vrijdag 29 juni 2012

RKKnipsel: "Zwijgen bisdom onaanvaardbaar"

"Het bisdom Roermond heeft ook naar de maatstaven van de jaren vijftig 'onaanvaardbaar' gehandeld door 37 verdachte overlijdensgevallen bij instelling Sint Joseph in Heel te verzwijgen. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM).

Eind jaren vijftig werden vicaris-generaal Van Odijk en rector Tillemans al door de Arbeidsinspectie gewezen op de overlijdens. Ze besloten na een beperkt intern onderzoek de zaak te laten rusten. Het bisdom zei donderdag het te betreuren dat destijds geen aangifte is gedaan en noemt het uitblijven van aangifte 'onverklaarbaar'.

Naschrift:
Dat er geen aangifte werd gedaan door het bisdom is wat mij betreft niet onverklaarbaar maar zeer verklaarbaar. Wat dode zwakzinnigen waren kennelijk onvoldoende om het bisdom in beweging te brengen. Er werd gereageerd op de automatisch piloot van het in dit geval letterlijk doodzwijgen in combinatie met de doofpot. Een gevaarlijke crimineel werd geen stroobreed in de weg gelegd. Het bisdom is er nu als de knippen bij om te zeggen dat het "onthutst" is maar ik vermoed dat die onthutstheid niet wordt ingegeven door wat er is gebeurd, maar doordat anderen daar nu van de op hoogte zijn.Wie meent dat het bisschoppenteam anno nu anders werkt, vergist zich.

"Debiteuren ervaren overheid als obstakel bij oplossing van schulden"

Van nu.nl:

"Veel mensen met schulden die aankloppen bij de schuldhulpverlening in hun gemeente, voelen zich niet serieus genomen. In hun ogen wordt er altijd van uitgegaan dat ze zelf schuldig zijn aan hun penibele financiële situatie, terwijl dit lang niet altijd terecht is. Zij ervaren de overheid vaak als obstakel bij het oplossen van hun problemen.

De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer zegt in een rapport, dat vrijdag wordt gepubliceerd, dat hij daarover de nodige klachten heeft ontvangen van schuldenaren. Hij vindt daarom dat mensen in financiële nood met meer respect moeten worden behandeld.

Volgens de ombudsman komt uit de klachten het beeld naar voren dat schuldenaren vaak lang moeten wachten voor een eerste gesprek plaatsvindt met de schuldhulp. Uit rondetafelgesprekken bleek dat de bureaucratie de laatste jaren is toegenomen.

'Schuldenaren klagen ook dat niet direct contact wordt gelegd met schuldeisers. Hierdoor lopen bestaande schulden op en soms ontstaan hierdoor ook weer nieuwe schulden.''

Bovendien lopen door toedoen van de overheid, schulden soms onnodig op, constateert Brenninkmeijer. Veel mensen klaagden in de eerste maanden van 2012 over de onterechte verrekening van lopende toeslagen (bijvoorbeeld voor huur en zorg).

Vooral mensen met lage inkomens kwamen daardoor acuut in de financiële problemen. De overheid zou ook als schuldeiser steeds vaker dwarsliggen.

Schuldhulp moet niet alleen oog hebben voor de financiële problemen, aldus de ombudsman. Vaak zijn er meerdere problemen en diverse hulpverleners betrokken. Het komt voor dat schuldenaren bij diverse hulpinstanties op de wachtlijst staan, waardoor de schuldenproblematiek onnodig wordt vertraagd.

Brenninkmeijer waarschuwt ervoor dat brede en toegankelijke schuldhulp in gevaar dreigt te komen. Meer mensen kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen, terwijl er bij de overheid minder geld is om die mensen te helpen. Er kan volgens hem meer worden gedaan aan preventie. Hij ziet dat jongeren steeds vaker worden geconfronteerd met geldzorgen. De overheid zou hen vaker op tijd bewust moeten maken van de risico's".

Amendement Sterk: "voorkomen dat burgers zonder enige vorm van inkomen raken"


"Met dit amendement vervalt de verplichting tot buiten werking stelling van de beslagvrije voet in de bijstand. Hiermee kan voorkomen worden dat burgers drie maanden zonder enige vorm van inkomen raken met alle kwalijke maatschappelijke consequenties en kosten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Met name als het om gezinnen gaat, moet worden voorkomen dat kinderen de dupe worden

Teneinde dit mogelijk te maken, regelt dit amendement dat de verplichte verrekening van de bestuurlijke boete bij recidive over de beslagvrije voet een discretionaire bevoegdheid van het college van B&W en de Sociale verzekeringsbank wordt. In verband hiermee kan de mogelijkheid om bij dringende redenen af te wijken van de eerdere verplichte verrekening worden geschrapt. Ook wordt geregeld dat de uitoefening van deze bevoegdheid wordt vastgelegd in een gemeentelijke verordening, zodat de gemeenteraad het beoogde gemeentelijke beleid kan vaststellen".

donderdag 28 juni 2012

Klaver (Groenlinks): "Omwille van vergelding creëert het kabinet nieuwe problemen""Naast verdriedubbeling van de boetes en voorwaardelijke gevangenisstraffen, vindt de fractie van GroenLinks het naar nul brengen van de uitkering voor drie maanden tot vijf jaar een grote daad en niet in alle gevallen verstandig. Formele uitsluiting van een uitkering mag dan uit het wetsvoorstel gehaald zijn, het effect van het huidige voorstel blijft hetzelfde. Niet alleen blijven de bezwaren vanuit artikel 6 van het EVRM staan, omwille van vergelding creëert het kabinet nieuwe problemen. Ook deze mensen moeten immers hun huur betalen, eten en hun kinderen onderhouden. Uiteindelijk zal de samenleving het kostenplaatje van dit ogenschijnlijk zero-tolerancebeleid gepresenteerd krijgt. Daarnaast worden gemeenten met deze wet ook nog eens verplicht om hun zorgplicht te verzaken door bij te dragen aan het sneeuwbaleffect".

Koser Kaya (D66): "Altijd voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum terechtkomen"

"Fraude moeten wij, zoals gezegd, keihard aanpakken. Wij moeten echter altijd voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum terechtkomen. Het amendement van mevrouw Sterk om gemeenten meer beoordelingsvrijheid te geven als het gaat om het wegvallen van de beslagvrije voet bij fraude in de WWB, is daarom door mij medeondertekend".

Ortega (CU): "Zelfs mensen die in gevangenis zitten krijgen te eten"

Nog eentje dan uit het verslag:
"De verplichting tot het buiten werking stellen van de beslagvrije voet in de WWB gaat mijn fractie echter te ver. Mensen houden dan geen geld over voor de meest noodzakelijke zaken zoals eten. Zelfs in het laagste sociale vangnet van de bijstand vervalt de beslagvrije voet voor drie maanden. Wij kunnen wel zeggen "eigen schuld dikke bult", maar dit kan tot grotere problemen leiden die als een boemerang bij de gemeente terugkomen met nog meer maatschappelijke kosten tot gevolg. Ik kan mij niet voorstellen dat de staatssecretaris dit wil. Hoe ziet hij dit voor zich? Zelfs mensen die voor een erge misdaad in de gevangenis zitten, krijgen te eten".

Karubulut (SP): "Moeten kinderen in gezinnen zonder inkomsten leven van de lucht"?

Nog een pareltje uit het verslag van gisteravond:
"De beslagvrije voet is een bestaansminimum dat wij in wetten hebben vastgelegd, omdat iedereen in Nederland in bed, bad en brood, dus in de primaire levensbehoeften, moet kunnen voorzien. Het is de vraag of het effectief en wenselijk is om deze ondergrens van het inkomen los te laten. Mijn partij denkt van niet. Als mensen drie maanden tot wel vijf jaar geen enkel inkomen hebben, ontstaan er veel grote maatschappelijke problemen. Niet alleen kunnen mensen de vaste lasten dan niet meer betalen, maar ook de noodzakelijke medische hulp en basisbehoeften als eten en drinken niet meer. Uiteindelijk kan dat leiden -- daar waarschuwen maatschappelijke organisaties voor -- tot huisuitzettingen, hogere ziektekosten en meer criminaliteit. De rekening wordt zo alsnog veel hoger en die wordt aan de samenleving gepresenteerd. Het middel om het probleem op te lossen is dan volgens mij nog erger dan de kwaal.

Wij maken ons vooral grote zorgen om gezinnen die straks drie maanden geen inkomsten meer hebben. Moeten de kinderen in die gezinnen dan straks leven van lucht? Ik vind het echt onverantwoord, zeker als er sprake is van kinderen in het gezin, om hiermee op deze manier om te gaan. De gemeenten hebben en houden ook voor die kinderen natuurlijk een zorgplicht. Misschien zal de minister straks zeggen dat gezinnen altijd nog kunnen gebruikmaken van de leenbijstand of de hardheidsclausule, maar hoe stevig is het wetsvoorstel als wij op dit soort zaken moeten bouwen en als kinderen op die manier eigenlijk overgeleverd zijn aan de willekeur van ambtenaren en gemeenten? Hierop krijg ik graag een reactie. Mij is in het wetsvoorstel niet duidelijk geworden wanneer de bijzondere omstandigheden waarbij de beslagvrije voet wel wordt gerespecteerd, zich voordoen. Ook op dit punt heb ik een amendement".

Mirjam Sterk (CDA): "Waar blijft de reactie van het kabinet op “Paritas passé”?"

Uit het ongecorrigeerd verslag van de plenaire vergadering van de Tweede Kamer van gisteravond:
"We hebben het nu toch over de belastingvrije voet, dus wil ik vragen wanneer wij een reactie tegemoet kunnen zien op het onderzoek Paritas Passé. Daarin werd gesteld dat de belastingvrije voet vaak niet wordt gerespecteerd en werd aandacht gevraagd voor de schrijnende gevolgen die dat kan hebben. 

Schulden moeten worden afbetaald, maar het kan bij schulden ook onbedoeld van kwaad tot erger gaan, omdat mensen niet met elkaar communiceren en niet in de gaten hebben wie er allemaal geld eisen. Dat onderzoek doet hiervoor een aantal voorstellen. Ik heb al een aantal weken geleden aan het kabinet gevraagd om een reactie daarop. Ik zou graag willen dat die binnenkort naar de Kamer wordt gezonden".

woensdag 27 juni 2012

LOSR: "Fraudewet veroorzaakt nieuwe schulden"


"De Tweede kamer behandelt een wetsvoorstel om uitkeringsfraude harder aan te pakken. De boetes worden gelijk gesteld aan het fraudebedrag en bij recidive anderhalf maal het fraudebedrag. Wanneer sprake is van recidive en men ontvangt nog een uitkering, dan wordt de boete gedurende vijf jaar volledig op de uitkering in mindering gebracht. Wanneer men een bijstandsuitkering ontvangt, zal gedurende drie maanden geen uitkering worden verstrekt.

Aanpak
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) is van oordeel dat fraude zoveel mogelijk met preventieve maatregelen voorkomen moet worden. En als er wel gefraudeerd wordt rechtvaardigt dat een stevige aanpak. Fraude ondergraaft de solidariteit die aan sociale verzekeringen en voorzieningen ten grondslag ligt.

Verdubbeling schulden
De door het kabinet voorgestelde aanpak schiet echter z’n doel voorbij. Het fraudebedrag, verhoogt met belastingen en premies, wordt verdubbeld met een boete wat op zich zelf al tot een uitzichtloze situatie zal leiden omdat de schulden meer dan verdubbelen. Bij recidive gedurende drie maanden de boete volledig in mindering brengen op de bijstandsuitkering, leidt eveneens tot nieuwe schulden. Noodzakelijke uitgaven als huur en energie komen in het gedrang met een voortzetting van een neerwaartse spiraal tot gevolg. Straffen door geen uitkering te geven, door megaschulden in het vooruitzicht te stellen, helpt dat fraude te voorkomen?

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken komt naar voren dat de meeste Nederlanders willen dat de uitkering al dan niet tijdelijk gestopt wordt bij fraude. Er is dus kennelijk draagvlak voor deze maatregelen. Maar is bij het onderzoek ook betrokken wat de maatschappelijke effecten zijn van het stopzetten van de uitkering bij fraude? Zicht op deze effecten zal het draagvlak verkleinen.

Paritas Passé
De LOSR/MOgroep heeft samen met de Hogeschool Utrecht in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) onderzoek gedaan naar de gevolgen van ongelijke incassobevoegdheden voor debiteuren en crediteuren. De overheid heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen ingevoerd die de ongelijkheid tussen schuldeisers vergroten. Het gaat dan om maatregelen als:
- dat bepaalde schuldeisers beslag op toeslagen kunnen leggen;
- de speciale regels die gelden voor de inning van de premie ziektekostenverzekering;
- het vereenvoudig bankbeslag door de belastingdienst dat zelfs een roodstand tot gevolg kan hebben.

Het meest zorgwekkende gevolg van deze ongelijke bevoegdheden is dat de beslagvrije voet, d.w.z. het gedeelte van het inkomen dat je bij loonbeslag minimaal over moet houden om van te leven, niet meer gewaarborgd is met alle gevolgen van dien.

Aanbevelingen
In het rapport Paritas Passé staan aanbevelingen die juist moeten voorkomen dat de overheid wederom nieuwe maatregelen neemt die de ongelijkheid tussen schuldeisers vergroot en de beslagvrije voet wederom onder druk zet, zoals: - ontwikkel een integrale Rijksincasso visie; - voer een incasso-effectrapportage in, als verplicht onderdeel, bij de totstandkoming van nieuwe bevoegdheden.

Pas op de plaats
De LOSR roept de Tweede kamer op een pas op de plaats te maken met deze nieuwe fraudewetgeving en van het kabinet te verlangen eerst de totale effecten in kaart te brengen. Voorkom dat de ongelijkheid tussen schuldeisers nog groter wordt en de debiteur nog verder onder het bestaansminimum zakt.

Namens de LOSR/MOgroep
Saskia Noorman-denUyl, voorzitter LOSR
André Moerman, voorzitter signaleringscommissie LOSR"

Vindplaats: schuldinfo.nl

Gefeliciteerd!Gelukwensen bij het slagen voor een VWO-examen, bestemd voor iemand die daar heel hard voor heeft gewerkt (en voor haar moeder)!

dinsdag 26 juni 2012

Nu ook op Binnenlands Bestuur: Beslagvrije voet respecteren is essentieel!

Zie deze link

Breaking! Leden van de Tweede Kamer: beslagvrije voet respecteren is essentieel!

Morgenavond behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel “Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving”, waarin vergaande sancties worden ingevoerd om uitkeringsfraude strenger aan te pakken. 

Er is geen discussie dat een strenge aanpak van uitkeringsfraude gewenst is. Er is echter wel discussie denkbaar of ter bereiking van dit doel ieder middel geoorloofd is. Nadja Jungmann en ik maken ons grote zorgen over de mogelijkheid die in het wetsvoorstel wordt geopend om bij incasso de beslagvrije voet buiten toepassing te laten.  

Wij publiceerden verleden week het artikel “Basale bescherming van wonen, energie en zorg is voor iedereen noodzakelijk”, zie link.  Zonder die bescherming worden debiteuren uit huis gezet, wordt energie afgesloten en kunnen zij onverzekerd raken voor zorgkosten. Voor de kosten draait vervolgens de gemeente uiteindelijk toch weer op wanneer in deze noodzakelijke levensbehoeften moet worden voorzien, met name wanneer er kinderen tot de huishouding van de debiteur behoren.

Hoe begrijpelijk de vergeldingsgedachte bij uitkeringsfraude en andere vormen van wanbetaling ook is, het is essentieeel ook in dat kader de beslagvrije voet te respecteren.

In het KBvG-rapport "Paritas Passé" is beschreven welke noodsituaties momenteel in Nederland ontstaan wanneer de beslagvrije voet niet wordt gerespecteerd. Het is noodzakelijk dat wel te doen. Niet om de debiteur te gerieven, maar om de maatschappelijke overlast te voorkomen die ontstaat wanneer in de basisbehoeften van debiteuren (en hun gezinsleden inclusief kinderen!) niet wordt voorzien.

Daarom ook hebben wij in het rapport onder meer gepleit voor Incasso Effect Rapportage (IER) bij wetsvoorstellen teneinde tijdig in het kader van de voorbereiding in kaart te brengen wat de gevolgen zijn voor nieuwe wetten voor debiteuren in problematische schulden. Bijvoorbeeld de Wet wanbetalers zorgverzekering en de overheidvordering van de fiscus hebben geleid tot onbalans in huishoudingen in een problematische schuldsituatie met soms ernstige, soms zelfs levensbedreigende gevolgen.

De Vaste Kamercommissie SZW vroeg op 11 april 2012 aan het kabinet op het rapport "Paritas Passé" te reageren. Verleden week schreef  Staatsecretaris De Krom  niet aan de Kamer maar aan de KBvG dat het kabinet er nog “in beraad”verkeert al dan niet aan dit verzoek van de volksvertegenwoordiging gevolg te geven. Zie link  Is het democratie in actie verzoeken van de volksvertegenwoordiging te negeren? 

Een zorgvuldige overheid moet oog hebben voor de noden van debiteuren in financiele moeilijkheid als gevolg van wetgeving waarover voorafgaand onvoldoende is nagedacht. Artikel 20 lid 3 Grondwet geeft burgers recht op bijstand indien zij niet in hun bestaanskosten kunnen voorzien. Het kan toch niet zo zijn dat diezelfde overheid burgers de mogelijkheid ontneemt om in hun bestaanskosten te voorzien!

Wij roepen de leden van de Tweede Kamer dringend op morgenavond
1. bij de incasso van vorderingen terzake van uitkeringsfraude de beslagvrije voet te respecteren;
2. bij gelegenheid van de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel het kabinet opnieuw op te roepen aandacht te besteden aan de problematiek van de samenloop van incassobevoegdheden die in het rapport "Paritas Passé" is beschreven.

zondag 24 juni 2012

Vertrek kardinaal Bertone en sanering Vaticaanse bestuurscultuur komt steeds dichterbij - nu Nederland nog!

Blijkens bijgaand artikel verschenen in La Stampa / Vatican Insider wordt inmiddels ook de paus wel na ruggespraak met kardinalen uit meer beschaafde delen der wereld duidelijk, dat een bestuurscultuur gebaseerd op Italiaans gerotzooi waarvan kardinaal Bertone een typische exponent is, geen toekomst heeft, tenminste niet als het  instituut haar geloofwaardigheid wil bewaren.

Kardinaal Bertone reageerde niet op mijn dringend verzoek om interventie nadat inmiddels kardinaal Eijk valsheid in geschrifte had gepleegd toen hij zogenaamd namens de NL Bisschoppenconferentie tegen mij een tuchtklacht indiende, hetgeen door de Nederlandse bisschoppenconferentie over mijn rug direct werd afgedekt. Zo dialogeren NL Bisschoppen met mede-gelovigen! Ook de Nederlandse bisschoppen kozen met deze doofpottechniek voor de bestuursstijl van Italiaans gerotzooi die het Vaticaan kenmerkt. Ook in Nederland moet dus dringend worden gesaneerd naar een fatsoenlijke bestuursstijl. Zolang deze kwestie niet tot mijn tevredenheid is opgelost, kunnen alle betrokkenen er op rekenen op mijn aandacht teneinde die sanering te bevorderen.

RKKnipsels: Father Lombardi outmanoeuvred


Reuters meldt:
"Burke, Fox's Rome-based roving correspondent for Europe and the Middle East, will assume the new post of "senior communications adviser" to the Secretariat of State, the key department in the Vatican's central bureaucracy.
Burke, 52, a native of St Louis, Missouri, has been working for Fox for 10 years. Before that he worked for Time magazine in Rome for 10 years. He worked as a stringer for Reuters in Rome early in his career and has also written several books, one about an Italian soccer team.
Burke's role - a revolution in the Vatican's communications structure - will be similar to that of communications advisers in the White House.
He will report directly to the Vatican's deputy secretary of state, Archbishop Angelo Becciu, the third-ranking person in the Vatican hierarchy. Father Federico Lombardi will remain spokesman".

Naschrift:

Professionalisering ten Vaticane is toe te juichen, ook op dit terrein. Nu de klachtenbehandeling nog! Bij de keuze voor iemand die voor Fox heeft gewerkt zijn wel kanttekeningen te maken aangezien Fox in ethisch opzicht nogal eens kort door de bocht  gaat met name ten tijde van Presidentsverkiezingen. Op twitter las ik al:  "Vatican to hire former #FoxNewscorrespondent to do their #PR for strategy of "those little boys raped their #priests"

Veel kansen voor "damage-control" zijn in de afgelopen jaren in de media gemist doordat als automatische reflex de vinger naar de media werd uitgestoken in plaats van de hand in eigen boezem te steken. We zullen zien hoe lang deze Burke het volhoudt in dit milieu en hoe lang dit milieu het volhoudt met hem.

Vraag is of ook de positionering onder nummer 3 in plaats van onder nummer 2 (Bertone) al een signaal naar buiten is van het toekomstig eclipseren van Bertone rondom diens verjaardag op 2 december.

Pater Lombardi zal vermoedelijk voortaan nog wel even in de rol van sprekende pop aanblijven en dan zachtjes van het toneel verdwijnen als een van de vele ongelukkige benoemingen onder dit pontificaat. Ik weet er nog wel een paar meer waar de enig aanvaardbare vorm van "damage control" demotie is. Wie de schoen past, trekke hem aan bijvoorkeur om daarna te gaan!

vrijdag 22 juni 2012

Basale bescherming van wonen, energie en zorg is voor iedereen noodzakelijk

Nadja Jungmann en ik schreven een artikel voor het Tijdschrift voor Schuldsanering onder bovenstaande titel:

"Op 9 januari 2012 stuurde de staatssecretaris De Krom de nadere memorie bij het wetsvoorstel Gemeentelijke schuldhulpverlening naar de Eerste Kamer (32 291).  Hierin komt duidelijk het beeld van de terugtrekkende overheid naar voren: “Mensen zijn primair zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en  oplossen van hun problematische schulden. Als iemand gemakzuchtig is en veel te optimistisch over zijn of haar financiële mogelijkheden dan is betrokkene daar in veruit de meeste gevallen zelf verantwoordelijk voor”.
Vanzelfsprekend zijn mensen zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van hun financiën. Ook is het van belang om overcreditering zoveel mogelijk te voorkomen. Dat gebeurt momenteel al doordat de banken in dit opzicht veel voorzichtiger zijn geworden. Daarnaast blijft preventie van belang om het ontstaan van nieuwe problematische schuldsituaties zoveel mogelijk te voorkomen. Niet iedereen beschikt zonder meer over de vaardigheden om de huishoudfinanciën goed te managen".

 "Met dit artikel willen we met klem onder de aandacht brengen dat de transformatie van schuldhulpverlening naar een tijdelijke voorziening voor de “happy few” de beleidsopdracht met zich brengt om tevens een  basale bestaansvoorziening te creëren voor de “unhappy majority” (en hun minderjarige kinderen!) voor wie een schone lei (voorlopig) buiten bereik ligt . Zij staan voor de opgave om met hun schulden verder te leven zonder keer op keer uit huis te worden gezet, van energie te worden afgesloten, dan wel problemen te hebben met hun zorgverzekeraar. Selecteren aan de poort is prima, maar wie buiten staat moet wel basale bodembescherming genieten. Dat is niet alleen in het belang van de debiteur maar strekt ook “tot nut van het Algemeen”.

Naschrift:
Nu het kabinet de ogen lijkt te sluiten voor de noden van zeer velen in Nederland die kapot worden gebeurt door schuldeisers -met Vadertje Staat voorop- is het meer dan ooit noodzakelijk dat politieke druk wordt ontwikkeld op dit onderwerp. Het kabinet moet zelfs nog nadenken of het genegen is in te gaan op een verzoek van het parlement ruim twee maanden geleden om een reactie te geven op "Paritas Passé", zie link.

Deze kwestie kan niet wachten tot de verkiezingen. Er gaan nu mensen kapot en worden zelfs tot zelfmoord gedreven. Dit is nu juist wel iets voor een spoeddebat met 30 handtekeningen!

donderdag 21 juni 2012

Kabinet nog steeds "in beraad" over verzoek Tweede Kamer om reactie op "Paritas Passé"

Uit een brief van Staatssecretaris De Krom aan de KBvG van 18 juni 2012:

"Het kabinet heeft momenteel het verzoek van de Tweede Kamer om een reactie op het rapport "; debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden in beraad"

Naschrift:
Het rapport werd op 11 april 2012 behandeld door de Vaste Kamercommissie SZW. Het kabinet denkt nu dus al ruim twee maanden na of het gaat reageren op het verzoek om een reactie van het parlement, terwijl duizenden debiteuren van dag tot dag aan den lijve de problemen ervaren die voor hen ontstaan uit de samenloop van incassobevoegdheden waardoor hun inkomen beneden de beslagvrije voet daalt.

Iedere dag dat met name de overheid als mega-crediteur (Belastingdienst, CVZ, CJIB) op deze manier over de rug van de kleine lieden doorincasseert is weer mooi meegenomen, zullen we maar zeggen.

Ik acht deze wijze van overheidsoptreden niet aanvaardbaar in moreel opzicht -en dan druk ik mij nog heel voorzichtig uit.

woensdag 20 juni 2012

Op deze wijze vult de Rabo haar zorgplicht in bij hypotheekachterstand

Van ANP Pers Support:

"Op 13 februari dit jaar pleegde een 57-jarige Leidenaar zelfmoord op de stoep van de Rabobank in zijn woonplaats. In de afscheidsbrief die bij zijn lichaam gevonden werd, verwijt de Leidenaar de Rabobank zijn zelf gekozen dood. In de brief legt hij uit dat de Rabobank zijn huis diezelfde dag zal veilen. Hij schrijft: 'Ik raad iedereen aan om nooit een hypotheek te nemen bij de Rabobank.' Ook verwijt de man de gemeente Leiden dat die hem niet genoeg zou hebben bijgestaan.

De 57-jarige man, Nick van Leeuwen, had eind 2007 600.000 euro hypotheek van de bank geleend. Hij had toen een bruto jaarinkomen van 10.002 euro. In 2006 was zijn bruto jaarinkomen 13.212 euro geweest. Met hulp van familie en vrienden wist hij lange tijd aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Eind 2011 lukte dat niet meer. Toen de betalingsachterstand was opgelopen tot 8133,16 euro, besloot de Rabobank het huis te veilen. Die veiling werd op de dag van de zelfmoord gewoon doorgezet. Het huis werd voor 280.000 Euro opgekocht door Bodemgoed BV, een dochter van de Rabobank. Het staat sinds deze week te koop voor 350.000 euro".

KBvG adviseert deurwaarders huishoudtoets niet meer toe te passen

Bericht van de KBvG:

"Ten aanzien van de huishoudtoets hebben wij de leden, gezien de brief van de minister, vanochtend als volgt geadviseerd:
1. Er wordt niet meer gevraagd naar de bronnen van inkomsten van de inwonende meerderjarige kinderen op de voet van art 475 g lid 2 Rv. en evenmin wordt de halveringssanctie toegepast als bronnen van inkomsten van inwonende meerderjarige kinderen niet worden gegeven (op de partners/echtgenoten blijft dit wél van toepassing);
2. bij de BVV-vaststelling wordt 475d lid 6 Rv. zo toegepast dat geen rekening wordt gehouden met inkomsten van de meerderjarige inwonende kinderen, uitsluitend met die van de partner;
3. voor de gezinsnorm wordt de echtgenoten-norm gelezen.

Met dit advies wordt dus afgeweken van de vigerende wetgeving en wordt geanticipeerd op de komende afschaffing van de wettelijke huishoudtoets.

Wij menen dat er goede grond is om af te wijken gezien de voorgenomen terugwerkende kracht. Indien daarop niet wordt geanticipeerd worden er bij derdenbeslag meer dan een half jaar lang bedragen geïnd waarvan nu reeds vaststaat dat deze met terugwerkende kracht zullen moeten worden gerestitueerd. Los van het restitutierisico en de administratieve rompslomp dat dat met zich mee zal brengen is het niet goed uit te leggen waarom de beslagvrije voet lager wordt vastgesteld op grond van een regel waarvan vast staat dat die met terugwerkende kracht zal worden afgeschaft.”

"Paritas passé" nu ook verkrijgbaar via boekhandel!

SDU vermeldt:

"De beslagwetgeving is complex. Er is al lang geen sprake meer van een eenvoudige rangorde tussen concurrente en preferente crediteuren. Dankzij allerlei bijzondere bevoegdheden duwen crediteuren elkaar steeds vaker opzij. Mede hierdoor wordt de
prikkel voor crediteuren om bij de toepassing van bevoegdheden tot het uiterste te gaan steeds groter. Daarnaast komen schuldenaren vaker terecht op een besteedbaar bedrag dat lager is dan de beslagvrije voet (=90% bijstandsnorm). Voor een groot deel van deze groep geldt dat zij dan niet meer in staat zijn om hun vaste lasten en noodzakelijke dagelijkse boodschappen te betalen.


Om de discussie te kunnen voeren over het belang van minimale bescherming van de debiteur alsmede de onderlinge verhouding van de crediteuren is inzicht in de praktijk noodzakelijk. Om daar in te voorzien is onderzoek uitgevoerd. Het rapport Paritas Passé is het resultaat van dit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

De onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (aangesloten bij de MOgroep) hebben op verzoek van de gerechtsdeurwaarders de knelpunten in kaart gebracht die de groep schuldenaren die
in een problematische schuldsituatie verkeren en hun schuldeisers in de praktijk ervaren als schuldeisers met verschillende preferente topposities zich melden voor verhaal van hun vordering".

Ook verkrijgbaar via bol.com

Arts brengt na ontmoeting op Kerstborrel psychiatrisch rapport uit over Vaticaans bankier

Bij het wegjagen van "God's banker" Gotti Tedeschi speelt onder meer het rapport van een arts een rol die hem had geobserveerd tijdens de Kerstborrel en  op die basis zonder medewerking en toestemming van de betrokkene een mening op schrift stelde die in circulatie werd gebracht. Zie link

Ten Vaticane stond as usual de wereld weer op zijn kop, niet omdat het rapport was uitgebracht maar omdat het was uitgelekt.

Onwillekeurig moest ik denken aan de kardinaal-aartsbisschop aan de Maliebaan die woedend reageerde toen zijn gedrag ten paleize aan de Maliebaan in een open brief door mevrouw Van Heteren-Hogenhuis werd gekwalificeerd als "autistisch". Zie link (die ik maar even heb opgeslagen aangezien ik denk dat het bericht nu wel snel zal worden verwijderd, nadat KRO/RKK na decennia ongehoorzaamheid uiteindelijk en terecht onder het juk door is gejaagd -zo principieel was men daar nu ook weer niet toen het arbeidsplaatsen kon gaan kosten).

Vatican "shaken by scandal"

Zie link met filmpje

"A tempest in the teapot" - ja ja -voor wie het wil geloven (genre modale, bisschop-aanbiddende lezer van het KN, waar trouwens ook nog een paar brieven van mij zullen neerdalen; ook op een stervend zwijn blijft de jacht geopend, wanneer het zwijn daartoe zelf fortiter reden heeft gegeven).

De deplorabele toestand ten Vaticane

De RKK heeft als automatische reflex de media te veroordelen wanneer deze schrijven over de miserabele toestand ten Vaticane zonder zelfs maar de moeite te nemen het bestaan van problemen als zodanig te erkennen,  laat staan er wat aan te doen -gelijk struisvogels maar dan wel met een erg grote bek. Zonder mediadruk echter was de Kerk echter nooit gedwongen het bestaan van het grootschalig seksueel misbruik van minderjarigen te erkennen. Zonder die druk namelijk was het geen probleem: "veel bidden lost alles op".

 "Der Spiegel" publiceerde over de deplorabele toestand ten Vaticane recent een artikel dat de moeite waard is in zijn geheel (drie webpagina's) te lezen, maar waaruit ik enkele passages citeer:

"The Vatican is disintegrating into dozens of competing interest groups. In the past, it was the Jesuits, the Benedictines, the Franciscans and other orders that competed for respect and sway within the Vatican court. But their influence has waned, and they have now been replaced primarily by the so-called "new clerical communities" that bring the large, cheering crowds to Masses celebrated by the pope: the Neocatechumenate, the Legionaries of Christ and the traditionalists of the Society of St. Pius X (SSPX) and the Priestly Fraternity of St. Peter -- not to mention the worldwide "santa mafia" of Opus Dei. 

They all have their open and clandestine agents in and around the Vatican, and they all own real estate and run universities, institutes and other educational facilities in Rome. Various cardinals and bishops champion their interests at the Vatican, often without an official or recognizable mandate. At the Vatican, everyone is against everyone, and everyone feels they have God on their side".

Naschrift: En ondertussen bleef de butler als zondebok van dienst in voorarrest van zijn vrijheid beroofd in een geimproviseerde cel in de Engelenburcht zonder tv maar waar hij wel heel veel kon bidden en iedere dag de gelegenheid kreeg te communie te gaan. Zo zijn onze manieren. Alleluia! 

Verzoeknummer zoals eerder toegezegd

"The crisis of the Church is a crisis of bishops"

Van Rorate Caeli:

"Doctrinal preambles, declarations, professions of faith, discussions without end: it can be quite difficult for a Catholic bishop to prove that he is Catholic.

Caritas in Rio
That is, not if he is the General Secretary of Caritas for Latin America and the Caribbean and President of Caritas Argentina, Bishop Fernando María Bargalló, of the Diocese of Merlo-Moreno, Argentina, responsible for the general administration of resources donated to the charitable activities of Caritas in a vast region filled with grave problems. He was recently in Mexico, for one of those endless useless meetings that characterize the post-Conciliar reality, with nothing to show for them - in this case, a meeting of the Latin-American and Caribbean Secretariat of Caritas Social Pastoral Ministry (Secretariado Latinoamericano y Caribeño de Pastoral Social Caritas - SELACC), preparing for some declaration on a current United Nations environmentalist meeting, in which the Caritas group is also present (image on the right, with Bishop Bargalló marked).

As mentioned above, he was recently in Mexico. Doing what? This is how he appeared today in several Argentine newspapers, joined by a representative of the fairer sex".

Naschrift:
"Words, words, words" op congressen van een hoog "drie maal drie=negen"-gehalte zonder feitelijke gevolgen na afloop, reizen en verblijven op de kosten van de Kerk en in de onderbrekingen met de muziek mee achter de wijven aan -in ieder geval orthofiel.

Ik was de afgelopen weken nogal druk met het wassen van andere varkens maar we gaan nu ook op dit weblog weer onverdroten verder met het reinigen van de zwijnenstal genaamd RKK NL.

U houdt nog het verslag van de alv VvLL van mij tegoed.

Zo betaalt Nederland (af en toe niet)

Persbericht GGN met link naar rapport:

"Incassospecialist GGN heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction ingeschakeld om het betaalgedrag van de Nederlander in kaart te brengen. In de incassobranche is GGN de enige die jaarlijks, dit jaar alweer voor de tiende keer, een dergelijk rapport opstelt. Het onderzoeksrapport geeft inzicht in een aantal opmerkelijke ontwikkelingen. In tegenstelling tot de uitkomsten van het onderzoeksrapport van vorig jaar waaruit bleek dat de economie in rustiger vaarwater leek te zijn gekomen en een positieve houding leek te ontstaan over de economische situatie in Nederland, blijkt dat het vertrouwen dit jaar weer sterk is gedaald: Nederlanders houden de hand op de knip en hebben er weinig hoop op dat de situatie verbetert. Dit uit zich ook in het betaalgedrag van de Nederlander. Werd in 2011 de betaling van rekeningen voornamelijk uit gemakzucht niet voldaan, in 2012 zal geldgebrek steeds vaker de oorzaak zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders weinig vertrouwen hebben in de toekomst. Ze voelen de gevolgen van de economische recessie sinds dit jaar in hun eigen portemonnee en zien het herstel van de economie somber in. 68 procent van de Nederlanders denkt dat de economische situatie de komende 12 maanden verslechtert. In 2011 was dit nog maar 32 procent. Het onderzoek geeft met de Betaalgedragindex (BGX) in één oogopslag weer of Nederland het afgelopen jaar beter of slechter is gaan betalen. Deze index voor het betaalgedrag van consumenten wordt samengesteld op basis van informatie over betalen, zoals het (te laat) betalen van rekeningen, de hoeveelheid en omvang van eventuele betalingsachterstanden en de vraag of consumenten wel eens rood staan. De BGX is in 2012 over het geheel met 3 punten gedaald in vergelijking met 2011, van 80 naar 77 punten. Dit houdt in dat het betaalgedrag verslechterd is. Opvallend is dat de BGX sterk afwijkt voor de verschillende inkomensgroepen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de BGX. 

Respondenten geven aan dat zij hun inkomen in 2012 hebben zien dalen. Zij verwachten dat het inkomen nog verder zal dalen vanwege belastingen en premies; ze gaan niet meer verdienen, maar wel meer betalen. Nederlanders met inkomens beneden modaal krijgen de hardste klappen te verwerken. Een gevolg hiervan is dat de Nederlandse consument de hand op de knip houdt en haar uitgaven zorgvuldig afweegt. In 2012 is minder aankopen doen de belangrijkste manier van bezuinigen. Dit in contrast tot 2011 waar bezuinigen in het teken stond van minder sparen. Concreet betekent dit minder vaak grote uitgaven en uitgaven aan luxe producten en een vermindering van gangbare uitgaven aan onder meer kleding en uitjes.

Op het moment van meting is er geen toename van het aantal Nederlanders met betalingsproblemen. Aangezien het rondkomen lastiger wordt, verwacht de consument in de toekomst wel problemen met betalingen. Echter de frequentie waarmee rekeningen te laat werden betaald, is in 2012 juist gestegen en zo is ook de hoogte van gemiddelde betalingsachterstand gestegen van 621,- euro in 2011 naar 822,- euro in 2012. De Nederlandse consument betaalt de zorgverzekering het vaakst te laat.

Ook omgevingsfactoren hebben invloed op het consumentenvertrouwen: Nederlanders krijgen via de media veel mee van de financiële situatie in Europa en ze worden overspoeld met berichtgeving over bezuinigingen in eigen land. Het aandeel Nederlanders dat verwacht dat de bezuinigingen van de overheid negatief uitpakken voor hun eigen financiële situatie, is het afgelopen jaar gestegen van 45 procent in 2011 naar 59 procent in 2012.

Voorzitter GGN, Henk Keizer: ‘GGN voert al tien jaar jaarlijks een onderzoek uit naar het betaalgedrag van Nederlanders. Doel van het onderzoek is om de betaalproblemen aan de kaak te stellen voor zowel consumenten als de zakelijke markt. GGN zou graag zien dat betaalproblemen beheersbaar worden en wil voorkomen dat er een uitzichtloze schuldsituatie ontstaat. We willen Nederlanders een spiegel voorhouden om te zien waar en waarom er problemen ontstaan in hun betaalgedrag.’

Naast het feit dat er achter de algemene trends voortkomende uit het onderzoek zeer uiteenlopende groepen Nederlanders schuilgaan (uiteenlopend in inkomen, opleidingsniveau en geslacht), is er ook rekening gehouden met waardenoriëntatie (Mentality-model). Dit is de manier waarop individuen in het leven staan. Het Mentality-model onderscheidt acht sociale milieus. Uit het onderzoek blijkt dat de waardenoriëntatie sterk van invloed is op het betaalgedrag en de betaalmoraal van consumenten".

Voorstel beperking recht op partneralimentatie

Uit de Telegraaf:

"Als het aan de PvdA, CDA en VVD ligt wordt de partneralimentatie teruggebracht tot een maximum termijn van 5 jaar, behalve als het huwelijk of de geregistreerde partnerschap korter heeft geduurd dan 3 jaar. Dan krijgt de partner helemaal geen alimentatie meer. De drie partijen zijn niet de enigen die aan dit voorstel werken: de PVV stelde begin dit jaar al een dergelijke wijziging van de partneralimentatie voor.

Er zijn twee uitzonderingen. Als er kinderen zijn moet er tot de jongste 12 jaar is alimentatie worden betaald. En als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft standgehouden, zal er tot een maximum termijn van 10 jaar moeten worden betaald".

dinsdag 12 juni 2012

"Former 'God’s Banker' could blitz Vatican"

Nadat in het kader van damage-control het Vaticaan volhoudt dat de kwestie butler op zich stond, gaat het lekken gewoon door in de Italiaanse media. De butler wordt ondertussen ten Vaticane nog vastgehouden en ondervraagd in voorarrest, maar ja dan had je ook maar niet voor een werkgever van dit type moeten gaan werken die zich niet alleen bemoeit met je ziel en zaligheid, maar er bovendien een eigen rechtssysteem op na houdt in een imperium ter grootte van Madurodam.

Het Vaticaan blijft niet alleen last houden van hardnekkige lekkages (die worden afgedaan als nadruppelen na de aanhouding van de butler), waarbij inmiddels ook in nieuwe "leaks" naar buiten wordt gebracht dat de butler na betrapping maanden geleden een dubbelspion was geworden om uit te zoeken wie er verder achter de lekkages zat: de op instigatie van onder meer kardinaal Bertone weggestuurde directeur van de Vaticaanse Bank IOR, Gotti Tedeschi, bleek thuis en op andere veilige plaatsen een dossier te hebben liggen waaruit zou blijken van de witwas-praktijken van de Vaticaanse bank (IOR) en van dubieuze partijen die daar rekeningen aanhouden.

Dit dossier is inmiddels in beslag genomen door de Italiaanse Justitie die "toevallig" een huiszoeking liet plaatsvinden bij Tedeschi in het kader van weer een ander onderzoek naar een relatie van Tedeschi. Het Vaticaan is ziedend en probeert het dossier van de Italiaanse autoriteiten terug te krijgen met een beroep  op -daar gaan we weer-  de Vaticaanse soevereiniteit. Aangezien het Vaticaan vaker onderzoeken van Justitie in Italie heeft gefrustreerd, zou de kans klein zijn dat het verzoek om teruggave wordt gehonoreerd.

Tedeschi vreest voor zijn leven en zou gewapende beveiliging hebben gevraagd van de Italiaanse politie. Een van zijn voorgangers, Roberto Calvi, werd in 1982 in Londen dood, opgetuigd als zelfmoord, bungelend aan een brug aangetroffen.Tedeschi werpt zich in de media nu op als martelaar voor de transparantie na eerst te hebben gezwegen na zijn ontslag onder verwijzing naar zijn respect voor de paus. In media wordt vermeld dat hij behoudend R.K. zou zijn, maar dat betekent uiteraard niet dat je gehouden bent waarheid en gerechtigheid te offeren in het belang van de club zoals dat door de machthebbers van het moment wordt gedefinieerd.

Volgens sommigen nemen de kansen af dat de volgende paus een Italiaan is, aangezien Italiaans te veel wordt geassocieerd met spelletjes -dit lijkt mij een nogal optimistische veronderstelling alsof niet-Italiaans betekent minder spelletjes.

Verder zijn er geen nieuwe berichten over de aangekondigde maatregelen van het Vaticaan tegen auteur en uitgever van het boek Santita die na verschijning van het boek werden aangekondigd.

Wie (buitenlandse) nieuwsbronnen wil lezen, zie bijvoorbeeld:
1. Reuters "Insight: Vatican bank-money, mystery and monsignors"
2. RT.com "Former 'God’s Banker' could blitz Vatican with cache of secret documents"
3. The Telegraph "Vatican denies Pope's butler was 'double agent' in Vatileaks scandal"
4. The Daily Beast "Vatican Banker Running Scared: Gotti Tedeschi Could Turn Whistle-Blower"
5. Vatican Insider- La Stampa "Vatican leak scandal: Formal interrogation of Pope’s butler begins"
6. The Sun Daily  "Vatileaks' scandal could weaken chances of Italian pope"

maandag 11 juni 2012

Scandalum VvLL: brief Riewald gericht aan alv niet behandeld: ZO ZIJN ONZE MANIEREN!


 Van latijnseliturgiegroningen.nl:

"Van verschillende kanten is mij bericht, dat mijn brief niet ter sprake is gekomen. De statuten van de VvLL kunnen blijkbaar met voeten worden getreden door het VvLL landelijke bestuur. Dat is ook niet moeilijk te begrijpen: er worden immers geen statuten verstrekt aan nieuwe leden. Voor alles moet blijkbaar worden voorkomen dat gewone leden inspraak kunnen uitoefenen. De Vereniging blijkt een middeleeuws karakter te hebben: alles wat Zuidwijk preekt is immers welgedaan. Ben benieuwd hoe de diverse strafklachten".

Naschrift:
"Tussen Keulen en Parijs,
Ligt de weg naar Rome
Al wie met ons mee wil gaan,
Die moet onze manieren verstaan.

Zo zijn onze manieren,

Zo zijn onze manieren,
Zo zijn onze manieren, manieren,
Zo zijn onze manieren!"
 
Muziek: Zo zijn onze manieren, manieren, zo zijn onze manieren!

Wordt Nederlands College door NL bisschoppenconferentie teruggegeven aan het Vaticaan

In de wandelgangen van de alv VvLL kwam aan de orde dat de Conferentie morgen beslist het gebouw weer aan het Vaticaan terug te geven -hetgeen een wel heel sprekende bevestiging zou zijn van het min of meer gecontroleerd uitbranden van de Nederlandse kerkprovincie.

Vraag is ook wat er dan met de Kerk der Friezen zal gebeuren?

Zou in dat proces de stem van de gelovigen die generaties lang hebben krom gelegen voor deze en andere projecten nog worden gehoord? Ik vermoed van niet. Mijn advies blijft ook om die reden: geen cent en geen seconde voor RKK NL totdat de bakens daar drastisch zijn verzet en wordt gewerkt op basis van waarheid en gerechtigheid.

De berichten over de alv VvLL stromen nog steeds binnen. Zoudt U die willen inzenden voor vanavond 21.00 uur? Dan begin ik aan het compilatie-artikel schrijven in de reeks Scandalum VvLl. Stay tuned!

zondag 10 juni 2012

Scandalum VvLL: alle dieren zijn gelijk maar bisschoppen zijn gelijker II

Een van de aanwezigen gisteren verzoekt mij toe te voegen dat bisschop Liesen achter de bestuurstafel was gezeten, kennelijk met de bedoeling  de woorden van de voorzitter nog meer kracht bij te zetten.

Scandalum VvLL: alle dieren zijn gelijk, maar bisschoppen zijn gelijker

Berichten stromen binnen over het verloop van de alv van gisteren. Ik ben doende een ander te compileren en kom daarop terug.

Zeer opvallend is in ieder geval dat de bisschop van Breda, die geen lid is, bij de vergadering aanwezig was hoewel hij wist dat deze een besloten karakter had en hij  als zodanig door het bestuur is toegelaten, terwijl zij dat ook wisten en dat zelf hadden geurgeerd. Alle dieren zijn gelijk maar bisschoppen zijn gelijker.

De bisschop meldde aan het einde van de tumultueuze vergadering lid te willen worden .... Lag dat op hetzelfde niveau als het afdekken van valsheid in geschrifte door de conferentie ten detrimente van een mede-gelovige!

zaterdag 9 juni 2012

Wens voor de leden die naar ALV VvLL van heden gaan

De leden van de VvLL die het vandaag nog kunnen opbrengen naar de alv te gaan wens ik veel sterkte in de goede strijd. Het zal niet meevallen omdat vele leden van goede wil al hebben afgehaakt uit begrijpelijke walging over het regime Zuijdwijk en zijn laatst overgebleven getrouwen. Het kan niettemin zijn dat er zegen op Uw activiteiten blijkt te rusten.

Ik geef U een citaat van Churchill mee:
"Never give in. Never give in. Never, never, never, never--in nothing, great or small, large or petty--never give in, except to convictions of honor and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.

Realiseert U zich ook dat de strijd van de "coalition of the willing" in ieder geval vandaag niet ophoudt; uiteindelijk wijken de machten van het Kwaad die de VvLL nu met list, leugen en bedrog in hun greep houden, voor het Goede. Dat laatste geldt trouwens niet alleen in dit geval.

Daarom tot slot nog maar een citaat van Churchill met film:
"We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender, and even if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our Empire beyond the seas, armed and guarded by the British Fleet, would carry on the struggle, until, in Gods good time, the New World, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old".

donderdag 7 juni 2012

Scandalum VvLL: brief Jaap Riewald latijnseliturgiegroningen.nl

De heer Jaap Riewald schreef ook een brief aan de alv en publiceerde die op zijn website latijnseliturgiegroningen.nl:

"N.a.v. de ontvangen uitnodiging voor Uw ALV hierboven genoemd verzoek ik Uw aandacht voor de volgende opmerkingen. 

- Rekening houdend met het gegeven feit, dat de laatste jaren van Uw Vereniging als ruzievol omschreven kunnen worden, waaraan het Algemeen Bestuur behoorlijk aan heeft bijgedragen, lijkt het mij verstandig dat het gehele Algemeen Bestuur opstapt.
- Graag breng ik in herinnering, dat het al weer een jaar of vijf geleden is dat Uw voorzitter Zuidwijk tijdens een kaderdag in Utrecht zijn bedroefdheid uitsprak over het feit dat er nog steeds geen secretaris gevonden was. Ik heb mij toen aangeboden. Uw voorzitter was blij met mijn aanbod en beloofde gauw contact met mij te zullen opnemen. Na zo’n vijf jaar is dat nog steeds niet gebeurd. Een betrouwbare partner.
Tijdens de ALV van 25 september 2010 weigerde Uw Algemeen Bestuur een ingezonden brief van de Erevoorzitter voor te lezen. Hij had stelling genomen in de “zaak” VvLL-bestuur versus Hans de Mol en het lid Wilmink. Dat was Uw landelijke bestuur niet welgevallig. Na lang aandringen van de aanwezigen werd deze brief toch voorgelezen, nadat eerst beweerd was dat er geen ingekomen stukken waren. Meteen heb ik toen e.e.a. verduidelijkt en aangegeven dat ik het beter zou vinden als Zuidwijk zelf zou opstappen. Het had geen vruchtbare grond gevonden bij het Algemeen bestuur.

- Uw Algemeen Bestuur vond het nodig om te gaan procederen tegen Wilmink en De Mol. Hoewel dat proces praktisch geheel verloren werd door Uw Algemeen Bestuur deden leden van datzelfde bestuur de indruk ontstaan dat zij dat proces glorieus gewonnen hadden.

- Wilmink en De Mol gingen akkoord met een mediationproces tussen Algemeen Bestuur en hun zelf. Dat is al weer een hele tijd geleden. Hoe is dat afgelopen? Is het überhaupt afgelopen of, en dat houd ik voor meer reëel, wil het Algemeen Bestuur e.e.a. stilzwijgend in de doofpot stoppen?

- Een voorbede, die wij iedere zondag horen: Heer, geef ons heilige priesters, wordt kennelijk niet waar gemaakt in de persoon van Cor Mennen. Hij mailt mij op 22 oktober 2010: “…. De Heer de Mol schijnt erop uit te zijn de schade voor iedereen zo groot mogelijk te maken…. Het blijkt gevaarlijk met de Heer de Mol samen te werken….” Mensen in een kwaad daglicht stellen: Heer geef ons heilige priesters! Ik vind het wel heel laf om niet te reageren. De gefrustreerde reactie van Mennen begrijp ik ook niet. Was het niet de eigen Erevoorzitter die De Mol door dik en dun verdedigde?

Met vriendelijke groeten,

Jaap Riewald".

Wij steken elkaar de messen in de rug maar er is Goddank geen verdeeldheid!

Zie deze link

Tromgeroffel in de verte!

Scandalum VvLL: geen nieuwe bestuursleden voorgedragen op alv 9 juni

Hoewel inmiddels zeven bestuursleden zijn vertrokken, worden er aanstaande zaterdag geen nieuwe kandidaten voorgedragen.

De resterende bestuursleden blijven als "partners in crime" kennelijk vooralsnog liever onder ons.

Toch zouden er wel nieuwe kandidaten zijn geweest die met hetzelfde sopje zijn overgoten:
1. pastoor Schilder uit Tilburg die nu al reageert op brieven aan het bestuur en die de erevoorzitter laat weten dat zijn brief aan de leden niet wordt behandeld, terwijl hij geen zitting heeft in het bestuur; is dat omdat hij tijdens een gezamenlijke vakantie (in civiel gekleed) een olifant heeft gedeeld met vicevoorzitter pastoor Mennen; zie foto, welke links ik van diverse lezers kreeg toegestuurd:
2. de Opus Dei-sympathisant Hinfelaar uit Utrecht die nu al in de kascommissie zit en die de gewoonte heeft wanneer hij mevrouw Stienstra bij het betreden van een kerkgebouw in de Salvatorparochie tegenkomt haar een grote mond te geven en haar toesnauwt dat zij aan kardinal Eijk excuus moet aanbieden; U ook veel devotie, meneer Hinfelaar, zullen we maar zeggen!
3. plebaan Van der Vegt die al tot over zijn oren in alle Willibrordruzies zit -waarover morgen meer- en die reeds ondergeschikt is aan de Maliebaan.

Waarom zouden trouwens zowel de pastoor van de Lodewijk als de plaatselijke bisschop (Rotterdam) aanstaande zaterdag schitteren door afwezigheid en twittert pastoor Schilder dat hij bezig is met de liturgie voor die dag? De kring wordt steeds kleiner, zie dit toepasselijke lied.

Verklaring Hans de Mol ‐ Strafaangifte tegen Zuijdwijk en de Vereniging voor Latijnse Liturgie


"Voorgeschiedenis
Vanaf 2000 ben ik als bestuurslid binnen de Vereniging voor Latijnse Liturgie zeer actief geweest. Begin 2010 constateerde ik onregelmatigheden in de administratie. Mij werd de gelegenheid onthouden mijn zorgen te bespreken in het algemeen bestuur, zelfs werd ten onrechte de mededeling verspreid dat ik tijdens een ziekteperiode zelf ontslag had genomen. Toen ik ten einde raad liet weten mijn zorgen te willen bespreken in de alv van 25 september 2010 werd er terwijl ik nog bestuurslid was een geheime bestuursvergadering gehouden om mij zoveel mogelijk onschadelijk te maken. Ik werd van mijn taken ontheven terwijl Zuijdwijk die opdroeg aan zijn ondergeschikten op het kantoor van het aartsbisdom. 

Nadat Zuijdwijk zijn e‐mailbox op de server van de Vereniging had laten vastlopen door deze twee jaar niet te legen, lag het e‐mailverkeer op het domein latijnseliturgie.nl plat en was het mijn taak als onbezoldigd systeembeheerder daarop actie te ondernemen. Bij het verhelpen van de storing constateerde ik dat Zuijdwijk verenigingspost deelde met andere medewerkers van het aartsbisdom, die geen bestuurslid waren, en zich daarbij negatief over mij uitliet. Ik heb direct aan Zuijdwijk laten weten dat ik dit noodzakelijkerwijs had geconstateerd en geen genoegen nam met zijn gedrag. Zuijdwijk wilde toen strafaangifte tegen mij doen bij de politie in Groningen, omdat ik zijn mailbox had gekraakt, en werd door de politie heengezonden. Wegens de machtspelletjes van Zuijdwijk waaronder gemanipuleerde notulen, waarbij hij bovendien telkens ondergeschikten in het bestuur wilde schuiven, nam de secretaris Jacqueline de la Porte ontslag. Het aanbod van ere‐voorzitter A.F.M. de la Porte om te bemiddelen werd afgewezen.

In de alv van 25 september 2010 weigerde Zuijdwijk een motie in stemming te brengen om mij in mijn taken te herstellen. Een brief van erevoorzitter De la Porte aan de alv werd niet behandeld. Nieuw te benoemen bestuursleden werden collectief benoemd via een applaus in plaats van daarover te stemmen. Een Kascontrolelid werd door Zuijdwijk ten overstaan van de hele zaal geschoffeerd toen hij stelde verbaasd te zijn om te horen hoe katholieken zo met elkaar kunnen omgaan. Gewoon lid Jos Wilmink was aanwezig bij de turbulente ledenvergadering en stuurde het bestuur vervolgens een brief met de vraag om opheldering. Hierop ontving Wilmink het verzoek zich niet met deze kwestie te bemoeien. Hij legde zich daarbij niet neer en bracht een bezoek aan mij om mijn kant van het verhaal te horen. Daarop stuurde Wilmink een tweede brief aan het bestuur van de VvLL met het verzoek deze kwestie op te lossen. Desnoods zou Wilmink de kwestie ook gaan bespreken op zijn website rkklokkenluiders.nl

Kort‐geding
Zuijdwijk ging spoken zien en dacht geheel onterecht dat Wilmink inzage had gehad in zijn overgelopen mailbox (die nota bene van de Vereniging was) en vertrouwelijke bestuursdocumenten en voornemens was die te gaan publiceren op zijn website. Om dit te voorkomen liet Zuijdwijk pro se en namens de VvLL Wilmink, mij maar ook mijn ouders, zuster en onze vennootschap onder firma dagvaarden voor de kort‐gedingrechter in ’s‐Hertogenbosch en vorderde dwangsommen van in totaal 2,25 miljoen euro! Ondanks dat Wilmink en ik via onze advocaten hadden laten weten pas op de plaats te zullen maken en geen acties te zullen ondernemen alvorens de rechter uitspraak zou hebben gedaan sleepte Zuijdwijk c.s. ons binnen 24 uur na ontvangst van de dagvaarding voor de rechter met als mogelijk doel om onze advocaten geen voorbereidingstijd te geven. Dit had hij verkeerd ingeschat want de advocaten van Wilmink en mij werkten ’s nachts door om goed voorbereid ter zitting te verschijnen. Het kort‐gedingvonnis stelde Wilmink, mijn ouders, zus en bedrijf in het gelijk. Ik werd ook in het gelijk gesteld behalve dat ik de nog op onze server aanwezig zijnde mailbox van de Vereniging aan Zuijdwijk moest overdragen en gehouden was bestuursinformatie geheim te houden. Ten aanzien hiervan heb ik en de mijnen hoger beroep ingesteld, dat aangehouden is in afwachting van de uitkomst van de mediation en de reactie daarop door de Algemene Ledenvergadering. Alle overige vorderingen van Zuijdwijk c.s. werden 2 afgewezen maar toch presenteerde hij in de pers dit vonnis als een overwinning.

Strafaangifte tegen De Mol en Wilmink
Direct na de zitting deden Zuijdwijk en de Vereniging strafaangifte tegen Wilmink en mij. Wilmink en ik werden herhaaldelijk uitgebreid verhoord door de regiopolitie Utrecht die daarvoor een aantal mandagen had vrijgemaakt.

Royement lidmaatschap
Ondanks het positieve vonnis voor Wilmink en mij bleven excuses van Zuijdwijk uit en in plaats daarvan werden wij op 3 december 2010 beiden als lid geroyeerd. Dit was de enige manier om van mij als bestuurslid af te komen, want zonder lidmaatschap van de Vereniging kun je geen deel uitmaken van het bestuur en daardoor behoefde Zuijdwijk geen instemming van de Algemene Ledenvergadering om mij als bestuurslid te ontslaan. Wij gingen in beroep bij het AB tegen deze beslissing.
 
Voorstel tot mediation
In maart 2011 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering te Oss opheldering gevraagd over deze handelwijze.Zuijdwijk kwam onder vuur te liggen maar hij probeerde opnieuw de boel te chanteren door te stellen dat het bestuur unaniem was en dat de leden allemaal tegelijk zouden opstappen of niet. Door mediation te accepteren kon het bestuur uiteindelijk zijn vege lijf redden. Daags daarna stapte echter al een bestuurslid op vanwege de handelwijze van dit bestuur. Binnen 3 weken volgden er nog 2 bestuursleden, hetgeen het totaal zet op 7 afgetreden bestuursleden. Wat er overblijft is een vrijwel exclusief Utrechtse club die in meer of mindere mate met het aartsbisdom verbonden c.q. daarvan afhankelijk is en een lid van de staf van het bisdom Haarlem.
 
Onregelmatigheden m.b.t. de mediation
Het DB deed er alles aan om mediation te frustreren en had de suggestie van mediation ook al afgewezen toen de voorzieningenrechter en de politie Utrecht dat hadden voorgesteld. Wilmink en ik waren daartoe steeds bereid. Tot mediation is het nooit gekomen. Tijdens de ledenvergadering in maart 2011 wees Zuijdwijk er uitdrukkelijk op dat de mediation enkel zou gaan over het royement van Wilmink en mij. Uiteindelijk bleek later dat de mediator op verzoek van Zuijdwijk ook de strafaangifte en Zuijdwijk privé als voorwerp van onderhandeling wilde maken. Hiermee gingen Wilmink en ik niet akkoord, want het is de officier van justitie die bepaalt of er vervolgd wordt.
 
Zuijdwijk en de Vereniging deden valse strafaangifte
Veel later bleek pas waarom Zuijdwijk daar belang bij had toen ik na zeer veelvuldig verzoek het dossier in handen kreeg met de strafaangifte. Namens zichzelf en de Vereniging heeft Zuijdwijk namelijk tezamen met Dols valse strafaangifte gedaan tegen mij door o.a. te stellen dat ik de privé‐computer van Zuijdwijk in Veelerveen zou hebben gehackt. Met de mediation probeerde Zuijdwijk deze valse beschuldiging onder tafel te schuiven,terwijl hij ondertussen wel via zijn advocaat druk op de officier van justitie bleef uitoefenen om mij strafrechtelijk te vervolgen. Uiteindelijk heeft de officier van justitie in december 2011 de zaak tegen mij onvoorwaardelijk geseponeerd. Wilmink is nooit aangemerkt als verdachte. Ik ga op korte termijn strafaangifte doen tegen Zuijdwijk, Dols en de Vereniging wegens valse strafaangifte tegen mij waarbij is gepoogd mijn professionele integriteit ter discussie te stellen als wapen om mij onschadelijk te maken binnen de Vereniging. Ik ga dat ook doen tegen de bestuursleden Mennen en Slijkerman die mij in brieven aan derden hebben belasterd en mijn integriteit in twijfel hebben getrokken.

Afloop mediation
Na maanden van radiostilte gaf de mediator op 28 september 2011 ineens geheel onverwacht per brief zijn opdracht terug omdat hij geen mogelijkheden zag om tot mediation te komen. Op dezelfde dag dat die brief van 3 de mediator door partijen ontvangen werd heeft de beroepscommissie van de Vereniging kans gezien een ca. 10 pagina’s tellende beslissing op het beroepsschrift tegen het royement te formuleren en te versturen. De opmaak is van de huisadvocaat van de Vereniging en Zuijdwijk, die ook de advocaat van het aartsbisdom is.

Kardinaal Eijk, de baas van Zuijdwijk
De hoofdkerk van de Vereniging in Utrecht
Soortgelijke problemen rondom de persoon van Zuijdwijk doen zich inmiddels ook voor m.b.t. de Utrechtse St. Willibrordkerk die door Eijk en Zuijdwijk tot ‘hoofdkerk’ van de Vereniging werd aangemerkt. Geleidelijk worden bestuursleden vervangen en wordt geprobeerd besturen te vullen met ondergeschikten en andere aanhangers van Zuijdwijk.
 
Zwartboek
Oud‐secretaris Jacqueline de la Porte heeft zich gedurende haar één‐jaar‐durende secretariaat een goed beeld van de praktijken van Zuijdwijk kunnen vormen. Zij heeft al deze gebeurtenissen opgetekend in een Zwartboek en dat vervolgens doen toekomen aan alle bestuursleden. Zij heeft daarop geen enkele reactie ontvangen, terwijl de problemen waar zij op wijst schrijnend en zorgwekkend zijn.

Tuchtklacht tegen mijn advocaat
De kardinaal‐aartsbisschop diende zogenaamd mede namens de bisschoppenconferentie ook een tuchtklacht in tegen mijn advocaat Mevrouw Mr. H.D.L.M. Schruer. In die klacht werd door de aartsbisschop en de bisschoppenconferentie ook uitvoerig de VvLL aan de orde gesteld. Die klacht werd afgewezen door de Deken van de Orde van Advocaten. Ook in dat geval presteerde de aartsbisschop het om in de media zijn verlies als “bevredigend” te presenteren.

Ledenvergadering op 9 juni a.s. te Leiden
Wilmink en ik willen over de kwestie dringend spreken binnen de Algemene Ledenvergadering, maar de toegang tot die vergadering wordt aan ons geweigerd, nu wij zijn geroyeerd. We worden niet in staat gesteld onszelf te verdedigen tegen valse aantijgingen. Opnieuw vindt de vergadering achter gesloten deuren plaats en probeert Zuijdwijk zo de ruimte te scheppen om zijn visie op te leggen en tegenspraak zoveel mogelijk te voorkomen.
 
Erevoorzitter De la Porte heeft weer een brief geschreven waarvan hij via derden al te horen kreeg dat die niet aan de leden zal worden gemeld en behandeld. Jos Wilmink en ik hopen –tegen alle hoop in‐ dat de alv aanstaande zaterdag toch orde op zaken stelt, ook nu wij er niet mogen zijn en dat om te beginnen een neutrale onderzoekscommissie wordt ingesteld om de onderste steen boven te halen. Gebeurt dat niet, dan voorzien wij dat de VvLL steeds verder afglijdt en uiteindelijk het
vermogen wordt besteed aan de Willibrordkerk. De Vereniging is gesticht om de liturgie in het Latijn te
bewaren; zo moet het blijven met een krachtig en integer bestuur. Dat betekent in onze visie dat het
overgebleven bestuur integraal moet verdwijnen.

Ik maak deze verklaring publiek omdat dit voor mij de enige mogelijkheid is om in de aanloop naar de vergadering mijn visie kenbaar te maken en te zorgen dat die kan worden gehoord in de vergadering

Kardinaal Eijk is herhaaldelijk op deze problemen gewezen en de schade die door zijn rechterhand Zuijdwijk is veroorzaakt. Hij luistert niet en weigert zelfs brieven van priesters hierover aan te nemen. Hij vindt het kennelijk aanvaardbaar dat Zuijdwijk een spoor van vernieling aanricht. Zuijdwijk c.s. hebben Jos Wilmink en mij op hoge kosten gejaagd.
 

woensdag 6 juni 2012

"Diplomaten offeren een butler om een boerenzoon te lozen"

Dat Monic Slingerland op detailniveau nog erg veel moet leren over de RKK blijkt uit bijgaand artikel. Niettemin is het artikel interessant ter vermeerdering van inzicht in de R.K. Beerput "su le sponde del Tebro".

Scandalum VvLL: brief van de erevoorzitter

"From: A.F.M. de la Porte
To: Latijnse Liturgie, Secretariaat

Aan het Bestuur en de leden van de Vereniging voor Latijnse Liturgie

Amstelveen, 2 juni 2012

Betreft: Ledendag 2012

Geacht Bestuur, geachte leden,

Dank voor uw uitnodiging voor de Ledendag 2012 te Leiden.

Ik zal daar niet bij aanwezig zijn.

Ik heb besloten om zolang dit Bestuur in functie is geen bijeenkomsten van de Vereniging meer bij te wonen.

Vroeger waren dit soort dagen een vreugdevolle ontmoetingsdag met gelijkgestemden, waar ook niet-leden welkom waren om kennis te maken met de Vereniging.

Sinds 2010 is dat veranderd. 

Door alles wat er sinds begin 2010 gebeurd is, schaam ik me eigenlijk erevoorzitter van deze club te zijn: rechtszaken; strafklachten; royementen; het cancelen van een mediation; een zwartboek waar niet op gereageerd wordt; de vele (bestuurs)leden die hebben bedankt; brieven die niet worden beantwoord; het zwartmaken van personen, waaronder ikzelf; belangenverstrengeling met het aartsbisdom en de NRL; een zwijgcultuur naar de pers toe; het niet volledig inlichten van de leden wat er allemaal speelt; geen openheid en transparantie, maar gesloten, geheime bijeenkomsten; enz., enz. Het is teveel om op te noemen.

Ik neem aan dat deze brief ook niet op de ledendag zal worden voorgelezen, want: “We kunnen nu eenmaal niet van jan en alleman brieven op de ledendag voorlezen.”

Ik zal deze brief daarom zelf wel verspreiden.

Hoogachtend,

A.F.M. de la Porte, erevoorzitter
voorzitter van de afdeling Amsterdam".

dinsdag 5 juni 2012

Mededeling deelnemers GGN-seminar huur Madurodam vandaag

De toegezegde teksten worden morgen geplaatst.

Met complimenten aan dagvoorzitter Wilfred Genee alvast dit filmpje:

Vereniging voor Latijnse Liturgie alv 9 juni 2012

De afgelopen twee weken heb ik tientallen e-mailberichten ontvangen in de aanloop naar de alv over het handelen van het bestuur in de periode na de vorige alv.

De komende dagen zal ik hierop uitgebreid terugkomen, ook opdat degenen die nog lid zijn met de juiste informatie de vergadering ingaan.

maandag 4 juni 2012

Vaticaanse beerput stinkt door

Uit de Telegraaf:

"La Repubblica komt zondag met nieuwe onthullingen op basis van Il Corvo. Zo zou er een geheim pact zijn tussen de 'premier' van het Vaticaan, staatssecretaris Tarcisio Bertone, en de persoonlijk secretaris van de paus, Georg Gänswein.
La Repubblica schrijft dat de redactie drie nieuwe geheime documenten van Il Corvo heeft gekregen met daarop met de hand geschreven aantekeningen van de paus. De Raaf wil laten zien dat de butler onschuldig is door zelf te blijven lekken, aldus de krant. „Stuur de echte verantwoordelijken van dit schandaal weg uit het Vaticaan: monseigneur Gänswein en kardinaal Bertone”, aldus Il Corvo volgens la Repubblica. „Weer moet de gebruikelijke zondebok betalen".

Commentaar:
In Italiaanse kranten komt verder aan de orde dat de butler op aanbeveling van Communione & Liberazione bij de paus is aangesteld en dat ook kardinaal Burke in het geheel zich niet onbetuigd laat onder meer omdat hij een boze brief in circulatie heeft gebracht over de besluiten van de paus omtrent de inderdaad wel heel opmerkelijke liturgie van het neocatechumenaat. Kortom, een stinkende beerput waarvan de stank niet is bestreden door de vrijheidsberoving van een katvangertje, waarbij het probleem ten onrechte wordt gezocht in het feit dat er is gelekt maar niet wordt onderkend wat de ernst is van hetgeen er naar buiten komt: ordinaire machtspelletjes nominatim ad majorem Dei gloriam.

Zie ook uitvoerig artikel NY Times

zaterdag 2 juni 2012

From the BBC: "Leaks and power plays in Vatican City"

Zie deze link:

"An interesting clue to the tectonic power shifts inside the Vatican, which continue as the Ratzinger papacy enters its eighth year, comes from an Italian blogger quoting an anonymous senior cardinal.

While the American cardinals and bishops declare war on President Obama over questions of religious freedom and the right to life, this cardinal says, inside the Vatican the cardinals are at war with each other.

The Vatican has denied any cardinals are involved in the leaks At a private birthday lunch Pope Benedict was overheard to remark: "These Italians, why are they always disturbing the Pope with their Italian quarrels?"

The College of Cardinals which will elect Pope Benedict's successor was skewed unfairly towards Italians when the last bunch of red-hat promotions were announced.

Italians still hold an undue proportion of votes and influence in a Church which is increasingly seen to be shifting south - away from its former Eurocentric mould.
The Pope intends to redress this imbalance by bringing more foreigners into Church governance, and increase the chances that when the white smoke goes up again to announce his successor, yet another non-Italian Pope might appear on the balcony of Saint Peter's to the acclaim of the faithful"

Naschrift:
Het verluidt in Rome dat er in december 2012 een inhaalconsistorie komt om de manipulaties van het vorige zoveel mogelijk te compenseren. We zullen zien!

Malaise in "hoofdkerk" Vereniging voor Latijnse Liturgie Utrecht

Enkele lezers melden dat er komende week geen Latijnse H. Missen zijn in de Willibrordkerk in Utrecht.

De mededeling van de Stichting Sint Willibrord Apostolaat luidt als volgt:

"Helaas kan de Hoogmis van 10.30 uur van aanstaande zondag niet doorgaan!Dit spijt ons zeer. Te meer daar dit de eerste keer is sinds 26 oktober 2008 (herstart van het apostolaat).
Dankzij de Vereniging voor Latijnse Liturgie hebben we elke zondagmorgen een priester gehad.
Het is nu echter niet gelukt een andere celebrant in te roosteren. Pas vandaag is hier duidelijkheid over ontstaan.
Ook vervallen volgende week alle doordeweekse HH. Missen.
Het rozenkransgebed, de Tridentijnse Hoogmis en de verdiepingsavond gaan zondag wel gewoon door!"


Naschrift:

Van deze stichting is de voormalig "secretaris-generaal" inmiddels alleen nog econoom van het aartsbisdom, Hans Zuijdwijk voorzitter, Zuijdwijk is ook voorzitter van de Vereniging voor Latijnse Liturgie waar inmiddels een groot gedeelte van het bestuur en de overige leden zijn vertrokken uit protest over zijn wijze van besturen. Over deze Vereniging binnenkort meer op dit weblog.

Ook de stichting apostolaat verkeert in conflict met de twee andere bij de Willibrordkerk betrokken stichtingen (eigendomsrecht en cultuur). De werkwijze is overal gelijk: met veel conflicten, waarbij alles geoorloofd is om tegenstanders te ruimen, op zoek naar de macht en vervolgens de zaak laten verkrotten.

De financiele toestand van de stichting apostolaat is slecht. Het laten vervallen van heilige missen maakt dat nog erger. Zou nu de kas van de Vereniging voor Latijnse Liturgie worden geplunderd voor deze plaatselijke hobby?

Er komen zeer weinig mensen in de Willibrordkerk, noch naar de Novus Ordo-liturgie noch naar de Tridentijnse liturgie op zondagmiddag. De Gregoriaanse schola zou overwegen niet meer te komen zingen bij de Tridentijnse Mis op zondagmiddag.

Ook in de Utrechtse kathedraal, die eveneens behoort tot de Utrechtse binnenstadparochie, is trouwens het kerkbezoek dramarisch teruggelopen na de heenzending van plebaan Schnell die werd verbannen naar een ander bisdom, terwijl zijn diocesane collega's toekeken, beducht als zij zijn voor eigen positie.

De nieuwe plebaan is niet in staat in de malaise in de binnenstadsparochie verandering te brengen. Kortom: goed gedaan, jochies! Ga vooral zo door.

vrijdag 1 juni 2012

John Allen publiceert samenvatting Sua Santita

John Allen is kennelijk net zo min als ik van plan zich te laten intimideren door Lombardi c.s. en is begonnen aan een samenvatting van het boek van Nuzzi, zie link.

"Drie medewerkers Staatssecretariaat verdacht in Vatileaks"

Van Sueddeutsch.de:

"Paolo Gabriele, der verräterische Kammerdiener des Papstes, sitzt in einer vatikanischen Arrestzelle. Noch ist er der einzige, der im Zusammenhang mit dem Skandal um gestohlene vertrauliche Papiere des Papstes festgenommen wurde. Doch es wird erwartet, dass Domenico Giani, Chef der Vatikan-Gendarmerie und ehemaliger Mitarbeiter des italienischen Geheimdienstes, wieder zuschlägt. Gerüchten zufolge sollen drei im Staatssekretariat des Heiligen Stuhls beschäftige Laien im Visier stehen".

Naschrift:
En wie heeft dit nu weer laten lekken naar een Zuid-Duitse krant? De paus zelf, zijn secretaris Georg G. of broer George R? Ligt er al weer een Lombardi-release klaar met "bedroefd", "treurig" en sneren naar de media over zoveel indiscretie?

Sister Act anno 2012: Amerikaanse zusters rollebollend over straat met Vaticaans curiepersoneel


Ongeveer 50 jaar te laat heeft de curie de jacht ingezet op inmiddels hoogbejaarde vrouwelijke religieuzen die vandaag keihard terugmeppen met een persverklaring op poten, zie National Catholic Reporter:

"Board members concluded that the assessment was based on unsubstantiated accusations and the result of a flawed process that lacked transparency,” the statement continues.

“Moreover, the sanctions imposed were disproportionate to the concerns raised and could compromise their ability to fulfill their mission. The report has furthermore caused scandal and pain throughout the church community, and created greater polarization.”

Ending by saying that the LCWR board understands that the Vatican’s move has “deeply touched” Catholics and non-Catholics alike, the statement says the board “believes that the matters of faith and justice that capture the hearts of Catholic sisters are clearly shared by many people around the world.”

“As the church and society face tumultuous times, the board believes it is imperative that these matters be addressed by the entire church community in an atmosphere of openness, honesty, and integrity,” the statement, which is available on the group's website, concludes".

Naschrift: Ik ben benieuwd wie pater Lombardi nu weer de schuld gaat geven van deze zeer voorzienbare rel en of er weer geschermd gaat worden met de gevoelsbeleving van de paus, die zich bij deze actie naar men zegt voor het karretje heeft laten spannen van de hoogbejaarde viespeukendekker kardinaal Law.

Zie ook "RKK diskwalificeert zichzelf verder door doleante vrouwelijke religieuzen VS na 45 jaar onder curatele te stellen"


"The Hunt for Thieves in the Vatican"

Wie meer tijd heeft dan ik nu leze: dit artikel

Over pressrelease Chiarelettere (uitgever Sua Santita) en de wraaklust van het Vaticaan

Persbericht Chiarelettere:

"The publisher Chiarelettere, following the controversy aroused by the publication of the book "Sua Santità" by Gianluigi Nuzzi, points out that its author, far from having handled any stolen goods as Vatican claims, has done his duty as a journalist, bringing documents of general interest to the attention of the public, in compliance with the laws of Italy and Europe.

We are surprised by some statements designed to invite the Italian Government to take a role that is not its responsibility in a democratic state. Therefore the parliamentary questionings that have been announced by some members of the political world against the publication do not appear as appropriate. Conversely, one would expect from the Italian political world a firm stance in defense of the freedom of information.

We are surprised at the continuous accusations of receiving stolen goods, evidently aimed at defaming the publisher and the author. It must be remembered that the Italian Supreme Court, also with reference to art. 21 of the Constitution, has repeatedly ruled that the receipt of confidential documents by a journalist cannot be considered a criminal offense, even if stolen by a third party to its rightful owner.

In addition, the European Court of Human Rights, enforcing art. 10 of the Convention, has repeatedly guaranteed and protected the right of journalists to circulate information confidential or subject to secrecy, to the extent of having condemned Member States for the stance taken against individuals who had done their job by drawing on secret or confidential sources".

Naschrift:
Het Vaticaan is uit op wraak in bloedrode letters. Geen middel wordt onbenut gelaten om schrijver en uitgever onder druk te zetten. Laf trouwens om wel aan te sporen tot vragen in het parlement maar geen uitvoering geven aan eerdere dreigementen om zelf te gaan procederen. Zou er al een negatief advies van een advocaat in het dossier liggen om dat te doen? De uitgever legt terecht nog maar eens uit dat in Italie buiten het Vaticaan sprake is van een rechtsstaat met een Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het Vaticaan vergeet voor het gemak ook maar even dat het haar eigen, door haar geselecteerde personeel is dat uit kennelijk onvrede met documenten strooit inde media die publicitaire waarde hebben al was het maar omdat daaruit een zeer hoge mate van kleingeestigheid van het instituut spreekt die iedere zinnige gelovige tot beantwoording van de vraag zal brengen of hij voor een dergelijk instituut tijd en geld over heeft.

Ondertussen wordt de zieligheid van de paus breed uitgemeten en vraag ik mij af of hij dan ook biechtvaders heeft die tegen hem zeggen: "Heb je OLH al bedankt voor deze beproeving en het onrecht je aangedaan. Dit brengt je dichter bij Christus door de kans je te verenigen met Hem in zijn onrechtvaardig Lijden"? Zo namelijk pleegt  het systeem de gaten dicht te smeren die zij eerst zelf heeft geslagen in de muur. De behoefte aan wraak pleegt in het forum internum niet zo te worden geapprecieerd (kan ik u uit persoonlijke ervaring verklappen). Bij een paus zal dat natuurlijk wel anders c.q. omgekeerd liggen dan bij een gewone sterveling hoewel ik mij uit het Evangelie meen te herinneren dat degene Wiens plaats de paus bekleedt, wraak ook ietwat minder prioritair vond.

Zelf zielig lopen doen in publieke toespraken en je medewerkers "rücksichtlos" (ja, ja!) verdacht personeel in een geimproviseerde cel laten mangelen en auteur en uitgevers van een onwelgevallig boek dreigen met procedures over het lekken van de inhoud en kamervragen laten stellen in plaats van excuus te vragen voor de rotzooi in eigen huis en de kleingeestigheid van het instituut vind ik niet zo'n sterke actie. Spindoctor Lombardi zou beter moeten weten als strategie van "damage control" voor een instelling nominatim gericht op de professionele heilshandel. Effect namelijk van wat er nu gebeurt is dat gelovigen massaal afhaken voorzover zij dat niet al hadden gedaan wegens het decennialang afdekken van misdadigers die seksueel misbruik pleegden met kinderen die aan hun zorgen waren toevertrouwd.

Juridisch interessant is ook dat een brief eigendom blijft van de schrijver. Bij mij hebben tot heden noch de SJ noch de familie Brenninkmeijer zich gemeld met klachten over de Nederlandse vertaling van de brief, uit het hoofdstuk van het boek dat ik met toestemming van de auteur en uitgever heb gepubliceerd met ernstige kritiek op de inmiddels tot kardinaal gebombardeerde aartsbisschop van Utrecht. Zodra het Vaticaan zich bij mij vervoegt, laat ik U dat weten! Of wordt het weer een tuchtklacht die wordt afgewezen waarna de advocaat van klager na afloop in de pers verklaart "tevreden" te zijn. Zo,  waarde lezers, wordt in Nederland het geld besteed dat U aan de Kerk doneert: advocatenrekeningen voor verloren procedures tegen mede-gelovigen die toevallig ook nog advocaat zijn waarbij de aartsbisschop ook nog eens niet schroomt valsheid in geschrifte te plegen door in strijd met de feiten te stellen dat een klacht allereerst namens de conferentie aanhangig wordt gemaakt.