vrijdag 30 september 2011

Shame on you, Stimulansz!

Blijkens het weblog van Martijn Schut, waarvan iedereen weet dat het een advertorial is van adviesbureau Stimulansz, meent Stimulansz ten strijde te moeten trekken tegen Nadja Jungmann en haar in juli 2011 gepubliceerde onderzoek "Schuldhulpverlening loont". Nadja Jungmann deed dit onderzoek met de Hogeschool Utrecht en adviesbureau Regioplan.

Martijn Schut meent -zonder te linken naar het onderzoek van Nadja Jungmann- een trap na te moeten geven in de vorm van het intrappen van een open deur: schuldhulpverlening loont namelijk niet als je de verkeerde, dure instrumenten inzet.

Stimulansz heeft bijna drie maanden later een door SZW gefinancieerd onderzoek over een vergelijkbare onderzoeksvraag gepubliceerd en meent daaraan voor zichzelf nog wat commerciele spin off te moeten verbinden door het aanbieden van maatwerk-advies over vragen die niet spelen op het niveau van de individuele gemeente  maar die op algemeen niveau kunnen worden beantwoord.

"Jalousie de metier" komt ook bij adviesbureau's voor maar de thans gekozen vorm en dan ook nog in het kader van commercialisering van open deuren acht ik wel erg  beneden peil.

Shame on you Stimulansz!

Old and wise

Incasso per drumband

Uit de Volkskrant:

"Indiërs die geen eigendomsbelasting betalen in de stad Bangalore, kunnen een drumband op de stoep verwachten. De gemeente loopt zoveel inkomsten mis, dat ze een band heeft ingehuurd om zoveel mogelijk herrie te maken bij de voordeur van de wanbetalers. Gehoopt wordt dat deze zich zo generen, dat ze de verschuldigde belastingen alsnog overmaken. 

Mensen betalen soms jaren geen, of in elk geval te weinig, belasting in India. Over het algemeen komen ze daar mee weg: het systeem is ondoorzichtig, de administratie totaal niet op orde, en ambtenaren zijn corrupt. Tegelijkertijd wordt er in het hele land geklaagd over de (inderdaad heel erg slechte) voorzieningen. 

De stad Bangalore hoopt het tij op een ongebruikelijke manier te keren, zo meldt de Times of India. In India is de familie-eer van groot belang, en die wordt natuurlijk te grabbel gegooid als de hele straat kan zien en horen dat iemand een wanbetaler is. Gewone herinneringen van de belastingdiensten worden domweg genegeerd.

Er heeft al een drumband op de stoep gestaan van een bedrijf dat meer dan drie jaar geen belasting heeft betaald. 'We maken zoveel herrie, dat er publiek op af komt', legt belastinginspecteur Siddaiah uit. 'Het is een soort shocktherapie.'

"Met problematische schulden is het lastig wonen"

Uit de column van Nadja Jungmann in Binnenlands Bestuur:

"De toename van de schuldenproblematiek leidt dus zowel op de huur- als koopmarkt tot problemen. De (dreigende) huisuitzettingen en het gebrek aan doorstroming omdat mensen ‘financieel vast’ zitten in hun koophuis leiden er enerzijds toe dat het herstel van sociaal zwakkere c.q. krachtwijken onder druk staan alsmede dat de woonomgeving in sommige koopwijken onder druk komt. De lange verkooptijd en slechte financiële positie van de eigenaren kan leiden tot een tekort aan onderhoud en verzorging van de woningen. Als er meerder woningen in een straat of wijk langdurig te koop staan kan dit effect leiden tot een beeld van verloedering, hetgeen de waarde van de woningen nog verder onder druk zet.

Ht is onwenselijk dat de restschulden die door bovengenoemde situaties en ontwikkelingen ontstaan zondermeer worden afgewenteld op de samenleving alsmede dat de woningmarkt op zowel de huur- als koopmarkt door de toename van de schuldenproblematiek niet voldoende in beweging komt. Voor de meeste huishoudens in een problematische schuldsituatie geldt dat zij deze niet zonder hulp van bijvoorbeeld een schuldhulpverlenende instantie kunnen oplossen. Ook geldt bijna zonder uitzondering dat deze groep een reëel risico loopt de huur- of koopwoning te verliezen. In een periode waarin een op de tien huishoudens zich in een dergelijke situatie bevindt, mag het in een Woonvisie niet ontbreken aan voorstellen om het risico op woonverlies als gevolg van schulden te beperken. Ook mag het niet ontbreken aan voorstellen die er toe leiden dat een eventueel onvermijdelijke restschuld zo laag mogelijk is. 

Samen met Rogier van Heijnsbergen (NVM-makelaar) wil ik de Tweede Kamer en het Kabinet vanaf deze plek in overweging geven om in het kader van de woonvisie ook te voorzien in de volgende vier maatregelen:

1. Realiseer een systeem van vroegsignalering. Snelle herkenning van het ontstaan van schulden op in iedere geval het terrein van het wonen als onderdeel van (problematische) schuldensituaties. Denk in dit kader aan een systeem zoals het voorgenomen Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) of een systeem dat een aantal cruciale trekken met dit systeem deelt. Een tweede spoor ten behoeve van vroegsignalering is het trainen en opleiden van werkvelden zoals de makelaardij, maatschappelijk werk, thuiszorg et cetera in het vroegtijdig herkennen van financiële problemen en verzorgen van een adequate doorverwijzing. 

2. Het uitwerken van een alternatieve aanbod voor huizenbezitters met schulden, waarbij het accent ligt op het behoud van de woning en/of het realiseren van een maximaal mogelijk opbrengst bij verkoop van de woning. Dit om de huidige praktijk te keren dat te veel huizen voor te lage bedrage van de hand gaan en de schuldenaren in kwestie met te hoge restschulden achterblijven.

3. Het maken van een beleid voor de voorzieningenrechter voor het goedkeuren van een koopovereenkomst in het voortraject van een veiling.

4. Het bevorderen van overleg tussen marktpartijen en hypotheekhouders op welke wijze een restschuld zodanig kan worden ingevuld dat deze beter gedragen en betaald kan worden".

"They do not believe that their parents have to work to earn money"

"Shopaholics and poor management of personal finances - these best describe a good number of Malaysian consumers.

On average, 41 are declared bankrupt every day, mostly due to credit card debts, while every weekend, about five million throng the 300-odd shopping complexes in the country.

These habits are among the shocking revelations on why Malaysian consumers cannot cope with the rising cost of living.

Fomca discovered that many of those declared bankrupt due to credit card debts were below 40 years old.

“And they do not care about the consequences,” said Fomca chief executive officer Datuk Paul Selvaraj. “Many are facing financial difficulties too early in life,” he told the Protect Our Pockets roundtable conference at Menara Star here on Tuesday night.

Selvaraj said Fomca would embark on a financial education push next month with emphasis on teaching the young. “In one of our surveys, we were shocked that many children did not even know where money came from,” he said, adding that most replied “the ATM (automated teller machine).

“And, they do not believe that their parents have to work to earn money,” Selvaraj added".

Vindplaats: thestar.com met dank aan Nadja Jungmann

Aartsbisdom Utrecht door Rechtbank Utrecht in het ongelijk gesteld

Van de website van het NRC:

quote

"De rechtbank Utrecht heeft een beroep op verjaring door de Rooms-Katholieke Kerk afgewezen in een zaak rond seksueel misbruik. Volgens de rechtbank heeft de Kerk “een bijzondere positie” in de samenleving.

“Dit is een lichtpuntje voor misbruikslachtoffers die de Kerk civielrechtelijk aansprakelijk willen stellen”, zegt Martin de Witte, advocaat van het slachtoffer dat naar de rechtbank stapte. Tot nu werd aangenomen dat civiele claims weinig kans maken omdat misbruik van vaak tientallen jaren geleden toch verjaard is.

De rechtbank moest gisteren oordelen over het toelaten van een getuigenverhoor in een zaak rond het mogelijke misbruik van een minderjarige jongen door een pastoor in Putten, in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het slachtoffer wil via het getuigenverhoor kunnen bepalen of een civiele bodemprocedure tegen het aartsbisdom zinvol is.

Het aartsbisdom Utrecht, werkgever van de pastoor, verzette zich voor de rechtbank tegen het horen van getuigen, mede omdat het misbruik toch verjaard zou zijn. 

De rechtbank wijst die visie van het aartsbisdom af. Volgens de rechtbank is op voorhand niet uitgesloten dat in een komende civiele bodemprocedure het kerkelijk beroep op verjaring zal worden afgewezen. De rechtbank verwijst naar de Hoge Raad die in 2000 bepaalde dat in uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van de strikte verjaringstermijn. De rechtbank sluit niet uit dat seksueel misbruik binnen de Kerk zo’n uitzonderlijk geval is.

De rechtbank bepaalde dat het getuigenverhoor 9 december wordt gehouden. Mogelijk wordt ook aartsbisschop Wim Eijk gehoord. Het verzoek van het aartsbisdom om Eijk niet als getuige op te roepen, legde de rechtbank naast zich neer. Of Eijk ook zal worden opgeroepen door advocaat De Witte, is nog niet duidelijk"

De uitspraak is voorzover ik kan nagaan nog niet gepubliceerd.

Met dank aan Eric van den Berg

woensdag 28 september 2011

Het is zeer ongewenst dat jonge tweeverdieners meer moeten kunnen lenen

"Uit berekeningen van de Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt dat een gezin met twee inkomens bij de bank veel minder hypotheek kan krijgen dan een eenverdiener. Het gaat om een verschil van 27.000 euro bij eenzelfde inkomen van 40.000 euro. Tijdens een hoorzitting over de Woonvisie van minister Donner (Binnenlandse Zaken) zal VEH vandaag pleiten voor ruimere hypotheekmogelijkheden.

Uit cijfers van de VEH blijkt dat een stel met twee inkomens van elk 20.000 euro op basis van de huidige normen een bedrag van maximaal 157.892 euro kan lenen. Heeft een gezin een hoofdkostwinnaar met een inkomen van 40.000 euro, dan kan er maximaal 184.714 euro worden geleend".

Bron: Telegraaf

Commentaar: Ik verwacht niet dat deze actie tot substantieel resultaat leidt. Het werkloosheidsrisico is groter bij twee inkomens en bij jongere werknemers. Ook de stabiliteit van een relatie neemt veelal toe met de tijd. Is eenmaal kindje 1 geboren dan wil moeder niet zelden en zeer begrijpelijk minder uren per week gaan werken. Ook de woningprijs daalt nog steeds. Ongewenst acht ik ook dat vervolgens via het fenomeen nationale hypotheekgarantie een gedeelte van het risico van de bank wordt afgewenteld op het collectief. Er is en wordt al meer dan genoeg bancair risico afgewenteld op het collectief onder gijzeling van ons spaargeld waarop we ondanks sterk verhoogd risico en betekenis voor de solvabiliteit van de bank ook nog eens nauwelijks rente krijgen.

Explosieve stijging schuldhulpverlening Amsterdam

"Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening in de stad is dit jaar explosief gestegen. Nu al hebben ruim 10.000 mensen zich hiervoor aangemeld, een stijging van 13 procent.

In West namen de aanmeldingen met 60 procent toe, en in Zuidoost verdubbelde het aantal zelfs".

Bron: AT5

NVVK verwacht wachtlijsten schuldhulpverlening

"De NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, verwacht volgend jaar een wachtlijst voor mensen die hulp van gemeenten willen om van hun schulden af te komen. Dat zei voorzitter Joke de Kock van de NVVK naar aanleiding van een artikel in Metro.

De verantwoordelijkheid voor de hulp bij schuld ligt bij de gemeenten. Afgezien van het feit dat er door de kredietcrisis van 2008 en de huidige crisis steeds meer mensen in financiële problemen komen, krijgen de gemeenten in 2012 veel minder geld voor hun hulptaak, aldus De Kock.

Mensen krijgen volgend jaar te maken met een stapeling van maatregelen, waardoor zij fors minder te besteden hebben. De gemeenten moeten het zien te rooien met zo'n 60 miljoen minder voor de hulp bij schuld.

De NVVK maakt zich grote zorgen over mensen met schulden die voor hulp aankloppen bij particuliere saneerders. ´Als je googelt, kom je op allerlei sites van aanbieders. Mensen komen met de meest vreemde verhalen bij ons. Bijvoorbeeld dat zij 500 euro moesten betalen voor een intake. Schuldhulpverleners mogen helemaal geen geld vragen voor hun werk. Bovendien moeten ze een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank´, aldus De Kock".

Bron: Binnenlands Bestuur

maandag 12 september 2011

BREAKING: 80% probleemschulden kan vroegtijdig worden ontdekt bij adequate schuldregistratie

PERSBERICHT NVVK:
"Als het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) al had bestaan, dan waren problematische schulden in tachtig procent van de gevallen vroegtijdig ontdekt. Dat had heel veel menselijk leed en kosten voor de samenleving kunnen voorkómen. Dat blijkt uit een door onderzoeksbureau Social Force uitgevoerd onderzoek. LIS is een initiatief van een groot aantal maatschappelijke instellingen en brancheorganisaties.

Onderzoekster lector dr. Jungmann noemt het opvallend, dat mensen met problematische schulden vóór een systeem als LIS zijn. 71% van de in het onderzoek geïnterviewde mensen die in de schuldhulpverlening zitten, is voorstander van een systeem als LIS. 19% is neutraal en 10% afwijzend.

Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening (NVVK) Joke de Kock toont het onderzoek wederom het belang van LIS aan. “Niemand heeft er baat bij als mensen met serieuze betalingsproblemen door kunnen gaan met het afsluiten van leningen. De kans is dan te groot dat ze het ene gat met het andere gaan vullen. Maar om dat te voorkómen, moeten kredietverleners wel weten wanneer ze voorzichtig moeten zijn. Op dit moment missen ze daarvoor de informatie. Ze weten alleen iets over betalingsachterstanden op leningen.” 

Cruciaal onderdeel van LIS is de registratie van hoge huur- en energieschulden. Uit het onderzoek blijkt dat die een belangrijk signaal zijn voor uit de hand lopende schulden. 

Reden voor het onderzoek is de bezorgdheid over de sterk groeiende schuldenproblematiek in Nederland. Ongeveer 1,8 miljoen Nederlandse huishoudens hebben betalingsachterstanden. Circa 10% - rond de 700.000 gezinnen – kampt met problematische schulden. Joke de Kock: “De afgelopen tien jaar is het aantal problematische schuldsituaties verdrievoudigd. Door schulden met LIS vroegtijdig te signaleren, kunnen we ontzettend veel persoonlijke ellende voorkomen.”

De initiatiefnemers achter LIS zijn de Vereniging van Nederlandse gemeenten, de schuldhulpverlening, het Leger des Heils en de verenigingen van banken, financieringsmaatschappijen, energieleveranciers, thuiswinkelbedrijven en woningcorporaties. Hun gezamenlijke doel is problematische schulden te voorkomen en de problematische schulden die toch zijn ontstaan, niet verder uit de hand te laten lopen.

Zij doen een klemmend beroep op ‘Den Haag’ om mee te helpen dit doel te bereiken en voor een goede wettelijke regeling te zorgen waarin onder andere heldere keuzes gemaakt worden over de privacykant van LIS.

Ook de vereniging van instellingen op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening MOGroep scharen zich achter de oproep, evenals Divosa, de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen".

Voor het volledige rapport zie deze link

Voor ieder die het aangaat! "We are not afraid!

Enya "Only Time"

Op verzoek van lezers bijgaande de volledige versie met lyrics van de muziek bij het filmpje van gisteren en de tekst:

vrijdag 9 september 2011

Vragen PvdA Utrecht over gemeentelijke Kredietbank (GKB)

"PvdA-raadslid Bouchra Dibi heeft bij het college van b en w aan de bel getrokken over de dienstverlening van de gemeentelijk kredietbank. Ze wil weten of de huidige manier waarop de bank met schuldhulpverlening omgaat wel effectief is en of die gebaseerd is op beleid of voortkomt uit personele problemen.

Volgens Dibi kan het na een intakegesprek wel twee maanden duren voordat iemand opgeroepen wordt voor een vervolggesprek, maanden waarin schulden alleen maar hoger oplopen. Ook zou er sprake zijn van een groot verloop onder de schuldhulpverleners met als gevolg onvolledige overdracht van informatie en gewijzigde afspraken, aldus Dibi.

Verder heeft ze vernomen dat zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) direct worden weggestuurd met het verzoek zich te laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Bezitters van een koopwoning die in de schulden zijn geraakt, worden soms niet geholpen.

Dibi wil onder meer van het college weten of de gang van zaken bij de kredietbank gebaseerd is op nieuw beleid en zo ja, of dat wel redelijk is. Verder wil ze weten of de problemen te wijten zijn aan het grote verloop onder het personeel of dat de lange wachttijden het gevolg zijn van veel extra aanvragen vanwege de economische crisis. Tot slot wil ze weten of het klopt dat zzp’ers (en mogelijk andere groepen) worden uitgesloten van schuldhulpverlening".

Vindplaats: DNU

donderdag 8 september 2011

"Nieuw stelsel griffierechten schiet doel voorbij" - revisited

Uit de Telegraaf van heden:

"Advocaten krijgen op 14 september bij hun protest tegen de verhoging van de griffiekosten bijval vanuit verschillende hoeken. Onder andere de Consumentenbond en gerechtsdeurwaarders demonstreren mee tegen de bezuinigingen van het kabinet.

Met de plannen snijdt het kabinet de weg naar de rechter voor talloze consumenten af, zo stelt een woordvoerster van de Consumentenbond. Consumenten die een kantongerechtprocedure willen starten, betalen straks volgens de bond geen 70 euro maar 1190 euro".

Met Nadja Jungmann schreef ik hier over eerder in het FD van 11 juli 2010 "Nieuw stelsel griffierechten schiet doel voorbij".

Zie over de actie van de Orde van Advocaten en de petitie dit vandaag  eerder verschenen artikel.

Position paper Erica Schruer hoorzitting schuldenregistratie Tweede Kamer 14-09-2011

Bijgaand position paper heb ik ingediend voor de hoorzitting van de Vaste Kamercommissie SZW op 14 september 2011:

"Hoog tijd voor een publiek centraal systeem van schuldenregistratie!

Het is hoog tijd dat er een publiek centraal systeem komt waarin schulden worden geregistreerd. Daarmee kan worden voorkomen dat mensen in een problematische schuldsituatie terecht komen maar ook dat een reeds bestaande situatie verergert. Dat is niet alleen in het belang van de debiteur, die tegen zichzelf wordt beschermd, maar ook in het belang van alle schuldeisers en van de Nederlandse samenleving in het algemeen, omdat daarmee de kapitaalsvernietiging en de maatschappelijke kosten worden voorkomen die eigen zijn aan problematische schuldsituaties (niet alleen direct (schuldhulpverlening) maar ook indirect (bijzondere bijstand bijvoorbeeld na ontruiming)). De immateriële schade (“lijden en verdriet”) laat ik dan nog buiten beschouwing.

Op dit moment ontstaat wildgroei op het terrein van de registratie van schulden doordat specifieke (groepen) crediteuren eigen systemen opzetten. Zo is er Preventel voor de providers op het terrein van telecommunicatie en het register Wanbetalers Kinderopvang. Het ontstaan van deze registratiesystemen bevestigt enerzijds de behoefte aan dergelijke informatie en anderzijds het risico wanneer die informatie wordt beheerd door private partijen. Er zijn geen signalen dat het CBP hiernaar onderzoek instelt.

Door uitbreiding van geregistreerde typen schulden kan de kredietwaardigheidstoets van consumenten wordt versterkt en daarmee kan overkreditering worden tegengegaan. Onderzoek in Nederland en België heeft uitgewezen dat telecomschulden daarbij kunnen functioneren als de kanariepiet die door mijnwerkers werd meegenomen onder de grond voor vroege signalering van (explosief) mijngas.

Het CBP heeft inmiddels een aantal malen de plannen van het LIS voor een schuldenregistratiesysteem afgeschoten, omdat de plannen in de visie van het CBP niet voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In mijn visie heeft het CBP de neiging het toevertrouwde deelbelang van de privacy te verabsoluteren en dreigen daarbij andere betrokken deelbelangen uit het oog te worden verloren.

Er is dringende behoefte aan een bij wet ingesteld integraal en transparant schuldenregistratiesysteem (dus geen verkeerslicht!), dat eigendom is en wordt beheerd door de overheid en wordt gefinancierd door alle crediteuren die daarvan gebruik (moeten) maken. Wettelijke verankering van het integrale register lijkt in het licht van artikel 8 EVRM het meest voor de hand te liggen. Daarbij kan gedacht worden aan het vastleggen van een publieke taak die wordt toevertrouwd aan een al dan niet zelfstandig bestuursorgaan. Met een wet in formele zin kan de wetgever zelf, mede op grond van een CBP-advies, een afweging maken tussen het belang van het tegengaan van overkreditering versus privacy- en andere belangen. Particuliere (deel)registers dienen bij wetsduiding te worden verboden. Schending van dit verbod moet worden aangemerkt als een economisch delict.

Crediteuren die ondanks een negatieve indicatie in het wettelijk systeem toch schulden laten ontstaan, zullen moeten bewijzen dat zij daarvoor een rechtens aanvaardbare reden hebben gehad. Kunnen zij dat niet, dan dient een dergelijke crediteur bij uitdeling in rang te worden verlaagd bijvoorbeeld van concurrent naar achtergesteld met half percentage. 

Debiteuren moeten de mogelijkheid hebben tot snelle en volledige inzage waarbij vals positieve meldingen snel kunnen worden gecorrigeerd. Op crediteuren moet de met boetes gesanctioneerde verplichting rusten snel en juist opgave te doen van relevante mutaties. Het past in onze no-nonsense tijd dat de wetgevende macht “snel en voordelig”een dergelijke regeling tot stand brengt. Daar worden we per saldo allemaal beter van".

Position paper Nadja Jungmann hoorzitting schuldenregistratie Tweede Kamer 14-09-2011

Nadja Jungmann diende bijgaand position paper in voor de hoorzitting van de Vaste Kamercommissie SZW op 14 september 2011:

"Om verschillende redenen is er grote behoefte aan een effectief en transparant systeem van vroegsignalering voor (problematische) schulden. In dit positionpaper is deze behoefte uitgewerkt.

1. De schuldenproblematiek neemt toe
• Aantal huishoudens met problematische schulden is in afgelopen tien jaar verdriedubbeld (10% van alle huishoudens heeft problematische schulden)
• Aantal huishoudens dat gebruik maakt van schuldhulpverlening (SHV) is eveneens verdriedubbeld (2010: ruim 100.000 aanvragen).

2. SHV is vaak de enige uitweg maar leidt lang niet altijd tot een schuldenvrije toekomst
• Ongeveer een 25% van de schuldenaren wordt schuldenvrij na contact met SHV (betekent niet dat SHV in andere dossiers geen toegevoegde waarde heeft)
• Uitvoering SHV staat komende jaren onder druk (flinke bezuinigingen, schuldenpakketten worden steeds complexer).

3. Conclusie: er ontstaat een steeds groter wordende groep huishoudens met problematische schulden. Dit is om verschillende redenen onwenselijk
• Onderzoek toont aan dat problematische schuldsituaties leiden tot hoge uitgaven op andere terreinen (re-integratie, wonen, maatschappelijk werk etc). Problematische schulden vormen een belemmering voor participatie.

4. Om instroom te beperken zijn er twee opties: schuldpreventie en vroegsignalering
• Schuldpreventie omvat alle activiteiten die gericht zijn op het aanleren en stimuleren van ander gedrag (financieel vaardig). Effectiviteit schuldpreventie is onbekend.
• Vroegsignalering: bestaande systemen bewijzen dat het werkt (gemeentelijke projecten tegen huisuitzetting, BKR, Preventel =telecom). Vanwege omvang van de systemen c.q. projecten is impact beperkt. Wel duidelijk dat vroegsignalering werkt.

5. Vroegsignalering is het enige instrument waarvan we weten dat we daarmee de toename van het aantal huishoudens met problematische schulden kunnen beperken
• Met een slim design kan worden voorzien in een systeem van vroegsignalering zonder dat dit de feitelijke mogelijkheden van consumenten om verantwoord te consumeren beperkt
• Ontstaan problematische schuldsituatie ligt voor belangrijk deel in gedrag. Informatie daarover mag niet in databestanden. Systeem vroegsignalering kan voorzien in signaal dat er een (kans is op) een risico. Beoordeling moet op werkvloer plaatsvinden. Het ligt in de rede dat daar feitelijke informatie voor nodig is".

Petitie: Recht voor iedereen! GEEN BLOKKADES OM JE RECHT TE HALEN!

"In een rechtsstaat moet voor elke burger en organisatie de toegang tot het recht en de rechter beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld om je gelijk te kunnen halen wanneer een overheidsorgaan een besluit neemt dat nadelig is. Wanneer je gedupeerd bent door de slechte dienstverlening van een bedrijf. Of in familiezaken, zoals bij een echtscheiding. Dat recht hebben we allemaal, daar betalen we allemaal voor en daarvan moet iedereen gebruik kunnen maken. Dat is een van de meest basale uitgangspunten van onze rechtsstaat.

Dit kabinet wil dat de toegang tot de rechter voortaan wordt betaald door degenen die er gebruik van maken, tegen de kosten die daadwerkelijk worden gemaakt (kostendekkend). Daarmee wil het kabinet € 240 miljoen besparen. Als de plannen doorgaan worden de griffierechten – het ‘toegangskaartje’ voor de rechtzoekende om naar de rechter te kunnen – enorm verhoogd. Het verviervoudigen en voor sommige zaken zelfs vertienvoudigen van het griffierecht zorgt ervoor dat veel burgers hun recht niet meer kunnen halen omdat zij zich dat financieel niet meer kunnen permitteren. In die zaken is het recht geblokkeerd. Er geldt dan een ander recht, namelijk dat van de sterkste, danwel dat van de grootste beurs. Dat kan toch zeker niet de bedoeling zijn in de rechtsstaat Nederland!?

Onze samenleving wordt er niet plezieriger – en zeker niet veiliger – op als conflicten onopgelost blijven en rekeningen niet worden betaald. Mensen blijven zitten met het gevoel dat hen onrecht is aangedaan en zij niet – maar anderen met een grotere beurs wel – naar de rechter kunnen. Het recht is van én voor iedereen.

De petitie wordt onder meer ondersteund door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders en kan tot en met dinsdag 13 september 2011 worden ondertekend. Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u mailen naar rechtvooriedereen@advocatenorde.nl 

Teken de petitie onder deze link".

Vindplaats: Orde van Advocaten

Opmerking: de malloten onder de lezers die menen dat mijn opvattingen op dit weblog onder het advocatentuchrecht vallen en om die reden menen mijn professionele integriteit ter discussie te kunnen stellen, moeten ook deze verwijzing vooral in het geding brengen! Kosten van verweer worden voorzover rechtens mogelijk verhaald.

dinsdag 6 september 2011

RKKnipsel: Hoofddoekjesverbod Volendamse school toegestaan

Persbericht Hof Amsterdam:

"Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag geoordeeld dat het hoofddoekjesverbod van het rooms-katholieke Don Bosco College te Volendam niet onrechtmatig is jegens een leerlinge die een hoofddoek wil dragen als uiting van haar islamitische geloof.

Volgens de Commissie Gelijke Behandeling maakt de school met het hoofddoekjesverbod een verboden onderscheid op grond van godsdienst. De kantonrechter in de rechtbank Haarlem oordeelde anders. De kantonrechter stelde vast dat het de school vrij stond te beslissen dat haar katholieke grondslag meebrengt dat uitingen van een ander geloof, zoals hoofddoekjes, binnen de school niet worden aanvaard.

Het gerechtshof Amsterdam is het eens met de kantonrechter. Het gerechtshof wijkt uitdrukkelijk af van het toetsingskader van de Commissie Gelijke Behandeling en oordeelt verder als volgt. 

De Algemene wet gelijke behandeling laat aan een school voor bijzonder onderwijs de vrijheid eisen te stellen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de grondslag van de school. Als het daarbij gaat om bijzonder onderwijs op een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, moet de rechter zeer terughoudend zijn bij zijn beoordeling of bepaalde eisen die een school stelt, nodig zijn voor de verwezenlijking van die grondslag. In beginsel beoordeelt de school dat zelf. Het is ook de school die in beginsel zo'n eis uitlegt en beoordeelt of in een concreet geval aan zo'n eis is voldaan. De rechter moet wél nagaan of een school die bepaalde eisen stelt, die eisen niet inconsequent toepast".

Commentaar:
Het is zeer nuttig dat het Hof de vrije oefeningen van de Commissie Gelijke Behandeling terug plaatst in wettelijk kader. Vraag rijst trouwens waarom deze commissie niet wordt weggebezuinigd, relict uit vroeger tijden als de commissie is. De gewone rechter is mans (!) genoeg om de wet toe te passen.

Hoge Raad: geen griffierecht verschuldigd bij aanvraag Wsnp inclusief beroep en cassatie


"Het thans ingevolge de Wgbz verschuldigde griffierecht voor on- en minvermogenden bedraagt in eerste aanleg € 71,--, in hoger beroep € 284,-- en in cassatie € 294,--. De wetgever is blijkens de opneming van art. 4 lid 2, aanhef en onder i, kennelijk van oordeel dat van personen die bij de rechtbank een verzoek indienen tot toepassing van de schuldsaneringsregeling niet gevergd kan worden het bedrag van € 71,-- aan griffierechten te betalen. Bij dat uitgangspunt en gelet op de hiervoor in 2.3 vermelde ratio - geen financiële drempels opwerpen bij een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling - alsmede het in art. 6 EVRM gewaarborgde recht op toegang tot de rechter, moet die wetsbepaling aldus worden uitgelegd dat niet slechts in eerste aanleg maar ook in hoger beroep en cassatie geen griffierecht verschuldigd is door personen wier verzoekschrift is gericht op toepassing van de schuldsaneringsregeling. Daarbij is in aanmerking genomen dat het hierbij in de regel gaat om personen die gelet op hun schuldenlast minder financiële draagkracht hebben dan bijstandsgerechtigden, en derhalve over onvoldoende financiële draagkracht beschikken om het in hoger beroep en in cassatie verschuldigde griffierecht te betalen. Dat de wetgever het heffen van hogere tarieven in hoger beroep en cassatie heeft bedoeld als prikkel ter voorkoming van onnodig gebruik van de rechtspraak (zie de citaten vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.18 en 2.19) kan daaraan niet afdoen. Het verzet is dus gegrond".

Observatrix-korting deelnemers Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

Lezers van dit weblog krijgen van Reed Business EURO 100,00 korting bij deelname aan het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening op 22 november 2011, als zij zich aanmelden met deze link.

SP Rotterdam: Schuldhulp moet beter

"Al jarenlang hamert de SP fractie er op dat de schuldhulpverlening aan Rotterdammers beter moet. Evenveel jaren al begeleiden de hulpdienst en de fractie vele Rotterdammers die op problemen stuiten bij de Kredietbank. Maar, hoe goed het ook is om mensen te helpen met hun individuele problemen, wat er eigenlijk moet gebeuren is dat het beleid moet veranderen!

Zodoende maakte de fractie dit jaar een voorstel voor de gemeenteraad1 en het college met daarin een uitleg van alle problemen maar ook een aantal goede oplossingen voor deze enorme problematiek. Vrijwel tegelijkertijd kwam de Rotterdamse Ombudsman ook met een flink rapport naar aanleiding van alle klachten over de schuldhulp, met prima aanbevelingen voor het college. Deze beide rapporten werden afgelopen woensdag in de raadscommissie Sociale Zaken besproken. Josine Strörmann: “Ik heb sterk het idee dat wethouder Florijn en ook een aantal andere partijen inzien dat het er op of er onder is voor de schuldhulp in Rotterdam. In 2009 is er een raar beleid ingevoerd waardoor mensen nauwelijks nog begeleid worden naar een financiële schone lei. In plaats daarvan zitten ze eindeloos, letterlijk voor de rest van hun leven, in budgetbeheer. Dat betekent dat hun vaste lasten worden overgenomen maar hun schulden worden totaal niet afgelost. Ook de wethouder zei geschrokken te zijn dat er inmiddels 8000 Rotterdammers in zo’n uitzichtloze situatie zitten. Hij beloofde mij dat we in het najaar verder praten nadat hij zelf ook is gaan kijken wat er precies allemaal verkeerd gaat. Ook bedankte hij de SP en de Ombudsman voor hun bijdragen aan de oplossing van dit enorme maatschappelijke probleem.”

Bron: SP Rotterdam

Nu hoort U het ook eens van een ander en wel de paus

"At the audience last Wednesday with the pilgrims and faithful gathered in the small square of Castel Gandolfo, Benedict XVI spoke of the beauty of art as "the true path to God, the supreme Beauty." 

It is not the first time that Pope Joseph Ratzinger has called art and music "the greatest apologetic for our faith." On a par with the "luminous trail" of the saints and more than the arguments of reason.

This time, however, the pope added a personal recollection:
"I remember a concert performance of the music of Johann Sebastian Bach –- in Munich in Bavaria – conducted by Leonard Bernstein. At the conclusion of the final selection, one of the Cantate, I felt –- not through reasoning, but in the depths of my heart – that what I had just heard had spoken truth to me, truth about the supreme composer, and it moved me to give thanks to God. Seated next to me was the Lutheran bishop of Munich. I spontaneously said to him: Whoever has listened to this understands that faith is true – and the beauty that irresistibly expresses the presence of God's truth."

What was the Cantata of Bach that so profoundly touched the heart of the future pope?

It was the one that Bach composed for the Mass of the twenty-seventh Sunday after the feast of the Holy Trinity, the last Sunday before Advent in the Lutheran liturgical year.

Among the roughly two hundred Cantatas that Bach left for us, it is the one that bears the catalog number BWV 140".Vindplaats: Sandro Magister

maandag 5 september 2011

Verschijnt binnenkort: Jaap van Duijn De schuldenberg.

"Terug naar financiële degelijkheid! De mentaliteit van de burger moet veranderen! Dat betoogt Jaap van Duijn in zijn boek De schuldenberg, dat op donderdag 22 september gepresenteerd zal worden.

Niet de staatsschuld is het grootste probleem is in Nederland, maar de schulden van gezinnen en banken. Vaak zien wij Nederlanders onszelf als een degelijk en spaarzaam volk en leggen we de schuld van de huidige financiële crisis bij de Amerikanen, die zichzelf onbeperkt in de schulden steken. Maar, betoogt Jaap van Duijn, de schulden van Nederlandse gezinnen, bedrijven en banken zijn veel groter dan die van Amerikaanse gezinnen en Amerikaanse banken lenen veel minder royaal uit dan Nederlandse. Wat zijn de lessen van de schuldencrisis en wat kunnen burgers zelf doen?

Jaap van Duijn (1943) was hoogleraar economie aan de faculteit bedrijfskunde in Delft en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot 2005 maakte hij als belegger deel uit van de leiding van de Robeco Groep.

De presentatie van Jaap van Duijn, De schuldenberg, vindt plaats op donderdag 22 september 2011, 17:00 – 19:00 uur bij Spui25. Toegang is gratis. U dient zich wel van tevoren in te schrijven".

Vindplaats: Dogterom Communicatie

Luister ook: OVT gisteren editie 10.00 uur

zaterdag 3 september 2011

Breaking: RKKnipsel: Vaticaan reageert op Cloyne Report (Ierland)

"On 14 July 2011, following the publication of the Report of the Commission of Investigation into the Diocese of Cloyne (Cloyne Report), Mr Eamon Gilmore, Deputy Prime Minister (Tánaiste) and Minister for Foreign Affairs and Trade of Ireland, in the course of a meeting with the Apostolic Nuncio in Ireland, Archbishop Giuseppe Leanza, requested him to convey to the Holy See a copy of the Cloyne Report together with the Irish Government’s views on the matters raised, to which the Minister requested a Response.

Recognising the seriousness of the crimes detailed in the Report, which should never have happened within the Church of Jesus Christ, and wishing to respond to the Irish Government’s request, the Holy See, after carefully examining the Cloyne Report and considering the many issues raised, has sought to respond comprehensively.

This morning, 3 September 2011, Monsignor Ettore Balestrero, Under-Secretary for Relations with States, met with Ms. Helena Keleher, Chargé d’Affaires, a.i. of the Embassy of Ireland to the Holy See, and consigned to her the Holy See’s Response to the Irish Government".

Bron: Vaticaan

Gerard Borst morgen in OVT over sparen

"Deze week deed Christen Unie leider Arie Slob een oproep om met behulp van de overheid onze kooplustige levensstijl te versoberen.

Een gesprek over de aloude spreekwoordelijke Hollandse spaarzaamheid en zuinigheid met geldhistoricus Gerard Borst van het Geldmuseum in Utrecht en bezig met een proefschrift over de besparingen van de gewone arbeidsman in Nederland, 1850-1940".

Zie website OVT. Uitzending is in eerste gedeelte dat begint om 10.00 uur. OVT is ook achteraf te beluisteren.

Kamervragen over stijgend aantal wanbetalers zorgpremie

Vragen van de leden Van der Veen en Spekman (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het stijgend aantal wanbetalers voor de zorgpremie (ingezonden 2 september 2011)

1. Bent u op de hoogte dat ruim 300.000 wanbetalers een gedwongen betalingsregeling met het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) hebben getroffen, omdat zij een betalingsachterstand van minstens zes maanden voor de nominale Zorgverzekeringswet (Zvw)-premie hebben? 1)
2 Klopt het dat het aantal wanbetalers in de eerste maanden van 2011 met 12% is gestegen? Aangezien de Verzekerdenmonitor 2011 meldde dat eind 2010 282.054 wanbetalers bij het CVZ aangemeld waren, hoeveel wanbetalers zijn er nu?
3 Weet u wat de oorzaken zijn van de stijging van het aantal wanbetalers en welke (inkomens)groepen het betreft? Houden de wanbetalers, na de gedwongen inhouding met een ophoging van 30% op de uitkering of het salaris door het CVZ, voldoende financiële ruimte zodat ze niet door het sociale minimum zakken?
4 Is er ook een toename van het aantal wanbetalers met een betalingsachterstand van minder dan zes maanden, welke door de zorgverzekeraars niet bij het CVZ kunnen worden aangemeld om over te gaan tot gedwongen inhouding?
5 Bent u het eens met het CVZ dat de schuldhulpverlening klaarblijkelijk niet afdoende werkt? Zo ja, welke maatregelen worden genomen om dit te verbeteren? Zo nee, waarom niet?
6 Is uw inschatting dat een kleinere pakketdekking, een hoger eigen risico van € 210, een hogere premie en minder zorgtoeslag per 2012 zullen leiden tot een stijging van het aantal wanbetalers, terwijl elke wanbetaler een verzekerde nu al € 27 per jaar kost?
7 Bent u bereid een overzichtsonderzoek te doen naar de stapelingseffecten van de zorgmaatregelen van dit kabinet, onder andere een kleinere pakketdekking, een hoger eigen risico van € 210, meer eigen bijdragen, hogere zorgpremies en minder zorgtoeslag, voor de inkomensposities van lage- en middeninkomens in 2012?
1) CVZ.nl
 
Vindplaats: parlement.nl

vrijdag 2 september 2011

Arnhem motiveert 1 miljoen bezuiniging op schuldhulp met drogredenatie

Uit De Gelderlander:

"Het streven om in Arnhem de komende jaren 1 miljoen euro te besparen op schuldhulp blijft gehandhaafd. De opvatting wordt gedeeld door het college van burgemeester en wethouders van VVD, D66, GroenLinks en SP. Dat blijkt uit antwoorden van het stadsbestuur op vragen van de PvdA.

Het college bestrijdt de opvatting dat bezuinigen schuldhulp zal leiden tot meer huisuitzettingen, hogere werkloosheid en een stijgend beroep op andere hulp. De PvdA rekent daar wel op. De partij ziet het bewijs daarvoor geleverd door onderzoek van de Hogeschool Utrecht en Regioplan naar het effect van schuldhulp in Arnhem, Ede, Deventer, Apeldoorn, Groningen en Den Haag. Elke euro die gemeenten besteden aan schuldhulp leidt tot gemiddeld twee euro aan kostenbesparing elders, zo stellen de onderzoekers. De besparing zit in het voorkomen van escalatie van ernstige problemen die de gemeenschap nog meer geld kosten.

Wethouder Michiel van Wessem verwacht te kunnen bezuinigen op werkprocessen bij het Budget Advies Centrum door een andere aanpak van de hulp. Dat gaat gepaard met het schrappen van circa vijftien banen. De korting heeft alles te maken met de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van het kabinet. Die wet legt de nadruk op vroegtijdige preventie van schulden".

Commentaar: de tijd zal leren of het optimisme van de gemeente over de gevolgen van de bezuiniging gerechtvaardigd is, aannemend dat de informatie terzake beschikbaar komt. Ronduit onzinnig is in mijn visie de uitlating van de wethouder dat de nieuwe wet is bedoeld als impuls om op schuldhulp te bezuinigen alsof met meer nadruk op preventie de actuele problematiek zoals die zich aandient van de ene op de andere dag is verdwenen. Arme problematische debiteuren in Arnhem!

Het wordt eentonig maar ik schrijf er maar weer even bij dat ik op dit weblog schrijf op persoonlijke titel en dat wie niettemin tegen mij een tuchtklacht wil indienen omdat ik toevallig ook nog advocaat ben, dat vooral moet doen. Kosten van verweer worden voorzover rechtens mogelijk verhaald.

"Rechters en kloosterlingen"

Uit De Limburger van vandaag:

"Een uitgesproken politiek profiel helpt niet echt als je onafhankelijk recht moet spreken. Sinds Don Quichot en Tom Schalken weten we dat het tegen windmolens en de schijn lastig vechten is.

Misschien ben ik wat streng. Anderen vinden dat je rechters niet te zeer moet knevelen. ,,De rechtspraak”, zo schrijft NRC, ,,is niet bedoeld als kloosterorde”.

Dat weet ik zo net nog niet. Zowel rechters als kloosterlingen hebben de toog als bedrijfskleding. Ook gedijen beiden het beste in beslotenheid. Ben je eenmaal rechter of kloosterling, dan blijf je het. En heel de dag ben je druk met de wet. De kloosterling met die van God, de rechter met die van de mensen".

22 november: Actualiteitencongres schuldhulpverlening Maarssen

Op 22 november 2011 vindt in Maarssen weer het actualiteitencongres schuldhulpverlening plaats.

U kunt daar de "fine fleur" van de schuldhulpverlening ontmoeten. Nadja Jungmann, Joke de Kock (NVVK), Anna Hooijenga (VNG), Andre Moerman (LOSR), Michel van Leeuwen (KBvG), Albert Visser (CJIB), Linda van de Grint (bureau WSNP) behoren tot de sprekers. Zelf zal ik als gebruikelijk de eerste inleiding houden over de bewegingen in roerig schuldhulpverleningsland en de gevolgen die dat heeft voor de debiteur en de praktijk van de schuldhulpverlening.

"Het wetsvoorstel schuldhulpverlening is aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting treedt de nieuwe wet in 2012 in werking. Gemeenten zijn al volop bezig om bezuinigingen in te vullen, daarbij kijken zij naar klantprofielen en kosten- en batenanalyse. Wat levert het op? Hoe kunnen we de kwaliteit van schuldhulpverlening verbeteren? Hoe maken we duidelijk wat het rendement is: een euro hulpverlening leidt tot twee euro kosten besparing!
Tijdens deze dag krijgt u een actueel overzicht van:
Wetgeving & actualiteiten waaronder het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening
Veranderingen als gevolg van nieuwe regelgeving
Hoe om te gaan met bezuinigingen
Het rendement van schuldhulpverlening en welke rol klantprofielen daarbij spelen
Optimalisering van de communicatie tussen de ketenpartners"

Inlichtingen en aanmelding op deze link

Lezers van dit weblog krijgen van Reed Business EURO 100,00 korting bij deelname aan het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening op 22 november 2011, als zij zich aanmelden met deze link.

donderdag 1 september 2011

Gokbaas aansprakelijk wegens schending zorgplicht jegens gokker

"Een 46-jarige Turkse Nederlander had in 2002 schriftelijk laten vastleggen dat hij 'voor onbepaalde tijd plus 500 jaar' Holland Casino niet meer in zou mogen. Hij werd een paar jaar later echter gewoon weer toegelaten en kvergokte zoveel geld dat hij diep in de schulden raakte.

De rechter vindt dat het casino daarmee zijn zorgplicht tegenover de man heeft geschonden".

Zie de Telegraaf

Wet wanbetalers zorgverzekering olifant in porseleinkast

"Elke wanbetaler in de zorg kost de verzekerden 27 euro per persoon per jaar. De verwachting is dat dit bedrag fors gaat oplopen.

Er zijn al zo'n 300.000 wanbetalers. Steeds meer mensen hebben moeite om iedere maand de premie voor de zorgverzekering te betalen. Daarom kloppen steeds meer verzekerden kloppen bij hun zorgverzekeraar aan voor een betalingsregeling. 

Verzekeringssite.nl verwacht dat de zorgpremie in 2012 nog meer zal stijgen. "Ook zal het basispakket waarschijnlijk verder worden uitgekleed en het eigen risico wordt 210 euro. Hierdoor zal het aantal wanbetalers waarschijnlijk nog verder groeien dan nu", aldus Erik Hordijk".

Vindplaats: Telegraaf
 
Commentaar: iedere onbetaalde schuld kost geld. Vraag is wat de meerkosten zijn wanneer voor het incassopad wordt gekozen dat met de Wet wanbetalers zorgverzekering gegeven is. De zorgverzekeraar wordt feitelijk preferent met bronheffing en boete, andere, niet zelden kleinere, particuliere schuldeisers vissen achter het net en de debiteur wordt door deze incassomaatregelen eerder over de rand geduwd. Daarbij speelt ook een rol dat het ook zonder schuldenregistratie reeds alwetende CJIB de incasso uitvoert.

De maatschappelijke meerkosten als gevolg hiervan zijn evident zowel voor de andere crediteuren als voor de debiteur die uiteindelijk toch weer aan boord zal moeten worden gehesen, zeker wanneer hij ook nog de zorg voor jonge kinderen heeft.

De Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering heeft een verstoring veroorzaakt in het subtiele krachtenveld dat eigen is aan iedere problematische schuldsituatie en heeft daarmee trekken van de olifant in de porseleinkast.

"Moet schuldregistratie bij de BKR wel of niet opgerekt worden?"

Link naar uitzending Radio 1 gisteren

met dank aan @creditexpo !

Meer betalingsproblemen zorgpremie

"Het lukt steeds meer Nederlanders niet hun zorgpremie te betalen. Zorgverzekeraars krijgen dagelijks honderden verzoeken voor het treffen van een betalingsregeling en dat aantal neemt toe. Dit schrijft Trouw op basis van cijfers van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).
Bij zorgverzekeraar UVIT (4,2 miljoen verzekerden) vragen iedere maand vierduizend mensen om een regeling. Vorig jaar en het jaar daarvoor waren dat er nog drieduizend per maand. Het probleem van wanbetalers bestaat al langer.

Daarom voerde de overheid in 2009 een incassotraject in dat sneller moet dwingen tot het betalen van de zorgpremie. Dat leidt echter niet tot een vermindering van de betalingsproblemen. In 2008 waren er 240 duizend wanbetalers, eind vorig jaar 244 duizend.

Wie een half jaar betalingsachterstand oploopt, wordt als wanbetaler aangemeld bij het CVZ.. Het college heeft inmiddels met meer dan driehonderdduizend verzekerden een gedwongen betalingsregeling. Dat betekent dat de achterstallige betalingen worden ingehouden op inkomen, uitkering of zorgtoeslag. Toch loopt het aantal mensen met betalingsproblemen nog steeds op. Het CVZ overlegt daarom binnenkort met het ministerie van Volksgezondheid om betalingsproblemen eerder aan te pakken".

Vindplaats: nu.nl en Telegraaf

Commentaar: Dit betekent ook dat andere crediteuren eerder niet worden betaald: bij wetsduiding is aan de zorgverzekeraar een tweeledige voorsprong is gegeven, te weten boete 30% en bronheffing. Deze wet had er naar mijn stellige overtuiging nooit moeten komen in verband met de verstoring die daardoor is ontstaan in de verhoudingen tussen schuldeisers en de nekslag die bronheffing plus boete kan geven aan het wankel betalingsevenwicht van een debiteur.

Incasso-offensief vorderingen ouder vijf jaar op komst

"Incasso-advocaten, gerechtsdeurwaarders en oud-rechercheurs gaan samenwerken om oude, ongeïnde vorderingen betaald te krijgen. Het gaat om vorderingen van 5 jaar en ouder met een vonnis van de rechter, waarin betaling tot op heden is uitgebleven.

Naar schatting betreffen het 20.000 nog niet verjaarde vonnissen van particulieren en bedrijven, met een totaalbedrag van 100 miljoen euro.

Aanleiding vormt het groeiende aantal gerechtelijke uitspraken waarbij de veroordeelde partij geen gevolg geeft aan het besluit van de rechter. Ondanks mogelijkheden als beslaglegging op bezittingen van de veroordeelde partij, blijft de schuldeiser, na hoge kosten, vaak met lege handen staan. Naar mate vorderingen langer niet worden geïnd, belanden ze vervolgens op de plank of worden afgeschreven.

Op initiatief van on-line platform Verkoopjevordering.nl zal een team specialisten vorderingen met vonnissen die ouder zijn dan 5 jaar, de komende tijd opnieuw gaan onderzoeken. Het onderzoeksteam bestaat uit advocaten, gerechtsdeurwaarders en oud rechercheurs. Het dagelijks delen van gevonden informatie en het toepassen van nieuwe recherchetechnieken heeft tijdens een eerdere proef in 27% van de onderzochte vorderingen geleid tot het vinden van nieuwe inkomstenbronnen bij de debiteur".

Zie transportonline

Commentaar: dat debiteuren moeten betalen blijft het uitgangspunt. Toch roept een bericht als dit wel enige vragen op aangezien de incasso-ethiek na verkoop van een vordering eerder ter discussie kan komen dan zonder verkoop, vooral omdat inmiddels als gevolg van daartegen gerichte wetgeving (!) het "verdienmodel" buitengerechtelijke incassokosten aantrekkelijker is geworden om de debiteur maximaal uit te melken.

"De schuldenindustrie"

"De een zijn dood is de ander zijn brood, de een zijn schuld en de ander zijn winstmodel. Wie verdient aan de schuldenindustrie? Moet de schuldhulpverlening niet totaal anders georganiseerd worden. En wat doen incassobureaus en deurwaarders als zij zelf brodeloos worden als niemand meer schulden heeft?"

Programma Radio 1 Premtime

Rechtbank Maastricht voornemens bewindvoerder te ontslaan in 120 dossiers

"De Maastrichtse bewindvoerder R.L. heeft drie jaar lang "structureel slecht beheer” gevoerd voor een groot aantal mensen met schulden. Dat zegt de rechtbank Maastricht, die van plan is L. te ontslaan in alle 120 zaken waarin hij als bewindvoerder optreedt.

Deze stap volgt op een onderzoek van de rechtbank naar de dossiers die L. in de periode 2008 tot en met 2010 in beheer had. Dat moest uitwijzen of L. zijn volgens de rechtbank "kwetsbare” cliënten heeft benadeeld.

Het onderzoek heeft aangetoond dat advocaat L. met zijn bedrijf Cirkel Bewindvoeringen die mensen ten onrechte voor kosten laat opdraaien, zegt persrechter Esmee Heuts. Dat betreft automatiseringskosten en werk van zijn advocatenkantoor. Uit het onderzoek is volgens de rechtbank tevens gebleken dat L. te veel loon berekent.

Eind 2009 uitte de rechtbank ook al forse kritiek op de bewindvoerder. Zo liep de schuldenlast van ‘een relatief groot aantal' van zijn cliënten fors op in plaats van af te nemen. Omdat L. in 2010 beterschap beloofde en ook verbeteringen aanbracht, ontsloeg de rechtbank hem niet toen al. Nu is de rechtbank dat toch van plan, omdat er sprake zou zijn van structureel slecht beheer.

Volgens persrechter Heuts is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de geconstateerde gebreken. L. krijgt nog gelegenheid te reageren, evenals zijn cliënten. Na dat alles neemt de kantonrechter in oktober een definitief besluit of L. wordt ontslagen.

L reageerde gisteravond laat met "verbijstering” op de stap van de rechtbank. Volgens de bewindvoerder is het de rechtbank die disfunctioneert en niet hijzelf. De kritiek die de rechtbank op hem heeft, zou volstrekt onjuist zijn en L. zou die ook al een paar keer hebben weerlegd. De advocaat zegt er nu niet aan te ontkomen een "nadere” procedure tegen de staat te starten".

Zie De Limburger

Cirkel Bewindvoeringen vorderde eerder in een kort geding tevergeefs dat de staat werd bevolen zich te onthouden van iedere maatregel tot ontslag of de voorbereiding daarvan in al de bewindsdossiers van eiseres. Zie Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage 24 juni 2011, LJN  BQ9949

RKKnipsel: "Pope Mario I has just issued a decree"

"Archbishop Mario Conti of Glasgow may not have been made a cardinal, but he assumes the dignity of one anyway. Fair enough, I suppose: he wouldn’t be the first disappointed prelate to do so. But behaving like the Pope is another matter. When it comes to liturgy, Glasgow is turning into Avignon-on-the-Clyde, with +Mario playing the role of one of those medieval papal impostors".

"According to the Catholic News Agency, Pope Mario I has just issued a decree forcing the faithful to receive Holy Communion standing – and this despite the clearly expressed wish of Benedict XVI (the real Pope in Rome) that Catholics should be able to receive the sacrament kneeling".

Zie Damian Thompson