zaterdag 30 april 2011

Toename schuldproblematiek in Duitsland

"110 000 Verbraucher meldeten im vergangenen Jahr Insolvenz an - so viele wie noch nie in Deutschland. Fachleute sehen kein Ende: Der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zufolge gelten inzwischen 6,5 Millionen Erwachsene als überschuldet. Sie alle könnten absehbar ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Für 2011 werden sogar 120 000 Verbraucher erwartet, die in ein Insolvenzverfahren gehen.

Es gibt viele Gründe für die private Pleite. Konsum auf Pump ist nur ein Beispiel. Eine Elektronikkette etwa verspricht den Kunden: «So können Sie sich alles leisten» und bietet die Finanzierung zu Schleuderpreisen an. Eine Internetsuche nach Krediten trotz negativen Schufa-Eintrags - Auskunft etwa über Vollstreckungsmaßnahmen bei unbezahlten Rechnungen - spuckt eine Million Treffer aus. Konsum auf Kosten einer unsicheren Zukunft - offensichtlich kein kleiner Markt.

Schuldnerberater sehen einen klaren Trend: «Unsere größte Gruppe hier sind Menschen, die von Transferleistungen wie Hartz IV leben oder eine Arbeit haben, die einfach nicht zum Leben reicht», sagt Oliver Rieck von der Verbraucherzentrale Berlin. Er berät seit rund zehn Jahren Schuldner. «Es ist Tatsache, dass die Menschen mit ihrem Geld immer weniger auskommen.» Die prekäre Beschäftigung zeige seine Langzeitfolgen.

Experten sind sich einig, dass die Entwicklung der Privatpleiten mittlerweile unabhängig vom Konjunkturaufschwung zu betrachten ist. Düsterer Ausblick: Jeder zehnte Erwachsene hat «nachhaltige Zahlungsstörungen», heißt es bei Creditreform. «Aus diesem Potenzial droht damit ein weiterer Anstieg der Privatinsolvenzen.» Ein Siebtel dieser Insolvenzen entfalle bereits auf junge Leute unter 30.

Auch immer mehr Insolvenzverwalter beobachten die Entwicklung mit Besorgnis. Die Abwicklung von Unternehmensinsolvenzen ist für sie finanziell erheblich lukrativer. Anders bei Privatleuten: Da ist meist nichts zu holen und die Insolvenz häufig ein Nullsummenspiel, wie der Geschäftsführer vom Verband der Insolvenzverwalter Deutschlands (VID), Daniel Bergner, berichtet. Gerichte weisen ihnen die attraktiven Fälle oft nur zu, wenn auch private Insolvenzen abgewickelt werden.

Der Ausweg aus der Misere scheint insgesamt steil. Bergner ist der Meinung, dass zudem viele Schuldnerberatungen überlastet sind und dort oft sehr lange Wartezeiten in Kauf genommen werden müssen. Zu oft sei in der Vergangenheit bei diesen Angeboten gekürzt worden".

Zie Zeit.de

donderdag 28 april 2011

Grootschalige fraude bij veilingen onroerende zaken

De NMA verricht onderzoek naar 14 handelaren die ervan worden verdacht prijsafspraken te hebben gemaakt bij executieveilingen. Gevolg van die afspraken is dat de veilingen een lager dan marktconform bedrag opbrengen. Hierdoor worden niet alleen de eigenaren benadeeld maar ook de hypothecaire geldschieters en de staat in het geval een hypotheekgarantie is afgegeven.

"De NMa denkt dat de handelaren het biedproces onderling afgestemd hebben door zo laag mogelijk te bieden ten koste van de eigenaren. Daardoor zouden de verkopers achtergebleven zijn met een onnodig hoge restschuld. De gekochte huizen werden later op 'naveilingen' binnen het kartel doorverkocht voor een hogere prijs. De winst die dit opleverde werd onderling verdeeld'. 

De NMA meldt dat er nog onderzoeken lopen tegen enkele honderden andere handelaren.

Zie FD heden

Verhalen van dit type zingen al jaren rond in het circuit  in combinatie met verhalen van argeloze particulieren die wilden gaan bieden op een veiling en vervolgens zodanig werden geintimideerd dat zij daarvan hebben afgezien en ijlings weer zijn vertrokken.

De Minister van Justitie heeft om de kwaliteit van prijsvorming op veilingen te verbeteren een wetsvoorstel in voorbereiding waarbij ook via internet kan worden geboden, zie deze link

Persbericht NVVK "Schulden diep geworteld in samenleving"

"In 2010 hebben zich ongeveer 80.000 huishoudens met schulden gemeld bij de schuldhulpverlening. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2009. In lijn hiermee is in 2010 ook de hoeveelheid verstrekte kredieten door gemeentelijke kredietbanken gegroeid, van € 44 miljoen in 2009 naar € 47 miljoen in 2010.

De toename van het aantal mensen met financiële problemen wordt bevestigd door de hulpverleners in het veld. De economische crisis blijft druk zetten op de financiën van vele huishoudens. Joke de Kock, voorzitter van de NVVK: “De stijging van het aantal huishoudens dat zich bij de hulpverlening heeft gemeld baart ons grote zorgen. De cijfers bevestigen opnieuw dat schulden een breed maatschappelijk probleem zijn. Schulden zijn inmiddels diep in de samenleving geworteld”.

De trend dat steeds meer werkenden in de schulden raken zet zich ook in 2010 voort. Helaas komen nu ook andere groepen prominent in beeld die eerder nog niet zo zichtbaar waren. Jongeren onder de 25 jaar vormen inmiddels 12% van de schuldenaren die om hulp vragen. Dat was in 2007 slechts 7%. Wij ervaren ook een stijging van het aantal ouderen dat bij schuldhulpverlening aanklopt. “Onze leden werken efficiënt en leveren maatwerk. We hebben oog voor de individuele schuldenaar en dus ook voor de nieuwe groepen die in de schulden zitten. Maar er is nog een wereld te winnen, vooral door preventie en door meer samenwerking tussen verschillende hulpverleners. Iedereen kan in de schulden raken, de meesten kunnen daar ook weer uitkomen”.

Zie website nvvk 

Masterclass Meerderjarigenbewind 17 mei 2011

In de april nieuwsbrief van Modus Vivendi staat navolgend artikel van de hand van de heer V.T. Raads:

"Met termen als 'high protected, water resistant, double coated, certified en premium quality' worden vaak producten aan geprezen die een zekere mate van duurzaamheid suggereren. Immers, een heimelijke behoefte aan geborgenheid en kwaliteit gaat in een ieder schuil. Er wordt immers verondersteld dat wanneer men producten of diensten met een loffelijke bijvoeging aanwendt, men iets goeds in handen heeft.

Het minder zinderend klinkende woord ‘beschermingsbewind’ verraadt reeds het doel waarvoor het regime in het leven is geroepen. Een nadere kwaliteitsaanduiding of (populair Engelse)toevoeging met een excellerend einddoel, lijkt niet nodig. Beschermingsbewind is een bijzonder fenomeen op zichzelf. Ontsproten uit de maatschappelijk en juridisch gevoelde behoefte aan proportionaliteit en noodzaak faciliteert de wetgever een degenen die de zwakkeren in onze maatschappij behulpzaam willen zijn.

In een beroepsklimaat waarin accreditatie, normering, certificering, auditering en permanente educatie onlosmakelijk verbonden is met de uitvoering van taken- en werkzaamheden, lijkt het soms dat de beschermingsbewindvoerder enkel op basis van bereidsheidsverklaring, een vonnis van de kantonrechter en het periodiek afleggen van rekening en verantwoording, in staat kan worden geachte zijn taken naar ‘eigen inzicht’ voor hulpbehoevenden uit te voeren en hen een pantser kan bieden tegen geldelijke bedreigingen of vermogensrechtelijke dwalingen. In de praktijk werkt dat, gelukkig, niet zo.

Terwijl onder meer de advocaat, schuldhulpverlener en bewindvoerder ingevolge de Faillissementswet zich geconfronteerd ziet met opgelegde standaardisatie, beroepscompetenties en normering, ontspringt de beschermingsbewindvoerder (nog) de dans. Van hem of haar wordt verondersteld dat de uitvoering van diens regime evident adequaat geschied. De onderbewindgestelde mag dit ook veronderstellen. De verantwoordelijke bewindvoerder realiseert zich dat naast de bereidheid ook de kundigheid noodzakelijk is.

Als de goedbedoelde intentie van behulpzame familieleden het leed van de betrokkende niet kunnen verzachten en er moet worden uitgeweken naar een externe professionele partij zijn de verwachtingen van deze partij hoog gespannen. Niet slechts de onderbewindgestelde zelf en diens directe omgeving (familie en vrienden), maar ook externe professionals op het vlak van maatschappelijke-, financiële-, en juridische dienstverlening hebben te maken met de(soms onfortuinlijke) consequenties van het beschermingsbewind.

In de arena waar veel professionele dienstverleners tot de tanden toe bewapend zijn, loopt de beschermingsbewindvoerder niet zelden met een houten zwaard rond, gehuld in een harnas van onfeilbaarheid. Onder toeziend oog van onderbewindgestelde en de kantonrechter wordt de beschermingbewindvoerder vanaf de zijlaan gadegeslagen. De masterclass beoogt de professionele beschermingsbewindvoerder essentiële vlijmscherpe ‘tools’ aan te reiken die hem in staat stellen zich nog verder te professionaliseren en zich staande te houden in diens Spartaans bestaan".

Voor meer informatie zie deze link

woensdag 27 april 2011

"Betaalgedrag Nederlanders verbeterd"

"Het betaalgedrag van de Nederlandse consument is verbeterd en het gemiddelde bedrag van betalingsachterstanden is gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste meting van creditmanagement organisatie GGN. Na een jaar waarin het betaalgedrag verslechterde en meer consumenten met incassobureaus en deurwaarders te maken kregen, is de financiële situatie van de Nederlandse consument in stabieler vaarwater beland. Tegelijkertijd blijkt dat te laat betalen dit jaar vaker komt door vergeetachtigheid dan door gebrek aan geld. Ook hebben Nederlanders dit jaar minder zicht op de eigen uitgaven dan vorig jaar".
Zie persbericht GGN

Observatrix nummer 1 op lijst "Twitter Elite Rotterdam" Twittergrader

Toe maar, zie deze link

Dan weet je waarvoor je leeft!

"Basisbankrekening voor iedereen"

"Met het Convenant inzake pakket primaire betaaldiensten namen de grote banken in Nederland eind 2001 hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door de toegang tot het betalingsverkeer voor een ieder te waarborgen. De banken beseften dat degene die geen toegang heeft tot het betalingsverkeer wordt bedreigd met sociale uitsluiting. Het was de eerste keer dat banken vrijwillig afzagen van het recht op contractvrijheid: immers, een ieder die nog geen bankrekening heeft en bij de bank aanklopt moet in het bezit van een werkende rekening worden gesteld. Ook als hij of zij commercieel niet 'interessant' is. De banken hebben er vertrouwen in dat de ingeslagen weg de juiste is.

In september 2004 is de werking van het Convenant, samen met betrokken hulpverleningsinstanties, geëvalueerd. Geconcludeerd werd destijds dat er nog wel het één en ander te verbeteren viel, maar dat het Convenant voor steeds meer mensen een oplossing was gebleken. Verder werd geconcludeerd dat het Convenant nog bij veel hulpverleningsinstantie een onbekend fenomeen was. Dit was aanleiding tot het uitbrengen van de brochure 'Een bankrekening voor iedereen'. Deze werd door alle betrokken partijen verspreid onder hun leden. Dit had tot resultaat dat de bekendheid van het product veel groter werd hetgeen duidelijk te merken was aan de sterk gestegen vraag naar aanvraagformulieren en de vele reacties van hulpverleningsinstanties die de Nederlandse Vereniging van Banken vanaf dat moment wisten te vinden voor vragen en advies.

Was het Convenant in eerste instantie bedoeld voor cliënten van betrokken hulpverleningsinstanties, de doelgroep is inmiddels aanzienlijk uitgebreid. Zo is het Convenant constant in ontwikkeling. Dat benodigde flexibiliteit bij de banken aanwezig is, mag blijken uit het gegeven dat in 2008 ook mensen met een W-document (tijdelijke verblijfsvergunning), die nog verblijven in een Asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werden opgenomen in het Convenant. Met het openen van een bankrekening op naam van deze groep mensen is een belangrijke stap gezet voor hun zelfstandig functioneren in Nederland. 

In 2010 hebben de gezamenlijke partners bij het Convenant besloten deze website te lanceren en het Convenant in de eigen organisaties en daarbuiten weer onder de aandacht te brengen en daarmee recht te doen aan het belang van toegang tot betalingsverkeer voor iedereen".

Zie Basisbankrekening.nl

woensdag 20 april 2011

dinsdag 19 april 2011

"Strengere eisen aan beschermingsbewindvoerders, curatoren en mentoren"

"Het kabinet wil dat beschermingsbewindvoerders, curatoren en mentoren aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen om voor benoeming in aanmerking te komen.

Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Jaarlijks worden circa 2.000 ondercuratelestellingen, 20.000 onderbewindstellingen en 5.000 mentoraten verzocht. De snelst stijgende groep wordt gevormd door mensen met problematische schulden. Beschermingsbewind kan ook voor deze groep mensen van nut zijn.

Aanleiding voor de regeling vormen misstanden bij beschermingsbewindvoerders. Door kwaliteitseisen wil het kabinet problemen zoveel mogelijk voorkomen. Er wordt scherper gelet op de bedrijfseconomische gang van zaken bij bewindvoerders, mentoren en curatoren. Een externe accountant moet ieder jaar verklaren dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Voor alle vertegenwoordigers geldt dat de kantonrechter zich bij benoeming een oordeel vormt over hun geschiktheid. Met het oog daarop worden de regels over onverenigbaarheid van functies uitgebreid. Een WSNP-bewindvoerder (Wet schuldsanering natuurlijke personen) komt in principe niet in aanmerking voor benoeming als beschermingsbewindvoerder omdat hij vooral de belangen van schuldeisers behartigt. 

Ook worden personen uit de nabije omgeving meer in staat gesteld actief betrokken te zijn door een verzoek tot instelling of opheffing van curatele, bewind en mentorschap te doen, en tot ontslag van de curator, bewindvoerder of mentor. Vanuit de gedachte dat een beschermingsmaatregel `passend' moet zijn, voorziet het wetsvoorstel in periodieke evaluatie van een ingestelde maatregel. Verder komt er een regeling voor de beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer".

Persbericht Rijksoverheid 

Er heeft in oktober 2010 op internet de tekst van een voorontwerp gesignaleerd maar -naar ik begrijp- is uiteindelijk  daarin nog ingrijpend gewijzigd.

Status wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

Op de agenda van de Tweede Kamer is het wetsvoorstel alleen genoemd als aangemeld onderwerp en niet meer gekoppeld aan een datum.

Streven zou zijn eind mei, maar dan moet wel het BOR-advies beschikbaar zijn.

Invoering per 1 juli 2011 lijkt mij praktisch uitgesloten, ook omdat dit wetsvoorstel vermoedelijk niet als een hamerstuk door de Eerste Kamer zal worden geloodst.

Vraag is wat het op dit moment voor de praktijk betekent dat de wet nog niet is ingevoerd.

zaterdag 16 april 2011

Bisschoppenconferentie moet Kalbfleisch ontslaan als lid van de Commissie Deetman

Terwijl integriteitsproblemen Mr. Kalbfleisch nopen om terug te treden als bestuursvoorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit is dat in de visie van voorzitter Deetman geen bezwaar om hem wel zitting te laten houden in de naar hem genoemde door de Nederlandse bisschoppenconferentie en de KNR benoemde commissie die een onderzoek instelt naar seksueel misbruik in de Nederlandse kerkprovinsie.

In het  het NRC van gisteren stond:
"De van meineed verdachte Pieter Kalbfleisch mag zijn werk blijven doen als lid van de commissie Deetman die het seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk onderzoekt. Dat vindt voorzitter Wim Deetman. “De commissie wacht een uitspraak van de rechter af”, zegt de woordvoerder van Deetman, die tevens lid is van de Raad vanState".

Vast staat in ieder geval al dat Kalbfleisch magistratelijk vrindje Westenberg voor rekening van de NMA tegen betaling advies vroeg dat aan de NMA werd gedeclareerd door de echtgenote van Westenberg. Als (voormalig) magistraten wisten beiden dat dit niet was toegestaan. De Rijksrecherche onderzoekt of Kalbfleisch meineed heeft gepleegd in de Chipshol-zaak waarbij de verdenking is dat hij vrindje Westenberg naar voren heeft geschoven om in deze zaak te beslissen ten faveure van vrindje Van Andel - hetgeen deze vervolgens deed waarna door het Hof Den Haag in beroep de uitspraak werd vernietigd.

Kalbfleisch is met zijn huidige partner (een vorige partner is getuige tegen hem in de Chipshol zaak) van het jetsetterige type, zie dit artikel uit de Telegraaf, waaruit ik citeer:

"Pieter Kalbfleisch en zijn charmante partner Marleen Zuyderhoudt kom je overal tegen in het Haagse societycircuit, en ook ver daarbuiten. Bij het jaarlijkse Koninginnebal in het Scheveningse Kurhaus, op 29 april waar er om middernacht door het stel wordt getoast op de gezondheid van de Koningin, bij de traditionele Haringpartij op het terrein van universiteit Nijenrode met talloze toppers uit het bedrijfsleven en de politiek, en ook op het paleis Noordeinde als prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp, gastheer is van het jaarlijkse gala en in Marleen Zuyderhoudt een actief bestuurslid treft".

Daar waar het integriteitsprobleem van Kalbfleisch maakt dat hij moet terugtreden als bestuursvoorzitter van de NMA kan hij in de visie van de protestant Deetman rustig blijven zitten in gelijknamige Commissie; kennelijk is voor de NMA meer integriteit vereist dan in RK milieu; daar komt het er niet zo op aan! Praktiserend R.K. gelovigen waren in die Commissie niet benoembaar aangezien zij a priori verdacht werden van onvoldoende integriteit.

Mijn opvatting is en blijft dat Deetman zelf schnabbelend een aantal vrindjes aan schnabbels heeft geholpen om over de rug van de R.K. Kerk onderzoekertje te gaan spelen en als het zo uitkomt nog wat klappen uit te delen aan de Paapse Kerk. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Doordat de bisschoppenconferentie met de voorzitter voorop achter het advies van Deetman zijn aangegaan, waarbij mijn taxatie is dat de voorzitter van de conferentie en Deetman zelf ook vrindjes zijn in het old boysnetwork.

De bisschoppen kunnen niet zeggen dat zij niet gewaarschuwd zijn; ik heb er een reeks artikelen aan gewijd onder de kop "Aan de vooravond van een historische vergissing". Een publicatie hierover is in voorbereiding om zoveel mogelijk te voorkomen dat de geschiedenis zich kan  herhalen doordat mensen niet weten wat de Nederlandse bisschoppen anno 2010 willens en wetens hebben gedaan tot schade van de R.K. Kerk. Het zijn niet alleen pedofielen die eenmaal gewijd tot bisschop de Kerk schaden!

Wij weten inmiddels dat ook de voorzitter van de Conferentie ten tijde van het instellen van de Commissie zelf een ernstig integriteitsprobleem had aangezien zijn congregatie een van de poelen des verderfs bleek in het reguliere veld.

In de Volkskrant van vandaag worden vraagtekens geplaatst bij de Commissie Deetman: "In zijn rol als lid van de commissie Deetman is Kalbfleisch rechtstreeks betrokken bij het zoeken naar de waarheid rond het seksueel misbruik. Daarbij ondervraagt hij persoonlijk slachtoffers, zo blijkt uit gespreksverslagen die in bezit zijn van NRC Handelsblad. De slachtoffergroepen van seksueel misbruik binnen de kerk, verenigd in Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik, willen dat Kalbfleisch tijdelijk terugtreedt uit de commissie Deetman". 

Het lijkt mij dat niet Deetman maar de conferentie en de KNR de vraag moeten beantwoorden of dit lid van de Commissie te handhaven is en typerend voor het optreden van Deetman dat hij de conferentie weer eens voor het blok probeert te zetten, ervan uitgaand dat zij hem ook ditmaal weer als makke schapen zullen volgen.

Aan het collectevee zijn nog geen mededelingen gedaan over de kosten van de commissie Deetman en de verdeling daarvan. Aangezien de viespeukerij zich concentreert bij regulieren ligt het voor de hand dat de KNR daarvan het overgrote deel draagt; daar kan het door de pensioengelden toch niet op en was de KNR in het verleden de grootste sponsor van de AMB. In de kringen van de KNR vierde het R.K liberalisme hoogtij en dat is mijns inziens ook een belangrijke verklaring voor de aberraties in seksueel opzicht. De Commissie Deetman zal daar wel niet aan toekomen; die commissie moet op aangeven de gemijterde dominee uitzoeken of het celibaat de verklaring is; het lijkt me dat het bisdom Groningen-Leeuwarden de kosten van dit deelonderzoek moet dragen. De Korte liet eerder in de pers al weten dat geld geen rol speelt bij de kosten van de Commissie Deetman -laat hij daar dan zelf in ieder geval maar de rekening van vermijdbare kosten dragen.

Het regenteske van het old boys network is van hetzelfde genre als uit het proces tegen Wilders gisteren naar voren kwam bij de verklaringen van de heren Schalken en Hendriks die denken dat zij vanuit hun eetclubjes Nederland kunnen regeren en er daarbij geen moeite hebben om bij een etentje aan een aangezegde getuige-deskundige uit te leggen dat hij zich intellectueel diskwalificeert door iets lelijks te zeggen van de Islam. Deetman heeft de R.K. Kerk aan dit genre lieden uitgeleverd en dat is de schuld van de bisschoppen die hem daartoe de gelegenheid gegeven hebben.  Zij hebben nu de kans een statement te maken door Kalbfleisch uit de commissie te zetten teneinde voor een keer de suggestie te wekken daadkrachtig te zijn en de teugels in eigen handen te houden.

Zie ook de column van Youp van't Hek in het NRC van heden. In deze wereld zijn wij meegesleurd door de protestant Deetman! Goed gedaan paarse jochies!

Ik stuur maar weer eens een copie van dit artikel met alle bijlagen aangetekend naar de nuntius teneinde te verzekeren dat de Heilige Stoel weet wat hier door bisschoppen wordt afgeprutst.

vrijdag 15 april 2011

Plenaire behandeling wetsvoorstel Gemeentelijke schuldhulpverlening gaat volgende week niet door

Uit kringen rondom de Tweede Kamer krijg ik zojuist het bericht door dat de plenaire behandeling volgende week niet doorgaat in afwachting van het BOR-advies.

Het wetsvoorstel is inmiddels afgevoerd van de agenda van de Tweede Kamer voor de volgende week.

donderdag 14 april 2011

NVVK: breed moratorium leidt tot kostenbesparing

In een uitvoerige, breed onderbouwde brief aan de Vaste Kamercommissie SZW heeft de NVVK gisteren haar visie gegeven op de kosten van het brede moratorium. De NVVK komt tot conclusies die zeer afwijken van de berekening van de Staatssecretaris, neergelegd in zijn brief aan de Tweede Kamer van 22 maart 2011.

De brief van de NVVK is downloadable onder deze link. Ik neem hier de conclusie over:

"De kosten voor een WBM (wettelijk breed moratorium, hs) zijn naar verwachting veel lager dan wordt geraamd door het ministerie. De NVVK raamt deze op 2,88 mln euro bij 3000 aanvragen in 2012 en op 1,44 mln euro in 2013. In vergelijking met het aantal aanvragen om het beperkte moratorium, wat er slechts 834 waren in 2009, kan gesteld worden dat een toeloop op een middel in de praktijk veel lager kan uitvallen dan verwacht.

Wij begroten de inverdieneffecten voor zowel schuldeisers, schuldhulpverlening als het
gemeentelijke domein door de komst van het WBM op 1,8 mln euro. Dit betekent dat het totaal van kosten uitkomt op 1,08 mln euro in 2012, terwijl in het jaar 2013 de baten de kosten met 0,36 mln euro overschrijden. Daarbij gaan we uit van gelijke inverdieneffecten door de preventieve werking.

Gesteld kan worden dat op termijn de baten van een WBM de kosten zullen overschrijden.

Dit betekent echter wel dat het WBM alleen toegepast zou moeten kunnen worden onder de randvoorwaarden zoals wij genoemd hebben onder ad 1".

woensdag 13 april 2011

Breek het geknakte riet niet! - en nu de tekst

en hierbij de link: http://www.katholieknieuwsblad.nl/opinie/item/466-breek-het-geknakte-riet-niet.html

Met hierbij een gedeelte uit de tekst van het artikel betreffende het wetsvoorstel:

"Vrij algemeen was er over dit voorstel al bezorgdheid omdat in de wet geen regels worden gegeven over de kwaliteit van de schuldhulp; wel een aanspraak, maar geen inhoud. Met het aantreden van het nieuwe kabinet is echter de wind gekeerd en is het voorstel dat inhoudelijk toch al weinig om het lijf had, verder uitgehold. Het beleidsplan wordt een vrije oefening. Nodeloos –gelet op dit vrije karakter – wordt dan ook nog eens vastgelegd dat gemeenten ook de vrijheid hebben recidivisten en fraudeurs tot in eeuwigheid de toegang tot de schuldhulp te ontzeggen. Over juridische verfijningen zoals hardheidsclausules praten we niet eens; het nieuwe recht is vooral duidelijk: het geknakte riet breken we door en gooien we weg met het andere afgeschreven materiaal. Preventie is het nieuwe toverwoord; het probleem moet worden voorkomen en wie eenmaal gevallen is heeft pech gehad: eigen schuld, dikke bult!

Toch is er hoop voor de plenaire behandeling: een meerderheid in de Tweede Kamer – onder meer bestaande uit CDA, CU, PvdA en SP – wil de inhoud in de wet terug en heeft vele amendementen ingediend. Naast kwaliteit is het zogenaamde ‘brede moratorium’ ook een hot item geworden. Dat is een incassostop waarbij de schuldhulp de gelegenheid heeft de zaken te inventariseren en orde op zaken te stellen. Niet alleen de vier hiervoor genoemde Kamerfracties, maar ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten en recent de vier grote steden dringen hierop aan. Mijns inziens moet het brede moratorium zo smal mogelijk worden ingezet, aangezien een proefproject in Friesland waarin de kredietbank en de deurwaarders (KBvG) samenwerken, leidt tot hetzelfde resultaat met lagere kosten zonder rechter.

Het wetsvoorstel dat bedoeld was om het recht op schuldhulp te borgen is verworden tot een statement om mensen van hulp uit te sluiten: dat heet tegenwoordig ‘pamperen’ en daar doen we niet meer aan. Hiermee wordt het kind met het badwater weggegooid en ontnemen we mensen nieuwe kansen en licht aan het einde van de tunnel.

Schuldenaren krijgen hun schone lei niet cadeau. Een problematische schuldsituatie kan te paard komen, maar vertrekt altijd te voet, met heel hard werken, lijden en offers teneinde de te korte eindjes toch weer aan elkaar geknoopt te krijgen. Soms is er een aanloopperiode nodig om de financiën te stabiliseren. Uithuilen, opnieuw beginnen en na vallen weer opstaan zijn oerchristelijke activiteiten. Daarin past een kwalitatief verantwoorde aanspraak op schuldhulp voor iedereen in Nederland. Laat ons bidden!"

Artikel in KN: "Breek het geknakte riet niet"

Onder die titel verschijnt morgen op pagina 3 een artikel van mijn hand in het KN. Ik laat uiteraard aan het KN de eerste openbaring van de tekst. Na verschijning van het KN zal ik de tekst ook via dit weblog toegankelijk maken.

De publicatie is een bezegeling van de verbeterde betrekkingen met de redactie van het KN waarin lezers van dit weblog de afgelopen jaren de stormachtige ontwikkelingen hebben kunnen volgen. Herstel van heelheid is een kunst die met goede wil aan beide zijden te realiseren blijkt.

B&W Emmen gered door Nadja Jungmann

Uit de hard copy versie van het Dagblad van het Noorden:

"Wethouder Henk Jumelet lijkt er gisteravond aardig in geslaagd om de meerderheid van de raadsfracties achter zijn plannen voor een cultuuromslag bij de afdeling schuldhulp te krijgen. Dat was overigens vooral te danken aan de hulp die de wethouder uit de hoge hoed toverde in de vorm van Nadja Jungman, lector schulden en invordering van de Hogeschool Utrecht. Met enkele gepassioneerde betogen legde zij uit dat de stappen die de gemeente wil maken niet betekenen dat schuldenaren maar aan hun lot worden overgelaten.

Jungmann, via haar bedrijf Social Force ook betrokken bij de totstandkoming van de quick scan dieEmmen vorig jaar van de veelgeplaagde afdeling liet maken, maakte duidelijk dat de omslag van schuldhulp naar  schulddienstverlening vooral betekent dat de gemeente in het vervolg alleen wat kan betekenen "als alle partijen zich aan afspraken houden zodat er bijvoorbeeld geen nieuwe schulden ontstaan".

Jumelet wil zoals gemeld dat de schuldenaar meer motivatie toont. Veel fractiesmaken zich echter zorgen over de preventieve kant van de schuldhulp. "Laten we in ieder geval kwetsbare doelgroepen als analfabeten in de gaten houden", waarschuwde de sociaaldemocrate Anita Louwes.

Terwijl de gemeente denkt met de nieuwe aanpak minder klanten voor de schulddienstverlening te krijgen is Harry Leutscher van LEF! het tegendeel van mening. Volgens hem is ’dit nog maar het topje van de ijsberg’. Volgens hem zijn schulden vaak ’bijna genetisch bepaald’. "Het gaat in sommige families over van vader op zoon. Zij hebben nooit geleerd met geld om te gaan."

WakkerEmmen en DOP, destijds de aanslingeraars van de perikelen bij Schuldhulp, hebben nog het minste vertrouwen in de verbeterplannen. Jos van Goethem van Wakker Emmen meldde met een hele waslijst aan vragen te zitten, waarvan hij het gros per mail aan de wethouder zal sturen".

dinsdag 12 april 2011

Kamerdebat wetsvoorstel incassokosten vanmiddag

Uit de Telegraaf:

"De Tweede Kamer hikt aan tegen het nieuwe minimumtarief van 40 euro voor incassokosten. Bedrijven mogen dit bedrag al na één aanmaning in rekening brengen als een consument nalatig is met betalen. Maar voor bedrijven die echt moeite moeten doen om een openstaande rekening betaald te krijgen, is dit bedrag juist weer te laag.

De Tweede Kamer sprak dinsdag met minister Ivo Opstelten over een wet om de incassokosten aan banden te gaan leggen. Aanleiding waren veel te hoge kosten die sommige incassobureaus vragen. Nu komen er vaste percentages die samenhangen met de hoogte van het te innen bedrag. 

Opstelten zei een minimum van 40 euro redelijk te vinden, maar beloofde er nog met de branche over te gaan praten. Hij reageerde ook welwillend op het voorstel van de Kamer bedrijven te verplichten om vorderingen samen te voegen die ze bij dezelfde wanbetaler uit hebben staan. Zo wordt voorkomen dat een consument steeds weer voor dezelfde incassokosten komt te staan.

Opstelten wilde de incassokosten regelen tot een schuld van 25.000 euro, maar de Kamer vond deze bovengrens niet nodig. De minister kon zich daar in vinden".

maandag 11 april 2011

Brief G4 aan Tweede Kamer over breed moratorium

Tot mijn genoegen kan U bijgaand onder verwijzing naar mijn eerder bericht van heden de volledige versie van de brief van G4 van 4 april 2011 geven, die zeer de moeite waard is, ook omdat daarin kritische kanttekeningen worden gemaakt bij de kosten zoals die door de staatssecretaris aan de Tweede Kamer zijn gepresenteerd.

Met veel dank aan de attente en alerte lezer die zo vriendelijk was mij de brief te zenden!

Ook G4 dringt aan op breed moratorium

"Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zien een forse stijging van het aantal huishoudens dat een beroep doet op de schuldhulpverlening. Ze willen dan ook een wettelijke mogelijkheid via de Tweede Kamer krijgen om schuldeisers 'in de wacht' te zetten.

Op die manier moet het mogelijk worden mensen die diep in de schulden zitten, te kunnen helpen. Vorig jaar is de gemiddelde schuld gestegen naar 27.500 euro, aldus dagblad Trouw. Het aantal gezinnen en alleenstaanden dat zich meldde voor schuldhulp lag vorig jaar 13 procent hoger dan in 2009".

Zie Telegraaf\

Kan een lezer mij helpen aan de brief van de G4? Bijvoorbaat veel dank! ES

Datum plenaire behandeling wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

Volgens de agenda van het Tweede Kamer is de plenaire behandeling gepland in de week van 19 tot en 21 april aanstaande met de volgende bemerking:

32 291 (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) (re- en dupliek) (na ontvangst van een BOR-advies)

KBvG waarschuwt voor gevolgen wetsvoorstel incassokosten voor consument

"Het nieuwe wetsvoorstel over de maximale hoogte van incassokosten kan zeer nadelig uitpakken voor consumenten. Daarvoor waarschuwt de beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders (KBvG). Op basis van dit voorstel mogen bedrijven namelijk al na twee weken betalingsachterstand en slechts één sommatie direct de volledige maximale incassokosten in rekening brengen. Bovendien mogen deze kosten worden berekend over iedere niet betaalde termijn, wat extra nadelig is wanneer er sprake is van een maandelijks premie.

De KBvG pleit voor aanpassingen van het wetsvoorstel waarover de Tweede Kamer volgende week een besluit neemt. Het Wetsvoorstel maximering incassokosten beoogt duidelijkheid te verschaffen over de kosten die schuldeisers in rekening kunnen brengen bij het niet betalen van vorderingen. Onderzoek door de Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MO-groep) in 2008 bracht namelijk aan het licht dat sommige incassobureaus onevenredig hoge incassokosten in rekening brachten en zich niet hielden aan de door de rechtspraak geformuleerde tarieven. De toenmalige minister van Justitie Hirsch Ballin gaf daarop opdracht om een wettelijke regeling uit te werken die consumenten tegen te hoge incassokosten beschermt.


De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) waarschuwt nu dat dit wetsvoorstel wel eens heel erg nadelig kan zijn voor de consument. In het voorstel is namelijk opgenomen dat de schuldeiser (dus bijvoorbeeld het energiebedrijf of telecomprovider) na 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een sommatie de volledige maximale incassokosten in rekening mag brengen. Bij een onbetaalde factuur van € 120,00 is dat bijvoorbeeld € 40,00, bij een nota van € 900,00 mag er € 135,00 aan kosten in rekening worden gebracht. Op dit moment worden vaak alleen maar herinneringskosten of administratiekosten in rekening gebracht. Het gaat dan meestal om kleine bedragen".

Persbericht KBvG 

Commentaar: we noemen het tegenwoordig een pervers effect wanneer een maatregel een gevolg heeft dat tegengesteld is aan de bedoeling; dat zou hier zeker het geval zijn wanneer een maatregel ter voorkoming van het snijden van debiteuren ertoe leidt dat zij meer worden gesneden. Cave Tweede Kamer!

zondag 10 april 2011

IMF: nergens ter wereld hebben gezinnen meer schulden dan in Nederland

"Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft bij zijn recente doorlichting van de Nederlandse economie voor de zoveelste keer gewezen op de gevaren van de hypotheekrenteaftrek. Deze maakt gezinnen en banken extra kwetsbaar bij de volgende economische terugslag.

Desgevraagd zei de IMF-vertegenwoordiger Nederland een 10 te geven voor de werkloosheidsontwikkeling, en een 2 voor het maar niets doen aan de renteaftrek. 

De hypotheekrenteaftrek, in combinatie met het uiterst royale leengedrag van banken, heeft drie perverse effecten. Het eerste is dat we in Nederland een overgewaardeerde huizenmarkt hebben. Omdat huizen veel te duur zijn, wordt de toetreding tot de koopmarkt ernstig belemmerd, terwijl de hypotheekrenteaftrek het kopen van een eigen huis juist moest bevorderen. Dat is het tweede perverse effect. Het derde is dat nergens ter wereld gezinnen zulke hoge schulden hebben als in Nederland. 

Vorige week maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek de nieuwste cijfers bekend. Nederlandse gezinnen hadden eind 2010 voor € 769 miljard aan schulden uitstaan, waarvan € 658 miljard aan hypotheken. De schuldenlast van gezinnen is meer dan twee keer zo groot als de staatsschuld. Ook dat is waarschijnlijk uniek in de wereld"

Zie Telegraaf

vrijdag 8 april 2011

Nadja Jungmann: "locale invulling bepaalt wat overblijft van brede toegang tot schuldhulpverlening"

Nadja Jungmann schreef op de Linkedin Groep Schuldhulpverlening een interessante bijdrage over de nieuwe wet , zie link:

"Het zal van de lokale invulling afhangen wat er overblijft van de brede toegang die ooit met de wet werd beoogd.

Ik zie nu al weer diverse gemeenten teruggrijpen op de oude selectiecriteria aan de poort (geen toegang met een inkomen hoger dan 120 procent bijstandsniveau etc.) In mijn ogen is dat echt een gemiste kans. Als je de beperkte middelen die je hebt zinvol wilt inzetten, denk dan na over een manier waarop niet een hard criterium bepalend is maar zachte criteria die veel meer zeggen over slagingskans, namelijk vaardigheden, motivatie etc. Met Regioplan voer ik voor SZw onderzoek uit naar klantprofielen. Dat gaat echt daarover. In het verlengde daarvan zijn we met gemeenten bezig om na te gaan hoe we een screenings- en diagnoseinstrumentarium kunnen uitwerken om op andere criteria te bepalen wie wat krijgt. We hebben nog een behoorlijke weg te gaan, maar als we dit uitwerken, dan kunnen we komen tot een sort diagnose-behandelcombinaties zoals de zorg die kent, kunnen we daar op gaan sturen en het allerbelangrijkste: zorgen we dat we de middelen die we hebben effectief inzetten. Want niemand wordt er wijzer op als we iemand die niet gemotiveerd is met een bijstandsuitkering wel in behandeling nemen en dat super gemotiveerde gezin met 1,5 keer modaal en pech niet. Voor je het weet belanden zij van de regen in de drup en is hun inkomen zo gedaald dat we toch wat gaan doen. Dat willen we toch niet meer? Dat is toch van voorheen?

Zie ook http://www.gemeente.nu/web/Actueel/Sociale-Zaken/Schuldhulpverlening/Schuldhulpverlening-Artikel/54087/Klantprofielen-in-de-schuldhulp-zorg-of-zegen.htm"  

Deze bijdrage is ook relevant voor de op de Linkedin Groep Observatrix gevoerde discussie "Gemeentelijke autonomie bedreiging uniform en hoogwaardig aanbod schuldhulpverlening",  waar gisteren onder meer Geert Benedictus schreef over zijn ervaringen als Wsnp-bewindvoerder in de pilot waarin hij ook actief is in het minnelijk traject.

Dit is een tijd waarin wij  heel goed moeten nadenken over de wegen die worden ingeslagen aangezien deze voor een langere periode bepalend zullen zijn voor wat er gebeurt met mensen/gezinnen in problematische schuldsituaties.

Op voorhand geef ik mee dat het in mijn visie ongewenst is dat op gemeentelijk niveau wordt uitgemaakt wie wel en niet tot schuldhulp worden toegelaten: alle debiteuren hebben recht op hulp van goede kwaliteit waarbij ook crediteuren, incassospecialisten en rechters moeten weten waar zij aan toe zijn. Het wetsvoorstel is in zijn huidige vorm een sigarendoos waaruit geleidelijk alle sigaren zijn weggehaald en alleen de redenen waarom iemand tot in eeuwigheid niet te helpen zijn overgebleven. Zie ook "Als het zo moet, laat die wet dan maar zitten".

"Weg naar schuldsanering niet zonder hobbels"

Persbericht Bureau Wsnp:

"Verschillen in gemeentelijke schuldhulpverlening en in rechterlijke besluitvorming kunnen de kans op een succesvolle aanvraag voor de wettelijke schuldsanering verkleinen. Dit blijkt uit de ‘Quick scan belemmeringen toegang tot de Wsnp’ van de Raad voor Rechtsbijstand.

Het aantal aanvragen voor gemeentelijke schuldhulpverlening stijgt al jaren. Het percentage geslaagde trajecten daalt intussen. Desondanks konden in 2008 en 2009 minder burgers hun schulden via een wettelijk traject saneren. Op verzoek van de
minister van Veiligheid en Justitie heeft de Raad voor Rechtsbijstand deze discrepantie onderzocht.

Het onderzoek toont aan dat er weliswaar geen structurele belemmeringen zijn voor
de toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), maar dat de weg daar naar toe wel lastige hobbels kent. Die kunnen burgers hinderen bij het oplossen van hun financiële problemen.

Verschillen per gemeente Gemeenten blijken de schuldhulpverlening verschillend uit te voeren. Daardoor krijgt niet iedere schuldenaar adequate hulp. Zo proberen sommige schuldhulpverleners eerst om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen voordat ze gaan onderhandelen over een akkoord. Dit ‘stabilisatietraject’ duurt vaak veel te lang, waardoor de kansen op een succesvol Wsnp-traject slinken.

Na een mislukt minnelijk traject bieden schuldhulpverleners bovendien de noodzakelijke ondersteuning bij het opstellen van een schuldsaneringsverzoek in zeer wisselende mate aan.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de rechtbanken Wsnp-aanvragen verschillend afhandelen. Sommige rechtbanken wijzen meer verzoeken af dan andere. Het is onduidelijk of dit komt door de wisselende kwaliteit van de aanvragen of door een andere beoordeling door rechtbanken. De hulpverleners blijken in elk geval niet goed te kunnen inspelen op de eisen van de rechtbanken.

Bijlage: Quick scan belemmeringen toegang tot de Wsnp"'

donderdag 7 april 2011

Alweer mijn zakdoek nodig!

"Geachte mevrouw,

Hierbij willen wij u mede namens Y van harte danken voor uw inzet. Uw brief heeft er voor gezorgd dat de ontruiming niet meer doorgaat. Wij hebben reeds een bevestiging van de deurwaarder. U hebt een alleenstaande moeder en kind erg gelukkig gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Klantmanager Schuldhulpverlening "

"Gemeentelijke autonomie bedreiging uniform en hoogwaardig aanbod schuldhulpverlening"

"De raad ziet in de resultaten van de quickscan bevestigd dat de gemeentelijke autonomie op het gebied van schuldhulpverlening tot rechtsongelijkheid voor burgers met schulden kan leiden en dus ook voor schuldeisers. De recente geschiedenis rond de totstandkoming van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening bekrachtigt dat gemeenten die autonomie belangrijker vinden dan een uniform en hoogwaardig aanbod van schuldhulpverlening. Daarmee blijven de belemmeringen voor burgers met financiële problemen gehandhaafd. Naast rechtsongelijkheid leidt dat in de ogen van de raad ook tot onnodige maatschappelijke schade.

De quickscan sterkt de raad in zijn overtuiging dat de toegankelijkheid en kwaliteit van schuldhulpverlening versterkt moeten worden en dat de burger meer mogelijkheden moet krijgen om een volwaardige aanvraag Wsnp in te dienen. Recente initiatieven zoals de pilot waarbij bewindvoerders in staat worden gesteld om verzoeken voor een moratorium volgens artikel 287 b Fw, een dwangakkoord volgens artikel 287 a Fw en een voorlopige voorziening volgens artikel 287, lid 4 Fw, alsmede de mogelijkheid voor advocaten en bewindvoerders Wsnp om de verklaring ex artikel 285 Fw af te geven, kunnen daartoe bijdragen en verdienen daarom verdere steun van de Raad en het Ministerie".

Een gewaardeerde, opmerkzame lezer wijst mij op bovenstaande prikkelende passage uit de gisteren verschenen Quick Scan in opdracht van het Bureau Wsnp. Ik heb nog geen tijd gehad het document te lezen. Hebben lezers van de Linkedin Groep Observatrix hier al iets over te zeggen?

Lichtpuntje: tweet van deurwaarder Michel van Leeuwen

@MichelLeeuwen:
Gisteren goed overleg tussen #gerechtsdeurwaarders Rotterdam en #KBR over gegevensuitwisseling in kader #schuldhulpverlening Gaat er komen!

Uit de praktijk gegrepen: brief aan een woningcorporatie

"Op instigatie van de Gemeente X heeft zich tot mij gewend mevrouw Y, wonende aan de Z-straat 123 in een woning die zij van U huurt.

Mevrouw Y verkeert in een problematische schuldsituatie. De Rechtbank te A heeft bij beschikking van 22 december 20110 een moratorium gelast ex artikel 287b Fw voor de duur van zes maanden. De schuldhulpverlening verloopt voorspoedig en lopende huur is steeds op tijd betaald.

In strijd met dit moratorium bent U niettemin van plan cliënte te gaan ontruimen op 13 april aanstaande omdat het bedrag van de huurverhoging ad afgegrond EURO 95,00 dat volgens U telefonisch is doorgegeven aan de gemeentelijke afdeling Schuldhulpverlening daar niet is ontvangen. Zodra de achterstand wel bekend was is deze direct volledig voldaan. Er is op dit moment geen achterstand. Naar verluidt vinden de deurwaarder en U het een interessant experiment om te kijken of U niettemin een alleenstaande moeder met een kind op straat kunt zetten.

U hebt door dit standpunt al zeer veel extra werk veroorzaakt bij de gemeente en zorgen en ellende bij mijn cliënte. Door Uw persisteren maakt het nu ook nog nodig dat een advocaat wordt ingeschakeld en eventueel zelfs een voorlopige voorziening wordt gevraagd. Voor alle materiële en immateriële schade wordt U aansprakelijk gehouden, en dat geldt ook voor degenen die hiervoor persoonlijk verantwoordelijk zijn binnen Uw organisatie en binnen het kantoor van de deurwaarder. De kosten van rechtsbijstand zijn onderdeel van de schade.

U hebt tot uiterlijk heden 15.00 uur de tijd mij te laten weten dat de ontruiming van de baan is, bij gebreke waarvan ik een kort geding entameer bij de Voorzieningenrechter en een klacht indien bij de klachtencommissie van Uw koepel Aedes aangezien U flagrant in strijd handelt met de sociale pretenties van woningstichtingen. De  meest ordinaire huisjesmelker zou dit uit zijn hoofd laten. U kennelijk niet. De klacht zal ook ter kennis worden gebracht van het Ministerie van VROM.

Een copie van deze brief gaat aan Uw deurwaarderskantoor , waar de verantwoordelijke deurwaarders er ook op kunnen rekenen dat er vanmiddag klachten liggen bij het bestuur van de KBvG en de tuchtrechter, als deze zaak niet heden uiterlijk 15.00 uur om uit de wereld is en er dan nog meer kosten gemaakt moeten worden om U tot redelijke inzicht te bewegen.

Ik zend U deze brief per fax en aangetekend".

Onderzoek op eigen initiatief van gemeentelijke ombudsman naar KBR Rotterdam

Het jaarverslag 2010 van de gemeentelijke Ombudsman Rotterdam is verschenen.

Mevrouw A.M. Zwaneveld heeft een onderzoek op eigen initiatief ingesteld naar de toestand bij de KBR omdat er over de KBR veel klachten komen. Ik citeer uit het verslag:

"De ombudsman ontvangt al jaren klachten over de Kredietbank, maar het jaar 2010 laat een aanzienlijke toename van klachten zien. De klachten hebben betrekking op alle onderdelen van het traject van schuldhulpverlening. Zo worden er bij de ombudsman klachten ingediend omdat mensen nog steeds deurwaarders aan de deur krijgen en niet begrepen waarom.

De Kredietbank heeft het toch overgenomen? Ook zijn er klachten over het bij de Kredietbank zoekraken van ingeleverde administratie, rekeningen en andere stukken. Verder leidt het budgetbeheer tot klachten, er wordt geklaagd dat betalingen te laat en met verkeerde bedragen worden verwerkt. Ook het veelvuldig wijzigen van contactpersonen is een terugkerende klacht. Tot slot wordt er geklaagd dat de contactpersoon bij de Kredietbank moeilijk te bereiken is en niet terugbelt.

Op zich klachten, die al langere tijd bekend zijn bij de Kredietbank. De bank heeft ook actie ondernomen en de interne werkprocessen aangescherpt of veranderd. Toch blijven de klachten binnenkomen bij de ombudsman.

Voordat de ombudsman besloot tot een onderzoek op eigen initiatief heeft hij een aantal andere partijen in de stad gevraagd of zij ook deze signalen ontvangen en het type klachten herkennen. Dat bleek het geval.

De ombudsman maakt een inventarisatie en rubriceert de verschillende klachten en hij is het gesprek aangegaan met de Kredietbank en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport van dit onderzoek zal in het tweede kwartaal 2011 uitkomen"

Standaardreactie van KBR en B& W is dat debiteuren niets mogen verwachten. Zij waren nu eenmaal al in de problemen en moeten niet verwachten dat de gemeente daar iets aan doet. Bij bedrijfsongevalletjes is sprake van "eenmalige incidenten". Met crediteuren wordt nauwelijks gecommuniceerd.  

Het zou al veel helpen als er objectief en extern benchmarkgegevens werden gegenereerd waarbij eenduidige definities worden aangehouden over de prestaties van de KBR. Mij benieuwt in hoeveel gevallen de schulden worden geregeld in die zin dat de debiteur na afloop van de betrokkenheid van de KBR schuldvrij is. 

Er is echter (nog) geen indicatie dat de bereidheid bestaat daadwerkelijk tot verbetering te komen: problemen worden ontkend en gebagatelliseerd. Het College acht het geen prioriteit orde op zaken te stellen en treedt op als distributeur van de smoesjes van de KBR.

Dat de schuldhulpverlening in Rotterdam er zo slecht aan toe is gaat mij al jaren zeer aan het hart aangezien ik vanaf 1985 daarbij betrokken ben geweest en in mijn praktijk zie en hoor hoe debiteuren en ketenpartners problemen ondervinden door de praktijken van de KBR, terwijl de KBR met steun van het College kiest voor de vlucht voorwaarts. Met goede schuldhulpverlening zijn niet alleen debiteuren maar ook crediteuren en de overheid geholpen.

De SP Rotterdam zet zich al jaren thans in de persoon van Josine Stroerman in voor verbetering van de situatie. Zie interview Op 23 maart jl is door de SP een nota met 10 aanbevelingen aangeboden aan het College "Schulden zijn een probleem voor iedereen", zie link Ik heb de nota opgevraagd en kom daarop terug.

De PvdA deed vroeger ook veel met name in de persoon van Mathijs van Muijen maar lijkt ietwat stilgevallen nu sprake is van college-verantwoordelijkheid. Andere partijen in de gemeenteraad hebben voorzover ik kan overzien weinig belangstelling voor dit onderwerp -met of zonder pretens christelijk geinspireerde achtergrond.

Op dit weblog komen meer onderwerpen aan de orde die alleen op langere termijn oplosbaar blijken; dat is echter geen reden de moed op te geven. Frapper toujours!

Vergelijk "Kredietbank Rotterdam: Stabiliseren tot de debiteur erbij neervalt"
"Directeur KBR: het is normaal dat mensen tijdens hulpverlening verder in de problemen komen"
"Impressie van een Rotterdamse deurwaarder over de KBR Rotterdam
"Nog meer impressies van een Rotterdamse deurwaarder
"Hoe zit het nu echt met de schuldhulpverlening in Rotterdam?"
"Reactie KBR op uitspraak Rechtbank Rotterdam over extreem lange wachttijd"
"Geen moratorium bij extreem traag verloop schuldhulphulpverlening in Rotterdam"
"Verslag Ombudsman Gemeente Rotterdam"

woensdag 6 april 2011

Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

Op 21 april aanstaande is ditmaal in Maarssen weer het actualiteitencongres Schuldhulpverlening, zie deze link

Voordrachten zullen onder meer worden gehouden door
Nadja Jungman over het onderwerp schuldpreventie en klantprofielen
Andre Moerman over het onderwerp Klem tussen schuldeisers
Jacques van Rossen over meerderjarigenbewind en bijzondere zorg
Ingrid Dudink over de best practice in Spijkenisse
Linda van de Grint over het optreden van Wsnp-bewindvoerder in het minnelijk traject
en door schrijver dezes over de status van het wetsontwerp Gemeentelijke schuldhulpverlening en actualia overige regelgeving en jurisprudentie.

Joke de Kock, Michel van Leeuwen en Marco Florijn nemen deel aan het debat over prikkelende stellingen betreffende actuele vragen zoals kwaliteit en incassostop. Bij het debat weten we ook hoe de voortgezette pleinaire behandeling van het wetsontwerp is verlopen.

Wat mij betreft kunnen deelnemers rekenen op een kritische beschouwing van de toestand van het shv-veld per heden en mijn visie hoe het veld wel en niet moet omgaan met de risico's en kansen van de situatie anno 2011.

Ik verheug mij nu al op het weerzien met vele bekenden.

dinsdag 5 april 2011

Als het zo moet, laat die wet dan maar zitten!

Gisteren heeft de Staatssecretaris SZW De Krom de derde Nota van Wijziging ingediend bij het wetsvoorstel Gemeentelijke schuldhuplverlening. Deze voorgestelde wijziging luidt als volgt:

"In artikel 3 wordt onder vernummering van het derde en het vierde lid tot het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

3. Het college kan schuldhulpverlening in ieder geval weigeren in geval een persoon fraude heeft gepleegd die financiële benadeling van een bestuursorgaan tot gevolg heeft en die persoon in verband daarmee onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld of een onherroepelijke bestuurlijke sanctie, die beoogt leed toe te voegen, is opgelegd".
 
In de toelichting staat:
"Fraudebestrijding is een van de speerpunten van het kabinetsbeleid. Fraude moet worden bestreden en ontmoedigd (zie o.a. Kamerstukken II 2010/11, 17 050, nr. 403). Dit signaal moet ook doorklinken in de gemeentelijke schuldhulpverlening".

Deze toevoeging is zinloos evenals de eerdere toevoeging dat de gemeente eveneens tot in eeuwigheid recidivisten mag uitsluiten van schuldhulp. De gemeente mag volgens het voorstel inmiddels sowieso schuldhulp maken tot een vrije oefening en dus ook andere uitsluitingen bedenken mits voor dat onderscheid een aanvaardbare verklaring wordt gegeven: rood haar, bruine ogen, een hoofddoekje, trouwring links. Het doet er niet toe.

De wet had een vervolg moeten zijn op de certificering: het NEN en andere zakkenvullers hebben de certificering in een stroperig proces weten te torpederen en een monstrum gegenereerd dat alleen tegen betaling mocht worden bekeken en waarover inmiddels nagenoeg iedereen zijn schouders ophaalt.

Intentie van de wet was dat in Nederland voor iedereen een kwalitatief ingevulde aanspraak zou komen op schuldhulpverlening. De wet is echter steeds verder verworden van codificatie van een recht op schuldhulp tot exegese wie er allemaal uitgesloten mogen worden , terwijl sowieso in het algemeen niemand meer ergens recht op heeft.  Eufemistisch uitgedrukt: de eigenlijke doelstelling van de wet wordt met dit voorstel niet gerealiseerd. Integendeel!

Het kabinet had er beter aan gedaan de volgende passage in het regeeraccoord op te nemen: "het wetsvoorstel schuldhulpverlening trekken we in. Het "Eigen schuld, dikke bult"-principe is immers een "speerpunt van kabinetsbeleid" en iedereen in Nederland moet in staat zijn bij voortduring te voorkomen dat hij in financiele problemen raakt.

"Het interesseert eens geen moer hoe U Uw problemen oplost, want in ons koninkrijk geldt het recht van de sterkste. Hebt u een probleem dan is dat in ieder geval niet onze zorg, ook niet als u kinderen hebt". 

"De gemeenten zullen we maximaal snijden. Een folder met linkje naar de website "zelfjeschuldenregelen" volstaat in onze visie om op adequate wijze de gemeentelijke schuldhulp in te richten. Eigenlijk is trouwens ook een folder in onze eigentijds papierloze wereld anno nu ook niet nodig, zet het desnoods op de website en dat is trouwens ook niet nodig want met Google moet iedere zelfredzame, in het verleden veel te veel door de overheid gepamperde burger dat ook wel zonder hulp van de gemeente kunnen uitvinden".

Als het zo moet, laat die wet dan maar zitten!

maandag 4 april 2011

Wachttijd shv Zutphen acht maanden

Uit de Stentor van heden:

"De wachttijd voor een schuldhulpverleningstraject in Zutphen kan momenteel oplopen tot acht maanden. Nog voor de zomer wil wethouder Patricia Withagen maatregelen aankondigen om deze wachttijd fors terug te dringen. Zij spreekt hier binnenkort over met Het Plein. Vorig jaar vroegen 308 Zutphenaren advies over het wegwerken van hun problematische schulden".

Het is goed dat het probleem frank en vrij wordt benoemd. Het is de vraag hoe bij een krimpende financieringsmogelijkheid het probleem structureel kan worden opgelost.

KBvG: Deurwaarders zijn geen kredietverzekeraars met dank aan BFT voor de onzorgvuldige berichtgeving

Persbericht KBvG:

"De recente berichtgeving over vermeende voorfinanciering van onbetaalde rekeningen door gerechtsdeurwaarders berust op een misvatting. Het is kantoren slechts toegestaan (een deel van) de kosten van de gerechtelijke procedure voor te schieten voor de opdrachtgever. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van de dagvaarding en de griffierechten. Het opkopen of vooruitbetalen van openstaande vorderingen om deze vervolgens te incasseren is al jaren verboden".  

"De foutieve berichtgeving vloeit voort uit een persbericht van het Bureau Financieel Toezicht, waarin wordt gesteld dat de helft van de 178 gerechtsdeurwaarderskantoren een hoog voorfinancieringrisico kent".

 "De KBvG ontkent niet dat sommige kantoren relatief veel kosten voorfinancieren. De beroepsorganisatie is dan ook hard bezig met het opstellen van verscherpte regels ten aanzien van de liquiditeit en solvabiliteit van de gerechtsdeurwaarder. Zeker nu debiteuren vaker niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen is het van groot belang dat de risico’s binnen de perken blijven" Opmerking hs: het is daarom van het grootste belang kosten te vermijden bij debiteuren bij wie niets/weinig te halen is zeker in het licht van de voorgenomen draconische verhogingen van de griffierechten. De pilot van KBvG en Kredietbank NL in Friesland wordt er alleen maar interessanter door 

"Anderzijds is het voorstel van het BFT om iedere vorm van voorfinanciering te verbieden een heilloze weg, aldus Wisseborn. “De kans is groot dat dit door de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMA gezien zal worden als verboden marktregulering. Bovendien zal dan blijken dat incassobureaus wél grote bedragen kunnen voorschieten. Daarmee komt de concurrentiepositie van veel deurwaarderskantoren in gevaar, terwijl het ministerie en de NMA juist meer concurrentie" Opmerking hs: misschien wil SEO hiernaar in opdracht van de KBvG wel een onderzoekje doen waarbij de conclusies voorafgaand kunnen worden ingekocht

zondag 3 april 2011

Verbeterpunten LOSR voor wetsvoorstel maximering incassokosten

Commentaar LOSR op schuldinfo - Andre Moerman:

Het wetsvoorstel Maximering incassokosten zal volgens de planning op 5, 6 en 7 april in de Tweede Kamer behandeld worden. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) is blij met het wetsvoorstel, maar wil wel aandacht voor enkele verbeterpunten. De LOSR schreef in 2008 het rapport ‘Incassokosten, een bron van ergernis!’, en toonde aan dat een wettelijke maximering noodzakelijk is. Het is mooi dat het wetsvoorstel hierin voorziet. De LOSR vraagt aandacht voor de volgende verbeterpunten:

1. Nadelig bij termijnbetalingen
Het wetsvoorstel zoals het er nu ligt, is nadelig bij termijnbetalingen. Voorbeeld: als de burger een aantal maandelijkse termijnen niet betaald heeft, mag de schuldeiser voor elke maand het minimumbedrag ad. €40 aan incassokosten berekenen. Dat is een verslechtering t.o.v. de huidige jurisprudentie waarbij dossiers moeten worden samengevoegd en de kosten over de totale hoofdsom berekend moeten worden.

Verbetering: de volgende wijziging kan deze verslechtering tegengaan:
Schrap het voorgestelde art. 6:96 lid 6 BW. Daarin staan nu:
“Indien een aanmaning als bedoeld in lid 5 betrekking heeft op meer dan een vordering, worden de hoofdsommen van deze vorderingen voor de berekening van de vergoeding bij elkaar opgeteld.”
Samenvoeging hangt hier ten onrechte af van de keuze van de schuldeiser: wel of niet op één aanmaning. Samenvoeging moet, althans voor de berekening van de hoogte van de kosten, altijd gebeuren.

Pas het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten als volgt aan:
In art. 2 lid 2 van het Besluit staat nu:
“De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt ten minste € 40.”
Dit kan worden gewijzigd in:
“De in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt berekend over het totaalbedrag aan openstaande vorderingen op dezelfde schuldenaar en bedraagt ten minste € 40.”

2. Onnodig begrensd tot hoofdsom €25.000
Het voorgestelde Besluit regelt de maximum incassokosten tot een hoofdsom van
€ 25.000. Bij een hogere hoofdsom geldt geen maximumtarief. Oorspronkelijk was dit zo geregeld vanuit de gedachte dat hiermee tegemoet gekomen wordt aan de wens om transacties tussen bedrijven niet aan maximumtarieven te binden. Inmiddels is het wetsvoorstel aangepast en mag er voor zakelijke transacties van de wet worden afgeweken. Verbeterpunt: nu dit argument niet meer geldt, komt het de rechtszekerheid ten goede om ook voor een hogere hoofdsom een maximumtarief vast te stellen.

3. Goed voorbeeld doet volgen
Het wetsvoorstel kent verschillende maximumpercentages afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom: Over de eerste € 2500 mag 15%, over de volgende € 2500 mag 10% berekend worden, etc.
Voor de overheid als schuldeiser geldt het Besluit buitengerechtelijke kosten van 25 juni 2009 (Stb. 2009, nr. 268). Daarin staat één percentage, namelijk 15%.
Verbeterpunt: de LOSR vindt dat voor de overheid dezelfde regels moeten gelden. Dit kan door in het Besluit buitengerechtelijke kosten dezelfde percentages op te nemen.