vrijdag 29 oktober 2010

Verbod tot afsluiting van water bij wege van VoVo met anticiperende werking van 304 Fw

Geert Benedictus wijst mij op een andere uitspraak waarin Vitens wordt verboden om het water af te sluiten, waarbij hij met succes een voorlopige voorziening ex 287 lid 4 Fw heeft gevraagd dat artikel 304 van de Faillissementswet (Fw) van toepassing zal worden verklaard voor de periode dat de rechtbank heeft beslist over het toelatingsverzoek tot de wettelijke schuldsanering

Artikel 304 luidt:
Een wederpartij is niet bevoegd de nakoming van zijn verbintenis die voortvloeit uit een overeenkomst tot het geregeld afleveren van gas, water, elektriciteit of verwarming, benodigd voor de eerste levensbehoeften, jegens de schuldenaar op te schorten wegens het door de schuldenaar niet nakomen van een verbintenis tot betaling van een geldsom die is ontstaan vóór de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling.
Het is zeer inventief deze bepaling vooruit te laten werken als voorlopige voorziening en de Rechtbank heeft dat gehonoreerd:
"Nu verdere toelichtingen, anders dan dat verzoeker nalatig is met betalingen en reacties op aanmaningen, waardoor kosten zijn opgelopen en dat gerekwestreerde niet zal afwijken van de standaard incassoprocedure, in deze brief ontbreken, overweegt de rechtbank dat onvoldoende is gebleken dat gerekwestreerde een in deze procedure te respecteren belang heeft, dat opweegt tegen het belang van verzoeker. Verzoeker heeft overigens ter terechtzitting verklaard, dat hem niet valt toe te rekenen dat hij zijn betalingsverplichtingen jegens Vitens niet kon nakomen, nu weliswaar loon is gestort op zijn bankrekening, maar de ABN-AMRO bank zijn rekening heeft geblokkeerd. De rechtbank zal daarom het verzoek toewijzen".
De ABN AMRO heeft zich in dit geval ook van haar beste kant laten kennen door hangende een problematische schuldsituatie het salaris van debiteur in te pikken hetgeen ook de moeite van nader onderzoek naar de mogelijkheden van een een klacht waard zou zijn.

Vitens staat echter in de schijnwerper van dit drama, aangezien het afsnijden van de waterlevering wordt gebruikt als incassomiddel hangende een poging tot schuldenregeling. Ik hoop dat de nieuwe regeling ook een mogelijkheid tot sanctionering gaat bieden voor degenen die zich niet aan de regeling houden.

Deze maand maakte ik een leerzame cursus mee over 287a Fw waarin Geert Benedictus de volgende mooie uitspraak deed:  "met de curator in het faillissement hebben de schuldeisers de vos in het kippenhok". Ik was deze van plan deze uitspraak bij gelegenheid nog eens aan te halen: hoc est hodie! Ik hoop dat dergelijke praktijkmiddagen vaker gehouden zullen worden en dat mag ook best met cursusgeld! Ik ben dankbaar door door Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders en Bureau Benedictus te zijn uitgenodigd en wil die dank ook hier graag nog eens herhalen.

donderdag 28 oktober 2010

Gebod tot heraansluiting water

André Moerman heeft een interessante bijdrage over de verplichting de levering van water opnieuw aan te sluiten. Nieuw beleid is in aantocht analoog aan gas en elektriciteit.

Nog even wachten op antwoorden Kamervragen Recourt en Spekman over boek 1-bewindvoering

Zie deze link (waarin ook de (slimme!) vragen worden herhaald).

"Beschermingsbewindvoerder laat steken vallen; vrouw uit WSNP gezet zonder schone lei"

Arthut Bletterman schreef een mooi commentaar bij Hof Amsterdam 25 oktober 2010,  LJN:BO1736

Zie Linkedin Groep Schuldhulpverlening

Generatie Y heeft het soms juist moeilijk

’Wat voor de ene jongere een luilekkerland aan keuzemogelijkheden is, is voor de ander een draaikolk zonder enige houvast’, omschrijven de onderzoekers.

Veel jongeren komen niet toe aan het ontwikkelen van hun talenten door problemen waarmee zij al vroeg geconfronteerd worden: schulden, huiselijk geweld, obesitas, alcohol- en drugsmisbruik en criminaliteit. 60.000 kinderen zijn in Nederland sociaal uitgesloten door zware problemen; als je lichtere problemen meerekent zijn het er volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zelfs een half miljoen. Het gaat volgens Haiko van der Pol, directeur marketing en communicatie bij Manpower, niet alleen om jongeren uit lagere sociale klassen. „Ook kinderen van advocaten en notarissen krijgen niet altijd voorgeleefd waar grenzen liggen, hoe je je moet handhaven. Ouders die hun kinderen zelfredzaamheid willen bijbrengen door hen aan hun lot over te laten, komen overal voor.”

Zie Trouw "Helft van generatie Y redt zichzelf helenmaal niet"

Inmiddels ex NVVK-voorzitter Ger Jaarsma kwam zonder onderzoek al veel eerder namelijk in mei 2009 tot die conclusie, zie deze link.

schuldhulpmaatje.nl

"Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft subsidie verstrekt voor het proefproject Schuldhulpmaatjes. Schuldhulpmaatjes zijn gecertificeerde schuldhulpvrijwilligers die mensen met (beginnende) schulden ondersteunen bij schuldpreventie en schuldhulp en nazorg verlenen na schuldsanering.

In Nederland kunnen ruim één miljoen Nederlanders maandelijks niet rondkomen met hun inkomen. Vijf miljoen mensen zijn niet in staat om onverwachte inkomensdalingen op te vangen.

Het maatjes project zal in eerste instantie in 25 steden en dorpen van start gaan. Vanuit plaatselijk samenwerkende kerken en PCOB-afdelingen zullen, in samenwerking met de lokale overheid, zo’n 600 schuldhulpmaatjes worden opgeleid, gecertificeerd en ondersteund.

Er wordt een landelijke helpdesk, een vraagbaak en een website opgezet. Ook zullen symposia en kennisuitwisselings bijeenkomsten voor kerk- en schuldhulp worden georganiseerd. Het project wordt gerealiseerd in 2010 en 2011.

Voor vrijwilligers die gaan participeren biedt het project een kans om een steunpilaar te zijn voor de medemens in nood.
Het project is een coproductie van Kerk in Actie (het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland) , het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB), SKIN (de migrantenkerken), de Evangelische Alliantie (EA) en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB). Ook zal het Leger des Heils op projectbasis meewerken.

Vanuit professionele zijde wordt het project begeleid en ondersteund door het Platform Christelijke Schuldhulp-preventie (PCS). In dit platform, werken de volgende financiële schuldhulp professionals samen: De Budgetteer, Modus Vivendi, Bos Consulting en Crown Financial Ministries".

Zie schuldhulpmaatje.nl

Zie voor achtergrondinformatie over motie Ortega, deze link

Schuldhulpverleners doen er goed aan de mogelijkheid tot samenwerking op plaatselijk niveau te onderzoeken: inzet van vrijwilligers leidt tot kostenbesparing en verhoging van de effectiviteit, omdat een debiteur met een personal coach ten aanzien van de dagelijkse huishouding eerder de finish zal halen.

Breaking! In Deventer begint de Victorie! 600 Euro kostenvergoeding voor de gemeente bij 287a-verzoek

De Rechtbank Zutphen heeft op 21 oktober 2010 een weigerachtige schuldeiser die op het laatste moment na indiening van  het verzoek ex 287a Fw alsnog accoord is gegaan, veroordeeld in de kosten van de schuldhulp ad 8 uur ad EURO 75,00 = EURO 600,00.

Dit is de eerste uitspraak die ik hen gezien waarin gemeentelijke schuldhulpverlening kosten vergoed krijgt veroorzaakt door meerwerk van een weigeraar. De volledige uitspraak treft U onder deze link.

In de praktijk kunnen schuldhulpverleners deze uitspraak gebruiken als precedent en aan de Rechtbnank laten zien bij een verzoek de weigeraar in de kosten te veroordelen. Daarmee is niet gezegd dat de Rechtbank in kwestie deze uitspraak volgt. Ook is te overwegen de uitspraak mee te sturen met een brief aan de weigeraar. Deurwaarders die het te veel moeite vinden om te reageren hebben dan een probleem in relatie met hun opdrachtgever en zullen wellicht ook zelf de kosten voor  hun rekening moeten nemen.

Hoe meer schapen er over de dam gaan, hoe  meer er zullen volgen: daarover schreef ik recent een column in het Tijdschrift voor SchuldSanering, zie deze link

Met dank en felicitatie voor het Budget Advies Centrum van de gemeente Deventer die mij deze uitspraak heet van de naald heeft gestuurd. Wie meer van deze uitspraken heeft, verzoek ik dringend die aan mij te zenden opdat ik die kan plaatsen; hoe meer voorbeelden er zijn, hoe vaker rechters daarmee rekening zullen houden en hoe vaker crediteuren daardoor eerder zullen meewerken.

Ook aan het begin van deze dag, zingen we dus maar weer dit lied.

woensdag 27 oktober 2010

Uitsluiten van pgb is uitsluiten van zorg

"Door mensen met problematische schulden uit te sluiten van het pgb, een plan uit het overgangsdossier voor de nieuwe minister van Volksgezondheid, ontzeg je een grote groep mensen de zorg die zij nodig hebben.

Dat zegt de belangenvereniging van mensen met een pbg Per Saldo. ‘Veertig procent van de gebruikers van een pgb kiest uit nood hiervoor, omdat hun zorg niet in natura wordt geleverd. Zij kunnen hun zorg alleen maar zelf inkopen bij vaak kleine organisaties die veel flexibeler zijn dan de aanbieders van naturadiensten. Als je mensen met problematische schulden uitsluit van het pgb, sluit je ze uit van zorg,’ zegt Aline Saers, directeur van Per Saldo".

"De Cock (Kock, NVVK) ziet wel dat het soms misgaat bij mensen met een pgb die ook persoonlijke schulden hebben. ‘Als er wordt gedreigd om je huis uitgezet te worden en je hebt een persoonsgebonden budget, dan voorkom je daarmee allicht je huisuitzetting.’ Volgens haar is het echter geen oplossing om dan maar het gebruik van het pgb voor een groep mensen met problemen onmogelijk te maken, juist omdat je hen dan van een deel van de zorg uitsluit. ‘Je moet mensen die een pgb krijgen beter begeleiden. Ook kan een gemeente, welzijnsorganisatie, of een familielid of buurman het beheer over het pgb overnemen."
Binnenlands Bestuur

Als de vergedrukte stelling juist is, dan zou er een pgb beheersinstituut moeten komen om met een afgescheiden vermogen de gelden te beheren en erop toe te zien dat deze overeenkomstig de bestemming worden besteed. Ook moet worden nagedacht over de gevolgen van beslag als het geld op de benkrekening van de debiteur staat. Tijd voor Kamervragen?

maandag 25 oktober 2010

Hof Leeuwarden: toetsing moratorium is anders dan bij een VoVo

Een moratorium ex artikel 287b Fw heeft tot doel de voortzetting van het minnelijk traject om te bereiken dat een regeling met de schuldeisers wordt getroffen of afgerond. Bij een moratorium staat het belang van de schuldenaar bij het treffen van een minnelijke regeling voorop, tenzij dit in strijd is met het belang van de schuldeiser bij ontruiming wegens huurschulden.

Een voorlopige voorziening op grond van artikel 287, vierde lid, Fw heeft tot doel het geven van een spoedeisende beslissing in het kader van de toelating tot de schuldsaneringsregeling. Dit middel is derhalve
bedoeld om de periode tussen de indiening van het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling en de beslissing daarop te overbruggen. Bij de voorlopige voorziening staat het belang van de schuldenaar om een zo groot mogelijke kans te hebben op het welslagen van de schuldsaneringsregeling voorop, tenzij dit in strijd is met het belang van de schuldeiser bij ontruiming wegens huurschulden.

Zoals uit het vorengaande blijkt, is er naar het oordeel van het hof geen sprake van een identieke belangenafweging. Hoewel in casu in beide belangenafwegingen  -zowel die in het kader van de voorlopige voorziening ex artikel 287, vierde lid Fw als die in het kader van het moratorium ex artikel 287b Fw - (grotendeels) dezelfde feiten en omstandigheden een rol spelen, is niet gegeven dat het resultaat van die belangenafweging ook hetzelfde is, aangezien, zoals hierboven reeds naar voren is gekomen, het doel van de middelen en het bij de beoordeling te hanteren criterium verschillend zijn. Dat GoedeStede een belang heeft bij ontruiming, is evident.

In de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 3 augustus 2010 stond het belang van [geïntimeerden] bij het treffen van een minnelijke regeling voorop. Uit de overwegingen in dit vonnis maakt het hof op, dat de rechtbank vanwege het al jarenlang mislukken van vrijwillige schuldhulpverlening geen vertrouwen had in het welslagen van een minnelijk traject en daarom aan het belang van GoedeStede om tot ontruiming te kunnen overgaan voorrang verleende.

De onderhavige procedure betreft een verzoek tot een voorlopige voorziening ex artikel 287, vierde lid, Fw. Gezien het doel van de voorlopige voorziening is het van belang dat er thans geen maatregelen worden genomen, die de kans op het slagen van de eventuele schuldsaneringsregeling, kleiner maken. Het belang van [geïntimeerden] om een zo groot mogelijke kans te hebben dat de schuldsaneringsregeling met succes wordt doorlopen, staat dan ook voorop. Het hof is van mening dat permanente huisvesting een primaire levensbehoefte is, bij gebreke waarvan de kans dat een schuldsaneringstraject met succes zal worden doorlopen aanmerkelijk wordt verkleind. De kans dat [geïntimeerden] het schuldsaneringstraject met succes zullen doorlopen wordt aanmerkelijk verkleind, als zij geen woning tot hun beschikking hebben. Daarbij komt dat GoedeStede in hoger beroep niet aannemelijk heeft gemaakt dat het verzoek van [geïntimeerden] tot toepassing van de schuldsaneringsregeling geen kans maakt te worden toegewezen. Het hof is dan ook van oordeel dat in dit kader het belang van GoedeStede om te ontruimen moet wijken voor het voornoemde zwaarwegende belang van [geïntimeerden] Overigens merkt het hof hierbij op dat zijn beslissing los staat van en niet vooruitloopt op de beslissing op het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling".

Zie arrest Hof Leeuwarden 7 oktober 2010, LJN: BO1463

Wat betekent dit voor schuldhulpverleners? In geval van twijfel moet primair een moratorium en subsidiair een voorlopige voorziening worden aangevraagd onder specifieke toelichting van de in aanmerking te nemen belangen.

Kamervragen Spekman (PvdA) naar kwaliteit schuldhulpverlening

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de televisieuitzending van EenVandaag, waarin een item was gewijd aan de kwaliteit van schuldhulpverlening in gemeenten?

Vraag 2 Is het waar dat een aantal gemeenten de toeloop bij de lokale schuldhulp onvoldoende aan kan, waardoor de kwaliteit van de schuldhulpverlening in individuele gevallen ernstig tekort kan schieten? Voor hoeveel gemeenten geldt dat zij capaciteitsproblemen hebben met het verwerken en behandelen van schuldhulpaanvragen?

Vraag 3 Klopt het bericht in de uitzending dat door gebrekkige schuldhulpverlening mensen met schulden juist dieper in de problemen komen? Bent u bereid te inventariseren in welke plaatsen deze problematiek speelt, en daarvan een overzicht naar de Tweede Kamer te sturen?

Vraag 4 Bent u van mening dat burgers die in de problematische schulden zitten en bij hun gemeente aankloppen voor schuldhulp, recht hebben op goede schuldhulp? Bent u tevens van mening dat de kwaliteit van schuldhulp in alle gemeenten een voldoende minimumniveau moet hebben, en dat het onacceptabel is dat slechte schuldhulp van gemeenten ervoor zorgt dat mensen in nog grotere financiële problemen komen?

Vraag 5 Deelt u de mening dat het, om de basiskwaliteit van schuldhulpverlening in gemeenten te garanderen, van groot belang is dat het in januari 2010 door u ingediende wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening zo snel mogelijk wordt ingevoerd?

Deze vragen zijn gesteld aan de Minister van SZW op  15 oktober 2010, zie vindplaats

Geen aanvullend onderzoek nodig naar flitskrediet

"Over een aanvullend onderzoek naar de flitskredietaanbieders op de Nederlandse markt beschik ik niet. Gezien het feit dat er nog geen vergunningplicht is, en dus geen register van alle aanbieders wordt bijgehouden, kan op dit moment geen overzicht gegeven worden van alle aanbieders. Aangezien de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn consumentenkrediet ingrijpende gevolgen zal hebben voor de sector, waardoor naar verwachting hun gehele bedrijfsvoering zal moeten worden aangepast, is een aanvullend onderzoek mijns inziens ook niet vereist".

 Uit antwoorden Minister van Financien op vragen van de Tweede Kamerleden Plasterk en Spekman (PvdA)

Eerste hulp voor personen met schulden in Vlaanderen

"362 951 wanbetalers van kredieten geregistreerd bij de Nationale Bank, 85 037 collectieve schuldenregelingen, 62 183 dossiers schuldbemiddeling bij OCMW’s en CAW’s…steeds meer Vlamingen kampen met een problematische schuldenlast. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (VCS) ontwikkelde daarom het productgamma Eerste Hulp Bij Schulden, dat moeten bijdragen tot een betere informatisering over schuldproblemen voor zowel het brede publiek als hulpverleners.

Wat kan je doen wanneer je schulden hebt? Welke oplossingen zijn mogelijk? Waar kan je terecht voor hulp? Wat kan een schuldeiser doen? Wat als de deurwaarder voor de deur staat? Wat is het verschil tussen schuldbemiddeling en een collectieve schuldenregeling?

Het VCS biedt op deze vragen een antwoord op maat van een breed publiek met de laagdrempelige website www.eerstehulpbijschulden.be. Voor hulpverleners, personeelsdiensten, intermediairen, sociale diensten…kortom alle professionals die in aanraking komen met personen met schulden, werd het handige boekje ‘Eerste Hulp Bij Schulden’ geschreven

Daarnaast werd ook een budgetplanner ontworpen: een online tool die helpt inkomsten en uitgaven van een gezinsbudget te plannen en zo een handig hulpmiddel kan zijn voor alle Vlamingen".

Zie politics.be

zondag 24 oktober 2010

Wat gebeurt er nu in Emmen?

"De wethouder reageert ook op de problematiek met de schuldhulp in de gemeente. De afdeling Schuldhulp heeft 1200 dossiers op de plank liggen. Jumelet verwacht dat dit aantal verder stijgt. “Ik ontvang dagelijks e-mails van mensen die financieel in de knel zitten en om hulp vragen. Daartussen zitten ook dreigende huisuitzettingen. De e-mails stuur ik door naar de afdeling Schuldhulp, die met de betrokkenen een afspraak gaat maken. Als gemeente zijn we niet van plan de schuldhulp onder te brengen bij een private partij.

Er moet wel een integrale aanpak komen om problemen bij mensen niet steeds te laten terugkeren. Er zijn er die om de paar jaar zich melden voor hulp”. Met een 15-tal dossiers is er iets misgegaan en dat heeft de nodige publiciteit opgeleverd. Jumelet: “Daarom komt er een onderzoek (quick scan) door Nadja Jungmann van bureau Social Force en Rolf Sterk van Cordes. Ze gaan een aantal dossiers doorlichten. Op 30 november worden de bevindingen gerapporteerd.”

Zie Emmen.nu

woensdag 20 oktober 2010

Modus Vivendi: "Schuldhulpverlening heeft behoefte aan zelfkritiek en een vernieuwende houding"

"Naast de opvoering van de lopende kredietcrisis als aanleiding voor een mogelijk tanende (financiële) bemoeienis zal ook de kritischer kijk van de regering op de uitvoeringskwaliteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening een gegeven zijn waar gemeenten mee geconfronteerd zullen worden. Het probleem is dat veel van de (kwaliteits) argumenten die aangevoerd zullen worden voor die versobering niet alleen maar afgedaan zullen kunnen worden als uitingen van een regering die kennelijk uit is op bezuinigingen en het op orde krijgen van het eigen huishoudboekje. Het trackrecord van de schuldhulpverlening in de afgelopen vijf jaar, los van alle daarin te maken nuances, is ondermaats geweest en de pogingen die gedaan zijn om dat vlot te trekken zijn uiteindelijk niet succesvol gebleken.

De schuldhulpverlening, en de NVVK als exponent daarvan, zal daardoor een periode tegemoet gaan waarin de optimistische benadering van de afgelopen vier jaar nu haar schaduwzijde zal laten zien. Deze schaduwzijde zal zijn dat juist ook in barre tijden de spotlights zich op haar zullen richten en dan zal de aandacht vooral kritisch van aard zijn. Alleen met een zelf-kritische, vernieuwende houding en een afwending van de oude methodieken (die brachten de schuldhulpverlening immers in haar huidige positie van ondermaats presteren) en zonder reflexieve uitleg van wat er allemaal (nog meer) zou ontberen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is de afloop van dat proces potentieel terminaal. Het is te hopen dat de schuldhulpverlening voldoende zelfreflectie heeft om zich dat te realiseren. Daarnaast is het te hopen dat zij het huidige moment zal aangrijpen voor uitvoering van een, misschien wel pijnlijke, maar ook zuiverende, catharsis".

Dr. I.P. van Rossen in de zojuist verschenen Nieuwsbrief Modus Vivendi

Wordt het tijd voor een Ombudsman Schuldhulpverlening?

"Het deurwaarderskantoor dat in opdracht van Orange handelde, deurwaarderskantoor Van den Heuvel, heeft geen reden opgegeven voor de weigering van de instemming met de schuldregeling. Bij faxbericht van 4 oktober 2010 heeft deurwaarderskantoor Van den Heuvel medegedeeld dat noch zij, noch Orange ter zitting zal verschijnen"

Zie vonnis Rb Utrecht 14 oktober 2010, LJN : BO1001

Strookt het met de beroepsethiek van de deurwaarder te weigeren een standpunt op een aanbod tot schuldregeling in te nemen. waardoor de debiteur en de hulpverlening worden gedwongen tot veel extra werk en bij sanering alle crediteuren langer moeten wachten op de weigeraar, terwijl ook de Rechtbanken het al druk genoeg hebben. Zie ook "En wat zou de KBvG hiervan vinden".

Is het geen tijd dat de NVVK een lijst publiceert van de deurwaarderskantoren die niet reageren op verzoeken van schuldhulpverlening en dat die lijst vervolgens ook ter kennis van het bestuur van de KBvG wordt gebracht.

Kan de KBvG niet eens publiceren hoe een deurwaarder zich behoort te gedragen in de omgang met de schuldhulpverlening waarna vervolgens bijvoorbeeld via de Ombudsman Schuldhulpverlening en zelfs via het tuchtrecht corrigerend wordt opgetreden jegens deurwaarders die aan deze gedragsregels geen boodschap hebben?

Wat mij betreft kan dan ook de wederkerigheid in gedrag van de schulhulpverlening jegens crediteuren en hun incasso-specialisten worden besproken en stelt de NVVK daarvoor ook gedragsregels op, waarbij in geval van overtreding ook kan worden geklaagd bij een onafhankelijk instantie, wat mij betreft ook de Ombudsman Schuldhulpverlening.

Joke de Kock - NVVK: "Gemeenten vergeten "the working poor".

"Gemeenten krijgen krappere budgetten door de bezuinigingen: het rijk wil twintig miljoen bezuinigen op schuldhulpverlening’, zegt de Kock. ‘Maar gemeenten moeten zich realiseren dat in deze de kosten voor de baten uitgaan. De maatschappelijke kosten van mensen met schuldproblemen zijn enorm. Denk aan ziekteverzuim, medische kosten, de kosten van ontruimingen, afsluitingen van gas en licht, het sociaal isolement waarin mensen terecht komen. Uiteindelijk betaalt de overheid dat allemaal.’

Wat niet helpt, vindt de Kock, is dat het wetsvoorstel Gemeentelijke Schuldhulpverlening het niet heeft gehaald. Dat had in juli dit jaar moeten gebeuren. Die wet, van toenmalig staatssecretaris Klijnsma, had gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor hun schuldhulpverlening. Zij zouden niemand van schuldhulpverlening mogen uitsluiten. Wachtlijsten zouden niet langer dan vier weken mogen zijn; bij een crisis drie dagen.

‘Nu staat die hulpverlening niet in een wet, dus het is voor elke gemeente een keuze,’ aldus de Kock. Sommige gemeenten laten alleen mensen toe met een inkomen onder het sociaal minimum. Daarmee vergeten zij een hele groep ‘working poor".
 
Zie Binnenlands Bestuur

Gedeeltelijke substitutie van minnelijk door wettelijk traject?

Op de Linkedin Groep Observatrix wordt momenteel gediiscussieerd over de rol die de Wsnp-bewindvoerder zou kunnen spelen in het minnelijk traject met name in het kader van bezuinigingen. Lezers worden van harte uitgenodigd mee te doen, zie deze link

Toolkit Schuldpreventie komt begin volgend jaar uit - vraag aan de lezers

"Wie heeft voor de invulling mooie voorbeelden van preventieplannen? En aan welke info heb je behoefte als je aan de slag gaat met preventiebeleid?

Voor de ministeries van SZW en Financien ben ik bezig om vorm te geven aan de toolkit schuldpreventie. Een van de onderdelen is een publicatie die naar alle gemeenten gaat en waarin we 1) uitwerken waarom preventie belangrijk is en 2) aangeven hoe je vorm kan geven aan preventie.

Voor de uitvoering van dit project zijn we op zoek naar doordachte preventieplannen en een beeld van de behoefte die er bij beleidsontwikkelaars is aan informatie. Wat wil je weten of kunnen om in jouw gemeente invulling te geven aan het lokale preventiebeleid?

Nadja Jungmann e-mail: nadja.jungmann@socialforce.nl"

Meer krediet bij postorderbedrijven

Assurantie Magazine meldt over een discussie tussen de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) en de Nederlandse Vereniging van Thuiswinkels NTO over de regels die gelden bij bpaling van de kredietruimte.

"Voor het verstrekken van leningen zijn regels opgesteld, die zijn vastgelegd in de gedragscode van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). "Die normen zijn afgestemd met de AFM", zegt In der Hees. "Maar op verzendhuiskredieten, winkelpassen, creditcards en roodstanden is andere regelgeving van toepassing. Als je bedenkt dat alleen roodstand al goed is voor een uitstaand kredietsaldo van _ 9 mld, dan is er sprake van een gigantisch probleem."

Door de implementatie van de nieuwe EU-richtlijn voor consumptief krediet wordt een aantal problemen verholpen, aldus In der Hees. "Zo vallen binnenkort ook leningen onder de _ 1.000 onder de WFT, waardoor het verstrekken van flitskredieten tegen torenhoge rentes aan banden wordt gelegd."

Een euvel dat niet door de nieuwe richtlijn wordt verholpen, is dat de vereniging van thuiswinkelorganisaties eigen leennormen kan blijven hanteren. "En die wijken nogal af van de VFN-norm. Zo hanteert Thuiswinkel.org een lagere bestedingsruimte bij het vaststellen van het maximale kredietbedrag, waardoor een klant meer kan lenen. Bovendien hoeven bepaalde gegevens niet te worden gecontroleerd. Als iemand _ 400 aan maandhuur opgeeft, terwijl hij in werkelijkheid _ 700 betaalt, dan wordt dat nooit geverifieerd.".

dinsdag 19 oktober 2010

Verlaagt gemeente Rotterdam de tarieven van de KBR?

Zojuist kreeg ik bijgaand persbericht onder ogen met de volgende passage over een bijeenkomst van de Deelgemeente Charlois op 13 oktober 2010:

"Bezuinigingen vragen om betere samenwerking, meer efficiency en waar mogelijk, het uitbouwen van bestaande regelingen’, vatte Marcel Castelijns, discussieleider van workshop 3 samen. ‘Verder willen we als gemeente kijken of we kunnen bevorderen dat servicekosten van huurwoningen en incassokosten omtrent schuldhulpverlening verlaagd worden".

Is er een lezer die mij kan uitleggen wat hier wordt bedoeld.

Bijvoorbaat dank voor Uw reactie!

Toneelstuk "Karakter" trekt door Nederland.

"Dreverhave is een alom gevreesde deurwaarder, Katadreuffe zijn onechte zoon, verwekt bij de dienstbode Joba. Met blinde ambitie en ijzeren discipline probeert de jonge Katadreuffe zich uit zijn eenvoudige milieu op te werken tot advocaat. In zijn streven wordt hij consequent tegengewerkt door een geheimzinnige figuur. Het blijkt zijn eigen vader te zijn.

Karakter is een botsing tussen drie koppige Hollanders. Dreverhave die denkt dat hij zijn zoon sterk maakt door hem dwars te zitten. Joba die ondanks herhaalde aanzoeken weigert de vader van haar kind te trouwen en Katadreuffe die alles opoffert aan zijn ambitie en daarmee de liefde van zijn leven misloopt".
 
Zie HUMMELINCK STUURMAN THEATERBUREAU

"NVVK: "Sterke toename probleemschulden"

"Het aantal huishoudens met problematische schulden blijft sterk toenemen. In het eerste halfjaar van 2010 hadden al vijfduizend meer mensen bij de schuldhulpverlening aangeklopt dan vorig jaar in dezelfde periode.

Dat is een groei van elf procent. Dit blijkt uit een steekproef van de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK). De gemiddelde schuld is 33.000 euro, verdeeld over zeventien schuldeisers.

Vorig jaar was het aantal probleemschulden al met 25 procent gestegen ten opzichte van 2008. Opvallend is dat de problemen vooral bij bovenmodale inkomens snel toenemen. In 2008 was het aandeel van bovenmodale inkomens in de schuldhulpverlening nog twee procent, vorig jaar is dat cijfer opgelopen tot 25 procent

Uit gegevens van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat schulden van 15.000 euro en meer vaker voorkomen bij hoger opgeleiden. Nederlanders tussen 21 en 35 jaar hebben vaker schulden dan gemiddeld, blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Vooral werkende jongeren raken in de problemen. Twee van de drie heeft een schuld van gemiddeld 1750 euro".

Bron: ND

maandag 18 oktober 2010

Well done, Zuidweg & Partners!

De Voorzieningenrechter Groningen heeft bij vonnis van 15 oktober 2010 vijf weigeraars die totaal  1,94% van de totale schuldenlast vertegenwoordigde veroordeeld om een aanbod tot schuldregeling van Zuidweg & Partners te aanvaarden. 76 schuldeisers waren wel accoord gegaan met het voorstel dat werd gefinanierd uit een Bbz-krediet ad EURO 75.000,00. Het uitkeringspercentage was 20,59. De totale schuldenlast bedroeg EURO 288.208,00.

Aangezien een b.v. en een natuurlijk persoon eiser waren stond de weg van artikel 287a Fw niet open.

Het vonnis is uitvoerig gemotiveerd en als zodanig nuttig voor de shv-branche: lees en leer!

Het is jammer dat de rechter de kosten compenseerde  "gezien de aard van de procedure". In mijn visie behoren weigeraars die zonder hout snijdende argument tot het einde toe dwars blijven liggen, daarvan de financiele gevolgen te ervaren. 287a FW kent die mogelijkheid wel maar ook daar komt in de praktijk niet veel terecht. Daar moet nog aan gewerkt worden!

Ik ben degene erg dankbaar die mij deze uitspraak zond. Heeft U een mooie of minder mooie uitspraak, aarzel dan niet die te sturen. Vaak kan ik die ook gebruiken in het kader van onderwijs over juridische aspecten van schuldhulpverlening.

donderdag 14 oktober 2010

Rechtbank Rotterdam publiceert ontslag Wsnp-bewindvoerder

"De secretaresse van de bewindvoerder deelde de rechtbank mede dat de bewindvoerder niet ter zitting zal verschijnen, omdat alleen de kosten van het openbaar vervoer worden vergoed en niet de kosten voor benzine.

Gelet op de inhoud van de voordracht en het schuldsaneringsdossier, alsmede gelet op het verhandelde ter zitting, is de rechtbank gebleken dat de bewindvoerder voldoende verwijt kan worden gemaakt betreffende de afwikkeling van de schuldsanering om hem te ontslaan.

De rechtbank acht de noodzaak (tijdig) te reageren op verzoeken van de rechter-commissaris, alsmede de consequenties die kunnen worden verbonden aan het niet voldoen aan de daartoe gedane verzoeken, voldoende bekend. Het is aan de bewindvoerder de rechter-commissaris tijdig van verslagen te voorzien, dan wel gemotiveerd te verzoeken om uitstel voor de verslaglegging. Dit heeft de bewindvoerder niet gedaan. De rechtbank constateert dat het niet de eerste keer is dat de bewindvoerder een brief van de rechter-commissaris in het onderhavige schuldsaneringsdossier negeert. Met uitzondering van het eerste verslag, zijn in de aanloop naar alle verslagen tenminste twee rappèlbrieven door de rechter-commissaris aan de bewindvoerder verzonden.

Voorts verwerpt de rechtbank de zienswijze van de bewindvoerder op het (niet) tijdig leggen van verslag als verwoord in zijn hiervoor geciteerde brief van 13 augustus 2010. De schuldsaneringsregeling heeft verstrekkende gevolgen voor zowel de schuldenaren als hun schuldeisers. Transparantie is reeds daarom geboden. Voor alle betrokkenen bij de schuldsaneringsregeling moet het steeds mogelijk zijn zich een adequaat beeld te verschaffen van de stand van zaken in de schuldsaneringsregeling en de nodige controle daarop uit te oefenen. Het halfjaarlijks leggen van verslag door de bewindvoerder is aldus essentieel en dient tijdig te geschieden

De rechtbank is gebleken dat de schuldenaren hun best doen om de onderhavige schuldsanering tot een goed einde te brengen. In dit streven botsen zij met de bewindvoerder. Niet alleen heeft de bewindvoerder een uitnodiging voor het sollicitatiegesprek van [x] te laat doorgestuurd, ook wordt een bod op het huis van de schuldenaren niet in behandeling genomen. De bewindvoerder behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende bewindvoerder die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht. Door te handelen als voormeld, mede gelet op het feit dat de rechtbank ambtshalve bekend is met eerdere (op voordracht van de rechter-commissaris) ontslagen van de bewindvoerder, bestaat er bij de rechtbank onvoldoende vertrouwen dat de bewindvoerder deze schuldsaneringsregeling op adequate wijze zal afwikkelen. Mede gelet op de belangen van de schuldenaren en hun schuldeisers honoreert de rechtbank de voordracht en zal zij tegelijkertijd een opvolgend bewindvoerder benoemen, zoals in het dictum nader omschreven".
 
Zie Rechtbank Rotterdam 27 september 2020, LJN BN8333

"Schuldhulp Emmen onder vuur"

woensdag 13 oktober 2010

Privacy en schuldhulpverlening?

"De SP maakt zich zorgen over vermoedelijke privacyschending door de Stadsbank en stelt het college daar vragen over. De Stadsbank helpt Leidenaars met schulden, bij de sanering daarvan. De bank stuurt met dat doel een standaard brief naar alle schuldeisers, met daarin de vraag hoeveel zij van hun schuldenaars eisen. Twee van die brieven gingen van de zomer ook naar een basisschool. Op die school zitten kinderen uit twee gezinnen die gebruik van de schuldhulpverlening maken. De Stadsbank wilde weten hoeveel de basisschool nog aan openstaande rekeningen bij die gezinnen had. Bij de twee brieven zaten bijlagen, waarin de volledige financiële situatie van de schuldenaren te lezen was. Ze bevatten onder meer informatie over het inkomen, de gezinssamenstelling, de ziektekostenverzekering, de toeslagen en de huur".

Zie Sleutelstad.nl.

Wie zijn problematische schuldsituatie wil oplossen ontkomt er niet aan aan zijn schuldeisers enige informatie te geven over zijn financiele toestand in ruil voor het offer dat hij van zijn schuldeisers vraagt. Een ander relevant element zou kunnen zijn dat scholen geen ouderbijdrage mogen vragen, zie deze link.

Ook hier geldt dat voorlichting aan de debiteur van groot belang is. Ook de adressering van brieven aan crediteuren vraagt zorg en aandacht. Hoe zien de leden van de Linkedin Groep dit?

maandag 11 oktober 2010

Amendement D66 bij Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening voor ZZP-ers

"De ondergetekende (mevrouw Koser-Kaya, D66, opmerking hs) stelt het volgende amendement voor:

I
In artikel 1 komt de definitie schuldhulpverlening te luiden:
schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon of zelfstandige zonder personeel niet zal
kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

II
Onder vervanging van de punt aan het slot van de definitie voor verzoeker
door een puntkomma, wordt aan artikel 1 een definitie toegevoegd, luidende:
zelfstandige zonder personeel: de persoon van 18 tot 65 jaar die voor voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep hier te lande en die:
1º. voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan;
2º. voldoet aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001;
3º. alleen de volledige zeggenschap in dat bedrijf of beroep heeft en de financiële risico’s daarvan draagt; en
4º. geen natuurlijke personen in dienst heeft.

III
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift “Wacht- en doorlooptijd” wordt vervangen door:
Voorwaarden eerste gesprek.
2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
2a. In het eerste gesprek adviseert het college de verzoeker die zelfstandige zonder personeel is, over het recht op schuldhulpverlening op grond van deze wet en het recht op bijstand bij of krachtens artikel 78f van de Wet werk en bijstand.

Toelichting:
Dit amendement maakt gemeentelijke schuldhulpverlening ook toegankelijk voor zelfstandigen zonder personeel. Immers, ook zij moeten gebruik kunnen maken van de integrale aanpak van de gemeentelijke schuldhulpverlening. In de memorie van toelichting wordt gesteld dat zelfstandigen zonder personeel met goedlopende bedrijven zich kunnen wenden tot de Bbz 2004. Deze zorgt in beginsel alleen voor bedrijfskredieten en een eventuele uitkering op bijstandsniveau. Integrale schuldhulpverlening is een breder begrip waarvan de samenleving er baat van heeft als ook zelfstandigen zonder personeel hier toegang toe hebben. In het geval een zelfstandige zonder personeel zowel aanspraak maakt op de schuldhulpverlening als de Bbz 2004, dan ligt de keuze bij de zelfstandige zonder personeel. De gemeente heeft daarbij wel een adviserende rol".

Zie officiele bekendmaking

Met dank aan Martijn Schut die de primeur had!

Big Brother is underway! Zonder LIS nu toch concentratie van debiteurengegevens

Door een tweet van Nadja Jungmann kwam ik de volgende passage in de bijlage bij het regeeraccoord op het spoor:

"Besparingen kunnen worden behaald door een vergaande standaardisering en samenwerking binnen de bedrijfsvoering van de ‘kernministeries’ van de rijksdienst. De minister van BZK wordt verantwoordelijk gesteld voor de kaderstelling en het SGO voor het zware uitvoeringsprogramma dat hiervoor nodig is. Ook clustering van uitvoeringdiensten biedt aanzienlijke besparingsmogelijkheden. Besparingen zitten in sterke vereenvoudiging en standaardisering van processen, outsourcing en daarna samenvoeging. Gestart kan worden met de clustering van diensten rijksincasso, subsidies (inclusief uitvoering EU-subsidies) en vastgoed
Verdergaand zou naar centralisatie van huisvestingsbudgetten gekeken kunnen worden. Ministeries gaan dan – zoals nu – niet meer over hun eigen huisvestiging. Door centralisatie kan op den duur een beter leegstandsbeheer worden gevoerd door optimalisatie van de werkplekken. Het gaat hierbij om budgetten voor huisvesting (incl. nutsvoorziening), facilitaire diensten, vervoer en gebouw- en werkplek gerelateerde ICT. Budgetten die onlosmakelijk zijn verbonden met het primaire proces moeten, om de integrale (beleids)afweging te kunnen blijven maken, nadrukkelijk niet gecentraliseerd worden".

Aangenomen mag worden dat dit zal betekenen dat het CJIB als spin in het web van de rijksincasso terecht komt en daarmee de beschikking krijgt over vele persoonsgebonden informatie. De efficientie kan hiermee zeker zijn gediend maar niettemin is enige critische reflectie liefst zo tijdig mogelijk op zijn plaats.

Het CJIB namelijk komt door deze cumulatie van informatie hoogstwaarschijnlijk in een voorstandspositie ten opzichte van de deurwaarders die op jacht zijn naar het inkomen en vermogen van een natuurlijke en rechtspersoon, die in veel gevallen niet alleen schulden heeft aan de overheid in allerlei gedaanten maar ook aan niet-overheidscrediteuren. De overheid is in fiscalibus al op vele wijzen in een voorstandspositie gebracht en komt er nu nog beter voor te staan door de mogelijkheid van combinatie van debiteurengevens. Saillant is dat we jaren hebben gefilosofeerd over de inbreuk op de privacy die zou ontstaan door het LIS, in te stellen ter bescherming van debiteuren in dreigende nood, terwijl uitvoering van het regeeraccoord betekent dat er toch een dergelijke concentratie van informatie komt niet om de debiteur die in de versukkeling raakt zo snel mogelijk een helpende althans hulpverlenende hand toe te reiken maar om hem / haar zo snel mogelijk te knippen en te scheren tot heil van Vader Staat en over de rug van de andere crediteuren. De borging niet alleen van de paritas creditorum maar ook van het belang van de natuurlijke persoon in een problematische schuldsituatie zou in dit kader acuut aandacht moeten krijgen zelfs beschouwd vanuit het populistische perspectief "die mensen moeten gewoon betalen". Immers, de crediteur om de hoek gaat dadelijk failliet omdat hij zijn schuld niet betaald krijgt en Vader Staat die alles weet, er met de buit van door is.

zondag 10 oktober 2010

Een goede hulpverlener moet met scherp schieten en niet met hagel

De roep om verhoging van de effectiviteit van hulpverlening neemt het afgelopen jaar toe. Financiële overwegingen spelen daarbij vaak een rol. Ook andere overwegingen zijn echter van belang. Wij moeten de cliënt geen valse hoop geven en we moeten er als beleidsbepalers ook voor zorgen dat hulpverleners persoonlijke voldoening aan hun werk kunnen ontlenen en daardoor gemotiveerd blijven cliënten daadwerkelijk te helpen. Helpen, daar gaat het immers om.

Aan de poort moet door ervaren en bekwame hulpverleners een schriftelijk vastgelegde analyse worden gemaakt van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Dan is het mogelijk aan de cliënt snel een reële analyse geven van zijn mogelijkheden die eindigt met een gericht advies en een plan van aanpak inclusief stabilisering.

In de jurisprudentie over schuldhulpverlening troffen recent twee uitspraken waarvan ik vermoed dat die door de Rechtbank Groningen niet per ongeluk gelijktijdig zijn gepubliceerd . In beide gevallen werd een moratorium (adempauze, waarbij schuldeisers tijdelijk hun incassomaatregelen moeten stoppen) gevraagd om uithuiszetting te voorkomen. De debiteuren hadden echter dergelijke al kansen gehad, een moratorium gekregen en vervolgens nagelaten adequate schuldhulp te vragen en zich daarnaar te richten om tot regeling van schulden maar minimaal tot stabilisatie te komen. Daardoor waren nieuwe (huur)schulden ontstaan. De Rechtbank wees het moratorium af in beide gevallen.

Beide uitspraken waren even voorspelbaar als treurig. Hulpverleners hebben van alles geprobeerd waarvan ze op voorhand hadden moeten weten, dat het niet ging lukken, de schuldenaar kreeg ten onrechte valse hoop, en de rechters zijn geïrriteerd dat ze worden ingeschakeld in een zaak waarvan op voorhand de uitkomst al duidelijk is

Hoe wordt herhaling voorkomen? Om te beginnen door goede debriefing door de schuldhulpverlenende instelling waarbij na afloop door bijvoorbeeld een kwaliteitsfunctionaris, door supervisie of door intervisie wordt nagegaan waarom het mis is gegaan en wanneer de daarvoor bepalende factoren bekend hadden kunnen zijn. Vervolgens door besprekingen met hulpverleners om in kaart te brengen hoe een structuur kan zijn ontstaan waar het trekken aan dode paarden aanvaardbaar is geworden en hoe daarin een omslag kan worden bewerkt.

Als er een mentaliteit wordt bevorderd waarbij de hulpverlener scherpschutter wordt en resultaatgerichtheid voorop staat, besparen we niet alleen geld maar motiveren we cliënten en hulpverleners om tot een betere toestand te komen dan er was zonder de hulpverlening.


Noot: LJN BN6294 en BN6296 gepubliceerd op 9 september 2010

vrijdag 8 oktober 2010

"Schuldhulpverlening schiet te kort"

EenVandaag besteedt aandacht aan te kortschietende schuldhulpverlening, zie deze link

Nadja Jungmann is een van de deskundigen die naar haar visie wordt gevraagd.

Ook de problemen in Emmen komen aan de orde, waar volgens de burgemeester een quick scan van de schuldhulpverlening zal worden uitgevoerd door de NVVK, welke mededeling mij heeft verrast ook gelet op de daaraan voor de NVVK verbonden implicaties in bredere zin.

Henk Kamp (VVD) wordt nieuwe minister van SZW

Zie NRC-H

De nieuwe Minister wens ik alle goeds op deze zeer belangrijke post.

En nu maar zien wat er met het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening gaat gebeuren.

maandag 4 oktober 2010

Help gezinnen met schulden met voorrang, voortvarend en goed!

Het CBS meldt dat 11% van alle kinderen onder 18 jaar in 2009 opgroeide in een gezin met een grote kans op armoede. Het gaat om 382.000 minderjarige kinderen. Zie Telegraaf

Onder deze kinderen bevinden zich ook de kinderen die opgroeien in gezinnen waar sprake is van een problematische schuldsituatie. Het is zeer belastend voor een kind als in een gezin geldgebrek heerst en soms zelf niet voldoende te eten is bijvoorbeeld door samenloop van beslagen en onvoldoende regievermogen in het gezin de problemen aan te pakken. Soms loopt het zelfs uit op een familiedrama omdat de ouders menen dat er geen uitweg meer is.

Het is een zaak van evident maatschappelijk belang dat gezinnen in een problematische schuldsituatie actief worden gesignaleerd door scholen, schoolartsen, huisartsen en maatschappelijk werk. Zij moeten desnoods met enige gepaste dwang worden geholpen en dan voorrang genieten op de wachtlijst.

De schuldhulpverlening moet voldoende gefinancierd blijven om ook aan deze categorie voortvarend adequate hulp te kunnen bieden. In dit licht is de voorgenomen bezuiniging ad EURO 20 miljoen verstopt in het financieel kader op pagina 13 onder de aanduiding "selectieve en gerichte schuldhulpverlening"" niet alleen cryptisch onder meer bij gebreke van oormerking van SHV-geld maar ook kortzichtig  beschouwd tegen de achtergrond van de maatschappelijke kosten verbonden aan het niet oplossen van problematische schuldsituaties, zie ook persbericht NVVK.

Aansprakelijkheid gemeente voor schuldhulpverlening

"Tussen partijen staat vast dat schulden aan het CJIB wegens (verkeers)boetes niet in een eventuele schuldregeling worden betrokken en dat de cliënt deze zelf en volledig moet betalen. De gemeente heeft erkend dat zij, in het geval er bij schuldhulpverlening sprake is van dergelijke schulden, gehouden is dit aan de desbetreffende cliënt te melden.

De gemeente heeft in de persoon van de betrokken schuldhulpverleenster [persoon A] verklaard niet meer precies te weten wat zij (op 4 februari 2008) over deze boetes tegen [eisende partij] heeft gezegd, maar heeft aangegeven dat tegen alle klanten wordt gezegd dat CJIB boetes zelf betaald moeten worden zodat dat ook in het gesprek met [eisende partij] gezegd zal zijn. [eisende partij] heeft verklaard dat dit niet tegen haar is gezegd. Zij heeft verder gesteld dat ook [persoon B], heeft verklaard dat [persoon A] in dat gesprek beslist niet heeft gemeld dat die boetes niet in het traject worden meegenomen. In verband daarmee heeft zij een brief d.d. 27 augustus 2009 overgelegd waarin de verklaring van [persoon B] over dit gesprek door haar gemachtigde is vastgelegd. In die brief is onder meer vermeld: “Inmiddels heb ik ook – telefonisch – overleg gepleegd met mevrouw [persoon B] van het Bureau Maatschappelijke Dienstverlening en zij heeft mij bevestigd dat door uw voormalig collega, mevrouw [persoon A], beslist niet is gemeld dat boetes in het geheel niet worden meegenomen in het traject. Integendeel, afgesproken was dat ook het incassobureau benaderd zou worden, conform usance, met het verzoek om pas op de plaats te maken, waarna, indien met de overige schuldeisers een regeling was getroffen, met het incassobureau in verband met de boetes een betalingsregeling getroffen zou worden.”

De kantonrechter is van oordeel dat aldus, als onvoldoende betwist, vaststaat dat in meergenoemd gesprek tegenover [eisende partij] niet is aangegeven dat de CJIB boetes niet in het schuldhulpverleningstraject worden meegenomen en door [eisende partij] zelf en volledig betaald moeten worden. Ten overvloede wijst de kantonrechter erop dat het aanbod om [persoon A] als getuige te horen geen zin heeft nu zij zelf ter comparitie heeft verklaard zich niet te kunnen herinneren of en wat er over de CJIB-boetes is gezegd.

De kantonrechter stelt dan ook vast dat de gemeente de door haar ook erkende verplichting om [eisende partij] erop te wijzen dat zij die CJIB boetes zelf moest betalen heeft geschonden.

De omstandigheid dat de gemeente tijdens het schuldhulpverleningstraject wel aan het CJIB heeft gevraagd om incassomaatregelen op te schorten doet hier niet aan af. Dit bevestigt juist de hiervoor weergegeven passage uit de brief van 27 augustus 2009 van de gemachtigde van [eisende partij].

Verder wordt ten overvloede het volgende overwogen. [eisende partij] heeft in de dagvaarding gesteld dat zij na 4 februari 2010 bij de gemeente is gekomen met papieren van de door het CJIB ingeschakelde gerechtsdeurwaarder. Zij heeft gesteld dat de gemeente toen (ook) niet heeft gezegd dat die boetes buiten een schuldhulpregeling zouden vallen. Zij heeft ook gesteld dat zij tegenover [persoon A] haar zorgen heeft uitgesproken over de aangekondigde acties door de deurwaarder namens het CJIB en dat zij toen geruststellende woorden van [persoon A] kreeg te horen. De gemeente heeft dit alles niet betwist zodat ook dit vaststaat.

De gemeente heeft niet betwist dat [eisende partij], als zij wel op de hoogte zou zijn geweest van de bijzondere status van die CJIB boetes, zelf of desnoods met geld van vrienden de boetes zo snel mogelijk zou hebben betaald. Daarmee staat ook voldoende vast dat [eisende partij] door het niet nakomen van de verplichting van de gemeente schade heeft geleden. De hoogte van de schade staat als niet (voldoende) betwist vast. De conclusie is daarom dat de vordering wordt toegewezen.

De gemeente wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De gevorderde wettelijke rente (met betrekking tot de proceskosten) kan alleen betrekking hebben op de door [eisende partij] zelf betaalde kosten".

Zie Rb Arnhem Sector Kanton locatie Arnhem  30 augustus 2010, LJN: BN8245

Deze uitspraak maakt duidelijk hoe belangrijk communicatie met de client is inclusief de schriftelijke vastlegging daarvan.

NVVK tegen bezuinigingen op schuldhulpverlening

,,Uit het regeerakkoord blijkt dat het nieuwe kabinet structureel 20 miljoen per jaar wil bezuinigen op schuldhulpverlening” stelt Joke de Kock, voorzitter van de NVVK. ,,Juist in deze tijd, waar een grote groep mensen nu pas de effecten van de economische crisis gaan merken, moet je zorgen dat je loketten inricht waar mensen terecht kunnen met hun financiële problemen.”

,,Als je wil dat Nederland de crisis duurzaam te boven komt, dan moet je structureel aandacht blijven besteden aan die burgers die door financiële problemen niet kunnen participeren aan de maatschappij. Schuldhulpverlening is dan ook een noodzakelijk instrument om de crisis te boven te komen.”

,,Dit regeerakkoord legt een grote nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van mensen”, vindt De Kock. ,,Feit is dat mensen met financiële problemen moeite hebben om een volwaardig aandeel te leveren aan de maatschappij. Schuldhulpverlening helpt mensen, zodat ze de eigen verantwoordelijkheid kunnen pakken en kunnen participeren. De kosten gaan hier echt voor de baat uit. Juist de komende tijd is er behoefte aan hoogwaardige, breed toegankelijke schuldhulpverlening.”

ZIe NVVK

zaterdag 2 oktober 2010

"World War I expected to end this Sunday"

"On Sunday, Germany is expected to pay $93.8 million in reparations to Belgium and France, officially putting an end to World War I. Under the Treaty of Versailles, one of several accords that marked the end of the war, Germany agreed to pay the equivalent of $400 billion in today’s dollars to several countries that opposed the Central Powers. According to The Telegraph, while some of these payments have gone to private citizens and corporations in addition to countries such as France and Belgium, France in particular “had been ravaged by the war [and] pushed hardest for the steepest possible fiscal punishment for Germany.” It has taken Germany 91 years to pay the full sum, and according to these transcripts of France’s many pushy voicemails on Germany’s answering machine, it did so begrudgingly. What follows are historical records invaluable for understanding the tensions caused by the outstanding reparations and their effect on Franco-German relations from 1919 to 2010".

Ziew Vanityfair

vrijdag 1 oktober 2010

Uit de verzamelbrief SZW van 28 september 2010: invoering wet gemeentelijke schuldhulp op 1 juli 2011 mogelijk

"6. Gemeentelijke schuldhulpverlening

De Tweede Kamer heeft op 8 september jl. besloten de plenaire behandeling van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening tot nader order uit te stellen. Inwerkingtreding op 1 juli 2011 is nog mogelijk indien de behandeling van het wetsvoorstel door Tweede- en Eerste Kamer op een zodanig tijdstip wordt afgerond dat de publicatie van de wet plaatsvindt voor 1 april 2011.

Ondanks het feit dat de behandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld, blijft het verbeteren van de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening van onverminderd groot belang. Immers, problematische schulden zijn een belangrijke belemmerende factor voor participatie en de omvang van de problematiek neemt toe, hetgeen mede veroorzaakt wordt door de economische crisis en de opgelopen werkloosheid. Daarnaast heeft onderzoek (‘Schulden? De gemeente helpt!’ van Hiemstra & De Vries) uitgewezen dat de gemeentelijke uitvoeringspraktijk voor verbetering vatbaar is. Het kabinet heeft dan ook voor de jaren 2009 tot en met 2011 extra middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld om ook in economisch zware tijden extra aandacht te kunnen geven aan problematische schuldensituaties. Dit in aanvulling op de additionele middelen die gemeenten hebben ontvangen als gevolg van het Bestuursakkoord Rijk-gemeenten van 4 juni 2007, waarin is afgesproken dat gemeenten en Rijk een impuls geven aan het terugdringen van het aantal huishoudens met problematische schulden. 

Het ministerie van SZW zal gemeenten ondersteunen bij het verbeteren van de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Margriet Jongerius (mjongerius@minszw.nl; 06-31753201) is als kwartiermaker aangetrokken om samen met Nicole Pietersen (npietersen@minszw.nl; 06-21832958), in afstemming met gemeenten en de aan de gemeentelijke schuldhulpverlening gelieerde partijen, invulling te geven aan een ondersteuningsplan".
 
Vindplaats: SZW met dank aan Martijn Schut voor de signalering.