donderdag 28 juli 2011

Gemeente mag debiteur niet tien jaar uitsluiten van shv

Interessante column van Mr. D. Schulinck op IPSZ.nl:

"Een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag roept vragen op over de houdbaarheid van de gemeentelijke bevoegdheid tot het weigeren van schuldhulpverlening aan personen die daar al eerder een beroep op hebben gedaan. Deze bevoegdheid is ook opgenomen in het wetvoorstel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

De gemeente heeft de bevoegdheid om schuldhulpverlening te weigeren. Wordt echter de verzoeker alleen maar uitgesloten van de schuldhulpverlening omdat hij daar al eerder gebruik van heeft gemaakt, dan wordt hem daarmee ook een beroep op het wettelijke schuldsaneringstraject ontnomen. Een verzoek tot toelating tot een schuldsaneringsregeling kan namelijk niet in behandeling worden genomen als niet geprobeerd is tot een minnelijk vergelijk met de schuldeisers te komen bronnen.

De rechtbank concludeert hieruit dat de wettelijke saneringsregeling er dus vanuit gaat dat de gemeente een hulpverleningsvraag, waarbij het de schuldenaar er om te doen is om bij een eventuele mislukking van het minnelijk traject een verzoek te doen tot toelating schuldsaneringsregeling, niet weigert op de enkele grond dat de schuldenaar eerder gebruik heeft gemaakt van de schuldhulpverlening bronnen".

Voor de onwelwillende lezers wijs ik erop dat het gebruik van aanhalingstekens en de cursivering betekent, dat sprake is van een citaat van hetgeen door een ander is geschreven. Ook deze bijdrage schrijf ik op persoonlijke titel en niet in mijn hoedanigheid van advocaat.

Dit bericht behelst geen humoristische opmerking. De afwezigheid van een humoristische opmerking in een bericht betekent niet dat dit weblog doorgaans serieus van toon is. Zou ik schrijven over de R.K. Kerk, dan was dat anders. Daar blijf je namelijk lachen!

woensdag 27 juli 2011

Hoe kun je herders van huurlingen onderscheiden?

"Klantvriendelijk procederen" bij e-court?

"Drinkwaterbedrijf PWN uit Velserbroek gaat een proef doen met alternatieve rechtspraak. Als er verschil van mening is met klanten, kan het geschil worden voorgelegd aan e-Court. 

De procedure is een alternatief voor de traditionele gang naar de rechter. ’Rechtsgang’ via e-Court duurt korter en is doorgaans ook goedkoper.

Net als bij de echte rechtbank vindt hoor en wederhoor plaats en is sprake van een afdwingbaar vonnis, bij e-Court ’beslissing’ genoemd. De pilot wordt gestart in samenwerking met gerechtsdeurwaarderkantoor M.G. de Jong uit Arnhem.

Als een klant niet wenst te betalen, kan een procedure worden gestart via e-Court. Net als bij de gewone rechtbank spelen experts een rol zoals advocaten, bedrijfsjuristen, universitair docenten en andere juridische professionals. De beslissing krijgt dezelfde status als een vonnis.

Een gerechtsdeurwaarder kan het vonnis van e-Court ten uitvoer leggen als de in het ongelijk gestelde klant niet betaalt".

Uit de IJmuider Courant

Ik plaats hier nu maar geen commentaar bij behalve de opmerking dat mij de onderbouwing benieuwt over de gerealiseerde kostenbesparing en de doorwerking daarvan in de doorberekening aan de debiteur.

De wijze van presentatie lijkt mij verder niet erg bevorderlijk voor de relatie tussen PWN en de rechtbank Haarlem, hetgeen te meer gaat klemmen als het e-courtbloempje in de knop breekt en PWN terug wil naar de gewone rechter die binnenkort ook een digitale flitsprocedure in het aanbod zal hebben, zie deze link.

Integrale tekst wetsontwerp Gemeentelijke Schuldhulpverlening beschikbaar

Onder deze link vindt U de versie van de wet die naar de Eerste Kamer is gezonden waarin alle amendementen zijn verwerkt.

Eigen bijdrage schuldhulpverlening Den Helder is korte termijn-denken

"De tekorten bij de gemeente op het ‘sociale domein’ zijn nog verder opgelopen. Het college heeft de leden van de gemeenteraad via een zogeheten raadsinformatiebrief laten weten dat het tekort inmiddels meer dan vijf miljoen is. B&W willen een aantal maatregelen nemen om dit terug te dringen.

Die maatregelen bestaan onder meer uit een eigen bijdrage voor de schuldhulpverlening. “Terugdringing van de kosten van de schuldhulpverlening (minnelijke traject) trachten we te bereiken door de introductie van een eigen bijdrage, eventueel op termijn te betalen, een beperking van het productaanbod, een verkorting van de begeleidingsperiode en een snellere overgang van uitgebreide naar beperkt budgetbeheer”, zo schrijft het college".

Zie Den Helder Actueel en column Aukelien Jellema (PvdA) "Een zomerzotheid".

Voor de onwelwillende lezers wijs ik erop dat het gebruik van aanhalingstekens en de cursivering betekent, dat sprake is van een citaat van hetgeen door een ander is geschreven.

Mijn commentaar:
Het lijkt mij dat de gemeente Den Helder zich laat leiden door korte termijn- overwegingen die dan wel besparing opleveren maar op langere termijn leiden tot meer kosten die elders naar boven komen in de kosten. Zie daarvoor  ook "Bezuinigen op schuldhulp kost geld".

Ook deze bijdrage schrijf ik op persoonlijke titel en niet in mijn hoedanigheid van advocaat.

Dit bericht behelst geen humoristische opmerking. De afwezigheid van een humoristische opmerking in een bericht betekent niet dat dit weblog doorgaans serieus van toon is. Zou ik schrijven over de R.K. Kerk, dan was dat anders. Daar blijf je namelijk lachen. Zoals Pieter Webeling, mij bekend als gewaarderde dagvoorzitter bij Elsevier bij het actualiteitencongres SHV en schrijver van het door mij eveneens zeer gewaardeerde en ontroerend boek "De lach en de dood" zegt: "Humor is een goedmakertje van God". Waarom ik nu niet over de R.K. Kerk schrijf, kunt U hier lezen. However, stay tuned, the best is yet to come.

dinsdag 26 juli 2011

Voorschot 'Tijdelijke specifieke uitkering schuldhulpverlening’

"Eind mei/begin juni is aan gemeenten een voorschot verstrekt op de specifieke uitkering schuldhulpverlening 2011. Dit voorschot is berekend aan de hand van de gegevens 2010. De gegevens die nodig zijn om de definitieve verdeling over gemeenten te bepalen, zijn pas in september beschikbaar. De toekenning van de specifieke uitkering schuldhulpverlening 2011 zal uiterlijk in oktober plaatsvinden. Het verstrekte voorschot zal bij de toekenning worden verrekend.
"De regeling inzake de ‘Tijdelijke specifieke uitkering schuldhulpverlening’ eindigt dit jaar. Gemeenten moeten de tijdelijke extra middelen in 2011 besteden en mogen deze niet meenemen naar volgend jaar. Daarom is besloten dit jaar een voorschot uit te betalen van ongeveer 60% van de specifieke uitkering schuldhulpverlening 2011.

In het onderstaande Pdf-bestand is het voorschotbedrag 2011 per gemeente opgenomen. - Voorschotbedrag 2011 per gemeente Pdf)

Onderzoek naar besteding tijdelijke extra middelen schuldhulpverlening

In september start de tweede meting in het kwalitatieve onderzoek naar de besteding van de tijdelijke extra middelen schuldhulpverlening en de effecten daarvan. Onderzoeksbureau Regioplan zal dit onderzoek verrichten. Om een goed inzicht te verkrijgen en de Tweede Kamer te kunnen informeren, is uw medewerking noodzakelijk. Vanaf 15 augustus aanstaande wordt een webenquête uitgezet onder gemeenten. Wij hopen op uw medewerking en vragen u, indien nodig, de uitnodiging door te sturen naar de meest geëigende (beleids)medewerker om vragen over de inzet van de extra middelen schuldhulpverlening te beantwoorden".

Persbericht SZW

Voor de onwelwillende lezers wijs ik erop dat het gebruik van aanhalingstekens en de cursivering betekent, dat sprake is van een citaat van hetgeen door een ander is geschreven.

Ook deze bijdrage schrijf ik op persoonlijke titel en niet in mijn hoedanigheid van advocaat.

Dit bericht behelst geen humoristische opmerking. De afwezigheid van een humoristische opmerking in een bericht betekent  niet dat dit weblog doorgaans serieus van toon is.

maandag 25 juli 2011

Zoek de verschillen!

Plaatje 1:
De Tweede Kamer nodigt mij uit als deskundige voor een rondetafelgesprek van de Vaste Kamer Commissie SZW.

Plaatje 2:
De aartsbisschop en de Nederlandse Bisschoppenconferentie dienen wegens dit weblog een tuchtklacht tegen mij in, terwijl letterlijk de nuntius daarbij toekijkt, zonder daarover ooit met mij te hebben gesproken.

De Nederlandse bisschoppen en de nuntius worden afzonderlijk en in gezamenlijkheid er ook op deze plaats nog maar eens op gewezen, dat ik met mijn task force de onderste steen boven haal om alles wat in deze kwestie daarvoor in aanmerking komt recht te zetten. Hierover is om te beginnen de komende tien jaar het laatste woord nog niet gesproken en geschreven.

Salus animarum Ecclesiae suprema lex! - dat is althans de theorie!

Ik schrijf ook deze bijdrage  op persoonlijke titel en dus niet in mijn hoedanigheid van advocaat.

En we zingen nog een keer:

Om nooit te vergeten!

Zie link

"When dreams were made and used, and wasted"

Ik plaats (ook) deze bijdrage op persoonlijke titel en niet in mijn hoedanigheid van advocaat.

Vordering Jeugdzorg gekort wegens bewust vertragen incasso tijdens Wsnp

"Instantie voor jeugdzorg (inmiddels genaamd Juvent, opmerking hs) dringt gedurende de wettelijke schuldsanering bewust niet aan op betaling van de verplichte onderhoudsbijdrage voor een uit huis geplaatste dochter. Nadat de schuldsanering met een schone lei was geëindigd vordert de instantie voor jeugdzorg betaling van het inmiddels tot € 3.351- opgelopen bedrag. Dat is in strijd met eisen van redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 BW) De instantie voor jeugdzorg had zich de belangen van de schuldenaar moeten aantrekken en van haar kant tijdens de schuldsanering moeten aandringen op ruimte in het aan de schuldenaar vrijgelaten bedrag voor het betalen van de verplichte onderhoudsbijdrage. Deze bijdrage moet op één lijn worden gesteld met kinderalimentatie. Het is billijk dat de helft van de vordering als schade van onrechtmatige passiviteit wordt verrekend".


Uit de uitspraak:
"AZZ heeft gedurende de wettelijke schuldsanering ervan afgezien om aan te dringen op betaling van de kwartaalfacturen, omdat AZZ wist dat het vrijgelaten bedrag dat [gedaagde] wekelijks ontving van haar bewindvoerder slechts voldoende was voor haar eigen levens-onderhoud. Daarin was geen enkele ruimte om de kwartaalfacturen te betalen. Dit beseffende heeft AZZ bewust gewacht totdat de wettelijke schuldsanering was geëindigd. 
 
3. Nadat de schuldsanering was geëindigd op 3 april 2009 met een “schone lei”, bleek die lei toch niet zo erg schoon te zijn, want AZZ meldde zich aanstonds bij [gedaagde] met haar vordering ad € 3.351,96 en ging al snel tot dagvaarding over, aangezien [gedaagde] die vordering natuurlijk niet kon betalen. De wanhopige reactie van [gedaagde] in dit geding (“Neem mijn leven maar, dat is alles wat ik nog heb.”) is goed te begrijpen. Zij heeft meer dan drie jaren moeten leven op het absolute bestaansminimum in de hoop daardoor zonder schulden verder te kunnen met haar leven. Deze hoop is door de calculerende opstelling van AZZ in deze zaak vernietigd. Zij heeft opnieuw het vooruitzicht jarenlang op het bestaans-minimum te worden teruggeworpen teneinde de schuld aan AZZ af te betalen. Overigens bleek AZZ ter zitting niet bereid een betalingsregeling te treffen. AZZ wil gewoon een vonnis, want [gedaagde] moet alles tot de laatste cent betalen mèt rente en hoge kosten.
 
4. Hierin volgt de kantonrechter AZZ niet, want AZZ is jegens [gedaagde] tekortge-schoten door gedurende de schuldsanering niet aan te dringen op betaling van de bijdrage en zich niet bij de bewindvoerder van [gedaagde] te melden. Het moge zo zijn dat op de vordering van AZZ de schuldsanering niet van toepassing is, AZZ had er wel op kunnen en moeten aandringen dat in het vrijgelaten bedrag dat aan [gedaagde] ter beschikking werd gesteld, ruimte was voor het betalen van de bijdrage aan AZZ. Deze bijdrage moet op één lijn worden gesteld met kinderalimentatie en daarmee behoort rekening te worden gehouden bij het vaststellen van het vrij te laten bedrag.

5. Ter zitting is gebleken dat [gedaagde] haar bewindvoerder wel op de hoogte heeft gebracht van de bijdrage die zij aan AZZ moest betalen, zolang haar dochter in [een instelling] was geplaatst. Het was aanstonds duidelijk dat [gedaagde] die bijdrage niet kon betalen. De bewindvoerder heeft daarmee echter geen rekening gehouden en heeft de rechtbank niet verzocht om een hoger vrij te laten bedrag. [Gedaagde] heeft niet beseft dat AZZ het einde van de schuldsanering zou afwachten om haar dan te confronteren met een zeer aanzienlijk opgelopen vordering. Maar schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid (art. 6:2, lid 1, BW). AZZ had zich daarom de belangen van [gedaagde] dienen aan te trekken en van haar kant moeten aandringen op ruimte in het vrijgelaten bedrag voor het betalen van de bijdrage. AZZ had [gedaagde] hierin moeten steunen, aangezien [gedaagde] als schuldenaar in de wettelijke schuldsanering in een zwakke positie was en kennelijk haar belangen onvoldoende assertief naar voren bracht. Aangenomen kan worden dat er tijdens de schuldsanering ruimte zou zijn gekomen om de bijdrage aan AZZ te betalen, wanneer dit op toereikende wijze onder de aandacht van de bewindvoerder en de rechtbank was gebracht, aangezien de bijdrage op één lijn moet worden gesteld met kinderalimentatie". (onderstrepingen hs).

Eerste commentaar:
De houding van de instelling van Jeugdzorg is in mijn visie weerzinwekkend en de bewindvoerder lijkt mij ook niet erg betrokken op de saniet. Het lijkt me hoog tijd voor de ex-saniet klachten in te dienen bij toezichthoudende instanties en voor de civiele rechter verdere schade te verhalen.

Ik schrijf ook dit op persoonlijke titel en niet in mijn hoedanigheid van advocaat! Elders zal ik deze uitspraak verder becommentarieren.

Gemeente Deventer geeft meer uit aan schuldhulp en verdient daardoor geld

,,Gemeenten staan voor flinke bezuinigingen'', zegt wethouder Margriet de Jager. ,,De verwachting is dat veel gemeenten zullen bezuinigen op de schuldhulpverlening. Wij hebben ervoor gekozen dat niet te doen, maar juist 120.000 euro extra te investeren. De resultaten van dit onderzoek steunen onze keuze daarvoor.''

Uit het onderzoek blijkt dat de grootste besparingen worden gerealiseerd door een kortere uitkeringsduur, met name bij de gemeente. Door de inzet van schuldhulpverlening wordt hier per 100.000 inwoners jaarlijks circa 1,4 miljoen euro bespaard op WWB-uitkeringen en reïntegratietrajecten".

Zie De Stentor heden en "Bezuinigen op schuldhulp kost geld"

Voor degenen die de berichten van de afgelopen twee dagen hebben gemist: ik schrijf op dit weblog op persoonlijke titel en niet in mijn hoedanigheid  van advocaat. Het feit dat dit bericht geen grapje behelst betekent niet dat dit weblog doorgaans een serieuze toon heeft.

zondag 24 juli 2011

Interview met Mr. K. Blankman over meerderjarigenbescherming

Modus Vivendi heeft in de laatste nieuwsbrief een interview van Dr. I.P. van Rossen met Mr. K. Blankman, werkzaam bij de VU als docent Familie- & Gezondheidsrecht, en onder meer als adviseur van de rechterlijke macht nauw betrokken bij de rechtsfiguren meerderjarigenbewind en mentoraat.

Gelet op het verscherpte toezicht komt onder meer de vraag aan de orde of het wenselijk is naar Engels model een tussenorganisatie als "The Office of the Public Guardian” in het leven te roepen. "Haar functies zijn “investigation” en “supervision”. Zij bewaakt en registreert de uitvoering zodat in geval van noodsituaties ingegrepen kan worden. Overigens kan zij ook onderzoek instellen bij vermeend misbruik bij volmachten. Daarnaast heeft zij de bevoegdheid om een zaak bij de rechter te brengen".

Al heel lang geleden heb ik mij de vraag gesteld of er niet analoog, maar niet gelijk aan de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland een dergelijk college zou moeten komen voor meerderjarigen die bescherming behoeven. Het is zeker in een maatschappij zoals de onze waarin met een beroep op zelfbeschikkingsrecht, bij zwakkeren niet zelden meer zelfredzaamheid wordt verondersteld dan er feitelijk aanwezig is, nodig een correctief in te bouwen om te voorkomen dat het geknakte riet ook in dit veld zo min mogelijk wordt gebroken.

Het lijkt mij de moeite waard dat deze optie verder wordt geexploreerd.

In dankbaarheid opgedragen aan "the Coalition of the willing": the best is yet to come!

Nieuwe wijn in oude zakken

Neen, dit bericht gaat nog niet over de R.K. Kerk in Nederland.

De rubriek "beschermingsbewind" is opnieuw geplaatst onder een nieuwe rubriek met de titel "meerderjarigenbescherming", aangezien ik daar in het vervolg ook aandacht besteed aan het mentoraat, het rechtsinstrument waarmee meerderjarigen kunnen worden beschermd in hun niet vermogensrechtelijke belangen, waaronder de zorg, in gevallen, waarin zij -samengevat- zelf niet in staat zijn die belangen te behartigen.

Kunnen we dit nu aanmerken als een grapje? Pas maar op! Uiteraard is het de eigen verantwoording van de lezer zich de titel van deze bijdrage persoonlijk aan te trekken.

Even voor de goede orde: ik schrijf ook dit op persoonlijke titel en niet als advocaat. Stay tuned, the best is yet to come!

Bezuinigen op schuldhulp kost geld!

"Elke euro die gemeenten besteden aan schuldhulpverlening, leidt tot gemiddeld twee euro aan kostenbesparing op andere plekken. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht en onderzoeksbureau Regioplan.

De grootste besparingen worden gerealiseerd door een kortere uitkeringsduur, vooral bij de gemeentelijke sociale dienst. Door de inzet van schuldhulpverlening wordt hier per 100.000 inwoners circa 1,4 miljoen euro bespaard op bijstandsuitkeringen en re-integratietrajecten.

Een andere grote besparing is het voorkomen van huisuitzettingen van de schuldenaren, ongeveer 1,1 miljoen euro. Andere kostenbesparingen vinden plaats bij de verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg.

 Het hoge rendement van schuldhulpverlening komt vooral doordat veel schuldenaren ook kampen met niet-financiële problemen. De hoge schulden gaan samen met psychosociale problematiek, een verslaving, een tekort aan weerbaarheid of werkloosheid. Het aanpakken van de schulden zorgt ervoor dat men op andere terreinen weer sneller de draad kan oppakken".

Vindplaats: VNG-magazine

zaterdag 23 juli 2011

Tien jaar in de Zoetermeerse wachtkamer

Vonnis Rechtbank Den Haag 20 juli 2011, LJN BR2360:

"In genoemde brief geeft de schuldhulpverlener aan dat verzoeker medio 2005 een minnelijk traject heeft doorlopen, dat de gemeente Zoetermeer als beleid heeft dat een schuldenaar eenmaal in de tien jaar gebruik kan maken van haar diensten om een minnelijk traject te realiseren, dat verzoeker zich meldt binnen tien jaar en dat de schuldhulpverlening van de gemeente verzoeker om die reden niet van dienst kan zijn".

Alweer geen grapje!
Zijn er nog meer gemeenten die deze regel toepassen?
Reacties gaarne op schruer@live.nl

De civiele flitsprocedure is onderweg!

Uit de brief van de Minister van Justitie aan de SER van 12 juli 2011:

"Thans acht het kabinet de tijd echter rijp om, samen met de Raad voor de rechtspraak, concrete stappen te zetten in de verdere uitwerking van een eenvoudige digitale procedure. Ik ben voornemens om in september 2011 een innovatieprogramma naar de Tweede Kamer te sturen waar ik onder andere aangeef dat in 2012 een snelle, informele en digitale procedure zal worden ingericht die partijen in de gelegenheid stelt hun geschil in een beveiligde elektronische omgeving aan de kantonrechter voor te leggen. In de pilotfase ziet de procedure op zaken die onder art.96 Rv. vallen. In de vervolgfase zal worden bekeken of uitbreiding kan plaatsvinden.

Uw opvatting, dat het kabinetsbeleid erop gericht moet zijn om het goed functioneren van het hele stelsel van geschilbeslechting, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke rechtspraak, te bevorderen, deel ik. Het eerder genoemde innovatieprogramma zal zowel betrekking hebben op innovatie in gerechtelijke als buitengerechtelijke procedures".

Deze procedure zal ook voor debiteuren leiden tot besparing, terwijl gelijktijdig sprake is van borging van de kwaliteit van de geschillenbeslechting door de onafhankelijke en onpartijdige rechter.

Aan het feit dat dit bericht geen grapje behelst, kunt U trouwens bepaald niet de conclusie verbinden dat dit weblog "doorgaans een serieuze toon heeft", zoals sommige lezers die tuchtklachten tegen mij indienen hebben gesteld.

Ik schrijf ook dit bericht -net als alle ongeveer 3300 voorafgaande uiteraard op persoonlijke titel en niet als advocaat.

Brief van een lezer

"Hallo Erica,

Goed om te horen dat je weer terug aan het komen bent. Ik verwacht ook dat je richting kerkelijke despoten nog een en ander in petto hebt. Wat ze je aan hebben gedaan, is te gek voor woorden. Ga door! We hebben je nodig!"

Toelichting voor onwelwillende lezers:
Het gebruik van aanhalingstekens en cursivering betekent dat ik een lezer citeer die gebruik maakt van zijn vrijheid van meningsuiting.

Een eventueel  kort geding zie ik met vertrouwen tegemoet, waarbij ik wel verwacht dat ditmaal voorafgaand verhinderingen worden opgevraagd!

MEDEDELING

Op verzoek van honderden lezers is het onderdeel schuldenproblematiek (1371 bijdragen) op 23 juli 2011 herplaatst en hervat.

Kerkelijk geinteresseerden moeten nog even wachten op berichtgeving. Vindt U dat jammer laat het dan vooral weten aan de aartsbisschop, de Nederlandse bisschoppenconferentie en de nuntius, want zij zijn daarvoor direct en uitsluitend verantwoordelijk.

Ik dank U voor de vele blijken van medeleven en waardering die mij hebben gesteund in de afgelopen moeilijke periode die volgde op een toch al zeer zware tijd wegens familie-omstandigheden. De wetenschap van laatstgenoemde omstandigheid was voor de personen en instanties genoemd in de vorige alinea geen reden maatregelen achterwege te laten om mij het leven moeilijk te maken.

Ik houd U op de hoogte!

Stay tuned, the best is yet to come!