donderdag 31 januari 2013

En zo verdwijnen steeds meer huizen onder de golven

Van nu.nl:

"In Nederland daalde de waarde op jaarbasis met 8,7 procent. Alleen in Spanje (ruim 15 procent) en Ierland (bijna 10 procent) daalden de huizenprijzen harder.
Noorwegen en Estland zagen hun huizenprijzen in het derde kwartaal met ongeveer 8,5 procent het sterkst stijgen van de Europese landen. Ook in het Verenigde Koninkrijk ging de waarde omhoog, met bijna 2 procent. Van Duitsland werden geen cijfers bekendgemaakt".

Opmerking;
Prijzen dalen "all over Europe" maar in NL relatief wel veul.

Meer concurrentie op hypotheekmarkt dringend gewenst

 
"Er moet meer concurrentie komen op de Nederlandse hypotheekmarkt. Omdat die er tussen de Nederlandse aanbieders onderling onvoldoende is, zouden buitenlandse banken terug moeten keren op de Nederlandse hypotheekmarkt. Minister Stef Blok (Wonen) zegt dat donderdag in een interview in Elsevier".

Minister Blok bevestigt in een interview in Elsevier dat het dringend gewenst is, dat er meer concurrentie komt op de N hypotheekmarkt, waar nu in een onderonsje van drie partijen het renteniveau hoog wordt gehouden en aanvullende eisen (ouders meeverbinden) schering en inslag worden.

Mij benieuwt hoe door de overheid actief gestimuleerd gaat worden dat andere dan Nederlandse banken besluiten om weer tot de NL hypotheekmarkt toe te treden.

woensdag 30 januari 2013

App voor berekening beslagvrije voet

"Iedereen in Nederland heeft bij een beslag op loon of uitkering recht op een minimumbedrag waarop geen beslag mogelijk is, de zogenaamde beslagvrije voet. De hoogte ervan is in de wet vastgelegd en hangt af van de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Jongejan Wisseborn lichten de schuldenaar altijd actief voor. Zo kunnen schuldenaren via de website www.jwgd.nl online het betalingsverloop in hun dossier volgen en kunnen zij zien hoeveel er nog moet worden betaald. Ook kunnen zij op deze website met behulp van een rekenmodule hun beslagvrije voet uitrekenen.

Vanaf 28 januari 2013 bestaat de mogelijkheid bij om de beslagvrije voet te berekenen via de App van Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders. De App is voor zowel schuldenaren als professionals in de branche en is beschikbaar voor Iphone en Android toestellen. De App is gratis te downloaden via de Apple Store of Google Play. De App is zo ontworpen dat de gebruiker makkelijk in een aantal stappen dat deel van de inkomsten kan berekenen dat vrij dient te blijven van beslag".

donderdag 24 januari 2013

Borging bescherming beslagvrije voet op komst!

Van Binnenlands Bestuur:

"Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken gaat haar best doen om ervoor te zorgen dat mensen met schulden niet kaalgeplukt worden bij beslaglegging. Ze wil dat er steeds rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet, een wettelijk bepaald bestaansminimum dat bij het leggen van inkomensbeslag vrijgelaten moet worden.

Klijnsma zegde dat woensdag toe aan de Tweede Kamer. Die toonde zich ongerust over berichten dat schuldeisers in de praktijk de beslagvrijevoet niet meer respecteren. Klijnsma beloofde binnen enkele maanden met meer duidelijkheid te komen. Ook gaat ze nog eens een nieuwe poging doen om een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) van de grond te krijgen. Dat moet voorkomen dat mensen financiële verplichtingen aangaan die ze niet aankunnen. Het LIS komt al jaren niet van de grond, doordat de partijen die eraan zouden moeten meedoen, zoals de banken, het niet eens kunnen worden".

woensdag 23 januari 2013

Brief KBvG voor Vaste Kamercommissie SZW hedenmiddag


"Aan de (plv) leden van de Vaste Commissie SZW

Geachte mevrouw, heer,

De gerechtsdeurwaarders willen u voor de vergadering van vanmiddag graag nog meegeven dat zij de brief van Jungmann en Schruer onderschrijven. Het in opdracht van de gerechtsdeurwaarders geschreven rapport Paritas Passé heeft krachtig gesignaleerd hoe de samenloop van incassomaatregelen zijn uitwerking kan hebben in de praktijk, namelijk dat de beslagvrije voet niet meer gerespecteerd wordt. De gerechtsdeurwaarders zien in de praktijk welke gevolgen dat heeft.

En ondertussen proberen wij (samen met de NVVK) nog steeds om een goede en professionele communicatie op gang te brengen tussen de schuldhulpverlening en de gerechtsdeurwaarders. Die communicatie is wat de gerechtsdeurwaarders betreft cruciaal in het voorkomen van executiemaatregelen die de schuldenaar nog verder in het nauw kunnen brengen.

De gerechtsdeurwaarders beschikken over een goede automatisering en met behulp daarvan willen wij het Centraal Digitaal Beslagregister (CDB) inrichten. De gerechtsdeurwaarders melden de door hen gelegde roerende en onroerende beslagen en de periodieke en niet periodieke derdenbeslagen (en de opheffing ervan) in het Centraal Digitaal Beslagregister. Het register dient er (mede) toe om de beslagvrije voet te garanderen, maar ook om de schuldhulpverlening te faciliteren. Wij beginnen met onze beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders zodat we snel stappen kunnen maken. Bovendien kan de beroepsorganisatie als PBO, vooruitlopend op de wijziging van het wetboek van Rechtsvordering, de leden verplichten mee te werken. De belastingdienst kan zo spoedig mogelijk aanhaken bij het CDB en ook kan de schuldhulpverlening t.z.t. toegelaten worden tot het register (mits men aan kwaliteitseisen voldoet).

Tot zover een tussenbericht van de gerechtsdeurwaarders. Mocht u meer informatie willen dan geven wij dat graag.

met vriendelijke groet,

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG)"

Vaste Kamercommissie SZW vanmiddag direct te volgen op internet

Suze Groenewegenzaal van 14.00 tot 17.00 uur
Zie deze link

dinsdag 22 januari 2013

Brief griffier Vaste Kamercommissie SZW


Zojuist ontvangen:

"Geachte mevrouw Schruer,

Uw brief zal ter voorbereiding van het algemeen overleg van morgen onder de aandacht van de leden van de commissie SZW worden gebracht.

Met vriendelijke groet,

Adjunct-griffier
Vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal"

maandag 21 januari 2013

Brief Jungmann & Schruer aan Vaste Kamercommissie SZW over garantie beslagvrije voet

Zeer geachte leden van de Commissie,

Met het oog op Uw vergadering van aanstaande woensdag zouden wij dringend uw aandacht willen vragen voor de personen in Nederland die moeten leven van een inkomen dat lager is dan de beslagvrije voet. Dit ernstige probleem dat is gesignaleerd in ons rapport Paritas Passé van april 2012. is recent nog eens krachtig bevestigd in het rapport van de Nationale Ombudsman “In het krijt door de overheid”.

Met de WWB is uitvoering gegeven aan artikel 20 lid 3 Grondwet, inhoudend dat Nederlanders hier te lande die niet in het bestaan kunnen voorzien, recht hebben op een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege. Met de link die in de bepaling van de beslagvrije voet is gelegd naar de WWB en de daarin neergelegde voorziening in de “noodzakelijke kosten van het bestaan” is gegeven dat een insolvente debiteur in Nederland te allen tijde moet kunnen beschikken over de beslagvrije voet omdat hij anders niet meer zijn noodzakelijke kosten van het bestaan kan betalen.

Op dit moment – terwijl meer Nederlanders dan ooit in een problematische schuldsituatie verkeren- is door allerlei wetswijzigingen een situatie ontstaan dat veel Nederlanders moeten leven van een inkomen dat soms aanzienlijk lager is dan de beslagvrije voet. Hoezeer deze wetswijzigingen op zichzelf verklaarbaar en terecht mogen zijn, in hun gezamenlijk effect ontstaat daardoor een situatie die indruist tegen de garantie neergelegd in de Grondwet.

Wij verzoeken U dringend te bevorderen, dat thans op de kortst mogelijke termijn maatregelen worden genomen om voor iedereen in Nederland de beslagvrije voet te garanderen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de gerechtsdeurwaarder de algemene bevoegdheid te geven op verzoek van debiteuren alle maatregelen te nemen om de beslagvrije voet te garanderen, daaronder begrepen het opheffen van alle maatregelen van overheidscrediteuren inclusief verrekeningen die daarmee in strijd zijn.

In onze visie is het niet aanvaardbaar dat in een land als Nederland mensen honger lijden als gevolg van incassomaatregelen van crediteuren terwijl in de Grondwet het uitgangspunt is neergelegd en in het Wetboek van Rechtsvordering is uitgewerkt, dat iedere Nederlander recht heeft op voorziening in de “noodzakelijke kosten van zijn bestaan”. Consequentie hiervan is ook dat er nieuwe schulden ontstaan bij verhuurders, energiebedrijven, zorgverzekeraars en andere partijen wegens het ontbreken van de nodige middelen voor de noodzakelijke kosten van het bestaan.

Wij danken U bij voorbaat voor de aandacht die U aan deze prangende kwestie wilt besteden.

Nadja Jungmann
Erica Schruer
Lectoraat Schulden & Incasso Hogeschool Utrecht

donderdag 17 januari 2013

Breaking: Ombudsman: Dankzij Vader Staat in schuldproblemen

"In het krijt door de overheid"- en zo is dat!

"Nederlandse burgers komen regelmatig in grote financiële problemen door het beleid van de overheid. Gemeenten en instanties als de Belastingdienst, het UWV en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) werken langs elkaar heen en gaan allemaal hun eigen weg. Dat stelt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer donderdag in zijn rapport 'In het krijt bij de overheid'.
Elke organisatie gaat anders om met betalingstermijnen en boetes. Daarbij letten ze niet op de effecten van elkaars acties. Bijna één op de tien huishoudens, zo'n 693.000 personen, kan niet zonder hulp van grote schulden afkomen".

Meldpunt "Bang voor het incassobureau"

Vanavond bij Meldpunt:

"Natuurlijk is het vervelend voor een bedrijf als een klant niet betaalt. Maar hoe ver mag je als incassobureau gaan om de openstaande factuur te innen? En wat moet je als consument doen als een incassobureau weigert in te gaan op uw kant van het verhaal? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord.

Meldpunt! spreekt diverse slachtoffers van dubieuze incasso’s en bespreekt de harde handelspraktijken van de incassobureaus.

In de studio gaan Jet Creemers van de Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen (NVI) en André Moerman, van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) met elkaar in discussie".

woensdag 16 januari 2013

Zembla "De incassoindustrie"


'De incasso-industrie' donderdag 17 januari om 21.10 uur bij de VARA op Nederland 2

"Incassobedrijven en deurwaarders draaien overuren. Zo’n 700.000 huishoudens hebben op dit moment problematische schulden. Naar verwachting worden het er dit jaar nog meer. En die vorderingen moeten wel geïncasseerd worden. De overheid en het bedrijfsleven hebben voor miljarden uitstaan aan belastingen en rekeningen die nog betaald moeten worden.

Iemand met schulden heeft gemiddeld zeventien schuldeisers. De overheid is de grootste schuldeiser. Om openstaande belastingen te innen, gaat de overheid steeds verder bij het innen van schulden. Hierdoor komen mensen nog meer in financiële problemen, signaleert de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer.

ZEMBLA onderzoekt de gevolgen van de drastische methodes van de incasso-industrie".

Onderzoek: ‘Meer duidelijkheid financiering restschuld gewenst’


Van Vastgoed actueel:

"De woningmarkt is gebaat bij meer duidelijkheid over de wijze waarop woningrestschuld gefinancierd kan worden. Verder zou een minder strikte aflossingsverplichting op de restschuld veel huishoudens vooruit kunnen helpen. Dat concludeert het rapport ‘Financierbaarheid van de Restschuld’ van Amsterdam School of Real Estate.

In het derde kwartaal van 2012 stonden zo’n 800.000 huishoudens onder water. De gemiddelde potentiële restschuld per huishouden bedroeg € 39.000. Daarnaast zijn de regels en mogelijkheden omtrent financiering van de restschuld onduidelijk. Dat blijkt uit het rapport ‘Financierbaarheid van de Restschuld’".
"Voor veel huishoudens is een potentiële restschuld een reden om een verhuizing uit te stellen. Een van de oorzaken hiervoor is de problematische financiering van de restschuld. De Gedragscode Hypothecaire Financiering stelt weliswaar dat de restschuld van de oude woning meegefinancierd mag worden bij de nieuwe woning, maar niet hoe dat moet gebeuren. “Banken hebben hierdoor veel mogelijkheden om de restschuld te financieren: als consumptief krediet, of als krediet met hypothecair onderpand, een looptijd van 10 jaar of juist wat langer enzovoorts”, zeggen Conijn en Schilder in hun rapport. Met name de aflossingsverplichting drukt zwaar op het resterend bedrag van de NIBUD-woonquote. Afhankelijk van de invulling die banken geven aan de financiering van de restschuld kunnen huishoudens zeer sterk in hun mogelijkheden worden beperkt.

Het kabinet Rutte II heeft aangetoond de problemen op de woningmarkt serieus te nemen. De eerste voorstellen voor het gezonder maken van de woningmarkt liggen al op tafel: het stimuleren van aflossen en fiscale aftrekbaarheid van de restschuld. “Er blijft echter een aantal losse eindjes achter. De koopwoningmarkt zou gebaat zijn indien er meer duidelijkheid bestond over de wijze waarop de restschuld gefinancierd kan worden. Verder zou een minder strikte (impliciete) aflossingsverplichting op de restschuld veel huishoudens vooruit kunnen helpen, juist indien deze huishoudens hun huidige hypotheek willen omzetten naar een nieuwe hypotheek waarop afgelost zal worden”, aldus het rapport".

Bij het artikel staat een link naar het volledige rapport!

maandag 14 januari 2013

Energie duurder door lastenverzwaring overheid

Uit de Telegraaf:

"De energierekening valt in 2013 fors hoger uit door de nieuwe maatregelen vanuit de overheid. Per 1 januari 2013 zijn niet alleen de energiebelasting en de netwerkkosten weer omhoog gegaan, ook is de energierekening duurder geworden door nog een extra heffing. De zogenoemde ‘Opslag Duurzame Energie’ (ODE).
Voor een gemiddeld huishouden zorgen de verschillende overheidsmaatregelen samen voor een stijging van de energienota van circa 90 euro op jaarbasis".

"It is better to force creditors to accept losses"

Theodore Dalrymple:

"[I]t is better on the whole for humanity to force creditors to accept losses than to allow those same creditors to inhibit overall economic activity, and thus the prosperity of millions, in pursuit of their right to be repaid in full. We cannot let the heavens fall so that their debts might be repaid.

I think we can all see the force of this. None of us would be prepared to undergo very much hardship for the sake of turning someone else’s bad debt into a performing debt.

On the other hand – there is always another hand – it is obvious that allowing people to borrow large sums of money and then write them off is not altogether an incentive to prudence or probity. If everybody could renounce his debts the moment he found it too inconvenient to repay them, the person who repays rather than defaults comes to seem naïve or foolish rather than upright. It would become normal practice to borrow without the slightest intention ever of repaying or meeting obligations. This too would constrict credit".

zondag 13 januari 2013

Pastoor Schilder is zeer geschikt om kardinaal te worden

Een zeemeeuw daalt krijsend neer, bevuilt de boel en vliegt weer verder waarna anderen de zaak mogen opruimen. Dit beeld kwam bij mij op na de actie van Pastoor Schilder van afgelopen week, waarbij hij voorafgaand op zijn weblog publiceerde voornemens te zijn namen en portretten in zijn kerkportaal te gaan publiceren van personen die hadden verzocht te worden uitgeschreven als Rooms Katholiek. Bij dat verzoek hadden die personen met het oog op de identificatie een copie van hun ID moeten voegen, waarop uiteraard een pasfoto. Betrokkenen hadden voor deze publicatie geen toestemming gegeven, aan hen was namelijk niets gevraagd. Hierover ontstond –zo al niet beoogd dan toch voor een redelijk denkend mens voorzienbaar een mediarel. Het voornemen van Pastoor Schilder namelijk was strafbaar zowel wegens schending privacy als wegens schending van het portretrecht.

Had hij dat kunnen weten? Zeker, iedereen die de media volgt ziet regelmatig voorbijkomen dat gedupeerde winkeliers door de politie op de vingers worden getikt wanneer zij beelden verspreiden van de personen die bij hen hebben ingebroken en waarbij de inbraak met een beveiligheidscamera is gefilmd. Hij had het dus in het algemeen moeten weten. Had hij het ook in het bijzonder kunnen weten en hij wist het ook, zeker aangezien ik het die dag om 10:00 het direct als zodanig heb gekwalificeerd op dit weblog en ik weet dat deze opvatting langs verscheidene wegen direct te zijner kennis is gebracht.

Hield dat hem tegen? Welneen, zeker niet toen hij ook nog werd uitgenodigd door Pauw & Witteman en het bisdom Den Bosch via RTL4 rond 15.00 uur liet weten daartegen geen actie te zullen ondernemen, terwijl in iedere zichzelf respecterend organisatie het management direct aan damage control had gedaan, bekend had gemaakt dat de actie niet doorging en de betrokken ambtsdrager een spreekverbod had opgelegd. Was het bij het Bisdom incompetentie of minachting voor de seculiere overheid? Vermoedelijk allebei. In ieder geval kon Pastoor Schilder zijn gang gaan.

Nadat ik vervolgens op mijn weblog om 16.50 uur had aangegeven dat ook de nuntius ongetwijfeld deze turboblunder in zijn rapportage na Rome zou verwerken, kwam des avonds ook de kerkprovincie in beweging, juist voor de uitzending van P&W en werd aangegeven dat de actie "onwenselijk en juridisch niet geoorloofd was". Post of propter? We zullen het nooit weten. Ik weet in ieder geval wel dat op de nuntiatuur dit weblog regelmatig wordt gevolgd en dat bijvoorbeeld ook goede nota is genomen van alle waarschuwingen die ik tevergeefs heb gegeven voorafgaand aan de instelling van de Commissie Deetman in mijn reeks artikelen “Aan de vooravond van een historische vergissing”, toen Van Luyn vrij spel kreeg om de rekening van het onderzoek 50/50 bij de bisdommen te leggen, terwijl die voor zo 95% thuis hoort bij de regulieren die ook de overheidssubsidies voor de tehuizen hebben opgestreken en daarmee vervolgens onder meer de AMB hebben gefinancierd. Het Bisdom Den Bosch heeft hier ernstig gefaald door te kiezen van de usantiele route Gods althans iemands water over enige akker te laten lopen. Ik weet zeker dat dit ook op de Carnegielaan zal zijn gesignaleerd. Ook de conferentie heeft hier vermoedelijk nog wel enkele woorden aan te wijden en dat lijkt mij zeer terecht.

Een bijkomende indicatie dat het handelen van pastoor Schilder niet door de beugel kan, is het feit dat het KN hem in bescherming neemt en de media de schuld geeft, daarmee as usual de kern van de zaak missend en stroop en slijm smerend in de verkeerde richting. Ik laat een H. Mis uit dankbaarheid lezen als het KN onder de golven verdwijnt en dat gebeurt vermoedelijk nog dit jaar. Het is te gek voor woorden dat iemand die buitenproportioneel publiciteitsbelust is, vervolgens klaagt over media-aandacht omdat die hem belet om gewoon zijn voorgenomen strafbare gang te gaan.

Dat iemand die de Kerk schaadt, in de media vervolgens ook nog een paar juiste opmerkingen maakt, neemt de schade niet weg. Verscheidene personen lieten in de media weten juist vanwege de actie van Schilder te hebben besloten zich alsnog te laten uitschrijven. Waren hiermee Christus en Zijn Kerk gediend? Een pastoor moet gewoon zijn werk doen en zich inzetten voor zijn parochie en niet regelmatig mediarellen trappen over bijkomstigheden zoals tijdstip klokkenluiden, het niet mogen openen van een restaurant of het voorgenomen plegen van strafbare feiten. De Kerk is ermee gediend als pastoor Schilder om te beginnen voor twintig jaar een spreekverbod wordt opgelegd en dat de conferentie besluit dat iedere diocesane priester die voornemens is te verschijnen in de landelijke media daartoe voorafgaand verlof vraagt van zijn eigen bisschop, die daarop vervolgens in de conferentie kan worden aangesproken wanneer hierbij weer enormiteiten worden gedebiteerd. Iedere ambtsdrager is een visitekaartje van de Kerk en behoort zich daarnaar te gedragen.

Als gelovige in de straat ben ik er niet van gediend dat priesters in de media escapades van dit genre plegen en ik vervolgens aan mijn relaties mag uitleggen dat niet de gehele Kerk het plegen van strafbare feiten normaal vindt. Daarvan kan en zal ik U dit jaar trouwens nog veel meer vertellen!

De R.K. Kerk –en dat is niet gelijk aan rkk.nl- is ermee gediend dat herevangelisatie plaats vindt langs de klassieke weg van bidden en werken en niet met vulgaire publiciteitsstuntjes van jonge honden die kennelijk in onvoldoende mate tijdens hun opleiding zijn afgericht en ook nadien niet worden gecorrigeerd door hun baas bij voorgenomen transgressies.

Als ik echter verder nadenk, moet ik toch ook het volgende signaleren: Pastoor Schilder heeft geen moeite met het plegen van strafbare feiten, is niet vatbaar voor correctie en heeft achteraf na te zijn teruggefloten, een grote mond in plaats van excuus te vragen aan degenen die hij heeft geschaad en voor de aanstoot die hij willens en wetens heeft veroorzaakt. Ergo, pastoor Schilder is zeer geschikt om kardinaal te worden.

zaterdag 12 januari 2013

Bankier Buiter moet zich schamen om de overheid als schuldige aan te wijzen

Uit Elsevier:

"Dalende huizenprijzen en de slechte economie kunnen banken dwingen om hypotheekschulden af te schrijven. De afschrijvingen zullen zich voordoen als huizenprijzen nog eens met 20 procent dalen of de recessie nog een jaar doorzet.
Dat zegt hoofdeconoom van de Amerikaanse bank Citigroup Willem Buiter in een interview met Het Financieele Dagblad.

Buiter wijst erop dat al 800.000 huishoudens kampen met een schuld die hoger is dan de waarde van hun huis. 'Als de prijzen nog eens 20 procent dalen, zijn dat er een miljoen.'

De econoom verwijt de huidige problemen op de huizenmarkt aan het overheidsbeleid van de afgelopen decennia. Nederlanders werden verleid zich 'vol te stoppen' met schulden door de ruime mogelijkheden voor belastingaftrek.

Economen van ING verwachten dat in 2013 een kwart van alle Nederlandse huishoudens met een hypotheek 'onder water' zullen staan.

'Het is crimineel, zeker bij hypotheken voor huishoudens. Want die zijn in veel gevallen juist voor mensen die bij wijze van spreken net hun tien vingers kunnen tellen,' zegt Buiter.

Het zou volgens Buiter goed zijn voor de economie als te hoge schulden worden kwijtgescholden. Kwijtschelding kan eventueel gebeuren door banken een aandeel in een huis te geven, aldus de econoom.

Commentaar:
Buiter meent dus dat de overwaardering van de woningen de schuld is van de overheid, maar wie hebben al die mensen die net "met hun tien vingers konden tellen" ondanks de zorgplicht niet gewaarschuwd dat woningprijzen niet eeuwig blijven stijgen en wie hebben daarmee hun zakken gevuld: de banken. Die zo intelligent waren dat zij hun vingers niet nodig hadden om te tellen, terwijl zij wel met financiele joyriding zichzelf in de problemen werkten waar zij door de overheid met geld van de belastingbetaler weer uitgetrokken moesten worden.

Ik bereid momenteel een voordracht voor de LOSR voor over banken en de schuldenproblematiek. Dit interview zal daarbij zeker aan de orde komen!

vrijdag 11 januari 2013

Jeugdsentiment

Eerst grijs, dan in het rood, tot na de dood

Van zorgvisie:

"De gevolgen van het – aangepaste – regeerakkoord Rutte II zullen ouderen hard treffen. Specifieke zorgkosten die ouderen met een chronische ziekte – 1,5 miljoen 65-plussers – zijn niet meegenomen in de koopkrachtplaatjes. Aanspraken op persoonlijke verzorging en dagbesteding bij indicaties korter dan zes maanden vervallen. Allerlei financiële tegemoetkomingen voor zorg vervallen en worden – met bezuiniging – aan de gemeenten over gelaten. Gevolg is dat veel ouderen honderden euro’s per maand zelf moeten betalen voor zorg.
Schulden

Dat blijkt uit een onderzoek van Nyfer in opdracht van CSO, de koepel van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM".

Minder afsluitingen; voor niets gaat de zon op,maar energie moet je betalen!

Uit Metro:

"Steeds minder huishoudens worden noodgedwongen afgesloten van elektriciteit. Vorig jaar werd bij bijna 20.000 adressen de elektriciteit afgesloten, terwijl dat er in 2009 nog 28.000 waren.

Dat meldde brancheorganisatie Netbeheer Nederland vrijdag op basis van voorlopige cijfers van de elektriciteit- en gastnetbedrijven. In 2011 vonden er 23.000 afsluitingen plaats en in 2010 waren het er 22.000. Het gas werd vorig jaar bij ruim 15.000 adressen afgesloten".


Commentaar:
Voorzover ik kan overzien zijn energiebedrijven zeer alert, houden zij toenemend de incasso in eigen hand en profiteren daarbij van de wet biitengrechtelijke incasso kosten waarbij eerder wordt afgesloten en debiteuren bij contractering met een andere leverancier vaak te maken krijgen met te betalen waarborgsommen. Bij Essent en NUON kan als regel nog worden gecontracteerd zonder waarborgsom.

Huizenmarkt daalt verder


"Voor 2013 verwacht de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) een verdere prijsdaling, met 5 à 7%. Afgelopen jaar zakten de prijzen met een forse 6,7%.

Dat heeft de makelaarsvereniging, goed voor driekwart van de markt, gisteren in haar kwartaalbericht gemeld. ‘Er staan gewoon te veel woningen te koop, 236.000’, zegt Ger Hukker, voorzitter van de NVM, in een toelichting. Dat aantal is goed voor circa twee jaar handel".

BKR registreert meer achterstanden

 Van Financieel Management:

"In 2012 hadden consumenten meer moeite om hun openstaande rekeningen af te lossen. Het totaal aantal mensen met een betalingsprobleem op hun lening is nu 700.000. Een toename van bijna 30.000 in het afgelopen jaar. Een procentuele stijging van 7,4 procent naar 7,9 procent.

Dit blijkt uit de halfjaarlijkse BKR Kredietbarometer die trends en ontwikkelingen in kaart brengt in het betalingsgedrag van Nederlandse consumenten.

Consument voorzichtiger
Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR: “Toch lijken consumenten in 2012 voorzichtiger met het afsluiten van een lening. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) zien we namelijk dat het totaal aantal leningen het afgelopen jaar is gedaald. Het aantal betalingsproblemen blijft echter wel toenemen. Een trend die al langere tijd zichtbaar is en ook dit jaar verwachten we dat deze stijgende lijn doorzet.” BKR spreekt van een betalingsprobleem wanneer iemand enkele aaneengesloten maanden zijn lening voor bijvoorbeeld een auto, tv of hypotheek niet terugbetaalt".

Schulden maken ziek en in het buitenland is dat allang onderzocht

Uit het AD:

"Steeds meer mensen komen bij de huisarts en andere zorgverleners omdat ze klachten hebben die te maken hebben met de crisis. Dat blijkt uit een rondgang van Het Financieele Dagblad.
Mensen melden zich steeds vaker met klachten over psychische kwalen en stress. Ze voelen zich angstig, gespannen of depressief, slapen slecht en kampen met hoofdpijn of rugpijn. Als oorzaak geven ze op dat ze bang zijn hun baan te verliezen, ze hebben schulden of piekeren over de dalende huizenprijzen".

Commentaar:
Het omgekeerde geldt ook: ziekte kan door inkomensreductie en hogere kosten tot meer schulden leiden. Zie deze link

Het AD meldt dat er in Nederland geen onderzoeksgegevens bekend zijn. In het buitenland zijn die er allang, Zie "Schulden schade gezondheid". Het gidsland sjokt weer eens achteraan.

woensdag 9 januari 2013

Micro-bevestiging van macro-trend: aantal ontruimingen stijgt

Zie Telegraaf:

"Het aantal huisuitzettingen door woningbouwvereniging Eigen Haard is voor het eerst in vijf jaar gestegen. In 2012 werden 58 huurders uitgezet doordat ze een huurachterstand hadden.

In 2011 ontruimde Eigen Haard 42 woningen, een laagterecord. De jaren daarvoor lag het aantal steeds rond de 100. De woningbouwvereniging probeert het aantal huurachterstanden tegen te gaan door huurders eerder en intensiever te benaderen als er niet betaald wordt.

Vorig jaar deed de rechter iets minder dan 600 keer een uitspraak voor de ontruiming van een pand wegens huurachterstand. In 58 gevallen werd de huurder dus daadwerkelijk het huis uitgezet.

Eigen Haard verhuurt zo'n 57.000 woningen in Noord-Holland".

Cash only era at the Vatican continues!

Er kan nog steeds niet worden gepind en vandaag worden zelfs de 50 pinautomaten weggehaald.
Zie Breakingtravelnews.

I told you! Zie "Cash only at the Vatican. Problem soon to be solved".

Maar verder is alles OK! Restschuld? Pech gehad!


"Dat de vergaande maatregelen om de hoge hypotheekschulden van Nederlandse huishouden aan te pakken voor lagere woningprijzen zorgen, is een effect dat op de koop toe moet worden genomen. Dat vindt het Financieel Stabiliteitscomité waar toezichthouders DNB, AFM en het Ministerie van Financiën zitting in hebben".

Maar verder is alles OK! En de zorgpremie betalen we ook niet?

Zie Yourfinancials:

"Bijna 300.000 Nederlanders betalen jaarlijks hun verplichte zorgpremie niet en worden daardoor geregistreerd als wanbetaler. Voor iedere wanbetaler die zijn schuld inlost, komt er weer één bij, meldt onder andere de Volkskrant op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het is niet duidelijk in hoeverre de economische crisis een rol speelt bij het toenemende aantal wanbetalende zorgverzekerden. Veel Nederlanders hebben wel moeite om rond te komen. In 2010 konden rond de 244.000 (1,9 procent van de Nederlanders) mensen hun zorgverzekering niet betalen, een jaar later was dat aantal bijna 275.000 (2,1 procent van de Nederlanders).

De wanbetalers zijn naar bevolkingsaantal gelijkmatig verspreid over het land. In totaal gaat het om 300.000 Nederlanders, 2 procent van de Nederlanders, die de premie niet betalen".

Maar verder is alles OK! Helft Nederlanders financieel kopje onder!

Uit Telegraaf heden:

"De harde gevolgen van de economische crisis worden steeds nijpender. Momenteel worstelt maar liefst de helft van de Nederlanders om aan het eind van de maand te eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

Dat zegt een woordvoerster van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. „Ongeveer 45 procent van de mensen heeft moeite om rond te komen. Op een gegeven moment hebben mensen zo weinig geld, dat rekeningen niet meer kunnen worden afgeschreven. En dan lopen de betalingsachterstanden snel op. Je komt in een vicieuze cirkel terecht”, licht een woordvoerster to
e".

dinsdag 8 januari 2013

Pastoor Schilder emmert door bij P&W - tijd voor "een Mariskaatje"!

Lezers melden dat pastoor Schilder het presteert de R.K. zaak nog verder te schaden door vanavond bij P&W op te treden, welk programma kennelijk het forum bij uitstek biedt aan  hoogstens half-gare Rooms Katholieken om idiote opvattingen te debiteren. Wordt hij daar de nieuwe roomse ster nu de oliedomme Mariska Orban bezwangerd tot zwijgen is gebracht?

Er zijn nu drie opties:
1. zijn bisschop vindt het goed dat hij dat doet, in welk geval ook zijn bisschop de R.K. zaak schaadt;
2. zijn bisschop vindt het niet goed, in welk geval wegens ongehoorzaamheid een opgelegde bedevaart te voet naar Jeruzalem mij een passende sanctie lijkt die als zij al niet tot heil van de ziel strekt in ieder geval maakt dat Schilder voorlopig van de vloer is;
3. zijn bisschop kijkt de andere kant op - hetgeen verbazing wekt in het licht van het verleden waarin er door bisschop Hurkmans zeer stevig werd gecensureerd  bij diocesane bloggende priesters die door hem tot zwijgen werden gebracht.

Het lijkt mij hoog tijd voor "een Mariskaatje" waarbij Schilder zo snel mogelijk een spreekverbod voor onbepaalde tijd wordt opgelegd.

Het stelt mij in ieder geval gerust dat dit incident ook de nieuwe nuntius niet zal ontgaan die toch al niet erg ingenomen is met zijn nieuwe post en dit ministormpje kan meenemen in zijn rapportage aan Rome ten blijke van het feit dat in Nederland niet 1x maar 365 dagen per jaar het feest van Onnozele Kinderen wordt gevierd. Na Paul Vlaar, die ook effectief is gemuilkorfd, hebben we een nieuwe hofnar die ook zo snel mogelijk tot zwijgen moet worden gebracht.

Kan iemand Pastoor Schilder even terugjagen in zijn hok?

De publiciteitbeluste pastoor Schilder die eerder een scene trapte over het luiden van klokken op onzalige tijdstippen tot en met de Raad van State aan toe, heeft weer iets nieuws bedacht. Hij is voornemens om namen en portretten te gaan publiceren in zijn kerkportaal van personen die zich als R.K. hebben laten uitschrijven. Zie Brabants Dagblad

Hiermee schendt hij de privacy en het portretrecht van degenen die zich hebben laten uitschrijven, Uiteraars schreeuwt dit om strafrechtelijke interventie - maar daar is hij vermoedelijk op uit om zich dan weer tot in hoogste instantie als zogenaamde verdediger van de R.K. zaak te kunnen opwerpen - ook in dit opzicht vergelijkbaar met Mariska Orban die inmiddels voorgoed onschadelijk lijkt te zijn gemaakt.

Pastoor Schilder staat onder gezag en het lijkt mij hoog tijd dat het Bevoegd Gezag, te weten de bisschop van Den Bosch, zijn verantwoordelijkheid neemt en hem terug jaagt in zijn hok waaraan gelijk kan worden toegevoegd dat hij ook overigens wordt geacht zich gedeisd te houden en gewoon zijn werk te doen. In het forum internum zou trouwens nog veel meer kunnen worden opgemerkt over een ziekelijke hang tot publieke zelfrealisatie maar daarop zal ik hier verder (nog) maar niet ingaan.

zondag 6 januari 2013

Het KN, kardinaal Eijk en de kwestie Demmink


Henk Rijkers, redacteur van het KN, die door sommigen op internet (en niet ten onrechte) ook wel wordt aangeduid als “gekke Henkie” misbruikt met regelmaat het KN ten dienste van zijn journalistieke hobbies. Hij bedrijft daarbij geen onderzoeksjournalistiek –zoals hij zichzelf misschien wel wijsmaakt- maar schrijft zaken op, waarvan anderen misschien nog eens een keer extra nadenken alvorens dat al dan niet te doen en dan besluiten om het niet te doen.

In het verleden maakte Henkie zich druk om klokkenluider Spijkers en zich kort bemoeit hij zich ook met de kwestie Demmink–waarvan iedereen die er op afstand naar kijkt direct inziet dat het een mijnenveld is. Dat belet echter gekke Henkie niet om als een kleuter achter een ballon aan het mijnenveld in te rennen. Het bestuur laat het kennelijk allemaal gebeuren zoals ook tot voor kort Mariska Orban alle ruimte kreeg om achter ballonnetjes aan het mijnenveld in te rennen, every inch publiciteitslustig zullen we maar beschaafd zeggen, en daar met de ontploffingen onrust en in haar geval ook aanstoot te geven.

Wie gezond verstand heeft, deed er dus om vele redenen al goed aan zich van het KN te distantiëren, waaraan door Henkie Rijkers recent nog een reden is toegevoegd omdat hij het blad misbruikt voor zijn hobbies. Er is echter in ieder geval een R.K. ambtsdrager die het KN juist nu publiek omhelst: van kardinaal Eijk verschijnen recent uitlatingen in de media, waarin hij propaganda maakt voor het KN onder meer in advertenties van de Arnulfusstichting. Wil kardinaal Eijk hiermee ook een statement maken in de kwestie Demmink? Dat zou ook weer raar zijn, want Demmink was aanwezig bij de installatie van Eijk, hetgeen door het KN ook nog eens recent breed is uitgemeten toen het KN als stroop- & slijmsmeerder pur sang naar alles wat een staf en mijter draagt, weer meende daarmee Eijk een dienst te bewijzen, zie link.

De wereld om ons heen is van raadselen vervuld. In ieder geval lijkt het zo te zijn, dat kardinaal Eijk thans stelling neemt ten gunste van het KN in een periode dat het KN -als klein duimpje samen met de reuzen- de jacht inzet op Demmink. Ik ben benieuwd of ons nog ooit geopenbaard gaat worden wie en wat hier allemaal achter zitten.

"De lofzang klimt uit Sions zalen" (psalm 65)met prachtig orgelbegeleiding inclusief improvisatie door het jonge orgelfenomeen Gert van Hoef De berijming is de oude vertaling. Interessant is ook dat de leden van de gemeente na de aangeefnoot om in te zetten heel lang wachten met te beginnen om te voorkomen dat iemand de schijn wekt sneller te willen gaan dan de rest. "De godsdienst is een schone zaak en schenkt het mensdom veel vermaak", schreef Multatuli in zijn "Ideeen".

zaterdag 5 januari 2013

Over Jansen (Steur) en de Nederlandse bisschoppen

Wie dit interview met de directeur Kingma ziet, begrijpt dat het ziekenhuis hetzelfde persbeleid aan houdt over de wandaden van Jansen (Steur) als de Nederlandse bisschoppen over seksueel misbruik van minderjarigen:
- het is lang geleden gebeurd;
- er zijn nu andere mensen;
- wij hebben er last van;
- wij zijn daarom zelf ook slachtoffer.
De afwikkeling van de claims hebben we extern ondergebracht.
Natuurlijk vinden we het verder ook heel jammer voor de slachtoffers.

(We vertellen nu maar niet dat we tijden hebben geprobeerd de zaak onder het tapijt te vegen, claims zo lang mogelijk hebben laten slepen door rookgordijnen op te werpen en bij claimafwikkeling aan slachtoffers de voorwaarde van geheimhouding te stellen, waarbij we ons ondertussen bestendig verheugden dat ook de toezichthouder de andere kant opkeek bij alle klachten).

vrijdag 4 januari 2013

Voor het wat meer nadenkend deel der lezers

Ook in UK beperking kinderbijslag -in combinatie met nivellering

Zie Telegraph: "Thousands more will lose child benefit in future, experts warn"

"The Institute for Fiscal Studies (IFS) said that although 85pc of families will continue to receive the benefit after the Government begins a new means-testing policy on Monday, this percentage will fall as wages rise in line with inflation but the threshold for losing the benefit remains at the same level.

Unless the Government changes its mind about the threshold or inflation begins to fall, eventually even families on an average wage will receive no child benefit help from the Government, said Robert Joyce, from the IFS. "The number who will lose at least some child benefit will just increase indefinitely as you go further and further into the future."

Just over eight hundred and twenty thousand families in the UK stand to lose their entire benefit from Monday January 7, while another 320,000 will lose part of it. The affected families will lose an average of £1300 a year.


Under the new system, any family where one earner takes home more than £60,000 a year will lose all of their benefit, while once the household's highest earner is on over £50,000 they begin to lose part of the benefit for every extra pound they earn".

Cash only at the Vatican -problem soon to be solved?

Uit de Washington Post:

The Corriere della Sera newspaper reported that the Italian central bank took the action because the Holy See has not yet fully complied with European Union safeguards against money laundering. That means Italian banks are not authorized to operate within the Vatican, which is in the process of improving its mechanisms to combat laundering.

The Vatican says it is scrambling to solve the problem for thousands of visitors who flock to its very popular Vatican Museums, which include highlights like the Sistine Chapel. The Holy See had no immediate comment on the Bank of Italy’s reported reasons.

Opmerking:
Volgens pater Lombardi is het probleem "spoedig" opgelost, zie link. In Nederland zou een dergelijk probleem met bancair toezicht vermoedelijk niet "spoedig" kunnen worden opgelost. We zullen zien.

Meer gezinnen op straat gezet - en wat doen we daaraan?

Van RTV-Noord:

"Vooral het aantal gezinnen dat met kinderen in de opvang terecht is gekomen is volgens de Federatie Opvang dit jaar gestegen. Hoewel Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, nog geen exacte cijfers heeft van het aantal huisuitzettingen dit jaar, ziet de organisatie een stijging. In 2011 werden nog zo'n 6000 huurwoningen ontruimd. Dat waren er ook al meer dan in de jaren daarvoor.

Ook het Leger des Heils in Haarlem merkt dat er steeds meer gezinnen in de problemen komen. En dat leidt tot schrijnende situaties, vertelt afdelingsmanager Els Booms"

woensdag 2 januari 2013

Trends 2013: Prikklok in het Vaticaan

NBC meldt dat het Vaticaan electronisch aan aanwezigheidsregistratie gaat doen. Dat past in moderne bedrijfsvoering en geeft onder meer inzicht in wie er de lijn trekt. In het  algemeen geeft de registratie als zodanig al een positieve impuls op de aanwezigheid waarbij er nog veel meer registraties bestaan om na te gaan of er ook daadwerkelijk wordt gewerkt, zeker als het ras van de gecultiveerde digibeten uitsterft. Wie ervoor kiest niet met een computer overweg te kunnen, plaatst zichzelf buiten de werkelijkheid anno 2013 en bij wie met een computer werkt, kan worden geregistreerd of er wordt gewerkt.

"This month, the Vatican is introducing an electronic badge for some of its thousands of employees. Workers will be expected to swipe in and out when entering and exiting".

dinsdag 1 januari 2013

Zalig Nieuwjaar!Toch maar geen papliedje van Huub Oosterhuis, gezongen door overjarige nominatim R.K. papkinderen wier nageslacht niet meer naar de kerk gaat en die tot hun dood hun twijfels blijven koesteren in plaats van matuur onvoorwaardelijk te durven kiezen en zich daaraan te houden.