vrijdag 30 november 2012

Broddelbewindvoerder de laan uitgestuurd ondanks intrekking royement BPBI

Kantonrechter Alkmaar 15 november 2012, LJN BY3484:

"XX] is een professionele bewindvoerder met ongeveer 130 dossiers. Van professionele bewindvoerders – zeker bewindvoerders die al jaren als zodanig aan het werk zijn - mag verwacht worden, dat zij de inhoud van de toepasselijke wetsartikelen en de aanbevelingen van het LOVCK kennen. Ook mag van hen worden verwacht dat stukken tijdig en volledig worden ingediend bij de rechtbank. Minder zichtbaar en controleerbaar voor de kantonrechter is hoe het beheer in individuele zaken door een bewindvoerder wordt uitgevoerd. Door klachten van rechthebbenden, instellingen en personen in de omgeving van rechthebbende kan de kantonrechter informatie krijgen over hoe de bewindvoerder functioneert. Ook een auditrapport in opdracht van een brancheorganisatie kan de benodigde informatie verschaffen.

Het is overduidelijk dat [XX] vanaf haar oprichting steeds is bijgestuurd door de kantonrechter. Er zijn talloze klachten binnengekomen en veel klachten zijn gegrond verklaard. De kantonrechter heeft keer op keer [XX] kansen gegeven de zaken op orde te brengen. Geconstateerd moet worden dat dit [XX] tot op heden niet is gelukt.

Ondanks veelvuldig rappelleren, het opschorten van nieuwe benoemingen en gesprekken is [XX] er telkens niet in geslaagd op tijd rekening en verantwoording te doen. Daarmee wordt een adequaat toezicht door de kantonrechter bemoeilijkt.

Basale wetskennis ontbreekt. [XX] wordt al meer dan zes jaar benoemd als bewindvoerder en blijkt dan nog niet te weten dat de beschikking moet worden ingeschreven in het kadaster bij een onroerend goed. Voor zover [XX] dit (inmiddels) wel weet heeft inschrijving nog niet plaatsgevonden omdat dit volgens [XX] via een notaris moet en € 255 kost, hetgeen onjuist is (de kosten bedragen thans € 51).

Het aanvragen van uitstel bij de belastingdienst in 48 (!) zaken getuigt evenmin van goed bewindvoerderschap. Het behoort tot de taken van een bewindvoerder jaarlijks (eenvoudige) belastingaangifte te doen. Hiervoor krijgt de bewindvoerder ook betaald. Door het veelvuldig aanvragen van uitstel is er geen juist en actueel beeld van de vermogenspositie en int de bewindvoerder bovendien maandelijks loon voor een taak die nog niet is verricht. Indien een dossier aan een nieuwe bewindvoerder (bij ontslag van [XX]) of aan rechthebbende bij het einde van een bewind, wordt overgedragen kan de opvolgend bewindvoerder dan wel rechthebbende alsnog die taak gaan uitvoeren.

Mw [Y] heeft er tevens blijk van gegeven niet goed op de hoogte te zijn van de berekeningswijze van de beslagvrije voet. Er kan immers niet gesteld worden dat deze bestaat uit een vast bedrag voor een alleenstaande; de hoogte daarvan wordt mede ingegeven door de bestaande (woon)lasten.

Voldoende gebleken is van het meer dan eens, gedurende langere tijd niet (tijdig) betalen van rekeningen van cliënten waaronder verplichte verzekeringen. Dit heeft er in een aantal gevallen toe geleid dat cliënten zijn geroyeerd. [XX] heeft hiertegenover gesteld dat er onvoldoende inkomsten waren. Het is de taak van de bewindvoerder ervoor te zorgen dat de inkomsten waarop rechthebbende aanspraak kan maken ook worden gerealiseerd (inclusief toeslagen e.d.) en voorts dat de beslagvrije voet wordt bewaakt en dat bij het doen van betalingen de juiste prioriteiten worden gesteld. Zeker aan het begin van een nieuw bewind kan de situatie zich voordoen dat niet alle vaste lasten betaald kunnen worden omdat er nog gestabiliseerd moet worden. Bij de klachten over [XX] betreft dit echter over het algemeen langer lopende dossiers. [XX] heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat genoemde royementen door haar redelijkerwijs niet te voorkomen zijn geweest.

[XX] maakte geen gebruik van een budgetplan en ook niet van een plan van aanpak. Dat de kantonrechter de bewindvoerder erop moet wijzen dat het een goed idee is om per dossier een plan van aanpak te maken, terwijl [XX] al zes jaar bewindvoerder is, geeft blijkt van onkunde of op zijn minst onvoldoende opleiding.

Door – nadat de ontheffing was ingetrokken en ondanks de gemaakte afspraak met de BPBI en de brief van De Nederlandsche Bank – de derdengeldenrekening aan te houden en te gebruiken heeft [XX] onaanvaardbare risico’s genomen met het vermogen van rechthebbenden. Dit is op zichzelf genomen reeds voldoende om [XX] als bewindvoerder te ontslaan. Het verweer van [XX], dat men in bezwaar en beroep is gegaan, gaat niet op. Bezwaar en beroep hebben immers geen opschortende werking.

Daar komt bij dat de verleende ontheffing slechts van kracht was tot 15 september 2011, zodat - bij gebreke van een verlenging - per die datum het aanhouden en gebruik van de derdengeldenrekening hoe dan ook niet meer was toegestaan. [XX] heeft als verweer aangevoerd dat het niet zo snel lukte om alle gelden over te boeken naar eigen beheer rekeningen. Nog daargelaten dat deze omstandigheid voor rekening en risico van [XX] dient te komen, vermag de kantonrechter niet in te zien waarom het na het intrekken van de ontheffing nog tot het najaar van 2012 moet duren eer er voor alle betrokken rechthebbenden beheerrekeningen zijn geopend. [XX] heeft er indertijd, tegen het advies van de kantonrechter in, zelf voor gekozen om, met ontheffing van De Nederlandsche Bank, een derdengeldenrekening in het leven geroepen. Het is aan [XX] om bij intrekking van de ontheffing een en ander correct (en dus ook voortvarend) af te wikkelen.

Mede gelet op de kwetsbaarheid van rechthebbenden, die immers in belangrijke mate afhankelijk zijn van de bewindvoerder, en de toch beperkte controlemogelijkheden die de kantonrechter tot zijn beschikking heeft, is het noodzakelijk dat er voldoende vertrouwen bestaat in de professionele bewindvoerder. Dit vertrouwen is, gezien de hierboven geschetste geschiedenis, niet meer aanwezig. Door in het verleden herhaaldelijk toezeggingen tot verbetering te doen en die dan vervolgens niet of maar half na te komen, heeft [XX] zelf ampel bewijs geleverd dat op een verzekering dat de bedrijfsvoering zal worden verbeterd niet kan worden vertrouwd.

De kantonrechter komt tot de conclusie dat [XX], wegens gewichtige redenen, moet worden ontslagen in alle zaken die onder het toezicht vallen van de kantonrechter te Alkmaar, Hoorn en Den Helder".

Interessant is ook de volgende passage: "Via [XX] heeft de kantonrechter vernomen dat de BPBI het besluit tot royement heeft ingetrokken en aan [XX] nogmaals een termijn heeft gegund om te voldoen aan de kwaliteitseisen". Uit een uitspraak van de Kantonrechter Maastricht van 12 oktober 2011, zie link, bleek ook al dat de rechter weinig betekenis hechtte aan de merkwaardige standpunten van BPBI bij broddelbewindvoerders.

donderdag 29 november 2012

Nog meer Kamervragen over beslagvrije voet

Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het te laag vaststellen van de beslagvrije voet door deurwaarders en overheidsinstanties (ingezonden 23 november 2012).

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht «Deurwaarder te streng bij beslaglegging»?1

Vraag 2 Onderschrijft u de conclusies van de Nationale ombudsman dat de beslagvrije voet onder andere door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vaak te laag wordt vastgesteld en dat burgers hierdoor onnodig dieper in de financiële problemen komen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3 Kunt u een inschatting maken bij hoeveel mensen de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld? Heeft u er zicht op hoeveel mensen hier bezwaar tegen maken en hoeveel mensen door een te laag vastgestelde beslagvrije voet in de problemen komen?

Vraag 4 Deelt u de mening dat overheidsinstanties zoals het UWV en de SVB op de juiste wijze met de berekening van de beslagvrije voet moeten omgaan? Wilt u afspraken maken met het UWV en de SVB om zo min mogelijk uit te gaan van vaste percentages voor het berekenen van de beslagvrije voet en in plaats daarvan een individuele berekening te maken? Bent u bereid om het UWV en de SVB bij beslagleggingen in hun communicatie naar burgers toe duidelijker te laten aangeven wat de regels over de beslagvrije voet zijn, hoe de beslagvrije voet in de individuele situatie is berekend en dat burgers bezwaar tegen de vastgestelde beslagvrije voet kunnen maken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5 Ziet u tevens een rol weggelegd voor de gemeenten om de informatievoorziening aan burgers over de beslagvrije voet te verbeteren, aangezien gemeenten met de Wet gemeentelijk schuldhulpverlening de lokale verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de schuldhulpverlening? Bent u bereid om de problemen van het te laag vaststellen van de beslagvrije voet bij de gemeenten onder de aandacht te brengen, zodat zij hun cliënten er op kunnen wijzen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6 Kunt u zich vinden in de reactie van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dat de centrale regie ontbreekt omdat zonder afstemming zorgverzekeraars beslag kunnen leggen op de zorgtoeslag en verhuurders op de huurtoeslag? Bent u bereid om de regie over de invorderingen weer op één centrale plek te leggen? Zo nee, waarom niet? Hoe gaat u dan zorgen dat de regie wordt gewaarborgd?

Vraag 7 Deelt u de conclusie van de KBvG dat de regelgeving over de berekening van de beslagvrije voet te ingewikkeld is? Overweegt u om de regelgeving over de berekening van de beslagvrije voet te vereenvoudigen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Potters en van Oosten (beiden VVD), ingezonden 21 november 2012 (vraagnummer 2012Z19852)

Kamervragen vaststelling beslagvrije voet


Op 21 november 2012 hebben de Kamerleden Potter en Van Oosten de minister van Veiligheid en Justitie kamervragen gesteld over het te laag vaststellen van de beslagvrije voet.

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht op de website van de Nationale Ombudsman van 20 november 2012, waarin staat dat naar zijn oordeel deurwaarders en overheidsinstanties de beslagvrije voet te laag vaststellen?

Vraag 2
Onderschrijft u de stellingname dat deurwaarders de beslagvrije voet te laag vaststellen? Wat vindt u van het oordeel van de Nationale Ombudsman? Welke maatregelen bent u voornemens te nemen om te voorkomen dat dit blijft voorkomen?

Vraag 3
Bent u bereid dit onderwerp te bespreken met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en de Kamer over de uitkomst van dat overleg te informeren? Op welke termijn mag de Kamer de uitkomst van dat gesprek vernemen?

Incassobureau failliet door debiteuren of door prestatiecontracten?

De NOS meldt:

"Incassobureau AFI uit Leeuwarden moet de deuren sluiten vanwege niet betalende opdrachtgevers. Het bedrijf, opgericht in 1948, is gisteren door de rechtbank in Leeuwarden failliet verklaard.

Volgens de curator betaalden veel bedrijven die klant waren van het incassobureau steeds vaker hun rekeningen niet of te laat. Ook moest AFI steeds meer moeite doen om vorderingen van bedrijven op particulieren te innen. Daardoor liepen de incassokosten op".


Opmerkingen:
Heeft dit bureau gewerkt op basis van geincasseerde gelden, werd er voorgefinancierd op ter incasso uit handen gegeven vorderingen, wie waren de opdrachtgevers?
De onderneming is inmiddels overgenomen door Vesting Finance, gerelateerd aan FEvD deurwaarders, zie link. Ik verstout mij de opmerking dat waarschijnlijk opdrachtgevers en debiteuren daarmee beter af zijn.

woensdag 28 november 2012

Rechtbank Rotterdam tikt KBR op de vingers wegens onder meer schending NVVK Gedragscode

De kwalificatie puinbak is nog veel te mild voor de wijze waarop de Kredietbank Rotterdam in het gepubliceerde geval een debiteur verder in de problemen heeft geholpen. Blijkens het vonnis van 24 oktober 2012, gepubliceerd op 21 november 2012, LJN BY3650 is de Rechtbank Rotterdam er eens echt voor gaan zitten om het handelen van de KBR in een bepaald dossier te fileren:

"2.12 SoZaWe 
Voorts hebben [eisers] de Kredietbank verweten dat zij bepaalde schuldeisers hebben laten prevaleren boven andere. Zo heeft de Kredietbank een vordering van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) ad € 996,34 volledig voldaan, terwijl andere schuldeisers geen betaling hebben ontvangen en met incassomaatregelen dreigden, aldus [eisers] De verklaring van deKredietbank hiervoor is dat de schuld aan SoZaWe, die volgens de Kredietbank het gevolg is van door [eisers] gepleegde fraude, een contra-indicatie voor schuldregeling vormde en om die reden zo snel mogelijk diende te worden voldaan. 
Naar het oordeel van de rechtbank is de verklaring van de Kredietbank voor het met voorrang boven alle andere schulden, volledig voldoen van de vordering van één specifieke, nauw aan deKredietbank gelieerde overheidsinstelling onvoldoende. Relevant bij dat oordeel is dat uit artikel 4.3 van de (toelichting op de) Gedragscode schuldregeling (productie 57 conclusie van antwoord) volgt dat het uitgangspunt bij de schuldregeling is de gelijkberechtiging van alle schuldeisers. Uit de Gedragscode volgt niet dat bepaalde vorderingen, vanwege een contra-indicatie, met voorrang mogen worden voldaan. Mogelijk staat een schuld als hier aan de orde (aan het SoZaWe verband houdend met door de schuldenaar kennelijk gepleegde fraude) in de weg aan schuldregeling, maar dat rechtvaardigt niet zonder meer de integrale betaling daarvan. Het had op de weg van deKredietbank gelegen om deze kwestie met [eisers] te bespreken alvorens tot betaling over te gaan. Dat geldt zeker nu sprake is van een ongerechtvaardigd gebleken onderscheid tussen de schuldeisers. Ook volgens de eigen stellingen van de Kredietbank was immers sprake van nog een schuld met een contra-indicatie, te weten de schuld aan het CJIB. [eisers] hebben aangevoerd dat zij een groot belang hadden bij de aflossing van deze schuld omdat [eiser 1] bij het uitblijven van betaling zijn rijbewijs dreigde te verliezen en hij van dat rijbewijs afhankelijk was voor zijn inkomen. Een redelijk handelend en redelijk bekwaam schuldhulpverlener had dit besproken met de klant en de klant tenminste deugdelijk geïnformeerd maar in beginsel ook laten meebeslissen over de wijze waarop met deze schulden in het kader van de schuldregeling zou worden omgegaan. Dit geldt temeer nu het de Kredietbank als professioneel schuldhulpverlener in een vroeg stadium duidelijk had kunnen en moeten zijn dat het waarschijnlijk in het geheel niet tot schuldregeling zou komen vanwege de beperkte inkomsten van [eisers] In die wetenschap hadden [eisers] het door de Kredietbank aan SoZaWe betaalde bedrag mogelijk (mede) voor de aflossing van (een) andere schuld(en) willen inzetten dan wel andere afwegingen willen maken (bijvoorbeeld ten aanzien van de reserves en de kennelijk buiten de budgethulpverlening gebleven andere inkomsten). Gesteld noch gebleken is dat deKredietbank [eisers] deugdelijk heeft geïnformeerd. De Kredietbank heeft hiermee niet als redelijk handelend en redelijk bekwaam schuldhulpverlener gehandeld. Onduidelijk is evenwel of [eisers] door deze tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot schuldregeling schade hebben geleden. [eisers] hebben niet onderbouwd waaruit hun eventuele schade terzake bestaat. Zij hebben bij gelegenheid van de comparitie van partijen verklaard dat zij de vordering van het CJIB uiteindelijk zelf hebben betaald. 

2.13 Communicatie 
2.13.1 [eisers] verwijten de Kredietbank tevens dat zeer gebrekkig met hen is gecommuniceerd over de (voortgang van de) schuldhulpverlening. De Kredietbank heeft dat naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende betwist. Relevant voor dat oordeel is dat de Kredietbank heeft erkend dat pas in maart 2009 voor het eerst een overzicht is verstrekt aan [eisers] van de door haar namens [eisers] verrichte betalingen. Dit terwijl de Kredietbank met ingang van (in ieder geval) juli 2008 de inkomsten van [eisers] heeft beheerd. De Kredietbank heeft hiervoor geen geldige reden gegeven. De omstandigheid dat de Kredietbank haar technische systeem niet op orde had en daardoor niet eerder betalingsoverzichten kon verstrekken aan [eisers], komt voor rekening en risico van deKredietbank. Hiermee heeft de Kredietbank een essentiële, uit de schuldregelingsovereenkomst voortvloeiende verplichting verzaakt. Door het niet verschaffen van deze informatie is [eisers] immers het zicht op hun financiën en de wijze waarop hun inkomsten werden besteed gedurende lange tijd ontnomen. 
2.13.2 Voorts heeft de Kredietbank naar het oordeel van de rechtbank de uitvoering van het budgetbeheer en de schuldhulp onvoldoende op elkaar afgestemd. Vast staat dat de Kredietbank in afwachting van een mogelijke schuldregeling een reserve heeft aangehouden van circa € 3.000,- à € 5.000,-. Dat is een relatief hoog bedrag, terwijl het voor de Kredietbank, zoals hiervoor reeds is overwogen, vrij snel duidelijk heeft moeten zijn dat schuldregeling vermoedelijk niet mogelijk zou zijn vanwege het beperkte inkomen van [eisers] Het aanhouden van een reserve tot het hier genoemde bedrag was dan ook redelijkerwijs niet in het belang van [eisers] en hun gezamenlijke schuldeisers te achten. Ter comparitie heeft de Kredietbank ook erkend dat het oog op schadebeperking eventueel wel wat betaald had kunnen worden uit het reservebedrag, maar dat niet is gebeurd. Het afstemmen van budgetbeheer en schuldregeling mocht [eisers] redelijkerwijs verwachten. Gebreken daarin (van organisatorische, administratieve of technische aard) komen voor risico van de Kredietbank. Zij kan die niet aan [eisers] tegenwerpen. De rechtbank oordeelt dat de Kredietbank in zoverre niet heeft gehandeld zoals van haar als redelijk handelend en redelijk bekwaam schuldhulpverlener mocht worden verwacht. 
2.13.4 Vast staat voorts dat het tot september 2009 heeft geduurd voordat [eisers] weer over hun inkomen konden beschikken, hoewel de overeenkomst tot budgetbeheer in ieder geval begin juli 2009 was beëindigd; volgens [eisers] dateert de beëindiging zelfs van eind maart 2009. Ook daarmee heeft de Kredietbank niet de zorgvuldigheid betracht die van haar als redelijk handelend en redelijk bekwaam schuldhulpverlener mocht worden verwacht. Aannemelijk is dat [eisers] door de hiervoor bedoelde tekortkomingen van de Kredietbank zekere schade hebben geleden. In zoverre zullen de vorderingen dan ook worden toegewezen. 
2.13.5 Tenslotte treft de Kredietbank een verwijt van de gebrekkige communicatie rond de mededeling van mevrouw [eisers] in maart 2009 dat [eise[eisers] uit de woning was vertrokken. DeKredietbank heeft niet onderbouwd dat of waarom zij hieruit in redelijkheid mocht begrijpen dat [eiser 1] de woning voorgoed had verlaten en de samenwoning met [eiser 2] definitief had beëindigd. Daarbij is meegewogen dat uit de opstelling van [eisers] duidelijk moet zijn geweest, dat [eisers] meende dat nog steeds sprake was van gezinsverband en dat [eisers] verwachtte dat ook nota’s van meneer [eisers] betaald zouden worden. De Kredietbank heeft ook nooit aan [eisers] nadere informatie gevraagd over of schriftelijke bevestiging van de door haar veronderstelde “scheiding”. Door daar toch van uit te gaan heeft de Kredietbank voor onnodige onduidelijkheid bij [eisers] gezorgd over de voortzetting van de schuldhulp, terwijl het gehele traject van de schuldhulp toch al erg onoverzichtelijk en ondoorzichtig verliep. Dat moet de Kredietbank worden toerekend. 
2.13.6 Voldoende aannemelijk geworden is dat [eisers] door de hiervoor onder 2.12 en 2.13.1 tot en met 2.13.5 bedoelde tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomsten tot budgetbeheer en schuldregeling schade heeft geleden. De rechtbank begroot deze schade op basis van de thans beschikbare stukken op tenminste € 3.000,- die voor vergoeding in aanmerking komt. Het gaat dan om de gevolgen van het uitblijven van het schadebeperkend handelen, in het bijzonder het niet tijdig en goed informeren, het te lang aanhouden van een te hoog reserveringsbedrag en het te laat vrijgeven daarvan. Dat bedrag zal bij dit vonnis worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van 1 september 2009, met ingang van welk moment de schade geacht wordt te zijn geleden door [eisers] 
Dat meer schade is geleden is aannemelijk, doch de vaststelling daarvan zal nader debat en vermoedelijk bewijslevering vergen. De rechtbank zal de zaak daarom in zoverre naar de schadestaat verwijzen en geeft partijen in overweging daaromtrent in overleg te treden. Dat betekent dat de vordering van [eisers] tot het bepalen dat de Kredietbank jegens hen aansprakelijk is en tot veroordeling van de Kredietbank in de als gevolg daarvan door [eisers] geleden schade op te maken bij staat toewijsbaar is, en wel op de wijze als in het dictum weergegeven".

Naschrif:
Onbegrijpelijk en bijzonder onprofessioneel is ook dat de KBR deze kwestie niet in der minne en met geheven hoofd heeft opgelost door een vergoeding te betalen
voor de veroorzaakte schade.

Oliedom KN past tekst aan na signalering domme fout in KN op dit weblog, Stay tuned!

Oliedom KN past tekst aan binnen enkele uren na signalering op dit weblog, zie deze link

Fijn, lieve kinderen, dat jullie zo goed opletten bij publicaties op mijn weblog!
Blijf dat vooral doen want ik ben nog lang niet met jullie klaar, om te beginnen niet wegens de infame berichtgeving over mijn persoon in jullie prutperiodiekje, vervolgens de door Mariska Orban jegens mij geschonden herhaalde schriftelijke toezeggingen te gaan reageren op mijn klacht hierover, en meer algemeen: de benepen en karikaturale wijze waarop jullie menen het R.K.-geluid in de media te moeten verwoorden hetgeen door sommige (andere) sukkels nog serieus genomen wordt ook.

We gaan door tot het gaatje en dat is in dit geval: het afvalputje waarin de laatste restje van het project KN zullen worden geveegd en er vervolgens een emmer schoon water achteraan kan om de stank te bestrijden.

Stay tuned, the best is yet to come!

Katholiek Nieuwsblad (KN) weet verschil niet tussen dominee en pastoor

Dat het KN diep onder de maat is was bekend, maar recent werd op de website toch weer een nieuwe bok geschoten, zodanig dat de schoenen erbij uitvallen

"De Iraanse dominee Yousef Nadarkhani, wie lange tijd de doodstraf boven het hoofd heeft gehangen, heeft zijn dank uitgesproken voor alle steun die hij gedurende zijn gevangenschap heeft gekregen".

"Het is de kans voor mij om te delen wat de Heer voor mij heeft gedaan en u bedanken voor uw gebed en voor de steun voor mijn gezin in een zeer moeilijke tijd," aldus de Iraanse dominee".

"Pastor Nadarkhani sprak ook tijdens enkele vieringen alvorens terug te keren naar zijn familie in Rasht, Iran".

"De pastoor werd in 2010 ter dood veroordeeld wegens afvalligheid. Op 8 september van dit jaar werd hij door een rechtbank vrijgesproken van afvalligheid, maar schuldig bevonden aan het evangeliseren van moslims. Hoewel hij werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, werd hij vrijgelaten omdat hij men vond dat hij zijn straf al had uitgezeten" (onderstreping hs).

Wie nu zijn abonnement nog niet heeft opgezegd vindt. hierin een zeer goede nieuwe reden.

dinsdag 27 november 2012

Veel meer aanvragen voor de Sinterklaasbank

Van de website van de NOS:

"Nuij komt door haar werk bij de zedenpolitie Amsterdam veel in aanraking met arme gezinnen. Zij ontdekte dat in dit soort gezinnen vaak geen geld is voor cadeaus op 5 december. Via de Sinterklaasbank krijgen dit soort kinderen wel een presentje.

De initiatiefnemer merkt dat de economische crisis diepe sporen trekt. "In het eerste jaar kregen 55 kindjes via de stichting een cadeau, nu zijn dat er al 1500. Ik krijg zoveel aanvragen uit hoeken waarvan ik het niet verwacht. Van zelfstandige ondernemers, zzp'ers. Ik zie ook het hogere segment afglijden door de crisis. Heel schrijnend."

"Eigenlijk is het heel triest dat we zo hard groeien", aldus idealist Nuij. Wat ooit als een idee vanuit haar hart begon, begint zeer serieuze vormen aan te nemen. "Ik heb nu contact met mensen uit Friesland, Limburg, uit het oosten des lands. Allemaal mensen die zich willen gaan inzetten als vrijwilliger voor de Sinterklaasbank. Het wordt een soort inktvlek, steeds groter en groter. Ik hoop niet dat het mijn Waterloo wordt, want het is soms wel heel erg veel."

maandag 26 november 2012

Gemeenten onvoldoende ruimte voor maatwerk bij nieuwe Fraudewet

De NOS meldt:

"De nieuwe fraudewet is onuitvoerbaar. Met die stevige kwalificatie komt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer. Door de nieuwe regels, die op 1 januari ingaan, gaat de boete voor uitkeringsfraude fors omhoog. Als je vaker fraudeert, loop je de kans dat je uitkering zelfs wordt stopgezet. U hoort wethouder Rinda den Besten van de gemeente Utrecht".

Ook PvdA voorstander van beslagregister

Van de website:

"De PvdA vindt dat de wetgeving over het vaststellen van de beslagvrije voet strikter nageleefd moet worden. In de praktijk blijkt namelijk dat deurwaarders en overheidsinstanties niet in staat zijn om de juiste beslagvrije voet vast te stellen. Dit komt omdat gegevens over gezinssamenstelling, inkomsten en uitgaven vaak ontbreken. Een oplossing die de PvdA hiervoor heeft aangedragen, is het opzetten van een Landelijk Beslagregister. Daarmee kan beter in de gaten worden gehouden of mensen met schulden niet onder de beslagvrije voet terecht komen. Dat is goed voor de schuldeiser en de schuldenaar ".

Nieuwe fraudewetgeving onevenwichtig door gebrek aan incasso-effectrapportage

Van Binnenlands Bestuur:

"De nieuwe wet om uitkeringsfraude aan te pakken is te star. De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft dat maandag gezegd tegenover de NOS. De wet regelt dat iemand die fraude pleegt met uitkeringen meteen heel zwaar bestraft wordt. Maar volgens de ombudsman is er niet altijd sprake van kwade wil. Vaak hebben mensen de formulieren niet goed begrepen. Een hoge boete is dan niet op haar plaats, vindt hij.

Volgens de ombudsman hebben de gemeenten en uitvoeringsorganisaties als UWV en Sociale Verzekeringsbank ook kritiek op de wet. Zij vinden dat ze in individuele gevallen een eigen afweging moeten kunnen maken. Brenninkmeijer noemde de wet ,,onuitvoerbaar''.


Kanttekening:
In veel gevallen zal de aanwezigheid van een fraudeschuld tot gevolg hebben dat de debiteur (voorlopig?) niet wordt toegelaten tot minnelijk en wettelijk traject.

Bij deze wet ontbreekt de incasso-effectrapportage die volgens de auteurs van Paritas Passe noodzakelijk is om te overzien wat de gevolgen zijn van een nieuwe wet voor incasso- en debiteurenland.

De Staat haalt met spierballenwetgeving met een hark de meeropbrengst naar zich toe en vergeet dat mensen ook behoefte hebben aan bed, bad en brood en dat handelscrediteuren ook recht zouden moeten hebben op hun deel.

Meer onderzoek gewenst naar schuldenproblematiek bij politie

De NOS meldt:

"Meer dan tweehonderd agenten in de drie grootste korpsen van het land hadden in 2011 zoveel schulden, dat er beslag is gelegd op hun salaris. Dat staat in het politievakblad 24/7.

Het Korps Nationale Politie deed een steekproef in de korpsen Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. Volgens het artikel is de uitkomst van die steekproef " het topje van de ijsberg". Voor zover bekend is nog nooit eerder landelijk onderzocht hoeveel agenten financiële problemen hebben".

NIBUD: huishoudens te lage buffer voor onvoorziene uitgaven

Van Blik op nieuws:

"Zo’n 20% van de huishoudens heeft geen enkele financiële buffer en nog eens 20% heeft een buffer van minder dan 2.000 euro. 'Dit is te weinig', meldt het Nibus maandag.

Uit berekeningen van het Nibud blijkt dat iedereen minstens 3.550 euro aan spaargeld zou moeten hebben. Dit staat in het onderzoek ‘Een referentiebuffer voor huishoudens’ dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) met medewerking van ING heeft uitgevoerd.

Het Nibud maakt zich zorgen om de grote groep huishoudens die geen of te weinig geld achter de hand heeft voor het vervangen van de inventaris of het onderhoud van huis en/of auto".

zondag 25 november 2012

Blijft Mariska Orban voorgoed in haar bunker?

Na de mededeling dat Mariska Orban werd bedreigd, is niet meer van haar vernomen, zelfs haar gekakel op twitter is stil gevallen. Het heeft er alle schijn van deze deze zelfbenoemde spreekbuis van het R.K. volksdeel na volgens eigen verklaring te zijn bedreigd, tot zwijgen is gebracht; dat had al veel eerder moeten gebeuren.

Het is te vroeg om al te juichen maar mijn theorie is dat inmiddels (veel te laat) ook het bestuur van het KN heeft ingezien wat een oliedom besluit het is geweest een dergelijk ongeleid projectiel met zoveel pretenties te benoemen. Afgaand op mijn eigen relatiekring hebben velen al lang geleden hun abonnement opgezegd, nadat het KN het laatste krediet had verspeeld.

Er zal wel geen geld meer zijn voor een nieuwe eindredacteur, dus gedurende de laatste stuiptrekkingen van het KN zal een van de zittende redacteuren nog even kapitein op het wankele schip mogen spelen in de periode tot het schip onder de golven verdwijnt.

Redacteur HR die zich inmiddels toelegt op het herkauwen van conspiratietheorietjes uit andere media zal daarmee in ieder geval geen prijs voor onderzoeksjournalistiek krijgen, laat staan dat het geneuzel kwalificeert voor werk bij serieuze media. En wat moet ik over JP nog meer zeggen dan ik al heb gedaan, zie deze link. Ik denk sowieso dat de kans niet erg groot is dat andere media ex-medewerkers van het KN in dienst willen nemen, al was het maar al omdat daar anders dan bij het KN wel eisen ten aanzien van de vooropleiding en de productie-kwaliteit worden aangelegd. Bij het KN volstond knippen en plakken van internet gelardeerd met eigen broddelwerkjes.

Of het nu "gezondheidsredenen" (zwangerschap inkluis) worden of "onoverbrugbare verschillen van inzicht" maakt niet uit, als er maar maatregelen worden getroffen om verdere schade aan de RKK te voorkomen.

Op het Hoogfeest van Christus Koning

vrijdag 23 november 2012

KBvG pleit voor aanpassing regeling beslag huisraad

"De artikelen 447 en 448 Rv bepalen op welke inboedelgoederen een deurwaarder geen beslag mag leggen. Dit verbod is sinds 1838 nauwelijks gewijzigd en is gebaseerd op de eerste levensbehoeften uit die tijd. Volgens de KBvG moeten de regels voor inbeslagname dringend worden herzien, zo blijkt uit een vandaag verschenen preadvies. “Het préadvies dat vandaag gepresenteerd wordt is om de discussie en gedachtenvorming binnen de KBvG op gang te brengen en te komen tot aanbevelingen aan de politiek”, aldus Wisseborn.

Er mag nu geen beslag worden gelegd op kleding, bed en beddengoed en eten en drinken voor een maand. Dit is in de huidige tijd te weinig om een schuldenaar een sociaal minimum te garanderen. Uit het advies blijkt dat deurwaarders in de praktijk weliswaar prudent omgaan met het beslag op inboedelgoederen, zo leggen zij bijvoorbeeld geen beslag op spullen waarvan zij vinden dat een schuldenaar daarover vanuit menselijk oogpunt moet kunnen beschikken. Die praktijk moet verankerd worden in de wet, vinden de gerechtsdeurwaarders. Maar, zo waarschuwt Wisseborn, “het beslag- en executierecht is een wetssysteem waar je wijzigingen met beleid en verstand moet toepassen. Ik ben beducht voor maatregelen die bijdragen aan het ontstaan van een groep “onaanraakbaren” wier inkomen en bezittingen niet meer zijn te beslaan. Deze groep kan daardoor geheel buiten de maatschappij komen te staan in die zin dat er geen enkele prikkel meer ontstaat om hulp te zoeken, eenvoudigweg omdat de schuldensituatie niet meer als problematisch wordt ervaren.”
 

In het preadvies maakt de KBvG een onderscheid tussen niet-willers en niet-kunners. De eerste groep schuldenaren wil niet betalen, de tweede groep kan niet betalen. Voor de laatste groep stelt de KBvG voor dat geen beslag kan worden gelegd op bovenmatige inboedel, op voorwaarde dat zij hulp zoeken bij een schuldhulpverlener.
 

“Gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners zijn communicerende vaten”, aldus Wisseborn. “De maatregelen die een gerechtsdeurwaarder uit kracht van de wet neemt zet een schuldenaar onder druk en die druk is vaak noodzakelijk om hem tot naleving van de rechterlijke veroordeling te brengen, maar ook om hem te doen inzien dat de problemen hem wellicht boven het hoofd groeien. De schuldensituatie wordt door deze druk alsnog als een problematische ervaren. Daarmee ontstaat er een prikkel om hulp te zoeken”.

Documentatie voor deelnemers Actualiteitencongres Schuldhulpverlening gisteren

Elsevier heeft deze keer alle documentatie van het congres van gisteren op internet geplaatst onder deze link.

Degenen die gisteren niet zijn geweest kunnen zo zien wat zij daaraan hebben gemist.Het congres had natuurlijk veel meer toegevoegde waarde dan de documentatie van de sprekers.

Het eerstvolgende congres is een jubileumcongres, dan wordt namelijk voor de twintigste keer dit congres gehouden: noteer alvast de datum: 21 maart 2013. Nadere details worden onder meer op dit weblog bekend gemaakt.

Nader bericht volgt spoedig over het congres van gisteren.

Teneinde de deelnemers van gisteren te laten bekomen van alle ervaringen van gisteren hierbij een rustgevend eigentijds klassiek muziekje "to chill out" om het weekend in te luiden. Ter voorkoming van misverstand: ik vind deze uitvoering wel amusant maar niet mooi. Voor het welzijn van de de deelnemers van het congres ben ik graag bereid mijn esthetische voorkeuren heel even "on hold" te zetten.

Stay tuned, the best is yet to come!

woensdag 21 november 2012

Reactie Plangroep op het artikel ‘Zomaar een verhaal van een debiteur in schuldproblemen’


"Wij vinden het jammer dat Observatrix ervoor heeft gekozen om slechts een deel van het artikel uit het Leidsch Dagblad te plaatsen. Uit het volledige artikel blijkt namelijk dat er tijdens het gehele traject problemen waren. Pas gedurende het laatste half jaar heeft PLANgroep het traject overgenomen van ISD Rijnstreek. Verder betreuren wij het dat de opmerkingen die PLANgroep en de gemeente Alphen aan den Rijn op het artikel hebben gegeven, niet helemaal zijn overgenomen door de journalist. Wij zijn dan ook van mening dat het artikel geen juist beeld geeft van deze zaak. Deze complexe zaak is te eenzijdig belicht. Verder kiest PLANgroep ervoor om verder niet meer inhoudelijk te reageren omdat wij de privacy van de klant die met zijn volledige naam in het artikel staat, niet willen schaden".

Naschrift:
Terecht wijst PLANgroep erop dat ook anderen  bij de schuldhulpverlening aan de debiteur in kwestie betrokken zijn geweest. Met plaatsing van deze passage heb ik niet beoogd anderszins te suggereren. Als regel plaats ik een deel dat mij opvalt. Zo ook hier.

In iedere organisatie zijn dossiers aan te wijzen waar zaken mislopen en merkwaardig genoeg blijken misslagen zich dan niet zelden in een geval te concentreren. Professionaliteit vergt daar ruiterlijk mee om te gaan, aansprakelijkheid te erkennen en schade te vergoeden - daarvoor is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedoeld. Dan slapen debiteur en  hulpverlener beter!


Ouverture voor de deelnemers aan het Congres Schuldhulpverlening morgen


Zomaar een verhaal van een debiteur in schuldproblemen

Zomaar een verhaal uit het Leidsch Dagblad:

"Pas als De Leth na beëindiging van het contract dreigt de in zijn ogen falende dienstverlening in de krant aan de kaak te stellen, gebeurt er wat. De Schuldhulpverlening Plangroep, die zijn dossier van ISDR overnam, nodigt hem uit voor een gesprek. Maar nu moet De Leth passen omdat hij herstelt van een oogoperatie. Intussen heeft hij thuis wel tijd om de ombudsman bij te praten.

De Leth aanvaardt op mijn aanraden de uitnodiging van Plangroep om zijn problemen te bespreken in het Alphense stadhuis. De ombudsman mag mee. Ook Plangroep is met twee personen aanwezig: consulent Pim Plasmans en landelijk manager Annemiek Swart.

In deze setting neemt de schuldhulpinstantie de klachten van De Leth, door ziekte aangewezen op een scootmobiel, serieus. Doordat Plangroep pas dit jaar zijn dossier kreeg, weet zij niet wat er eerder is misgegaan. ,,Dat u geen antwoord krijgt op uw e-mails is niet onze werkwijze’’, zegt Swart. ,,Er is iets misgegaan. We waren niet ’proactief’ genoeg.’’

Door de gebrekkige communicatie raakte De Leth het zicht op finale kwijting kwijt. In plaats daarvan stond de deurwaarder bij hem op de stoep vanwege een verkeersboete van 160 euro die inmiddels een veelvoud daarvan bedraagt. Plangroep trekt zich deze kwestie aan. Als Plasmans de verhoging die door de beslaglegging is ontstaan (257 euro) voor zijn rekening neemt, slaakt De Leth een zucht van verlichting. Verder belooft het Plangroep-duo hem nazorg. Dat verkleint de kans dat hij weer in financiële problemen komt. Ook zegt Plangroep toe de ’ruis’ uit de ISDR-tijd te onderzoeken.

Op die mooie woorden volgen helaas weinig daden. Plangroep goochelt met cijfers. De Leth, die tot de afronding van 50 euro per week moet rondkomen, dreigt meteen schuldeisers op zijn dak te krijgen.

Net als De Leth moet ik concluderen dat Plangroep hem te streng aanpakt. Hoofdverantwoordelijke Joke Riem, hoofd van de Wmo-afdeling van de gemeente Alphen aan den Rijn, ziet dat uiteindelijk ook in. Door haar klemmende beroep op Kaag en Braassem (waarvoor ISDR werkte) rolt er alsnog een extra tegemoetkoming van 776,57 euro uit de bus.

Daarmee kan De Leth verder. Door de met moeite verkregen betalingen van Plangroep staat hij er financieel gezien beter voor dan 3 jaar terug".

dinsdag 20 november 2012

Gemeenten drijven OZB-lasten verder omhoog

En weer blijft vader Staat zijn zakken vullen, zie Elsevier:

"Gemeenten verhogen de ozb onder meer om bezuinigingen op te vangen of de begroting sluitend te krijgen. Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) in ruim honderd gemeenten blijkt dat de ozb gemiddeld stijgt met 2,7 procent, van 256 naar 263 euro, meldt de NOS dinsdag.

De gemiddelde WOZ-waarde daalt met 4,1 procent van 251.400 naar 241.000 euro".
De overheid laat op dit moment geen mogelijkheid onbenut om het vertrouwen van de burgers in de overheid verder te ondermijnen. De publieke zaak is daarmee niet gediend - en de macro economische toestand evenmin. Op deze manier verdiept de recessie zich steeds verder.

Nationale Ombudsman: debiteuren te hard afgeknepen

Uit het ND:

"Deurwaarders en overheidsinstanties stellen het deel van het inkomen voor levensonderhoud en vaste lasten, de beslagvrije voet, vaak te laag vast. Daardoor komen veel mensen onnodig onder hun bestaansminimum terecht, stelt Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer na onderzoek.

Schuldeisers moeten bij beslag op loon of uitkering rekening houden met de zogeheten beslagvrije voet. De hoogte daarvan is wettelijk vastgelegd op minimaal negentig procent van de bijstandsnorm. Bij de berekening moeten onder meer de woonlasten en de premie voor de zorgverzekering in acht worden genomen.

Volgens de ombudsman stellen deurwaarders en instanties als het UVW de beslagvrije voet echter maar al te vaak te laag vast, door bijvoorbeeld geen rekening te houden met de samenstelling van het huishouden of door een standaardberekening te maken. Dat kan leiden tot nog meer betalingsachterstanden, zegt Brenninkmeijer. “Ook kinderen kunnen de dupe worden.”


Vraag is dan wel of de deurwaarder voldoende informatie heeft. Daarom is het zo belangrijk dat er een beslagregister komt, vergelijk Paritas Passe.

Consument houdt hand op de knip

Van RTL :

"Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar het vertrouwen van consumenten in de economie blijkt dat mensen sinds 1986, toen de meting begon, nog nooit zo vreesden voor hun eigen situatie als nu.

Het CBS stelt een doorsnee van de Nederlandse samenleving iedere maand de volgende vraag: "Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden? Zal deze in de komende twaalf maanden beter worden, slechter worden of ongewijzigd blijven?" Vervolgens trekt het bureau het percentage negatieve antwoorden af van het percentage positieve antwoorden. Nooit was dat cijfer zo laag als nu: -32".

Vraag is hoe de geschiedenis zal oordelen over de macro-economische gevolgen van het thans gesloten kwartet- en pim-pam-pet-regeeraccoord dat in ieder geval in mijn observatie op de economie een verlammerd effect heeft aangezien velen vrezen ofwel werkloos te worden ofwel extra afgeknepen te worden door de overheid terwijl evenmin iets gebeurd om de woningmarkt (en de bouw) weer op gang te brengen.

Het verbaast mij dat de coalitiepartners kunnen hebben gemeend door uitruil van politieke stokpaarden een accoord te smeden waarvan met het resultaat het landsbelang gediend zou kunnen zijn waarbij aanvankelijk ook nog eens de inkomensplaatjes onder de tafel werden gehouden en voorzienbaar was en is dat het onderhandelingsresultaat niet door de Eerste Kamer komt. Dit is geen landsbestuur maar joyriding.

zondag 18 november 2012

De nieuwe armen: "Van eerzaam burger naar staatruifbedelaar "

Jan Bennink in een mooie column over de nieuwe armen in de Volkskrant:

"De armoe waar drommen Nederlanders nu naar afglijden is van een andere orde. Wat moet je als je op je vijftigste wordt uitgekotst en binnen een jaar in de bijstand belandt? Als je overtallig bent en duur... en ineens verbluffend makkelijk te lozen.

Waar moet je heen met je tophypotheek en je veel te dure huis, dat je aan de straatstenen niet kwijt kunt? Wat doe je met je OZB, je studerende kinderen, je kleuters op de dagopvang en je dorstige middenklasser op afbetaling.

Van eerzaam burger naar staatruifbedelaar in amper een jaar. Dan lach je niet meer. Wat moet je met je Iphone, je flatscreen en de woekerrente op je creditcard, als het financiële kaartenhuis onder je vandaan is getrokken?" 

Smijten jongeren teveel geld over de balk?

Uit de Telegraaf:

"Bij zo'n 9000 jongeren in Twente en de Achterhoek worden salaris en uitkering deels ingehouden om schuldeisers te betalen. De Twentsche Courant Tubantia schrijft dat de gemiddelde schuld van jongeren bijna 830 euro per persoon is. 

De landelijke incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie GGN schat dat het aantal loonbeslagen in Oost-Nederland onder jongeren tot dertig jaar over 2012 met 32 procent is gestegen. 

De schuld kan ontstaan door studiefinanciering, het niet betalen van de zorgpremie, laten oplopen van de nota bij een telefoon- of internetprovider of het laten sloffen van boetes. Vaak wordt te veel geld besteed aan luxeproducten".

Hoge Raad: verzoeker Wsnp recht op inzage pv eerste aanleg

Hoge Raad 11 november 2012, LJN BX5882:

"Het in art. 6 EVRM gewaarborgde recht op hoor en wederhoor, zoals ook neergelegd in art. 19 Rv, omvat het recht van partijen om kennis te nemen van, en zich te kunnen uitlaten over, alle gegevens en bescheiden die in het geding zijn gebracht en zijn bedoeld om in de oordeelsvorming van de rechter te worden betrokken. Volgens vaste rechtspraak van het EHRM is de grondslag van dit recht mede het vertrouwen dat rechtzoekenden dienen te kunnen stellen in het goed functioneren van de rechtspraak (vgl. onder meer EHRM 26 juli 2011, no. 58222/09 (Juricic), § 75, en EHRM 18 februari 1997, no. 18990/91, LJN AD2686, NJ 1997/590, § 29).

Hieruit volgt dat het voor de beantwoording van de hier aan de orde zijnde vraag in beginsel niet van belang is of - en zo ja, in welke mate - gegevens en bescheiden waarvan partijen geen kennis hebben genomen, al dan niet nieuwe feiten of argumenten behelzen dan wel daadwerkelijk van invloed zijn (geweest) op de beslissing van de rechter. Gelet op voormeld uitgangspunt is het immers niet aan de rechter, maar aan partijen om te beoordelen of de desbetreffende gegevens of bescheiden nopen tot een reactie. Dit is anders indien het gegevens of bescheiden betreft waarvan in redelijkheid niet kan worden gezegd dat zij van enig belang kunnen zijn voor de beoordeling van de zaak, maar van dit laatste is in het onderhavige geval geen sprake.

3.2.4 Nu het hof het proces-verbaal ambtshalve heeft opgevraagd, had het, gelet op het fundamentele belang van het beginsel van hoor en wederhoor, moeten nagaan of de rechtbank daarvan tevens een afschrift aan partijen had toegezonden, of had het zelf een afschrift aan partijen moeten toezenden. Gelet op het voorgaande mocht het hof derhalve niet recht doen op het proces-verbaal".

Theoretisch toetsingskader van episcopaal handelen

Bisschop-elect Charles Scicluna in interview AP News:

"Church law provides for bishops to be punished for negligence, and in the past year Benedict has forcibly removed a handful of bishops for mismanagement and doctrinal dissent in a hint that he may be more willing than ever to get rid of problem bishops. The issue is theologically problematic, though, because bishops are considered by divine right to be the stewards of their dioceses.

"The rules are there but they need to be applied" when it comes to disciplining bishops who botch abuse cases, Scicluna said. "People make mistakes. They need to repent and change their ways. But if they are not able to repent and change their ways, they should not be bishops."


Ervan uitgaand dat Sinterklaas van gemiddeld moreel gehalte is, is sinds gisteren het gemiddeld moreel episcopaal gehalte in Nederland gestegen .. en dien hier gerust maar weer een tuchtklacht over in!

vrijdag 16 november 2012

Tijd voor waarnemers bij diocesane raadplegingen?

En als de uitkomst ons niet bevalt, veranderen we die gewoon in onze voorkeursrichting.
Is liegen zonde? Zie deze link uit het Noordhollands Dagblad:

"Om te suggereren dat de parochianen er zelf wat over te zeggen hadden, hield het bisdom een stemming in vijf kerken (Hoorn, Zwaag, Blokker, Oosterblokker en Westwoud). Het regio-parochiebestuur concludeerde dat Zwaag had gewonnen, terwijl Blokker veel meer stemmen had. Achteraf gaf het bisdom toe dat de cijfers waren ’gecorrigeerd’. Ook dat steekt"

Minder verkochte woningen geregistreerd in oktober 2012

Bericht van kadaster.nl:

"In oktober 2012 registreerde het Kadaster 8.507 verkochte woningen. Dit is een daling van 10,0% ten opzichte van oktober 2011 (9.453). Vergeleken met de voorgaande maand, september 2012, is er sprake van een stijging van 19,1%. Het Kadaster registreerde toen 7.143 verkochte woningen.

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in oktober 2012 met 17,9% af ten opzichte van oktober 2011, van 17.371 naar 14.268. Vergeleken met september 2012 (13.082) is er een stijging van 9,1%.

In oktober 2012 vonden 225 executieveilingen plaats. Dit is een lichte daling van 0,4% ten opzichte van oktober 2011 (226)".


Kanttekening:
De relatieve stijging ten opzichte van september wordt vermoedelijk verklaard door het Kunduz-effect. Tot 1 januari 2012 is het nog mogelijk aflossingvrije hypotheken af te sluiten - aannemend dat banken die willen verstrekken, zie ook NOS.

Oprotpremie voor pedofiele priesters in diocees pope-to-be Dolan

Van Huffingtonpost:

"The Archdiocese of Milwaukee confirmed Wednesday that it had a policy to pay suspected pedophile priests to leave the ministry.

The acknowledgement was prompted by a document made public by abuse victims' advocates from the archdiocese's bankruptcy that references a 2003 proposal to pay $20,000 to "unassignable priests" who accepted a return to the laity. The policy was crafted under then-Archbishop Timothy Dolan, who is now a cardinal and head of the archdiocese in New York".

Nibud: schulden werknemer kosten werkgevers geld


Persbericht NIBUD met download onderzoek:

"Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel, met vergaande financiële gevolgen voor het bedrijf zelf. Dit blijkt uit een peiling onder personeels- en organisatieprofessionals, die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gehouden in samenwerking met Divosa (koepelorganisatie van directeuren van sociale diensten in Nederland).

79% van de ondervraagde bedrijven heeft werknemers met financiële problemen. 75% heeft te maken met loonbeslagen, die ieder minimaal een uur verwerkingstijd kosten. Verlies aan productiviteit van de werknemer wordt op minimaal 20% geschat. Daarnaast zien werkgevers veel ziekteverzuim en verzoeken om voorschot op het loon. Nibud adviseert bedrijven preventiebeleid te ontwikkelen om hogere kosten te voorkomen".

donderdag 15 november 2012

Communicatie deurwaarders en schuldhulp voor verbetering vatbaar


Nadja Jungmann en Paul Otter (Incassade) publiceerden gisteren een zogenaamde whitepaper "Samen sterker Over de toegevoegde waarde van gestructureerde communicatie  tussen deurwaarders en schuldhulpverlening":

"In de praktijk is de samenwerking tussen deurwaarders en de schuldhulpverlening wisselend van kwaliteit. Schuldhulpverlening houdt deurwaarders lang niet altijd actief op de hoogte van de voortgang van een dossier. En de onderbouwing van voorstellen om kwijtschelding of een pas op de plaats is niet altijd als voldoende te kwalificeren. Op hun beurt blijven deurwaarders soms incasseren in situaties waarin dat vooral leidt tot bijkomende kosten. 

In de zomer van 2012 spraken wij over de vraag wat er  nodig is om tot een efficiëntere en effectievere samenwerking te komen tussen deurwaarders en schuldhulpverlening. Onze conclusie was dat voorspelbaarheid en transparantie door communicatie de belangrijkste sleutels zijn. Voorspelbaarheid dat beide partijen van elkaar weten welke afwegingen er in welke situaties gemaakt worden (en dus in welke situaties een schuldregeling tot de mogelijkheden behoort). Transparantie dat men wederzijds de actuele status weet van de individuele dossiers. Communicatie is daarvoor de bindende factor". 

'Werknemers door schulden 20 procent minder productief'

Zie website NOS

Kamervragen D66 over selectie schuldsanering

Kamervragen D66:

"1. Heeft u kennisgenomen van het artikel “Selectie schuldsanering is strenger” op de webpagina van de NOS?

2 Is het aantal mensen met problematische schulden dat niet in aanmerking komt voor schuldsaneringen/of schuldhulpverlening toegenomen? Kunt u dit onderbouwen met cijfers? Bent u van mening dat dit probleem in de toekomst groter zal worden?

3 Wat vindt u van de criteria die de gemeenten stellen om in aanmerking te kunnen komen voor de schuldhulpverlening? Verschillen deze sterk per gemeente? Is er naar uw mening sprake van rechtsongelijkheid? Zo ja, bent u bereid om hier iets aan te doen?

4 In hoeverre is de terugloop van het aantal schuldsaneringen toe te schrijven aan de strengere criteria die gemeenten stellen aan de schuldhulpverlening? Hoe beoordeelt u deze ontwikkeling?

5 Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de schuldhulpverlening van de verschillende gemeenten? Bestaan er grote verschillen tussen gemeenten? Zo ja, welke gemeenten doen het goed en welke minder? Wat zijn de oorzaken van deze verschillen?

6 Welke mogelijkheden heeft iemand die niet in aanmerking komt voor de schuldhulpverlening en/of schuldsanering nog om uit de schuldproblemen te geraken?

7 Hoe beoordeelt u de risico’s op gezondheidsproblemen, juridische problemen, crimineel gedrag enz. voor mensen die langdurig in de schulden zitten? Wat gaat u hieraan doen?

8 Wegen de kosten van de schuldhulpverlening op tegen de baten? Zo ja, zou een investering in de schuldhulpverlening geld kunnen opleveren?

En rij dan maar stilletjes ons huisje voorbij

Van Blik op nieuws:

"Veel gezinnen zullen dit jaar het Sinterklaas overslaan. Dat stelt onderzoeksbureau Q&A, dat jaarlijks de belangstelling voor het pakjesfeest peilt.

Slechts 49 procent zegt pakjesavond nog wel met het gezin te vieren. Vorig jaar was dat nog 58 procent.

Veel gezinnen zeggen nu te moeten afhaken uit financieel oogpunt. Ze besteden hun geld liever ergens anders aan. Voor anderen hoeft de goedheiligman niet meer langs te komen, omdat hij in hun ogen veel te commercieel is geworden".

J.S. Bach "O Ewiges Feuer,o Ursprung der Liebe" BWV 34


woensdag 14 november 2012

Telecom zit bovenop wanbetalers!

Van IEX:
 
"Wanbetalers in Nederland kunnen het snelst een incassobureau op hun dak verwachten van telecombedrijven. Gemiddeld wacht de sector 50 dagen voordat de vordering uit handen wordt gegeven. Dat blijkt uit een woensdag verschenen onderzoek van financiële dienstverlener Intrum Justitia.

Ook nutsbedrijven (60 dagen) schakelen snel een deurwaarder in, gevolgd door de transportsector, uitgeverijen en financiële dienstverleners. In de sector educatie en gezondheidszorg wordt het geduldigst gewacht op de centjes. Hier duurt het gemiddeld respectievelijk 169 en 132 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn voordat een incassobureau wordt ingeschakeld".

zaterdag 10 november 2012

Han von den Hoff (bureau Wsnp): aanbod schuldhulp kan gemeentelijk verschillen

Zie deze link

Zeer goed interview waarin wordt gesproken over het risico dat debiteuren door een meer terughoudende benadering van gemeenten tussen wal en schip vallen en niet worden geholpen, Daardoor kunnen problematische schuldsituaties escaleren en nemen de maatschappelijke kosten toe om de gevolgen van die escalatie ongedaan te maken.

vrijdag 9 november 2012

In de aanloop naar het weekend

Mededeling voor deelnemers Woningcorporatiedag Janssen & Janssen

Zeer geachte dames en heren,

Hierbij treft U
1.  de pp-presentatie van mijn voordracht van 7 november 2012
2.  een artikel over Paritas Passe

Links:
3. de de digitale versie van het Rapport Paritas Passe - KBvG - rechtsboven onder persberichten
4. berekening beslagvrije voet KBvG 
5. berekening Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)

Algemene informatie juridische aspecten schulden: schuldinfo.nl  van Andre Moerman

Veel succes in Uw praktijk! Heb daarbij deernis met de "niet-kunners"!

Met vriendelijke groet,


Erica Schruer.

Mariska Orban - de overtreffende trap van weerzinwekkendheid

Dat Mariska Orban-De Haas niet wordt gehinderd door kennis van zaken wisten we al.

Dat dit gebrek aan kennis van zaken haar niet belet een grote waffel op  te zetten in het publiek debat als zogenaamde representant van het Nederlandse Rooms Katholieke volksdeel (parce nobis Domine!) wisten we ook al.

Dat zij het daarnaast ook nog presteert om na zogenaamde bedreigingen (wie, wat, waar) onder te duiken is een teken van lafheid. Iedereen met enig publiek profiel in Nederland wordt van tijd tot tijd bedreigd, schrijver dezes niet uitgezonderd.

Dat Orban het dan ook nog presteert om in de slipstroom van publiciteit over een trieste zelfmoord na pesterijen zichzelf nog eens extra in het publicitaire zonnetje te zetten door haar zogenaamde "onderduiken" ook weer in de media te brengen is ronduit weerzinwekkend. Probeert zij hier mee nu ook nog te solliciteren naar de status van martelares? In de geschiedenis van de Kerk ken ik geen voorbeelden van heiligverklaring omdat de aspirant heilige  een domme blonde gans was die praatte als een kip zonder kop en handelde als een koe in een porseleinwinkel.

Persoonlijk heb ik Mariska Orban leren kennen als iemand die herhaalde schriftelijk vastgelegde toezeggingen terug te komen op klachten, doodleuk niet nakomt. Zoveel heeft zij van de mores van het modale RK bestuursmilieu gelijk goed opgepikt!

Bestaat er een overtreffende trap van weerzinwekkendheid? Jazeker, haar naam is Mariska Orban-De Haas?

Het is een race tegen de klok, wie er het eerst sneuvelt: Mariska Orban of het KN. Beide kunnen hartgrondig worden gemist.

Zie ook: "A Mariska Orban, libera nos Domine"

maandag 5 november 2012

Betalingsproblemen in ABN Amro betalingsmonitor

"Het aantal woningbezitters dat niet in staat is de hypotheek te betalen, neemt toe. Volgens de Hypotheekbarometer van het Bureau Krediet Registratie kampen er eind dit jaar naar verwachting 76.000 mensen met betalingsproblemen van vier maanden of meer op de hypotheek, een toename van 14.000 ten opzichte van begin 2012. Dit is forser dan de toename van
11.000 waar het BKR eerder dit jaar nog op rekende. Per saldo kampt ruim 2% van de 3½ miljoen huishoudens die een hypotheekschuld hebben, met betalingsproblemen.De aanhoudende prijsdaling vormt volgens de BKR een deel van de verklaring. Mensen konden in het verleden een terugval in het inkomen opvangen door het huis te verkopen en de overwaarde te gebruiken om eventuele schulden mee af te lossen. Die uitweg is afgesloten nu er weinig transacties zijn en de prijzen bovendien zijn gedaald. Het aantal gedwongen veilingen over de twaalf maanden tot en met september 2012 bedraagt 2.700. Hiermee vormen de executieveilingen 2¼% van het totale aantal verkopen in de twaalf maanden tot en met september. Dat is een stijging ten opzichte van de 2% in dezelfde periode een jaar geleden. Niettemin is het percentage nog altijd te bescheiden om de prijsontwikkeling te sturen of om de kredietverliezen op hypotheken aanmerkelijk te laten stijgen".

zondag 4 november 2012

Huizenmarkt gedurende Rutte 2 dieper in coma

Uit de Volkskrant:

"In het nieuwe jaar zien NHG-klanten zich dus geconfronteerd met een groot financieel dilemma als zij besluiten te verhuizen. Nog afgezien van de hogere maandlasten van een annuïteitenhypotheek, waarbij de hypotheek vanaf dag 1 binnen dertig jaar volledig wordt afgelost, is het tussentijds stoppen van een spaarhypotheek in veel gevallen nadelig. Pas in de laatste jaren zou het rendement in zo'n spaarpolis echt oplopen, de
De huizenkoper kan er wel voor kiezen een oude spaarhypotheek zonder NHG mee te nemen. Maar dan moet hij een hogere rente betalen. Bovendien loopt hij het risico op restschuld als hij door scheiding of baanverlies wordt gedwongen zijn huis te verkopen".

In de Woningmonitor van de ABN AMRO wordt een prijsdaling op de woningmarkt verwacht van 8%. Deze schatting lijkt mij aan de lage kant aangezien daarin niet is verwerkt de commotie die is veroorzaakt door de plannen van Rutte 2 die tot gevolg zullen hebben dat iedereen nog meer gaat sparen en er niet over piekert verlies te nemen aangezien dat niet meer zal kunnen worden terugverdiend in verband met gestegen lasten (geen kostenbesparingen aan de zijde van de overheid).

Afgaand op wat ik de afgelopen dagen heb gehoord is de daling van de zetelprognose van Maurice de Hond die gisteren bekend werd, nog aan de zeer lage kant, aangezien Rutte erin is geslaagd in enkele dagen het vertrouwen in de VVD tot een dieptepunt te brengen dat niet kan worden hersteld met nieuwe vaagheden en nog meer hol gelach.

vrijdag 2 november 2012

Meer hulpvragen protestante gemeenten en parochies - RKK oorverdovend stil

Het RD meldt:

"Het aantal hulpvragen aan diaconieën en parochies stijgt, meldde Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, donderdag.

Dat blijkt uit een kleinschalige peiling die Kerk in Actie onder zeven diaconale organisaties en noodfondsen uitvoerde. Het aantal hulpvragen is met 10 procent gestegen in plaatsen zoals Eindhoven en Hellendoorn, terwijl de vraag in steden als Groningen en Den Haag tot wel 50 procent is opgelopen.

De resultaten van de peiling zijn gebundeld in het Armoedesignaal 2012 van Kerk in Actie en worden op zaterdag 17 november tijdens de Landelijke Diaconale Dag in Utrecht gepresenteerd".

Commentaar:
Van de zijde van RKK - NL is het oorverdovend stil. Ook arme mensen zijn daar geen voorwerp van aandacht.

NVVK: meer mensen in schuldproblemen als gevolg van kabinetsplannen

Uit het AD:

"Hulpverlening
Volgens de Nederlandse Vereniging van Schuldhulpverlening (NVVK) duwen de plannen van het nieuwe kabinet nóg meer werkende Nederlanders in de schuldhulpverlening. Nu al kloppen meer mensen met een baan aan voor hulp dan mensen met een uitkering.

Een groeiende groep mensen met een modaal salaris, maar ook met hogere inkomens, kan zijn schulden niet meer betalen, bleek uit recente cijfers van de NVVK.

Stijgen
Dat aantal zal de komende jaren nog fors stijgen, voorspelt NVVK-voorzitter Joke de Kock. 'Sommige gemeenten zien het aantal mensen dat in zware financiële problemen verkeert, stijgen met 30 tot 40 procent. Een paar jaar geleden kwamen mensen met een gemiddeld of hoger inkomen zelden of nooit in de schuldhulpverlening. En de nieuwe bezuinigingsplannen zullen een nog grotere aanslag doen op het inkomen van deze mensen, met alle gevolgen van dien.'

Leidt Rutte 2 tot toename "hidden hungry" in Nederland?

Uit de Volkskrant:

"Breed is uitgemeten dat Rutte II zal nivelleren, maar vergeten wordt dat door het regeerakkoord ook een enorme tweedeling in de samenleving dreigt. De inkomensverschillen tussen de mensen met twee of drie keer modaal en die met een minimumloon verminderen, maar de verschillen tussen werkende haves en de have-nots met een uitkering zullen fiks worden vergroot".

"Begin deze week was op de BBC een onthutsende documentaire te zien met de titel Britains hidden hungry (de verscholen hongerigen van Groot-Brittannië). Er zijn tienduizenden in dat land die zich maar één schamele maaltijd per dag kunnen permitteren of hun kinderen met droog brood naar school moeten sturen.

Wie in Nederland op zijn 45ste als kostwinner wordt ontslagen, valt na één jaar terug op een inkomen van 1.000 euro bruto per maand (70 procent van het minimumloon) en komt daarna in de bijstand. Er is nog een potje voor omscholing beschikbaar waarmee een poging kan worden gedaan om van bankemployé binnen een jaar timmerman, kok, journalist of verpleegkundige te worden, in de vage hoop dat daar vraag naar is.

Baantjes
Ontslagen vakmensen zullen hier net als in de VS of Groot-Brittannië op hoge leeftijd twee of drie baantjes bij elkaar gaan scharrelen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Schoonmaken van 's morgens vijf tot acht, pakketjes rondbrengen van negen tot vijf en borden wassen van 's avonds acht tot tien". 


Commentaar:
Het is in politiek Nederland van oudsher de gewoonte te doen alsof voedselbanken overbodig zijn gelet op de uitstekende sociale voorzieningen. Wie ogen heeft om te zien, weet beter.

Duizenden in Nederland hebben onvoldoende geld om voedsel te kopen bijvoorbeeld omdat zij te laag geletterd zijn om aan alle formaliteiten te voldoen of verbrijzeld worden door een samenloop van executiemaatregelen (zie Paritas Passe).

De tijd zal leren wat het nieuwe kabinet in dit vlak gaat aanrichten; voorlopig zijn er er veel vragen maar weinig antwoorden. Dat de ontslagbescherming in de hoogte van de ontbindingsvergoedingen veel te ver was doorgeschoten was al jaren evident en maakt dat oudere slecht functionerenden met veel dienstjaren alleen met veel schade kunnen worden ontslagen. Dat mensen met een salarisniveau hoger dan hun marktwaarde jarenlang in de WW bleven hangen omdat 70% van het laatstverdiend inkomen meer is dan hun marktwaarde was ook bekend. Dat vakbonden zich voornamelijk richten op oudere werknemers  die meer dan hun marktwaarde verdienen en alleen denken in termen van verworven rechten met een vijandbeeld van werkgevers zie ik ook dagelijks.

De tijd zal moeten leren hoe de nieuwe staatsinrichting gaat voorzien in de bescherming van degenen die bescherming nodig hebben. In het regeeraccoord heb ik een passage node gemist over de bestrijding van de ongewenste gevolgen van de samenloop van incassomaatregelen. Deze Kamerbreed onderschreven maatregel heeft in ieder geval kennelijk geen prioriteit.

donderdag 1 november 2012

Hof Arnhem: restschuld hypotheek verjaart met vijf jaar.

Hof Arnhem 16 oktober 2012, LJN  BY1109:

"Verjaringstermijn voor de vordering van de bank die resteert nadat het hypothecaire zekerheidsrecht is uitgewonnen bedraagt vijf jaar.
Het is in de onderhavige situatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de bank cliënten houdt aan de voorwaarde dat haar cliënten tijdig hun nieuwe adres aan de bank doorgeven, bij gebreke waarvan de bank het aan haar opgegeven adres als juist mag beschouwen".

Uit het regeeraccoord: de huishouduitkeringstoets

"De huishoudinkomenstoets wordt vervangen door een huishouduitkeringstoets. Dit voorkomt dat binnen een huishouden sprake kan zijn van stapeling van uitkeringen, waardoor de inkomsten hoger zijn dan bij de buurman of buurvrouw die aan het werk is. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het wel loont om aan het werk te gaan door dit loon niet te verrekenen met de uitkeringen in het huishouden".

pagina 5, regeeraccoord