donderdag 27 mei 2010

Breek het geknakte riet niet!

Nadja Jungmann schreef weer een mooie column:

"Het ontbreekt ons in de schuldhulpverlening vooralsnog aan gedegen onderzoek naar de maatschappelijke kosten van de neveneffecten van problematische schuldsituaties. Met neveneffecten denk ik dan aan huisuitzettingen, onverzekerbaarheid tegen (aanvullende) ziektekosten, afsluitingen en het gebruik van andere hulpverlening voor problemen die ontstaan door de stress over schulden. Naar mijn overtuiging kosten deze neveneffecten een veelvoud van een passend aanbod voor schuldenaren die recidiveren.

Op de enkele schrijnende gevallen na waar iemand echt meerdere keren grote pech in het leven heeft, duidt recidive doorgaans op een gebrek aan (financiële) vaardigheden. Zowel in het voorliggende wetsvoorstel als in de opstelling van diverse gemeenten zie je de overweging: eigen schuld, dikke bult! Je hebt zelf opnieuw schulden gemaakt, dus wij helpen je niet meer. Zowel de wetgever als de betreffende gemeente gaan bij deze redenering voorbij aan het gegeven dat recidive niet alleen vervelend is voor de schuldenaar (en vooral de crediteuren) in kwestie, maar dat een nieuwe problematische schuldsituatie wederom tot (flinke) maatschappelijke kosten leidt. Want een huisuitzetting kost de gemeente echt niet minder als die plaatsvindt bij een recidivist!

Als we aannemen dat recidive duidt op een gebrek aan vaardigheden, dan zou het antwoord niet moeten zijn: ‘eigen schuld, dikke bult, we sluiten je uit’ maar ‘een schuldregeling is voor jou blijkbaar geen oplossing, we bieden je andere meer passende ondersteuning aan’. En bij recidivisten zal dat vaak langdurige bemoeienis met hun uitgaven zijn die varieert van curatele, beschermingsbewind of inkomensbeheer. Daarbij moeten we uitzoeken op welke manier we de schuldenaren in kwestie nog ander gedrag kunnen aanleren (en onder ogen zien dat er ook een groep zal zijn die het nooit leert). Het garanderen van de betalingen van de huur, energie en zorgpremie zouden hier het minimale doel moeten zijn".

Nadja Jungmann en ik blijken het deze keer voor de afwisseling niet helemaal met elkaar eens, aangezien in mijn visie debiteuren niet zelden maar wel vaker kunnen recidiveren (gek gemaakt door consumptieve kredietverstrekkers, vergissing in de waarde-ontwikkeling van de woning, werkloosheid, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid). Barmhartigheid betonen is bovendien geen eenmalige voorstelling maar voor herhaling vatbaar, zeker als dat ook nog eens leidt tot maatschappelijk rendement in de vorm van verhoogde participatie van de debiteur en niet te vergeten zijn/haar kinderen.

Het geknakte riet moet niet worden gebroken maar worden gehoed en behoed voor afglijden naar wanhoop en "Verelendung" in financieel, psychisch en sociaal opzicht. Dit zou nu eens een onderwerp zijn voor kerkgenootschappen en bisschoppen om zich over uit te spreken. Dat zie ik nietteminniet gauw gebeuren, tenzij de bisschop van Groningen weer in zijn column in het ND ideeen zonder bronvermelding van dit weblog overneemt bij  gebrek aan eigen inspiratie. (Ik had ook nog openstaan: gebrek aan solidariteit tussen generaties en ego-centrisme van babyboomers, waar ook kardinaal Bagnasco op 25 mei 2010 al enigszins inging met zijn opmerkingen over demografische zelfmoord).

Zie 20 mei 2010 "Tien jaar wachttijd voor herhaalde toelating Wsnp zonder hardheidsclausule is veel te lang"
15 juni 2009 "Recidive is geen reden schuldhulp te weigeren"

Maar nu, lieve kinderen, moet ik weer verder met mijn mega-processtuk dat gestaag vordert!

Kritiek op Budget Bureau Almere

"Na tien jaar is de schuldhulpverlening nog niet op orde'', zegt John van der Pauw van het CBA. ,,Deels heeft dat te maken met dat het nu niet mogelijk is om deze dienstverlening met afstand te beoordelen. Een deel van de uitvoering wordt nu door het Budget Bureau Almere (BBA) gedaan, dat onderdeel is van de gemeente. Daardoor worden de prestaties niet erg kritisch bekeken en wordt te weinig resultaat geboekt.

Het BBA is opgezet als poortwachter van de integrale schuldhulpverlening. Zij moet ervoor zorgen dat Almeerders die schuldregelklaar zijn, bij de financiële schuldhulpverlener (PLANGroep) terecht komen. ,,Helaas werkt dat nu niet meer zo. BBA moet zinloze aanvragen eruit halen, maar dat gebeurt vaak niet. Mensen moeten twee keer hun verhaal doen en tussen de twee organisaties wordt de verantwoordelijkheid om een schuldregelklaar dossier samen te stellen heen en weer geschoven.''

Zie Almere vandaag
 
Het is goed dat discussies van dit type worden gevoerd om zo te komen tot betere schuldhulpverlening voor minder geld. Dit probleem speelt niet alleen in Almere maar wordt daar wel bespreekbaar gemaakt.

45.000 woningeigenaren in moeilijke financiele situatie

Uit een gisteren verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat door de recessie 45.000 woningeigenaren hoge woonlasten hebben in combinatie met een hoge hypotheekschuld. Voor de recessie waren dat er nog 30.000.

Volgens het SCP is er sprake van (te) hoge woonlasten als meer dan 35% van het inkomen opgaat aan de hypotheek, lokale belastingen zoals de Onroerendezaakbelasting en de kosten voor water en energie. Bij stijgende werkloosheid kan deze groep als eerste de woonlasten niet meer opbrengen. Bovendien zijn de huizenprijzen met 5% gedaald, waardoor het aantal huiseigenaren dat met een restschuld blijft zitten na (gedwongen) verkoop van hun woning is toegenomen. De groep die het SCP beschrijft heeft ook geen vermogen achter de hand om (een deel van) de hypotheek mee af te lossen.

Vooral starters op de woningmarkt kampen volgens het Planbureau met dit probleem. Ook onder niet-westerse migranten en zelfstandigen komt de combinatie van hoge woonlasten en een dreigende restschuld relatief vaak voor. Als de crisis zich verdiept, kan het aantal huiseigenaren met hoge lasten en een dreigende restschuld oplopen tot 65.000. Dat is dan bijna 2% van het totale aantal huishoudens met een hypotheek.

Vindplaats: FD

In de discussie in de aanloop naar de verkiezingen mis ik aandacht voor personen in problematische schuldsituaties. Was die aandacht er wel dan zei dat nog weinig aangezien discussies in de aanloop naar de verkiezingen zijn gericht op het winnen van stemmen en niet op toekomstig beleid als men na de verkiezingen eenmaal op het pluche is (gebleven).

woensdag 26 mei 2010

Behoud van koopkracht CDA-programma

Op 24 mei 2010 schreef ik op dit weblog dat premier Balkenende in het debat daags voordien onjuiste informatie had gegeven over de gevolgen van het CDA-programma voor het behoud van de koopkracht onder verwijzing naar eerdere onjuiste mededeling over de effecten van de recessie op de Nederlandse economie, zie link.

Inmiddels wordt deze onjuistheid ook door het CDA erkend, zie link.

dinsdag 25 mei 2010

Kritiek op coalitie-accoord gemeente Den Haag

"Juist die groep mensen die in slechte economische tijden het eerst door het ijs zakken, worden direct gekort. Verdere kortingen zijn te vinden op het welzijnsbeleid (€ 1.5 mln.) en 10% minder subsidies aan jeugd: € 3.4 mln. Daarover heen komt een bezuiniging van € 48 mln. op de apparaatskosten. "Niet alleen krijgen mensen minder in hun portemonnee, er zullen ook minder mensen zijn om de uitkeringen en noodzakelijke ondersteuning te regelen. Er zijn nu al lange wachtlijsten bij de schuldhulpverlening. Dat zal hiermee alleen maar gaan toenemen".

Zie De Weekkrant

Wat zou het toch bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van de discussie als er objectieve informatie was over de wachttijd en de effectiviteit!

maandag 24 mei 2010

"Read my lips: no recession" revisited

In januari 2008 liet het duo Balkenende-Bos weten dat Nederland niet zou worden getroffen door de recessie. Ik was ervan overtuigd dat deze prognose niet juist was en schreef daarover deze bijdrage.

Ik heb toen ook voorspeld dat CDA en PvdA zouden proberen de verkiezingen zo voordelig mogelijk te timen om moeilijke beslissingen te voorkomen maar de komende verkiezingenen niettemin zouden verliezen. Dat naderend verlies begint zich steeds duidelijker af te tekenen.

Geloof niet wat politici zeggen in de verkiezingstijd, want dat zijn zij de dag na de verkiezingen alweer vergeten. Onthoud ook even het gedraai van Balkenende gisteren bij de vraag over het behoud van de koopkracht, zie NRC en Telegraaf. In de gegeven economische situatie is behoud van koopkracht volstrekt onbestaanbaar behalve als wordt gekozen voor afwenteling van de problemen van het heden op toekomstige generaties die al genoeg krijgen op te knappen als gevolg van het medogenloos ego-centrisme van de babyboomers -een gebrek aan solidariteit waar je geen bisschop over hoort, ook ondat zij zelf van die generatie deel uitmaken. Het ligt beter in het gehoor om globaal voor vrede en tegen armoede te zijn dan concreet duidelijk te maken wat dat zou moeten inhouden. Bij ons thuis zeggen we: "Ruim je eigen rommel op" - dat geldt ook macro en in de tijd. Albert Heijn begrijpt dat beter dan de politiek, zie link.

Wie compact en overzichtelijk meer wil lezen over de kredietcrisis beveel ik het boek van W. Vermeend aan "De kredietcrisis", dat ik verleden jaar kocht in de museumwinkel bij een door tijdsdruk veel te kort bezoek samen met Nadja Jungmann aan het Geldmuseum, een van de interessantste musea van Nederland.

zaterdag 22 mei 2010

Klakkeloos mee met het dictaat van Deetman

De Nederlandse bischoppen hebben op 11 mei 2010 het dictaat van Deetman klakkeloos geslikt. Zij hadden voorafgaand minder dan twee werkdagen de gelegenheid gehad om het advies te bestuderen dat op vrijdagmiddag 7 mei 2010 met een persconferentie in Nieuwspoort door de heer W. Deetman is uitgebracht aan de Nederlandse bisschoppenconferentie om te komen tot een onderzoekscommissie betreffende seksueel misbruik binnen de Nederlandse kerkprovincie. Het advies is in de vergadering van de conferentie van 11 mei 2010 zonder wijziging overgenomen en diezelfde dag in een persconferentie gepresenteerd.

Aangenomen moet worden (behoudens tegenbewijs) dat de heer Deetman en de bisschoppen niet voorafgaand de inhoud van het rapport binnenskamers hebben afgestemd. Dat zou ingaan tegen de althans in dit geval met de mond beleden “openheid en transparantie”, die binnenkerkelijk elders alleen bij wege van uitzondering voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan de stelselmatige weigerachtigheid van de aartsbisschop inzage in de financiën te geven, welke weigerachtigheid in strijd is met het kerkelijk recht. Daaraan heeft de aartsbischop echter geen boodschap aangezien opzettelijk verstrekte onjuiste informatie over de financiele toestand aan de basis van besluitvorming is gelegd.

Het protocol, neergelegd in de “terms of reference” (vide pp. 22 en 23 advies), dat de heer Deetman voorstelt aan te houden bij instelling van de commissie, houdt de facto in dat bevoegdheden terzake van seksueel misbruik door priesters die gelet op “Sacramentorum sanctitatis tutela” aan de bisschoppen zelf niet toekomen, praktisch privatief worden gedelegeerd aan een commissie van andersdenkenden, die zich eerst publiek zal gaan uitspreken alvorens de bisschoppen zelfs maar de gelegenheid krijgen zich daarover uit te spreken (zoals dat ook is gebeurd met een advies dat bekend is gemaakt op vrijdag 7 mei 2010, waarbij de heer Deetman een standpunt meent te mogen verwachten op de daarop volgende dinsdag 11 mei 2010).

In het rapport Deetman is geen rekening gehouden met het canonieke recht en de verplichting van bisschoppen zaken van dit type over te dragen aan de Congregatie voor de Geloofsleer ter beoordeling en besluitvorming over de vervolgprocedure. De voorgestelde samenstelling van de commissie is onevenwichtig. Expertise op het terrein van canoniek recht en theologie is niet in de commissie vertegenwoordigd. Er worden voorts praktisch uitsluitend andersdenkenden voorgedragen. Praktiserende Rooms Katholieken van orthodoxe signatuur lijken bij voorbaat te zijn uitgesloten, aangezien deze verondersteld worden niet onpartijdig en onafhankelijk te zijn. Over de thans voorgedragen kandidaten is sparsim informatie verstrekt en is niet bekend, hoe zij ten opzichte van de R.K. Kerk staan. Niet is uitgesloten dat sprake is van vooringenomenheid tegen de R.K. Kerk bij de thans voorgedragen kandidaten. Alles wordt thans geworpen op “deskundigheid” en “onafhankelijkheid”, waarmee a priori alle vragen en zorgen worden weggewuifd.

De heer Deetman heeft ook verzuimd in zijn advies aandacht te besteden aan de civielrechtelijke component en de eventuele schadeclaims van slachtoffers. Gevreesd moet verder worden dat de kosten verbonden aan de activiteiten van de commissie zeer hoog zullen zijn, ook omdat blijkens uitlatingen van de heer Deetman de intentie voorzit hulp te gaan verlenen aan (pretense en werkelijke) slachtoffers, welke hulpverlening in Nederland onderdeel uit maakt van het pakket van de algemene sociale zekerheid.

De heer Deetman gaat er verder in zijn uitlatingen bijvoorbeeld in Kruispunt van 9 mei 2010 vanuit dat het binnenkerkelijke debat zich zou moeten voltrekken “binnen het publiek domein”. Hij verwart daarmee kennelijk de wereld van de parlementaire democratie met die van de R.K. Kerk. Ook verwacht hij dat de bisschoppen(conferentie), nadat de commissie zijn rapport heeft uitgebracht, aan de commissie rapporteert/rapporteren of aanbevelingen (tot afschaffing van het verplichte celibaat?) zijn opgevolgd. In feite stelt hij zich kennelijk voor dat de conferentie onder toezicht van de commissie wordt geplaatst die zelfs na uitbrengen van het rapport actief blijft om opinies te uiten.

De bisschoppen hebben een verkeerde keuze gemaakt door het advies Deetman zonder meer over te nemen. Zij hebben in deze verkeerde keuze volhard door een commissie in te stellen zoals thans in het rapport wordt voorgesteld. Er was geen enkel redelijk beletsel geweest om in dialoog te gaan met de heer Deetman over zijn rapport, vragen te stellen en inhoudelijke suggesties te doen bijvoorbeeld met betrekking tot de samenstelling van de commissie en de relatie van de werkzaamheden van de commissie tot het canonieke recht. Willens en wetens is een op zijn best sub-optimale beslissing genomen. Doelstelling was kennelijk -zoals gebruikelijk- het probleem zo ver mogelijk weg af te schuiven en zelf geen enkele verantwoordelijkheid te nemen. De voorzitter van de conferentie kan in ieder geval zichzelf weer in de handen wrijven, nu hij met deze zet voor zichzelf enige rust meent te hebben gegenereerd tot het moment van zijn vertrek. Dat vertrek kan niet vroeg genoeg zijn want het bisdom Rotterdam verkeert in uiterst deplorabele toestand na jarenlang mis-management en stelselmatige kapot-clustering van de weinige orthodoxe parochies.

Zie ook alle artikelen die ik hierover heb geschreven onder de titel "Aan de vooravond van een historische vergissing".

donderdag 20 mei 2010

Almere wil EURO 1 miljoen besparen op schuldhulpverlening

"Verder kan 1 miljoen euro worden bespaard op de schuldhulpverlening door kritisch naar de werkwijze te kijken en partners als woningcorporaties en nutsvoorzieningen te laten meebetalen".

Zie de Almare

Eerst zien en dan geloven! Het lijkt mij nuttig in de begroting op deze besparing een tegen-voorziening op te nemen van zo'n 90%. Interessant is het wel, ook op het punt van de voorgenomen afwenteling van kosten van schuldhulpverlening op crediteuren.

(Toenmalige NVVK voorzitter Duijndam pleitte lang geleden reeds voor het zogenaamde "kwartje van Duijndam"). De voorgenomen wijziging van de financiering van de Wsnp -die in ontwerp als AMvB gereed zou zijn maar er alsmaar  niet komt- voorziet er in ieder geval in dat de kosten van de Wsnp-subsidie zoveel mogelijk worden verhaald op de Wsnp-boedel.

Tien jaar wachttijd voor herhaalde toelating Wsnp zonder hardheidsclausule is veel te lang

Nadja Jungmann signaleerde in de linkedin Groep Schuldsanering, dat in de schuldhulpverlening vaker voorkomt dat personen die eerder een schone lei hebben gehad weer in een problematisch schuldsituatie terecht komen.

Inmiddels bestaat de Wsnp bijna 12 jaar. Globaal vanaf 2001 zijn er Wsnp trajecten afgesloten met een schone lei. Dat in een periode van 9 jaar nadien natuurlijke personen die al eens een schone lei hebben gehad erin slagen vrij te blijven van schulden lijkt mij geen reele veronderstelling, zeker niet omdat in die periode op macro en micro-niveau financiering tot op een hoog niveau lag en tweede en derde hypotheken door banken met graagte werden verstrekt voor veronderstelde overwaarde bij een continu stijgende woningmarkt. Consumenten werden niet alleen door de verschijningsvormen van DSB ertoe verleid om te lenen. De normen voor hypotheekverstrekking waren al te hoog en werden te ruim geinterpreteerd, ook bij consumptief krediet werd de zorgplicht vaak niet in acht genomen.

Consensus is groeiende dat de financiele markt zich weinig aan brancheregulering gelegen heeft laten liggen en dat het toezicht van de overheid zeer onvoldoende is geweest. DNB hield voornamelijk toezicht op het stelsel (en deed dat ook niet goed), de AFM is pas de laatste jaren oog gaan krijgen voor de problematiek van overfinanciering van consumenten, terwijl ook vanuit de politiek en de consumentenbeweging onmiddellijk protesten komen wanneer beperking van de maximale hypotheekruimte (tophypotheken) aan de orde wordt gesteld.

Financieringsconstructies van dit type kunnen goed gaan als de prijzen op woningmarkt blijven oplopen, de economie blijft groeien en debiteuren daarnaast niet worden getroffen door persoonlijke omstandigheden als werkloosheid, echtscheiding en arbeidsongeschiktheid, kortom in een utopische situatie.

Dat nu blijkt dat natuurlijke personen die eerder een schone lei hebben gehad na drie jaar hard werken en op een houtje bijten nu opnieuw door allerlei omstandigheden, die al dan niet aan hen kunnen worden toegerekend, in problematische schuldsituaties terecht komen en zijn gekomen kon niet uitblijven. Deze groep moet gewoon geholpen worden net als andere personen in die situatie.

In ieder geval zal gestabiliseerd moeten worden, zo nodig maar dus niet altijd onder budgettering. Vervolgens moet worden gekeken of in het minnelijk traject langs de gewone regels de schulden kunnen worden geregeld. Het wettelijk traject kent sinds 1 januari 2008 een toelatingsbeperking in artikel 288 lid 2 sub c FW. Het verzoek wordt afgewezen, indien minder dan tien jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend, ten aanzien van de schuldenaar de schuldsaneringsregeling van toepassing is geweest, tenzij deze toepassing is beëindigd op grond van artikel 350, derde lid, onder a of b of op grond van artikel 350, derde lid, onder d, om redenen die de schuldenaar niet waren toe te rekenen.

In het arrest van 10 juni 2009, LJN BH7357 heeft de Hoge Raad al aangegeven dat in de huidige bepaling geen rek zit door afwezigheid van een hardheidsclausule. Zie ook de mooie noot hierover van Geert Lankhorst in TvS met de titel "Hoort wie klopt daar binnen tien jaar", ook opgenomen in het laatste jaarboek. Het is de vraag of deze bepaling niet te rigide is en zou moeten worden geflexibiliseerd ter discretie van de rechter, niet alleen om de debiteuren te helpen maar ook om de maatschappelijke participatie van betrokkenen intact te houden c.q. te helen. Tien jaar wachttijd voor herhaalde toelating Wsnp zonder hardheidsclausule is veel te lang

woensdag 19 mei 2010

Uit het jaarverslag 2009 van de AFM: nog steeds overkreditering

"Kredietverlening

In 2009 controleerde de AFM streng op de eind 2008 aangescherpte normen voor de verstrekking van consumptief krediet. Uit eerder onderzoek van de AFM was gebleken dat te veel kredietverstrekkers en bemiddelaars te veel geld leenden aan consumenten met het risico op probleemschulden. Daarop werden de normen aangescherpt, waarbij meer en beter rekening wordt gehouden met de vaste lasten van de consument.

Eind 2008 werden alle kredietverstrekkers en -bemiddelaars door de AFM gewezen op deze nieuwe normen. Uit verschillende onderzoeken kwamen desondanks relatief veel fouten naar boven. Meerdere partijen bleken hun beleid niet te hebben aangepast. Dat leidde in 2009 tot zes boetes voor overtreding van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen, dat onder meer voorschrijft dat instellingen beleid moeten hebben om overkreditering van de consument te voorkomen".

Overgangsregeling voor gedupeerden wijziging regeling koopsubsidie

Een meerderheid van de Tweede Kamer (CDA, PvdA, GroenLinks en VVD) wil dat huizenkopers die meenden in aanmerking te komen voor koopsubsidie alsnog aanspraak kunnen maken op de regeling. Het gaat om 1353 mensen. Zij tekenden een koopovereenkomst (veelal met boetebeding) in de veronderstelling subsidie te zullen krijgen. De daarvoor bestemde middelen waren echter op. Het Agentschap NL heeft hierover in de visie van vele betrokkenen voorafgaand onvoldoende informatie gegeven aan belanghebbenden.

Vindplaats: Telegraaf
 
Zie ook mijn bijdrage van 9 mei 2010:  "In een problematische schuldsituatie door toedoen van de overheid".

Breaking: wo gemeentelijke schuldhulpverlening toch voor zomerreces behandeld?

De plenaire behandeling van wo 32 291 (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) staat op de website van de Tweede Kamer ingepland voor de week van 23, 24 en 25 juni 2010, zie link.

Dit zou betekenen dat de behandeling plaats vindt door de Tweede Kamer in zijn nieuwe samenstelling en vermoedelijk voordat het rapport over het brede moratorium aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Eerder kwam het bericht door dat de behandeling na het zomerreces zou plaats vinden, zie link Panta rhei!

Geen VoVo zonder poging met schuldeisers tot minnelijke regeling te komen

"verzoekers (hebben) naar eigen zeggen geen enkele poging ondernomen om met hun schuldeisers tot een minnelijke regeling te komen. Aldus is naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan aan de het wettelijke vereiste dat de schuldenaar tevergeefs pogingen moet hebben gedaan om met zijn schuldeisers tot een vergelijk te komen.

Verzoekers hebben bij het verzoek om toelating tot de wettelijke schuldsanering wel een met redenen omklede verklaring gevoegd dat er geen mogelijkheden zijn om tot een dergelijke buitengerechtelijke regeling te komen. Naar voorlopig oordeel moet het er echter voor worden gehouden dat verzoekers die onmogelijkheid aan zichzelf te wijten hebben. Immers, hun schuldenlast is niet vast te stellen doordat zij niet beschikken over een boekhouding van hun onderneming, terwijl zij eveneens in gebreke zijn gebleven als het gaat om het doen van belastingaangiftes over de jaren vanaf 2006 tot en met 2009".

Zie Rb 's-Gravenhage 7 mei 2010, LJN BM 3716.

dinsdag 18 mei 2010

Meer mensen in financiele problemen door verval aftrek ziektekosten

Op de Linkedin Groep Observatrix stond gisteren een uit het leven gegrepen bijdrage op mijn vraag of in het veld wordt gesignaleerd of ouderen vaker in problematische schuldsituaties komen te verkeren:

"Denk dat het niet alleen ouderen zijn (die vaker in financiele problemen komen, toevoeging hs), ik kan het wel hebben maar hoor wel van meer mensen dat ze enorm zuchten onder het vervallen van de aftrek voor ziektekosten. Het is ook een cumulatie, kost ons in elk geval 2000 euro per jaar. De chronisch ziektekosten aftrek is komen te vervallen met al wat daarmee samenhing zoals premie ziektekostenverzekering etc, Resultaat is dat je de drempel niet meer haalt. Scheelt ons 1200 euro. Ik heb een zoon die chronisch ziek is en nog TOG krijgt maar ook dat komt te vervallen, straks moet ik eerst zien of hij een AWBZ indicatie kan krijgen met al het papierwerk eromheen, volgens SVB is dat allemaal heel makkelijk maar dat vraag ik me af. Komt TOG ook te vervallen scheelt dat ook 800 euro per jaar.

Ga je dit alles terugrekenen scheelt het 166 euro per maand waarvan je een deel misschien terug kunt winnen met veel papierwerk, ook leuk voor de bewindvoerders onder ons, weer wat extra werk.  

Dan vraag ik me af of men bij het schrijven van beleid op het ene front ook kijkt naar fronten die ermee samenhangen om cumulatie te voorkomen.

Maar ook ouderen voelen het, doe wat papierwerk voor mijn schoonmoeder en ook zij voelt dit op het moment, ook weer met name op de ziektekosten. De familie springt dus bij als het nodig is, blijkbaar moeten we daar naartoe in Nederland".
 
Naschrift:
Het is mij niet bekend dat enig kerkgenootschap in het publiek domein aandacht heeft gevraagd voor deze problematiek die mensen treft die het toch al zeer moeilijk hebben. Zal wel te concreet zijn. Als je vaag blijft voorkom je dat je mensen op de tenen gaat staan en roep je geen weerstand op; daar is het in het leven per slot om begonnen als je wat wilt bereiken.

Wanneer komt er een wettelijke regeling voor beslagvrije zaken?

Andre Moerman plaatste op de Linkedin Groep Schuldhulpverlening een link naar een belangwekkende bijdrage naar zijn website over beslag op roerend goed.

“Naar het oordeel van het hof maakt een schuldeiser misbruik van zijn bevoegdheid door zijn vordering (na het leggen van executoriaal beslag) op zaken van zijn schuldenaar te verhalen indien te verwachten valt dat de opbrengst van de executoriale verkoop van die zaken zelfs onvoldoende zal zijn om de aan de executie verbonden kosten te compenseren. Een dergelijke situatie zal zich in de regel voordoen als sprake is van een normale huishouding, waarin zich buiten de zaken welke strikt noodzakelijk zijn om de gewone gang van de huishouding te waarborgen, geen objecten bevinden die noemenswaardige vermogenswaarde vertegenwoordigen. (...) Daarbij tekent het hof aan dat elektronica (zoals een televisietoestel) onder omstandigheden nog wel enige (executie-)waarde kan vertegenwoordigen (bijvoorbeeld indien het van een exclusief merk is of het vrij nieuwe apparatuur betreft), doch omtrent dergelijke omstandigheden is in casu niets gesteld of gebleken.”

Interessant is dat het hof aanneemt dat goederen die noodzakelijk zijn voor de normale huishouding niet voldoende zullen opbrengen om de kosten te kunnen compenseren. Toch komt beslag op inboedel en dreiging met verkoop regelmatig voor, vooral met als doel om aanvullende betalingsregelingen af te dwingen. Vaak met succes. Betrokkene wringt zich in alle bochten om de vordering (gedeeltelijk) te betalen waardoor weer nieuwe schulden ontstaan. Een neerwaartse spiraal waar een oplossing voor moet komen.

De LOSR heeft in het rapport ‘Mensen met schulden in de knel!' gepleit voor een verruiming van het beslagverbod. Daarop kwam o.a. de volgende reactie:
"De staatssecretaris van Justitie is ook geen voorstander van het van overheidswege formuleren van een uitputtende lijst met inboedelgoederen die wel of niet tot een standaard inboedel geacht kunnen worden te behoren. Een dergelijke lijst met een “norminboedel’ zou per gezinssituatie verschillend moeten zijn en per jaar moeten worden bijgesteld aan de hand van actuele ontwikkelingen. Zij vertrouwt meer op de professionele praktijkinzichten die gevoed worden door jarenlange ervaring met het leggen van beslag op roerende goederen. Een praktische leidraad zou daarom kunnen worden opgesteld in nader overleg tussen de sociaal raadslieden en de KBvG."

Zowel de KBvG als de LOSR vinden een leidraad geen goede oplossing. Het is immers uiteindelijk de schuldeiser en niet de deurwaarder die beslist of er beslag op inboedel moet worden gelegd. En in beginsel is de deurwaarder gehouden de wens van de schuldeiser uit te voeren (ministerieplicht)".

Het wordt tijd dat in dit dossier spijkers met koppen geslagen worden: Er moet een betere wettelijke regeling komen. In de ons omringende landen hebben ze deze al".

In het rapport van de Commissie Evaluatie Wet KBvG, waarvan ik het voorrecht had deel uit te maken, is hierover een aanbeveling gedaan, zie deze link.  Ik citeer: "Is een richtsnoer niet gewenst welk beslag de gerechtsdeurwaarder niet behoort aan te wenden? Zonder richtsnoer doen zich te vaak “executoriale schijnbewegingen” voor. Een beslag roerende zaken leggen in de zekerheid of de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat dat beslag meer zal kosten dan dat het oplevert (beslag op de vitrage, het kinderspeelgoed en het koffiezetapparaat), uitsluitend om de druk op de debiteur sterker te laten voelen, is vexatoir en is niet datgene wat een behoorlijk handelend gerechtsdeurwaarder betaamt”. Ik heb zelf een zaak behandeld waarbij een Rotterdamse deurwaarder vervuld van ijver had gemeend beslag te moeten leggen op de vitrage en het koffiezet-apparaat, zie link.

Een voorstel voor een dergelijke regeling is er al: Prof. Mr. A.W. Jongbloed, bijzonder hoogleraar executie- en beslagrecht vanwege de mr.dr. M. Teekens Stichting, is in zijn inaugurele rede aan de Universiteit van Utrecht al op 25 september 2002 ingegaan op het executoriaal beslag roerende zaken en heeft daarbij gepleit voor een regeling van beslagvrije zaken als bedoeld in de artikelen 447 en 448 Rv waarbij hij ook een rechtsvergelijkende studie heeft gemaakt. Misschien zouden alle ketenpartners en hun koepels inclusief de NVVK een publieke oproep kunnen doen dat er een dergelijke regeling komt onder het doen van een suggestie voor die regeling.
 
Ik stel voor dat op de Linkedin Groep Schuldhulpverlening hierover verder wordt gesproken en plaats daar om te beginnen een link naar de bijdrage op dit weblog. "We hebben er zin in!"

maandag 17 mei 2010

Meer ouderen in financiele problemen?

"De Seniorenraad in de gemeente Rijnwaarden wil dat de gemeente ouderen met een minimum inkomen ontziet bij de gemeentelijke heffingen. "Dit is nodig, omdat senioren er sinds de belastingaangifte van 2010 erg op achteruit zijn gegaan", zegt voorzitter Rob Polman. "Tot en met 2009 konden senioren standaard 760 euro per jaar van de belasting aftrekken. Maar daar is flink in gesnoeid. De ouderenaftrek is verdwenen en de aanvullende ziektekostenverzekering is niet meer belastingaftrekbaar. De huisapotheek, de nieuwe bril en de begrafenisverzekering: idem dito."

Over keiharde cijfers beschikt de Seniorenraad niet. Maar de signalen die deze belangenbehartiger van de ouderen ontvangt, zijn duidelijk. Secretaris Joop Blij van de Seniorenraad vult namens Rijnwaarden 50+ als service belastingformulieren in van ongeveer tweehonderd ouderen. "Deze generatie trekt pas laat aan de bel. Ze hebben er een hekel aan hun hand op te houden. Een aantal jaren geleden zaten er geen ouderen in de schuldhulpverlening, maar nu wel."

Zie vindplaats.
 
Is die signaal herkenbaar voor deelnemers van de Linkedin Groep, zie link.

Voedselbank helpt jarige kinderen

De Stichting Jarige Job zorgt voor tractaties en slingers als een kind van wie de ouders een beroep doen op de Voedselbank jarig zijn.

"Volgens Barbara Kathmann van Stichting Jarige Job is er veel behoefte aan hulp bij verjaardagen: “Er zijn behoorlijk wat kinderen die niet op school kunnen trakteren, omdat er geen geld is om aan bijvoorbeeld 25 kinderen een traktatie te geven. Hopelijk gaan wij er voor zorgen dat dit wel kan".

De organisatie werkt nauw samen met de Voedselbank. Ouders die daar wekelijks een voedselpakket ophalen, kunnen nu ook vlak voor de verjaardag van hun kind een verjaardagsbox meenemen met een cadeau, traktaties en slingers".
 
Zie RTV Rijnmond

Nationale ombudsman: trage schuldhulp is klachtwaardig

"Zoals de Stadsbank zelf al vaststelde heeft de behandeling in dit geval veel te lang geduurd, door omstandigheden die in belangrijke mate zijn toe te schrijven aan personele en organisatorische problemen bij de Stadsbank. Daardoor is verzoeksters zoon in een voor hem toch al niet florissante situatie nog langer in onzekerheid komen te verkeren en zijn zijn problemen vergroot door het uitblijven van een regeling.

Het gaat echter te ver om te stellen dat hij ook financieel is benadeeld. De schulden betreffen de door schuldeisers geleverde produkten en diensten. In het geval van een minnelijke dan wel verplichte schuldenregeling wordt voorzien in een betalingsregeling naar draagkracht en kwijtschelding voor het overige.

De Nationale ombudsman oordeelde de klacht deels gegrond, wegens strijd met het vereiste van voortvarendheid".

Vindplaats: schuldinfo.nl

Het lijkt mij discutabel dat een debiteur door gebrek aan voortvarendheid niet financieel wordt benadeeld. De kosten lopen immers verder op en de kans dat verdergaande maatregelen met meer kosten worden ingezet neemt toe. Verliest de debiteur zijn huisvesting terwijl dit bij adequate schuldhulp vermoedelijk voorkomen had kunnen worden dan is dat een vorm van kapitaalsvernietiging van in ieder geval de stoffering van de woning.

donderdag 13 mei 2010

Geen militaire onderscheiding voor Pieter Scharroo, de commandant van Rotterdam in mei 1940

‘Zonder dat Scharroo een veldcommando had, en zonder een behoorlijke staf, werd hij plotseling geacht de plotseling in het hart van zijn stad gelande Duitsers met zijn grosso modo ongetrainde gevechtstroepen te bestrijden en het gepenetreerde zuidfront te behouden. Zonder de opleiding te hebben genoten voor een infanterie veldcommando, wist hij op bekwame wijze vijf dagen lang de strijd in Rotterdam te leiden.

Als enige van alle troepencommandanten in ons leger was hij van de eerste tot de laatste minuut in een strijd gewikkeld met de vijand, en onderscheidde hij zich door leiderschap en beleid. Hij stond in het epicentrum van een gebeurtenis die ons heden ten dagen nog allen bijstaat, en die nog steeds aanleiding geeft tot discussie en publicatie: het bombardement van Rotterdam.’ Aldus Goossens op Grebbeberg.nl.

Ondanks zijn optreden werd Scharroo nooit onderscheiden voor zijn werk – niet militair tenminste. Hij was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, officier in de Orde van Oranje Nassau, erelid van het IOC, de Atletiekunie, de Krachtsportbond en nog vele andere bonden – dat allemaal wel.

‘Het verwondert enorm,’ vindt Goossens daarom, ‘dat de lange lijst met onderscheidingen die Scharroo ten deel vielen, geheel bestaat uit civiele orden. Er zijn honderden Nederlandse militairen in mei 1940 onderscheiden voor veel mindere prestaties dan die van kolonel Scharroo. Zonder op enige wijze afbreuk te willen doen, is dit voor mij niet te plaatsen.’

Zie website VPRO Geschiedenis

Morgen is het 70 jaar geleden dat Rotterdam werd gebombardeerd: "Meer dan 24.000 woningen werden in de as gelegd, 32 kerken en 2 synagogen werden verwoest. Ongeveer 800 mensen vonden de dood en 80.000 Rotterdammers werden dakloos".

Laat die mensen met rust!

Een klein jongetje overleeft een vliegtuigongeluk en wordt gefilmd in het ziekenhuisbed terwijl over zijn toestand door een arts aan het bed van het zieke kind wereldwijd commentaar wordt gegeven. De vermoedelijke naam wordt getraceerd. Als die juist is heeft het jongetje zijn ouders en broertje/zusje verloren. De media zijn niet weg te slaan bij het kind en zijn vermoedelijke familie.

Een van normen en waarden overvloeiende staatssecretaris begeeft zich in een overspelige relatie met een ondergeschikte die vervolgens wordt overgeplaatst. Alle media staan er bol van. Echtgenote en eventuele kinderen van betrokkene worden onder alle hoeken in de wereld van familie, vrienden en bijvoorbeeld klasgenoten hiermee geconfronteerd en voor het leven getraumatiseerd. De kansen dat er aan dit huwelijk nog iets te redden valt worden er niet groter op.

Ik vraag mij af of in latere eeuwen ook deze incidenten zullen worden  aangehaald -als iemand die eeuwen nog de moeite van bestudering waard vindt- als illustratie van de verloedering van deze tijd. Iedere compassie ontbreekt met degenen die schuldloos worden getroffen door ingrijpende gebeurtenissen en die de rust niet wordt gegund om hiervan enigszins te herstellen. Laat hen met rust!

woensdag 12 mei 2010

Vakantiegeld gebruikt voor betalingsachterstanden

"Uit een woensdag gepubliceerde enquête van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat 13 procent de extra uitkering in mei voor deze doelen inzet. Vorig jaar was dat nog 8 procent.

De economische neergang heeft duidelijk gaten geslagen in het huishoudboekje. Nog maar 45 procent van de ondervraagden geeft aan het vakantiegeld daadwerkelijk te gebruiken voor een vakantie van minimaal zes dagen. In 2009 ging het nog om 49 procent. Het aantal werknemers dat het geld op een spaarrekening zet, neemt ook af. Vorig jaar stelde nog 34 procent dat te doen, nu is dat 24 procent. Bijna een kwart van de vakantiegangers geeft aan minder geld uit te geven aan hun vakantie. Zij zeggen te moeten bezuinigen of hebben minder te besteden".

Vindplaats: Telegraaf en Telegraaf2.

Positief element is dat huishoudens met schulden het vakantiegeld ook daadwerkelijk inzetten om de schuldpositie te beperken. Dat is beter dan met de blinddoek voor nog een keer goed op vakantie te gaan met een toegenomen roodstand aan het einde van de maand. Dat komt ook omdat consumptief kredietverstrekkers meer zijn gaan nadenken alvorens huishoudens in de problemen te storten met een tijdelijke bestedingsuitbreiding.

"Schuldhulpverlening? Doe het zelf!"

De heer Arjan van Noort (directeur Sociale Dienst gemeente Haarlem) schreef voor sociaaltotaal.nl een zeer interessante column met bovenstaande kop. Ik citeer enkele passages:

"Naar mijn mening is de taak van de gemeentelijke overheid vooral de zakelijke bemiddeling tussen schuldeisers en schuldenaar. Beide partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun belangen bij de gemeente in goede handen zijn en dat niet één van beide bevoordeeld wordt. Een te innige band met de schuldenaar als gevolg van een langdurige hulpverleningsrelatie staat daarmee op gespannen voet. Een zakelijke rol betekent dat we eisen kunnen stellen aan de inbreng van informatie van beide kanten, bijvoorbeeld als het gaat om hoogte en samenstelling van de schulden, het beschikbare inkomen, de gezinssamenstelling en de relevante kosten van levensonderhoud.

De gemeente toetst de informatie aan andere beschikbare bronnen, maar neemt niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid. Een objectief en in principe bindend voorstel voor een schuldregeling en een dwingende betalingsregeling door middel van budgetbeheer zijn de voornaamste producten die de gemeente feitelijk aanbiedt. Voor het noodzakelijke voorwerk (de voorbereiding van de aanvraag door de schuldenaar en daarvoor op orde krijgen van de administratie) kan de gemeente arrangementen inrichten, bijvoorbeeld met inschakeling van begeleiding door vrijwilligers. De klant blijft zelf verantwoordelijk om daarop indien nodig een beroep te doen".
 
"Het grote maatschappelijke probleem doet zich voor bij de mensen voor wie dit allemaal te ingewikkeld is geworden of die met een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef te kampen hebben. Wellicht hebben zij zich laten verleiden op grote schaal of voor grote bedragen huurkoopovereenkomsten aan te gaan, met creditcards de eindjes aan elkaar te knopen, dure mobiele telefonieabonnementen af te sluiten en tenslotte lening op lening te stapelen. Inzicht in de schulden is nauwelijks te verkrijgen, sanering vaak alleen een begin van nieuwe schulden. Duurzaam doorbreken van die vicieuze cirkel kan alleen door terug te keren naar een juiste verhouding tussen de toegang tot kredieten in allerlei vormen en de capaciteiten om met die mogelijkheden goed om te gaan. De kredietgever een groter risico laten lopen door verlaging van de maximale rente, door beperking van de administratie- en invorderingskosten en door uitbreiding van de registratie van betalingsachterstanden kan daar mijns inziens een goede bijdrage aan leveren".
 
Het sanctioneren van de crediteur die door verstrekking van krediet de huishoudbalans heeft verstoord, heb ik altijd een goed idee gevonden. Halvering van het aanbiedingspercentage zou daarbij ook nog een optie.

Ook op het niveau van de vergunning als financiele instelling liggen mogelijkheden. Dat veronderstelt wel dat de toezichthouder krachtiger optreedt dan jarenlang bij de DSN het geval is geweest. De boetes die in dit kader kunnen worden opgelegd zijn recent verhoogd.

maandag 10 mei 2010

Aan de vooravond van een historische vergissing - 15 - Uit Linkedin Groep Observatrix

Bewaartermijn:

Op grond van Can. 489: § 2 Elk jaar dienen documenten betreffende strafzaken op het gebied van de zeden, waarvan de aangeklaagden overleden zijn of welke sinds tien jaar door een veroordelende uitspraak gesloten zijn, vernietigd te worden, behoudens een korte samenvatting van het feit met de tekst van de definitieve uitspraak.

Aangezien Deetman zich niet bekreunt om kerkelijk recht en expertise op dat terrein zo nodig later wil "inhuren" kan ook dit deel van zijn advies direct in de prullenbak wegens strijd met het kerkelijk recht.

De bisschoppen zouden morgen besluitvorming op het advies moeten aanhouden in afwachting van canoniekrechtelijke toetsing en overleg met de H. Stoel onder dank aan Deetman en zijn vrindjes.

Tweede meting quickscan Voedselbanken op komst

"In 2007 is het Bestuurlijk Akkoord gesloten tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG met een aantal maatregelen gericht op het terugdringen van armoede en problematische schulden. Een van de maatregelen uit het Bestuurlijk Akkoord is het verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten en lokale voedselbanken. Doel hiervan is om bezoekers van voedselbanken (meer) gebruik te laten maken van gemeentelijke voorzieningen.

In opdracht van SZW en VNG is er in 2008 een eerste meting (de 0-meting) gehouden door middel van de Quickscan Voedselbanken. De resultaten van deze 0-meting zijn in november 2008 aan de Tweede Kamer aangeboden. Om de ontwikkelingen op dit onderwerp te volgen zal de komende maanden een tweede meting worden gehouden onder gemeenten. Hierdoor worden ontwikkelingen en trends over een langere periode zichtbaar".

Uit verzamelbrief SZW aan gemeenten van april 2010.

Aan de vooravond van een historische vergissing - 14

Bisschop De Korte is morgenavond om 21.15 uur op Nederland 2 te zien als gast in het programma "Moraalridders".

Zou dit voor of na de vergadering van de conferentie worden opgenomen?

Aan de vooravond van een historische vergissing - 13

In deze uitzending van Kruispunt van gisteren kunt U onder meer horen hoe de heer Deetman zichzelf al ziet als voorzitter van een commissie die voor onbeperkte tijd toezicht houdt op de Nederlandse bisschoppen om te zien of zijn aanbevelingen wel worden nagekomen, nadat de commissie haar rapport heeft opgeleverd.

Normaal heft een dergelijke commissie zichzelf op als het rapport is aangeboden.

Aan de vooravond van een historische vergissing - 12

Inmiddels heb ik mijn brief aan de nuntius aangeboden om mijn bezorgdheid tot uitdrukking te brengen over het rapport Deetman en de besluitvorming daarop door conferentie.

U hebt van mij nog enige informatie tegoed over mevrouw Monteiro.

Bij de persconfentie zei Deetman volgens mijn aantekeningen dat alleen de voorgedragen kandidaat Merkelbach Rooms Katholiek was, drie kandidaten niet kerkelijk gebonden en een kandidaat PKN-lid.

Mevrouw Monteiro deed zeven jaar onderzoek in opdracht van de Dominicanen in Nederland zie link onder meer seksueel misbruik. Dat onderzoek kan in ieder geval nog een keer aan de man worden gebracht.

Prof. Monteiro was in 2004 half time in dienst van de NL provincie van de Dominicanen, zie link

Zij publiceerde in de jubileumbundel van Schillebeeckx in 2008.

Onder meer via de door haar mede opgerichte stichting Echo bemiddelt zij in onderzoeksopdrachten, zie link

Mevrouw Monteiro kent bisschop De Korte vanuit de Stichting Disk, zie link

Het lijkt erop dat zij zich zelf wil afficheren als kerkelijk niet gebonden maar haar dagen vult met de R.K. Kerk en in dat kader verre van orthodoxe betrekkingen onderhoudt.

Is een dergelijk iemand geknipt om in deze commissie te worden benoemd? Zouden de voorgedragenen bij protest van de bisschoppen het "samen uit, samen thuis"-principe alleen maar gezamenlijk benoemd willen worden of niet?

Hoopgevende resultaten pilot KBvG en Kredietbank Nederland in Friesland - Uit de Linkedin Groep Observatrix

"De uitgangspunten van de schuldhulpverlening nieuwe stijl zijn prima. Niet alleen een snelle oplossing voor de schulden maar ook oog voor de achterliggende problematiek en proberen gedragsverandering tot stand te brengen. Dat daar meer tijd voor nodig is en dat de invoering van deze methodiek niet zonder slag of stoot gaat, is ook logisch. Juist in dit proces is goede communicatie zo enorm belangrijk en dat geldt niet alleen voor de schuldhulpverlener maar ook voor de schuldenaar, schuldeiser en, om dicht bij huis te blijven, de gerechtsdeurwaarder.

Ik breek daarom maar weer een lans voor het door de KBvG (beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders) gelanceerde voorstel om te komen tot een register voor de minnelijke schuldhulpverlening gekoppeld aan een afkoelingsperiode waar zowel voor de gerechtsdeurwaarders als voor de schuldhulpverleners verplichtingen aan komen te hangen. De gerechtsdeurwaarders mogen, zodra een schuldenaar in het register is opgenomen, slechts onder bepaalde voorwaarden ambtshandelingen jegens die schuldenaar verrichten en de schuldhulpverlening dient zoveel mogelijk de termijnen te hanteren als opgenomen in de NEN-norm schuldhulpverlening. Communicatie tussen schuldhulpverlening en gerechtsdeurwaarders vindt zoveel als mogelijk geautomatiseerd plaats via het register. Op dit moment vindt er een pilot plaats in Friesland waarbij gerechtsdeurwaarders geautomatiseerd kunnen opvragen of een schuldenaar bekend is bij de Kredietbank Midden Nederland (Kredietbank Friesland) en bij een zogenaamde hit contact opnemen met de Kredietbank. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Bijna 20% van de bevragingen leidt tot zo'n hit en in die gevallen worden er dus geen nodeloze en kostenverhogende maatregelen genomen.

De bedoeling van dit register is dat de gerechtsdeurwaarder, net zoals hij nu bij het GBA dient te informeren, voor zijn ambtshandeling het register raadpleegt. Een hit betekent in principe het 'on-hold' zetten van de opdracht. Hoe eerder je als schuldeiser weet dat een schuldenaar in een problematische schuldensituatie zit, hoe groter de kans is dat de schuldeiser meewerkt aan het traject. Dat heeft heel vaak een economisch motief, namelijk het niet maken van onnodige en onverhaalbare kosten. De opmerking van Ernest over de schuldeiser die alles uit de kast trekt om nog snel iets te halen zodra hij verneemt dat een schuldenaar zich bij schuldhulpverlening heeft gemeld, is vaak van toepassing wanneer de schuldeiser pas in een laat stadium met de aanmelding bij schuldhulp wordt geconfronteerd en dan al veel kosten heeft moeten maken om zijn vordering te incasseren. Ik ben ervan overtuigd dat snelle en accurate informatieverstrekking door schuldhulpverleners, de bereidheid van schuldeisers om mee te werken sterk vergroot".

Michel van Leeuwen, gerechtsdeurwaarder in Rotterdam en vice-voorzitter KBvG

Wie wil meedoen aan de discussie kan dat doen via deze link

Aan de vooravond van een historische vergissing - 11

"De exclusief bevoegde instantie in gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen door priesters is de Congregatie voor de Geloofsleer".

"Als een priester wordt beschuldigd van misbruik van een minderjarige en de beschuldiging gegrond lijkt, heeft de bisschop de verplichting de zaak over te dragen aan de Congregatie voor de Geloofsleer. De bisschop moet de zaak uit handen geven, al laat dat onverlet dat hij wel altijd ook het wereldlijke recht van zijn land moet volgen".

"De Congregatie heeft vervolgens verschillende mogelijkheden tot afhandeling. Er zijn vier opties: een strafproces, een bestuursproces, een pauselijke beslissing of een verzoek van de dader zelf om ontheffing uit priesterlijke taken. Als de Congregatie besluit tot een strafproces verwijst zij in bijna alle gevallen terug naar het bisdom" (opmerking hs: bedoeld zal zijn bisschop).

"Het recht dat van toepassing is is het Moto Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela van 30 april 2001 samen met het Wetboek van Canoniek Recht uit 1983"

Vindplaats: rkkerk.nl nr. 7 7 mei 2010 (tijdschrift  van de afdeling Pers & Communicatie van het secretariaat RKK), pagina 4 ev. - zijnde het huisorgaan van de Nederlandse bisschoppen waarvan ik maar hoop dat zij het zelf ook lezen. Opvallend is dat het artikel niet vermeldt wie de schrijver is.

De bisschoppen zijn dus niet zelf bevoegd tot onderzoek en in het model Deetman zouden zij de bevoegdheid die zij zelf niet hebben, ook nog eens praktisch privatief  aan de te vormen commissie Deetman moeten mandateren (aangezien Deetman net als afgelopen vrijdag eerst met veel pompa publiceert en achteraf de bisschoppen na zo min mogelijk voorbereidingstijd ook nog wat mogen zeggen).

Ik betwijfel ten zeerste of  de opdracht waarvan Deetman al in de pers heeft uitgemaakt dat hij uitsluitend op zijn voorwaarden claimt die van de Nederlandse bisschoppen te krijgen, strookt met de uitgangspunten van de regeling. De protestant Deetman werpt zich op als super-inquisiteur die door de bisschoppen is gevraagd voor het oog van de wereld een criminele organisatie te onderzoeken en en passant de theologie van de Kerk opnieuw te formuleren. Het is aan de bisschoppen te besluiten deze man en zijn vrindjes al dan niet de gelegenheid te geven -God betere het -van binnen uit de Kerk door het slijk te halen.

Er kan best een commissie komen maar wel een R.K. commissie met inachtneming van het kerkelijk recht en met leden die zijn geselecteerd op basis van deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit. De voorgestelde expertise in de commissie Deetman is onvolledig. De selectie van de kandidaten niet onderbouwd en vermoedelijk gebaseerd op het vrindjesprincipe. (Op de integriteit van de enige (volgens Deetman) (soort van) katholieke kandidaat mevrouw Monteiro kom ik later vandaag nog separaat terug).

Dit heeft kunnen gebeuren omdat de bisschoppen ondoordacht en met de intentie de zaak af te schuiven hebben gekozen voor een opdracht aan de heer Deetman. Die opdracht waarvan ik mij begin af te vragen of deze ooit op schrift is gesteld, had voorafgaand canoniekrechtelijk getoetst moeten worden. In hun haast de kwestie op het bord van een ander te leggen is dat naar ik vrees, niet gebeurd. Als gevolg van hun ondoordacht handelen dreigen de bisschoppen nu  (met een nadenktermijn van afgerond 1 werkdag) te worden meegesleurd op een pad waarvan zij de moed zouden moeten hebben dat niet in te slaan. Ik ben niet optimistisch ten aanzien van de vraag of zij daartoe bereid en in staat zijn.

Ik acht bovendien bisschop De Korte ongeschikt als woordvoerder in de media uit te leggen, dat en waarom de bisschoppen de aanbevelingen van Deetman niet zullen volgen, aangezien deze alleen politiek correcte uitspraken doet (met liefst hier en daar wat trappen tegen de Kerk waaraan hij zijn maatschappelijke positie dankt onder applaus van de andersdenkende vrindjes en de KRO). De trouweloze De Korte heeft nota bene zonder enige noodzaak en note bene in een protestant periodiek er voor gepleit de kwestie van het celibaat op de agenda van de commissie te zetten.

Voorzitter Van Luyn zou zelf het woord moeten voeren -en dat zie ik ook niet zo snel gebeuren gelet op de boterberg die deze ook en juist in dit opzicht op zijn hoofd heeft. Als namelijk de informatie die ik van lezers krijg over zijn betrokkenheid bij dit onderwerp juist is, dan past hij er wel voor op zich hierover in direct contact met de media te begeven. Wees dan een vent en treed af desnoods met een beroep op gezondheidsredenen.

Normaal zou van een aartsbisschop in een problematiek als onderhavige wellicht wat meer verwacht mogen worden, maar die is terwijl het huis in brand staat te druk met het publiek in stand houden van vetes met collega-bisschoppen en het ten gronde richten van zijn bisdom.

Als de bisschoppen besluiten het advies Deetman niet te volgen, dan kunnen zij misschien maar het beste het canoniek recht en Rome de schuld geven -dat ligt in ieder geval goed in het gehoor en durven zij wellicht nog wel in de media te verkopen. Van overmatige trouw aan de Paus zullen ze sowieso niet worden verdacht,  ook gegeven de traagheid waarmee zij uiteindelijk hun trouw en steun aan de paus hebben betuigd (en dan nog niet zelfstandig maar bij gelegenheid van het lustrum van diens pontificaat).

Het lijkt mij trouwens dat ook de werkwijze van Hulp & Recht dringend canoniekrechtelijk moet worden getoetst aangezien daar ook wordt gedaan alsof men op de Heilige Stoel kan gaan zitten en ruecksichtlos doorgaat met onderzoek ook als een beschuldiging aan het adres van een al dan niet overleden (!) priester (die zich niet meer kan weren maar dat zal de commissie een zorg zijn), gegrond lijkt, terwijl dan direct de zaak zou moeten worden overgedragen aan de Congregatie voor de Geloofsleer voor beoordeling en beslissing omtrent het vervolg van de procedure.

Ik kan overigens niet nalaten te signaleren dat de jubelende bloggers die na de persconferentie en zonder lezing van het rapport direct bereid waren Deetman op het schild te verheffen, inmiddels tot zwijgen zijn gekomen. Zouden zij er mee rekenen dat de bisschoppen een andere weg inslaan en dat zij in hun gejubel een beetje prematuur zijn geweest? Laat ons bidden.

Aan de vooravond van een historische vergissing - 10 - Commentaar uit de Linkedin Groep Observatrix

"Deetman verschijnt in Kruispunt om alles nog eens uitgebreid uit te leggen.

Ligt het aan mij, of is dat in dit stadium niet wat voorbarig? De bisschoppen zijn dit weekend nog bezig met het doorlezen van het rapport. Zelfs bisschop De Korte verschijnt dezer dagen niet in programma's of kranten om voor zijn beurt te praten, op zich al een enorme prestatie.

Maar er is nu ècht geen weg meer terug.......

Inderdaad is Deetman erg met zichzelf ingenomen. Wat hem betreft staat de uitslag al vast van het 'onafhankelijk' onderzoek, als je hem zo hoort.

En wat de kwestie van het celibaat betreft: deze pedante man gaat ervan uit dat zijn adviezen niet in de wind geslagen worden! Het Vaticaan is dus bij deze gewaarschuwd!

Overigens lees ik bij de meeste katholieke bloggers en twitteraars instemmende reacties. Onbegrijpelijk naïef".

zondag 9 mei 2010

In een problematische schuldsituatie door toedoen van de overheid

"Mensen die een eerste eigen huis kopen en die na 29 maart 2010 hun aanvraag hebben ingediend, zullen allemaal een schriftelijke afwijzing ontvangen. Velen zijn zich hier nog niet van bewust, omdat Agentschap NL nog bezig is met het afhandelen van de aanvragen. Een afwijzing kan voor de koopstarter verstrekkende gevolgen hebben, omdat de financiering van het nieuwe huis zonder de bijdrage uit de koopsubsidie veelal niet rond komt. Dit betekent dat de koop ontbonden moet worden met alle gevolgen van dien. Als de termijn van de ontbindende voorwaarden in het koopcontract inmiddels is verlopen kan de boete, die de koper moet betalen aan de verkoper, oplopen tot 10% van de koopsom".

Persbericht Vereniging Eigen Huis

Had hiervoor geen overgangsregeling getroffen moeten worden? Hadden makelaars geen ontbindende voorwaarde moete formuleren aangezien zij als deskundigen wist dat de bodem van deze subsidiepot al lang in beeld was. Dit schreeuwt om aansprakelijkstellingen en procedures ter afbakening van de posities.

Aan de vooravond van een historische vergissing - 9 - Commentaar uit de Linkedin Groep Observatrix

"Wat de Staten Generaal sinds 1581 niet gelukt is, wat zelfs de tweede beeldenstorm niet gelukt is, gaat nu dan toch eindelijk lukken door een commissie van de bisschoppen zelf nota bene.

Als het niet zo treurig was, was het om je rot te lachen".

Aan de vooravond van een historische vergissing - 8

Ten zeerste betwijfel ik of degenen die zich nu (soms al nadat de uitzending van persconferentie nauwelijks was afgelopen) als Deetman-aanbidder ontpoppen een letter hebben gelezen van zijn rapport. De aanbidding begint bij sommigen na van de mantra "wetenschappelijk", "wetenschappelijk", "wetenschappelijk" en het opentrekken van een blikje professoren. Dan moet het wel goed zijn en moeten we ons in blind vertrouwen overgeven aan een van pretenties vervulde commissie van andersdenkenden, die in de van arrogantie vervulde "terms of reference" (zie pagina 23 en 24) een dictaat voorlegt waarbij zich competenties wil toeeigenen die zijn voorbehouden aan het Godgewijde ambt (waarvan zij verder niets afweten). Naiviteit is te genezen, laten we hopen dat dat ook voor de bisschoppen geldt.

Op aangeven van een lezer heb ik inmiddels informatie ontvangen waaruit naar voren komt dat het de bisschoppen canoniekrechtelijk niet vrij staat een commissie van de voorgestelde opdracht in te stellen. Deetman meent in zijn onbegrensde arrogantie dat canoniekrechtelijke expertise zo nodig "kan worden ingehuurd". Wellicht was het beter geweest daarmee te beginnen.

Ik kom vandaag op de kwestie terug na verdere bestudering en ruggespraak. Ik heb na intern en extern beraad gisteravond ook besloten vandaag mijn zorgen over het rapport Deetman ter kennis van de H. Stoel te brengen direct en via de nuntius. Meer meen ik in geweten niet te kunnen doen om deze heilloze ontwikkeling te voorkomen.

zaterdag 8 mei 2010

Aan de vooravond van een historische vergissing - 7 - Commentaar uit de Linkedin Groep Observatrix

"Mij trof bij de presentatie van het rapport de zelfingenomenheid van Deetman - die ik ook al helemaal niet mocht toen hij als minister van onderwijs mijn hoogste 'baas' was - zeer onaangenaam. Zijn stuntelige presentatie ('uh, eh', + frequente versprekingen) was met de zekerheid die hij trachtte uit te stralen behoorlijk in strijd. Verder is mij niet duidelijk geworden wat men nu met de slachtoffers aan wil, qua hulp, luisterend oor of wat dan ook. De commissie is, dacht ik, bedoeld als fact-finding committee, en daar hoort geen pastoraal staartje, dan wel voorafje bij. Als echter de slachtoffers niet voorop staan, maken de media je af, dus vooruit maar, dacht Deetman kennelijk.

De samenstelling van de commissie vervult mij verder met grote zorg. Met name wat ik inmiddels over Monteiro (de enige katholiek!) heb vernomen, doet mij vrezen dat de bisschoppen hiermee het paard van Troje hebben binnen gehaald. Deze dame heeft onder meer in opdracht van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) gewerkt, die het meest heeft te verantwoorden (ongeveer 95%) in deze misbruikaffaire. Hoezo, een onafhankelijk onderzoek, waarbij vooral katholieken geweerd moeten worden? Voor meer info zie http://www.ru.nl/geschiedenis/monteiro/  

De bisschoppen hebben nog tot dinsdag de tijd om tot bezinning te komen. Dominum deprecemur!"

Mevrouw Monteiro is voornamelijk actief geweest voor orden en congregaties, verenigd in de KNR, die participeerden in de AMB en publiceerde recent met Borgman die ook niet snel van orthodoxie verdacht kan worden. ZIj is een prototypische representant van een Kerk die het priesterschap voorbij is, verbonden aan een voorheen R.K. universiteit, die bol stond en staat van de ketterijen en en de ketters . Maar wel professor en o zo wetenschappelijk.

Aan de vooravond van een historische vergissing - 6 - Commentaar uit de Linkedin Groep Observatrix

"Ik heb de presentatie gezien. Mij viel op dat het 'slikken of stikken' is voor de bisschoppenconferentie, en wel vòòr dinsdag a.s. graag even snel beslissen! Een gevoel bekroop me dat we 'ons' volledig uitgeleverd hebben aan een stel buitenstaanders, die gehakt gaan maken van de R.K. Kerk. De uitkomst van het onderzoek zal wel 'schokkender dan schokkend' zijn, dat kan niet anders.

De slachtoffers zelf zullen wel niet erg benieuwd zijn naar alle wetenschappelijk onderbouwde theorieën, lijkt me zo. Maar zolang dit onderzoek duurt, zullen zij aan het lijntje gehouden worden. En dat zal mede de bedoeling zijn, vrees ik.

De vraag wie dit allemaal moet gaan betalen en om hoeveel tonnen, miljoenen, het zal gaan, lijkt me voor al dan niet bijna-failliete bisdommen toch niet onbelangrijk. Hopelijk krijgt men nog vòòr dinsdag de uurtarieven doorgestuurd". 

Zie link

Aan de vooravond van een historische vergissing - 5

Wij hebben ook nog de groep die niet uit is op een goed gesprek waarbij hun hand wordt vastgehouden, die niet geinteresseerd is in een commissie waar het begrip vanaf spat en en de bereidheid om alles wat door slachtoffers wordt gezegd a priori te geloven (en de dader het "malefit of the doubt" te geven), maar die wil gaan voor de harde pegels, zie deze link. Zwijggeld heeft trouwens evenveel koopkracht als ander geld en sommige mensen zitten om die koopkracht te springen!

Deetman heeft wel zijn vrindjes bij het College van PG's benaderd om uitspraken over strafrechtelijke verjaring uit te lokken, maar is vergeten een aanbeveling te doen naar onderzoek en beleid betreffende civielrechtelijke aanspraken, hoewel hij in paragraaf 2.3.5. wel een schets geeft van de "juridische en beleidsmatige kaders". Die schets is elementair en essentieel incompleet. Een significante groep slachtoffers wil snel weten waar zij in financieel opzicht aan toe zijn en dat is hun goed recht. Deze civielrechtelijke expertise is in de commissie niet vertegenwoordigd en wordt ook zelfs niet als aandachtspunt waarvoor expertise kan worden "ingehuurd" (hoezo dedain!), genoemd.

Dat krijg je wanneer gepensioneerde protestante politicologen wordt gevraagd aanbevelingen te doen en je R.K. juristen a priori laat afvallen (ik zou daar zelf om vele redenen beslist niet voor beschikbaar zijn geweest en preek dus niet voor eigen parochie).

Het is voor mij voorts canoniekrechtelijk en theologisch ten zeerste en toenemend de vraag of vader-bisschop moreel kan worden gehouden om zonder strafrechtelijke verplichting, strafaangifte te doen tegen een eigen priester, terwijl het slachtoffer c.q. zijn verzorgers dat ook zelf kan/kunnen doen en de bisschop het volledige canoniekrechtelijk instrumentarium voor onderzoek en sanctionering kan gebruiken om de orde te herstellen en daarbij ook aan het slachtoffer recht te doen. Ook dit aandachtspunt komt in de aanbevelingen niet aan de orde aangezien het kruisigen van de (vermeende?) daders en het doen van strafaangifte in de aanbevelingen voorop staat en deze hobbel dus al lijkt te zijn genomen ten gunste van verplichte strafaangifte.

Het is verre van wetenschappelijk een document te presenteren als "wetenschappelijk", terwijl dat document karakteristieken vertoont van gatenkaas met in ieder geval een heel groot gat op een wezenlijk punt.

Aan de vooravond van een historische vergissing - 4

Is het trouwens normaal dat Deetman er kennelijk van uit gaat dat de conferentie na een studietijd van nauwelijks 1 werkdag buiten de vergaderdag tot een standpunt komt over zijn rapport. Hij verklaart in Nova het advies pas vrijdagochtend te hebben getekend en verzonden.

In professionele verband zou iedere partij weigeren op een dergelijke termijn tot een standpunt te komen, zeker gelet op de vergaande eisen van Deetman om bijvoorbeeld ook archieven in Rome in te zien.

Deze goede man heeft echt niet begrepen hoe de R.K. Kerk in elkaar zit. Of heeft hij dat juist wel begrepen?

Hoe meer ik erover nadenk hoe groter mij de kans lijkt dat Deetman gelet op zijn a priori onmogelijke eisen met zijn vrindjes boos wegloopt omdat hij niet integraal zijn zin krijgt onder gelijktijdig uithalen naar de R.K. Kerk. De media kunnen dan daarvan smullen tot de krant weer in de kattebak ligt en vervolgens kan een deugdelijke R.K. commissie worden ingesteld die zichzelf legitimeert door de kwaliteit van haar werk.

Aan de vooravond van een historische vergissing - 3

Kijk vooral ook naar het gesprek met de heer Deetman in NOVA van gisteren en zie hoe hij voornemens is bij wijze van dictaat zijn voorwaarden aan de bisschoppen op te leggen in het kader van een nieuwe binnenkerkelijke inquisitie geleid door protestanten benoemd door de Kerk.

Het gaat er om dat er een goede commissie komt en dat is het aangereikte dwang-concept niet. Wat de media daar verder van vinden is niet bepalend voor het nemen van een goede beslissing.

Deetman suggereert bovendien ten onrechte dat de slachtoffers nu  niet geholpen worden terwijl Nederland zo ongeveer het hoogste niveau van zorgvoorzieningen ter wereld kent, waarvoor alle ingezetenen als het goed is premie betalen waarna de verzekeraar zo nodig een onderzoek kan instellen voor het verhaal van de kosten.

Gespreksrondes met 1500 of meer melders kosten geen tonnen maar miljoenen. Dat lijkt mij toch meer iets voor de KNR dan voor de Nederlandse bisschoppen(conferentie). Had dit element niet in de aanbevelingen betrokken moeten worden tegen de achtergrond van het bestaande voorzieningenniveau? De commissie moet zich niet richten op hulpverlening maar waarheidsvinding.

Aan de vooravond van een historische vergissing - 2

Van het weblog van Michiel Peeters:

"De uitslag van het onderzoek zal, dat weten we nu al, "onthutsend" zijn, want er zal blijken dat in de RK Kerk (flink wat) misbruik zal zijn voorgekomen. Het beeld van misbruik zal wetenschappelijk aan de Kerk geplakt kunnen worden.

Ik ben zeker niet tegen een onderzoek naar sexueel misbruik van minderjarigen en de redenen ervan, ook, met name binnen de Kerk, de Bruid van Christus. En daarbij mag niets gecensureerd worden (machtsstructuren, celibaat, geloofsafval enz.) Maar dat moet dan wel echt wetenschappelijk zijn: dus vergeleken met andere, vergelijkbare instanties in dezelfde perioden, waarbij steeds één parameter wijzigt (alles vergelijkbaar, behalve het celibaat; alles vergelijkbaar, behalve de denominatie; enzovoorts).

Zo niet, dan lijkt het onderzoek me bij voorbaat zinloos; een zoveelste instrument om de Kerk eenzijdig in een kwaad daglicht te stellen.

En wie gaat daarvoor betalen?"

Zie deze link

vrijdag 7 mei 2010

Nog meer impressies van een Rotterdamse deurwaarder

"De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), waar de gemeente Rotterdam ook deel van uitmaakt, en de Divosa pleiten voor de uitbreiding van het moratorium (wettelijke afkoelingsperiode) naar het minnelijke traject van de schuldhulpverlening. Zij vinden zelfs dat dit direct meegenomen moet worden in de komende Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening. De VNG en Divosa zijn van mening dat zo'n dwangmiddel richting de schuldeisers nodig is om de minnelijke schuldhulpverlening te laten slagen. Ik ben erg benieuwd hoe de gemeente Rotterdam een dergelijk moratorium ziet in het licht van de gesignaleerde problematiek van wachtlijsten, doorlooptijden en communicatie. Is het niet eerst noodzakelijk dat het proces ordentelijk en gestructureerd verloopt?

Dat de problemen bij de KBR nog steeds voortduren wil ik schetsen aan de hand van drie voorbeelden. Vandaag heb ik een aantal woningontruimingen gepland (dus na uitspraak van de rechter en betekening van het vonnis). In één geval komt de KBR de toezegging om de gehele huurachterstand en kosten te betalen niet na (waarbij de KBR eerder had gezegd dat zij een fout hadden gemaakt) en plannen wij opnieuw de ontruiming. In een ander geval loopt het budgetbeheer al 1,5 jaar maar stoppen voor de derde keer (en zonder bericht) ineens de huurbetalingen. In een derde geval waar budgetbeheer aan de orde was constateerden wij dat een paar maanden geen huur werd betaald waarna wij contact hebben gezocht met de KBR. De medewerkster deelde ons mede dat het dossier inmiddels was gesloten maar dat ze geen idee had waarom.

Dit soort praktijksituaties, die niet op zichzelf staan, zijn m.i. voldoende grond voor het uiten van zorg".

Het lijkt mij dat ook hier een onpartijdig en onafhankelijk onderzoek geboden is om vast te stellen wat er aan de hand is en wat daaraan kan worden gedaan.
 
Zie voor volledige discussie Linkedin Groep Observatrix

Impressie van een Rotterdamse deurwaarder over de KBR (Rotterdam)

"Ik wil even terug naar de vraag: ''hoe gaat het met de schuldhulpverlening in Rotterdam?''. Daar ben ik als gerechtsdeurwaarder niet positief over. Ik zal een opsomming geven van de situatie zoals ik die ervaar. Ten eerste zijn de wachtlijsten nog steeds te lang. Ten tweede komen wij in de praktijk teveel gevallen tegen van schuldenaren die tussen wal en schip zijn geraakt. Ten derde zijn de doorlooptijden veel te lang en tenslotte is de communicatie tussen KBR en de gerechtsdeurwaarders verre van optimaal. Het is een korte opsomming van knelpunten die reeds langere tijd bestaan. Natuurlijk weet ik ook dat de druk op de KBR en het Meldpunt Huisuitzettingen erg groot is en dat er met man en macht wordt gewerkt om achterstanden weg te werken. Resultaten hiervan zie ik in de praktijk nog niet. Integendeel. Wij ontvangen steeds meer klachten van schuldeisers als bijvoorbeeld woningcorporaties.

Met Erica ben ik van mening dat de KBR meer open zou moeten zijn over het bestaan en de omvang van het probleem. Dan kan er ook samen met schuldeisers en (in het verlengde daarvan) met de gerechtsdeurwaarders gezocht worden naar mogelijke oplossingen".

Deurwaarder M.G. van Leeuwen op Linkedin Groep Observatrix.

In de Linkedin Groep is verder casuistiek aan de orde waarbij het nodige is misgegaan in de hulpverlening en de vraag of de gemeente daarvoor aansprakelijkheid aanvaardt.

Kleine kroniek van het tranendal genaamd DSB

Het NRC heeft het volgende bericht:
"Betalingsachterstanden van klanten werden door Van Goor in de boeken van de DSB op nul gezet als zij een zogeheten looncessie hadden getekend. Dit betekende dat maandelijkse aflossing van een DSB-klant door zijn werkgever wordt ingehouden op het loon en rechtstreeks aan de DSB wordt betaald. De bank had voor deze betalingachterstanden geld gereserveerd; een voorziening voor het geval de schuld niet meer zou worden afgelost. Maar door de betalingsachterstanden uit de boeken te halen, kon deze voorziening ook worden geschrapt. Dit bedrag – volgens de brief rekenden Van Goor en Scheringa op 24 à 26 miljoen euro – kon dan voor iets anders gebruikt worden".

Het wachten is op de bevindingen van de Commissie Scheltema dat in de fase van afronding is, zie brief Minister van Financien d.d. 29 april 2010.

Met veel bombarie aangekondigde processuele maatregelen tegen de looncessie door de Stichting Hypotheek leed hebben voorzover mij bekend niet geleid tot procedures laat staan tot rechterlijke uitspraken, zie deze link. Het persbericht van 18 september 2009 dat hierop betrekking had en door mij op dit weblog is geciteerd, is weggehaald van de website van de stichting. De Stichting geeft op haar website onjuiste namelijk onvolledige informatie aan debiteuren in problematische schuldsituaties door alleen te verwijzen naar "een gemeentelijke kredietbank of stadsbank", zie link. Misschien is het tijd voor een brief van de NVVK aan de stichting om uit te leggen hoe de schuldhulpverlening in Nederland is georganiseerd. Ook de aangekondigde "vijftig proefprocedures" van Jelle Hendricks hebben voorzover mij bekend ook niet plaatsgevonden. De stichting Hypotheekleed is na het faillissement van DSB voornamelijk actief in het periodiek voeren van inmiddels goede gesprekken met de curatoren onder het genot van een kopje koffie.

Op 3 mei 2010 werd bekend dat bij de curatoren inmiddels ongever 6500 klachten zijn ingediend. Curator Schimmelpenninck liet eveneens op 3 mei jl. in het tv-programma TROS Radar weten dat debiteuren die "een te hoge schuld hebben die zij niet kunnen betalen, zich kunnen melden. Kwijtschelding van een deel van de schuld is dan mogelijk, zodat er een restschuld overblijft die wel betaalbaar is", zie Telegraaf.  De curatoren lijken inmiddels iets ontvankelijker geworden voor de protesten van debiteuren die door DSB zijn gesneden en tot stikkens toe volgepompt met krediet waarbij de DSB onder meer door overmatige provisies, direct bij de kredietverstrekking in rekening gebracht en geincasseerd, voornamelijk zeer goed voor zichzelf zorgde.

De curatoren onderzoeken ook of de heer D. Scheringa persoon aansprakelijk is wegens wanbeleid. Dirk Scheringa houdt ondertussen goed betalende lezingen en verklaarde recent wel zin te hebben in de oprichting van een nieuwe bank, zie link. DNB en AFM staakten inmiddels de onderzoeken naar Scheringa en Van goor omdat deze niet meer betrokken zijn bij het bestuur van een onder toezicht staande financiele instelling, zie link Dit geeft blijken van een wel erg enge opvatting over de onderzoekstaken. Wat gebeurt er als zij opnieuw aangeven betrokken te willen raken bij het bestuur van een financiele instelling?

De curatoren zijn er niet in geslaagd het pakket van circa 150.000 consumptieve kredieten en hypotheken, die totaal 3,5 miljard EURO hebben geleend te verkopen, hetgeen ook zal saenhangen met de bepaling van de nominale waarde die mede wordt beinvloed door de in verrekening te brengen tegenvordering wegens schending van de zorgplicht. Opvallend is dat deze op het commune recht gebaseerde mogelijkheid van verrekening door onder meer de Stchting Hypotheekleed wordt gepresenteerd als onderhandelingswinst. De curatoren hebben de vorderingen uit geldleningen inmiddels ondergebracht in een beheermaatschappij die zelf gaat incasseren, zie bericht. Op termijn is deze beheermaatschappij vermoedelijk verhandelbaar te maken als er meer zich is op de omvang van de schadevorderingen.

"Er lopen ongeveer 160 incassoprocedures bij diverse rechtbanken in Nederland, waarbij DSB als eiser optreedt en die zowel voor als na de datum van het faillissement zijn gestart", zie link. Het is te hopen dat deze procedures bruikbare jurisprudentie opleveren ook ten aanzien van het instrument looncessie.In februari 2010 werd bekend dat DNB DSB-directeur Zalm had gewaarschuwd tegen de inzet van het incasso-instrument looncessie dat door DSB werd beschouwd als het ei van Columbus. De visie van de curatoren van DSB op het verschijnsel looncessie is mij niet bekend. Misschien weet een van de lezers hierover meer? Op het forum van Tros Radar wordt vermeld dat ook de curatoren de looncessie nog zouden toepassen.

Recent kwam in de pers dat twee mensen zelfmoord hadden gepleegd die "torenhoge DSB-schulden" hadden. DSB-gedupeerden demonstreren met regelmaat in Wognum, zie bericht. Ook vandaag is er weer een demonstratie. "De actie richt zich tegen de ,,botte manier'' waarop de curatoren de klanten dwingen hun achterstanden te betalen, aldus de organisatoren. PAL, DSB Leed en DSB Schadeclaim" Verwacht wordt dat de curator zich voor het eerst zal verwaardigen met de gedupeerden te spreken. Dit leidt vooralsnog niet tot kamervragen of andere vormen van politieke aandacht. Zou ook de politiek de aandacht voor deze slachtoffers hebben verloren?

donderdag 6 mei 2010

Hoe staat het met de schuldhulpverlening in Rotterdam?

Op dit moment wordt door deelnemers van de Linkedin groep een interessante discussie gevoerd over het functioneren van de schuldhulpverlening in Rotterdam.

Elementen die in de discussie aan de orde komen zijn:
- de inzet van onervaren hulpverleners in de achterstandsdossiers;
- de inzet van tijdelijke krachten (detachering) waardoor gebrek aan continuiteit;
- gebrek aan inzicht en transparantie;
- attitude jegens clienten.

Het lijkt zo te zijn dat op de moeilijke dossiers geen ervaren eigen krachten worden ingezet maar overwegend onervaren en tijdelijke krachten waardoor de behandeling van complexere dossiers stagneert en blijft stagneren en wordt volstaan met stabilisatie, terwijl bestaande schuldeisers verdergaande maatregelen inzetten.

De gemeentelijke ombudsman zou hierover vele klachten ontvangen.

Van harte nodig ik deelnemers van de Linkedin Groep uit aan de discussie deel te nemen, zie link.

Zie ook "Hoe zit het nu echt met de schuldhulpverlening in Rotterdam".

Minder toetsingen bij BKR

In 2009 zijn er minder toetsingen geweest bij het Bureau Kredietregistratie Tiel (BKR):

"In 2008 werd het systeem 21,3 miljoen keer geraadpleegd en afgelopen jaar 19 miljoen keer. Van den Bosch schrijft dit toe aan de economische teruggang, die een weerslag heeft op de hypotheken en kredieten. Hij verwacht dat de dalende trend nog zal doorzetten.

Bij het BKR staan 11,5 miljoen mensen geregistreerd. Iedereen met een persoonlijke lening, een creditcard, een betaalrekening met een kredietlimiet of een abonnement voor mobiele telefonie is in het systeem opgenomen. Ongeveer 5 procent van de geregistreerden heeft een zogeheten A-codering, die duidt op betalingsachterstand. Volgens Van den Bosch is dat percentage het afgelopen jaar niet wezenlijk veranderd".

Vindplaats: PZC

dinsdag 4 mei 2010

Incasso per sms

De Telegraaf meldt dat de NVIO onderzoekt of ook een sms-bericht kan worden ingezet als incassoinstrument.

"Een aantal incassobureaus werkt volgens de NVIO al met het versturen van sms'jes als betalingsherinnering.

De gedachte erachter is dat mensen sneller gaan betalen. „Weinig mensen betalen hun rekeningen moedwillig niet. Het is vaker zo dat het vergeten wordt of even op de lange baan geschoven wordt. Als je per sms een herinnering krijgt, is de kans dat je het vergeet in ieder geval kleiner.”

In grateful memory


Foto vandaag genomen bij oorlogsmonument Noordsingel Rotterdam

Zie ook "Voor hen die vielen"

'VIJF DAGEN - EN DE VRIJHEID
GING VERLOREN
VIJF JAREN - EN EERST TOEN
WERD ZIJ HERBOREN
ZO MOEIZAAM TRIOMFEERT
GERECHTIGHEID
AAN DIT BESEF ZIJ DEZE
GROND GEWIJD'.

Gedicht J.C. Bloem - monument Grebbeberg

Hoe zit het met de wachttijden in de G4?

"Wij, COMO-G4 (de cliëntenorganisaties MO van de 4 grote steden), zouden dat ook graag beter in beeld willen brengen of krijgen. Op enkele incidentele eigen waarnemingen na, is dat door ons nauwelijks te doen. Een eigen onderzoekje (laten) uitvoeren bijv. is ondoenlijk, omdat zoals bekend wij als cliëntorganisaties daar nauwelijks tot geen middelen voor krijgen of beschikbaar hebben. En met enkele casuïstiek kom je wel ergens, maar niet ver ...

(Kan het ministerie jullie en ons geen toegang geven tot (de details van) het achterliggende onderzoek, waar de brief met de wachttijd gegevens op gebaseerd is?!)"
 
Zie  link

Linkedin Groep Observatrix meer dan 100 leden

De Linkedin Groep Observatrix heeft zojuist het 100ste en het 101ste lid ingeschreven. Van harte welkom! Alle deelnemers bedankt voor hun meelezen en meeschrijven. De Linkedin Groep bestaat sinds 4 december 2009. Over vele onderwerpen is soms zeer uitgebreid geschreven door vele actieve deelnemers.

172 bijdragen werden geschreven over de open brieven die zijn verzonden na het heiligschennend programma "Man bijt hond" Ook werd bijvoorbeeld geschreven over de RKK-uitzendingen nieuwe stijl van Heilige missen op zondagochtend, en de rol van Rooms Katholieken in het maatschappelijk debat.

Op het terrein van schuldhulpverlening werd onder geschreven over de vraag wat de val van het kabinet betekent voor het wo gemeentelijke schuldhulpverlening, Is schuldhulpverlening in huidige vorm op termijn te financieren? en de rol van een gemeentelijke borgstellingsfonds bij verstrekking  van saneringskredieten.

Op dit moment zijn twee discussies actief:

Is er nog iemand die geen ruzie heeft?
"De laatste keer dat ik keek blonken de bisschoppen collectief uit door inertie, liet de bisschop van het noorden zich vooral kennen als een quasi-orthodoxe vrijzinnige katholiek die liever protestant was geweest, en liet de aartsbisschop zich vooral kennen als iemand die liever zijn eigen ding doet zonder daar verder in gestoord te worden door wie dan ook. Beiden heb ik in pakweg het afgelopen jaar zien acteren op een manier die nu niet direct pastoraal is, maar eerder vol gif op de persoon spelend als ze met kritiek werden geconfronteerd. Klopt dat beeld een beetje, of mis ik iets?"

"Geen dwangaccoord wegens onvoldoende waarborgen toezicht sollicitatie 28-jarige..."
Zie ook weblog Observatrix
"Bovenstaande afwijzing op deze grond is te voorkomen:

- Allereerst gebruik maken van saneringskredieten, echter niet elke gemeente of kredietbank heeft een (soepel) beleid op dit punt.
- De zaak 3 maanden aanhouden om de cliënt de gelegenheid te geven een baan te vinden. Echter dit doen we niet, als de druk van crediteuren te hoog is of bij andere individueel bepaalbare omstandigheden.
- Wanneer dat niet mogelijk is, moet je inderdaad naar een spaarsanering/prognoseakkoord toe. Echter wij vragen van de cliënt wel 4 serieuze sollicitaties per maand net als bewindvoerders doen, desnoods met controle bij werkgevers als we de zaak niet vertrouwen. Ik vraag me trouwens af of de controle van de gemiddelde bewindvoerder nu zo geweldig is op dit punt. Volgens mij gemiddeld genomen zeker niet altijd beter als van een consulent van UWV of Sociale Dienst. Bij medische beperkingen moet altijd een verklaring van een medisch specialist worden overgelegd (huisarts is o.i. te beperkt).
- En verder: de rechter hecht veel waarde aan de andere zogenaamde waarborgen in de Wsnp en met name de postblokkade. Ook dit is in de praktijk vaak een wassen neus en we beargumenteren dat ook altijd in het verzoekschrift.
Een postblokkade werkt alleen bij TNT en niet andere postbezorgers. Hiermee wordt de waarde al ontkracht.
Verder: giro/bankafschriften worden vaak niet meer gestuurd, want heel veel loopt via internet. En een schuldhulpverlener kan die overzichten net zo goed opvragen als een bewindvoerder, die op dat gebied ook geen extra bevoegdheid heeft. Zeker als een cliënt bankrekeningen buiten het zicht wil houden is zowel de bewindvoerder als de schuldhulpverlener vrij makkelijk het bos in te sturen.

Echter bovenstaande punten moet je uiteraard dan wel in je verzoekschrift dwangakkoord opnemen en de controle op sollicitaties daadwerkelijk uitvoeren.

Kortom: mijn mening is dat een minnelijke regeling (mits voldaan wordt aan het bovenstaande) net zoveel waarborgen omvat als de wettelijke regeling (enkele bijzondere situaties daargelaten) en in de regel meer oplevert. Zeker als gewerkt wordt met een saneringskrediet, maar zelfs in een spaarsanering als tenminste niet 9% wordt ingehouden door de schuldregelende instantie. U begrijpt uit bovenstaande dat wij dat dan ook niet doen en ik zou elke kredietbank of schuldregelende instantie op willen roepen dit percentage in ieder geval naar beneden bij te stellen, aangezien dit ten koste gaat van de crediteuren en het zeker bij een hoge afloscapaciteit kan leiden tot een afwijzing van het dwangakkoord omdat de Wsnp dan plat gezegd goedkoper is".

Wachttijd schuldhulp Utrecht drie maanden

"Wie in Utrecht aanklopt met schulden moet twaalf weken wachten op een intakegesprek. Dat staat in een antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders op raadsvragen van de PvdA. Met die twaalf weken zit Utrecht zwaar boven het landelijk gemiddelde van 32 dagen wachttijd.

In de G4 is de gemiddelde wachttijd volgens een onderzoek dat het Ministerie van Sociale Zaken gemiddeld 43 dagen"

Zie Binnenlands Bestuur

Ik zou wel eens willen weten welke wachttijden voor de andere G4-gemeenten zijn aangehouden. Rotterdam heeft bijvoorbeeld wel uitgedragen dat er geen wachttijd is, terwijl vele signalen erop lijken te wijzen dat de schuldhulpverlening daar ernstig stagneert. Zie ook "Hoe zit het nu echt met de schuldhulpverlening in Rotterdam?".

Deelnemers  van de Linkedin Groep worden graag uitgenodigd hun visie op en ervaringen met het verschijnsel wachttijd bij schuldhulp te gevemn, zie deze link.

Ook Raad voor de Rechtspraak spreekt zich uit tegen verhoging griffierechten

"Een van de voorstellen is om de kosten van gerechtelijke procedures op particulieren te verhalen door het zogenoemde griffierecht te verhogen. Het aanspannen van een civiele zaak wordt dan volgens de raad zeven keer zo duur. Daarnaast zouden de tarieven voor een zaak tegen de overheid twintig keer zo hoog worden. Alleen rijkere mensen kunnen het zich dan nog veroorloven om hun recht te halen, aldus de raad.

Ook zou het hierdoor voor bedrijven verleidelijk worden om bestelde en betaalde goederen niet te leveren omdat ze weten dat de consument toch geen geld heeft om een zaak aan te spannen. Legaal ondernemen zou hierdoor worden ontmoedigd".

Vindplaats: Trouw

Zie ook "Ook NVVK spreekt zich uit tegen verhoging griffierechten".

zaterdag 1 mei 2010

Geen dwangaccoord wegens onvoldoende waarborgen toezicht sollicitatie 28-jarige werkloze debiteur

De Rechtbank Groningen heeft op 26 april 2010, LJN BM2453 een verzoek tot gedwongen medewerking afgewezen omdat het aanbod niet voorzag in een beschrijving van de waarborgen dat een 28-jarige werkloze in het minnelijk traject in de komende 36 maanden voldoende zou worden geactiveerd om werk te vinden, terwijl die waarborgen wel gelden bij toepassing van de Wsnp.

"In het verzoekschrift en de bijlagen is echter op geen enkele wijze door de gemeentelijke kredietbank (de uitvoerder van het aangeboden akkoord) omschreven of er waarborgen bestaan om te verzekeren dat [verzoeker] zich door te solliciteren in zal spannen om méér inkomen te genereren en, indien deze waarborgen aanwezig zijn, hoe deze waarborgen er concreet uit zien. Ook is niet omschreven welke verplichtingen er verder aan [verzoeker] worden gesteld en welke sancties er verbonden zijn aan niet-nakoming van de verplichtingen. Het niet bestaan van voornoemde waarborgen klemt te meer nu, zoals de rechtbank onder nummer 3.5 heeft overwogen, de kans groot geacht mag worden dat de nakoming van de verplichtingen zoals de wettelijke schuldsaneringsregeling die kent, er in de komende 36 maanden toe zullen leiden dat [verzoeker] werk vindt waardoor de afloscapaciteit van [verzoeker] aanmerkelijk toe zal nemen. De rechtbank acht het daarom ook in het belang van de schuldeisers dat deze verplichtingen daadwerkelijk geëffectueerd zullen worden".

Leermoment voor de branche is in het aanbod op te nemen op welke wijze (actief) zal worden toegezien op het vinden van werk, waardoor de afloscapaciteit toeneemt. Dat geldt in zeker in dit geval van een 28 jarige man van wie niet bekend was dat hij beperkingen had bij het vinden van werk.