woensdag 25 december 2013

Zalig Kerstfeest!

 Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie 
Venez, venez, venez!


woensdag 17 juli 2013

Meer betalingsachterstand consumptief krediet

De NOS meldt:

"Het aantal consumenten met een betalingsachterstand op een lening blijft toenemen. Volgens het Bureau Krediet Registratie (BKR) hebben op dit moment bijna 720.000 consumenten moeite met het aflossen van hun lening.

In een jaar tijd zijn er 45.000 duizend Nederlanders met betalingsachterstanden bijgekomen. In totaal heeft nu 8,3 procent van de bij BKR geregistreerde consumenten een achterstand met betalen. Een jaar geleden was dit percentage 7,7 procent.

Van een betalingsachterstand is volgens de regels van BKR sprake als er vier maanden aaneengesloten niet is afbetaald".

On-Nederlands mooie liturgie uit bisdom Haarlem

zaterdag 29 juni 2013

In Memoriam Mgr. Dr. J.M. Gijsen – held en martelaar van de R.K. Kerk in Nederland

Mgr. Dr. J.M. Gijsen (1932-2013) heeft praktisch alleen de R.K. Kerk in Nederland gered door ervoor te zorgen dat de dunne draad van de continuïteit niet brak op een moment dat daarvoor met name van binnenuit zeer weinig oog was. Mgr Gijsen heeft vanuit het zuiden, zoals Mgr. Th.G.A. Hendriksen z.g. vanuit het noorden  onnoemelijk veel betekend voor de R.K. Kerk in Nederland. 
De aanwezigheid van Mgr. Gijsen in de bisschoppenconferentie maakte dat er niet meer kon worden gelogen in de berichten aan Rome, waaronder de ad limina rapporten. Dit leidde onder meer tot de bijzondere synode in 1980 waarbij paus Johannes Paulus II en vele curie-medewerkers hun uiterste best deden om de diepgezonken Nederlandse kerkprovincie op hoger plan te brengen. Alle moeite was voorspelbaar vergeefs, omdat de Nederlandse bisschoppen op sleutelposities medewerkers handhaafden die hun R.K. geloofsovertuiging allang hadden ingeruild voor een slap aftreksel daarvan, gesneden naar de maat  van hun bereidheid te geloven. De latere kardinaal Simonis gleed in rap tempo mee af, zeker nadat hij van Rotterdam naar Utrecht was overgeplaatst en daar in de handen  van de obscure vicaris-generaal Rentinck viel die steeds heterodoxer werd naarmate hij inzag dat Rome inmiddels genoeg wist om hem niet tot (hulp-)bisschop te benoemen.
Het is de grote verdienste van Mgr Gijsen dat de wel zeer dun geworden draad van de priesterlijke bediening in Nederland niet is gebroken, hetgeen onder meer wordt bevestigd door het feit dat nagenoeg alle bisschoppen van nu van Rolduc komen. Navrant is het dat juist vanuit Rolduc hem het mes in de rug werd gestoken,  dat uiteindelijk heeft geleid tot zijn aftreden als bisschop en zijn vertrek uit Nederland. De toenmalige seminarieleiding stond toe dat het vlaggeschip Rolduc verwerd tot een modderschuit, een poel des verderfs waarvan velen wisten behalve Mgr Gijsen, en waaraan niemand iets deed tot het te laat was. Zeer goed kan ik mij voorstellen dat Mgr. Gijsen na dit schandaal nooit meer een stap over de drempel van Rolduc heeft gezet. Na jarenlange tegenwerking en getreiter in de media  vanaf de dag van zijn aantreden vertrok hij om gezondheidsredenen in 1993 via Oostenrijk naar IJsland.

Na terugkeer in Nederland in 2007 werd zijn naam opnieuw door het slijk gehaald door de commissie seksueel misbruik  waarbij zeker in geval van Mgr. Gijsen met gretigheid zonder rechtsgeldig bewijs een gegrondverklaring werd uitgesproken  en de tegenstanders binnen en buiten de Kerk zich daaraan nog eens konden verlustigen ten koste van Mgr. Gijsen. De residerende bisschoppen in Nederland stonden erbij en keken ernaar. 

Insiders begrijpen heel goed waarom de uitvaart  van Mgr. Gijsen vandaag is gedaan door kardinaal Simonis en niet door zijn opvolger in Roermond, Mgr. Wierts, die toekeek terwijl Mgr. Gijsen door de commissie seksueel misbruik werd geslacht en al helemaal niet door inmiddels kardinaal Eijk, die weet dat ook Mgr. Gijsen hem wel doorhad en hem het liefst op verre afstand hield. Gelukkig weten de verantwoordelijken in Rome dat, naar ik vanuit Rome begrijp, inmiddels eindelijk ook met grote dank aan de huidige nuntius. Het wordt een spannend ad liminabezoek in december 2013 waaraan ook Mgr Gijsen nog het zijne heeft bijgedragen. Hierover nog veel meer op dit weblog.

Terecht heeft kardinaal Simonis, in een onverwacht moedig moment, vandaag Mgr Gijsen beschreven als “een onverschrokken en profetische bisschop”.  Mgr. Gijsen was een groot man, een held en een martelaar die voor vele Rooms Katholieken in Nederland –quorum minima ego sum-  in zeer benarde tijden een rots in de branding was. 

Requiescat in Pace. 
In Paradisum deducant te Angeli

vrijdag 28 juni 2013

Was dit de reden dat de paus niet naar het concert ging?

zie hieronder

Godfather 3 Real Life! Tijd om de Vaticaanse bank te sluiten?

Is dit de reallife-edition van The Godfather 3 - met "vrienden", "regeringsvliegtuigen" en gerotzooi met cheques?

Zie dit artikel in Trouw met foto:

Een bisschop tevens accountant van het Vaticaan , een medewerker van een Italiaanse inlichtingendienst en een handelaar zijn vrijdag gearresteerd. Ze zouden van plan zijn geweest om 20 miljoen euro van Zwitserland naar Italië te smokkelen.

De Italiaanse politie verdenkt de bisschop van fraude en corruptie, meldt persbureau AP. Volgens zijn advocaat wordt hij gezien als tussenpersoon. Vrienden van hem zouden het geld hebben uitgeleend aan de handelaar.

De medewerker van de inlichtingendienst kwam in beeld toen de vrienden het terug wilden. Hij was volgens AP van plan om het geld op te pikken in Zwitserland en aan boord van een Italiaans regeringsvliegtuig terug naar Italië te brengen. Het plan zou zijn mislukt toen de handelaar weigerde om het geld terug te geven.

"Bankmedewerker Scarano is al langer onderwerp van gerechtelijk onderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een aantal financiële malversaties, zoals het meermaals innen van dezelfde cheques met giften aan de kerk".

Wie schrijft het script? Deze scene kan zo worden overgenomen: https://www.youtube.com/watch?v=5uK3wYrl3aU uit The Godfather 3. 

maandag 24 juni 2013

In piam memoriam Mgr. Dr. J.M. Gijsen

Zojuist werd bekend dat Mgr. Dr. J.M. Gijsen, voormalig bisschop van Roermond, vandaag is overleden, redder en martelaar van de R.K. Kerk in Nederland.

Rooms Katholieken in Nederland, onder wie ik zelf, zijn hem daarvoor meer dank verschuldigd dan zich in woorden laat beschrijven.

De wereld deed hem geen recht, velen binnen de Kerk deden hem geen recht, gelukkig mag hij er op rekenen dat de Heer der Heerscharen dat wel doet.

Requiescat in pace!

(uitgebreider In memoriam later vandaag).

zondag 23 juni 2013

Banknummer rampenfonds bedevaartsoord Lourdes

Het gebied waar bedevaartsoord Lourdes ligt, is getroffen door een inmiddels als nationale ramp erkende overstroming, zie link en deze link (nog erger). Miljoenen Nederlandse Rooms Katholieken zijn wel eens in Lourdes geweest. Sinds de verschijningen in 1858 heeft deze streek geen rampspoed van deze omvang meegemaakt. Het herstel van de schade zal miljoenen en jaren gaan kosten. Donaties kunnen op de volgende wijze direct aan de rector van de heiligdommen worden overgemaakt:

Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
Solidarité Inondations 2013
1, avenue Monseigneur Théas
65108 LOURDES Cedex
IBAN : FR7630003020510003726308089
Adresse SWIFT (code BIC) : SOGEFRPP
Zie ook deze link

Eens als de bazuinen klinkenVersie in samenzang met tekst

maandag 17 juni 2013

Gewone schuldeiser vist achter het net omdat overheidscrediteur voordringt

Uit de Telegraaf:

"Deurwaarders hebben extreem veel moeite om schulden te innen. Ruim de helft van de dossiers van gerechtsdeurwaarders wordt gesloten omdat het niet lukt om verhaal te halen bij wanbetalers.

Dat blijkt uit een steekproef van de Erasmus Universiteit, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, meldt De Stentor. „Door de crisis belanden steeds meer mensen in financiële problemen”, zegt John Wisseborn, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. „Voor ons valt bij een deel van die mensen niets meer te halen, omdat door andere partijen al beslag is gelegd op loon of uitkering.”
 
Hier is geen sprake van het "kapot bezuinigen" van de economie, maar systematische bevoordeling van de overheidscrediteur ten koste van de gewone bijvoorbeeld MKB-crediteur, vergelijk ook het kabinetsstandpunt op Paritas Passe, zie deze link en deze link.
 
"Dat is erg jammer, niet alleen voor de debiteuren die daardoor worden getroffen, maar ook vanuit rechtsstatelijk oogpunt voor de overheid zelf die zichzelf als eerste aan tafel bedient, ook van de schotels die voor het gewone volk verboden zijn. Het kabinet laat daarmee -en dat niet voor de eerste keer!- een kans liggen om haar klassieke taak te vervullen, te weten: unicuique suum tribuere – ieder het zijne geven, niet minder maar zeker ook niet meer".

woensdag 12 juni 2013

CJIB graait vrolijk verder en stoot daarbij ook mensen het brood uit de mond

Van schuldinfo,nl:

"Het CJIB heeft een nieuw middel ontdekt, en int nu ook boetes door ze te verhalen op de voorlopige teruggaaf belastingen. U weet wel de alleenstaande ouderkorting, de heffingskorting voor een minstverdienende partner en andere belangrijke belastingkortingen die het inkomen aanvullen. Op zich is dit toegestaan, alleen in de wet is wel geregeld dat dan rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet. Het CJIB hanteert deze niet waardoor de mevrouwen Stienissen in deze wereld, met kind en al onder het absolute bestaansminimum terecht komen. De noodzakelijke boodschappen en vaste lasten komen in het geding.

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (
LOSR/MOgroep) heeft een spoedbrief naar het CJIB gestuurd met het verzoek tot onmiddellijke stopzetting van het verhalen van boetes op de voorlopige teruggaaf belastingen en om terugbetaling van de onrechtmatig geïnde bedragen. Er zijn grenzen, zelfs voor het CJIB".

Reactie op kabinetstandpunt Paritas Passe van de auteurs van het rapport
Het bestaansminimum, het bedrag dat bij beslaglegging op inkomen niet onder het beslag valt, wordt nog steeds niet gegarandeerd door de standpunten van het kabinet, terwijl duidelijk is, en ook door het kabinet wordt onderschreven, dat inbreuk op de omvang van het bestaansminimum onherroepelijk leidt tot het ontstaan van nieuwe schulden.
In het kabinetsstandpunt wordt weinig aandacht besteed aan het eigen handelen van de overheid bij incasso en de gevolgen daarvan voor andere schuldeisers en schuldenaren. De verdringingseffecten voor schuldeisers, zoals het MKB, worden niet genoemd, noch de (on)mogelijkheden van een groep problematische schuldenaren om uit de schulden te komen.
Gevolg van het kabinetsstandpunt is dat nog steeds schuldenaren moeten leven van een bedrag dat lager is dan het bestaansminimum waarbij niet zelden door verdringing ook nog nieuwe schulden ontstaan.
Wij pleiten ervoor dat het kabinet zijn standpunt herziet ten aanzien van de niet overgenomen aanbevelingen uit het rapport Paritas Passé, zodanig dat in het vervolg ook voor schuldenaren in een problematische schuldsituatie de beslagvrije voet duurzaam wordt gewaarborgd. Dat leidt tot
besparing van nodeloze incassokosten, tot besparing van kosten gemoeid met de inzet van hulpverleners om de beslagvrije voet te repareren en een evenwichtiger verdeling van de voor crediteuren beschikbare middelen.

maandag 10 juni 2013

“Paritas Passé” non-accepté - meer verkeersregels voor het erf van de buren!

Enkele passages uit mijn column voor het volgende nummer van TvS:


"Het is een goede gewoonte in een recensie eerst iets aardigs te zeggen, alvorens in te gaan op hetgeen minder wordt geapprecieerd. Gevoelig voor traditie als ik ben, zal ik mij in deze column aan deze conventie houden:  het is zeer prijzenswaardig, dat het kabinet bij brief van 8 april 2013 heeft gereageerd op het rapport Paritas Passé van maart 2012, en daarbij enkele aanbevelingen van het rapport heeft overgenomen. Zo komt er een Centraal Digitaal Beslagregister en wordt de wettelijke regeling van het beslag roerende zaken herzien". 

"Komen we echter bij de aanbevelingen waarbij Vadertje Staat wordt genoopt de hand in eigen boezem te steken waar het de incasso-activiteit betreft, dan wordt de ontvankelijkheid van het kabinet voor de aanbevelingen allengs, wat zeg ik: met rasse schreden, minder:
1.     Door de overheidsvordering kan de overheid voordelig en efficiënt incasseren waarbij het vanwege de massaliteit van de processen bij de belastingdienst onmogelijk is om “belastingschuldigen stuk voor stuk” te kwalificeren”.
2.      De overheidsvordering gaat in het kader van een pilot door  de Belastingdienst breder worden ingezet.
3.      Gemeenten en waterschappen zetten in het kader van een  pilot de overheidsvordering in.
4.      Het bestuursrechtelijk premieregime van de Wet structurele maatregelen wanbetalers (130% en bronheffing) blijft ongewijzigd.
5.      Er komt geen beslagverbod op toeslagen aangezien betalingsrisico een bedrijfsrisico is voor zorgverzekeraars, verhuurders en kinderopvanginstellingen. Directe uitkering van de zorgtoeslag aan de aardcrediteur (zorgtoeslag direct naar de actuele zorgverkeraar) wordt niet gewenst geacht".

"Met andere woorden: het kabinet is wel geneigd de verkeersregels ter bescherming van de beslagvrije voet aan te scherpen op het erf van de buren, zijnde de particuliere  crediteuren, maar houdt graag de handen vrij als zij zelf als crediteur in het spel is om de debiteuren de middelen uit handen te slaan om in zijn elementaire bestaansbehoeften (bed, bad, brood) te voorzien. Van geval tot geval, bij wege van gunst, zal door de overheid worden bekeken of al dan niet  wordt bijgestuurd".

"Met spijt moet worden geconstateerd dat het kabinet vooralsnog wel oog heeft voor de splinters in het oog van de particuliere schuldeiser, maar de bundel balken in eigen oog ongemoeid laat. Dat is erg jammer, niet alleen voor de debiteuren die daardoor worden getroffen, maar ook vanuit rechtsstatelijk oogpunt voor de overheid zelf die zichzelf als eerste aan tafel bedient, ook van de schotels die voor het gewone volk verboden zijn. Het kabinet laat daarmee -en dat niet voor de eerste keer!- een kans liggen om haar klassieke taak te vervullen, te weten: unicuique suum tribuere – ieder het zijne geven, niet minder maar zeker ook niet meer".

Beroep op schuldhulp verdubbeld

"Sinds het begin van de crisis in 2008 is het aantal huishoudens met problematische schulden bijna verdubbeld. Dat meldt de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

In 2012 hebben 84.250 mensen in Nederland zich aangemeld voor schuldhulpverlening. Het jaar daarvoor was dat 11 procent minder en vijf jaar geleden ging het nog om 44.000 mensen.
De gemiddelde schuld bedroeg vorig jaar 33.500 euro, tegen 30.000 voor de crisis. Opvallend is dat ook huiseigenaren steeds vaker aankloppen voor hulpverlening. In 2011 had nog 12 procent van alle aanvragers een eigen woning, maar dat aantal was een jaar later al opgelopen naar 16 procent van het totaal".

Zie nu.nl

"Uitzonderlijk veel faillissementen"

"In de maand mei hebben zich volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 'uitzonderlijk veel' faillissementen voorgedaan. In totaal werden 796 bedrijven en instellingen failliet verklaard, het grootste aantal sinds de eerste meting in 1981". 

Zie Trouw

Een profetie over "de bodem van de huizenmarkt",

"De bodem van de Nederlandse koopwoningmarkt is in zicht, stellen economen van Rabobank in een kwartaalbericht over de markt. Ze wijzen erop dat de daling van het aantal transacties tot stand is gekomen en de prijsdalingen zijn afgezwakt".

Zie beurs.nl

Maar verder is alles OK!

"Ongeveer 1,3 miljoen huishoudens hadden eind vorig jaar een hypotheek waarvan de waarde hoger was dan die van hun woning. Hun totale tekort bedroeg circa 65 miljard euro, meldde De Nederlandsche Bank (DNB) maandag".

Zie Telegraaf heden 

woensdag 5 juni 2013

Voor meerderlei uitleg vatbaar filmpjeHet verbaast niet dat tegen deze reclame in het Verenigd Koninkrijk klachten werden ingediend wegens het gewelddadig karakter, vermoedelijk door het genre lieden dat na de natuurlijke dood van bultrug Johannes een stille tocht wilde houden.

donderdag 11 april 2013

Almere heeft nieuw instrument voor screening aanvragen schuldhulp

"Almere vandaag" schrijft:

"Door een nieuwe manier van schulddienstverlening komen Almeerders eerder in het juiste hulptraject terecht. Sinds 1 januari wordt er met een screening gewerkt om de situaties van Almeerders beter in kaart te brengen.  Almere is de eerste gemeente in Nederland met deze methode. Almeerders die aankloppen bij PLANgroep, die verantwoordelijk is voor de schulddienstverlening, vullen een digitale screening in bestaande uit honderd vragen. ,,De vragen gaan onder meer in op het gedrag, de motivatie en vaardigheden van iemand”, vertelt Ellen Karstens, regiocoördinator van PLANgroep. Zo komen er vragen in voor als ’Waarom meldt u zich hier?’ en ’Ik maak mijn eigen post open’.
Na de screening komt er een rapportage uit. Vanuit de rapportage wordt bekeken welk traject moet worden doorlopen. PLANgroep werkt ook samen met Almeerse zorgpartners. ,,Dit zorgt ervoor dat iemand altijd met iets de deur uitgaat”, aldus Karstens. ,,Dat kan een intake zijn voor de schulddienstverlening of een doorverwijzing naar een Almeerse zorgpartner als blijkt dat er eerst aan andere problemen gewerkt moet worden.” Iedereen kan bij PLANgroep terecht voor de screening.

Momenteel wordt er ook aan een preventieprogramma gewerkt
Voorheen werd door middel van intakegesprekken bepaald wat er moest gebeuren. Die gesprekken waren vaak een persoonlijke invulling, de screening geeft een waarheidsgetrouw beeld".


Naschrift:
Het screeningsinstrument is ontwikkeld en wordt geactualiseerd door Nadja Jungmann en Roeland van Geuns - en dat had er best bij gemogen!

Schulden in Rotterdam

Uit het Koopkrachtonderzoek Gemeente Rotterdam

"Ook schuldvorming kan als een indicator van kwetsbare koopkracht worden gezien.

Van de onderzochte huishoudens heeft 43% een schuld in de vorm van lening(en), betalingsachterstand(en) en/of kredietaankopen. Daarmee ligt het aandeel wat lager dan in de vorige meting. Twee factoren bepalen het schuldaandeel onder de huishoudens: leeftijd en inkomensbron. Van de zelfstandigen heeft ruim 80% een schuld, tegen 59% van de bijstandsgerechtigden, 50% van de overige uitkeringen en 11% van de gepensioneerden.

• De gemiddelde restschuld van huishoudens met een schuld bedraagt, evenals in de vorige meting, rond de 5000 euro. Zelfstandigen hebben verreweg de hoogste gemiddelde schulden; zij hebben vaak krediet(en) in verband met het eigen bedrijf. Ook de schuld van de werkenden in loondienst ligt hoger dan het gemiddelde van alle huishoudens. Werkenden in loondienst en zelfstandigen betalen ook de hoogste aflossingen per maand;

• De (gemeentelijke) belastingdienst is de belangrijkste schuldeiser onder de onderzochte huishoudens: 14% van alle huishoudens heeft een belastingschuld, bij een gemiddelde van rond de 1.600 euro. Andere vaak voorkomende schuldeisers zijn de banken en de zorgverzekeraars;

• Van alle huishoudens lost rond een derde maandelijks af op haar schuld(en). Van de huishoudens met kinderen doet dit de helft. De gemiddelde aflossing over alle huishoudens bedraagt rond de 150 euro per maand;

• 60% van de respondenten met een schuld geeft aan financiële problemen van deze schulden te ondervinden;

• Een tiende van de huishoudens met een schuld wordt geholpen door een schuldhulpverleningsinstantie; de helft hiervan krijgt ondersteuning van de Kredietbank Rotterdam in de vorm van een schuldhulpverleningstraject".

zondag 7 april 2013

Drie dagen zonder eten in Rotterdam


Clara Sies, oprichter Stichting Voedselbank, in Rotterdam-Centrum Noord Dichtbij:

"Tijdens de afgelopen Kerst kwam er in Rotterdam-Zuid een vrouw van in de zestig naar ons toe die gedurende drie dagen niets te eten had gehad. Zij werd voordat zij naar ons toe kwam van loket naar loket gestuurd. Wij hebben haar boterhammen gegeven en een boodschappentas vol en daarna heeft een van onze vrijwilligers haar naar huis gebracht.'

"De armoede en dus ook de voedselbanken in Groot-Rotterdam blijven onheilspellend stijgen’, zo vertelde vorige week Carla Sies van de stichting Voedselbank Nederland. ‘Het zijn de sterkst groeiende banken van ons land. Alleen wordt het aanbod van goederen steeds minder en het aantal cliënten neemt elke week fors toe. Momenteel krijgen wij zo’n honderd aanvragen per week binnen".

De armen zijn ook in Nederland onder ons en moeten worden geholpen.Help de Voedselbank Rotterdam te helpen!

zaterdag 6 april 2013

Breaking: Eindelijk bescherming beslagvrije voet en beslagvrije inboedel in aantocht!


Rijksoverheid.nl meldt:

"Het kabinet heeft besloten een Centraal Digitaal Beslagregister (CDB) op te richten. Dit register is bedoeld om opgelegde beslagen per debiteur inzichtelijk te maken. Hierdoor kan onnodige stapeling van incassomaatregelen worden voorkomen en wordt bewaakt dat mensen genoeg geld overhouden om rond te kunnen komen (beslagvrije voet).

Alle gerechtsdeurwaarders moeten beslagen op roerende zaken, onroerende zaken en loon- en derdenbeslag aanmelden bij dit register. Het kabinet heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gevraagd een ontwerp te maken en een begroting van de kosten van een register op te stellen".


" Ook heeft het kabinet besloten om de voorstellen van de KBvG om het wettelijk beslagverbod roerende zaken te moderniseren ter hand te nemen. Dit gebeurt door de lijst van goederen uit te breiden waarop geen beslag mag worden gelegd. Hierdoor wordt het beslag op de inboedel proportioneler.  Tot slot heeft het kabinet besloten een integrale rijksincassovisie te ontwikkelen waardoor een breed toetsingskader ontstaat waar toekomstige incassowetgeving aan moet voldoen".

"Een uitgebreide reactie van het kabinet op het rapport 'Paritas Passé, debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden' is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport gaat over de knelpunten die schuldenaren en schuldeisers ervaren door incassobevoegdheden van overheidinstanties.  In de reactie van het kabinet is ook het rapport van de Nationale Ombudsman 'In het krijt bij de overheid' betrokken".

Hulde voor de KBvG die hier zijn verantwoordelijkheid als publiekrechtelijke beroepsorganisatie heeft genomen en deze initiatieven door de overheid gehonoreerd ziet.

Belastingdienst maakt einde aan fiscaal gesjoemel bij Katholiek Nieuwsblad

In de landelijke pers verschijnen artikel dat het Katholiek Nieuwsblad wordt gefinancierd met een fiscale truc waaraan de fiscus een einde heeft gemaakt. Ik citeer uit de Volkskrant:

"Het Nieuwsblad vraagt lezers al jarenlang om giften over te maken naar een eigen liefdadigheidsinstelling, Stichting Arnulfus. Die sluist het geld door naar het Katholiek Nieuwsblad. De Belastingdienst tikt Arnulfus nu op de vingers. Het steunfonds stond bij de fiscus bekend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor konden donateurs hun giften aftrekken van hun inkomstenbelasting en hoefde Arnulfus bij erfenissen en schenkingen geen erfbelasting en schenkbelasting te betalen.

In het tijdschrift voor donateurs vertelt de redactie van het Katholiek Nieuwsblad dat ze dankzij de giften het hoofd boven water kan houden. Zonder die extra inkomsten zou het Katholiek Nieuwsblad niet renderen. Van 2008 tot 2011 haalde Arnulfus ruim 1,3 miljoen euro aan giften op, gemiddeld bijna 263 duizend euro per jaar".


Dit betekent dat giften aan de Arnulfusstichting niet meer kunnen worden afgetrokken. Trouw signaleert dat het KN onjuiste informatie verstrekt over de aftrekbaarheid van giften: "Donateurs van het Katholiek Nieuwsblad zijn nog niet geïnformeerd over het wegvallen van de belastingvoordelen. De website van Arnulfus vrijdagnacht nog steeds dat donateurs giften kunnen aftrekken. Directeur Vluggen laat weten dat donateurs binnenkort op de hoogte worden gebracht. "Niet netjes", vindt Burkink. "Je hebt op zijn minst de morele plicht om dit direct te melden."

Aangenomen mag worden dat deze belastingtruc fiscale gevolgen heeft (naheffingen/navorderingen en sancties). De belastingdienst zou trouwens ook eens moeten nagaan of advertenties in het KN zijn betaald met donaties aan de Arnulfusstichting , met welke constructie omzetbelasting is ontdoken.

In 2012 voerde KN en Arnulfusstichting actie met een aanbeveling van kardinaal Eijk. Het lijkt mij in het licht van het fiscaal ongeoorloofd handelen interessant dat kardinaal Eijk laat weten of hij zijn aanbeveling handhaaft.

Dat het KN geen moeite heeft met immoreel handelen was mij allang bekend. Nu hoort U het ook eens van een ander.

De schade die hiermee weer wordt toegebracht aan RKK NL is groot, zeker nu het JKN is gevestigd in de gebouwen van het Bisdom 's-Hertogenbosch. Wanneer wordt deze krant nu eindelijk opgeheven? Of wordt het tekort afgedekt met geld van Kerk in Nood?

donderdag 4 april 2013

Hoog tijd voor bezinning op intergemeentelijk uiteenlopend aanbod schuldhulp!

"De coalitie van VVD en PvdA wil veel overheidstaken, waaronder de langdurige zorg en de jeugdzorg, overhevelen naar gemeenten. “Met als gevolg dat er verschillen, mogelijk zelfs grote verschillen, gaan ontstaan tussen gemeenten”, zegt Donner daarover. “De burger aan de ene kant van de gemeentegrens krijgt dan wezenlijk andere rechten dan de burger aan de andere kant.”

Op het terrein van de schuldhulp is al heel lang sprake van  intergemeentelijke discriminatie! Iedere gemeente mag na de nieuwe wet een eigen beleidsplan maken met eigen prioriteiten en stokpaarden. Wordt het geen tijd aan die ongelijkheid een einde te maken en het aanbod te harmoniseren?

Onderzoek bij Stadsbank Oost-Nederland naar kwaliteit schuldhulp gewenst?

Tubantia publiceert een artikel over een onderzoek van Berenschot waaruit blijkt dat onder de medewerkers van de Stadsbank Oost-Nederland grote onvrede heerst:

"Zo’n tachtig procent van de medewerkers zegt ontevreden te zijn over het managementteam. De leden van het managementteam zouden niet te vertrouwen zijn, stimuleren geen gevoel voor veiligheid en het managementteam laat geen goed voorbeeldgedrag zien. Medewerkers hebben het gevoel dat er onvoldoende naar hen geluisterd wordt. Ruim een derde van de medewerkers geeft aan in 2012 zelf slachtoffer te zijn geweest van ongewenst gedrag op de werkvloer, waaronder schreeuwen, dreigen en isoleren".

Gevreesd moet worden dat een dergelijk werkklimaat ook zijn weerslag heeft op de kwaliteit van de schuldhulpverlening. Hierover waren al eerder klachten. Zie deze  link Misschien moet daar ook een onderzoek naar worden ingesteld? Daar hebben de cliënten en crediteuren groot belang bij.

donderdag 28 maart 2013

Witte DonderdagDe lezers van dit weblog die de plechtigheden van het Triduum Sacrum meemaken, wens ik daarbij veel devotie.

Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. 

(Erg jammer dat er vandaag geen plechtigheden in de Sint Pieter waren ...)

De financiën van het aartsbisdom - volledige editie

Wie het laatste nummer van het diocesane blad Op Tocht heeft gezien, zal mogelijk hebben gesignaleerd dat daar twee pagina’s worden gewijd aan een interview met “econoom” Zuijdwijk. 

Nu is om te beginnen de aanduiding “econoom” canoniekrechtelijk juist maar voor wat betreft de kwalificatie van deze ambtsdrager enigszins misleidend. Deze “econoom”” heeft namelijk geen economie gestudeerd maar rechten. Na zijn studie is hij gaan werken bij een universiteit om promoveren maar dat is er nooit van gekomen en vervolgens was daar de redding in de vorm van een werkplek bij onze Heilige Moeder – en wat voor een werkplek!

Er is nog meer misleidend aan econoom J.L.W.M. Zuijdwijk; hij heeft volgens de openbare registers namelijk geen vier voorletters maar drie, te weten:  J.L.W. – op enig moment in zijn kerkelijke loopbaan is hij de letter M gaan toevoegen. En van wie zou hij dat toch hebben overgenomen?

Na deze situering van de “econoom” is ook het aardig om te lezen wat hij zegt in het interview:

1. Amusant is om te beginnen dat hij impliciet toegeeft dat de bepaald ridicule actie “Kerkbalans Nieuwe Stijl” is mislukt. Vele lezers van dit weblog die zich zo ongeveer door hun bisdom gedwongen voelden de voorlichtingsavonden over dit onderwerp mee te maken, lieten mij per e-mail weten “wel goed maar niet gek” te zijn en waren niet bereid als bedelaars langs de deuren te trekken, waarbij ook nog werd aangemoedigd dat ’s-avonds te doen, alsof niet iedere grote stadbewoner weet dat het dan minder veilig is op straat terwijl bovendien mensen dan niet meer open doen, omdat zij bang zijn om te worden beroofd en/of gekeeld. “De introductie van deze werkwijze hapert momenteel door gebrek aan menskracht in de parochies”. Ja, ja! En wat zou deze actie nu weer hebben gekost?

2. “Ondanks de crisis geven Nederlanders nog steeds ruimhartig aan goede doelen”. Dat is waar maar dan wel wanneer zij weten of hun geld goed wordt besteed. Naar verluidt hebben de aan de familie Brenninkmeijer gelieerde charitatieve fondsen laten weten alleen bereid te zijn tot donaties wanneer over de besteding daarvan rekening en verantwoording zou worden afgelegd. Het aartsbisdom zou daartoe niet bereid zijn geweest.

3. Onderdeel van transparatie is ook dat bekend is wat het management verdient. Wat verdient Zuijdwijk per maand, heeft hij een gouden handdruk-clausule in zijn contract, is de anciënniteit uit Groningen-Leeuwarden daarbij meegeteld? Krijgt hij een bonus? Zo ja, wat zijn dan zijn targets?

4. Ook is bij transparantie de vraag, wat er in het verleden is uitgekeerd aan ontslagvergoedingen. In ieder geval econoom Boeser die ziek en wel op straat werd getrapt –uiteraard in alle christelijkheid- heeft ongetwijfeld een zak met geld meegekregen, Mogen de gelovigen nog weten hoeveel?

5. Naar verluidt is ook de verbouwing van de panden aan de Maliebaan volstrekt uit de hand gelopen, wat was er begroot en wat is er uitgegeven? Is het gerucht waar dat was nagelaten een bouwvergunning aan te vragen? Wie was daarvoor verantwoordelijk? Is een en ander aan de Heilige Stoel gemeld?

6. Middelen van het aartsbisdom zijn ook besteed aan dekking van de helft van de kosten van de Commissie Deetman terwijl op voorhand evident was dat die kosten voor minstens 90% ten laste van de reguliere ordes en congregaties zouden moeten komen. Wat was het argument om die kosten toch in deze mate ten laste van de bisdommen te brengen? Waarom heeft het bisdom ervoor gekozen de regulieren te bevoordelen?

7. Hoeveel is er uitgegeven aan advocaatkosten om een tuchtklacht tegen een medegelovige te financieren die toevallig ook nog advocaat was? Is er een voorziening opgenomen voor de daardoor veroorzaakte schade?

8. Geeft er –zoals bij andere goede doelen- een register-accountant een goedkeurende verklaring af. Wordt bij uitgaven het vier ogen-principe in acht genomen?

9. Een van de toppunten is ook de volgende zin: “Enkele decennia geleden kreeg het Aartsbisdom met enige regelmaat een erfenis of een legaat”. Alsof niet vele insiders in R.K. Nederland de voorbeelden kent van personen die na de activiteiten van Eijk hun testament hebben gewijzigd en het Aartsbisdom als begunstigde hebben geschrapt. Een van degenen die dat van de daken heeft geschreeuwd is kardinaal Simonis met wie de aartsbisschop zo’n slechte relatie heeft dat zij elkaar niet aan hetzelfde altaar verdragen, tenzij het per se moet en waarbij kardinaal Simonis Eijk demonstratief niet heeft gevraagd voor de viering van zijn 80ste verjaardag in het aan het diocesaan paleis belendende pand. In zijn appartement op de bovenste verdieping heeft hij het "lang zal  hij leven"vast kunnen horen zingen.

10. En dan de uitsmijters: “Mensen kunnen bij een gift of een erfenis aangeven of hun geld naar een specifiek doel moet gaan, dan verdwijnt het niet anoniem in het diocesane huishoudboekje”. Wat is er waar van het nog steeds rondzingende gerucht dat een erfstelling van EURO 2 miljoen bestemd voor de priesteropleiding is toegevoegd aan de algemene middelen, terwijl geldnood als argument is gebruikt om het Ariënsconvist te sluiten. Kan dat worden bevestigd in een verklaring van een accountant?

11. Maar een geruststelling is er: “Daarnaast is er een kardinaal Eijkfonds in oprichting. De gelden worden gebruikt voor initiatieven die kardinaal Eijk van harte ondersteunt”. Naar ik aanneem zal dit fonds ook moeten worden gebruikt om de kosten van rechtsbijstand te dekken en wordt daarmee dan de omzet van Wijn & Stael op peil te houden. Is dat een initiatief dat kardinaal Eijk "van harte ondersteunt?"

Als U geld over hebt, doe dan waartoe de paus oproept en geef het aan de armen die U ook vandaag in Nederland treft op de hoeken van de straat. Geld geven aan het aartsbisdom is een ongecontroleerd en oncontroleerbaar avontuur, dat ik U van harte ontraad om redenen als hiervoor aangegeven.

Wie na drie jaar interim management, nog steeds de zaak niet onder controle heeft, doet het ook als crisismanager kennelijk niet zo goed. Een link van dit bericht gaat direct aan de nuntiatuur om toe te voegen aan het dossier voor de eerstvolgende boekencontrole door het Vaticaan. In Italie staat het bisdom Terni ook onder pauselijk toezicht, ergo de noodzakelijke expertise is ten Vaticane aanwezig en naar  mag worden aangenomen zijn dit geen vlekjes die je met behulp van kardinaal Piacenza even wegwerkt, in ieder geval niet onder de  nieuwe paus.

De storm voor de stilte

Zoals ieder jaar worden vanaf de vespers van vandaag - Witte Donderdag- tot en met Paaszondag bijdragen op dit weblog beperkt tot die gerelateerd aan de liturgische tijd. Maar zover zijn we nu nog niet.

Als het goed is wordt vandaag bekend wat het kabinet gaat doen met de bescherming van de beslagvrije voet, ook hebt U van mij nog de bijdrage over de financiele situatie van het aartsbisdom tegoed en bovendien ga ik U  onthullen hoeveel stemmen kardinaal Eijk heeft gekregen in het conclaaf.

Stay tuned, the best is yet to come!

maandag 25 maart 2013

LOSR: "Overheid zet burgers onder bestaansminimum"

Onderstaand het persbericht van LOSR, dat aanstaande donderdag wel eens gedeeltelijk in vervulling zou kunnen gaan:

Overheid zet burgers onder het bestaansminimum
Instanties passen de wet niet goed toe. Daardoor weten ze van elkaar niet wat ze van burgers met schulden vorderen en inhouden. Zo belanden burgers te vaak onder het bestaansminimum en worden schulden en problemen nog groter.
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) heeft staatssecretaris Klijnsma gevraagd om actie te ondernemen. De LOSR wil dat gemeenten, UWV en de SVB instructies krijgen zodat ook de overheid zich houdt aan het wettelijk bepaalde minimuminkomen, de beslagvrije voet.

Staatssecretaris, zorg voor instructie!
Saskia Noorman-den Uyl, voorzitter LOSR: „We hebben niet voor niets in de wet geregeld dat iedereen, ook bij schulden, recht heeft op een inkomen van tenminste 90% van het bijstandsinkomen. Gemeenten zijn dus wettelijk verplicht om als ze een vordering verrekenen op de bijstandsuitkering, rekening te houden met deze beslagvrije voet. Maar het wettelijk recht dat de beslagvrije voet hoort te bieden, wordt te vaak door de overheid zelf geschonden.”


De LOSR heeft de staatssecretaris schriftelijk gevraagd ervoor te zorgen dat gemeenten, het UWV en de SVB instructie krijgen over de wijze waarop zij bij het verrekenen op de bijstandsuitkering rekening moeten houden met de boetepremie en de beslagvrije voet.

Onder bestaansminimum
De sociaal raadslieden zijn bezorgd over de wijze waarop gemeenten vorderingen op de bijstandsuitkering verrekenen, terwijl ondertussen bijvoorbeeld het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) een boetepremie vanwege een achterstand in de premie ziektekostenverzekering, direct op de uitkering mag inhouden (bronheffing). Sinds januari 2013 is dat een bedrag van 160 euro. Door de combinatie van verrekenen door de gemeente en bronheffing door het CvZ komen burgers onder het bestaansminimum van die beslagvrije voet terecht.

Beslagvrije voet & boetepremie
Als op de bijstandsuitkering een verrekening plaatsvindt en het CvZ verzoekt de gemeente om via bronheffing de boetepremie af te dragen, dan dient de gemeente de beslagvrije voet derhalve opnieuw vast te stellen. Sociaal raadslieden constateren echter bij veel gemeenten dat deze correctie niet plaatsvindt. Betrokkene komt daardoor onder het bestaansminimum terecht, met alle gevolgen van dien. Mensen in een (zorg-)instelling bijvoorbeeld, hebben helemaal geen ruimte in het WWB-inkomen voor verrekenruimte. Ook het UWV en de SVB moeten bij het verrekenen van vorderingen op de uitkering rekening houden met de beslagvrije voet. En ook zij laten dat te vaak na.


Schaf boetepremie zorgverzekering af!
De LOSR is voorstander van afschaffing van de boetepremie cq. wanbetalersregeling zorgverzekering vanwege de vele nadelige effecten. Echter zolang de wanbetalersregeling zorgverzekering nog bestaat moeten de consequenties daarvan ook door de overheid zelf onder ogen worden gezien, en dient de wet te worden gerespecteerd.

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden is aangesloten bij de MOgroep.
Eerdere schending van de beslagvrije voet heeft de LOSR vastgelegd in
Paritas Passé; eerdere berichtgeving vindt u onder meer hier. Staatsecretaris Klijnsma heeft eerder het belang van handhaving van de beslagvrije voet erkend.

zaterdag 23 maart 2013

Mededeling deelnemers jubileumcongres schuldhulpverlening 21 maart 2013

Beste deelnemers,

Hierbij zoals aangekondigd op het congres de presentatie van Nadja Jungmann en mij:

1. "Verleden, heden en toekomst schuldhulpverlening" van Nadja Jungmann en Erica Schruer, in de wandeling inmiddels ook bekend als de "sisteract'

2. Voordracht Actualiteiten schuldhulpverlening van Erica Schruer

3. Presentatie Groepsgerichte aanpak bij schuldhulpverlening van Nadja Jungmann

Wie op de hoogte wil blijven van het congres, kan dat met deze link kenbaar maken.

Nadja Jungmann en ik zien U graag terug, in de praktijk dan wel uiterlijk op het eerstvolgende congres op 28 november 2013 -waaraan we gisteren al zijn begonnen!

Met hartelijke groet,
mede namens Nadja Jungmann,

Erica Schruer.

RKK NL schendt grafrust

Uit het NRC:
"Een dode die terecht staat. Het lijkt te bizar voor woorden. Toch gebeurt dat vandaag in Rusland. Daar staat een advocaat terecht voor onthullingen over fraude. Probleem: hij is al 3 jaar geleden overleden. Tenminste, dat lijkt een probleem. In Rusland doen ze daar niet zo moeilijk over".

In RKK NL worden door de Klachtencommissie Seksueel Misbruik RKK aan de lopende bank zaken in behandeling genomen tegen overledenen die zich niet kunnen verdedigen:

"Indien de aangeklaagde is overleden of niet vindbaar is, wordt het klaagschrift gezonden aan de kerkelijke gezagsdrager van wie het aannemelijk is dat hij het kerkelijk gezag over de aangeklaagde heeft uitgeoefend of uitoefent".

Ook een instelling die met een batterij bijklussers zelf rechtertje speekt - en daarbij in de media blijkt geeft van vooringenomenheid, zie deze link, en een Commissie Deetman van wie het rapport is geschreven met selectiviteit, zie deze link- dient zich te houden aan het algemene rechtsprincipe dat de vervolging ophoudt als de aangeklaagde is overleden zoals dat in artikel 69 Wetboek van Strafrecht voor strafvervolging is vastgelegd: "Het recht tot strafvordering vervalt door de dood van de verdachte".

Zonder aangeklaagde is namelijk geen fair trial in de zin van artikel 6 Europese Conventie mogelijk. Een instelling die dat niet doet, geeft zijn eigen mensen een trap na en schendt de grafrust.

Misschien is ook wel aardig voor een vervolgartikel door Joep Dohmen. Ik heb alvast een suggestie voor de kop: "Kwaliteit klachtprocedure R.K. seksueel misbruik beneden aanvaardbaar niveau".

Stijgende werkloosheidscijfers zijn geen vorm van natuurgeweld

Premier Rutten verklaarde gisteren de inmiddels tot draconische hoogte gestegen werkloosheidcijfers (5,7%) "buitengewoon teleurstellend" te vinden, alsof het een vorm is van tragisch natuurgeweld en geen voorzienbaar gevolg van zijn visieloos kabinetsbeleid, waarin de Nederlandse economie kapot wordt bezuinigd terwijl miljarden (moeten?) worden uitgegeven om banken te redden en niemand meer vertrouwen heeft dat hij zeker is dat hij houdt waarop hij meende te mogen rekenen, zoals medische zorg en oudedagsvoorziening aan toe. Zolang dit als een dronken bestuurder zwalkend kabinet er is, houdt iedereen de hand op de knip.

De schuldenproblematiek neemt door dit beleid toe; steeds meer mensen komen niet meer rond en de buffers slijten weg. Het kabinet heeft geen enkele aandacht voor de debiteur in moeilijkheden, er wordt niet gekeken naar de lastenstijging voor mensen op het laagste inkomensniveau, bescherming van de beslagvrije voet "heeft de aandacht" maar onder tussen gebeurt er niets.

De huizenmarkt blijft bevroren, hetgeen een blinde kon voorspellen aangezien banken geen cent te missen hebben om aan de toch al lage solvabiliteiteisen van Basel 3 te voldoen, de kabinetsplannen op dit terrein even visieloos zijn als de rest (waarbij het kabinet zich bij het schrijven van het kwartetaccoord niet lijkt te hebben gerealiseerd dat er ook nog een Eerste Kamer is waarin een meerderheid moet worden gehaald, wil een wetsvoorstel tot wet kunnen worden).

In ieder geval kan "overfinanciering door banken" als oorzaak van schulden inmiddels als de dinosaurus onder de oorzaken van schuldenproblematiek worden beschouwd.

vrijdag 22 maart 2013

De financiën van het aartsbisdom

Morgen in dit theater! Nog even geduld a.u.b.

Emancipatie bijna voltooid; vrouwen stelen vaker van hun baas

RTL meldt:

"Vrouwen zijn bezig met een inhaalrace als het gaat om stelen op de werkvloer. Het afgelopen jaar was 28 procent van de betrapte dieven vrouw, in 2011 was dat nog rond de 10 procent. Dat blijkt uit gegevens van Hoffmann Bedrijfsrecherche".

 "Er zijn meer vrouwen op de werkvloer. Maar ook de economische crisis speelt een rol. Vrouwen kunnen gaan stelen als ze geen loonsverhoging krijgen, hun man zijn baan verliest of als ze in de schulden zijn beland na een echtscheiding."

Dankbetuiging na jubileumcongres schuldhulpverlening gisteren

Van harte wil ik al degenen bedanken die mij in persoon, post of per e-mail hebben gefeliciteerd en zelfs kaarten en bloemen hebben gestuurd bij gelegenheid van het jubileumcongres schuldhulpverlening gisteren.

De dank gaat om te beginnen uit naar de duizenden personen die vanaf het begin door hun aanwezigheid hebben bevestigd dat dit congres voor hen een toegevoegde waarde heeft in hun praktijk. Zeer velen van hen komen weer terug. Een deelnemer bleek zelfs 16 van de 20 keer te hebben meegemaakt. Met U gaan we door om het congres hopelijk nog vele jaren niet alleen weer te houden maar ook nog steeds beter te maken en in zijn toegevoegde waarde te vergroten.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Nadja Jungmann en Joke de Kock, voorzitter NVVK, voor hun hartelijke toespraken, waarbij het mij zeer goed deed dat daarin ook de betekenis van dit weblog voor het veld van de schuldhulpverlening werd onderstreept. Bij de volgende uitgave van het boek "1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis' -dat ik snel hoop te lezen, horen jullie zeker ook te worden gememoreerd.

Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar de congresorganisator Reed Business (voorheen Elsevier), met wie ik al veel langer dan de periode van de congressen een relatie heb (de publicaties hard copy (boek en artikelen) en later digitaal).

Het congres schuldhulpverlening is een periodiek lichtpunt in mijn agenda!

Later vandaag volgen de links naar jubileumvoordracht van Nadja Jungmann en mij en de voordrachten die wij ieder daarnaast nog hebben gehouden.

woensdag 20 maart 2013

"Een burger is een mens van vlees en bloed"

Tweet van Arie Slob (CU):

 'Een burger is niet zijn burgerservicenummer, maar een mens van vlees en bloed'.

ING-stresstest: 1 op 3 huisbezitters in gevarenzone

Plusonline meldt:

"Een op de drie huisbezitters doet er verstandig aan de financiele situatie rondom de hypotheek goed te bekijken. Ze kunnen bijvoorbeeld beginnen met het aflossen van de hypothecaire lening of extra aflossen. Twee op de drie huisbezitters staat er financieel wel goed voor.

 Dit blijkt uit een analyse van de resultaten van de ING Hypotheek Stresstest, die de afgelopen vijf weken bijna 45.000 keer is ingevuld. Deze Stresstest geeft woningbezitters inzicht in hun hypotheeksituatie".


Het zou nuttig zijn wanneer ook werd gemeld of er bij vervroegde aflossing boete moet worden betaald. Daar ken ik wel voorbeelden van maar die zijn niet recent.

NEN 8048 aangepast hoe wordt niet verklapt

Blijkens bijgaand bericht van de NEN is de NEN 8048 weer gewijzigd, maar hoe mogen we alleen tegen betaling weten.

De NEN 8048 is gefinancierd met overheidsgeld en wordt in sommige gevallen dwingend opgelegd bijvoorbeeld in aanbestedingsvoorwaarden.

De Hoge Raad oordeelde verleden jaar dat het NNI niet bevoegd is om algemeen verbindende voorschriften in de zin van de Grondwet uit te vaardigen. Deze normen kunnen daarom niet worden aangemerkt als algemeen verbindende voorschriften als bedoeld in artikel 11 van de Auteurswet. De NEN-normen zijn dan ook niet op grond van dat artikel vrij van auteursrechten.

Gelukkig komt er een AMvB bij de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en kan de wetgever dan gewoon zelf de inhoud vastleggen.

Uit de oude doos

Voor de deelnemers aan het jubileumcongres schuldhulpverlening morgen

Wie alvast na wil denken, geef ik de volgende citaten mee:

1. uit een interview met GGZ Amsterdam over mensen die de zelfmoordlijn bellen - 113 on line:

"Vaak is het zo dat mensen die bellen met schuldproblemen, zeggen dat ze de hoop verliezen "dat ze het kunnen redden in het leven en dat het wel goed komt".

2. uit de Angelustoespraak van paus Franciscus van afgelopen zondag:

"Een klein beetje mededogen maakt de wereld minder koud en rechtvaardiger".

Nadja Jungmann en ik ontmoeten  U morgen graag in Maarssen!

dinsdag 19 maart 2013

Jubileumcongres schuldhulpverlening: Nadja Jungmann live

Zojuist was Nadja Jungmann te horen bij de NOS, zie deze link.

Wie Nadja live wil zien, moet donderdag naar Maarssen komen. Zij zal dan met mij een voordracht houden onder de titel "Verleden, heden en toekomst van de schuldhulpverlening" en een workshop zal geven over het nieuwe instrument van de groepsgerichte aanpak in het kader van de schuldhulpverlening.

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.

Jubileumcongres schuldhulpverlening: aandacht voor incasso-ethiek woningcorporaties

"Koepel Aedes meldt dat vorig jaar 6750 huishoudens uit hun huurwoning zijn gezet, tien procent meer dan een jaar eerder. Bij acht op de tien gevallen was de reden een huurachterstand.

"Vallen, opstaan en weer doorgaan"

Dinsdag 26 maart aanstaande verschijnt het boek "Vallen, opstaan en weer doorgaan" van Jacqueline Zuidweg en Josette Dijkhuizen. Met dit boek breken de twee auteurs een lans voor ondernemers die het zwaar hebben in deze tijden van crisis. Hun boodschap: een bedrijfsfaillissement is geen schande. Integendeel: het kan de opmaat zijn naar een succesvolle nieuwe onderneming. Tien bruikbare tips om faillissement te voorkomen, vormen de hoofdmoot van dit boek. De auteurs baseren zich op recent wetenschappelijk onderzoek en interviewden een achttal ondernemers.

Nadere inlichtingen: persbericht

maandag 18 maart 2013

Jubileumcongres schuldhulpverlening: "Geef de schuldenaar een nieuwe kans"

Mr. Jaap Bos schrijft in het ED een mooie column waarvan de inhoud direct raakt aan het woonschuldendebat aanstaande donderdag . Ik zal deze opmerkingen inbrengen bij stelling 3 van het woonschuldendebat:

"Zou het niet verstandiger zijn om de huurbescherming te onderkennen als een achterhaalde na-oorlogse distributiemaatregel? De minister kan een convenant sluiten met corporaties om geen huur op te zeggen van benedenmodalen. Verder zou de overheid de subsidie kunnen beperken tot betaalbare sociale woningen zonder huurtoeslag. In Ierland komen alleen uitkeringsgerechtigden in aanmerking voor een sociale huurwoning. Gemeenten huren er zelf op de vrije huurmarkt woningen voor bijstandsmoeders in afwachting van het gereedkomen van een gemeentelijke sociale huurwoning. Bovenmodalen moeten zelf op zoek naar een woning op de vrije huur- of koopmarkt".

"Door ontslag, echtscheiding en ziekte komen steeds meer mensen in financiële problemen. Velen lukt het niet om schuldeisers en deurwaarders een stap voor te blijven. Een financiële buffer van een half jaar is nodig om de traagheid van de sociale zekerheid te overleven. Bij schuldsanering ontmoeten ze nog grotere traagheid. Schuldeisers en deurwaarders verzinnen steeds meer om de beslagvrije voet te omzeilen en zo veel mogelijk binnen te halen. De overheid gaat voorop. De belastingdeurwaarder kan zelfs bankbeslag leggen tot je maximale roodstand. Dan kun je geen huur en energie en zorgpremie meer betalen. Na drie maanden krijg je een dagvaarding voor ontruiming of wordt de energie afgesloten. Na zes maanden zorgpremie-achterstand wordt die premie ingehouden bij de uitkeringsinstantie en krijg je 30 euro boete. De belastingdienst heeft beloofd soepel te zijn, als mensen in de schuldsanering zitten, maar daar zijn wachtlijsten en andere bureaucratische obstakels.

"Moeten we niet eens nadenken over hervorming van het insolventierecht naar Engelse model? Daar wordt een persoonlijk faillissement voor benedenmodalen binnen één jaar opgeheven bij gebrek aan baten. Tegelijkertijd wordt de restschuld kwijt gescholden. Bovenmodalen worden voor een periode van drie jaar verplicht om een deel van hun inkomen te verdelen onder hun schuldeisers".

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.

zondag 17 maart 2013

Jubileumcongres Schuldhulpverlening: stelllingen woonschuldendebat

Het grote woonschuldendebat aanstaande donderdag 21 maart 2013 zal gaan over de volgende drie stellingen:

1.   Budgetcoaching door crediteuren als banken en woningcorporatie is een riskante aangelegenheid uit oogpunt van deskundigheid en onpartijdigheid

2.   De Nederlandse wetgever moet maatregelen nemen om banken te dwingen mee te werken aan verkoop van woningen die onder water staan voor een lager bedrag dan de hypotheek, en tegelijk een regeling treffen voor terugbetaling van de restschuld waarbij achteraf steeds wordt getoetst op de nakoming van de zorgplicht bij aangaan van de hypotheek.

3.   Inkomensafhankelijke huur in de huidige vorm draagt niet bij aan doorstroming in de sociale woningmarkt.

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting. 

Lees zelf de correspondentie tussen NRC en Cie. Deetman

In dit artikel kunt U het zeer gedetailleerde e-mailverkeer nalezen van Joep Dohmen met de woordvoerder van de Commissie Deetman waaruit blijkt dat en hoe in strijd met de feiten wordt gepoogd onwelgevallige details zoals het specifiek klagen over Van Luyn weg te poetsen.

Dohmen toont op basis van de schriftelijke klacht aan dat deze incompleet wordt samengevat (waarvan het effect is dat Van Luyn wordt gedekt). Uit tweets begrijp ik dat de Commissie Deetman een imcompleet overzicht van dit e-mailverkeer heeft gegeven. Bah!

Dit lijkt mij in ieder geval een reden voor Kamervragen en een onpartijdig en onafhankelijk onderzoek naar Van Luyn inclusief de vraag of strafaangifte zinvol is.

zaterdag 16 maart 2013

Commissie Deetman reageert: "niets aan het handje"!

Bijgaand de reactie van de Commissie Deetman. Opvallend dat eerst werd volstaan met de gebruikelijke, bijna RK ongemotiveerde arrogante afwijzing van de kritiek en dat nu toch de inhoudelijke dialoog enigszins wordt gevoerd.

Ik blijf van mening dat alleen contra-expertise hier kan overtuigen  waarbij ook de vraag aan de orde komt of er concepten zijn uitgewisseld. Kernvragen die moeten worden beantwoord:
1. feiten
2. analyse
3. kwalificatie als irrelevant
4. criteria die zijn aangelegd om sommige personen wel en anderen niet aan het kruis te nagelen.

Dat in de genoemde gevallen het kwartje "toevallig" ten voordele van vrindje Van Luyn rolde, steekt schril af tegen de genadeloze manier waarop anderen zijn afgemaakt in het rapport.

Het genre lezers van het KN zal vermoedelijk wel bereid zijn met deze verklaring genoegen te nemen.

Ook overigens blijft mijn kritiek op de Commissie Deetman en de wijze waarop de bisschoppenconferentie al paniekvoetballend hiermee is omgegaan, staan aangezien deze kritiek niet beperkt is tot de volgens het NRC weggelaten casuistiek maar ook op de presentatie van het advies, de inhoud van het advies, de totstandkoming van de commissie, de kosten, de wijze van presentatie, de in strijd met het Nederlands recht aangehouden wijze van bewijsvoering en het betalen van schadevergoedingen voor verjaarde vorderingen.

Met vele andere gelovigen in de straat zeg ik; hou nu maar eens op en zoek een ander declaratie-walhalla om een collectief vandaag publiek te stigmatiseren voor wat er in het verleden bij sommigen is misgegaan - terwijl problemen van hetzelfde type helaas van alle tijden zijn en dan kennelijk in veel hogere mate te tolereren dan bij RKK NL en met een aanzienlijk lager prijskaartje dan voor ons kennelijk moet gelden terwijl onze bisschoppen daarin klakkeloos meegaan, gevoelig  voor de waan van de dag als zij zijn en te laf om daartegen in te gaan.

Grootinquisiteur Deetman moet acuut een deel van zijn vergoeding terugbetalen

Non-emeritus Bisschop Van Luyn was zo goed in netwerken dat hij feitelijk bijna niets anders deed en niet aan gewoon werken toe kwam. Hij kwam nauwelijks op het bisdom en liet het aan zijn staf over om de parochiële herindeling te reorganiseren waar zonder onderscheid ten aanzien van de identiteit (namelijk Rooms Katholiek of andersdenkend) parochies werden gelijkgeschakeld, hetgeen zeer velen ertoe gebracht heeft afstand van de RKK te nemen. In één parochie echter was de weerstand te heftig, maar die parochie werd na defungeren van de pastoor alsnog langzaam geëuthanasieerd door de selectie van opvolger. Bisschop Van Luyn had zijn vrindjes overal hetgeen wel bleek bij zijn afscheid toen de hoogheden en excellenties zich verdrongen om hun complimenten te betuigen. 

In februari 2010 schreef katholieknederland.nl : "Bisschop Ad van Luyn van Rotterdam is geschokt door het nieuws dat Nederlandse salesianen in de jaren zestig en zeventig scholieren hebben misbruikt". Dat noemen we in Rotterdam: dwars door je donder heenliegen. D
aarna rommelde Van Luyn met de jaartallen in zijn cv op de website van het bisdom om te verhullen dat hij provinciaal was geweest in de tijd dat een intern onderzoek naar seksueel misbruik bij de NL tak van Salesianen was verschenen. Liegen, liegen, liegen. Die lijn zette hij voort als bisschop in de gevallen waarmee hij werd geconfronteerd met seksueel misbruik: in de doofpot en overplaatsen. Liegen, liegen, liegen.
Van Luyn splitste bij uibreken van de publiciteit over seksueel misbruik in RKK NL als voorzitter van de bisschoppenconferentie staatsraad Deetman in de maag van zijn collega-bischoppen. Deetman ging er onmiddellijk met de winkel van door en gaf op een vrijdag een persconferentie met een onvoldragen en ondoordacht advies, dat op wezenlijke punten lacunes vertoonde, welk advies  niettemin klakkeloos twee werkdagen later door de conferentie integraal werd overgenomen inclusief de samenstelling van de commissie, zonder dat de conferentie de tijd had genomen om het advies goed te bestuderen en bijvoorbeeld aan het kerkelijk en  burgerlijk recht te laten toetsen. Op mijn weblog heb ik tijdig gewaarschuwd met een reeks artikelen; uiteraard werd hiervan geen nota genomen -en moet ik nu uit de wandelgangen  van sommige bisschoppen begrijpen dat zulks wordt betreurd.

Van Luyn splitste de bisschoppen ook een 50/50-kostenveroordeling van de kosten van de Commissie in de maag terwijl hij als regulier wel en de andere bisschoppen als wereldheren niet wisten hoe grootschalig het seksueel misbruik van de regulieren in de internaten was geweest – overigens was het misbruik in andere internaten niet minder en hadden andere zuilen overwegend geen internaten voor wezen en kinderen uit probleemgezinnen en dus ook geen misbruik, maar dit terzijde. Ondertussen stond kakelkip De Korte te jubelen over staatsraad Deetman en zijn vrindjes en gaf hij hem en passant een blanco cheque (“Als het dak lekt, vraag je niet wat de loodgieter kost”), ook dat hebben we geweten.

Later bleek dat Staatsraad Deetman in strijd met de regels zijn bijklusactiviteiten niet meldde. Deetman stichtte voor weer andere vrindjes ook een bijklusparadijs ten laste van RKK NL. Een belastingcontrole lijkt mij dringend op zijn plaats bij alle betrokkenen. Later bleek ook de provinciaal overste van de Salesianen Spronck, die zonder boord in bouwvakkersoutfit in de media wat obligate verontschuldigingen voor fouten uit het verre verleden had gemompeld, vuile handen te hebben waarna hij ijlings werd geruimd. 

Vandaag is duidelijk geworden op welke wijze staatsraad Deetman Van Luyn heeft beloond namelijk door zijn wandaden weg te poetsen uit het rapport. Een woordvoerder van de Commissie Deetman liet vandaag weten dat "uitdrukkelijk afstand" werd genomen van de kritiek, echter zonder daarop inhoudelijk in te gaan. Deetman hanteerde mitsdien als het zo uitkwam zelf de doofpot om te beschermen die daarvoor in zijn visie in aanmerking kwam met name degenen die zijn declaraties aftekende. Wiens brood met eet, etc.

Staatsraad Deetman heeft zich inmiddels de rol aangemeten van grootinquisiteur die regelmatig met een van de medeleven vertrokken gezicht verklaart dat het niet zozeer om de waarheid gaat maar om de verhalen over die "kille kloosters"; ook dat hebben we geweten: de klachtencommissie beoordeelt schaamteloos ook klachten tegen overledenen en acht zich daarbij niet gebonden aan de normale bewijsregels. Zo kwam zonder bewijs een veroordeling tot stand tegen bisschop Gijssen (bid voor hem want hij is zeer ernstig ziek) en tekenden de Salesianen NL postuum een vaststellingsovereenkomst ten laste van de door hen gehate want orthodoxe bisschop Ter Schure waarin zij namens hem schuld bekenden over handelingen in een periode waarin hij op de verweten locatie niet aanwezig was wegens verblijf in de missie- hetgeen en detail werd uitgezocht door kerkhistoricus Van Schaik maar weinig aandacht kreeg in de media. Zo kennen we onze eigen, inmiddels ras uitstervende, linkse sectie weer; geen zee gaat te hoog om de orthodoxie te schaden. 

Inmiddels werd over ander seksueel misbruik een rapport uitgebracht door Commissie Samson dat veel minder aandacht kreeg en waarbij niemand erover heeft gepiekerd om overledenen te veroordelen dan wel verjaarde claims via een lapzwansprocedure op geld te valideren.

Deetman is ingehuurd om onpartijdig en onafhankelijk onderzoek te verrichten opdat nadien de stal zou zijn geruimd. Wat er nu gebeurt is dat door zijn wijze van werken vandaag RKK NL opnieuw in opspraak is gebracht omdat de geschiedenis zich herhaalt en opnieuw selectief de doofpot is gehanteerd. Het is hoog tijd dat er een einde komt aan het misbruik van de Rooms Katholieken in Nederland van nu voor de zonden van de regulieren in het verleden. Aan de Rooms Katholieken in Nederland van nu is nog geen excuus aangeboden maar juist zij zitten wel met de gebakken peren!
Deetman moet tenminste een deel van zijn vergoeding terugbetalen. Uitgezocht moet ook worden of de NL bisschoppen wisten dat Van Luyn uit het rapport is gehouden, en wat er nog meer niet is vermeld. In een procedure vragen we dan om te beginnen de concepten op teneinde de verschillen te analyseren.

Ik memoreer tenslotte nog maar eens dat er één priester in Nederland is die volgens het rapport Deetman bij een visitatie de spijker reeds in 1964 op de kop sloeg: “Ik zou beslist niet op mijn verantwoording durven nemen welke jongen of jongeman dan ook, te adviseren in te treden in de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten”. Uiteraard werd deze priester daarna nooit meer gevraagd en wordt hij tot op de dag van vandaag door zijn bisschop en diens voorganger niet in ere gehouden, zie deze link. Zo gaat dat bij ons.

Terugplaatsen blogposts Commissie Deetman is voltooid

Zie onder deze link tot heden 24 berichten geplaatst als subcategorie van RKKnipsels.

Paus moet commissie instellen om handelen NL bisschoppen te onderzoeken!

Gelet op het vorige bericht meen ik dat de paus een commissie moet instellen om het handelen van de NL bisschoppen te onderzoeken. Een brief met enkele suggesties die ook op dit weblog zal worden gepubliceerd gaat vandaag naar de nuntius onder bijsluiting van mijn reeks artikelen onder de kop "Aan de vooravond van een historische vergissing waarin ik heb gewaarschuwd walke risico's er aan de gang van zaken rondom deze commissie waren verbonden.

De reeks "Aan de vooravond van een historische vergissing" zal later vandaag integraal worden teruggeplaatst.

Breaking: Deetman verzweeg misstapppen Van Luyn

Lezers van dit weblog kennen mijn opvattingen over de manier waarop de Commissie Deetman tot stand is gekomen; netwerker Van Luyn benaderde vrindje Deetman die vervolgens ruim baan kon geven aan zijn anti-RK sentimenten en daar wat vrindjes bijzocht in een commissie die de bisschoppen zich "take-it-or-leave-it" door de strot lieten wurgen waarbij vervolgens een declaratieparadijs ontstond waar alle gelovigen voor moeten bloeden.

Het NRC schrijft:
"Wim Deetman heeft in zijn eindrapport over het kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk zijn opdrachtgever, bisschop Ad van Luyn, ontzien".
"Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen: “Ik stel vast dat de zittende bisschoppen zijn ontzien, Van Luyn voorop. De gepensioneerde bisschoppen, onder wie Bär, Simonis en Gijsen, kregen een heel andere behandeling.”
 
Het is mij bekend dat de bisschoppen bij verschijning van het rapport Deetman een media-training hebben gevolgd waar zij onder meer hebben geleerd te benadrukken dat het een probleem uit het verleden was dus niet van hen. Gijsen en Ter Schure zijn ten onrechte afgemaakt in de media en de bisschoppen keken toe.
 
Er zou volgens mijn bronnen minimaal ook 1 geval door Eijk in de doofpot zijn gestopt in zijn Groningese tijd. Mijn onderzoek daarnaar loopt.
 
Het lijkt mij tijd dat de conferentie een commissie instelt die een rapport schrijft over de zittende bisschoppen. Dat Deetman een zakkenvuller is was bekend, dat hij ook niet integer is en zogenaamde onpartijdige rapporten schrijft en daarbij belastende feiten tegen zijn opdrachtgever weglaat vind ik weerzinwekkend. Ik wil dan ook graag weten of dit in overleg met de bisschoppen is gebeurd.

vrijdag 15 maart 2013

Wanneer pakt dit kabinet nu eens de zakken vullende banken aan?

Uit het Parool:
"De kosten van banken daalden met ruim 1 procentpunt, terwijl de hypotheekrente met 0,2 procentpunt daalde. Gezinnen met een hypotheek van 250.000 euro zouden daardoor per maand bruto ruim 300 euro te veel"

Dat is voor dit gezin EURO 3.600,00 per jaar uit het vrij besteedbaar inkomen: bijvoorbeeld duurzame concumptiegoederen en vakanties. Het kabinet zou hieraan eenvoudig iets kunnen doen door een rente-plafond vast te stellen.

De banken staan te popelen om zich ook nog eens meester te maken van het geld van pensioenfondsen en verzekeraars waarbij het risico bestaat dat geld bestemd voor oudedagsvoorziening wordt gebruikt om achteraf voor de banken het risico van de door de banken overgefinancierde woningmarkt af te denken.

Banken vullen in een markt waarin de concurrentie inmiddels nagenoeg is verdwenen, grootschalig hun zakken, uiteraard met andermans geld en dat in een periode waarin de economie middels lastverhoging toch al kapot wordt bezuinigd. Geld dat niet vrij kan worden besteed maar door de bank wordt genomen, wordt direct onttrokken aan de mogelijke stimulering van de economie. Het kabinet zou hieraan eenvoudig iets kunnen doen door een rente-plafond vast te stellen.

Hoe langt duurt het voor het kabinet hierop adequate actie onderneemt? Hoe lang laten volksvertegenwoordigers dit gebeuren?

Jubileumcongres schuldhulpverlening: van het nieuwe wonen en de oude schulden

Volgens de directeur van de DNB is het dieptepunt van het prijsniveau op de woningmarkt gepasseerd en zou zelfs de recessie voorbij zijn. Ik waag beide stellingen te betwijfelen; in mijn visie daalt de woningmarkt de komende tijd nog veel verder, heerst op de woningmarkt een kopersstaking en krijgt wie al een huis zou willen kopen, geen hypotheek van de banken. De Blokhypotheek is een doodgeboren kind, zonder nadenken en doorrekenen door de Tweede Kamer aanvaard. Banken worden ondertussen rijker en rijker van de bestaande hypotheken, zie dit bericht.  Het kabinet kijkt de andere kant op en "toevallig" komen er nu wat voorspellingen dat het beter gaat met de Nederlandse economie.

De recessie is niet voorbij omdat iedereen de hand op de knip blijft houden, en dat gebeurt omdat er geen enkel vertrouwen is in het kabinet. Mensen vragen zich af wat het kabinet nu weer gaat verzinnen om hem nog verder te snijden, terwijl het parlement daarop tegenwoordig pas reageert als een wet eenmaal is aangenomen in plaats vooraf. Technisch is het regeringsaccoord onevenwichtig en resultante van het uitruilen van stokpaardjes waarbij ook nog is vergeten dat een wat ook nog door de Eerste Kamer heen moet om tot wet in formele zin te kunnen worden. Hoe bestaat het?

Ik hoor geen (overtuigende) visie van het kabinet dat het beleid ertoe strekt te faciliteren  dat Nederland weer uit de recssie wordt getrokken en naar mijn mening gebeurt dat ook niet. "Jongeren moeten met minder bescherming langer doorwerken voor minder pensioen om hun duurdere hypotheek te betalen", las ik vandaag. Zo bouwen we niet aan de toekomst van Nederland, maar bevorderen dat in ons "global village" op termijn iedereen met een inkomen uit arbeid buiten Nederland gaat wonen. Solidariteit is een elastiekje dat kan knappen.

Ergo, ik vrees met vreze dat de woningmarkt tot nader order in coma blijft: er wordt niet gehandeld op de particuliere markt en niet gebouwd in de sociale sector en bij wie een niet-inkomenconforme woning heeft, ontstaan steeds meer schulden. Sommigen van de debiteuren met woonschulden worden op straat gezet, anderen worden afgeknepen tot onder de beslagvrije voet. Woningcorporaties hebben hun reserves vergokt en/of hun directies persoonlijk verrijkt en persen nu huurders uit om de reserves aan te vullen in  plaats van onderhoud te plegen en nieuwe woningen te bouwen

Als alle rek uit het bestedingsvrije inkomen wordt weggehaald (zoals nu) wordt er dus ook niet meer versneld afgelost en kunnen mensen niet meer uit hun woning wanneer die eenmaal onder water staat. En dadelijk worden ook nog de pensioenreserves gebruikt om het risico van de banken gegeven de dalende woningprijzen achterf af te dekken en eindigt het aanwezig vermogen in NL ofwel bij de banken  ofwel bij de overheid. In dit licht wekt het geen verwondering wanneer een hoge ambtenaar overstapt en lobbyist voor de banken te worden; dat kan toch allemaal maar in Nederland. Vermoedelijk werkte hij eerst van binnenuit met dezelfde doelstelling.

In andere landen worden maatregelen genomen om ontruimingen te voorkomen, zo niet in Nederland waar de overheid stelselmatig de andere kant op kijkt als het om het optreden van de banken jegens debiteuren gaat en waar er geen visie is op de restschuldproblematiek.  In Spanje vroegen rechters, brandweerlieden en slotenmakers aandacht voor dit probleem. Het Europese Hof maakte uit dat er rechtsbescherming moet zijn alvorens het tot ontruiming komt.

Bij de workshops en het woningdebat aanstaande donderdag zal zeker uitgebreid worden gesproken over de debiteur met woonschulden en de daarbij aan te houden overlevingsstrategieen. Zelf zal ik ingaan op de uitspraak van de Hoge Raad dat een hypotheekakte oude stijl niet mag worden gebruikt als executoriale titel voor de restschuld.

Nadere gegevens over dit congres vindt U alvast onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.

woensdag 13 maart 2013

PLANgroep en daarmee 60 gemeenten gecertificeerd- Gefeliciteerd!

Persbericht PLANGROEP:

"Door certificering (volgens NEN8048) PLANgroep leveren 60 gemeenten voortaan gecertificeerde schuldhulpverlening Met de certificering van PLANgroep, één van Nederlands grootste schuldhulpverleningsorganisatie, bieden 60 gemeenten voortaan gecertificeerde schuldhulpverlening aan hun klanten. Op 11 maart 2012 nam Anne-Mieke de Peuter, directeur van PLANgroep, het NEN 8048-certificaat in ontvangst van Kiwa. PLANgroep levert hiermee een substantiële bijdrage aan de verdere professionalisering en transparantie".

Jubileumcongres 21 maart 2013: "Schuldenproblematiek, toen, nu en straks"

Met de presentatie onder deze titel die het midden zal houden tussen een conference en een serieuze voordracht zullen Nadja Jungmann en ik volgende week donderdag 21 maart 2013 het jubileumcongres openen. Hierbij zal worden ingegaan op de verschillende facetten van de schuldenproblematiek zoals die zich in de geschiedenis van het congres hebben ontwikkeld.

Over de inhoud en de vormgeving vindt reeds koortsachtig overleg plaats. Opties als een kwis, een musical, het doorzagen van een congresbezoeker, en vuurwerk vielen reeds af.

Uiteindelijk zal de  voordracht zich in serieuze vorm vertalen in een publicatie, die zal verschijnen voor het volgende actualiteitencongres schuldhulpverlening waarvan de datum reeds bekend is:
28 november 2013.

Onderzoek wees uit dat de meerderheid van de congresbezoekers graag vier keer per jaar zou worden bijgepraat over de dynamische en complexe wereld van de schuldenproblematiek. Het conges kent een zeer grote vaste kern van bezoekers. Nadja Jungmann en ik zullen er alles aan doen dat zij volgende week donderdag met een nog hoger inzicht in de schuldenproblematiek naar huis terugreizen.

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.

Fiscaal advies interessant instrument bij schuldhulp

Gemeente.nu heeft een zeer interssant artikel over de inzet van fiscaal advies bij schuldhulp:

"Direct na aanmelding voor dienstverlening bij schulden moeten de inwoners van Almere die hulp nodig hebben een fiscale screening laten doen. De adviseur houdt twee dagen per week zijn spreekuur. Binnen twintig minuten heeft hij een overzicht van de laatste vijf jaar, resultaten die door een klantmanager worden verwerkt in een plan van aanpak.

"In de tweede helft van vorig jaar is er al 350.00 euro teruggehaald bij ongeveer 500 klanten", vertelt Gerritsen. "Dat is niet alleen prettiger voor de cliënten; het maakt het eenvoudiger om een schuldregeling te treffen."

Het grootste bedrag dat werd binnengehaald was een ton, voor een kleine zelfstandige die zijn blauwe enveloppen al tijden gesloten hield".


Van de actualiteitencongressen SHV weet ik dat dit al enige tijd gebeurt in Delft. In Almere blijkt het instrument weer even succesvol en dus zeker de moeite van het onderzoeken waard voor instellingen die zich bezig houden met schuldhulp.

Op 21 maart 2013 vindt het jubileumcongres schuldhulp plaats. Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.

dinsdag 12 maart 2013

Jubileumcongres Schuldhulpverlening: Erfgenamen iets beter beschermd tegen schuldeisers erflater

"Eigen schuld, dikke bult" was op 2 oktober 2012 het antwoord van de Minister van Justitie op kamervragen over het trieste lot van erfgenamen die werden aangesproken op schulden van de debiteur, zie mijn artikel "Pas op met negatieve nalatenschappen". Inmiddels is er toch bestuurlijke enige aandacht voor de problemen die ontstaan wanneer schuldeisers na overlijden van de debiteur diens erfgenamen aanspreken op de schulden van de debiteur.

Een bepaald type schuldeisers en hun incasso-adviseurs heeft hierin een nieuwe verdienmodel ontdekt. Problemen ontstaan voorts wanneer er een woning tot de nalatenschap behoort met een negatieve waarde, waarbij de erfgenamen worden aangesproken op de verplichtingen uit hoofde van de hypotheek.

Op rijksoverheid.nl staat het volgende:

"Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie komt erfgenamen tegemoet die onverwacht te maken krijgen met een schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Dit staat in een brief van de bewindsman aan de Tweede Kamer waarmee hij reageert op het rapport ‘Erven zonder financiële zorgen’ van de Radboud Universiteit Nijmegen en Netwerk Notarissen".

"Toch kunnen mensen in de problemen komen, zo blijkt uit het rapport. Het gaat om de situatie dat de nalatenschap niet beneficiair, maar zuiver is aanvaard: de erfgenaam verkrijgt alle goederen en schulden uit de erfenis. Als in zo’n situatie de erfgenaam met een onbekende schuld te maken krijgt die niet meer uit de erfenis kan worden betaald dan moet hij deze met eigen geld betalen. De onderzoekers vinden het redelijk dat in dergelijke - niet veel voorkomende gevallen - de erfgenaam wordt beschermd tegen onverwachte schulden als hem niets valt aan te rekenen.

De staatssecretaris deelt deze opvatting en past de wet aan. Erfgenamen kunnen straks naar de kantonrechter stappen en een machtiging vragen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, zodat zij niet met hun privévermogen hoeven in te staan voor onbekende schulden".

De staatssecretaris wil erfrechtelijk niets doen voor erfgenamen die in problemen komen door de ontwikkelingen van de woningmarkt:

"Daarnaast is aanpassing van het erfrecht niet een oplossing voor erfgenamen die in financiële problemen komen omdat een geërfde woning lange tijd te koop staat en de vaste lasten doorbetaald moeten worden. Onverkoopbaarheid van woningen is op dit moment een probleem van alle huizenbezitters en niet alleen van erfgenamen, aldus Teeven. Daarom heeft het kabinet maatregelen genomen om de woningmarkt weer op gang te helpen".

Daar heeft de staatssecretaris op zichzelf gelijk in, maar het is mijns inziens niet te verwachten dat door de thans bekende maatregelen van het kabinet de woningmarkt in beweging wordt gebracht.

In mijn voordracht op het jubileumcogres van 21 maart aanstaande zal ik ook op dit probleem ingaan en enkele opties aanreiken om meer grip te krijgen op de situatie. In de eerste rond van de workshop en het debat zal uitgebreid worden ingegaan op het verschijnsel woonschulden en de daarbij te hanteren oplossingstechnieken.

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.