woensdag 30 juni 2010

Alweer een ontruimingsdrama

"Een woninguitzetting aan de Damstraat in de Tielse binnenstad heeft vanochtend veel heibel opgeleverd. Een 57-jarige man moest wegens huurschuld diens pand verlaten maar weigerde deurwaarder en politie binnen te laten. Toen een ruit werd geforceerd bleek de Tielenaar beide polsen te hebben doorgesneden. Bovendien bedreigde hij met het mes de agenten en de deurwaarder. Met extra politie-inzet kon de man overmeesterd worden en is hij naar een ziekenhuis overgebracht".

Zie Gelderlander

en voor een eerder geval in Dordrecht met meer schade mijn eerdere bijdrage "Communicatief onvermogen steeds vaker vervangen door geweld".

dinsdag 29 juni 2010

"Schuldenadoptie jongeren en succesvol dwangaccoord"

Martijn Schut bespreekt vandaag op zijn zeer gewaardeerde blog de uitspraak over de Gemeente Heerlen, waar ik maandag al naar verwees.

De invalshoeken die hij neemt, te weten schuldenadoptie en schuldhulp door niet-NVVK-lid (zie daarvoor ook deze link) zijn weer andere dan die ik op het oog heb namelijk kostenveroordeling van de weigerachtige schuldeiser.

U moet mijn commentaar nog even tegoed houden.

Bericht SZW over Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

"Uit de agenda van de Tweede Kamer is inmiddels duidelijk geworden dat de plenaire behandeling van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening zal plaatsvinden na het zomerreces. Ondanks het feit dat de kamerbehandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld tot na het reces, blijft de noodzaak voor het verbeteren van de effectiviteit van de schuldhulpverlening onverminderd actueel. Het ministerie bereidt dan ook een ondersteuningstraject voor, om gemeenten ter zijde te staan bij enerzijds het verbeteren van de effectiviteit en anderzijds de invoering van het wetsvoorstel. Dit traject zal lopen vanaf dit najaar tot eind 2011. VNG, Divosa, NVVK en MO-groep bereiden momenteel een Toekomstverkenning schuldhulpverlening voor, gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers, en die gericht is op de grotere, ook politieke vraagstukken die samenhangen met de invoering van het wetsvoorstel"

Commissie Scheltema: looncessie belemmert schuldsanering en bedreigt gelijkheid schuldeisers

Rapport over DSB p. 138:

"Het doel was uiteindelijk om een klant maximaal met krediet te belasten. DSB hanteerde daarbij hogere verhoudingen tussen schuld en inkomen (DTI) en, bij hypotheken, tussen schuld en executiewaarde van het onderpand (LTFV) dan in de markt gebruikelijk was. De klant kon daardoor niet naar een andere kredietaanbieder overstappen.

Indien bij een klant betalingsproblemen ontstonden, voerde DSB sinds 2007 een actief beleid, waarbij de klant thuis bezocht werd door een incassomedewerker. Door een looncessie te verlangen, kon DSB de geldstroom in haar richting herstellen. De klant voorkwam hiermee verdergaande maatregelen, maar kreeg niet de kans een schuldsaneringstraject te overwegen. Ook de gelijkheid van schuldeisers kon door het looncessiesysteem worden bedreigd".
 
p. 46 in verband met vertrek compliance-officer:
"De Compliance Officer kondigt diezelfde dag zijn vertrek aan. Van Dijk meldt in een vergadering van de RvC zijn onvrede over de keuzes die in de RvB worden gemaakt ten aanzien van risicomanagement en solvabiliteitsbeheer. Hij heeft bezwaar tegen de mate waarin voorzieningen voor achterstanden vrijvallen nadat een vrijwillige looncessie is overeengekomen".

Zie ook Telegraaf

zondag 27 juni 2010

Breaking: Rb Maastricht kent kostenvergoeding aan hulpverlening toe in 287a-zaak

Details morgen, want nu ga ik slapen.

Interessante studie maatschappelijk rendement MEE-organisatie

E&Y heeft een zogenaamde maatschappelijke business-case geschreven voor het werk van de regionale Mee-organisaties. "MEE ondersteunt mensen met een beperking om zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de samenleving. MEE werkt preventief op alle levensgebieden en is expert in complexe vraagstukken. MEE werkt stelseloverstijgend en is gericht op het versterken van de eigen kracht van cliënten en het activeren van hun sociaal netwerk. De 22 regionale MEE-organisaties hebben kun kennis en expertise landelijke gebundeld in de vereniging MEE Nederland"

"Kern van het rapport is dat MEE in veel gevallen maatschappelijke kosten verlaagt, uitstelt of voorkomt. Dit betekent minder Wajonguitkeringen, schuldhulpverlening, huisuitzettingen, lagere zorgkosten en minder beroep op speciaal onderwijs".

Op vijf thema’s geeft de mBC een kwantificering van de maatschappelijke opbrengsten: een lager beroep op geïndiceerde opvang en intensieve ondersteuning, een lager beroep op gespecialiseerde kinderopvang en speciaal onderwijs, minder overlast, huisuitzettingen en schulden en een lager beroep op Wajong, Wsw of dagbesteding AWBZ.

Het maatschappelijk rendement dat jaarlijks wordt behaald met deze effecten is berekend op € 390 miljoen. Deze doorrekening heeft betrekking op een deel van de totale cliëntenpopulatie van MEE. Vanuit de mBC is aannemelijk gemaakt dat het totale effect van de MEE-dienstverlening ten minste een factor 2 groter is (€ 780 miljoen). Dit betekent dat met een macrobudget van € 180 miljoen elke geïnvesteerde euro zichzelf minimaal vier maal terugverdient".

Zie deze link

Een nieuwe analyse van het maatschappelijk rendement van schuldhulpverlening is zeer gewenst en nodig ook omdat de budgetten in stand te houden. Ik geeft de branche dringend in overweging hieraan iets te doen. Wellicht is er nog experimenteer budget van SZW en leegloop bij E&Y die hiervoor zouden kunnen worden ingezet? Ik hoor graag over Uw plannen!

WO gemeentelijke schuldhulpverlening wordt behandeld na zomerreces

"na het zomerreces

...

32 291 (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)"

Zie  link (met dank aan de attente lezer die mij hierop wees)

donderdag 24 juni 2010

Behandeling wo gemeentelijke schuldhulpverlening na zomerreces?

In de agenda van de Tweede Kamer voor volgende week wordt (nog) niet vermeld dat het wetsontwerp gemeentelijke schuldhulpverlening wordt behandeld. Gebeurt dit niet dan verschuift de verhandeling naar de periode na het zomerreces. Dan is als het goed is ook het onderzoeksrapport over het brede moratorium klaar dat voor 1 juli aan de Tweede Kamer zou worden aangeboden.

Ook in het licht van de inmiddels veranderde samenstelling van de Tweede Kamer is dit een interessante ontwikkeling, waarbij denkbaar is dat het brede moratorium bij een afwijzend regeringsstandpunt via een amendement toch in de wet komt net als destijds artikel 287b Fw (het huidige "smallere" moratorium).

Het is gewenst dat voor indiening van het eventuele amendement voorafgaand wetstechnisch advies wordt ingewonnen. Dat bespaart daarna jurisprudentie over de vraag of de mogelijkheid van hoger beroep al dan niet is vergeten. Zie Hof Amsterdam 25 februari 2008, LJN BC8437.

dinsdag 22 juni 2010

1 op 6 Europeanen heeft moeite met rondkomen

"Eén op de zes Europeanen heeft voortdurend moeite de gewone huishoudelijke rekeningen te betalen en driekwart is van mening dat de armoede in hun land is toegenomen in het afgelopen jaar".

"Ongeveer drie van de tien Europeanen gaven aan dat het in de afgelopen zes maanden moeilijker geworden was de kosten van gezondheidszorg, kinderopvang of langdurige zorg voor henzelf of verwanten te dragen. Elf procent meende dat dit 'veel moeilijker' geworden was en 18 procent vond het 'iets moeilijker'.

"Een op de vijf maakt zich ernstige zorgen dat hun inkomen op hun oude dag ontoereikend zal zijn om fatsoenlijk rond te komen".

"Van de ondervraagde Nederlanders zegt 75 procent dat de armoede in eigen land is toegenomen in de afgelopen twaalf maanden.  Zelf heeft nu 8 procent van de geënquêteerde de Nederlanders problemen om gewone rekeningen, voeding of andere dagelijkse goederen te betalen. Ruim een op de drie Nederlanders vindt armoede in ons land wijdverspreid".

Vindplaats: nu.nl

Het onderzoek bevestigt mijn persoonlijke bevinding dat in Nederland op dit moment mensen toenemend moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, zelfs als (nog) wel betaalde arbeid verrichten. Het is zorgwekkend dat de recessie in dit opzicht doorrolt, hetgeen macro economisch direct doorwerkt in bestedingsbeperkingen van consumenten.

maandag 21 juni 2010

Verslag Ombudsman gemeente Rotterdam

"Schuldhulpverlening

De klachten over het handelen van de Kredietbank Rotterdam worden veelal ingebracht door burgers die in een uiterst penibele situatie verkeren. Indien niet tijdig en adequaat wordt opgetreden, kunnen onomkeerbare problemen ontstaan. De ombudsman heeft een klacht onderzocht waarin klaagster stelt dat de Kredietbank haar aanvraag voor schuldhulp dermate traag heeft behandeld, dat zij daardoor uit haar woning is gezet. De ombudsman constateert in deze zaak dat de Kredietbank zich onvoldoende heeft ingespannen om een ontruiming te voorkomen. In een ander geval voorkomt de Kredietbank pas op het allerlaatste moment een openbare verkoop, en niet dan nadat de ombudsman de dienst over de op handen zijnde verkoop heeft geïnformeerd. Op klaagsters pogingen de dienst te informeren, is door de dienst niet gereageerd.

Een ander gevoelig punt is de inname van stukken. Daar is een verbeterslag gemaakt. Aanvankelijk kregen burgers geen bewijs van wat zij precies ingeleverd hebben. Het gevolg is onduidelijkheid en naar aanleiding daarvan over en weer verwijten: stukken zouden niet (tijdig) zijn ingeleverd of zouden bij de dienst zijn kwijtgeraakt. Tegenwoordig voorziet de Kredietbank elk afzonderlijk stuk van een stempel en een datum, en kopieert vervolgens alle stukken. De klant krijgt de originelen terug en de kopieën gaan na verwerking in het dossier".

Uit het verslag 2009 van de gemeentelijke ombudsman, zie link

Geen toelating Wsnp indien doelstelling Wsnp niet haalbaar

Een man en een vrouw in gemeenschap van goederen gehuwd doen ieder een beroep op de Wsnp. De man moet een langdurig gevangenisstraf ondergaan en wordt niet toegelaten, omdat hij zich niet kan inspannen. De vrouw wordt niet toegelaten omdat zij gegeven het huwelijksgoederenregime staande huwelijk altijd volledig aansprakelijk zal blijven voor de schulden van de huwelijksgoederengemeenschap.

De Rechtbank Almelo overweegt op 30 maart 2010, LJN BM6942 als volgt:

"De schuldsaneringsregeling heeft niet louter tot doel het creëren van rust voor de schuldenaar, zodat deze niet langer wordt benaderd door deurwaarders en incassobureaus. Als het creëren van rust slechts het enige doel is van de schuldenaar, valt te vrezen dat deze zijn of haar verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling niet naar behoren zal kunnen of willen nakomen. Dat vormt al een reden om het verzoek af te wijzen.

Een schuldsaneringsregeling heeft als hoofddoel het in het leven roepen van een regeling waarmee kan worden tegengegaan dat een natuurlijke persoon die in een problematische financiële situatie is terechtgekomen tot in lengte van jaren met zijn schulden achtervolgd kan worden. Aan het einde van de schuldsaneringsregeling kan de schuldenaar, ongeacht of de schuldeisers volledig kunnen worden voldaan, met een zogenaamde schone lei verder. Daar tegenover staan een aantal verplichtingen van de schuldenaar, waaronder een verplichting om zich in te spannen zoveel mogelijk activa voor de boedel te verwerven.

Toelating van [verzoekster] zou naar het oordeel van de rechtbank strijdig zijn met het hoofddoel van de schuldsaneringsregeling. Zij is immers in gemeenschap van goederen gehuwd met [naam]. Deze [naam] zal naar verwachting langdurig (in eerste aanleg is hij tot 16 jaar gevangenisstraf veroordeeld) in detentie verblijven. Zijn verzoek om tot de schuldsaneringsregeling te worden toegelaten is dan ook afgewezen op de grond dat hij zich niet zal kunnen inspannen om zoveel mogelijk actief voor de boedel te genereren.

Wanneer [verzoekster] echter zal worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling, dient zij zich gedurende een periode van drie jaar aan alle – strenge – verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling te houden. Aan het einde van de looptijd zal zij – behoudens bijzondere omstandigheden – de schone lei krijgen. Deze schone lei zal haar in de praktijk echter niet kunnen baten, wegens de thans nog bestaande gemeenschap van goederen met [naam]. Zij zal volledig aansprakelijk blijven voor de schulden die [naam] op dat moment nog heeft. Een bijkomend negatief effect van een schuldsaneringsregeling die alleen op [verzoekster], zonder de met haar in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot, van toepassing zal zijn, is bovendien de imperatieve afwijzingsgrond van artikel 288 lid 2 sub d. Faillissementswet".

Dit is een situatie waarbij alleen een gecombineerde aanpak in het minnelijk traject meer ruimte tot oplossing zou kunnen bieden, mits de hulpverlening met enige creativiteit te werk gaat en daarvoor tijd heeft. Schuldeisers immers weten dat er bij de man ook niets te halen is en dat het uitroken van de vrouw ertoe leidt dat zij langdurig niet of slecht te motiveren is tot sociale participatie / werken.

Stand van zaken certificering schuldhulpverlening

Uit de brief van Minister Donner aan de Kamer van 4 juni 2010:

"Op basis van verkregen informatie van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), beheerder van de normen voor schuldhulpverlening, en een aantal leden van de NEN-normcommissie, is duidelijk geworden dat de NEN-normcommissie in haar laatste vergadering het voorstel van de NVVK heeft aanvaard om de norm inzake de maximale lengte van de looptijd van een schuldregeling te bepalen op 36 maanden. Eveneens heeft de normcommissie een voorstel van de leden van Divosa en de VNG aanvaard om te komen tot een ontkoppeling tussen persoons- en procescertificering. Op deze besluiten zal een openbare kritiekronde volgen van de aangepaste normen, vervolgens zal de ingebrachte kritiek besproken worden in de NEN-normcommissie. Na overeenstemming binnen de NEN-normcommissie zal de nieuwe versie van de normen gepubliceerd worden. De verwachting is dat dit in het komende najaar zal zijn".

Jaar na jaar sukkelt het proces van certificering voort onder meer, doordat inhoudelijk sprake is geweest van quasi-regelgeving ten laste van debiteuren zonder democratisch proces door introductie van een langere afbetalingstermijn voor iets meer-verdieners en maximalisering van omzet voor bij de certificering betrokken instellingen. Bedoeling van de certificering was Beun de Haas uit het veld te bannen, uiteindelijk echter ontstond er iets waarvan inmiddels vele participanten in de branche afstand nemen en verklaren dat hun instelling niet van plan is zich te onderwerpen aan de money making-certificeerders. Ik moet nog zien dat er veel animo is voor de procescertificering. De certificering is bovendien zeer gedetailleerd en daardoor kostenverhogend in een tijd van bezuiniging. Jammer en een gemiste kans.

Nieuw convenant preventie uithuiszettingen Haarlem

"De gemeente Haarlem en de woningcorporaties Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen hebben op 17 juni 2010 het convenant ‘Preventie Huisuitzettingen Haarlem 2010-2012’ ondertekend dat huisuitzettingen moet voorkomen. De partijen pakken al enkele jaren succesvol samen problematische huurschulden aan.

Bijzonder aan het vernieuwde convenant is dat de rol van de regievoerder wordt overgenomen van de GGD door de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente Haarlem.

De gemeentelijke afdeling Schuldhulpverlening krijgt een leidende rol in het proces. Er ontstaat door de dienstverlening bij dreigende huisuitzettingen onder te brengen bij Schuldhulpverlening een duidelijke structuur met korte lijnen. Bovendien wordt daarmee het belang benadrukt van de rol van financiële dienstverlening. Hulpverlening vanuit de GGD wordt, indien noodzakelijk, in de nieuwe werkwijze aanvullend".

Zie vindplaats

zaterdag 19 juni 2010

"Een echt noodsignaal heb ik nooit gemerkt"

"Een pasgetrouwd koppel uit Genk is een week geleden met hun beide kindjes uit het leven gestapt omdat ze geen uitweg meer zagen voor hun financiële problemen".

Zus van de moeder: van de kinderen van 4 en 5 jaar "Toen mijn zus eind vorig jaar met heel haar gezin naar een appartement is verhuisd, stond ze echter plots voor torenhoge financiële verplichtingen: het huis verder afbetalen , de huur en de lasten betalen voor de bakkerij en hetzelfde voor het nieuwe appartement. Ik zag dat ze het psychologisch moeilijk had, maar een echt noodsignaal heb ik nooit gemerkt".

Zie "De Standaard"

Ach, ach.

Meer zorgen over Stadsbank Oost-Nederland

"De Cliëntenraad van de gemeente Aalten wil onderzoek laten doen naar het functioneren van de Stadsbank Oost Nederland. Aanleiding is een klacht over de Stadsbank in Ulft. Dit filiaal houdt zich bezig met schuldsaneringen in Aalten, Oude IJsselstreek, Montferland, Winterswijk, Bronckhorst en Oost Gelre. Verschillende bronnen rond de Stadsbank spreken van een chaos, maar daar is volgens de directie geen sprake van. "Vorig jaar hebben we langere wachttijden gekend, maar die problemen zijn grotendeels opgelost", laat directeur Aant de Jong weten.
Het eerste doel van de Stadsbank is het in balans krijgen van inkomsten en uitgaven van cliënten. Daarna start het traject van schulden oplossen. Het streven is om binnen vier maanden een akkoord te hebben met de schuldeisers. Op dit moment zit de Stadsbank in Ulft op vijf maanden. "We hebben extra personeel aangenomen om de doorlooptijd te versnellen."

Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening bij de Stadsbank Oost is het afgelopen jaar fors gegroeid. Het aantal aanvragen steeg met 10 procent; het aantal geopende budgetbeheerrekeningen steeg zelfs met 25 procent. Dat heeft vooral vorig jaar gezorgd voor oplopende wachttijden".

Zie De Gelderlander

Gisteren schreef ik over een uitspraak van de Rechtbank Almelo van 2 maart 2010, gepubliceerd op 10 juni 2010. waar het geduld van de Rechtbank met de Stadsbank Oos-Nederland ook verbruikt lijkt.

Knelpunten moeten worden benoemd, gekwantificeerd en verholpen. Verstoppertje spelen is schadelijk. Het behoort tot aansprakelijkheid van de hulpverlening te leiden in gevallen waarin zogenaamde hulpverlening leidt tot verergering van het probleem wanneer er niet of nauwelijks nog wat gebeurt na een eerste contact tussen hulpverlener en client waarna de client ten onrechte is gaan denken dat de zaak in goede handen is.

vrijdag 18 juni 2010

Behandeling wetsontwerp gemeentelijke schuldhulpverlening uitgesteld

De behandeling van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening 32291 is niet meer opgenomen in het weekschema voor volgende week. Dit betekent met grote waarschijnlijkheid dat het wetsvoorstel komende week niet behandeld zal worden.

Mogelijk kan behandeling nog plaatsvinden in de week van 29 en 30 juni of 1 juli. Als dat niet gebeurt wordt het na het zomerreces.
 
Met veel dank aan SZW voor dit bericht!

Bevel tot medewerking ex 287a Fw voor enige schuldeiser

De Rechtbank 's-Gravenhage heeft op 1 juni 2010 LJN BM6586 een uitspraak gedaan die recht uit mijn hart gegrepen kon zijn.

Kredietverstrekker Defam, enige schuldeiser voor EURO 25.000,-- reageert niet op brieven in het  minnelijk traject. De debiteur heeft op 8 november 2003 € 25.000 geleend bij Defam. Sindsdien heeft hij op deze schuld afgelost. Thans staat een bedrag open van € 18.311. Hij heeft in totaal exclusief rente € 6688 aan Defam afgelost. De schuldensituatie is uitzichtloos, omdat verzoeker de door Defam gewenste betaling van € 250 per maand niet kan opbrengen. Hij leeft sinds een paar jaar van een WIA-uitkering en is volledig afgekeurd. Verzoeker heeft Defam voorgesteld dat hij gedurende 36 maanden geld zal reserveren. Hij heeft bovendien zijn levensverzekering afgekocht. Een en ander zou ertoe moeten leiden dat hij in 36 maanden tijd 55% van de vordering van Defam voldoet.

"De vraag dient te worden beantwoord of de betrokken schuldeiser in redelijkheid tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen. Het verzoek wordt toegewezen indien sprake is van een onevenredigheid tussen het belang dat schuldeiser heeft bij de uitoefening van de bevoegdheid tot weigering en het belang van verzoeker dat door de weigering wordt geschaad. Nu Defam, hoewel behoorlijk opgeroepen, geen verweer heeft gevoerd, dient te worden beoordeeld of het verzoek onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Het voorhanden zijnde dossier en het standpunt dat verzoeker inneemt geven geen aanleiding om te oordelen dat het verzoek onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Het verzoek om Defam te bevelen in te stemmen met de aangeboden schuldregeling dient dan ook te worden toegewezen".

Ook en juist voor deze situaties is artikel 287a FW bedoeld. Een klacht bij de AFM tegen deze kredietverstrekkers lijkt mij ook op zijn plaats zowel voor niet reageren op brieven betreffende schuldregeling als voor het afwijzen van een redelijk aanbod in het kader van schuldregeling.

donderdag 17 juni 2010

Aandacht voor schuldhulpverlening door KBR - Rotterdam

Tweet van Edo Paardekoper Overman:

"Vandaag in Stadhuis R'dam 'Kapstokoverleg' met dir. KBR , gem.raadsleden en cliëntverteg !!"

Ik ben heel benieuwd!

Communicatief onvermogen steeds vaker vervangen door geweld

Het is schokkend dat gisteren betrokkenen bij een ontruiming wegens huurachterstand in Dordrecht een explosie hebben veroorzaakt als gevolg waarvan een persoon dood is aangetroffen en 18 personen onder wie de deurwaarder en een politie-agent -die vermoedelijk als vertegenwoordiger van de sterke arm aanwezig was gewond zijn geraakt. Van harte wens ik alle gewonden en speciaal de deurwaarder en de politieman een voorspoedig en algeheel herstel toe. Zie bericht in Telegraaf

Aan de ene kant kennen we inmiddels de zogenaamde familiedrama's waarbij niet zelden wegens het bestaan van schulden een of meer ouders besluiten de kinderen en zichzelf om het leven te brengen, zie bijvoorbeeld deze "Een schuld te veel".

Aan de andere kant zien we steeds meer agressie tegen personen die in het publieke domein bijdragen aan de openbare orde en veiligheid; treinconducteurs, buschauffeurs, politiemensen, ambulance- en ziekenhuispersoneel. Rechters en griffiers (Brussel) en advocaten (Cumbria-UK) worden doodgeschoten als zij iets hebben gedaan, wat de schutter niet aanstaat. Schietpartijen op scholen en op onschuldige voorbijgangers zijn internationaal, bijvoorbeeld recent ook in China, in de media een weerkerend verschijnsel geworden.

Grootste gemene deler lijkt te zijn communicatief onvermogen in combinatie met een zeer korte lontje, waarbij er als er iets bedreigends gebeurt of lijkt gebeuren direct geweld wordt ingezet tegen anderen en tegen de eigen persoon als voor de hand liggende reactie.

Natuurlijk moeten daders -voorzover zij overleven- worden streng gestraft, ook uit generaal preventieve overwegingen (waarvan ik mij afvraag of die nog een rol spelen als de remmen eenmaal los zijn), maar er moet ook worden nagedacht  over de vraag of er structureel achterliggende oorzaken zijn en hoe daarop (betaalbare) preventie en vroegtijdige risicosignalisering kan worden ingezet. Het kan niet zo zijn dat er medewerkers van de explosievendienst standaard mee moeten met een ontruiming om na te gaan of een te ontruimen object veilig genoeg is om te betreden.

Deelnemers van de Linkedin Groep Observatrix worden van harte uitgenodigd hierover hun gedachten te laten gaan.

Debiteur door rechter afgerekend op kwalitatief onvoldoende schuldhulpverlening minnelijk traject

De Rechtbank Almelo heeft op 10 juni 2010 een uitspraak van 2 maart 2010, LJN BM7352, gepubliceerd, waarin een debiteur is toegelaten tot de Wsnp omdat de verklaring ex 285 Fw niet op tijd aan de rechter werd aangeleverd door de Stadsbank. Bij brief van 13 januari 2010 had de Rechtbank de debiteur daartoe tot 13 februari 2010 de tijd gegeven.

"Op 1 maart 2010 is de verklaring ex artikel 285 Faillissementswet door de rechtbank ontvangen. [Y] Insolventie-bemiddeling verder te noemen: [Y], heeft in een bijgevoegde brief verklaard dat de stukken begin februari 2010 naar de Stadsbank zijn verzonden, maar daar zijn blijven liggen. De Stadsbank heeft in een bij de verklaring gevoegde brief vermeld dat door ziekte van de medewerker, die deze zaken normalerwijze in behandeling heeft, en de afwezigheid van de direct leidinggevende in verband met vakantie, het tekenen van de verklaring ex artikel 285 Faillissementswet langer op zich heeft laten wachten".

De Rechtbank rekent de debiteur de vertraging en overschrijding van de termijn toe:

"De rechtbank is van oordeel dat [verzoeker] in zijn verzoek niet-ontvankelijk moet worden verklaard, nu hij niet binnen de hem gegunde termijn van een maand, die in de artikel 287 lid 2 Faillissementswet verankerd is, een verklaring ex artikel 285 Faillissementswet heeft aangeleverd. De verklaring van [verzoeker] dat hij er vanuit is gegaan dat [Y] het verzoek voor hem zou aanvullen, doet niet af aan de niet-ontvankelijkheid, nu in de brief van 13 januari 2010 uitdrukkelijk is vermeld dat [verzoeker] zich voor de verklaring tot de Stadsbank moest wenden. Het had op de weg van [verzoeker] gelegen de termijn waarbinnen de verklaring bij de rechtbank moest zijn, te bewaken, door bij [Y] en de Stadsbank te informeren naar de stand van zaken ten aanzien van het opstellen van de verklaring. [verzoeker] was immers zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de verklaring. 

De verklaring van [Y] en de verklaring van de Stadsbank, waarin zij haar fouten erkent, doen niet af aan deze verantwoordelijkheid. Toezicht van [verzoeker] op de voortgang van de opstelling en indiening van de verklaring, had de te late indiening van de verklaring kunnen voorkomen".

Ik schreef dit jaar al vaker over kwalitatief niet aanvaardbare schuldhulpverlening en de daarop door rechters gestelde sancties die voor rekening van de debiteur komen. Aansprakelijkheid van de schuldhulpverlener voor traag en slecht werken met overschrijding van gestelde termijnen lijkt mij een logische consequentie. Zo gaat dat in de grote mensenwereld en wie professionalisering hoog in het vaandel zet, moet zich ook in dat opzicht professioneel gedragen, termijnen bewaken en verantwoordelijkheid nemen voor termijnoverschrijding, al dan niet onder het sluiten van een b.a.-verzekering.

Merkwaardig is trouwens ook, dat de Stadsbank Oost Nederland in dit gelet op de faillissementsaanvraag door een derde spoedeisende geval niet direct zelf de schuldhulp heeft verleend maar de debiteur heeft doorverwezen naar een andere schuldhulpverlenende instelling.

Eerder, op 14 januari 2010, schreef ik over een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam betreffende kwalitatief onvoldoende schuldhulpverlening in Rotterdam. De gemeente deed dit af als "een incident". Nadien bereikten mij echter nog vele signalen van vergelijkbare problemen. Ik houd dus mijn zorgen die veeleer toenemen, doordat het bestaan van het probleem althans extern niet wordt onderkend en bestreden.

Inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening

In de brief van Minister Donner aan de Tweede Kamer van 4 juni 2010 worden ook interessante opmerkingen gemaakt over de inzet van vrijwilligers:

"Op 13 oktober 2009 heeft uw kamer de motie Ortega-Martijn c.s. aangenomen. Deze motie beoogt het werk van vrijwilligersorganisaties in de schuldhulpverlening te bevorderen. Uit de € 130 miljoen extra middelen voor de jaren 2009 t/m 2011, heeft het kabinet € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze motie. Na voorbereidende gesprekken is aan 14 organisaties gevraagd een projectplan in te dienen.

Deze organisaties zijn:
Stichting Christelijke Schuldpreventie (SCS), Humanitas, Ihsan, Leger des Heils, ICCO/Kerk in actie, Vluchtelingenwerk Nederland, Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, Nibud, Evangelische Alliantie, Nederlandse Rode Kruis, Vincentius Vereniging, ANBO, Samen Kerk in Nederland, PCOB.

Het is de bedoeling dat de projecten in samenwerking met één of meer gemeenten ontwikkeld en uitgevoerd worden en dat deze projecten vóór de zomer starten. Het zal daarbij gaan om de volgende aspecten:
- de rol die vrijwilligers in de keten van schuldhulpverlening kunnen spelen;
- de samenwerking met de professionele hulpverlening;
- de toerusting van de vrijwilligers.

Uitgangspunt is dat de beschikbaar gestelde middelen ook daadwerkelijk in de genoemde periode (2009 t/m 2011) worden besteed en dat de projecten binnen deze periode worden afgerond. Het is van belang dat zowel gemeenten als maatschappelijke organisaties kennis nemen van de ervaringen die met deze projecten worden opgedaan. Het kabinet zal de voortgang van de projecten nauwgezet volgen en de resultaten ervan bundelen en breed verspreiden".

woensdag 16 juni 2010

Financiele situatie werklozen zorgwekkend

Het Nibud heeft zojuist een onderzoeksrapport gepubliceerd over de financiele toestand van werklozen.

"Van de werklozen gaat 42 procent er per maand tussen de 300 en 600 euro op achteruit. Voor een kwart is dat zelfs meer dan 900 euro per maand. 40 procent had van tevoren geen idee hoe hoog het nieuwe inkomen zou zijn en 20 procent schatte het nieuwe inkomen te hoog in. Ruim een kwart leent sinds zijn werkloosheid om bepaalde uitgaven te kunnen blijven doen".

Dat hier een belangrijke oorzaak ligt voor toename van het aantal problematische schuldsituaties moge duidelijk zijn.

Werklozen moeten tijdig en duidelijk worden voorgelicht om tijdig zoveel mogelijk de tering naar de nering te zetten en de mogelijkheid een beroep te doen op inkomensondersteunende voorzieningen. Op werkplein wordt op een aantal plaatsen hierover voorlichting gegeven, maar of die voorlichting voldoende duidelijk is zou voorwerp moeten zijn van nader onderzoek.

Het is voor reintegratie van werklozen zeer belangrijk dat buiten de werkloosheid het ontstaan van andere problemen zoveel mogelijk wordt bestreden. Gaat het toch mis, dan moet zo snel mogelijk schuldhulpverlening worden ingezet om het schuldenprobleem zo beperkt en overzichtelijk te houden en verergering te voorkomen.

Beroep op schuldhulpverlening Rijnstreek "explodeert"

In de Rijnstreekgemeenten Kaag en Braassem, Rijnwoude en Nieuwkoop is het aantal mensen dat een beroep doet op schuldhulpverlening sinds begin dit jaar verdubbeld.

"Het gaat met name om mensen die hun baan enige tijd geleden hebben verloren en de achteruitgang in inkomen niet goed hebben kunnen opvangen door te veel financiële verplichtingen. ,,En we krijgen ook veel kleine zelfstandigen, zzp'ers, waarvoor geen werk meer is. Die krijgen geen werkloosheidsuitkering, maar komen direct in de bijstand. Dan kunnen de schulden snel oplopen.''

Wethouder F. Schoonderwoerd van Kaag en Braassem merkt op dat de wachtlijst voor schuldhulpverlening is 'geëxplodeerd'. Op dit moment wachten ruim vijftig mensen op hulp van de ISDR, die voor deze gemeenten de schuldhulpverlening uitvoert.

Zie Leidsch Dagblad

Openheid over het beroep op schuldhulpverlening en het bestaan van wachtlijsten is zeer te prijzen. Gemeenten die zeggen geen wachtlijst te hebben, omdat zij hulpvragers direct een kort gesprek en veel huiswerk meegeven en vervolgens maanden niets doen zouden zich moeten schamen. Lezers van dit weblog die daarvan voorbeeld hebben kunnen die aan mij doorgeven. Informatie wordt als steeds discreet behandeld.

dinsdag 15 juni 2010

Roeping tot het Godgewijde leven geen instrument van schuldsanering

Dit jaar heb ik meerdere malen en uit verschillende bisdommen verhalen gehoord over personen die schulden hebben en die vervolgens ontdekken tot het Godgewijde leven geroepen te zijn. De indruk ontstaat dat betrokkenen soms menen dat het koesteren van een roeping een manier van schuldsanering is.

Het wil mij voorkomen dat schuldenproblematiek eerst langs reguliere weg moet worden opgelost alvorens toelating tot enige opleiding zou kunnen plaats vinden en dat kerkelijke middelen niet moeten worden ingezet om schulden van dergelijke kandidaten te voldoen. De donateurs aan kerkelijke instellingen hebben met die donatie -naar in redelijkheid mag worden aangenomen- namelijk niet beoogd natuurlijke personen met schulden cadeautjes te geven.

Het lijkt mij dat bij besluitvorming over toelating ook gericht moet worden gevraagd naar de financiele situatie en de aanwezigheid van schulden. Voorkomen moet worden konijnen ontijdig uit de hoed springen.

Deze bijdrage kan worden gerubriceerd in Schuldenproblematiek en Sentire cum Ecclesia. Dat geldt trouwens ook in het geval bisdommen zeggen "technisch failliet" te zijn om met dat argument een sic volo-beleid te bedrijven.

Voorzitter NVVK: meer schuldproblemen door terugbetaling huurtoeslag

Nederlandse woning coproraties  maken zich zorgen over het oplopen van huurachterstand. Zie manageronline. Manageronline verwijst naar het tijdschrift van Aedes, de koepel van de woningcorporaties.

"Arie Lodder, een van de regiodirecteuren bij GGN, weet dat mensen niet geneigd zijn om lang te wachten met het betalen van huur. Met andere woorden: als ze ook achterlopen met de huur, dan hebben ze ook vele andere schulden".

Interessant is de opmerking van NVVK-voorzitter Joke de Kock:  "Joke de Cock, voorzitter van NVVK, meent dat een grote groep mensen in de problemen is gekomen doordat ze huurtoeslag moeten terugbetalen aan de fiscus".

Aedes moet kennelijk nog een beetje oefenen op de spelling van de naam van de nieuwe voorzitter, maar dat went wel.

Het zou gewenst zijn dat informatie beschikbaar kwam over de terugbetalingsverplichtingen van huurtoeslag plus een analyse ter verklaring van het feit, dat kennelijk veel mensen meer ontvangen dan waarop zij achteraf blijken recht te hebben.

Nijmeegse aanpak jongeren en schulden levert nieuwe inzichten op

Uit de brief van Minister Donner aan de Tweede Kamer van 4 juni 2010:

"De gemeente Nijmegen is in januari 2010 van start gegaan met de uitvoering van het initiatief ‘nu verlossen, later aflossen’. De PvdA heeft dit voorstel onder de aandacht gebracht als een mogelijk goed voorbeeld van een aanpak hoe jongeren met schulden geholpen kunnen worden hun studie af te maken.

Het oorspronkelijke plan van de gemeente Nijmegen kwam er op neer dat de gemeente de schuld van de jongere geheel overneemt, zodat de schuldeisers de volledige schuld afgelost zien. De jongere start met aflossen aan de gemeente op het moment dat hij door het vinden van werk, beschikt over voldoende aflossingscapaciteit. Daar tegenover staat dat de jongere zich volledig inzet voor de studie, een budgetcursus volgt en zich intensief laat begeleiden. Het uiteindelijke doel van de pilot is een structurele gedragsaanpassing te bewerkstelligen, waardoor jongeren hun studie kunnen afmaken zonder nieuwe schulden te maken. Voor de gemeente blijft er in het plan een beperkt risico over.

Uit door de gemeente Nijmegen verstrekte informatie blijkt een aantal nieuwe inzichten. Ten eerste is gebleken dat de gemiddelde schuld die gesaneerd moet worden veel hoger is dan verwacht (€ 9000 i.p.v. € 2500). Dat betekent dat het volledig overnemen van de schuld door de gemeente Nijmegen niet meer als haalbaar wordt beschouwd, waardoor gewerkt moet worden met een saneringskrediet. Hierbij moet door de gemeente met schuldeisers overeenstemming bereikt worden over gedeeltelijke aflossing van de schuld. Dat brengt meer onzekerheid met zich mee in die zin dat de kans groter wordt dat een schuldeiser het aanbod niet accepteert.

Daarnaast is gebleken dat in het plan meer intensieve aandacht nodig is voor gedragsverandering bij de jongeren. De gemeente is daarom bezig het project op een aantal punten aan te passen. Alhoewel ik het doel van het plan van harte ondersteun is het in deze fase te vroeg om uitspraken te doen over de effectiviteit van deze werkwijze".

Ik schreef hierover op 8 februari 2010 naar aanleiding van berichten in de Gelderlander.

maandag 14 juni 2010

WK van invloed op incasso-activiteit

"Gerechtsdeurwaarders trekken zich weinig aan van de oranje-vreugde. Behalve Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders. "We gaan niet op pad tijdens wedstrijden van Oranje", zegt een woordvoerster. Dan zijn mensen vaak samen met familie en vrienden. En is het erg pijnlijk als voor iedereen duidelijk is dat je de deurwaarder achter de broek aan hebt".

Vindplaats: De Stentor

Neveneffect van dit begripsvolle beleid is dat de buitendienstmedewerkers zelf ook naar de wedstrijden kunnen kijken. Dat heeft natuurlijk geen rol gespeeld ....

Deurwaarderskantoor Van Es in Rotterdam lijkt het wat anders te zien:
"Creatief daadkrachtig incasseren vinden wij bijvoorbeeld:

· Het versturen van een sms in het weekend: de ondernemer ontvangt uw sommatie in het weekend terwijl hij met zijn vrouw studio sport kijkt".

Slagingspercentages minnelijk en wettelijk traject

Minister Donner is in zijn brief aan de Tweede Kamer van 4 juni 2010 onder meer ingegaan op de slagingspercentages  van het minnelijk en wettelijk traject.

Hij schetst eerst de verschillen tussen minnelijk en wettelijk traject en schrijft: "Het belangrijkste verschil tussen de minnelijke schuldhulpverlening of buitenrechtelijke schuldregeling en de schuldregeling in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is de mate waarin schuldeisers gedwongen kunnen worden mee te werken aan de oplossing van de schuldenproblematiek van de schuldenaar".

In deze passage (en trouwens in de gehele brief) mis ik een verwijzing naar de zogenaamde minnelijke middelen die nu juist per 1 januari 2008 zijn ingevoerd om in het minnelijk traject meer mogelijkheden te geven schuldeisers tot bepaald handelen te dwingen met als voornaamste middel artikel 287a FW.

Als basis van de slagingspercentages worden vervolgens de jaarcijfers van de NVVK genoemd.
"Het slagingspercentage van de minnelijke schuldregelingen was in 2009 31%.

In 2007 was het slagingspercentage 22% en in 2008 was dit 33%".

Vele malen heb ik aangegeven dat de cijfers van de NVVK weinig inzichtelijk zijn in de definities en totstandkoming. Het is bijvoorbeeld niet bekend of stabilisatie nu wel of niet wordt meegeteld als geslaagd traject. Zie bijvoorbeeld deze bijdrage die ik daarover eerder schreef. De Minister neemt zelf ook enige afstand van de NVVK-cijfers, aangezien niet alle gemeenten meedoen. De Minister wijst er verder op dat in het wetsontwerp gemeentelijke schuldhulpverlening is voorzien dat het College van B&W aan het Ministerie van SZW inlichtingen moet geven over de stand van de schuldhulpverlening. Het is ook daarom zo goed dat nu meer wordt gesproken over (objectiveerbare) benchmarking van schuldhulpverlening, waarbij te hopen is dat geen versplintering optreedt, zie deze bijdrage

Voor het wettelijk traject wordt op geleide van de vijfde monitor Wsnp een slagingspercentage van 70% genoemd.

Het is aan te bevelen ook te kijken naar het recidivepercentage in de periode van drie jaar na het slagen van het wettelijk traject. De Minister is daarop in de brief niet ingegaan, omdat het buiten de vraagstelling van de Kamer viel, maar in mijn visie is onontkoombaar, dat hierover wordt nagedacht en vervolgens beleid wordt gemaakt. Zie ook deze bijdrage.

zaterdag 12 juni 2010

Tijd voor een generiek model van schuldhulp met accepatieplicht

Paul Rispens publiceerde zojuist  op het domein "Nooit meer rood" een mooie column over toekomstig beleid met betrekking tot problematische schulden:

'Het voorkomen van problematische schulden kan niet worden gerealiseerd door het voeren van overheidscampagnes, al dan niet van Centiq, Nibud of welke gesubsidieerde instellingen dan ook. Voldoende aangetoond is dat Blijf positief eerder de lachspieren traint, dan bewustwording creëert voor de gevaren van het aangaan van schulden. Nee, ik pleit voor een verbod op het lenen van geld zonder dekking. Gewoon niet meer kunnen lenen zonder dat er een onderpand tegenover staat dat minimaal 100% van de lening dekt, liefst meer. Dat is een eenvoudig te implementeren oplossing. Gelijktijdig een verbod op reclames voor financiële producten, op het verkopen van financiële producten op provisiebasis en het verstrekken van tijdelijke kortingen, zoals het eerste jaar een lage rente op een hypothecaire lening. Hiermee zetten we de kraan dicht en kunnen we gaan dweilen.

Het oplossen van problematische schulden kan door verregaande automatisering in te zetten. De partijen in schuldenland maken duidelijke afspraken over wie er welke bevoegdheden hebben t.a.v. de verschillende stappen in een schuldregeling. Daarna kunnen dossiers snel worden opgepakt en in uitvoering worden genomen. Afspraken over automatische acceptatie van een schuldregelingsvoorstel, als aan vooraf vastgestelde voorwaarden is voldaan, en we kunnen de puinhoop snel opruimen".

Met name de laatste passage spreekt mij zeer aan. Ik blijf het een enorme verspilling van tijd en moeite vinden dat per branche convenanten (moeten) worden gesloten over de oplossing van problematische schuldsituaties, wanneer een generieke oplossing volgens een vast schabloon waarover consensus bestaat -bij voorkeur vast gelegd in overheidsregelgeving- veel meer voor de hand ligt.

vrijdag 11 juni 2010

"O, Nederland, let op uw saeck, De tijd en stond is daer"

Vandaag ontving ik het Tijdschrift SchuldSanering waarin mijn column onder de hierboven genoemde titel. Ik citeer een gedeelte:

"De overheid richt door techniek van regelgeving/wetgeving echter nog wel meer aan. Niet alleen kunnen daardoor huishoudens in de schulden worden gestort. Ook kunnen de verhoudingen tussen de crediteuren in een problematische schuldsituatie zo worden verstoord, dat het zeer moeilijk is tot een oplossing te komen.

Bij de Wsnp begon het in 1998 al met de studiefinanciering die wettelijk was uitgezonderd. Bij de wetswijziging in 2008 werd daar het CJIB in vele strafrechtelijke gedaanten aan toegevoegd. Daarnaast is er de preferentie van de Belastingdienst als zodanig, die bij schuldenregeling leidt tot een dubbel percentage. De laatste jaren echter zijn er nieuwe wetten gekomen waardoor nieuwe problemen dreigen te ontstaan.

De Wet wanbetalers premie zorgverzekering vormt een basale verstoring van het veld waarbij de particuliere zorgverzekeraar in een voorstandspositie is gebracht compleet met toeslag van 30% en bronheffing. Door de overheidsvordering kan de belastingdienst de bankrekening leeg halen en de debiteur een roodstand bezorgen, ook als op de bankrekening in kwestie zojuist de bijstandsuitkering is gestort. Het gevaar ontstaat dat letterlijk de debiteur en zijn gezin het brood uit de mond wordt gestoten.

Daartegenover staat de roep om verhoging van de effectiviteit van de schulpverlening. Meer aanvragers moeten met minder geld beter worden geholpen. De bereidheid in dit opzicht grote stappen te maken zie ik bij vele schuldhulpverlenende instellingen. Het wordt echter wel moeilijk wanneer de overheid die vraagt om meer effectiviteit tegelijkertijd spaken in het wiel van de schuldhulpverlening steekt door wetgeving zoals hiervoor beschreven.

Het is hoog tijd dat de overheid inziet dat door haar toedoen de hulpverlening dreigt vast te lopen, hulpverlening meer geld kost en debiteuren kunnen afhaken omdat hen geen perspectief op afzienbare termijn kan worden geboden. Ik besef dat het inmiddels op iets langere baan geschoven wetsontwerp gemeentelijke schuldhulpverlening niet het meest voor de hand liggende kader is om het evenwicht tussen de crediteuren in een problematische schuldsituatie te herstellen. Maar als er nu toch iets meer tijd is, kunnen we wellicht gaan nadenken of door aanpassing van het ontwerp hierin wel kan worden voorzien.

Valerius heeft ook twee mooie regels in een ander lied “Com nu met sang van zoete tonen”. Die regels kunnen zo worden toegesneden op de schuldregeling: “Hy geeft ja wel een duyster wolcke, Maer weer daerna schoon Sonnenschyn”. Schone zonneschijn na duistere wolken. Juist van de overheid mag worden verwacht dat deze daaraan meewerkt door verkeersregels te geven voor de schuldeisers in een problematische schuldsituatie die een evenwichtige oplossing mogelijk maken".

Ik zal volgende week zowel over het nieuwe tijdschrift Wsnp Periodiek als over TvS wat meer schrijven. Beide tijdschriften dragen niet alleen bij aan de kwaliteit van de integrale schuldhulp in Nederland, maar ook aan mijn levensvreugde.

woensdag 9 juni 2010

Nieuw tijdschrift: WSNP Periodiek

Er is een nieuw tijdschrift gekomen over de Wsnp. Het tijdschrift wordt uitgegeven door de onlangs opgerichte Stichting Kennisoverdracht Wsnp die zich primair ten doel stelt de kennis van (de toepassing van) de Wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen te bevorderen en te verspreiden.

Het is een juridisch, vooral vakinhoudelijk tijdschrift dat zich concentreert op het wettelijk traject. Het wettelijke traject blijft in de visie van de uitgever in de politieke en maatschappelijke discussie rond problematische schulden soms wat onderbelicht maar is in de praktijk succesvol te noemen. De uitgever heeft in die opvatting groot gelijk!

De redactie bestaat uit personen die direct betrokken zijn (geweest) bij het wettelijk traject als bewindvoerder, rechter of advocaat:
Mr. B. Engberts, kantonrechter
Mr. Dr. A.J. Noordam, advocaat
Mr. M. van Bommel, advocaat
Mevrouw P.A.M.T. van den Berg, bewindvoerder/curator
de heer G. Benedictus, bewindvoerder

Adviseurs:
Prof.mr. B. Wessels
de heer A. van Eijsden

Inlichtingen: abonnee@wsnp-periodiek.nl of info@bureaubenedictus.nl

Ik vind dit een goed initiatief op de eerste plaats omdat bevordering van vakinhoudelijke kennis gewenst is en het bestaan van meerdere tijdschriften daaraan bijdraagt ook in het kader van verdere professionalisering en op de tweede plaats omdat het wettelijk traject in de discussie inderdaad wel eens ondersneeuwt, terwijl het een verbeid en effectief onderdeel is van het totaaltraject van integrale schuldhulpverlening met een hoog rendement. De samenstelling van de redactie is veelbelovend. Zodra ik het tijdschrift heb gelezen, kom ik daarop graag terug.

maandag 7 juni 2010

(Kleine) wijziging op wo gemeentelijke zorgplicht shv

NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4, tweede lid, wordt “elektra” vervangen door: elektriciteit, stadsverwarming.

Toelichting

In de omschrijving van bedreigende situatie is elektra veranderd in elektriciteit. Er wordt namelijk gedoeld op de levering van energie. Bij ‘elektra’ gaat het om de aansluiting op het elektrische net en niet om de energie.

De stadsverwarming is toegevoegd aan de omschrijving van bedreigende situatie omdat deze vorm van verwarming niet onder gas of elektriciteit valt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

zondag 6 juni 2010

Nieuwe datum actualiteitencongres schuldhulpverlening bekend

Op 23 november aanstaande zal weer het actualiteitencongres schuldhulpverlening worden gehouden. Nadere gegevens volgen binnenkort.

Benchmarking schuldhulpverlening revisited

Martijn Schut heeft een zeer informatieve bijdrage over de status van benchmarking shv.

Niet alleen KWIZ en Stratech maar ook Divosa en BMC zijn bezig een benchmark schuldhulpverlening te ontwikkelen.

Martijn Schut meent dat de markt te klein is voor twee systemen. Aangezien ik Martijn Schut al jaren ken als een goed analyticus met veel kennis van zaken uit en in het veld, lijkt het mij daarom dringend gewenst dat de mogelijkheid van samenwerking in een vroeg stadium wordt bezien, omdat het wel vaker is voorgekomen dat een product niet of later kwam als gevolg van langs elkaar heen werken.

Zie link

vrijdag 4 juni 2010

Ontwikkeling benchmark schuldhulpverlening

Op de Linkedin Groep Centiq werd gisteren bijgaande interessante mededeling geplaatst:

"Schuldhulpverlenende instanties, maar ook de (verantwoordelijke) gemeenten willen zich gaan vergelijken. Hoeveel aanvragen zijn er per hoofd van de bevolking? Wat zijn de kenmerken van de personen/ huishoudens die zich melden? Zijn er wachttijden voor schuldenaren geholpen kunnen worden en, zo ja, hoe lang is die wachtlijst? Wat zijn de slagingspercentages van de intake, de schuldregeling, etc?

Het vergelijken van deze gegevens is interessant voor de (verantwoordelijke) gemeenten, maar zeker ook voor de uitvoerende instanties. Het geeft beeld op welke plaatsen eventuele verbeteringen in de dienstverlening mogelijk zijn. Of het geeft beeld hoe de doelgroep is samengesteld en waar dit afwijkt van vergelijkbare gemeenten, instanties of het landelijk beeld.

KWIZ en Stratech willen in 2010 deze behoefte aan vergelijking gaan ondersteunen met behulp van een benchmark. In deze benchmark komen verschillende aspecten van de schuldhulpverlening (organisatorisch en klantkenmerken) aan de orde. De benchmark geeft niet alleen een beeld van de cijfers, maar zal ook worden aangevuld met een discussie tussen de deelnemende organisaties. In deze discussie wordt gekeken naar de redenen van de verschillen in cijfers en de eventuele consequenties of mogelijke oplossingen om die verschillen te neutraliseren.

Stratech en Kwiz organiseren op dinsdag 15 juni een kickoff met betrekking tot bovenstaande benchmark. Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Mocht u interesse hebben om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn kunt u zich via Frederik Brant (frederik.brand@kwiz.nl ) of Pascal Veltink (P.Veltink@Stratech.nl ) aanmelden".

donderdag 3 juni 2010

Proefprocedures bij Hoven over schending zorgplicht DSB

Er komen proefprocedures bij de Hoven van Amsterdam en Den Bosch ter stroomlijning van de jurisprudentie over de grenzen van de zorgplicht en wijze waarop de DSB heeft gemeend daaraan inhoud te kunnen geven. De rechterlijke macht maakt op deze nieuwe manier mogelijk dat er snel hogere jurisprudentie kan worden gegenereerd die kan helpen om grotere hoeveelheden zaken te beslechten. In de Dexia-gevallen werd al gepoogd tot standaardisering te komen maar deze techniek is nog sneller en slimmer. Ook andere banken zullen hieruit lering kunnen trekken waar het hun bejegening van met name consument-debiteuren betreft.


"Uit het faillissementsverslag en de daarop gevolgde berichtgeving in de media, die deels verwijst naar uitlatingen van curatoren, blijkt dat de klachten van klanten van DSB een belangrijke rol spelen bij de afwikkeling van het faillissement. Hierbij speelt zowel het grote aantal als de aard van de klachten een rol: het gaat vaak om complexe problemen waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Vragen die zich hierbij aandienen betreffen de gegrondheid van de ingediende klachten en de rechtsgevolgen die daaraan eventueel moeten worden verbonden. Het zal er vooral om gaan of klanten van DSB hun verplichtingen uit lenings- en verzekeringsovereenkomsten volledig moeten nakomen en of aanspraken op schadevergoe­ding bestaan. De Faillissements­wet beperkt de mogelijkheid om zulke vragen in dit stadium van het faillissement aan de rechter voor te leggen, maar sluit die mogelijkheid niet uit.

Om te bevorderen dat over de gegrondheid van klachten van klanten van DSB en de mogelijke rechtsgevolgen daarvan zo snel mogelijk duidelijkheid zal kunnen worden verkregen en om zo de afwikkeling van het faillissement te bespoedigen, zal bij de gerechts­hoven in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch een speciale procedure mogelijk worden gemaakt waarbij dergelijke klachten in een beperkt aantal proefprocessen ter beoordeling aan het betrokken gerechtshof kunnen worden voorgelegd. Het hof zal die zaken dan bij voorrang en op een op het hiervoor beschreven doel toegesneden wijze behandelen. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken is noodzakelijk dat curatoren en klanten van DSB eerst overeenkomen de betrokken klacht voor te leggen aan het gerechtshof (door zogeheten “prorogatie van rechtsmacht”). De wettelijke grondslag hiervoor zijn de artikelen 62 Wet op de Rechterlijke Organisatie en 329, 330 en 331 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

In procedures zoals hierboven omschreven zullen richtinggevende rechterlijke uitspraken kunnen worden gedaan, die vervolgens ook bij de afdoening van andere klachten uitgangs­punt kunnen zijn. Nu het gaat om proefprocessen zal het aantal procedures waarvoor een bijzondere wijze van behandeling zal gelden, worden gebonden aan een maximum van circa tien voor het gerechtshof Amsterdam en het gerechtshof ’s-Hertogenbosch ieder. Deze hoven zullen binnen dat maximum desgewenst tevens procedures kunnen behandelen die normaal gesproken bij een ander gerechtshof aanhangig zouden moeten worden gemaakt. Door deze gang van zaken hoeft niet eerst bij een rechtbank te worden geprocedeerd. Van de uitspraken van de gerechtshoven zal beroep in cassatie bij de Hoge Raad mogelijk zijn. Verder zullen de processuele beperkingen die uit de Faillissementswet volgen van toepassing zijn".

Consument is meer gaan sparen

"(ING en) ... het Centraal Bureau voor de Statistiek komen tot de conclusie dat Nederlanders gemiddeld meer inleggen op hun spaarrekening dan zij opnemen. Zij doen dat volgens het CBS vooral op rekeningen waar het geld niet voor langere tijd vaststaat. Ze parkeren hun geld tijdelijk in afwachting van een stijgende rente of opwaartse koersen, of huishoudens denken dat het geld in de nabije toekomst beschikbaar moet zijn voor onvoorziene uitgaven.

De cijfers wijzen op onzekerheid, en dat is slecht nieuws voor de economie, stelt Dimitry Fleming van ING. ‘Consumenten zijn de afgelopen maanden weer somberder geworden over de toekomst. Grote aankopen stellen ze nu al weer net zo vaak uit als vlak na het omvallen van zakenbank Lehman. Ze vrezen de gevolgen van de bezuinigingen of zijn bang hun baan kwijt te raken. Daarom bouwen zij nu buffers op.’

Zie: Volkskrant

woensdag 2 juni 2010

Tien jaar is tien jaar en geen dag minder!

Dit geval, beslist in Hof Arnhem 27 mei 2010, BM6045  bevestigt weer eens dat de wetgever hard en kortzichtig is geweest door in de tien jaarstermijn van artikel 288 lid 2 sub d geen hardheidsclausule op te nemen.

"X, 33 jaar, is een alleenstaande moeder met een dochter van bijna 2 jaar oud. Na de beëindiging van haar relatie met een vriend heeft [X] van 14 januari 2009 tot 9 mei 2009 verbleven op een opvangadres voor vrouwen. Op 9 mei 2009 heeft [X] samen met haar dochter zelfstandige woonruimte betrokken. Blijkens het bij de Verklaring Schuldsanering gevoegde schuldenoverzicht van 30 december 2009 bedraagt de schuldenlast van [X] in totaal ruim € 20.000,-. [X] ontvangt een WWB-uitkering en maakt gebruik van budgetbeheer. [X] is eerder, bij vonnis van de rechtbank Arnhem van 27 augustus 2001, toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. De toenmalige schuldenlast van [X] bedroeg omstreeks € 85.000,-.

Bij vonnis van 21 september 2004 heeft de rechtbank Arnhem vastgesteld dat de schuldsane-ringsregeling van [X], onder toekenning van een schone lei, eindigt met het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. De rechtbank heeft het verzoek van [X] om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling afgewezen, omdat vaststaat dat [X] op 21 september 2004 de schone lei is verleend, zodat op grond van de dwingende afwijzingsgrond van artikel 288 lid 2, aanhef en onder d van de Faillissementswet (hierna: Fw) het verzoek moet worden afgewezen, nu er geen sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 350 lid 3 onder a, b of d Fw.

[X] stelt in hoger beroep dat haar persoonlijke omstandigheden een uitzondering rechtvaardigen op de door de wet imperatief bedoelde regel van artikel 288 lid 2, aanhef en onder d, Fw. Volgens [X] zijn de schulden die vier jaar na het verlenen van de schone lei zijn ontstaan veroorzaakt door psychische problematiek en een daarmee verband houdende inkomensterugval. Zij is verstrikt geraakt in een relatie met een man die haar zowel lichame-lijk als geestelijk heeft mishandeld. Door het tragische overlijden van haar moeder in april 2008 is zij nog verder geïsoleerd geraakt en heeft zij volledig het zicht verloren op haar financiële situatie. Dat zij na de destijds aan haar verleende schone lei weer in een problematische schuldensituatie terecht is gekomen, kan haar niet worden aangerekend, aldus [X].

Het hof oordeelt als volgt. Nu vaststaat dat een schuldsaneringsregeling minder dan tien jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend op [X] van toepassing is geweest en van de in artikel 288 lid 2 onder d Fw bedoelde uitzonderings-situaties geen sprake is, moet ook naar het oordeel van het hof het verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling van [X] op deze grond worden afgewezen. De door [X] aangevoerde omstandigheden kunnen naar het oordeel van het hof de imperatieve afwijzingsgrond niet opzij zetten. Het hof verwijst ter zake naar een recent arrest van de Hoge Raad (12 juni 2009, NJ 2009, 269)".

Zie ook "Breek het geknakte riet niet" en de daarin genoemde verwijzingen.

dinsdag 1 juni 2010

Steeds meer problemen voor minima

Binnenlands Bestuur -een van mijn favoriete bladen- signaleert dat voedselbanken te maken hebben met steeds meer mensen die een beroep doen op ondersteuning met voedselpakketten.

"Voedselbanken in Nederland hebben steeds minder levensmiddelen te verdelen. Het aantal klanten neemt echter toe. Na de ondernemers die door de economische crisis aan de grond zitten, ziet Voedselbanken Nederland nu de huizenbezitters in problemen op zich af komen".

Tegelijk werd bekend dat steeds meer jonge mannen een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, omdat zij werken in bedrijfstakken waar de recessie het hardst heeft toegeslagen, zoals de bouw bij een door wetswijziging eerder uitgekleed beroep op sociale zekerheid in de vorm van WW, zie link.

"In tijden van economische teruggang worden jongeren eerder ontslagen. Als zij een werkloosheidsuitkering krijgen, is dat slechts voor korte tijd omdat zij nog maar beperkte WW-rechten hebben opgebouwd. Na de WW volgt veelal de bijstand. Vooral het aantal jonge mannen (tot 27 jaar) in de bijstand nam toe. In deze groep steeg het aantal uitkeringen met 15 procent vergeleken met een kwartaal eerder. De economische crisis heeft vooral bedrijfstakken getroffen waar veel mannen werken. Voor de hele groep mannen bedroeg de toename ruim 5 procent".

Dat politieke partijen onder deze omstandigheden aanvaardbaar achten dat minima verder bezuinigen -terwijl de ultra egocentrische babyboomers in de hoogste inkomenscategroei oververtegenwoordigd zijn- vind ik een kwestie van grote zorg waaraan ik anders dan sommige bloggers geen stemadvies verbind, aangezien lezers dat alle relevante factoren in aanmerking genomen zelf moeten uitmaken.

Woekerfinanciers in de States worden uitgerookt door debiteuren

De NY Times van vandaag heeft een interessant artikel over debiteuren die door banken zijn  gefinancierd om een woning te kopen die inmiddels de helft waard is van de koopsom en onverkoopbaar. Een aantal debiteuren kiest voor de strategie niets meer af te betalen in mindering op de veel te hoge hypotheek en de executiemaatregelen van de bank (foreclosure).

"A growing number of the people whose homes are in foreclosure are refusing to slink away in shame. They are fashioning a sort of homemade mortgage modification, one that brings their payments all the way down to zero. They use the money they save to get back on their feet or just get by.

This type of modification does not beg for a lender’s permission but is delivered as an ultimatum: Force me out if you can. Any moral qualms are overshadowed by a conviction that the banks created the crisis by snookering homeowners with loans that got them in over their heads".

Ook in Nederland ken ik uit het verleden situaties waarin is gekozen voor deze strategie. De DSB is een voorbeeld maar zeker niet de enige bankier die mensen overfinancierde en vervolgens ook nog eens stelselmatig de zakken vulde met woekerprovisies die direct uit de hypotheek door de bank werden getoucheerd. De curatoren van DSB hebben lang gedaan of hun neus bloedde maar lijken inmiddels te gaan inzien dat de hypotheekportefeulle onverkoopbaar is omdat de debiteuren de lening niet kunnen betalen en het onderpand onvoldoende is voor de verstrekte lening.

Het is jammer dat stichtingen die zeggen belangen van debiteuren te behartigen zo goed als lijken te zijn stilgevallen en volstaan met thee drinken met de curatoren waarbij alle aanwezigen weten dat er in ieder geval voor hun uren voldoende dekking is. Een stichting poogt zelfs om een op de wet gebaseerd recht op verrekening binnen en buiten faillissement te verkopen als gerealiseerde  onderhandelingswinst.

Prijs voor Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad

"Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad krijgt vandaag in Edinburgh (Schotland) de Eurodiaconia Award 2010 voor het beste diaconale project in Europa.

Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg, waarvan vrijwel alle diaconieën van de kerken in Lelystad lid zijn, heeft de prijs gewonnen vanwege haar unieke betrokkenheid bij mensen in armoede of met zware schulden. Ook haar slagvaardige aanpak bij schuldhulpverlening en haar betrokkenheid bij de voedselbank en inloophuizen in Lelystad worden door de jury genoemd.

Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg heeft in Lelystad haar eigen plek verworven naast de gemeentelijke hulpverlening. Belangrijk in haar werk is de zogenaamde presentiemethode, waarbij de hulpvrager centraal staat en waarbij de inzet van de diaconieën erop gericht is om mensen te laten meedoen in de samenleving en om hun eigenwaarde te versterken. Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg werkt met een klein team van professionals en vele vrijwilligers".

Vindplaats: Kerk in actie

Dit project behoorde ook tot de genomineerden voor de award schuldhulpverlening van 22 april 2010,
zie link.