zaterdag 29 september 2012

Door zijn schuld, door zijn schuld, door zijn grote schuld

ANP-Bericht:

"Ook vertelde Eijk, in de openhartige ontmoeting, te betreuren dat het toenmalige bestuur en het aartsbisdom Utrecht, destijds geleid door oud-kardinaal Simonis, niet heeft ingegrepen. Simonis werd in 1983 schriftelijk door de toenmalige huishoudster van pastoor Boonk op de hoogte gesteld van een geval van seksueel misbruik in Albergen, waarvan zij getuige van was geweest. Er werd door het Aartsbisdom echter onvoldoende adequaat op gereageerd.

Eijk las een deel uit de brief van de huishoudster aan de slachtoffers voor, die tot in detail beschreef wat zij had waargenomen. De slachtoffers krijgen nog een persoonlijk gesprek met Simonis, zo zegde kardinaal Eijk toe. Daarmee onderschrijft de bisdomstaf de oproep van de slachtoffergroep aan kardinaal Simonis om ook het berokkende leed te erkennen en spijt te betuigen over wat er destijds gebeurd is".

vrijdag 28 september 2012

"Hoog tijd voor een nieuwe regering die niet wegkijkt van schuldenproblematiek" - 2


Tweede gedeelte van mijn artikel, dat deze week verschenen is in Tijdschrift voor Schuldsanering (deel 1):

"Ernstig te laken zijn mijns inziens ook de uitlatingen van de Rabo die ik aantrof op de website van BNR van zaterdag 3 augustus 2012: "In maart zei de financieel directeur van de coöperatieve bank, Bert Bruggink, dat hij zich geen zorgen maakt over de hypotheekportefeuille van de bank: “Onze klanten zijn buitengewoon netjes met afbetalen en met de rente.’’ Alsof iedereen die zijn schulden niet kan betalen "niet netjes" is! Zou die benadering zijn overgenomen van het CJIB? “Er zijn niet-willers en niet-kunners en niet-kunners bestaan niet!”

De strategie van de banken is de schaal van het probleem te ontkennen ("downplaying") om overheidsinterventie zo veel mogelijk te voorkomen en zo de handen vrij te houden om de radeloze debiteur te knippen en te scheren zonder pottenkijkers van overheidswege. Effect van executoriaal beslag van de bank op het inkomen voor de volledige hoofdsom plus rente en kosten is, dat alle afloscapaciteit wordt weggezogen en gewone concurrente crediteuren inclusief de verhuurder en de energieleverancier het nakijken hebben .

In de USA gaat men anders dan in Nederland niet met fluwelen handschoenen om met banken en de wijze waarop die hun uitwinningsbevoegdheden uitoefenen. De regering sloot daar in februari 2012 een overeenkomst waarbij de vijf grootste banken 26 miljard dollar betaalden wegens overfinanciering . In Nederland legt de AFM aan de Rabobank een boete op van wel EURO 150.000,00 wegens schending van de zorgplicht en overfinanciering; daar is de directie ongetwijfeld erg van geschrokken met het oog op de hoogte van de reservering voor de bonuspool. De Rabo zal nu trouwens wel anders piepen na de in de VS voorbereide claims wegens participatie in de manipulatie van de LIBOR (interbancair rentetarief waarbij door Rabo-medewerkers onjuiste referentiewaarden zijn opgegeven)".

Trailer nieuwe film "Mgr Lefebvre un évêque dans la tempête"

Beste film-reeks aller tijden

woensdag 26 september 2012

Minder mensen in WSNP - maar wie helpt de drop-outs?

Uit de Telegraaf:

"Na een lange periode van een stijging, daalt het aantal uitspraken waarbij schuldsanering wordt opgelegd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Sinds 2008 steeg het aantal schuldsaneringen gestaag, om in het vierde kwartaal van 2011 een piek te bereiken van 3963 uitspraken. Mede daardoor werden er in totaal in 2011 bijna 15.000 schuldsaneringen uitgesproken, ongeveer 30 procent meer dan in 2010. Maar sinds de jaarwisseling daalt het aantal uitspraken. Zo stond de teller in het tweede kwartaal van 2012 op 3226 uitspraken.

Een schuldsanering betekent dat iemand met schulden 3 jaar lang zich aan financiële verplichtingen moet houden. Na die periode kan een rechter de schuldenaar een 'schone lei' geven en vervallen de schulden. 

Volgens Jungmann ligt de daling aan een veranderde aanpak bij gemeenten. ,,Je kan pas in de schuldsanering komen, als je eerst in de schuldhulpverlening bij de gemeente hebt gezeten en een schuldeiser niet meewerkt. Twee jaar terug is besloten om selectiever te zijn bij het toelaten tot de schuldhulpverlening.’’
Het gaat vooral om motivatie. Als die goed is, kan een persoon het traject in.’’ Dat de daling pas begin dit jaar inzette is volgens Jungmann logisch. ,,In het begin werden nog veel twijfelgevallen wel doorgelaten, dat is nu minder. Bovendien stabiliseert in sommige regio’s het aantal aanvragen.’’

Von der Hoff biedt nog een tweede verklaring: ,,Ik hoor, vooral van rechters, dat de kwaliteit van de verzoekschriften steeds matiger wordt. De gemeenten moeten die aanleveren als de hulp op gemeentelijk niveau op niets uit is gelopen. Maar door bezuinigingen wordt daar minder aandacht aan geschonken. Daardoor keuren rechters ze minder snel goed".

Kanttekeningen:
1. Maar wat doen we met mensen die in het minnelijk traject niet meer worden geholpen, zie "Basale bescherming van wonen, energie en zorg is voor iedereen noodzakelijk"
2.  Rechtbanken doen er goed aan uitspraken te publiceren waarin gemeenten hebben gebroddeld. Het is onaanvaardbaar dat gemeente nog steeds niet weten hoe de Rechtbank moet worden beleverd om zorgvuldig te kunnen beslissen, voor een voorbeeld, zie "Een rechtbank is geen afvalputje".

"Hoog tijd voor een nieuwe regering die niet wegkijkt van schuldenproblematiek" - 1


Uit een deze week in Tijdschrift SchuldSanering verschenen artikel van mijn hand:
                           “It is well enough that people of the nation do not understand our banking and money system, for if they did, I believe
there would be a revolution before tomorrow morning”

"ING maakte op 9 augustus 2012 bekend te verwachten dat eind 2013 1 op de 4, dat wil zeggen 800.000 woningen “onder water” staat (waarde lager dan hypotheek). Begin mei van dit jaar werd door de Vereniging Eigen Huis (VEH) na een onderzoek bekend gemaakt dat een op de zes huishoudens in ons land met een restschuld op hun woning kampt van gemiddeld EURO 30.000 . Er staat volgens de VEH 15,3 miljard euro aan hypothecaire schulden open waar geen zakelijke zekerheid tegenover staat. Steeds meer debiteuren hebben te maken met een betalingsachterstand op hun hypotheek in combinatie met een moeilijk verkoopbare woning.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) gaf in een persbericht van 9 juli 2012 aan te verwachten dat eind van dit jaar 720.000 mensen een betalingsachterstand hebben bij het aflossen van schulden bij bijvoorbeeld banken en internetwinkels of het betalen van de hypotheekrente. Dat is 8 procent van de mensen met een lening. In 2008 kon ruim 6 procent niet op tijd aflossen volgens de BKR Kredietbarometer. Incassomaatregelen van banken zijn aan de orde van dag waarbij de grosse van het hypotheekakte wordt gebruikt om beslag te leggen voor het volledige bedrag van de geldlening die wegens het verzuim immers integraal opeisbaar wordt. Bij beslag op loon en uitkeringen blijft er van het proportioneel te verdelen bedrag voor andere schuldeisers weinig beslagruimte over.

Het is hoog tijd dat de banken worden beteugeld in hun mateloze executiedwang voor incasso van hun restschulden, nadat zij eerst debiteuren in het pak hebben geholpen door hen in krediet te verzuipen. Het is sinds 1 juli voor rechtbanken mogelijk om een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad te stellen . Een van de voorwaarden is dat de vraag in kwestie speelt in een groot aantal samenhangende kwesties. De Voorzieningenrechter in de Rechtbank Utrecht heeft op 3 augustus 2012 in een zaak van de Rabobank de volgende vraag voorgelegd aan de Hoge Raad: "Levert de grosse van de tussen partijen opgemaakte notariële hypotheekakte tevens een executoriale titel op in de zin van artikel 430 Rv, voor de na uitwinning van het hypotheekrecht overgebleven restantvorderingen uit hoofde van de overeenkomsten van geldlening die ten tijde van het verlijden van de hypotheekakte reeds bestonden?".

Pertinent onwaar lijkt mij de recent in de media ontwikkelde stelling dat de Rabobank dit jaar "met honderd van dergelijke gevallen te maken zal krijgen" . Dat zijn er natuurlijk veel meer. Eerst wordt de debiteur gegijzeld met de onherroepelijke volmacht en daarna uitgemergeld voor de restschuld. Recent pleegde een debiteur van jawel de Rabobank zelfmoord voor de deur van de bank: De 57-jarige debiteur had eind 2007 EURO 600.000 hypotheek van de bank geleend. Hij had toen een bruto jaarinkomen van EURO 10.000,00 euro. Toen de betalingsachterstand was opgelopen tot EURO 8.133, besloot de Rabobank het huis te veilen. Die veiling werd op de dag van de zelfmoord gewoon doorgezet. Het huis werd voor EURO 280.000 uit de veiling gekocht door Bodemgoed BV, een 100%-dochter van de Rabobank. Het werd door de Rabobank vervolgens te koop gezet voor EURO 350.000 . Een mooi verdienmodel, heet dat in de bancaire wereld! Het zou banken verboden moeten worden direct of indirect onroerende zaken waarop zij hypothecaire rechten hadden gevestigd na uitwinning binnen drie jaar met winst te verkopen zonder gehouden te zijn de achteraf gerealiseerde netto winst aan de hypotheekdebiteur ten goede te laten komen. Banken immers bepalen het moment van uitwinning. Opvallend genoeg zijn over deze kwestie tot heden nog geen Kamervragen gesteld".

"Geen hostie meer voor Duitser die geen kerkbelasting betaalt"

Uit Trouw:

"Duitse rooms-katholieken die geen kerkbelasting meer betalen, mogen niet meer deelnemen aan de eucharistie. Ook peetoom worden zit er niet meer in. Het Vaticaan heeft de maatregel goedgekeurd.

Duitsland verplicht burgers die als gelovige te boek willen staan sinds de 19e eeuw om kerkbelasting te betalen. Wie niet betaalt, wordt in de gemeentelijke registers aangeduid als niet-religieus.

De heffing bedraagt 8 procent van het totale bedrag dat iemand aan inkomstenbelasting moet betalen. In 2010 leverde ze de rooms-katholieke kerk in totaal 5 miljard euro op".

Opmerking:
Typisch voorbeeld van een door korte termijn-financiele overwegingen ingegeven historische vergissing die velen voorspelbaar en vermijdbaar de Kerk uit zal drijven. Op langere termijn schiet de RKK hiermee in eigen voet.

zondag 23 september 2012

Geen centen, geen sacramenten!

Wie denkt dat het de Kerk voornamelijk om je geld te doen is, wordt daarin bevestigd door de Duitse bisschoppen, zie "catholic culture":

"The German Catholic bishops have announced that any Catholic who formally withdraws from the Church, by announcing a decision not to pay the “church tax,” will not be allowed the receive the sacraments or hold office in the Church.

With a formal canonical decree, which has been approved by the Vatican and takes effect September 24, the German bishops said that someone who formally removes himself from the Church commits “a grave offense,” and his action should be regarded as “a deliberate and willful alienation.” Such persons, the decree says, will not be allowed to receive the sacraments unless he is in danger of death. Nor can such individuals serve as godparents, members of parish councils, or officers in ecclesial organizations".

vrijdag 21 september 2012

Richtlijn Rechtbank Arnhem voor incassokosten in verstekzaken

De Rechtbank Arnhem heeft na vragen van deurwaarders een richtlijn gepubliceerd over de hoogte van de incassokosten bij onbetwiste vorderingen:

"In de sectoren civiel en kanton van de rechtbank Arnhem is besloten onbetwiste vorderingen tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten in civiele zaken vanaf 1 september 2012 langs de volgende lijnen te beoordelen:

1. Stel- en specificatieplicht: gesteld moet zijn welke buitengerechtelijke incassowerkzaamheden in het concrete geval zijn verricht. De data van verstuurde aanmaningsbrieven moeten tenminste worden vermeld. Het overleggen van brieven kan ook.

2. Als minstens drie aanmaningsbrieven zijn verzonden, is voldoende gesteld (ter onderbouwing van de vordering) omdat het dan gaat om meer dan een herhaalde aanmaning. Dit mogen ook standaard brieven zijn. Bij een kleiner aantal brieven hangt het van de aard en omvang van deze brieven en de overige werkzaamheden af of de vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten wordt toegewezen.

3. Ook interne buitengerechtelijke incassokosten komen voor vergoeding in aanmerking, maar dat moet wel duidelijk gesteld worden.

Het voorgaande geldt eveneens bij bedongen buitengerechtelijke incassokosten. Ook verstekzaken worden vanaf 1 september 2012 beoordeeld volgens bovengenoemde lijnen.

Genoemde stel- en specificatieplicht gelden ook in zaken waarop de nieuwe regels inzake buitengerechtelijke incassokosten van toepassing zijn. De (minimale) eis van drie aanmaningsbrieven geldt in die gevallen niet".

woensdag 19 september 2012


Vereniging voor Credit Management signaleert historische dieptepunt CMI (index)

Van de Vereniging voor Credit Management (VVCM):

"De naweeën van de zomerperiode in combinatie met de structurele slechte economische ontwikkelingen zorgen voor een historisch lage CMI. Normaliter is de maand augustus al een maand waarin factoren zoals omzet, nieuwe klanten en totaal geïncasseerd bedrag slecht uitkomen, maar de uitkomst voor augustus 2012 is zorgelijk. De gunstige factoren waar omzet, nieuwe klanten en geïncasseerd bedrag deel van uitmaken, laten overall een spectaculaire daling zien, van 52,2 in juli naar 42,2 nu! Ook komen de negatieve factoren maar niet uit het dal, deze stijgen licht naar 49,5 maar blijven negatief. De voorspelling dat de CMI verder zou dalen is dus uitgekomen. Een klein pluspuntje is het gegeven dat het vervallen saldo nog geen last heeft van de algehele malaise binnen bijna alle gemeten elementen. Van de 10 elementen scoren er 8 onder de maat en daarmee kan worden gesteld dat de voortdurende economische crisis over de volle bree-dte zijn tol eist".

Bisdom Roermond licht tipje van de sluier over kosten Commissie Deetman

Structureel stiekem geven de NL bisschoppen geen helderheid over de kosten van de Commissie Deetman en de verdeling daarvan..

Naar verluidt hebben de NL bisschoppen zich zonder objectieve noodzaak de helft van de kosten in de maag laten splitsen ten gunste van de KNR-participanten van wie de leden zeer veelvuldig over de schreef zijn gegaan en daartoe in intramurale instellingen vaker de gelegenheid kregen. 

 Het bisdom Roermond licht niettemin een tipje van de sluier, zie deze link: 
 
"Het bisdom Roermond heeft 2011 afgesloten met een tekort van 1,8 miljoen euro. Het eigen vermogen slonk daarmee naar 5,6 miljoen, maakte het bisdom dinsdag bekend. In 2010 bedroeg het tekort nog 600.000 euro.

Oorzaken voor het sterk opgelopen tekort zijn onder meer de bijdrage voor het onderzoek naar seksueel misbruik van de commissie-Deetman, aandelen die niets meer waard zijn en de kosten van een sociaal plan voor dertien ontslagen".

Kantonrechter Amsterdam bedankt voor grabbelton buitengerechtelijke incassokosten

De Kantonrechter bedankte in een vonnis van 17 september 2012, LJN: BX7498 voor de hem door eiseres aangereikte grabbelton en wees de vordering af met de volgende overweging:

"Uit de productie bij dagvaarding blijkt dat in de gevorderde hoofdsom een bedrag van € 25,00 aan aanmaankosten en een bedrag van € 5,69 aan rentenota zijn begrepen. Deze bedragen worden afgewezen nu hiervoor onvoldoende is gesteld.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten geldt het volgende. De vordering heeft betrekking op huurachterstand, berekend tot en met augustus 2012. Per 1 juli 2012 is artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek gewijzigd en gelden er ten aanzien van vorderingen met betaling waarvan schuldenaren per die datum in verzuim zijn andere voorschriften om aanspraak te kunnen maken op buitengerechtelijke kosten. Eiseres heeft in de dagvaarding geen onderscheid gemaakt in huurachterstand waarmee gedaagden vóór 1 juli 2012 en na 1 juli 2012 in verzuim waren en dus ook geen uitsplitsing gemaakt van de incassokosten die zouden kunnen worden toegewezen over de huurachterstand vóór 1 juli 2012 en na 1 juli 2012. De buitengerechtelijke kosten worden daarom in zijn geheel afgewezen".

Meer executieveilingen woningen- luilekkerland voor executanten?

Van Z24:

"Het aantal woningen dat gedwongen via een executieveiling is verkocht, is vergeleken met vorig jaar fors opgelopen.

Klik hier!
In augustus werden er 170 woningen gedwongen via een veiling verkocht. Dit is een stijging van 18,1 procent ten opzichte van augustus 2011 (144). Dat meldt het Kadaster woensdag.
De stijging is mede opvallend omdat er steeds meer protest komt tegen het veilen van woningen. De veilingen zouden niet eerlijk verlopen en de oorspronkelijke eigenaar met een hogere restschuld opzadelen dan nodig". 

Opmerking:
Deze informatie is afkomstig van het kadaster. Het zou goed zijn als ook banken werd opgelegd hierover informatie te verstrekken waarbij ook aan de orde komt hoeveel veilingen zijn aangezegd en afgeblazen en welke kosten daarvoor aan hypotheekdebiteuren in rekening zijn gebracht. 

In het genus buitengerechtelijke incassokosten nemen de veiligkosten een aparte positie in met -naar ik begrijp- een hoog luilekkerlandgehalte voor de executanten. Nader onderzoek lijkt mij geboden. Het is niet de bedoeling dat een crediteur ongerechtvaardigd wordt verrijkt door de de aan de debiteur in rekening gebrachte executiekosten.

En ook nog een liedje dan!

"De ploeger" Adriaan Roland Holst

Dreigende sluiting Huis Doorn – typisch voorbeeld van gebrek aan historisch benul

De bezuinigingsplannen van VWS voorzien in een halvering van de subsidie voor Huis Doorn van € 430.000 naar € 215.000

Kaiser Wilhelm nam na WOI zijn toevlucht in Doorn en bleef daar tot aan zijn dood. De Eerste Wereldoorlog was een  waterscheidingsmoment in de wereldgeschiedenis. Wie onze tijd wil begrijpen, moet ook studeren op WOI en de diepe wonden die daardoor werden geslagen in complete generaties. Na WOI vond een geo-politieke herschikking plaats en ontstonden de oorzaken die later sterk bijdroegen aan het uitbreken van WOII waardoor opnieuw de hele wereld zou schokken op zijn grondvesten en nooit meer terug zou keren in de oude toestand.

Wie Huis Doorn bezoekt loopt midden in de geschiedenis. Honderden vrijwilligers doen hun uiterste best dit belangrijke deel van de wereldgeschiedenis (vandaar ook de naam Wereldoorlog!) levend te bewaren; de rondleidingen worden deskundige en enthousiast gegeven. Ook is er een bescheiden maar zeer goed gerichte boekenaanbod.

Het museum stelt dat het zonder de huidige rijksbijdrage moet sluiten voor het publiek. Jaarlijks bezoeken ruim 25.000 cultuurliefhebbers het kasteel, waar ooit de Duitse Keijzer Wilhelm II woonde. Omdat de entreeprijs van het museum nu al op negen euro ligt, wil de museumdirectie voorkomen dat bezoekers meer voor het museum gaan betalen.

Een reductie ad EURO 215.000,-- zou verder voor een cultuurfonds of bijvoorbeeld voor de de staat Duitsland toch overkomelijk moeten zijn, wanneer daarmee dit museum kan worden open gehouden. Lezers met connecties vervoeg U bij de directie van Huis Doorn,

Lezers van dit weblog weten dat WOI allang voor mij een bijzonder belangstellingsgebied is. Ik heb enkele boeken gerecenseerd voor het WOI-tijdschrift  in Nederland“ De Groote Oorlog” en ook op dit weblog daaraan regelmatig aandacht besteed, zie:

Mededeling voor de lezers

 
Gisteren werd ik benaderd door de voorzitter van de Observatrix Fanclub dat onder de fans onrust had toegeslagen wegens de al enige tijd heersende stilte. Vreest echter niet, ik was even druk. Maar: "happy days are here again". 

Degenen die stiekem hadden gehoopt dat het weblog zou stoppen moeten nog even hun Te Deumpje ophouden (en hun borst nat blijven maken). Ik ga door tot het kwaad met wortel en tak is uitgeroeid.

donderdag 6 september 2012

Beslagenregister komt eraan!

Van Accountancynieuws.nl:

"Uit informatie van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) blijkt dat het aantal loonbeslagen stijgt. De precieze omvang van deze stijging is niet bekend, omdat geen landelijke registratie van loonbeslagen plaatsvindt. Dit schrijft staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Op basis van de onlangs door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde Verordening gegevensverstrekking zal de KBvG in de toekomst de beschikking krijgen over gegevens die betrekking hebben op de werkzaamheden van haar leden, waaronder ook beslagleggingen. De verordening wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant en treedt dit najaar in werking.

Ongeacht de precieze omvang van de stijging van het aantal loonbeslagen is de stijging volgens De Krom zorgelijk, omdat het erop wijst dat ook het aantal personen met betalingsachterstanden stijgt. Men moet aangegane financiële verplichtingen nakomen maar er is voor de schuldenaar wel een bepaald bestaansminimum als rechtsbescherming geregeld in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering".

"Ja, "Paritas Passé" kennen we" maar "Neen, we hebben daarover geen standpunt"

Uit de antwoorden van Staatssecretaris SZW De Krom op Kamervragen  PvdA: 

"Vraag 3
Kent u het rapport ‘Paritas Passé‘ van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, waaruit blijkt dat er vaak meerdere schuldeisers tegelijk beslag leggen, zonder dat deze schuldeisers dit van elkaar weten?
Antwoord 3
Ja

Vraag 4
Deelt u de mening dat mensen aangegane financiële verplichtingen moeten nakomen, maar dat er wel een minimale wettelijke bescherming moet bestaan bij schuldenproblematiek en dat deze goed moet worden gewaarborgd?

Antwoord 4
Ja, essentieel uitgangspunt is dat het vertrouwen in het handelsverkeer vergt dat aangegane financiële verplichtingen ook worden nagekomen en als dat niet gebeurt, dat dat rechtens ook kan worden afgedwongen. De keerzijde is dat ten behoeve van de schuldenaar een bepaald bestaansminimum als rechtsbescherming is geregeld in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Vraag 5
Hoe beoordeelt u de situatie, waarbij schuldenaren steeds vaker terecht komen op een besteedbaar bedrag dat lager is dan de beslagvrije voet, te weten 90 procent van de bijstandsnorm?

Vraag 6
Deelt u de zorg dat dit tot onhoudbare situaties leidt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Deelt u de mening dat er een eenvoudige rangorde moet zijn tussen concurrente en preferente crediteuren en dat de huidige beslagwetgeving te complex is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Bent u bereid om een inhoudelijke reactie aan de Kamer te sturen over het rapport ‘Paritas Passé’ en een reactie te geven op de in dit rapport geschetste situaties en aanbevelingen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5, 6, 7 en 8
In de brief van 28 juni 2012 in het kader van de behandeling van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Kamerstukken II 2011/12, 33207, nr. 15) heeft het kabinet aangegeven een standpuntbepaling naar aanleiding van het rapport ‘Paritas Passé Debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden’ over te laten aan het volgende kabinet. Uw vragen zullen worden meegenomen in genoemde standpuntbepaling."

dinsdag 4 september 2012

Vatileaks - interview met Gianluigi Nuzzi

Zie deze link - aangekondigd wordt dat binnenkort een interview verschijnt van Nuzzi met butler van de paus.

zondag 2 september 2012

"God of Mercy and Compassion"

Kalbfleisch, de Nederlandse bisschoppen en de werkwijze van de Commissie Deetman

Het NRC had gisteren uitgebreide artikelen hoe uit telefoontaps is gebleken hoe de rechters Kalbfleisch en Westenberg proberen via het old boys network invloed uit te oefenen op de tegen hen aanhangige strafzaak. Geprobeerd wordt de getuige a charge, een voormalig griffier met wie Kalbfleisch een relatie heeft gehad, in diskrediet te brengen, onder meer door te pogen via vrindjes haar personeelsdossier te lichten om te kijken of daar nog wat te negatiefs te vinden is.

'Amice"-telefoontjes worden gepleegd en briefjes worden verzonden aan de Minister van Justitie, de voorzitter van het Openbaar Ministerie, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, rechters bij rechtbanken, de Hoge Raad, en juridische medewerkers van gerechten die misschien ook nog een duit in het zakje kunnen doen. Geprobeerd wordt de zaak voortijdig uit het systeem te vegen met het verzoek deze eventjes te seponeren aangezien deze uiteraard evident ongegrond is en het zo vervelend is als er een strafzaak tegen je loopt. Vraag rijst overigens waarom de heren niet gewoon het beloop van de strafzaak afwachten als deze evident ongegrond is. Of hebben zij geen vertrouwen in het systeem waarvan zij zelf deel uitmaken. Omdat vormvoorschriften zijn geschonden kunnen telefoontaps uit Zwitserland niet worden gebruikt. Zou op een Zwitserse bank de opbrengst staan van het manipuleren van civiele procedures op verzoek van weer andere vrindjes betrokken bij de Chipshol-affaire?

Kalbfleisch heeft ook een pr-bureau ingeschakeld om te pogen in de media aan wat touwtjes te trekken, hetgeen met name goed lukt bij de Telegraaf waar hij samen met zijn partner regelmatig figureert in het Stan Huigens Journaal.

Deze man werd door Deetman in een take-it-or leave voorstel voorgedragen voor de Commissie Deetman en uiteraard zonder slag of stoot benoemd door de Nederlandse bisschoppenconferentie. Toen hij weg moest bij de NMA kon hij in de Commissie Deetman gewoon blijven zitten om door te gaan met zijn mooie werk. In het rapport Deetman is toenmalig voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie Van Luyn opvallend buiten beeld gehouden, hetgeen recent ook in Trouw nog eens werd gesignaleerd. Dat hadden de vrindjes vast voorafgaand afgesproken voordat Deetman de miljoenopdracht binnenhengelde waarmee hij weer een aantal andere bijklussende vrindjes een plezier kon doen.

Van Luyn wist van de hoed en de rand van het seksueel misbruik aangezien hij tot een van de smerigste congregaties in Nederland behoort (Salesianen), waar zo ongeveer 1 op 3 leden zich heeft schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van minderjarigen. Hij loog geheel in lijn met de R.K. traditie glashard in de pers hiervan op de hoogte te zijn, toen de rel uitbrak, probeerde snel het probleem zo breed mogelijk te trekken en liet ook nog eens de gelovigen in de straat opdraaien voor 50% van de kosten terwijl seksueel misbruik voor 95% een probleem is van regulieren. De andere bisschoppen keken toe en stemden in, zoals zij dat ook deden toen inmiddels "kardinaal" Eijk al liegend een advocaat had geinstrueerd om namens de conferentie tegen mij een tuchtklacht in te dienen terwijl de conferentie van niets wist. Hiermee stemde de conferentie als trouwe vrindjes van Eijk achteraf klakkeloos in; groepssolidariteit van de herders gaat boven de door de herders toegebrachte schade aan een lid van de kudde (die dat jaar ook haar beide ouders zag overlijden en daarbij ruim honderd uur moest besteden aan het voeren van verweer in een tuchtzaak tegen de NL Bisschoppen Conferentie, terwijl die tijd hard nodig was voor andere zaken).

Hardnekkig wordt trouwens door de bisschoppen ook verzwegen wat de Commissie Deetman heeft gekost. Dat gebeurt ook met de actuele cijfers van het kerkbezoek en de recente opbrengsten van collecten en kerkbijdragen.  Liegen, ruecksichtslos beschadigen en verzwijgen zijn vast onderdeel van de bedrijfscultuur van de Nederlandse bisschoppen. Zo lang dat niet is veranderd blijft mijn advies: geen cent voor de kerkbijdrage en geen seconde vrijwilligerstijd. Die kunnen beter worden geinvesteerd om het fatsoen in dit verziekte milieu te doen terugkeren -daar wordt dan ook hard aan gewerkt. "Jesus would have wanted"!

zaterdag 1 september 2012

Kardinaal Martini - het is laf om posthuum een grote mond op te zetten

Van de website van de NOS:

"De gisteren overleden kardinaal Carlo Martini heeft in zijn laatste interview gezegd dat de katholieke kerk "200 jaar achterloopt" op de rest van de samenleving. Het gesprek is gepubliceerd in de Italiaanse krant Corriere della Serra.

Het interview met de 85-jarige Martini is begin augustus gehouden. Daarin zegt hij ook: "Onze cultuur is verouderd. De kerk is moe, onze gebedsruimten zijn leeg en onze rituelen en kleding zijn te pompeus."

Martini stelt dat als de katholieke kerk niet wat meer open staat voor de moderne samenleving, bijvoorbeeld in de houding tegenover echtscheidingen, de volgende generaties geen vertrouwen meer zullen hebben in de kerk".

Commentaar:
Het is buitengewoon laf te bepalen dat na je dood de wereld mag weten hoe je afgeeft op een instituut waaraan je levenslang je inkomen en je status hebt ontleend. Zou het tijdstip van publicatie afhankelijk zijn gesteld van het geprognostiseerd passeren van het tourniquetje van Sint Petrus? Dubbel laf!

Martini is van hetzelfde genre als Danneels -zalvende boekjes schrijven en ondertussen stiekempjes afgeven op het instituut waarbij Danneels ook nog eens als een boze kleuter spoorslags vertrok nadat het conclaaf hem niet tot paus had gekozen - hetgeen in ieder geval mag worden aangemerkt als bewijs van de werkzaamheid van de Heilige Geest. Met buigen voor de tijdgeest en de waan van de dag wordt de Kerk niet duurzamer maar marginaler. Kijk maar hoe het de inmiddels verdwenen AMB is vergaan met alle knievallen en buigingen voor de gevoelens en opvattinkjes van de babyboomers. 

De RKK loopt niet 200 jaar achter maar is van alle tijden -en van alle plaatsen. Dat neemt niet weg dat er binnen die Kerk in scharlaken en paars het nodige uitschot rond loopt, waarvan wij mogen bidden dat betrokkenen  nog in dit leven daarvoor de rekening krijgen. Aan mij zal het niet liggen!

Aartsbisschop elect beschonken achter het stuur met zijn moeder in de auto

 Geplukt van internet: 

"The San Diego city attorney's office says the Roman Catholic archbishop-designate of San Francisco has been charged with two misdemeanors stemming from his arrest for allegedly driving under the influence.

The city attorney's office said Friday that the Rev. Salvatore Cordileone is accused of one count of driving under the influence and one count of driving with a blood-alcohol level greater than the legal limit of .08 percent.

The 56-year-old Cordileone is currently bishop of Oakland and is scheduled to be installed as archbishop of San Francisco on Oct. 4.

Cordileone was stopped at a DUI checkpoint last weekend while driving with his mother and a visiting priest after dinner with friends".

Commentaar:
Geconstateerd kan worden dat hier in ieder geval op het terrein van de persoonlijkheidsvorming iets grondig is mis gegaan. Onmatig gedrag met gevaar voor personen (je moeder, God betere het!) en zaken.

Dit lijkt mij minimaal een valse start voor een bisschop die als beoogd ijzervreter is benoemd in het Vaticaan van de US homoscene, Sam Francisco.

Pontificia Academia Latinitatis

Van  de Telegraph:

"Vatican officials want to see the language of Cicero and Caesar spread beyond the walls of the tiny city state, the only place in the world where ATM cash machines give instructions in Latin.

They say Pope Benedict XVI is preparing to establish a new pontifical academy for the study and promotion of Latin, to be known as the "Pontificia Academia Latinitatis".

Cardinal Gianfranco Ravasi, the president of the Pontifical Council for Culture, said the academy will be staffed by "eminent academics of various nationalities, whose aim it will be to promote the use and knowledge of the Latin language in both ecclesiastical and civil contexts, including schools."
Latin remains the official language of the Roman Catholic Church and the idea is that if more people understand it, it will be easier to explain and disseminate the Church's teachings".

Kanttekening:
Vooruitlopend daarop zou in kerkprovincies alvast eens gekeken kunnen worden naar de kwaliteit van het Latijns onderricht en de bijscholing van het zittend presbyterium, bijvoorbeeld digitaal.

Dat leidt weer een beetje af voor de criminele viespeuken onder hen die anders kinderporno op de computer gaan bekijken. Visitatie van de computers van het presbyterium in dit opzicht lijkt mij ook wel iets bijvoorbeeld voor de staf van het aartsbisdom. Dat leidt die staf weer een beetje af van het indienen van onterechte tuchtklachten tegen mede-gelovigen en zo. Zo zijn onze manieren!