woensdag 31 maart 2010

"Schuldhulp levert juist geld op"

Blijkens navolgende bericht heeft de gemeente Spijkenisse eigen rendementsonderzoek gedaan:

"Schuldhulpverlening door de gemeente kost de belastingbetaler geld. Maar het levert uiteindelijk meer geld op, zo’n drie tot acht ton, blijkt uit onderzoek van de gemeente Spijkenisse.

Door goede schuldhulpverlening zijn er bijvoorbeeld minder woningontruimingen nodig, wordt er minder beroep op armoederegelingen gedaan en is er minder psycho-sociale begeleiding nodig.

Omdat veel van die positieve effecten niet in geld zijn uit te drukken, stellen de onderzoekers dat het genoemde bedrag nog maar het topje van de ijsberg is".
 
Zie vindplaats
 
Ik houd mij zeer aanbevolen voor (de vindplaats van) het onderzoek!

Huidige woordvoerders shv en de komende Tweede Kamer-verkiezingen

De huidige woordvoerder voor schuldhulpverlening van de CU, mevrouw C. Ortega-Martijn, is geplaatst op nummer 8 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. De CU heeft nu zes zetels.

De woordvoerder voor het CDA Mevrouw E. Blanksma staat op nummer 8.

Mevrouw S. Karabulut (SP) staat op nummer 7.

Of en zo ja waar de heer H. Spekman (PvdA) terecht komt, is voorzover ik kan nagaan nog niet bekend.

maandag 29 maart 2010

Antwoorden van de Minister SZW Donner op vragen Tweede Kamerlid Verdonk

"Vraag 4. Bent u bekend met het feit dat mensen die in de schuldhulpverlening terechtkomen geen volledige inzage hebben in hun eigen dossier?

Antwoord vraag 4

Nee, dat is mij niet bekend. Voor zover er sprake is van een bestuursorgaan mag een verzoek tot inzage niet worden afgewezen. Uit informatie van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, blijkt dat het onder hun leden geen staande praktijk is dat mensen hun eigen dossiers niet mogen inzien.

Vraag 5. Bent u bereid om te zorgen dat mensen in Nederland die in financiële nood verkeren eerder en sneller worden geholpen?

Antwoord vraag 5

Ja, daarom is er in het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening zoals dat op 21 januari 2010 bij de Tweede Kamer is ingediend, een maximale wachttijd van 4 weken opgenomen. In geval van bedreigende schulden wordt voorgesteld de wachttijd te maximeren op 3 werkdagen.

Voorts is er in verband met de economische crisis voor de jaren 2009, 2010 en 2011 in totaal €130 miljoen extra uitgetrokken om extra aandacht te kunnen geven aan schuldhulpverlening. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij schuldhulpverlening. Zij moeten de mensen die hulp nodig hebben snel, efficiënt en het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium helpen. Daarom is van het totaal bedrag van €130 miljoen, €110 miljoen bestemd voor gemeenten om de te verwachten extra toeloop op schuldhulpverlening te kunnen opvangen".

Geen omzetting van faillissement naar Wsnp na eerder verstek bij verzoek toelating Wsnp

Het valt op dat de schroeven worden aangedraaid bij beoordeling van de vraag of een debiteur na aanvraag faillissement direct voldoende actie heeft ondernomen om in de Wsn te komen.

De Rechtbank 's-Gravenhage oordeelde op 25 maart 2010, LJN BL8966, over een geval waarin een debiteur na aanvraag faillissement had gezegd een beroep op de Wsnp te zullen doen maar toen niet was verschenen bij de behandeling omdat hij "rust nodig had". Inmiddels was de debiteur verbraafd en had hij al 25 maanden zijn draagkracht afgedragen aan de boedel.

"Artikel 15b lid 1 Fw geeft een regeling op grond waarvan een faillissement op verzoek van de gefailleerde kan worden opgeheven onder het gelijktijdig uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Voorwaarde die de wet in artikel 15b Fw stelt is dat redelijkerwijs niet geoordeeld kan worden dat de gefailleerde wegens hem toe te rekenen omstandigheden binnen de termijn bedoeld in artikel 3, eerste lid, geen verzoekschrift tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling heeft ingediend. In het onderhavige geval heeft schuldenaar echter wel een verzoekschrift tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ingediend, maar is hij uiteindelijk bij de mondelinge behandeling niet verschenen. Op grond hiervan is de rechtbank van oordeel dat het haar niet vrij staat het faillissement op te heffen onder het gelijktijdig uitspreken van de schuldsaneringsregeling. Naar het oordeel van de rechtbank ziet artikel 15b Fw niet op een situatie waarbij wel een verzoekschrift tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling is ingediend, maar verzoeker om hem al dan niet moverende redenen niet bij de mondelinge behandeling is verschenen en de rechtbank om die reden de verzoeker niet ontvankelijk heeft verklaard of het verzoekschrift heeft afgewezen. Aldus dient het thans voorliggende verzoek te worden afgewezen, waardoor de overige toelatingseisen onbesproken kunnen blijven".

Deze debiter heeft dus 25 maanden gespaard. Dit geld zal worden benut om de curator en de crediteuren enig bedrag uit te keren, het faillissement wordt opgeven en de debiteur zal vervolgens opnieuw moeten beginnen zijn schulden te regelen waarbij hij wel kan verzoeken te worden toegelaten tot de Wsnp nu artikel 288 lid 2 sub d Fw na de wetswijziging per 1 januari 2008 toelating beperkt voor degenen die in de 10 jaar voorafgaand  aan het verzoek de schuldsaneringsregeling van toepassing is geweest, tenzij deze toepassing is beëindigd op grond van artikel 350, derde lid, onder a of b of op grond van artikel 350, derde lid, onder d, om redenen die de schuldenaar niet waren toe te rekenen.

Wat de debiteur in ieder geval zou moeten proberen is middels een accoord alsnog tot schuldsanering te komen bijvoorbeeld met bijfinanciering van zijn geprognostiseerde draagkracht zodanig dat de draagkracht over 36 maanden wordt ingezet.

Vraag voor deelnemers Linkedin Groep

De afgelopen weken heb ik verscheidene malen gehoord dat debiteuren niet in het minnelijk traject mogen blijven wanneer zij niet aan de voorwaarde voldoen om binnen een bepaalde periode veelal drie maanden betaald werk te hebben gevonden.

Bent U bekend met deze voorwaarde? Wat is Uw mening? Stelt U zelf in Uw praktijk voorwaarden om in het minnelijk traject toegelaten te blijven. Zo ja welke?

Ik ben zeer benieuwd naar Uw visie en dank U bijvoorbaat voor Uw reactie.

U kunt direct naar de discussie via deze link.

'Doelstelling schuldhulp was te rooskleurig'

De Gemeente Almere heeft een duidelijk en openhartig beeld gegeven van de stand van de schuldhulpverlening, waaruit ik citeer:

"(Wethouder) Haanstra wond er geen doekjes om. ,,We dachten een mooi proces te hebben gemaakt met tijdslijnen en alles, maar het blijkt allemaal toch wat weerbarstiger te zijn. Het is niet zo dat we niets bereikt hebben, maar we moeten wel de verwachtingen bijstellen van wat we kunnen bereiken.''

Na deze 'schuldbekentenis' liep Haanstra in veertig minuten tijd de honderd vragen door. ,,Een groot deel kan ik in één keer beantwoorden en dat zijn de vragen over 'niet kunners' of 'niet willers' als het gaat om schulden aflossen. Het blijkt inderdaad heel lastig te zijn om deze twee groepen uit elkaar te houden. Dit is dan ook één van de verbeterpunten. We moeten goed bekijken hoe we dit onderscheid maken.''

Ook op andere vlakken, waaronder de regie en samenwerken met woningcorporaties en NUON, valt het nodige nog te verbeteren, gaf Haanstra toe. Een concreet plan van aanpak met doelen en termijnen waarin deze gehaald moeten worden, een verzoek van Colette Bertram van de PVV, kon de wethouder niet toezeggen. ,,Dat lijkt me een taak voor een nieuw college.'' Wel stemde Haanstra in met het verzoek van Koos van Teijlingen van het CDA om in september te komen met een tussenstand".

Het ware te wensen dat vaker een dergelijke duidelijkheid werd betracht!

Kabinet stemt in met wetsontwerp incassokosten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Hirsch Ballin ingestemd met het wetsontwerp incassokosten. Het kabinet wil onredelijk hoge, buitengerechtelijke incassokosten aan banden leggen. De vergoeding voor incassokosten wordt straks berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd, met een minimumbedrag van 40 euro. Zo mag bijvoorbeeld niet meer dan 150 euro aan incassokosten worden gevraagd, als een rekening van 1.000 euro niet is betaald.

De schuldeiser is verplicht eerst een aanmaning te sturen voordat hij de incassokosten in rekening kan brengen. Op die manier krijgt de schuldenaar veertien dagen de gelegenheid om alsnog de vordering te voldoen. De regeling geldt voor vorderingen tot 25.000 euro die vaak voorkomen bij transacties met consumenten en kleine bedrijven. Deze grens sluit aan bij een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend waarin onder meer wordt voorgesteld de competentiegrens van de kantonrechter tot 25.000 euro te verhogen.

Het kabinet wil vooral consumenten en kleine bedrijven, zoals eenmanszaken, beter beschermen tegen te hoge incassokosten. De norm voor vergoeding van incassokosten die nu in de wet is opgenomen, geeft vaak onvoldoende houvast om vast te stellen welk bedrag precies is verschuldigd. Hierdoor wordt in de praktijk met enige regelmaat te veel in rekening gebracht. Door nadere invulling van de norm kan onzekerheid worden weggenomen. Voor de schuldenaar en de schuldeiser wordt het duidelijker welke incassokosten gevraagd mogen worden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel en het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Vindplaats: regering.nl

zaterdag 27 maart 2010

"De waarheid zal u vrij maken"

In Johannes 8 vers 32 zegt de Heer tot  de Joden: "De waarheid zal u vrijmaken".

Het ware te wensen dat allen die het aangaat, dat devies in gedachten hielden in hun uitlatingen over seksueel misbruik op alle niveau's binnen de R.K Kerk.

De schande wordt alleen maar groter door liegen en draaien. Nog groter wordt de schande door schijn-openheid en schijn-transparatie zoals de afgelopen weken gepraktiseerd onder meer door de voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie ("Bisschop Ad van Luyn van Rotterdam is geschokt door het nieuws dat Nederlandse salesianen in de jaren zestig en zeventig scholieren hebben misbruikt"). Van Luyn heeft dan ook nog eens heeft gemeend het probleem direct zo breed mogelijk te moeten trekken om de aandacht af te leiden van zijn eigen zwaar vervuilde Salesianer straatje. Voor hem staat maar een optie open en dat is vertrekken - zo snel mogelijk onder het vragen van vergeving voor de schade die hij (ook in dit opzicht) aan de Kerk heeft veroorzaakt.

Ja, er is sprake geweest van seksueel misbruik - verklaringen daarvoor zijn er vele en daar kan verder naar worden gekeken maar hoe deze verklaringen ook luiden zij vormen geen excuus.

Ja, er zijn slachtoffers en ja, aan hen is stelselmatig zorg en aandacht onthouden op de momenten dat zij daaraan het meest behoefte hadden - verklaringen daarvoor schijnen er ook te zijn maar hoe die ook luiden, zij vormen geen excuus.

Ja, aan het vragen van vergeving door de daders werd als regel niet gedaan - en daarom zijn de daders te prijzen die nu op hoge leeftijd dat wel kunnen opbrengen, dat publiek doen en er daarmee blijk van geven in ieder geval tijdens hun levensavond tot het besef te zijn gekomen van wat zij hebben aangericht in het leven van de slachtoffers en in het leven van de Kerk. Zij geven nu blijk van fierheid en hebben beter begrepen waar het in het leven om gaat dan hun hoogwaardige congregatiegenoot met al zijn bestuurlijke handigheid en machtsspelletjes.

Het is nu meer dan tijd om ruim baan te geven aan de waarheid en daarvan de gevolgen te dragen in ieder opzicht, in Nederland en ook daarbuiten. Dat is de enige manier om waardig om te gaan met eigen falen, dat is de enige manier om recht te doen aan de slachtoffers. Anders hiermee omgaan is voor slachtoffers alleen een heractualisering van oud levenslang meegedragen leed zonder enig zicht dat er nu iets zou kunnen helen.

Hou met zero-kreten, hou op met liegen, hou op met draaien inclusief verwijzing naar wazige commissies waar de geur van spelletjes van afdruipt, maar  belijd je zonden, vraag vergeving, en heel, heel wat nog te helen is, hetgeen enige vorm van genoegdoening voor slachtoffers insluit.

De problemen die nu voor de Kerk bestaan worden niet alleen veroorzaakt door wat in het verleden is gebeurd, maar deze problemen worden versterkt door de wijze waarop verantwoordelijken daarmee nu omgaan. Iedereen in de Kerk van Nederland heeft op dit moment te lijden onder de zeer laakbare wijze waarop verantwoordelijken met deze problematiek omgaan: afschuiven naar een vage commissie, twee maanden wachten en hopen dat de bui dan is overgewaaid.

Zeker aan de vooravond van de viering van de grote momenten uit de Heilsgeschiedenis zou het betamen dat degenen die het aangaat tot een radicale bekering kwamen , ook in dit opzicht: alleen de waarheid en Degene die de Weg, de Waarheid en het Leven is, zal de Kerk kunnen vrijmaken in deze moeilijke tijden die daarmee kunnen worden tot een zegenrijke, reinigende, helende en heilzame tijden.

vrijdag 26 maart 2010

"Weg met katholieknederland.nl!"

"Ongeveer een jaar lang begon ik via Twitter en dit weblog uiteenlopende misstanden bij de kleine zendgemachtigde RKK aan de kaak te stellen. Ik heb daarbij mijn pijlen vooral gericht op 'Katholieknederland.nl', de officieuze website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Deze levert broddelwerk af en is ronduit een schande voor de journalistiek en voor de kerk. Dit heb ik een jaar lang met mijn 'personal notes' en tweets overduidelijk aangetoond. Ik stop nu met mijn 'kruistocht', in de hoop dat de bisschoppenconferentie de moed heeft de RKK-zendtijd niet meer door de KRO te laten verzorgen, waarmee ook een einde kan komen aan de heilloze onderneming die 'Katholieknederland.nl' heet".

Zie weblog Peter van Zoest

dinsdag 23 maart 2010

"Top 5 to do voor ambtenaren"

"Schuldhulpverlening gemeenten

Binnen het armoedebeleid zal de schuldhulp waarschijnlijk een nieuwe taak worden. Dit na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. De lokale overheid moet dan binnen vier weken een individueel plan van aanpak maken. Het Rijk hoopt op deze manier de huidige wachtlijsten voor de hulpverlening te verkorten". "

Vindplaats: gemeente.nu

Beroep op WSNP per eind februari 2010 gestegen t.o.v. 2009

De instroom van nieuwe zaken in de WSNP per eind februari 2010 lag ongeveer 12% boven het niveau van 2009, zie link.

Verjaring van schulden

Een deelnemer van de Linkedin Groep maakte gisteren melding van een nuttig artikel over verjaring. De lezers van het weblog laat ik in deze melding graag meedelen,

Schuldhulpverleners hebben regelmatig te maken met verjaring en kunnen soms daarmee lucht brengen in moeilijke situaties die soms al vele jaren slepen.

Houd steeds rekening met de mogelijkheid dat schulden rechtsgeldig zijn gestuit waardoor de verjaring is opgeschort en de schuld nog steeds moet worden geregeld.

Antwoorden op Kamervragen "Vakantie op de pof"

Minister Donner (SZW) heeft antwoord gegeven op vragen van Tweede Kamerlid Van der Vlies over het verschijnsel "vakantie op de pof" waarover ik eerder schreef onder de kop "Don't take a paybreak". Ik citeer enkele passages:

"Binnen dit speelveld van eigen verantwoordelijkheid van de consument enerzijds en legitiem en zorgvuldig optreden van kredietverschaffers anderzijds zie ik geen reden om een zogenaamd paybreaksysteem bij voorbaat als onwenselijk te bestempelen.
 
Het is belangrijk dat mensen die werken ook tijd hebben om zich te ontspannen. In die zin vormt vakantie een onderdeel van een werkend bestaan. De invulling daarvan wordt door mensen zelf bepaald en is mede afhankelijk van hun individuele (financiële) omstandigheden. Ik ben van mening dat de ontspanning moet volgen op de (arbeids)inspanning en niet andersom. Het feit dat consumenten overgaan tot het afsluiten van kredieten om vakantiereizen mogelijk te maken, vind ik zeker vanuit de aanpak en de preventie van problematische schulden geen goede ontwikkeling. De zorg van het Nibud en de Consumentenbond die uit het krantenbericht spreekt, onderschrijf ik dan ook.

Ik ben echter ook van mening dat mensen primair zelf verantwoordelijk zijn voor de financiële beslissingen die zij nemen en de keuzes die zij daarin maken. Daarom is het goed, zoals ook in het antwoord op vraag 2 is aangegeven dat de overheid investeert in vergroting van de financiële bewustwording van mensen.

De regelgeving en het toezicht met betrekking tot het aanbieden van krediet is van toepassing op alle vormen van krediet. Het aanbieden van het product vakantie op afbetaling is dus ook onderwerp van de strenge regels voor kredietverschaffing van de Wft en het toezicht daarop door de AFM., Vanuit het uitgangspunt van eigen verantwoordelijkheid van consumenten zie ik geen reden een krediet voor een vakantie anders te behandelen dan een krediet voor een ander product. Het is aan de overheid om die consument alle mogelijke informatie en ondersteuning aan te reiken om bestedingen op een verantwoorde manier te doen".

maandag 22 maart 2010

Korting lezers van dit weblog voor Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 22 april 2010

Elsevier Congressen geeft opnieuw een korting van EURO 100,00 op de deelnameprijs voor lezers van dit weblog die zich inschrijven voor het actualiteitencongres schuldhulpverlening 2010 via deze link:
https://fd9.formdesk.com/reedbusiness1/SHV_Observatrix

Voor meer informatie over het congres zie deze link

Verslag Vaste Kamercommissie SZW over wo gemeentelijke schuldhulpverlening naar Tweede Kamer

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel Gemeentelijke Schuldhulpverlening, heeft een 16 pagina's tellend verslag uitgebracht van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

In het verslag klinkt veelvuldig door dat de schuldhulpverlening effectiever moet worden en dat de kwaliteit van de schuldhulpverlening moet worden verbeterd.

Op veel onderdelen wordt de wens uitgesproken dat de wet concreet ingaat op wat er van de gemeente wordt verwacht in haar regierol. Het kader dat met de wet beoogd wordt te bieden zou moeten worden geconcretiseerd.

Een aparte paragraaf is gewijd aan de wenselijkheid van het zogenaamde "brede moratorium" waarover op dit moment onderzoek wordt uitgevoerd dat uiterlijk op 1 juli aanstaande aan de Kamer zal worden aangeboden. Naar mijn mening is het niet nodig dat er gelijk met de wet een breed moratorium wordt ingevoerd. De wet is bedoeld als kwaliteitsborging voor een taak die de gemeenten al hadden en waarvoor veel geld ter beschikking is gesteld. In specifieke gevallen is een breder moratorium minnelijk traject te overwegen maar die gevallen moeten dan wel goed worden afgebakend.

Ik heb mij al voor de val van het kabinet afgevraagd of de invoeringsdatum 1 juli 2010 haalbaar is. Die twijfel is met de val van het kabinet alleen maar toegenomen. We zullen zien.
Er is nog veel meer over dit verslag op te melden en dat zal ik zeker ook doen zodra ik daartoe gelegenheid heb.

Kenmerk is: wo 32 291 nummer 5.

Geslachtsverandering is ondeugdelijk instrument schuldregeling

Het ANP meldt dat een "wanhopige Brit" zoveel schuld had, dat hij zou hebben besloten tot een geslachtsveranderende operatie om zijn schuldenaars te ontlopen. Het bericht is overgenomen van de Britse Daily Telegraph. De toonzetting van dit artikel laat twijfel doorklinken die aan het ANP niet is besteed.

Het bericht heeft elementen van een "broodje aap"-verhaal in twee opzichten:
1. juridisch is het een ongeschikt instrument om aan schuldeisers te ontkomen;
2. aan operaties van dit type pleegt een zware screening vooraf te gaan waarbij onaannemelijk is dat dit motief wordt aangemerkt als voldoende zwaarwegend.

Ondanks de operatie zou de debiteur inmiddels toch bezig zijn de circa 55.000 euro schuld (hyptheek en consumptief krediet in de vorm van een creditcard af te betalen. Dit laatste bevestigt de juridischre ondeugdelijkheid van deze route.

Flitskrediet exit

De Ministers van Justitie en Finencien hebben een wets

Op dit moment vallen flitskredieten nog niet onder het financiële toezicht. Het wetsvoorstel stelt regels voor reclame-uitingen, verplicht een kredietwaardigheidtoets en eist transparante informatie vooraf over onder meer de jaarlijkse kosten.

Ook kan een lening binnen 14 dagen na het afsluiten zonder opgaaf van reden worden geannuleerd. Bij vervroegde aflossing mogen minder hoge boetes in rekening worden gebracht. Er mag niet meer met actietarieven worden geadverteerd. Consumenten kunnen bovendien eventuele schade verhalen op de handelaar. Verder wordt de beoordeling van de kredietwaardigheid aangescherpt.

Verder gaan flitskredieten ook vallen onder de maximumkredietvergoeding. Dit betekent dat er jaarlijks een maximaal vergoedingspercentage aan de consument mag worden gevraagd, op dit moment is dit 15%. Naast rente vallen ook alle andere kosten onder dit percentage.

Vindplaats: ministerie van Financien en Telegraaf

vrijdag 19 maart 2010

Persbericht NVVK - Beroep op schuldhulpverlening neemt toe

"In 2009 hadden meer mensen dan ooit schuldhulpverlening nodig. Waar er in 2008 nog 44.100 mensen een beroep op schuldhulpverlening deden, steeg dat aantal in 2009 naar 53.250. Dit is een toename van 21%. De economische crisis is hiervoor de voor de hand liggende aanleiding. Er worden echter niet alleen meer aanvragen om schuldhulpverlening ingediend, het duurt ook steeds langer voordat een concrete oplossing voor het schuldenprobleem gevonden is.

,,Schuldendossiers worden ingewikkelder”, stelt Ger Jaarsma, voorzitter van de NVVK. ,,Dat is terug te zien in de cijfers. De gemiddelde hoogte van het schuldbedrag per dossier is met 10% gestegen naar 33.700 euro, terwijl er gemiddeld 17 aparte schuldeisers per dossier aanwezig zijn. In 2008 waren dat er nog gemiddeld 15 per dossier. Dit maakt het werk voor de schulhulpverlener ingewikkelder, omdat er meer variabelen per dossier aanwezig zijn. Het is daarom weer een stukje moeilijker geworden om de financiële situatie van de klant stabiel te krijgen. Gevolg daarvan is, dat dat langer duurt.”

,In 2009 zijn we geconfronteerd met een explosieve groei van aanvragen en dat heeft ons voor problemen gesteld. De leden van de NVVK hebben gebruik kunnen maken van de extra middelen die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar zijn gesteld om de wachtlijsten voor een groot deel weg te werken. Die middelen zijn gebruikt om nieuwe schuldhulpverleners aan te nemen en op te leiden. Maar dat betekent niet dat alle problemen opgelost zijn. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een klant met een hypotheekschuld en een onverkoopbaar huis? Dat los je niet zo gemakkelijk op. Maar we zijn hard bezig om concrete oplossingen te vinden voor deze problematiek. Ik heb er daarom alle vertrouwen in dat we in 2010 opnieuw meer klanten dan voorheen met een concrete oplossing voor hun schulden van dienst kunnen zijn.”

donderdag 18 maart 2010

Een nieuwe lente, een nieuw schuldhulpgeluid!

In de zich inmiddels gedurende vele jaren voltrekkende dialoog met Nadja Jungmann over schuldhulpverlening in Nederland bespreken wij vaak onze gedeelde zorg over de looptijd per dossier in het minnelijk traject die leidt tot meerwerk, vermijdbare uitval van debiteuren, en frustratie bij schuldeisers, debiteuren en hulpververlening. Effect van de lange looptijd zijn aanzienlijke meerkosten, die in een tijd waarin iedere cent drie keer zal moeten worden omgedraaid, zoveel mogelijk moeten worden bestreden om schuldhulpverlening betaalbaar  te houden.

Al pratend kwamen wij in een aantal gesprekken tot een nieuw compact model van schuldhulpverlening dat vermoedelijk niet in alle gevallen toepasselijk zal blijken maar in een aantal gevallen zal kunnen leiden tot verkorting van de looptijd en verhoging van de slagingskans en niet te vergeten aanzienlijke besparing op de kosten van de dienstverlening.

De hoofdlijnen van het nieuwe model zijn als volgt:
- er vindt een zeer zorgvuldige intake plaats door een ervaren schuldhulpverlener:
- op basis daarvan wordt de aflossingscapaciteit geschat inclusief reparatie via inkomensondersteunende maatregelen (huur- of zorgtoeslag); ter reparatie worden direct aanvragen daartoe ingediend;
- het totaal van de schulden wordt begroot op basis van de door de debiteur aangeleverde informatie;
- op basis de geschatte capaciteit en het geschatte totaal van de crediteuren wordt direct een aanbod gedaan dat erin voorziet dat de gemeente tegen betaling van het aanbod de vordering koopt voor de nominale waarde;
- de debiteur cedeert van zijn inkomen aan de gemeente de afloscapaciteit (boven het vrij te laten bedrag) als terugbetaling aan de gemeente van de door de gemeente aan crediteuren in het kader van de schuldsanering aan crediteuren uitbetaalde bedragen;
- de gemeente en de debiteur komen overeen dat de gemeente het verschil tussen de nominale vordering en het aan crediteuren bij de koop van de vorderingen betaalde bedrag kwijtscheldt aan het einde van het schuldhulpverleningstraject waarbij het quorum dus in stand blijft als er toch nog een crediteur opdoemt of een bekende crediteur niet meewerkt waarna zo nodig ook een vordering tot gedwongen medewerking ex artikel 287a Fw of in kort geding kan worden gedaan.

Een crediteur die op het idee komt gedurende het traject voor te dringen door beslag te leggen heeft daarvan geen voordeel meer omdat de cessie van het inkomen aan de gemeente voor het beslag gaat.

De gemeente loopt risico dat het bod wellicht wat te hoog is uitgevallen,waartegenover staat dat het bod ook wel eens wat te laag zal uitvallen en bovendien wordt bespaard op de kosten van de hulpverlening. Wordt de schuldhulp verleend door een kredietbank dan kan worden overwogen de gemeente worden gevraagd een borgstelling af te geven voor het krediet, zoals dat nu ook wel gebeurt in het kader van sanering van schulden oude stijl in de vorm van een saneringskrediet. Crediteuren krijgen direct hun geld en de debiteur heeft voortaan nog maar 1 schuldeiser over, zijnde de gemeente als herfinancier.

Debiteuren, crediteuren en gemeente hebben het voordeel dat er snel zaken kunnen worden gedaan en geld op de plank komt. De uitval door demotivatie zal verminderen, schuldeisers hebben eerder hun geld en het traject is voor de gemeente goedkoper en korter.

Het instrument van de looncessie, dat ik zoals lezers weten ten zeerste afwijs als betaalmiddel aan een individuele voordringende schuldeiser (zoals roofridder DSB) wordt hier gebruikt in het kader van afbetaling van een krediet dat strekt tot sanering van alle schulden. De gemeente verliest geen speelruimte ten opzichte van schuldeisers, die niet meewerken, het quorum blijft in stand en per effectum is de debiteur beschermd tegen de schuldeisers die het aanbod niet aanvaarden, tegen wie zo nodig en met inachtneming van de daarvoor geldende regels juridische instrumenten tot medewerking kunnen worden ingezet.

Het instrument zal uiteraard verder moeten worden gedetailleerd en er moet worden nagedacht over het type debiteur, voor wie het instrument geschikt is. De praktijk is ook daarvoor de beste leerschool. Wij zijn daarom zeer verheugd dat de heer Jan Tingen, directeur van de Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe, bereid is het model bij zijn bank te gaan gebruiken in het kader van een pilot die uiteraard zo kritisch mogelijk zal worden gemonitored en geevalueerd om te zien of het model werkt en hoe het kan worden verbeterd.

Naar analogie van de actie van R.K. Bloggers hebben Nadja Jungmann en ik afgesproken ons idee nagenoeg gelijktijdig te lanceren. Haar column vindt U op sociaaltotaal.nl onder DEZE LINK.

woensdag 17 maart 2010

Kwaliteitsnormen gerechtsdeurwaarders goedgekeurd

"Öp haar laatste dag in functie heeft Staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit goedgekeurd. Met deze normering introduceert de beroepsorganisatie een nieuwe standaard voor de kwaliteit van de dienstverlening en het voeren van een goede bedrijfsvoering door deurwaarders. Naar verwachting treedt de nieuwe verordening in juni in werking.

De Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit komt voort uit een richtlijn die eind vorig jaar werd vastgesteld door de ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders KBvG. Het is een samenhangende set van bepalingen die integraal van toepassing is op iedere in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarder, ongeacht de omvang van de organisatie of het dienstenpakket. De kwaliteitsnormen hebben betrekking op de toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening, bekeken vanuit vier invalshoeken:
(1) integriteit,
(2) professionaliteit,
(3) commerciële kwaliteit en
(4) continuïteit van de onderneming.

De KBvG is een zogenaamde PBO, een door de overheid ingestelde publiekrechtelijke beroepsorganisatie waar iedere gerechtsdeurwaarder in Nederland verplicht lid van is. Ze is daarmee verantwoordelijk voor de goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid van gerechtsdeurwaarders en kan regulerend optreden op het eigen beleidsterrein.

Volgens KBvG-directeur Karen Weisfelt biedt het nieuwe kwaliteitskader deurwaarderskantoren veel houvast bij het inrichten van de eigen dienstverlening. “De gerechtsdeurwaarder is weliswaar ondernemer, maar in de eerste plaats openbaar ambtenaar. Die positie maakt dat zijn professioneel handelen steeds onder een vergrootglas ligt. Deze Verordening is een goed referentiekader om tot de juiste beslissingen in de dagelijkse beroepspraktijk te komen.”

De KBvG normen zijn uitgewerkt in meerdere best practices, opgenomen in het Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit. Deze splitsing maakt het mogelijk nieuwe inzichten snel in regelgeving te verwerken, zonder dat de basis als geformuleerd in de normen hoeft te worden aangepast".

Persbericht KBvG

Steeds meer loonbeslagen bij werknemers

RTL heeft een item over de stijging van het aantal loonbeslagen bij werknemers.

Volgens RTL is sprake van een verdubbeling. RTL verwijst daarbij naar een artikel in het AD waarin wordt gesteld dat  "geschat wordt dat ongeveer 1 op de 25 werkenden zoveel schulden heeft dat hij via de deurwaarder moet afbetalen".

Op de website van het AD heb ik het artikel waarnaar verwezen wordt niet kunnen vinden.

maandag 15 maart 2010

Draai koppelverkoop lening en verzekering terug!

NRC-columniste Erica Verdegaal gaat in op het verschijnsel dat onder meer bij DSB grootschalig sprake was, de koppelverkoop van leningen en verzekeringen:

"Zalm kende de Wck. In 1998 beantwoordde hij er Kamervragen over in verband met aandelenlease. In 2003 waarschuwde de AFM voor verboden koppelverkoop. Datzelfde jaar bevestigde de toenmalige minister van Financiën Hoogervorst (op Kamervragen) dat koppelverkoop bij kredieten clandestien was. De voormalige minister Bos deed dat nog eens in 2008.


Gelukkig is verboden koppelverkoop niet rechtsgeldig: u kunt eisen dat de deal wordt teruggedraaid! In zo’n geval krijgt u de investering in het gekoppelde product retour plus alle op het krediet betaalde rente, soms verhoogd met de wettelijke vertragingsrente. Vaak betekent dit dat u uw leenbank niet langer geld schuldig bent. Men moet u andersom nog geld betalen!

 www.koppelverkoopmetleningen.nl helpt C&G haar leden (jaarlijks 23 euro) voor eenmalig 25 euro om transacties met verboden koppelverkoop terug te draaien. U krijgt voorbeeldbrieven, juridisch advies en doet mee aan een collectieve actie tegen koppelverkopende leenbanken. Succes is niet verzekerd. Maar wie beroofd is, kan de dief toch niet vrijuit laten gaan?"

Aanhouding verzoek toelating Wsnp na aanvraag faillissement na wettelijke termijn alleen wegens bijzondere omstandigheden

"Ter zitting heeft mr. Brandt verzocht om aanhouding van de zaak teneinde een regeling te kunnen treffen althans teneinde een verzoek tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) te kunnen indienen. Terzake dit laatste is gesteld dat de eerste stappen (aanmelding bij de gemeente) daartoe zijn gezet maar dat het nog wel een zes- tot achttal weken kan duren alvorens een verzoekschrift met bijlagen kan worden ingediend. Als bewijs is een aanmeldingsformulier d.d. 28 december 2009 overgelegd.

Vast staat dat verweerder bekend is met de gang van zaken rondom het indienen van een verzoek tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, immers hij heeft eerder een dergelijk verzoek ingediend welke op 10 april 2009 is afgewezen op grond van artikel 288 tweede lid, sub d van de Faillissementswet. Vast staat eveneens dat verweerder bij brief d.d. 10 december 2009 is gewezen op de mogelijkheid van binnen veertien dagen na verzending een verzoekschrift als bedoeld in artikel 284 van de Faillissementswet in te dienen.

Verweerder heeft géén verzoekschrift ingediend doch ter zitting slechts aangekondigd stappen te hebben gezet in die richting. Aldus vindt de regeling van artikel 3a van de Faillissementswet (met als doel opschorting van de behandeling van de faillissementsaanvragen) geen toepassing. Weliswaar is het onder omstandigheden denkbaar dat alsnog terzake een termijn wordt gegund om een verzoekschrift in te dienen (Hof 's-Gravenhage 27 maart 2007, NJF 07, 249) doch van deze omstandigheden is niet gebleken, integendeel, verweerder moet genoegzaam geacht worden bekend te zijn geweest met de gang van zaken.

De rechtbank ziet derhalve geen aanleiding het verzoek tot aanhouding te honoreren".

Ook deze uitspraak van de Rechtbank 's-Gravenhage van 12 januari 2010, gepubliceerd op 10 maart 2010, is weer een aansporing voor de schuldhulpverlening om snel te handelen, zeker als een faillissementsverzoek voorligt. Als de Wsnp-kaart te laat wordt gespeeld, kan deze niet meer in het spel worden gebracht.

Divosa: 1 type uitkering langdurig werklozen

Divosa bepleit dat er één type regeling komt voor de circa 600 duizend kansarme werklozen. Uitgangspunt wordt dat langduriger werklozen en jonggehandicapten hun uitkering zoveel mogelijk zelf gaan verdienen door te werken. De uitkering moet een aanvulling daarop worden tot het minimumloon. Dit kan snel een besparing van minimaal een half miljard euro per jaar opleveren.

Daarmee zouden de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Jonggehandicapten (Wajong) komen te vervallen.Het plan heeft brede steun van onder meer CNV, VNO-NCW en VNG.

Vindplaats: Volkskrant

Ik had in wandelgangen al begrepen dat dit ook een van de plannen is waarop door de ambtelijke werkgroepen die zich bezighouden met bezuinigingen wordt gestudeerd.

Telecomcontract voor 24 maanden toch opzegbaar

Op de mega LinkedIn Groep Schuldhulpverlening had ik een boeiend contact over de vraag of een telecom contract voor de duur van 24 maanden eerder opgezegd mag worden door de consument zonder dat er schadevergoeding behoeft te worden betaald:

"Artikel 10 lid 2 van de algemene voorwaarden voorziet kennelijk in een verbod tot tussentijdse opzegging door de klant van de in dit geval voor 24 maanden  aangegane overeenkomst. Dit verbod dient als onredelijk bezwarend (artikel 6.237k van het Burgerlijk Wetboek, grijze lijst, rechtsvermoeden niet ontkracht) te worden aangemerkt. Dat betekent dat [gedaagde] te allen tijde mocht opzeggen, zij het met inachtneming van een redelijke termijn. T-Mobile mocht dus niet rekenen op het uitdienen van het voor 24 maanden aangegane contract, zodat de overeengekomen duur daarvan ook niet als verantwoorde grondslag kan dienen bij  het bepalen van de vervangende schadevergoeding'.

De rechter vindt in dit geval vervolgens een opzegtermijn van drie maanden 'redelijk'.

 Zie Kantonrechter Haarlem  26 juni 2008, LJN: BD6190

Voor alle zekerheid wijs ik erop dat niet zeker is dat andere Kantonrechters op deze vraag op dezelfde wijze zullen beslissen. Een relevante in dit geval niet genoemde factor kan zijn dat bij aangaan van het contract ook een telefoon is verstrekt waarvan de aankoopprijs is verwerkt in het termijnbedrag van het abonnement.

Schuldhulpverleners doen er goed aan in voorkomende gevallen niettemin zo nodig een copie van deze uitspraak te laten zien.

vrijdag 12 maart 2010

Quick Scan wachttijden schuldhulpverlening voor 1 april 2010 beschikbaar

"Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd naar de wachttijden voor de gemeentelijke schuldhulpverlening. De resultaten van deze quick scan zullen voor 1 april 2010 aan de Kamer worden gestuurd. Het is voor de motivatie van de schuldenaar – en daarmee voor de effectiviteit van de schuldhulpverlening – van belang dat de periode tussen het moment van de eerste hulpvraag en het moment waarop de gemeente aan een oplossing gaat werken zo kort mogelijk is. Dat is ook de reden dat in het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening, zoals dat op 21 januari 2010 bij de Tweede Kamer is ingediend de wachttijd is gemaximeerd op 4 weken, of ingeval van bedreigende schulden zelfs op 3 werkdagen. Een belangrijk deel van de extra middelen die in vervolg op het aanvullende beleidsakkoord voor schuldhulpverlening beschikbaar is gekomen, is mede bedoeld om deze beperking van de wacht- en  doorlooptijden mogelijk te maken".

Uit de zeer interessante antwoorden van de staatssecretaris op de vragen van Tweede Kamerlid Mevrouw S. Karabulut,  die recent zijn gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer.

donderdag 11 maart 2010

Meer achtergrond-informatie over vergoeding schuldhulpverlening minnelijk traject

Dr. I.P. van Rossen (Modus Vivendi) schreef eerder een artikel over de problematiek van de vergoeding van schuldhulpverlening in het minnelijk traject, dat is verschenen in de gratis digitale nieuwsbrief van Modus Vivendi.

Ik citeer om te beginnen zijn conclusie:

"Bij gelijktijdig van kracht zijn van de in 2007 door de Raad voorgenomen aanpassing van enerzijds de AMvB's “Besluit salaris bewindvoerder” en “Besluit subsidie bewindvoerder” en anderzijds de AMvB art. 48 lid 1 sub d Wck, waarin het aanwijzen van (rechts-) personen tot uitvoeren van schuldbemiddeling tegen betaling is geregeld, zal een voor de schuldenaar kosten-neutrale en voor het minnelijk traject versterkende werking ten opzichte van de WSNP ontstaan".

Voordracht awards voor projecten schuldhulpverlening

Dit jaar bestaat de mogelijkheid om een schuldhulpverleningsproject voor te dragen voor toekening van een "award schuldhulpverlening". Het doel hiervan is om méér kennis te delen en de uitwisseling tussen schuldhulpverleners te bevorderen.

Categorieën:
1. Persoonlijke aanpak: projecten waarbij op een persoonlijke, doch effectieve wijze (schuld)hulp wordt verleend
2. Effectiviteit: projecten die uitblinken doordat ze leiden tot een hoog aantal gerealiseerde schuldregelingen
3. Integrale samenwerking: inspirerende voorbeelden van heldere communicatie en afspraken met ketenpartners
4. Financiering: projecten die op een innovatieve en vernieuwende manier bronnen van financiering aanboren in de schuldhulpverlening.

De voorgedragen projecten worden op de website van het congres geplaatst en door bezoekers van de website beoordeeld. Vervolgens zal een aantal projecten genomineerd worden en zal een jury tijdens het congres vier projecten uitkiezen in elke categorie. Leden van de jury zijn: Wethouder Saskia Bolten (Delft), John Wisseborn (KBvG), Erica Schruer (Observatrix) en Nadja Jungmann

Wie een project wil voordragen kan dat doen door het onderstaande formulier in te vullen en retour te sturen:
https://fd8.formdesk.com/elseviercongressen/besteschuldhulpverleningsproject2010

Centiq "Zonder cash ben je nergens"

"De campagne ‘Zonder cash ben je nergens’ is een logisch vervolg op eerder onderzoek van Wijzer in geldzaken, waaruit bleek dat veel jongeren moeite hebben om met hun geld om te gaan. Tweederde vindt dat moeilijk, terwijl een derde van de jongeren zelfs een risicovol uitgavenpatroon heeft en daardoor in financiële problemen terecht kan komen.

Startthema is: mobiel bellen  Mobiele telefonie is voor jongeren een belangrijke financiële valkuil. Uit een enquête onder 1700 jongeren van 12 tot 19 jaar blijkt dat bijna de helft van de jongeren regelmatig over het beschikbare belbudget heengaat. Slechts 27 procent van de jongeren heeft de kosten in de hand. 15 procent heeft geen idee hoeveel per maand aan mobiel bellen wordt uitgegeven".

Gratis geldboek voor ondernemers verkrijgbaar

Vandaag is een geactualiseerde uitgave van het Geldboek voor ondernemers uitgekomen. Het kan gratis worden gedownload op http://www.nibud.nl/ en gratis besteld worden op http://www.ez.nl/.

Het Geldboek richt zich op startende, ‘kleinere’ ondernemers: eenmanszaken, freelancers, zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel) en VOF’s (Vennootschap onder firma). Maar ook ondernemers die al lange tijd actief zijn in hun bedrijf, kunnen in het boek interessante informatie vinden. Veel leesplezier en zegt het voort!

Zie ook: http://www.nibud.nl/inkomsten/inkomen-uit-werk/voor-jezelf-beginnen.html

dinsdag 9 maart 2010

AMvB over schuldbemiddeling tegen betaling in aantocht

"Op grond van de Wet op het Consumentenkrediet (WCK) is het aanbieden van schuldbemiddeling tegen een vergoeding verboden.

Van dit verbod zijn uitgezonderd gemeentelijke kredietbanken en bepaalde gereguleerde beroepen als advocaten en notarissen. Het verbod van de artikelen 47 en 48 van de WCK is niet van toepassing op budgetbeheer of bewindvoering. Dat betekent dat in beginsel voor die dienstverlening wél een vergoeding gevraagd mag worden.

Overigens kunnen mensen met een minimuminkomen onder voorwaarden in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor kosten van budgetbeheer of bewindvoering.

Het kabinet heeft (II, 2007–2008, 24 515, nr. 119) het voornemen kenbaar gemaakt om het mogelijk te maken dat partijen onder voorwaarden schuldbemiddeling tegen een gemaximeerde vergoeding aanbieden. Randvoorwaarden hiervoor zijn een verplichting om schuldbemiddeling alleen aan te bieden in combinatie met budgetbeheer (om de slagingskans van de schuldhulp te vergroten), de eis dat de vergoeding niet ten laste mag komen van het leefgeld van de schuldenaar, en dat geen vergoeding mag worden gevraagd of geaccepteerd indien geen schuldregeling tot stand is gekomen. 

De verwachting is dat nog dit jaar een AMvB inwerking kan treden waarin dit wordt geregeld".

Uit de zeer interessante antwoorden van de staatssecretaris op de vragen van Tweede Kamerlid Mevrouw S. Karabulut. die recent zijn gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer. Ik kom hier nog op terug.

maandag 8 maart 2010

Meer over de "eigen kracht-conferentie" vanuit de LinkedIn-Groep

Een deelnemer van de LinkedIn Groep schrijft naar aanleiding van het vorige bericht:

"Ik heb even verder gezocht op het thema en er deze film over gezien (ongeveer 25 minuten):


De gedachte achter de methode: "mensen helpen elkaar te helpen" vind ik erg mooi. Zou interessant zijn om te proberen in de praktijk, wellicht ook in kerkelijke diakonie".

"Eigen kracht-conferentie" als model voor schuldhulp inzetbaar?

Trouw heeft een interessant artikel over de "eigen kracht conferentie" als model voor hulpverlening in jeugdzorg.

Een Eigen Kracht-conferentie (EKC), naar voorbeeld van de in Nieuw-Zeeland ontwikkelde ’Family Group Conference’, wordt steeds vaker ingezet in de jeugdhulpverlening. In een conferentie wordt samen met familie, vrienden en andere bekenden een plan gemaakt om een situatie te verbeteren of een probleem op te lossen. In Nederland zijn er 3000 van deze bijeenkomsten gehouden. Met succes, blijkt uit onderzoek (zie kader). Bij gezinnen met kinderen die onder toezicht staan, werkt een Eigen Kracht-conferentie (EKC) minstens zo goed als reguliere hulpverlening, ook op langer termijn. De positieve veranderingen laten zich bovendien eerder zien na een EKC.

Een op de vijf aanmeldingen voor een Eigen Kracht-conferentie is afkomstig van familie en netwerk. Tachtig procent van de zaken uit het plan regelt het netwerk zelf, twintig procent doet de hulpverlening. Het merendeel van de plannen draait om zorgen over opvoeding en wonen, maar ook om financiën, arbeid en zorg. Meestal staat het kind centraal. Een groot deel (80 procent) van het netwerk werkt daadwerkelijk mee aan de invoering van de plannen. Na drie maanden blijkt 40 procent van de plannen te zijn uitgevoerd en is de helft gedeeltelijk uitgevoerd. Gemiddeld bestaat een conferentie uit 14 mensen en bevat een plan 18 afspraken.

Binnen het concept van de eigen kracht conferentie past ook uitstekend het "buddie-werk" dat ook aangestuurd zou kunnen worden van uit caritasinstellingen. De schuldhulp kan zich dan beperken tot de hulpverlening in engere zin met name in het contact met crediteuren. Het uitvalpercentage zal vermoedelijk af kunnen nemen als het netwerk de client helpt op de been te blijven.

Nadja Jungmann ging verleden week al in op de modellen die in jeugdzorg worden gebruikt om wachtlijstproblematiek te beperken. Zie  "Schuldhulp. Doorbraak in de wachttijden".

donderdag 4 maart 2010

"Gemeenteraad aan zet bij schuldhulp" - wetsontwerp niet "controversieel"

Nadja Jungmann schreef al weer een column in de reeks over het wetsontwerp gemeentelijke schuldhulpverlening voor gemeente.nu:

"De Tweede Kamer heeft deze week besloten dat het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening niet controversieel is en dat zij dus doorgaat met de parlementaire behandeling. In de praktijk zal de aanloop naar de verkiezingen wellicht wel tot enige vertraging leiden, maar gezien het politieke draagvlak dat er is, ligt invoering in de loop van dit jaar zeker in de verwachting.


Voor beleidsmedewerkers schuldhulpverlening en andere beleidsverantwoordelijken betekent dit dat het zinvol is om de komende tijd werk te maken van het opstellen van het beleidsplan dat de wet als verplichting voorschrijft. Om precies te zijn is in het wetsvoorstel opgenomen dat de gemeenteraad een plan vaststelt dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening in de eigen gemeente".

woensdag 3 maart 2010

"Schuldhulp: doorbraak in de wachttijden"

Nadja Jungmann schreef weer een column in de reekst voor gemeente.nu:

"Een veel gehoorde reactie in het veld van de schuldhulpverlening luidt dat men de stapel dossiers die nu nog voor de voordeur ligt over de drempel heen tilt en achter de voordeur neerlegt. Ten aanzien van de doorlooptijden wordt immers alleen voorgeschreven dat de gemeente inzicht biedt in de weken die nodig zijn om resultaat te bereiken. - Waarbij niet is uitgewerkt of dat resultaat dan een oplossing is in de zin van een schuldregeling of een anders soort, financiële, oplossing of dat bijvoorbeeld een aanbod van een percentagevoorstel ook als een resultaat beschouwd mag worden -.

In de huidige context ga ik er vanuit dat veel gemeenten met wachtlijsten in ieder geval in eerste instantie het eerste gesprek naar voren zullen schuiven en daarmee hun ‘wachttijden’ oplossen. Vanuit de problematiek van de schuldenaar en de crediteuren is dit natuurlijk helemaal geen oplossing. Uit diverse onderzoeken weten we dat de bereidheid van crediteuren om mee te werken aan een oplossing afneemt als ze (te) lang niet weten waar ze aan toe zijn en dat schuldenaren vaker uitvallen als de tijd verstrijkt".

"De jeugdzorg is een voorbeeld van een veld dat mogelijk interessant is voor de schuldhulpverlening. Uit onmacht over de taaiheid van de wachttijden en de constatering dat meer geld niet zonder meer de oplossing biedt, is er in de jeugdzorg een methode uitgewerkt om op een innovatieve manier de wachttijden aan te pakken. En met succes! In verschillende projecten namen wachttijden af met tientallen percentages".

Vindplaats: gemeente.nu

dinsdag 2 maart 2010

"Aantal schuldsaneringen neemt weer toe"

Het CBS heeft gisteren een persbericht uitgegeven met cijfers toelating Wsnp (die we op maandbasis kunnen volgen op de website van het Bureau Wsnp).

"Het aantal uitgesproken schuldsaneringen was in het vierde kwartaal van vorig jaar 19 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar. Ook in het derde kwartaal van 2009 lag het aantal uitspraken hoger. Dat was voor het eerst sinds het einde van 2007".

Provinciale verschillen zijn sterk: "Opvallend is de sterke toename van 54 procent in de provincie Friesland. In 2009 zijn hier 433 wettelijke schuldsaneringen uitgesproken, tegen 281 in 2008. Nog nooit zijn er in deze provincie zoveel schuldsaneringen van start gegaan. Ook in Groningen en Noord-Holland nam het aantal uitspraken fors toe". Vraag rijst in hoeverre plaatselijk beleid hiervoor een verklaring vormt.

Het slagingspercentage neemt wat toe. "Een van de doelen van de wettelijke schuldsanering is dat de schuldenaar na afloop van het traject weer schuldenvrij is. In 2009 is het aandeel schuldsaneringen dat is beëindigd met een schone lei, net als in de voorgaande jaren gestegen. In totaal zijn 13 duizend zaken in 2009 beëindigd waarvan meer dan drie kwart met een schone lei. Daarbij valt op dat personen met schulden uit een eenmanszaak iets vaker een schone lei kregen dan overige schuldenaren". Vermoedelijk zal het slagingspercentage nog wel wat stijgen, omdat sinds 1 januari 2008 het toelatingsbeleid ook wettelijk is aangescherpt.

Januari 2010 lag ongeveer 5% hoger dan januari 2009, zie overzicht.

maandag 1 maart 2010

Meer nieuws over Nationaal Platform Schuldpreventie en Schuldhulp (NCPS)

De nieuwsbrief van Modus Vivendi heeft meer nieuws over het Nationaal Platform Schuldpreventie en Schuldhulp (NCPS).

"De ambitie van het platform is om een landelijk werkend buddy-systeem gestalte te geven. Doelstelling daarvan is om daar waar personen geconfronteerd worden met schuldenproblematiek een (goed getrainde) buddy te geven die op enig moment in het hele traject van de schuldproblematiek support kunnen geven waar dat nodig is en waar de professional niet altijd nodig is of kan zijn".

In de nieuwsbrief staat trouwens in de reeks interviews een aardig gesprek met een debiteurenechtpaar dat met schuldhulpverlening, familie en vrienden weer orde op zaken heeft gesteld en licht ziet aan het einde van de tunnel.

Niet in Wsnp zonder minnelijk traject

Rechtbank Almelo 24 november 2009, LJN BL5427:

"Uit het verzoekschrift opgesteld door de Stadsbank Oost Nederland conform artikel 285 Faillissementswet (Fw.) blijkt dat er geen minnelijk traject is gestart door de Stadsbank Oost Nederland.

Ter zitting heeft de advocaat daaromtrent verklaard dat hijzelf de schulden heeft geïnventariseerd en daarbij van een aantal schuldeisers reeds heeft begrepen dat zij niet zullen instemmen met minder dan 100%.

Een minnelijke regeling dient te worden getoetst door een onafhankelijke en deskundige partij. Een advocaat kan gezien zijn positie in een zaak als de onderhavige niet als onafhankelijk worden beschouwd. Daar komt bij dat verzoeker door mr. Skála niet eens een minnelijke regeling heeft aangeboden, doch slechts op basis van de inventarisatie van de schulden heeft geconcludeerd dat een minnelijke regeling niet mogelijk zou zijn.

Bij het ontbreken van een met redenen omklede verklaring als vereist in artikel 285 lid 1 onderdeel f Fw. dient [X] niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn verzoek".

Gratis belastingadvies voor minima in Huizen

"De SGP Huizen stelt voor dat de gemeente Huizen uit de bijzondere bijstand een belastingadviseur aanstelt om Huizers met een laag inkomen gratis te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte.

'Uit ervaringen elders in het land blijkt dit veel voordeel voor minima op te leveren. Dankzij de teruggave van de belasting hebben al veel mensen hun schulden (gedeeltelijk) kunnen afbetalen. Naast de inkomstenbelasting wordt ook naar andere heffingskortingen en toeslagen gekeken waar de burger recht op heeft'', aldus Rob Bource van de SGP.

De adviseur is bedoeld voor AOW-ers, werknemers, uitkeringsgerechtigden en zelfstandige ondernemers (zzp'ers) met een laag inkomen".

Vermoedelijk is hierbij ook gedacht aan de gemeente Delft waar op die manier in korte tijd voor 1000 EURO 558.000 aan teruggaven en toeslagen werden gerealiseerd.