieren op alle niveau's!

vrijdag 22 februari 2013

Hypotheekplan niet doorgerekend - is dit zorgvuldig bestuur?

zie NRC

Is dit zorgvuldig besturen van een land op een cruciaal onderdeel van de landseconomie? Het ging er toch om de woningmarkt in beweging te brengen?

Teruggeplaatst op veelvuldig verzoek: Opperpiet Rentinck

Regelmatig krijg ik de vraag de volgende tekst terug te plaatsen. Aangezien sprake is van een oudere tekst, werkt een aantal links niet meer. Sic transit gloria mundi!
Rentinck is naar mijn stellige overtuiging de eerste en de laatste oorzaak van de benoeming van de huidige aartsbisschop:

Opperpiet Rentinck maakte vanaf 1989 jarenlang feitelijk de dienst uit in het aartsbisdom, terwijl kardinaal Simonis ook publiek aan wie het maar wilde horen verklaarde, dat hij niet kon besturen (zonder dat Rome daarin aanleiding zag hem te vervangen) en zich in binnen- en vooral in buitenland bezighield met representatieve diensten onder gebruikmaking van de bijpassende attributen van staf en mijter.

Opperpiet hield wel van besturen, graag en veel, en gebruikte alle macht aan het bisschoppelijke ambt verbonden, waarbij hij geleidelijk aan steeds verder van de Wereldkerk kwam te staan en alleen geloofde in een “missionaire lekenkerk”. Opperpiet kleedde en kleedt zich in strijd met de kerkelijke voorschriften niet als priester. Piet heeft niet zoveel op met regels als deze concrete gevolgen voor zijn eigen handelen zouden moeten hebben. Kardinaal Simonis heeft daar nooit verandering in geurgeerd –evenmin als in de andere illiciete praktijken van Rentinck.

Priesters noch priester-kandidaten waren bij zijn beleid van belang. Er zijn priesters uit het bisdom vertrokken als gevolg van zijn machtspolitiek. Opperpiet was dol op pastoraal werkers die hij toen hij eenmaal aan het clusteren was geslagen stelselmatig tot teamleider benoemde, terwijl binnen het team ook priesters waren benoemd. Opperpiet organiseerde op 17 novemer 2008 in Utrecht ook een plechtigheid voor de opname in "de diocesane kring van pastoraal werkers in het aartsbisdom" - die in het aartsbisdom geen parallelle clerus waren maar de opperclerus vooral in de relatie met orthodoxe priesters die bij Opperpiet altijd aan het kortste eind trokken, waarbij liegen en bedriegen geen uitzondering maar norm waren en Simonis en Opperpiet het ook doodnormaal vonden om pater Kotte een kerkelijke begrafenis te onthouden en in strijd met de waarheid bleven volhouden dat hij gesuspendeerd was.

Van medezeggenschap van werknemers hield Opperpiet ook niet; er was er maar een de baas en dat was hij. In strijd met de wettelijke verplichting had de veel te grote hoeveelheid medewerkers van het bisdom dan ook geen Ondernemingsraad, die door de nieuwe bisschop ijlings werd ingesteld aangezien dat voor een collectief ontslag noodzakelijk was. Zie “Medezeggenschap aan de Maliebaan”, “Financiële reorganisatie aartsbisdom schrijdt voort”.

De structuur van het bisdom werd op kostbaar advies van Rijnconsult (recent verslagen door Nadja Jungmann bij toekenning van de ROA Impact prijs) ingrijpend herzien en vervangen door een bisdombestuur waarin de dekens –doorgaans heterodoxe vriendjes van Opperpiet de dienst uitmaakten.

Voor de reorganisatie van de parochies schreef en ondertekende niet de bisschop maar Opperpiet de beleidsnota “Profileren in het pastoraat, waarna kardinaal Simonis ook wat dit betreft deed alsof zijn neus bloedde, Rome vond dat de nota moest worden aangepast (hetgeen nooit is gebeurd) en Opperpiet rücksichtslos doorging met de implementatie. Hoe gekker de naam van het nieuwe parochieverband hoe beter, zie “De lamentabele erfenis van Opperpiet”. In ieder geval in Utrecht Stad werd inmiddels de verclustering deels ongedaan gemaakt, zie “Afbraak Utrechts parochieverband van architect Rentinck”. Van de nota “Profileren in het pastoraat” zijn op internet nu al de sporen praktisch verdwenen. Mijn suggestie destijds om alle beleidsnota’s van Opperpiet plechtig te verbranden, heeft zich virtueel al voltrokken. Sic transit gloria mundi!

Wie toch nog wat van de Rentinckse larie wil lezen, kan terecht op deze link van het “werkverband kerkelijk opbouwwerk”, waarbij door Rentinck onder meer openlijk wordt uitgedragen dat de regelmatige kerkganger kan doodvallen en de buitenstaander het doel is, zoals in 2008 trouwens nog de norm was bij de geld verslindende actie die aanspoorde tot onwaardige communies met Kerstmis, “Welkom thuis”. Rentinck had niet alleen lak aan het gewijde ambt maar ook aan de kerkgetrouwe gelovige, omdat zij niet de doelgroep van de door hem bedachte missionaire kerk zijn, waarbij hij ook nog pretendeerde dat hij persoonlijk had uitgevonden dat de Kerk missionair was kennelijk met voorbij gaan aan het “Gaat en onderwijst alle volkeren”. Nu waren onderwijzen en onderhouden van geboden geen speerpunten in het beleid van Rentinck; het bisdom was een grote sociale werkplaats voor hem en zijn linkse vriendjes waarbij niet zelden orthodoxe gelovigen structureel werden gesard en steeds in de steek werden gelaten en het in generaties vergaarde vermogen door de schoorsteen werd gejaagd. Kardinaal Simonis stond erbij en keek ernaar – voor zover hij niet op dienstreis was. Zie ook "Verheugd en dankbaar verdwijnend onder de golven".

Geld speelde geen rol zodat bij aantreden van de opvolger van Simonis en in diens woorden “het bisdom technisch failliet was”. De arrogantie en de wanen van het oude regime zijn trouwens goed te lezen in bijgaand KN-artikel over de bezuinigingen in 2005, door het KN critiekloos overgenomen in een tijd dat alle insiders beter wisten. In die periode werd voor goud geld door Opperpiet c.s. advies van bureau Berenschot ingewonnen over de financiele reorganisatie waaruit een voorstel voortkwam dat twee jaar later naar de prullenmand kon worden verwezen omdat het niet bleek te werken. Voor bezuinigen heb je geen adviesbureau maar je eigen hersens nodig en de hand op de knip. Wie zich verder wil verbazen leze bijgaande uitgave van het aartsbisdom "Protocol voor pastoraat bij agrarische rampen", eveneens met opdracht van het aartsbisdom aan bureau Berenschot. Wat zou toch de persoonlijke relatie zijn tussen (medewerkers van) Opperpiet en (medewerkers van) dat bureau. Zo werd Uw kerkbijdrage omgezet in winstaandeel van de maten van een duur adviesbureau. In tijd van recessie is het zeker goed je af te vragen of donaties aan de Kerk goed worden besteed.

Ook van de diocesane administratie maakte Opperpiet een chaos, zie “Aan de Maliebaan werd nauwelijks gearchiveerd”, waarbij ik vermoed dat met zekere selectiviteit stukken zijn verdwenen hetgeen naar mijn persoonlijke observatie bij andere bisdommen ook wel voorkomt, reden waarom het aanbeveling verdient brieven aan bisschoppen steeds aangetekend met ontvangstbevestiging te verzenden dan wel bij deurwaardersexploit te laten uitreiken.

Niet weinigen menen dat het aggraverend gedrag van Opperpiet samenhangt met het feit dat hij geen (hulp)bisschop is geworden, kennelijk omdat Rome geleidelijk ook wel door had welk vlees men in de kuip had, maar ervoor koos priesters en andere gelovigen ter plaatse nog minimaal een decenniumpje te laten doorlijden – Roma mora!

Na de benoeming van de nieuwe bisschop werd direct duidelijk dat het regime Rentinck voorbij was. De linkse sectie inclusief kardinaal Simonis stond op haar achterste poten en intrigeerden (bijvoorbeeld in het kader van de kwestie Sinselmeijer), waar zij maar konden om de nieuwe bisschop voor de voeten te lopen– maar daarover schrijf ik later. Zou Rome dat ontslag als voorwaarde hebben gesteld? Zie ook de meest bekeken bijdrage tot heden “De steppe zal bloeien”, “Exit Opperpiet”, “Dag Opperpietje, da-ag, da-ag”, “Opperpiet revisited”, “Laatste stuiptrekking van Opperpiet

Inmiddels werden de dekens ontslagen om te worden vervangen door regiovicarissen (zie Utrechtse dekens krijgen de status van Jan zonder land), de diakenopleiding opgeheven, en zijn pastoraal werkers niet langer teamleider. Nagedacht wordt of de kwijnende priesteropleiding in de vorm het Ariënsconvict (opgezet onder leiding van Opperpiet en doorgaans vlees noch vis) als zodanig moet worden opgeheven onder het stichten van een nieuwe opleiding in de Dijnselburg. Hulpbisschop De Korte die als product van de dubieuze priesteropleiding van het Ariensconvict kan worden beschouwd als de geestelijke zoon van Rentinck (inclusief diens afwijzing van de R.K. theologie) werd door de nieuwe bisschop terecht op afstand gehouden uit het bisdombestuur totdat hij kon doorschuiven naar zijn ballingsoord Groningen-Leeuwarden.

Opperpiet is nu pastoor van een parochie in Utrecht. Opmerkelijk is dat Rentinck als vg steeds weigerde pastoors “pastoor” te noemen en alleen maar over “pastores” sprak, waaronder in zijn terminologie (in strijd met de kerkelijke voorschriften) ook pastoraal werkers vielen, maar nu hij zelf pastoor is, die aanduiding wel op de parochiele website gebruikt teneinde toch even aan te geven dat hij een streepje meer is dan de twee pastoraal werkers. Op de parochiele website worden trouwens de twee pastoraal werk(st)ers nog wel aangeduid als “pastor”. De Utrechtse lente is hier kennelijk nog niet doorgedrongen. Niet zo sterk dat de huidige bisschop daar niets aan doet, zeker ook een kwestie van prioriteiten of zou er niets tegenover staan want dat werkt het beste om de aartsbisschop in beweging te brengen.

Er gaan geruchten dat Opperpiet thans een transfer naar Groningen-Leeuwarden overweegt onder het stichten van een enclave van dat bisdom ter plaatse van zijn woning in Utrecht die eigendom is van het aartsbisdom maar waaruit hij niet wil vertrekken na zijn ontslag als vicaris-generaal, hoewel dat bij een ambtswoning wel zo hoort. Regels gelden niet voor Opperpiet. Daarmee sloeg hij alleen anderen om de oren als dat zo uitkwam– hetgeen in het kerkelijk milieu wel vaker voorkomt steeds onder het toewensen van “Gods rijkste zegen”.

Het belang van de Kerk en de zielzorgelijke noden van de gelovigen speelden bij het beleid van Rentinck geen rol: het ging om de platte macht, erop gericht de Kerk opnieuw uit te vinden naar de opvattingen en pesoonlijke frustraties van Rentinck, desnoods over lijken (waarbij de nieuwe aartsbisschop geen enkele haast heeft om de slachtoffers van het oude regime recht te doen, tenzij hij daar zelf beter van wordt, aangezien hij wel leraar is maar geen herder).

We hoeven niet meer te wachten tot de geschiedenis zal oordelen over de verdiensten van Opperpiet. Dat is al gebeurd. Hij behoort nu tot de oude mensen en de dingen die voorbij gaan. Deze week wordt Opperpiet 70 jaar. Misschien dat zijn vriend Gerard met steun van Laetitia in de zendtijd van zijn vrienden bij de KRO daaraan nog een gevoelig gedachteniswoord kan wijden.
Er zijn mensen die met het voortschrijden der jaren zich gaan afvragen, of zij het in hun leven wel zo goed hebben aangepakt. Die reflectie lijkt voor Opperpiet geen luxe. Misschien ziet hij daarin zelfs reden te gaan biechten, als tenminste dat sacrament in zijn zelfbedachte theologie nog een plaats heeft.

Aantal achterstallige hypotheekdebiteuren explodeert

"Het aantal huiseigenaren met een forse hypotheekachterstand neemt explosief toe. 77.000 mensen lopen meer dan vier maanden achter met het betalen van hun hypotheek; een kwart meer dan een jaar geleden".

Zie NOS

Wie maakt hier nou eigenlijk de Nederlandse economie kapot?

De Volkskrant heeft uitgerekend, dat de zogenaamde Blok-hypotheken zeer ongunstig gaan uitpakken voor kopers. De bank hebben nog maanden nodig om modellen voor deze ongunstige hypotheken te ontwikkelen. De woningcorporatie krijgen een brandschatting opgelegd. . Hiermee is het kabinet er in geslaagd door contraproductieve acties de woningmarkt voorzover mogelijk nog iets meer op slot te gooien en wordt ook begrijpelijk waarom het CPB de plannen van minister Blok niet voorafgaand of nadien heeft doorberekend waarmee de gelegenheidscoalitiepartners kennelijk genoegen hebben genomen in hun euforie in de carnavalsdagen bij een echte minister aan tafel te mogen zitten.

Op deze basis zullen maar zeer weinigen een woning willen/kunnen kopen. Als iemand dat toch doet, gaat de meeropbrengst naar de banken. "Kopers die kiezen voor een 'Blok-hypotheek' besparen weliswaar zo'n honderd euro op hun maandlasten, maar zijn op termijn al gauw 60 duizend euro méér kwijt aan rente dan kopers die hun annuïteitenhypotheek volledig aflossen".

Niemand weet waar hij aan toe is, ouderen worden beroofd niet alleen op straat maar ook in hun gespaard vermogen, zorginstellingen voor ouderen heffen we op, dat alles met op het laatste moment in elkaar geflanste plannetjes waarvan ook achteraf de gevolgen bijvoorkeur niet in kaart worden gebracht. U merkt het vanzelf wel!
 
En dan constateert het CBS dat "de Nederlande consumenten de economie kapot hebben gespaard". Het CBS had beter kunnen constateren dat de Nederlandse economie kapot wordt gemaakt door een zwalkend kabinet, dat hapsnap inkomenspolitiek bedrijft, waardoor niemand meer weet waar hij op kortere en langere termijn aan toe is. Geef mij maar een berekening van het NIBUD zonder bijlevering van politieke propaganda!
 
Tenzij er politieke verschuivingen komen naar het midden, voorzie ik een jarenlange strenge winter in economisch opzicht met gestage groei van de schuldenproblematiek, ook bij de ouderen die hun leven lang hard hebben gewerkt om enig vermogen te vergaren, waarbij de Nederlandse economie ook in vergelijking met ons omringende landen steeds verder en steeds sneller achteruit holt. We zullen zondag weer zien hoe de opiniepeiling uitvalt. Goed gedaan, jochies!

donderdag 21 februari 2013

In VS wel overheidsmaatregelen om hypotheekdebiteuren te helpen

Nadat vandaag Minister Blok over de woningmarkt weer de gebruikelijke "van ons moet U vooral niets verwachten en zoek het zelf maar uit"-brief aan de Tweede Kamer schreef, valt het te meer op dat in de VS banken wel worden gedwongen te offeren voor degenen die zij eerst ondanks de zorgplicht met graagte in de financiele problemen hebben geholpen, zie Reuters.

"Five top U.S. banks have given $45.8 billion worth of relief to struggling homeowners under a 2012 federal-state settlement to resolve mortgage abuses, according to a report released Thursday by a monitor of that agreement.
The majority of the help provided by Bank of America Corp (BAC.N), JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Citigroup Inc (C.N), Wells Fargo & Co (WFC.N) and Ally Financial Inc (GKM.N) came as short sales and modifications of second loans"".
Inmiddels concluderen ook anderen dat het woningplan van Blok een doodgeboren vogeltje is, zie Elsevier "Bemoeienis kabinet met huizenmarkt pakt rampzalig uit".

De informatie die nu wordt verstrekt in vertraagde beantwoording van kamervragen had op tafel moeten liggen toen werd gedebatteerd over het woonaccoord. Overal spelletjes, spelletjes, en spelletjes!

Macro-economische perspectief zeer zorgelijk - roeien met de riemen die we hebben

Terwijl een visieloos kabinet dat een accoord bereikte op basis van kwartetten en daarbij leek te zijn vergeten dat het voor nieuwe wetgeving ook in de Eerste Kamer een meerderheid vereist is, onverdroten maar blijmoedig voortmoddert, zien we de economie steeds verder de vernieling in draaien: 7,5% van de beroepsbevolking is werkloos en het beroep op de WW neemt uiteraard sterk toe. Zie DFT

Het visieloos kabinet wil dit probleem  op gaan lossen door de duur van de WW te beperken, hetgeen ongetwijfeld gepaard gaat met een volksopstand en nog veel meer hypotheekdebiteuren in de problemen omdat het in de totaal vastgelopen woningmarkt -waarvoor een even visieloos accoord werd bereikt, dat alleen maar goed is voor de overheid door verminderde mogelijkheid van hypotheekaftrek- onmogelijk is gedurende de verkorte looptijd van de WW een woning waarvan de lasten niet meer betaald kunnen worden,  te verkopen.

De banken die door het visieloos kabinet bij voortduring worden geprotegeerd, werken niet mee aan het nemen van verlies bij verkoop waardoor veel woningen te koop staan op een prijsniveau waarvan een blinde kan zien dat het daarvoor nooit verkocht kan worden. De banken verklaren nu maanden nodig te hebben om nieuwe hypotheelvormen te ontwikkelen binnen de nieuwe regels waarbij we administratieve kosten en lasten alweer navenant zien stijgen. in het Nederlandse hypotheekrzeservaat waar de rente kunstmatig hoog wordt gehouden hetgeen het kabinet eenvoudig zou kunnen oplossen door een maximumtarief vast te stellen.

Te voorzien is dat steeds meer mensen in een problematische schuldsituatie zullen raken. Alom zie ik hoe deze slechter worden geholpen en aan hun lot overgelaten aangezien hulpverlening wordt overspoeld en zelf ook te maken heeft met budgetbeperkingen, en niet zelden gelijk op zoek gaat naar redenen om iemand niet te helpen.

Het ware te wensen dat er een visie werd ontwikkeld om het herstel van de economie te bevorderen, de woningmarkt op gang te brengen, en de schuldhulpverlening zodanig te financieren en te reguleren en dat wie schuldhulp nodig heeft, die ook op afzienbare termijn en op aanvaardbaar kwaliteitsniveau krijgt.

Op het terrein van de schuldenproblematiek moeten we in de tussentijd roeien met de riemen die we hebben en toch pogen debiteuren adequate hulp te bieden waarbij niet bij iedereen de schulden kunnen worden geregeld, maar wel basisvoorzieningen moeten worden geborgd waarbij in ieder geval de beslagvrije voet wordt gerespecteerd.

Het visieloos kabinet maakt voorlopig geen enkele haast met de aanbevelingen van Paritas Passe. Er moet dus een handreiking worden ontwikkeld voor de praktijk om per geval de maatregelen te nemen die nodig zijn om tot borging van de financiering van de noodzakelijke kosten van het bestaan te komen. Ik ben benieuwd welke branchepartij daarvoor al een protocol heeft?

Naschrift: De Volkskrant inventariseert waar het in Europa wel beter gaat: Duitsland, Spanje, Griekenland, zie deze link. Verschil met Nederland is, dat hier geen vertrouwen bestaat in de bekwaamheid van het kabinet dat de indruk wekt lukraak acties te ondernemen die voor zeer velen nadelige gevolgen hebben zonder dat duidelijk wordt, wat de maatschappelijke opbrengst is van deze offers.

woensdag 20 februari 2013

Voor de langere termijnplanners: najaarscongres SHV

Zojuist verneem ik dat het najaarscongres zal plaats vinden op 28 november 2013 in Carlton President Congrescentrum in Maarssen.

Inschrijven is nog niet mogelijk. Dat kan pas na het jubileumcongres op 21 maart aanstaande, waarover u meer kunt lezen onder deze link.

Later vandaag schrijf ik de derde bijdrage over het jubileumcongres.

Geen ontslag wegens schulden "Het leven zit vol met verleidingen"

Erg mooi geredigeerde uitspraak van Kantonrechter Amersfoort van 15 augustus 2012 waarbij ontslag aan een Rabobank werd geweigerd bij een werknemer met schulden - met dank aan Pauline Mulder:

"De kantonrechter vermag niet in te zien waarom het enkele hebben van privéschulden [verweerder] ongeschikt zou maken voor haar functie of het vertrouwen van Rabobank onwaardig. Het feit dat [verweerder] financiële problemen – uit het verleden – heeft, maakt nog niet dat zij anderen geen deugdelijk financieel advies zou kunnen geven. Niet zelden is advies geven makkelijker dan het zelf opvolgen daarvan. Door Rabobank is niet gesteld dat het advies van [verweerder] feitelijk te wensen over heeft gelaten. Bovendien heeft [verweerder] kennelijk bij haar vorige werkgever (ook een bank) goed gefunctioneerd, gelet op het feit dat Rabobank [verweerder] na het inwinnen van informatie bij die werkgever heeft aangenomen.

Het leven zit vol met verleidingen. De stelling dat mensen met privéschulden eerder zwichten voor de verleiding om onrechtmatige handelingen te plegen of strafbare feiten te begaan, is evenwel op geen enkele wijze onderbouwd. Zelfs al zou een dergelijke stelling in het algemeen statistisch gezien juist zijn, dan kan deze niet zodanig worden veralgemeniseerd als ware een ieder met privéschulden onbetrouwbaar. Geen enkele concrete reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van [verweerder] is gesteld. Louter het feit dat [verweerder] in het verleden betalingsregelingen niet (stipt) is nagekomen, is daarvoor onvoldoende. Bovendien heeft de vorige werkgever van [verweerder] (een bank) een positieve referentie ten aanzien van haar verstrekt, terwijl zij toen ook al privéschulden had. Dat gelet op de schulden een belangenconflict op de loer ligt, is mede gelet op de aard van de schulden (zoals een schuld bij een zorgverzekeraar en een telefoonprovider) niet aannemelijk geworden.

Gelet op het voorgaande had [verweerder] dan ook geen reden hoeven zien om uit eigen beweging – voorafgaand dan wel na indiensttreding – melding te maken van het hebben van privé-schulden".

dinsdag 19 februari 2013

Jubileum congres SHV 2: Woonschulden

Gisteren bleek uit de cijfers van de verkochte en openbaar geveilde woningen niet alleen dat de woningmarkt nog steeds op slot zit en verder wegzakt, maar ook dat meer woningen worden geveild door de hypothecaire geldschieters (banken). Dit betekent ook dat het beroep op de Stichting Nationale Hypotheekgarantie toeneemt waarbij het de vraag is in hoeverre daar de reserves voldoende zijn om de tekorten op de hypothecaire geldlening na verkoop van de woning af te dekken.

Op 21 maart 2013 zal op het Twintigste actualiteitencongres Schuldhulpverlening veel aandacht worden besteed aan woonschulden:
In de eerste ronde van de workshops worden diverse aan woonschulden gerelateerde thema;s behandeld:
Workshop Joke de Kock, NVVK - Het behoud van een dak boven je hoofd
Workshop mr. André Moerman, LOSR - Huis en haard onder druk
Workshop Nathalie Boerebach en Nauke Lagarde (Aedes)- Corporaties en huurachterstand: zakelijk en/of sociaal
Workshop Dirk-Jan Abbringh (Purpose Consulting) Visie op hypotheek achterstand en bijzonder beheer

Daarna volgt plenair het grote debat over "Wonen & Schulden" waaraan naast de hiervoor genoemde personen ook makelaar Rogier van Heijnsbergen (Van Heijnsbergen & Partners) zal deelnemen. 

Deelnemers aan de dag gaan naar huis met geactualiseerde kennis over dit onderwerp inclusief de jongste ontwikkelingen op dit voor iedere debiteur die het aangaat zeer ingrijpende en gevoelige onderwerp.

Zie voor meer informatie over het congres deze link met hierna de iformatie over de speciale observatrixkorting

Deurwaarder opzettelijk aangereden door boze debiteur

Het krantje van Leidschendam meldt:

"Een 44-jarige deurwaarder is op maandag 11 februari omstreeks 16.45 uur, tijdens een beslaglegging gewond geraakt.

De man wilde op de Von Geusaustraat de auto van een 29-jarige Voorburger in beslagnemen. De 29-jarige eigenaar was het hier kennelijk niet mee eens. Hij nam plaats in zijn auto en startte de motor. Om de Voorburger te beletten om weg te rijden, ging de gerechtsdeurwaarder dichtbij de auto staan. De Voorburger reed tot tweemaal toe tegen de deurwaarder aan, waarbij de gerechtelijk ambtenaar ten val kwam"|.

Dit is agressie vergelijkbaar met die tegen politie, NS-personeel en ambulancepersoneel. Het is te wensen dat in dit geval van debiteurenagressie een stevige sanctie wordt opgelegd en bekend gemaakt.

maandag 18 februari 2013

Aantal executieveilingen versnelt in razend tempo


Uit de Telegraaf:

"Het aantal executieveilingen nam in januari juist wel toe. Er werden 220 veilingen gehouden, ten opzichte van 149 in januari vorig jaar".

Op 19 september 2012 schreef ik op dit weblog:

"In augustus werden er 170 woningen gedwongen via een veiling verkocht. Dit is een stijging van 18,1 procent ten opzichte van augustus 2011 (144)"
De stijging van januari 2012 (149) tot januari 2013 (220) is 49%. Dit betekent dat ook dit opzicht sprake is van een eenparig versnelde beweging waarvan niet kan worden voorzien wanneer de kentering zal intreden.

Woningmarkt in vrije val met onbekend eindpunt

Z24 meldt:

"Het aantal verkochte woningen is in januari met 11,6 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand in 2012. In totaal werden er 6.260 woningen verkocht in januari 2013. Dat meldt Het Kadaster. Ten opzichte van december is dat een daling van 63,9 procent. Op zich is het normaal dat er in januari veel minder woningen worden verkocht, maar deze daling is erg sterk. De verklaring ligt in het feit dat starters vanaf 1 januari zijn gebonden aan strengere hypotheekregels.

Ten opzicht van een jaar eerder werden er 11,6 procent minder woningen geregistreerd".

De kans is mijns inziens gering dat het verleden week bereikte accoord over de woningmarkt hierin enige verbetering gaat brengen. Jan Modaal had en heeft geen enkel vertrouwen in  zijn financieel perspectief en houdt zijn hand dus op de knip, ook denkend aan de manier waarop ouderen door dit kabinet worden geplunderd wanneer zij een beroep moeten doen op AWBZ-zorg. Ondertussen is de rente kunstmatig hoog en de bankenlobby kennelijk voldoende krachtig omdat zo te houden. Arm Nederland!

Op het jubileumcongres schuldhulpverlening zal in het grote woondebat hieraan ongetwijfeld aandacht worden besteed, zie ook deze link.

Kom naar het jubileumcongres Schuldhulpverlening met observatrix-korting – 1

Op 21 maart aanstaande wordt in Maarssen voor de 20ste keer het actualiteitencongres Schuldhulpverlening gehouden. Ik zal voor de 20ste keer de openingsrede houden die wordt voorafgegaan door een terugblik op de congressen en de tumultueuze ontwikkelingen die zich in die periode hebben voorgedaan op het terrein van de schuldenproblematiek en de schuldhulpverlening. Nadja Jungmann komt die dag iets later maar zal zeker in haar rede ook vanuit haar eigen herinneringen daarbij een terugblik verzorgen op dit congres dat wij wel menen te mogen beschouwen als "ons congres". In een enquete van Elsevier naar de vraag hoe vaak het congres moet worden gehouden lieten veel deelnemers weten maar liefst vier keer per jaar te komen om te worden bijgepraat. 80% komt terug; er is een grote vaste kern Daar zijn wij trots op en daar doen wij ons uiterste best voor: Nadja en ik worden geïnspireerd door zoveel enthousiasme en actieve inbreng van deelnemers bij het programma.

In de periode waarin het congres wordt gehouden, nam de schuldenproblematiek inmiddels de vormen aan van een volksziekte en het einde is nog niet in zicht. De modale debiteur had toen een bijstandsuitkering. Eigen woningbezitters waren geen aanvragers. Er was nog geen Wsnp. De schuldhulp stond in de kinderschoenen. De incasso was nog niet in vergaande mate gestructureerd en aangescherpt . Zelfs werd toen nog de beslagvrije voet gerespecteerd door de wetgevers en de crediteuren.

Ik zal tot aan het congres iedere dag een element van het congres en zijn bewogen geschiedenis belichten. Aan de categorie "schuldenproblematiek" wordt het label "jubileumcongres" toegevoegd om het zoeken te vergemakkelijken.

Lezers van dit weblog kunnen zich met korting (€ 399 in plaats van € 499 ex BTW) inschrijven, zie deze link

vrijdag 15 februari 2013

Deurwaarder schort executie op - om te beginnen!


"Geachte mevrouw Schruer,

Naar aanleiding van uw fax- en e-mailbericht d.d. 14 februari 2013, welke bericht overigens pas na onze reguliere openingstijden werd ontvangen, delen wij u hierbij mee dat wij de geplande executoriale verkoop van vandaag voorlopig zullen opschorten.

Het is niet mogelijk om binnen de door u gestelde termijn op uw stellingen te reageren. Wij zullen daarom uiterlijk dinsdag 19 februari 2013 een inhoudelijke reactie aan u doen toekomen.

Vertrouwend u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd".

donderdag 14 februari 2013

Zojuist geschreven brief aan een deurwaarder die uit zijn ambt zou moeten worden gezet

Af en toe komt er een zaak waarvoor je even alles laat vallen en er keihard bovenop timmert -en dat haast ook nog wel letterlijk zou willen doen. Ik publiceer de tekst opdat schuldhulpverleners die in voorkomende gevallen kunnen gebruiken als een model om onbehoorlijk handelende deurwaarder tot de orde te roepen.

"Geachte dames en heren,

Mevrouw X, wonende te Y , heeft zich tot mij gewend met het verzoek haar als advocaat terzijde te staan. Cliënte heeft een studieschuld aan IBG inclusief kosten ad afgerond EURO 1.800,00, die inmiddels volgens Uw opgave is teruggelopen tot € 1.353,94.

Cliënte ontvangt een WWB-uitkering van afgerond € 990,00 netto per maand. Zij is een alleenstaande moeder en moet vrijwilligerswerk doen om haar uitkering te behouden. Haar dochter krijgt om die reden tussenschoolse opvang. De daarmee gemoeide kosten zijn € 60,-- per maand. De huur bedraagt € 380,00 per maand. Cliënte ontvangt geen toeslagen omdat er een belastingschuld is van € 6.000,00 die in het verleden is ontstaan door onterecht toegekende toeslagen. Op de WWB-uitkering lag beslag dat is vervangen door een maandelijkse betaling van € 50,00. De kosten van energie en warmte bedragen € 180,00  per maand. De nominale premie ZKV is € 120,00. Er is momenteel als gevolg van Uw actie in december 2012 een huurachterstand van twee maanden die vermeerderd met kosten is opgelopen tot € 1.500,00. Cliënte loopt het risico te worden ontruimd zodra de achterstand zou oplopen naar drie maanden. Daarnaast wordt cliënte door haar verhuurder nog aangesproken voor een huurschuld van haar overleden moeder ten bedrage van € 7.000,00.

Na het leggen van beslag roerende zaken in april 2011 hebt U cliënte bestookt met bezoeken en iedere keer gezegd dat haar inboedel openbaar zou worden verkocht als zij niet tenminste iets zou afbetalen. Bij het leggen van beslag hebt U bij de ingang van het flatgebouw waar zij woont de executoriale aankoop aangeplakt, waarna iedereen die passeerde inclusief haar buren konden lezen dat er een executoriale verkoop op haar inboedel zou plaatsvinden.

Cliënte heeft U als gevolg van de door U op haar uitgeoefende pressie in december 2012 nog een bedrag ad  € 400,00 voldaan waardoor zij de huur die maand niet heeft kunnen betalen.

Op 31 januari 2013 hebt U aan cliënte een aanzegging betekend dat op 15 februari aanstaande, dus morgen, haar inboedel executoriaal wordt verkocht opnieuw onder het aanplakken bij de ingang van de flat dat alsdan een executoriale verkoop is bepaald. Daarna hebt U haar bestookt met telefonische contacten en bezoeken. Ook vanochtend heeft een medewerker van Uw kantoor mijn cliënte weer bezocht en  gezegd dat de openbare verkoop morgen echt doorgaat tenzij zij tenminste € 150,00  per maand  betaald. De inboedel is basaal en karig. Cliënte is als gevolg van de door U  uitgeoefende pressie hypernerveus hetgeen zijn weerslag heeft in de gezondheid van haar dochtertje.

Het is U bekend dat cliënte sinds januari 2013 wordt bijgestaan door Humanitas Inkomensbeheer en beschermingsbewind en dat door Humanitas namens cliënte een verzoek is ingediend bij de Rechtbank teneinde te komen tot boek 1-beschermingsbewind. Op  dit verzoek is nog niet beslist. In januari 2013 heeft cliënte U hierover een e-mailbericht gezonden met opgave van haar financiele situatie. 

Ook na ontvangst van dit e-mailbericht bent U gewoon doorgegaan met cliënte onder druk te zetten teneinde haar ertoe te bewegen tenminste € 150,00 per maand te betalen. Alleen in dat geval was U bereid de executoriale verkoop nog even aan te houden. Dit deed U terwijl U volledige inzage had in haar financiële situatie.

Uw handelen verdraagt zich niet met hetgeen van een behoorlijk deurwaarder mag worden verlangd. U weet dat de inboedel minder waard is dan de kosten van het beslag, U weet dat er in het inkomen geen ruimte meer zit voor aflossing en U weet dat inmiddels een beroep is gedaan op budgethulp.

U en Uw opdrachtgever, de Staat der Nederlanden (IBG), aan wie Uw handelen kan worden toegerekend handelen jegens mijn cliënte persisterend onrechtmatig door te pogen haar met een onterecht beslag roerende zaken geld afhandig te maken terwijl haar inkomen nauwelijks toereikend is voor de noodzakelijke bestaanskosten.

Ik neem aan dat U bekend bent met HR 11 februari 2001, RvdW 2011, 26 en het Pre-advies van de KBvG Herziening van het beslagverbod roerende zaken 2012, p. 190 en 191. Het staat U niet vrij onder deze omstandigheden executoriale maatregelen door te zetten.

Ik sommeer U hierbij mij morgen vòòr 10.00 uur te laten weten dat de executoriale verkoop niet doorgaat, bij gebreke waarvan ik U dezelfde dag op een door de Voorzieningrechter te bepalen tijdstip in kort geding betrek.

Ik sommeer U binnen dezelfde termijn aan cliënte het bedrag ad EURO 400,-- dat U haar in december 2012 op onrechtmatige wijze afhandig hebt gemaakt, terug te betalen, bij gebreke waarvan ik daartoe een procedure zal entameren jegens U en tegen de  Staat der Nederlanden.

Indien ik niet morgen vòòr 10.00 uur van U heb  vernomen, is wat mij betreft de buitengerechtelijke discussie voltooid en wordt morgen het debat voortgezet bij de civiele rechter en de tuchtrechter.

Een copie van deze brief gaat direct ter kennisname aan het bestuur van de KBvG met de vraag ambtshalve al dan niet door Bureau BFT een onderzoek in te (doen) stellen naar de wijze waarop Uw kantoor het beslag roerende zaken inzet als incasso-instrument waarbij tegelijk aan de orde kan komen of Uw opdrachtgever de daarmee gemoeide kosten draagt en of Uw opdrachtgever wel weet op welke wijze U het beslag roerende zaken hanteert.  

Hoogachtend.

H.D.L.M. Schruer".

WC-papier inbegrepen bij AWBZ-zorg!

Nu vele ouderen en gehandicapten hun spaargeld moeten inleveren door een draconisch eigen-bijdrage-systeem is het een hele geruststelling dat instellingen die toeslagen in rekening brengen voor verbruikt WC-papier (en het oppompen van rolstoelbanden) op de vingers worden getikt:

"Bewoners van AWBZ-instellingen hebben recht op een schoon lijf, een schone kamer en verantwoorde voeding. De zorginstelling moet zorgen voor verzorgingsproducten als latex handschoenen en toiletpapier, voor voldoende gevarieerd en gezond eten en drinken en voor schoon linnengoed. Voor aanvullende diensten zoals de kapper of een tv-abonnement mag de instelling wel een aparte bijdrage vragen".

Zie Zorg + Welzijn

dinsdag 12 februari 2013

Aftrek hypotheekrente zogenaamd "versoepeld" - joyriding met regeringsmacht

Na willens en wetens onredelijk hoog te hebben ingezet wordt er nu door het kabinet iets onhoudbaars "teruggegeven" en wordt dit gepresenteerd als een "versoepeling".

Iedereen met een kruimel verstand wist dat de waarde een woning na 30 jaar niet nihil is en dat de voorgestelde maatregel van het kabinet die als zodanig al toch grote meeropbrengst voor de fiscus zou leiden, de woningmarkt in toestand van totale verlamming zou brengen hetgeen zal blijken uit de cijfers van het eerste kwartaal 2013.

Dit is geen regeren maar als een kip zonder kop rondrennen van het ene proefballonnetje naar het volgende , los van vragen als maatschappelijk draagvlak, effecten op de woon- en arbeidsmarkt en de centrale vraag wat solidariteit inhoudt, waarbij het kennelijk belangrijker is van dag tot dag blij te zijn dat het kabinet nog zit dan op basis van een coherente, door een parlementaire meerderheid gedragen visie te komen tot een toekomst biedend perspectief waardoor mensen hoop wordt gegeven en zij op die basis verder kunnen. Kortom, "joyriding" met regeringsmacht tot verdriet en schade van de rest van Nederland. Ik ben benieuwd naar de opinipeilingen van komende week; deze werken niet direct door maar maken indirect de marges van het kabinet steeds kleiner omdat de oppositie daardoor meer macht krijgt door het forceren van de val van het kabinet hetzij een nieuwe formatie hetzij nieuwe verkiezingen uit te lokken. Op deze manier gaan we er niet komen en de kans dat de NL economie ondanks het NL "beleid" door het buitenland weer uit het slop wordt gehaald -waarna het kabinet kan doen alsof dit eigen verdienste is- is momenteel niet erg groot.

zaterdag 9 februari 2013

Kardinaal Eijk op het matje geroepen?

Van de website van het Vaticaan:

LE UDIENZE , 08.02.2013
Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto questa mattina in Udienza:
Em.mo Card. Willem Jacobus Eijk, Arcivescovo di Utrecht (Paesi Bassi)


De paus heeft op 8 februari 2013 kardinaal Eijk ontvangen.

Laten we hopen dat deze in mijn visie evidente ikoon van onfatsoen en aanfluiting van de waardigheid van het bisschopsambt spoedig wordt overgeplaatst naar Rome dan wel minimaal van de paus op zijn donder heeft gekregen voor het door hem uitgeoefende schrikbewind dat zich inmiddels niet beperkt tot zijn eigen bisdom maar waarbij hij zelfs probeert collega-bisschoppen de mond te snoeren, zie link.

Met dank aan de leden van de Observatrix-inlichtingendienst in Nederland en in Rome die mij van alle kanten lieten weten dat hij op het matje was geroepen.

Klachtencommissie R.K. seksueel misbruik geen "fair trial"

Degenen die nog enig vertrouwen hadden in het door de Nederlandse bisschoppenconferentie ingestelde Meldpunt Seksueel Misbruik Katholieke Kerk lezen deze uitlatingen van de voorzitter Wiel Stevens in Trouw, die zozeer blijk geven van vooringenomenheid dat iedere aangeklaagde er goed aan doet direct te weigeren zich aan deze quasi-rechtspraak te onderwerpen (en waarbij bovendien ook doodleuk overledenen worden veroordeeld en kennelijk twee personen die hetzelfde hebben horen zeggen elkaar tot steunbewijs dienen, vergelijk de wraakoefening op Mgr. Gijsen).

"Het Meldpunt Seksueel Misbruik Rooms-Katholieke Kerk moet bijna één op de drie (30 procent) klachten over misbruik ongegrond verklaren door gebrek aan bewijs. Dat zei voorzitter Wiel Stevens zaterdag in Kruispunt Radio.

Zonder steunbewijs kan juridisch namelijk niet aannemelijk worden gemaakt dat het misbruik werkelijk heeft plaatsgevonden. 'Verschrikkelijk', aldus Stevens, die ervan overtuigd is dat de meeste incidenten wel degelijk hebben plaatsgevonden".


De voorzitter vindt het kennelijk niet politiek correct ook te vermelden dat er ook klagende querulenten zijn die pogen een slaatje te slaan waarbij het zeer lang duurt voordat de aangeklaagde partij weet waar hij aan toe is.

Geen zichzelf respecterende rechter zou uitlatingen van dit type doen waarbij hij zijn innerlijke overtuiging (en vooroordelen) kennelijk van meer waarde acht dan geldig bewijs en het kennelijk betreurt als een klacht "moet" worden afgewezen. Bij deze vorm van klachtenbehandeling is het normaal dat de beoordelaar in de media laat weten het spijtig te vinden als een klacht ongegrond moet worden verklaard. Zo onrechtvaardig als de RKK eerst was voor de slachtoffers, zo is zij het nu voor de aangeklaagde partijen die mogen worden opgeknoopt wanneer de bisschoppen met dit offer hun eigen straatje pogen schoon te vegen. Bij een "fair trial" wordt volgens artikel 6 Europese Conventie een aanklacht onderzocht en behoort de beoordelaar onpartijdig en onafhankelijk te zijn. Trek zelf Uw conclusies!

De foto die Trouw plaatst bij het artikel, waarbij het Sacrament van de H. Biecht op de hak wordt genomen, is schandalig en zou voor iedere Rooms Katholiek die nog een abonnement heeft, reden moeten zijn dat op te zeggen.

vrijdag 8 februari 2013

Hoorzitting Tweede Kamer over R.K. Misbruik


Uit het AD:

"De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de manier waarop met sommige slachtoffers van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk wordt omgegaan.

'We krijgen signalen van slachtoffers dat er nog dingen niet goed gaan', licht VVD-Kamerlid Ard van der Steur toe. Hij wil samen met zijn collega's een hoorzitting gaat organiseren".

Erg benieuwd wie er dan worden uitgenodigd!

Ik zie zelf met veel vreugde terug op de beide keren dat ik door de Tweede Kamer  ben uitgenodigd - maar ik werd  dan ook niet gevraagd als  aangeklaagde partij maar deskundige.

Zie rondetafelgesprek 14 september 2011 en 7 februari 2013.

donderdag 7 februari 2013

Gesprek Tweede Kamer boedelbeslag heden


"Zojuist informatieve bijeenkomst TK over herziening beslagrecht roerend goed achter de rug dankzij bijdragen van diverse deskundigen. Dank!"

woensdag 6 februari 2013

Discriminatie van slachtoffers van ander dan kerkelijk misbruik?


Van de website van de NOS:
"Letselschade-advocatenvereniging ASP wil dat schadevergoedingen niet meetellen bij een vermogenstoets voor de AWBZ. Sinds 1 januari moeten gehandicapten die in een instelling wonen en een eigen vermogen hebben flink meer betalen. Een verhoging van 760 euro per maand naar 1800 euro is niet ongewoon.
Volgens ASP is de nieuwe toets niet eerlijk als het eigen vermogen is ontstaan door een schadevergoeding, want die is bedoeld om een geleden schade te compenseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die gehandicapt zijn geraakt na een verkeersongeval.
Een soortgelijke uitzonderingspositie is volgens de vereniging ook geregeld voor schadevergoedingen die te maken hebben met kerkelijk misbruik: die vergoedingen worden niet meegeteld bij de vermogenstoets voor een bijstandsuitkering".
Het lijkt mij dat slachtoffers van ander dan kerkelijk seksueel misbruik hiermee  een reden hebben om direct een proefprocedure en kamervragen uit te lokken. Wie heeft deze vrijstelling bedacht en waarom? Is dit weer een trouvaille van de door de Nederlandse bisschoppen benoemde bijkluskampioen staatsraad Deetman.

Het nieuwe "plukze"-model voor Vader Staat: de studielening

Inmiddels tekenen de contouren zich steeds meer af van de financiele ramp die gaat volgen op de hypotheken-schuldenberg: het nieuwe stelsel voor de studeleningen. Zie dit bericht in de Volkskrant van heden met onderstaand citaat van de directeur BKR.

"'Volgens Van den Bosch gaan de studieschulden de grootste schuldenberg van het land vormen, op de hypotheken na. Hij pleitte er dan ook nogmaals voor dat ook de studieschuld in het BKR-register wordt opgenomen. Bussemaker gaf eerder aan dat niet nodig te vinden. Het Nibud, het Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting, hamerde erop dat studenten goed moeten worden voorgelicht over het nieuwe systeem".

De Staat werkt praktisch iedere Nederlander vanaf jonge leeftijd  diep in de schulden en zal -of de nieuwe incassoclub dan nog CJIB heet of Nationaal Kaalplukinstituut-  al dan niet bij wet in formele zin nieuwe wegen vinden om voor te dringen ten opzichte van andere crediteuren en vervolgens samen met de Belastingdienst alle liquiditeit uit de samenleving trekken - of MKB en andere concurrente crediteuren daaraan kapot gaan is geen punt van aandacht. 

Vader Staat is een geldverslindend monster dat bij voorkeur niet bezuinigt maar lasten verzwaart en daarbij onder meer chronische zieken en bejaarden in de "pluk ze"-acties nieuwe stijl niet spaart, vooral niet wanneer die -zoals destijds mijn grootouders- van hun armoede ook nog hebben gespaard - en destijds in het kader van de terecht afgeschafte Wet op de Bejaardenoorden 1963 financieel werden geknipt en geschoren, hun spaargeld zagen verdwijnen en daarna van zakgeld moesten leven. 

De geschiedenis herhaalt zich, maar niet omdat we uit het verleden lering hebben getrokken, maar omdat de machthebbers instrumenten uit de oude doos halen om vermogensverschuivingen van privaat naar publiek te realiseren. ... en daarom, grotendeels geachte en deels (zeer) dierbare lezers, leven wij in een samenleving die met de dag verder desintegreert omdat Vader Staat niet investeert in een op solidariteit gebaseerde, financieel duurzame staatsinrichting (met bijvoorbeeld voldoende controle op zorginstellingen), maar als een totaal overspannen stresskip rondrent over het nationale erf om het ene gat met het andere  te vullen en daarbij vergeet dat macht gebaseerd hoort te zijn op moreel gezag en niet op de optelsom van onder valse verkiezingsbeloften gelokte stemmen uit een steeds verder verleden.

In de schuld en op de straat maar niet meer in het blauw

"In het voorjaar van 2011 oordeelde de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, dat het herhaaldelijk leggen van loonbeslagen een omstandigheid is waardoor een agent niet meer voldoet aan de eisen die aan de functie worden gesteld. Het aanzien van de politie wordt erdoor geschaad en er ontstaat een veiligheidsrisico als de betrokken ambtenaar zijn financiële huishouding niet op orde heeft.

Medewerker meldkamer
Eind vorig jaar speelde er weer een zaak voor de Raad, waarin herhaaldelijk loonbeslag had geleid tot ontslag. Hoewel het UWV en de rechtbank eerder hadden geoordeeld dat de agent in kwestie ten onrechte ontslag had gekregen, oordeelde de Raad dat beide aan het bijzondere karakter van de functie van medewerker van een meldkamer van de regiopolitie waren voorbijgegaan.

Bijzondere eisen
De functie die een politieambtenaar vervult, brengt mee dat aan hem bijzondere eisen worden gesteld als het gaat om zaken die zich afspelen in de privésfeer. Een politieambtenaar wordt namelijk kwetsbaar als hij structureel niet in staat blijkt te zijn te voldoen aan zijn financiële verplichtingen". 

Uit de agenda van de Tweede Kamer

7 februari 2013
Openbaar
Tijd:10:00 -11:30 uur
Plaats:Klompezaal
Soort:Hoorzitting / rondetafelgesprek
Voortouwcommissie:Veiligheid en Justitie
Rondetafelgesprek over de herziening beslagverbod roerende zaken

Agendapunten:

1.Rondetafelgesprek over de Studie "Herziening beslagverbod roerende zaken" van de KBvG
Aanbieding Studie "Herziening beslagverbod roerende zaken" van KBvG
2.Volgens onderstaand schema:
1. Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), dhr. J. Wisseborn
2. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), mevr. S. Noorman Den Uyl
3. Raad voor de rechtspraak, dhr. E. Loesberg
4. Nationale Ombudsman, dhr. A. Brenninkmeijer
5. Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) , mevr. J. de Kock
6. Universiteit Utrecht, dhr. A.W. Jongbloed
7. Schruer Advocatuur, mevr. H.D.L.M. Schruer

Rondetafelgesprek beslagverboden Vaste kamercommissie Veiligheid en Justitie

Donderdag 7 februari spreekt een delegatie van de KBvG met de vaste kamercommissie Veilgheid en Justitie over de modernisering van de beslagverboden en het preadvies van de KBvG.


Klik hier voor de deelnemerslijst aan dit rondetafelgesprek.

Klik hier voor het standpunt van de KBvG.

Op de blog van Erica Schruer is te lezen wat het standpunt is van Jungmann en Schruer

maandag 4 februari 2013

Deurwaarder moet worden verboden om te dreigen met een klappertjespistool

Zienswijze Mevrouw Mr. H.D.L.M. (Erica) Schruer voor hoorzitting beslag roerende zaken Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie Tweede Kamer op 7 februari 2013

Mede namens Mevrouw Dr. Nadja Jungmann leg ik de volgende zienswijze aan U voor:

1. Bestaande regelgeving moet worden herzien
De huidige wettelijke regeling voor beslag roerende zaken van de artikelen 447 en 448 Rv is obsoleet en moet in onze visie dringend bij de tijd worden gebracht niet alleen vanuit het belang van beslagdebiteuren maar ook vanuit het algemeen belang dat in Nederland ook de beslagwetgeving voldoet aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen, ook afgezet tegen de wijze waarop in de ons omringende landen beslag op roerende zaken is geregeld.

2. In welke zin zou herziening moeten plaatsvinden?
In artikel 295 Fw is een voor de insolventiepraktijk bruikbaar begrip “niet bovenmatige inboedel” gedefinieerd dat in onze visie ook goed bruikbaar zou zijn buiten geval van insolventie, waarbij zo nodig , indien wordt gekozen voor verdergaande invulling van het begrip “niet bovenmatige inboedel”, concrete richtlijnen kunnen in een AMvB worden gegeven.

3. Geen koppeling wetsherziening beslag roerende zaken en schuldhulp gewenst:
De noodzaak dat de regeling in algemene zin bij de tijd moet worden gebracht, staat los van de vraag of een debiteur al dan niet een beroep doet op schuldhulpverlening in het minnelijk traject. Wij wijzen om die reden optie 2 af genoemd in het (zeer doorwrochte en prijzenswaardige) preadvies van de KBvG “Herziening van het beslagverbod roerende zaken”. Behalve dit principiële bezwaar signaleren wij voorts, dat op vele plaatsen in Nederland ondanks de op 1 juli 2012 in werking getreden Wet gemeentelijke schuldschuldhulp de toegang tot schuldhulphulp feitelijk niet overal even laagdrempelig is. In de eerste plaats doordat er op verscheidene plekken (nog steeds) sprake is van wachtlijsten. In de tweede plaats doordat gemeenten om de goede redenen de toegang tot schuldhulp selectiever maken (geen aanbod aan de groep voor wie een schuldregeling niet met succes is te doorlopen). Daarnaast zien we ook gemeenten de toegang beperken om budgettaire redenen (bezuinigingen). Het gevolg is dat een directe link naar schuldhulp in de praktijk lang niet altijd haalbaar is.

4. Problematiek huidige praktijk beslag roerende zaken:
Het voornaamste knelpunt in de actuele praktijk is dat deurwaarders en opdrachtgevers met beslag roerende zaken dreigen en zelfs beslag roerende zaken leggen in gevallen waarin objectief geen netto (dat wil zeggen na aftrek van kosten) opbrengst van deze actie is te verwachten maar waarin wordt beoogd de debiteur daardoor te bewegen tot meer-betaling dan waartoe deze in staat is. In mijn eigen praktijk heb ik meegemaakt hoe mensen niet alleen diep ongelukkig maar radeloos werden van beslag roerende zaken dat zich uitstrekte over het koffiezetapparaat en de vitrage, waaraan door medewerkers van het deurwaarderskantoor telefonisch werd toegevoegd dat de executoriale verkoop op de aangegeven dag zou worden doorgezet. De Rechtbank Rotterdam was in dit geval overigens bereid op een termijn van enkele uren een kort geding te bepalen bij aanzegging waarvan de deurwaarder direct afdroop.

Gevolg van deze pressie is dat debiteuren ofwel worden genoopt om andere crediteuren van dezelfde of hogere rang te kort te doen ofwel betalingsregelingen aanbieden waarvan het gevolg is dat zij moeten leven van een lager bedrag dan de beslagvrije voet ofwel een beroep doen op derden om de schuld voor hen te betalen.

In al deze gevallen bevoordeelt de beslaglegger zich door het (dreigen met) een speelgoedwapen respectievelijk ten laste van de andere crediteuren, de debiteur of de relaties van de debiteur. Bij een bankoverval maakt het niet zoveel uit wanneer de dader gebruik maakt van een speelgoedpistool zolang de medewerker aan het loket denkt dat hij met de dood wordt bedreigd en dan bereid is om ook wat hij niet heeft af te geven om het vege lijf te redden. De
ze praktijk achten wij zeer ongewenst.

5. Vertroebeling door tariefafspraken tussen opdrachtgevers en deurwaarders:
Onder invloed van marktwerking is voorts een praktijk ontstaan waarbij voorkomt dat de deurwaarder aan de opdrachtgever niet de kosten volgens het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) in rekening brengt maar een lager bedrag terwijl de debiteur wel wordt genoopt volgens Btag te betalen en de opdrachtgever het verschil incasseert. Op deze manier wordt het leggen van een zinloos beslag tot een verdienmodel met bovenmatige kostenvergoeding. Deze praktijk achten wij ongewenst.

6. Onbekendheid van opdrachtgevers met gelegd beslag roerende zaken:
Mijn ervaring is dat opdrachtgevers niet zelden schrikken wanneer zij worden geconfronteerd met het proces verbaal boedelbeslag en lezen op welke inboedelbestanddelen in hun opdracht door de deurwaarder beslag is gelegd (tot en met kinderspeelgoed aan toe). Als regel geeft de opdrachtgever een algemene opdracht aan de deurwaarder waarin toestemming tot het leggen van beslag roerende zaken besloten ligt en waarbij er geen afzonderlijk overleg plaatsvindt (en tot nu toe ook niet is vereist) om beslag roerende zaken te leggen. Wij achten ongewenst dat een opdrachtgever de gelegenheid heeft zich te verschuilen achter een blanco-incassomandaat waaraan de deurwaarder vervolgens de bevoegdheid ontleent om middels intimidatie met speelgoedwapens meeropbrengst te genereren ten opzichte van de situatie waarbij opbrengsten volgens de rechtens geldende regels worden verdeeld zonder loze dreiging de inboedel te verkopen.

7. Hoe kunnen de problemen in de uitvoeringspraktijk worden opgelost?
De KBvG zou vooruitlopend op de wetswijziging met gebruikmaking van haar verordenende bevoegdheid regels moeten geven over de inzet van het beslag roerende zaken

waarbij de opdrachtgever wordt genoopt hiertoe per geval uitdrukkelijk opdracht te geven en
waarbij voorafgaand door de deurwaarder schriftelijk een prognose moet worden gegeven van de opbrengst (zo nodig op basis van vuistregels ontleend aan de beschikbare inkomensinformatie als indicatie van de waarde van de inboedel) en
waarbij de deurwaarder niet is toegestaan beslag roerende zaken te leggen, indien van die actie niet in redelijkheid netto opbrengst te verwachten is en
waarbij is verboden dat debiteuren een hogere vergoeding betalen voor ambtelijke verrichtingen dan het bedrag dat feitelijk door de deurwaarder aan de opdrachtgever wordt berekend, zo nodig onder aanpassing van de algemeen geldende regels voor de afspraken tussen opdrachtgevers en deurwaarders.

Bijkomend voordeel van deze praktijk is dat ook toezichthouders op institutionele opdrachtgevers als zorgverzekeraars, het CJIB, en telefoonproviders kunnen worden gedwongen zich erover uit te spreken in hoeverre zij toelaatbaar achten dat door crediteuren beslag wordt gelegd op niet bovenmatige inboedel. Terzijde merken wij daarbij op dat de omstandigheid dat onder de vlag van V&J door het CJIB “no cure, no pay”-afspraken worden gemaakt met deurwaarders in dit kader een typisch voorbeeld is van een perverse prikkel waarbij de deurwaarder wordt aangespoord om ook wat er niet is te incasseren, niet voor de crediteur maar voor zichzelf en de opdrachtgever in zijn vermogen geen schade ondervindt wanneer er zinloos beslag roerende zaken wordt gelegd.