woensdag 30 maart 2011

Hoe gaat het nu verder met het wo gemeentelijke shv?

In de week van 12, 13 en 14 april 2011 is de voortzetting van het plenair debat (repliek- en dupliek) gepland. Zie link

Vraag rijst hoe deze behandeling zich verdraagt tot het onderzoek dat de Kamer heeft opgedragen naar de kosten van het brede moratorium. De regeling daarvoor vindt U onder deze link

Dit onderzoek zal naar mijn verwachting niet gereed kunnen zijn ten tijde van het plenair debat. Worden de amendementen over het brede moratorium dan opgeschort en wordt besloten over de rest van de inmiddels nogal inhoudsarme wet waarbij weer wel wordt voorgesteld recidivisten tot in eeuwigheid van hulp uit te sluiten ongeacht de omstandigheden?

In ieder geval zal een analyse gemaakt moeten worden van de benadering van de Stas die bij brief van 23 maart jl. aan de Kamer is gezonden, zie link Zijn de ketenpartners daar al mee bezig?

maandag 28 maart 2011

Project Turbosanering van start

"De Gemeentelijke Kredietbank wil met het project Turbosanering proberen de schuldhulpverlening te versnellen. Door onbetaalde rekeningen 'op te kopen' zou de looptijd van schulden fors bekort kunnen worden.

'Het traject van schuldhulpverlening is nu te traag', vindt directeur Jan Tingen van de GKB. 'Het heeft een te lange doorlooptijd.' Met het overkopen van de schulden, kan die tijd korter worden. Schuldhulpverlening kan dan sneller starten. Tingen: Stel dat een cliënt 20 schuldeisers heeft en wij kunnen elf eigendomsrechten kopen. Dan hebben we een meerderheid en kunnen we afdwingen dat er een akkoord gesloten wordt.'

,Het grote verschil zit hem er dan in dat in de huidige situatie schuldeisers die weigeren een akkoord te sluiten het traject kunnen vertragen. Het tempo van de traagste is bepalend. Als de GKB de trage schuldeisers kan dwingen mee te doen, wordt het tempo van de meewerkende schuldeiser dus bepalend. En dat levert tijdwinst op. 'Ik denk dat de looptijd van zo'n traject met tweederde teruggebracht kan worden', aldus Tingen. Als Turbosanering eenmaal loopt, hoopt hij dat 'de slomen eieren voor hun geld kiezen' en sneller mee zullen werken"

Zie Binnenland Bestuur

Dit project is ontstaan uit een concept bedacht door Nadja Jungmann en ondergetekende dezes. Wij hebben hierover ieder gepubliceerd op 18 maart 2010 "Zie een nieuwe lente, een nieuw schuldhulp geluid". De heer Jan Tingen van de GKB Assen was bereid in de praktijk te onderzoeken, of het concept werkt. Het Ministerie van SZW financiert het proefproject. Nadja Jungmann en ik zijn beiden nauw betrokken bij het project in Assen.

donderdag 24 maart 2011

Begroting SZW kosten breed moratorium naar Tweede Kamer

Gisteren heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer de tijdens het plenaire debat SZW toegezegde brief over het brede moratorium gestuurd, zie link

Studie vindt inmiddels plaats naar de argumentatie. Leden van de Linkedin Groep Observatrix die willen meedoen zijn van harte welkom, zie deze link

In ieder geval zal de Tweede Kamer ook zelf een onderzoek (laten?) uitvoeren naar deze kosten.

dinsdag 15 maart 2011

Deetman smijt met geld van de R.K. gelovigen in NL

"De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de religieuze ordes en congregaties zijn bereid schadevergoedingen te betalen aan slachtoffers van seksueel misbruik, ook al zijn de feiten verjaard. Dat verklaarde voorzitter Wim Deetman van de onderzoekscommissie seksueel misbruik gisteren bij de Belgische Kamercommissie Seksueel Misbruik".

"De oud-minister vertelde bij de Kamercommissie dat hij persoonlijk door voorzitter Ad van Luyn van de Nederlandse bisschoppenconferentie werd aangezocht voor een onafhankelijk onderzoek. “De Nederlandse bisschoppen lieten me geheel de vrije hand”, aldus Wim Deetman. “Ze betalen ons ook, al sprak ik geen eindbedrag met hen af. Ik kon topwetenschappers rekruteren en stelde een twaalfkoppig onderzoeksteam samen. Voor minder deed ik het niet.”

Zie katholieknederland.nl

De conferentie en de KNR hebben hier nog niets over bekend gemaakt. De commissie Lindenbergh heeft voorzover bekend nog niet gerapporteerd; dat zal Deetman een zorg zijn want hij weet dat de bisschoppen toch van meet af aan vrijwillig aan zijn leiband hebben gelopen en dat vermoedelijk zullen blijven doen.

Degenen die kerkbijdrage betalen krijgen weer een indruk hoe er met hun geld wordt omgesprongen; carte blanche voor een commissie onder leiding van een protestante, mediabeluste voorzitter, die keer op keer de conferentie voor het blok zet en al zijn vrindjes laat beunen voor rekening van de RKK NL, en smijten met geld naar pretense slachtoffers. Aperite portas voor alle querulanten, die al dan niet in een problematische schuldsituatie verkeren: bij de Roomse Kerk ligt het geld op straat! Een collectief moratorium in de betaling van de kerkbijdrage is te overwegen totdat de bisschoppen hebben duidelijk gemaakt hoe zorgvuldig zij omgaan met gedoneerde middelen en wat de kosten zijn van de commissie Deetman (en de financiering daarvan). De lopende lasten voldoen zij dan (voorlopig?) maar even uit de liggende gelden.

Addendum:
Inmiddels heeft een niet nader genoemde woordvoerder namens de conferentie afstand genomen van de uitspraken van Deetman, maar de vraag is of dit een formele kwestie is of dat  binnenskamers door "Ad van Luyn" aan "Wim" al lang is meegedeeld dat hij ook dit punt wel bij zijn collegae door de strot zal jagen - waarbij niet te verwachten is dat die daartegen noemenswaardige weerstand zullen bieden nadat zij het eerdere dictaat van Deetman ook klakkeloos zijn gevolgd.

Zie ook mijn reeks artikelen "Aan de vooravond van een historische vergissing".

maandag 14 maart 2011

Mevrouw Ortega (CU) trapt enkele open deuren in

zie deze link

Ik ben benieuwd wat de leden van de linkedin Groep Observatrix hiervan vinden.

Een nieuw woord is geboren: "incassostop"

Door het debat in de Tweede Kamer verleden week blijkt in het dagelijks spraakgebruik een nieuw woord voor moratorium zijn intrede te hebben gedaan: "incassostop". Ik las het voor het eerst op 9 maart jl. in de Telegraaf.

Onderzoek bij Google leverde 19.400 verwijzingen op; voorzover ik kon overzien is de reeks op 8 maart 2011 gaan lopen.

In de juridische wereld zie ik dit begrip nog niet onmiddellijk inburgeren gelet op de wetteksten en de daaraan verbonden definities. In het dagelijks spraakgebruik vind ik het een mooi woord dat zeker voor de justitiabelen ("de man/vrouw in de straat") eerder duidelijk zal zijn dan "moratorium" (dat voor de ouderen wellicht ook nog associaties kan oproepen met kernwapens).

Op dit weblog zal ik voorlopig toch maar doorgaan met "moratorium".

donderdag 10 maart 2011

Moratorium in plenaire behandeling wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadat de staatssecretaris gisteren in eerste termijn van de plenaire behandeling plotsklaps niet gedocumenteerde reeksen cijfers uit de mouw schudde over de pretense kosten van het brede moratorium en de gevolgen daarvan voor het MKB heeft de Tweede Kamer zich terecht niet laten overdonderen en besloten tot onafhankelijk onderzoek.

Het is jammer dat het kabinet dit konijn pas in dit stadium uit de hoed heeft getoverd, kennelijk als laatste wapen in de strijd, na eerst goed geld te hebben uitgegeven aan extern onderzoek (twee rapporten!) om het brede moratorium overbodig te verklaren onder verwijzing naar de convenanten waarvan iedere kenner van het veld kan bevestigen dat die alleen werken in die gevallen waarin alle crediteuren convenantspartner zijn, welke situatie zich in de praktijk niet of nauwelijks zal voordoen.

In een bodemprocedure voor de civiele rechter zou aan een feitelijke stelling die wordt afgeschoten bij pleidooi en vervolgens door de wederpartij wordt betwist rechtens geen betekenis worden gegeven. Het uitgangspunt van een goede procesorde is immers dat beide partijen in een zo vroeg mogelijk stadium van het geding hun kaarten op tafel leggen, opdat op die basis kan worden recht gedaan en ieder der betrokkenen de gelegenheid heeft zich over de stellingen van de wederpartij uit te laten.

De Tweede Kamer heeft gisteren zijn betekenis voor de kwaliteit van de totstandkoming van goede regelgeving weer eens bewezen. Het is te hopen dat het onafhankelijke onderzoek met bekwame spoed kan worden uitgevoerd en de parlementaire behandeling kan worden vervolgd. Ook de stakeholders in het veld doen er goed aan zo snel mogelijk liefst gekwantificeerd de factoren in kaart te brengen die in dit onderzoek moeten worden betrokken.

Is er trouwens nu een smal of een breed moratorium gelast in de plenaire behandeling van het wetsvoorstel?

woensdag 9 maart 2011

URGENT! Memorandum leden Tweede Kamer over wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

In het frequent overleg met Nadja Jungmann namen wij zojuist onderstaande elementen door die mogelijk voor U van belang zijn in het debat vanavond.

1. Schuldhulpverlening is ook nu geen el dorado voor fraudeurs; die horen in minnelijk noch wettelijk traject thuis.

2. Crediteuren uit het MKB zouden op de banken moeten springen van vreugde over het brede moratorium, aangezien zij daar het meest van profiteren nu in de huidige situatie grotere, institutionele crediteuren er na mededeling minnelijk traject met de (schrale) buit  van door gaan en zich bevoordelen; door het brede moratorium word de MKB-crediteur uit zijn achterstandpositie gehaald en kunnen de groten niet meer voordringen over de rug van de kleintjes.

3. Het MKB vormt trouwens over all een kleine fractie onder de crediteuren; het overgrote deel wordt gevormd door fiscus, kredietverstrekkers, woningcorporatie, energie en telefoonproviders (zie onder meer proefschrift Nadja Jungmann).

4. Het brede moratorium levert geld op omdat er geen tijd meer behoeft te worden besteed aan korte termijn discussies met crediteuren die willen voordringen en gaan ontruimen dan wel beslag leggen. Het feit dat de wettelijke mogelijkheid voor een breed moratiorium bestaat zal in het overgrote gedeelte van de gevallen voorkomen dat er daarvoor nog daadwerkelijk een beroep op de rechter behoeft te worden gedaan wanneer de hulpverlening rechterlijke maatregelen aankondigt. Uit de vijfde en zesde monitor Wsnp blijkt dat na invoering van de zogenaamde minnelijke middelen in het wettelijk traject (moratorium, gedwongen medewerking en voorlopige voorziening) deze effect hebben zonder te worden gebruikt en dat in die gevallen waarin de rechter wordt  benaderd in veel gevallen de crediteur het daarop niet wil laten aankomen, zeker niet wanneer gebrek aan medewerking ook nog eens wordt afgestraft met een kostenveroordeling.

5. Er zal bovendien sprake zijn van subsitutie van smal moratorium ex 287 b Fw naar breed moratorium. Per saldo zou het wel eens zo kunnen zijn dat het brede moratorum geld oplevert bij schuldhulpverlening en bij de rechterlijke macht door reductie van de hoeveelheid werk.

6. Het is van groot belang dat de specificaties van het product schuldhulpverlening binnen de wet worden gehouden; nu ontbreken inhoudelijke criteria en kan de gemeente gaan uitmaken wat er al dan niet gebeurt. Binnen het kader van het wetsvoorstel zou een gemeente nu kunnen volstaan met een verwijzing naar website zelfjeschuldenregelen.nl; dat was niet de bedoeling van de wet; die was iedere burger een recht op kwalitatief aanvaardbare schuldhulpverlening te bieden ongeacht de plaats waar hij in Nederland woont en ook crediteuren weten de woonplaats van de debiteur geen verschil maakt voor de wijze waarop schulden worden geregeld.

dinsdag 8 maart 2011

Dinsdag en woensdag parlementaire behandeling wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening; waar blijft het vijfde amendement?

Spoeddebatten daargelaten -bijvoorbeeld over de privebezoekjes van de koningin- wordt het wetsvoorstel 32 291 door de Tweede Kamer behandeld op dinsdag 8 maart vanaf 15.30 uur en aanstaande (As)-woensdag 9 maart vanaf 19.30 uur. Zie agenda Tweede Kamer

Het debat is live on line te volgen, zie knop onderaan bovenstaande link.

Op de valreep diende het Tweede Kamerlid Ulenbelt (SP) nog een zeer belangrijk en goed doordacht amendement in:

Artikel 8a Kwaliteitseisen schuldhulpverlening

1. Bij algemene maatregel van bestuur worden kwaliteitseisen gesteld aan de schuldhulpverlening.

2. De kwaliteitseisen houden in ieder geval in:
a. een minimum opleidingsniveau voor schuldhulpverleners;
b. werkwijze van de schuldhulpverleners;
c. afspraken op medewerkersniveau;
d. afspraken op organisatieniveau, en
e. de uitvoering van de schuldhulpverlening.

Toelichting
Dit amendement regelt dat bij algemene maatregel van bestuur kwaliteitseisen aan de schuldhulpverlening worden gesteld. Die ontbreken nu in veel gevallen waardoor mensen makkelijker prooi kunnen worden van malafide bureaus. Met dit amendement willen de indieners voorkomen dat iedereen zomaar schuldhulpverlener kan worden. Bovendien garandeert dit amendement een minimumkwaliteit voor schuldhulpverleners.

Nu de branche er niet in is geslaagd de certificering tot een geslaagd project te maken en geldhongerige certificeerboeren dit kind voortijdig en nog niet eens in de wieg hebben gesmoord ligt het voor de hand dat de Minister liefst in twee kantjes samenvat hoe het wel moet. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van elementen van de NEN-norm (die door SZW toch al nagenoeg volledig is betaald). Het is een spannende uitdaging dit zo beknopt mogelijk te doen en ik heb -hoe meer ik erover nadenk- zin er een weekend voor te gaan zitten om een suggestie voor een voorontwerp op te stellen. Door een AMvB zijn we ook van het schandaal af dat je grof geld moet betalen om de tekst te mogen zien - hetgeen de NEN kennelijk normaal vindt maar gewone mensen te gek voor woorden.

Trouwe lezers weten dat er nog drie amendementen zijn ingediend onder meer betreffende het brede moratorium. Het valt op dat de amendementen zijn ingediend door D'66 en de SP (drie stuks). De andere partijen hebben zich in de vaste kamercommissie SZW toch ook geroerd over deze kwestie?

Ik schreef naar aanleiding van de tweede nota van wijziging mijn bijdrage "Turbulentie rondom wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening; hoe een half ei dreigt te verworden tot een lege dop" Aanvaarding van het vierde amendement geeft aan het wetsvoorstel de inhoud weer terug, waarbij ik er voorstander van blijf dat een limiet wordt gesteld aan niet toelating wegens recidive (wat mij betreft maximaal vijf jaar) en de optie van een hardheidsclausule; dan zou voor de afwisseling de regeling van het minnelijk traject positief afsteken bij de Wsnp. Jammer dat nog geen kamerlid een amendement in deze zin heeft ingediend bij artikel 2 lid 4 wetsvoorstel. Het kan nog steeds en is weinig werk.

vrijdag 4 maart 2011

Mensen met schulden steeds agressiever

,,Het geweld tegen onze mensen neemt toe en loopt de spuigaten uit,'' zegt voorzitter Karen Weisfelt van branchevereniging KBvG. Mensen met schulden reageren steeds agressiever als ze moeten betalen. En dus vinden de deurwaarders het tijd voor actie.

Bij wijze van experiment krijgen tien deurwaarders een videocamera op de revers van hun jas. Daarmee kunnen ze de politie beter bewijs leveren van de agressie die ze in hun werk meemaken. Mogelijk werkt de camera ook preventief. Als het experiment slaagt, krijgen meer deurwaarders de camera.

De branchevereniging pleit ook voor strengere straffen tegen geweldplegers en een noodnummer waarmee deurwaarders direct met de politie in contact kunnen treden. ,,Dan wordt daar ook met voorrang op gereageerd door de politie,'' weet Weisfelt".

Zie AD

Zie ook artikel "Bejaarde met schulden rijdt in op politie" in Brunssum

donderdag 3 maart 2011

Rectificatie: Boxtel niet door SZW aangewezen als beste schuldhulpverlenende gemeente

Het bericht van Omroep Brabant over de gemeente Boxtel, dat ik gisteren citeerde is niet juist.

De selectie door SZW wordt pas half april definitief en openbaar.

Uit de verzamelbrief SZW van 3 maart 2011

"Om gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van de effectiviteit van de schuldhulpverlening worden momenteel de volgende producten ontwikkeld: · Handreiking visie en beleidsplan schuldhulpverlening (BMC)
· Handreiking best practices primair proces schuldhulpverlening (Hiemstra & De
Vries)
· Onderzoek klantprofielen en vraaggericht aanbod schuldhulpverlening
(Regioplan)
· Handreiking best practices integraal beleid schuldhulpverlening (Policy
Productions)
· Onderzoek kosten en baten schuldhulpverlening (APE)

Voor de ontwikkeling van deze producten zullen de komende weken diverse gemeenten worden benaderd. Het ministerie stelt het op prijs als gemeenten hieraan hun medewerking verlenen.

Meer informatie over schuldhulpverlening vindt u op het Gemeenteloket, dossier schuldhulpverlening. U kunt zich daar ook abonneren op de digitale nieuwsbrief Gemeentelijke Schuldhulpverlening. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de behandeling van het wetsvoorstel en de activiteiten die plaatsvinden om gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van de effectiviteit van de schuldhulpverlening".

Zie overheid.nl

woensdag 2 maart 2011

"Driekwart valt uit bij schuldhulpverlening"

"Drie op de vier Amsterdammers die in een schuldhulpverleningstraject terechtkomen, stoppen daar voortijdig mee of worden weggestuurd. Wethouder Freek Ossel van Wonen, Werk en Armoede wil dat aantal terugbrengen naar maximaal 37,5 procent.

Ossel erkent dat zijn doelstelling erg ambitieus is. “Schuldenaars hebben vaak meerdere problemen. Denk aan alcohol- of drugsverslaving. Maar het is een serieuze poging waard om deze groep te helpen.”

Ook het aantal mensen dat diep in de schulden raakt en een beroep moet doen op hulp, is het afgelopen jaar flink toegenomen: van ongeveer twaalf- naar ruim veertienduizend. De om­vang van hun schulden ligt in totaal rond de 42 miljoen euro. 

Volgens Ossel valt er de ko­mende jaren nog veel te verbeteren. Zo moeten de maatschappelijk dienstverleners scherpere in­takegesprekken gaan voeren. “Men­sen moeten volledig met de billen bloot en duidelijk maken waar hun schulden zitten. We wil­len afspraken maken met de maatschappelijk dienstverleners over efficiënter werken zodat ze op kortere termijn resultaten kunnen boeken. Overigens doen zij het helemaal niet slecht, maar het kan nog beter.”

Zie Metro heden

SZW vindt Boxtel het beste in schuldhulpverlening

Omroep Brabant meldt het volgende:

"De schuldhulpverlening van de gemeente Boxtel is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gekozen tot beste van Nederland. In totaal beoordeelde het ministerie vijftig gemeenten. 

Vooral de persoonlijke aanpak maakt Boxtel tot een voorbeeld voor andere plaatsen, zo maakte de gemeente woensdag bekend.

De werkwijze van Boxtel wordt als efficiënt en snel beoordeeld. Wachtlijsten voor schuldhulpverlening zijn weggewerkt en wachttijden zijn verkort, terwijl de vraag naar hulp door mensen met schulden ook in Boxtel is toegenomen".

Dit bericht is later gerectificeerd, zie link.

dinsdag 1 maart 2011

Nieuwsbrief Gemeentelijke schuldhulpverlening

Gisteren is de de eerste digitale nieuwsbrief Gemeentelijke schuldhulpverlening verschenen, uitgegeven door het ministerie van SZW.

De nieuwsbrief gaat in op het wetsvoorstel Gemeentelijke schuldhulpverlening en de verschillende activiteiten die plaatsvinden ter verbetering van de kwaliteit van de schuldhulpverlening.

Aanmelding via deze link