maandag 27 december 2010

Concurrente crediteuren (opnieuw) benadeeld door beperking woonmobiliteit sociale woningbouw

"Vanaf 1 januari moeten woningcorporaties 90 procent van de woningen met een huur tot 647 euro per maand verhuren aan huishoudens met een inkomen van maximaal 33.614 euro. De overige 10 procent mogen ze verhuren aan mensen met hogere inkomens. De regels gelden alleen voor nieuwe huurders.

Waarom is dit?
De nieuwe regels kwamen tot stand onder druk van de Europese Commissie i. Corporaties krijgen namelijk staatssteun en de commissie vindt dat dat alleen kan als dit ten goede komt aan sociaal zwakkeren. Als ook mensen met een hoger inkomen een corporatiewoning kunnen krijgen, zou er sprake zijn van oneerlijke concurrentie met andere partijen op de woningmarkt.

Is iedereen er blij mee?
Nee, veel woningcorporaties zijn niet blij met de nieuwe regels. Hun belangrijkste bezwaar is dat veel gezinnen tussen wal en schip zullen vallen. Mensen met een iets hoger inkomen dan 33.614 euro kunnen geen sociale huurwoning meer krijgen, maar verdienen te weinig voor een koopwoning of een huurwoning in de particuliere sector".

Zie europa.nu

Voor de debiteuren in een problematische schuldsituatie betekent dit dat het moeilijker wordt de tering naar de nering te zetten door besparing op de huurkosten. Onbeoogd effect van deze Europese maatregel is dus (opnieuw) dat concurrente crediteren minder zullen ontvangen dan zonder deze maatregel het geval zou zijn geweest.

Onduidelijkheid over bezuiniging schuldhulp gemeente Zwolle

"De SP wil van wethouder van As nog voor het einde van het jaar informatie hoe de bezuinigingen op de schuldhulpverlening van € 200.000 worden ingevuld. De partij stelde deze vraag ook al tijdens de begrotingsbehandeling in november. De wethouder gaf aan dat we niet in paniek hoeven te raken, maar moest het antwoord op de vraag schuldig blijven. Ambtelijke navraag van de SP leert nu dat de informatie pas in januari 2011 wordt aangeboden, terwijl de bezuinigingen per 1 januari 2011 ingaan.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius (een oude bekende!, met hartelijke groet es): ‘Of ik in paniek raak, laat ik niet door de wethouder dicteren. De wethouder lijkt de grip op de schuldhulpverlening volkomen kwijt. Dat blijkt ook wel uit het feit dat zijn ambtenaren navraag bij de SP deden waar deze bezuiniging te vinden was in de begroting. Ik raak eerder in paniek van een wethouder die zijn eigen begroting niet kent.’ De SP wil weten hoe er wordt bezuinigd op de schuldhulpverlening. Volgens de partij mag het niet ten kosten gaan van de hulp aan mensen met financiële problemen. Naast deze twee ton bezuiniging op de schuldhulpverlening wordt er ook nog € 17.000 bezuinigd op de thuisadministratie.

De SP maakt zich ernstige zorgen over de groei van de wachtlijst en is bang dat de uitvoering van dit belangrijke werk in gevaar komt. Juist in crisistijd is het aantal mensen dat een beroep moet doen op deze instellen aan het groeien".

Vindplaats: Weblog Zwolle (12 december 2010)

"Vraagtekens bij werkwijze Stadsbank Oost Nederland"

"Gemeentebelangen Twenterand stelt vraagtekens bij de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland.

De partij krijgt steeds vaker klachten van inwoners die schuldhulp krijgen van de stadsbank. Vice-fractievoorzitter Paters stelt dat eenvoudige hulp op zich wel goed gaat, maar dat het fout gaat als crisisinterventie wordt toegepast. Dan zou de stadsbank alle verantwoordelijkheid bij de cliënt neerleggen. En dat is ongewenst vindt Paters, want mensen schuldhulpverlening vragen kunnen die eigen verantwoordelijkheid vaak niet aan. Ze zouden juist meer begeleiding moeten krijgen. Gemeentebelangen Twenterand heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de werkwijze van Stadsbank Oost Nederland".

Vindplaats: RTV Oost

Naschrift: schuldhulpverlening is geen wondermiddel. Het is van belang op micro niveau direct (ook schriftelijk!)  duidelijk te maken aan de debiteur voor welke producten hij in aanmerking komt en wat hij kan verwachten.

Op macro-niveau zou veel meer aandacht moeten worden gevraagd voor de enorme verstoring van het level playing field die is veroorzaakt door de wetgever, die deinend op golven van populistische verontwaardiging een aantal voorrangsregels ten gunste van bepaalde schuldeisers heeft ingevoerd waardoor het steeds moeilijker wordt schulden te regelen en "pappen en nathouden" steeds vaker het maximaal haalbare wordt.

Monitor betalingsachterstanden verschenen

Uit de monitor betalingsachterstanden:

" Nederland (blijkt) in 2010 26,7% (ruim 1,89 miljoen) van alle huishoudens minimaal een van de onderscheiden typen betalingsachterstanden te hebben (gehad). In 2009 ging het om 24,8% van alle huishoudens. In 2008 betrof dit percentage 27,0% van alle huishoudens (ruim 1,9 miljoen huishoudens). Zowel in 2010, 2009 als in 2008 zijn de huishoudens die slechts af en toe rood staan niet meegenomen in deze telling"

"Uit de tabel komt naar voren dat alle onderscheiden vormen van betalingsachterstanden in de Monitor 2010 ten opzichte van de Monitor 2009 zijn toegenomen. Ook ten opzichte van 2008 is er in 2010 een toename te zien bij de achterstallige rekeningen, kredietverschaffing en leningen, en creditcardgerelateeerde achterstanden".

"De achterstallige rekeningen zijn in 2010 behoorlijk toegenomen ten opzichte van 2009 (711.000, 10% in 2010, tegenover 485.000, 6,8% in 2009). In 2008 was dit 8,3%. De belangrijkste stijging van de achterstallige rekeningen ten opzichte van 2009 is gelegen in de terugbetalingen aan de belastingdienst".

"In 2010 is het aantal huishoudens met één tot en met vier betalingsachterstanden ten opzichte van de Monitor uit 2009 en 2008 gestegen. Het aantal huishoudens met 5 betalingsachterstanden is ten opzichte van 2009 gestegen en gelijk aan het percentage in 2008. In 2010 is er voor het eerst sprake van huishoudens met 8 betalingsachterstanden (0,1%, 5.000 huishoudens)".

"Het aantal huishoudens met een krediet of lening is in de Monitor 2010 met 23% toegenomen ten opzichte van de Monitor 2009. Deze toename geldt voor alle onderscheiden vormen, maar is het grootst bij de doorlopende kredieten of prsoonlijke leningen (25%)".

"Het aantal huishoudens met afbetalingsregelingen is in 2010 ten opzichte van de Monitor 2009 toegenomen van 2,2% naar 2,6% van het totale aantal huishoudens. In 2010 waren deze huishoudens verantwoordelijk voor ruim 200.000 afbetalingsregelingen en in 2009 voor 168.000. De belangrijkste toename is zichtbaar bij bruin- en/of witgoed en verbouwing"

"Het aantal huishoudens dat nooit en af en toe rood staat, is licht afgenomen ten opzichte van de Monitor 2009. Het aantal huishoudens dat regelmatig of vaak rood staat, is licht toegenomen. Het gemiddelde maximumbedrag waarvoor wordt roodgestaan, is voor de huishoudens die vaak rood staan behoorlijk toegenomen ten opzichte van de Monitor 2009: van € 1.280 naar € 2.600"

"Er kan worden opgemerkt dat in de Monitor 2010 naar voren is gekomen dat niet-westerse allochtonen vaker te maken hebben met alle onderscheiden vormen van betalingsachterstanden dan westerse allochtonen en autochtonen"

Enkele opmerkingen op voorhand in de aanloop naar de jaarbeschouwing over het onderdeel schuldenproblematiek:
1. Geconstateerd kan worden dat het aantal mensen met betalingsachterstanden toeneemt.
2. De toeloop op de schuldhulpverlening zal mitsdien ook stijgen.
3. Tegelijkertijd ziet de schuldhulpverlening zich geconfronteerd met bezuinigingen.
4.Hebben politiek en bestuur genoeg van verhalen waarom niet.
5.Neemt het aantal voordringende crediteuren steeds verder toe.
6. Wordt aan hulp zoekende debiteuren onvoldoende duidelijkheid gegeven wat zij wel en niet mogen verwachten.
7. Betreden andere partijen het veld die zich gaan richten op de debiteuren zoals de artikel 48 lid 1 Wck partijen maar ook de crediteuren en hun gemachtigden, die wel de professionaliteit hebben die de branche niet opbrengt, vergelijk het drama van de certificering dat zeker achteraf beschouwd door Szw nooit aan de per definitie verdeelde ketenpartners met tegenstrijdige belangen (crediteuren, debiteuren, gemeentelijke schuldhulpverlening, kredietbanken, particuliere schuldhulpverlening, Divosa, Vng, bureau Wsnp) overgelaten had mogen worden, bekroond met de keuze voor de NEN die geen verstand heeft van dienstverlening als schuldhulp waarna een alleen tegen betaling verkrijgbaar gedrocht van een norm is opgesteld met het accent op de administratieve component en de inkomsten voor de certificeringsbranche.

vrijdag 24 december 2010

Een beschermingsbewindvoerder? Nu even niet.

"Zoals ik u tijdens het gesprek al heb voorgehouden, moet ik ermee rekening houden dat u zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift door het bezit van het geld niet aan de gemeente op te geven. Als de gemeente er achter komt, zal zij de sedert 1984 verleende bijstand bruto (dat wil zeggen inclusief de afgedragen belastingen en premies) van u terugvorderen. Daarnaast staat u waarschijnlijk strafvervolging te wachten. Ook van de fiscus kunt u een fikse claim verwachten: de belasting die u had moeten betalen verhoogd met een boete. Ook voor de belastingontduiking kunt u een strafvervolging verwachten.

Verder heb ik u voorgehouden dat een bewindvoerder de plicht heeft om een vermogen op legale wijze te beheren. Van een bewindvoerder kan niet worden verlangd dat hij in strijd met de voor zijn functie vereiste integriteit handelt en wettelijke regels overtreedt, zoals u tot dus ver heeft gedaan. Dat houdt in dat een bewindvoerder de gemeente en de fiscus zal moeten inlichten. Daardoor zal de façade die u nu al 26 jaar heeft volgehouden, instorten. 

Al met al ben ik van mening dat u de indruk heeft gewekt dat u in staat bent zelf uw financiën te regelen en voor zover dat niet het geval zou zijn, dat u gekozen heeft voor een leefwijze, die een bewindvoerder uit ethisch oogpunt niet voor u in stand kan houden. Hoe dan ook, ik kan onder deze omstandigheden geen beschermingsbewind over uw vermogen in stellen. Beschermingsbewind is niet bedoeld om wetsovertredingen toe te dekken".

Zie Rechtbank Arnhem Sector Kanton 1 november 2010, LJN BO6554

Leger des Heils gaat schuldhulpverlening Emmen helpen

"Het Leger des Heils gaat helpen bij de ‘schuldhulpverlening’ in de gemeente Emmen. In haar Service Centrum aan de Van Schaikweg in Emmen komt het leger des Heils veelvuldig in aanraking met mensen met financiële problemen. 'In de preventieve sfeer zouden we voor hen veel kunnen betekenen’, zegt Majoor Sjaak van Hese.

Om de vrijwilligers te bekwamen heeft Het Leger des Heils trainingsbureau ‘Hemenborg’ uit Stadskanaal een training laten ontwikkelen In totaal namen eind november daaraan deel. Op 9 december is er een vervolgcursus. Deelnemers krijgen handreikingen om hun cliënten zo goed mogelijk te helpen bij financiële problemen’.

Van Hese zegt niet de rol van de gemeente Emmen te willen overnemen. ‘Wij begeleiden de mensen tot aan het loket van de gemeentelijke schuldhulp".
 
Vindplaats (met ontbrekend aantal in tweede alinea): Emmen nu

donderdag 23 december 2010

Strafonderzoek naar beschermingsbewindvoerder

De Limburger meldt dat opnieuw een strafonderzoek is geopend naar een beschermingsbewindvoerder die wordt verdacht van oplichting en verrijking ten laste van de personen wier vermogen hij verondersteld wordt te beschermen, zie link

Ook aangeboden hulp bij de aanvraag en het in ontvangst nemen van pgb's is een inmiddels beruchte bron voor verrijking voor mensen van niet deugen ten laste van mensen in gezondheidsproblemen die daardoor niet alleen in problemen geraken door verarming maar ook door de daarop volgende admministratieve perikelen omdat het pgb had moeten worden gadministreerd en eventueel fiscale afdrachten hadden moeten plaats vinden.

Dat het wettelijk systeem geen waarborgen heeft om personen in problemen tegen malversaties door degenen die daar misbruik van maken, te beschermen is niet goed. De gedachte dat certificering een oplossing is, is naief en tekenend voor een tijdsbeeld met een terugtredende overheid en branchepartijen die de gelegenheid krijgen daarmee hun voordeel te doen.

17 mei 2011 Masterclass “Meerderjarigenbewind"

"Modus Vivendi Wettelijk Traject BV organiseert in samenwerking met mijn kantoor op 17 mei 2011 in Utrecht een masterclass over de vereisten waaronder een organisatie professioneel beschermingsbewind kan uitvoeren. De opzet van deze masterclass is dat vanaf 15:00 uur tot 19:00 uur een viertal sprekers ingaat op de benodigde expertise voor opzet en uitvoering van professioneel beschermingsbewind. De sprekers hebben binnen hun vakgebied bijzondere expertise op het juridisch kennisgebied beschermingsbewind èn op het kennisgebied administratieve organisatie van professioneel Boek 1-beschermingsbewind.

Professioneel beschermingsbewind is een activiteit die voorziet in een maatschappelijk nut en invulling geeft aan een gevoelde noodzaak de werkzaamheden controleerbaar en verifieerbaar uit te voeren. Sinds de wettelijke introductie van het beschermingsbewind is, na een aanvankelijk bescheiden start, de hoeveelheid verzochte en uitgesproken beschikkingen explosief gestegen. Ontwikkelingen in de maatschappij, waarbij netwerken van familiaire opvang niet meer zo vanzelfsprekend zijn als voorheen, leidde daarmee ook tot de behoefte aan professionele bewindvoerders. Aftastend zijn daarbij normen van professioneel en deskundige expertise gezocht en (vaak) gevonden. Niettemin bestaat een behoefte aan verdere professionalisering van degenen die, anders dan directe familie, deze werkzaamheden uitvoeren.

Sprekers:

Dr. I.P. Van Rossen, Bewindvoerder WSNP, directeur Stichting Modus Vivendi
mr. K. Blankman, Universitair docent, Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam
mr. G..H. Lankhorst, Beleidsadviseur Directie Rechtsbestel Ministerie van Justitie
mr. M. Boender-Radder, Advocaat te ‘s-Gravenhage, Duijnstee van der Wilk advocaten; Personen en familie-recht
mr. H.D.L.M. Schruer, advocaat te Rotterdam"

Voor meer inlichtingen, zie deze link

woensdag 22 december 2010

Eigen bijdrage schuldhulpverlening gemeente Noordwijk

De gemeenteraad van Noordwijk heeft een voorstel aangenomen dat er in voorziet dat mensen die een beroep op schudhulpverlening doen EURO 50,00 per maand moeten gaan betalen.

Ik citeer het ietwat merkwaardige bericht uit het Witte Weekblad:

"De gemeenteraad heeft een voorstel aangenomen waarin mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening, voortaan een eigen bijdrage van maximaal 50 euro per maand gaan betalen. Als zij een schuldhulpverleningstraject van drie jaar afmaken, wordt de restschuld inclusief de eigen bijdrage kwijtgescholden.

Volgens wethouder Gerben van Duin (Puur Noordwijk) is het niet de bedoeling om het de mensen lastiger te maken, maar moet de regel mensen stimuleren het hele schuldsaneringstraject af te maken. Tegelijkertijd is zij ook bedoeld om mensen mee te laten betalen aan de hulpverlening. Opmerkelijk is dat mensen die hun schuld binnen drie jaar aflossen, hun eigen bijdrage niet terug kunnen krijgen".

In 2009 is ook in de Bollenstreek gesproken over een eigen bijdrage schuldhulpverlening, zie link

Kredietbanken rekenen als regel ook een eigen bijdrage.

Hoe zijn der ervaringen van partijen in het  veld met dit verschijnsel? Ik lees het graag op via de Linkedin Groep.

Het is voor debiteuren en crediteuren van belang dat duidelijkheid wordt gegeven over de kosten die in rekening worden gebracht voor de schuldhulp, ook omdat alleen dan een goede vergelijking kan worden gemaakt tussen het aanbod in het minnelijk en in het wettelijk traject.

Misschien zou in het kader van het shv-flankerend beleid hiervoor een "rekentool" kunnen worden ontwikkeld uit de aanzienlijke bedragen die nu beschikbaar komen om de schuldhulpverlening  te faciliteren?

Prof Huls: “Schuldhulp als gemeentelijke taak is uitgewerkt”

Dr. I.P. van Rossen van Modus Vivendi had een prikkelend interview met Prof Mr. N. Huls over het veld van de schuldhulpverlening anno 2010:

Ik citeer een kleine passage:

"Met het huidige voorliggende wetsvoorstel heeft de lobby dit wetsvoorstel op de agenda gekregen. In een decentrale eenheidsstaat die Nederland is, is het de NVVK toch maar gelukt om gemeenten verplicht te krijgen, zo is in ieder geval het wetsvoorstel, om schuldhulpverlening aan te bieden, een nieuwe taak. Daar heb ik bewondering voor. Toch lees je nu al dat er te weinig geld is en er zitten geen dwangmiddelen in. Ik krijg er dan ook geen rooie oortjes van. Zonder moratorium heeft dit wetsvoorstel eigenlijk geen zin. Ik was voorstander van een moratorium, maar nu blijkt dat de branche zelf niet in staat is een koppeling aan kwaliteitseisen en certificering voor elkaar te krijgen, zie je het gebrek aan professionele organisatie die deze wet zou moeten dragen. Inmiddels heeft het departement van Justitie het moratorium ook afgewezen. Het blijft een prestatie dat ze zover zijn gekomen, maar als vervolgens geen geld gegeven wordt dan, zo is mijn inschatting, zal VNG uiteindelijk ook zeggen:”Trek het voorstel maar weer in”. Maar goed, het is ook politiek. Er is nu een rechts kabinet en het zou even goed kunnen zijn dat minister Kamp gewoon doorgaat met dit voorstel omdat hij, zonder enige moeite, een sociaal gezicht kan tonen. Maar analytisch bekeken zal ook deze wet de dalende trend niet keren".

In de nieuwsbrief van Modus Vivendi werden eerder dit jaar al  tevergeefsboeiende discussies opgeworpen, waarmee de branche haar voordeel zou kunnen doen en zou kunnen pogen slagvaardig om te gaan met hot items, zoals:
Modus Vivendi: "Schuldhulpverlening heeft behoefte aan zelfkritiek en een vernieuwende houding"
"Wsnp-bewindvoerder betreedt het minnelijk traject"
"Het minnelijk traject is voorbij haar houdbaarheidsdatum"

Deze drie artikelen herlezende waren de arresten van de Hoge Raad van 5 november 2010 niet geheel onverwacht, zie link

Wat vindt de ketenpartners hiervan - of hullen zij zich in stilzwijgen zoals de modale Nederlandse bisschop zou doen?  Ook al steekt een struisvogel zijn kop in het zand, het maatschappelijk leven gaat verder en dan kun je maar beter je rol opeisen in het debat in het publiek domein.

"Spijt is goed"

Ger Jaarsma is back in town en schreef een mooie column in De Telegraaf over mensen die achteraf vaak spijt blijken te hebben over eerder aangegane leningen.

"Er is niets mis met het aangaan van een lening voor bijvoorbeeld een nieuw gebruiksgoed. Maar voordat u gaat lenen, moet u eerst eens nadenken of u niet kunt sparen voor datgene wat u voor de lening wilt kopen.

Als u dan besluit te gaan lenen, neem dan een persoonlijke lening. Neem geen doorlopend krediet of een roodstand op uw rekening. Een doorlopend krediet of een roodstand kost veel meer rente en u blijft lenen. En denk na over het bedrag. Zorg dat u later geen spijt krijgt van de hoogte van de lening".

Breaking: kostenveroordeling 287a Fw voor gemeente Tilburg

De Rechtbank Breda heeft bij vonnis van 15 december 2010 een onterecht weigerachtige schuldeiser (McFactor B.V.) veroordeeld een bedrag ad EURO 188,87 aan de gemeente Tilburg te voldoen als bijdrage in de vergoeding gemoeid met de procedure tot gedwongen medewerking ex artikel 287a Fw. Mijn hartelijke gelukwensen voor de schuldhulp-medewerkers van de gemeente Tilburg.

Zie deze link Het vonnis kan het best worden gelezen via de download-optie waarbij zonder registratie met enkele woorden ter verificatie de volledige tekst zichtbaar wordt als pdf bestand. Achter het vonnis zit de berekening van de kosten.

Bij vonnis van 21 oktober 2010 kende de Rechtbank Zutphen aan de gemeente Deventer een vergoeding toe van EURO 600,00 zie link

Ik schreef hierover eerder: In de praktijk kunnen schuldhulpverleners deze uitspraak gebruiken als precedent en aan de Rechtbnank laten zien bij een verzoek de weigeraar in de kosten te veroordelen. Daarmee is niet gezegd dat de Rechtbank in kwestie deze uitspraak volgt. Ook is te overwegen de uitspraak mee te sturen met een brief aan de weigeraar. Deurwaarders die het te veel moeite vinden om te reageren hebben dan een probleem in relatie met hun opdrachtgever en zullen wellicht ook zelf de kosten voor hun rekening moeten nemen.

Wie meer van deze uitspraken heeft, verzoek ik dringend die aan mij te zenden opdat ik die kan plaatsen; hoe meer voorbeelden er zijn, hoe vaker rechters daarmee rekening zullen houden en hoe vaker crediteuren daardoor eerder zullen meewerken.

Zie ook "Als er twee schaapjes over de dam zijn, moeten er meer volgen"

maandag 20 december 2010

CDA pleit voor handhaving BKR-registratie telecomschulden

"Telecombedrijven moeten klanten met schulden blijven melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat vindt CDA-kamerlid Mirjam Sterk. Ze bracht dit punt op tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken.
Eerder dit jaar kondigde de telecombranche aan gsm-klanten met een betalingsachterstand vanaf volgend jaar niet meer bij het BKR te registeren, omdat mensen door een relatief kleine telefoonschuld jaren later nog problemen krijgen bij het afsluiten van een lening of hypotheek voor een huis. âMaar dat is natuurlijk geen oplossing. Het gaat hierbij veelal om jongeren die zich al jong in de schulden werken. Een paar honderd euro lijkt misschien niet een hele grote schuld, maar voor een scholier zonder vast inkomen, is het dat wel. Als dit voortaan niet meer geregistreerd wordt, verliezen we ook grip op het probleemâ, zegt Sterk. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat mensen straks geen huis kunnen kopen doordat ze achtervolgd worden door een relatief kleine schuld uit het verleden. Daarom vroeg Sterk de staatssecretaris om in gesprek te gaan met de telecombranche en het BKR. âHet moet toch mogelijk zijn om afbetaalde schulden sneller uit de registratie van het BKR te laten verdwijnen? Of bijvoorbeeld een drempelwaarde voor registratie af te spreken? Het is te belangrijk om dit te laten schieten, want uit onderzoek blijkt dat jongeren met een telefoonschuld twaalf keer meer risico lopen op financiële problemen later', aldus Sterk".

Vindplaats: Nieuwsbank

vrijdag 17 december 2010

"Aan de keukentafel"

"De vrijwilligersorganisatie Budgetcoach Breda gaat per 1 januari op in het Instituut Maatschappelijk Welzijn. Dat betekent dat de veertig budgetcoaches die de organisatie de afgelopen drie jaar heeft opgeleid, officieel deel gaan uitmaken van de lokale schuldhulpverlening. Het Tilburgse onderzoeksbureau PON heeft inmiddels het evaluatierapport Aan de Keukentafel opgesteld, waaruit blijkt dat de doorgaans laaggeschoolde cliënten duidelijk baat hebben bij de hulp van de budgetcoaches".

Zie BN De Stem

Deze ontwikkeling is interessant in het licht van het feit dat in het kader van de uitvoering van de motie Ortega nu veel vrijwilligers worden opgeleid die wellicht te zijner tijd op dezelfde wijze locaal kunnen instromen als vrijwilliger, maar ingekaderd in de gemeentelijek structuur.

Akte van onherroepelijke volmacht hypotheek

"Bijna tweederde leners heeft spijt van hoogte lening"

"Bijna de helft van de mensen met een lening ervaart de lening als een last en ruim zestig procent had liever minder geleend. Dit zijn vooral mensen die de voorbereiding niet zo nauw hebben genomen en zich niet goed hebben laten informeren over de rente, aflossing en voorwaarden van de lening. Zij moeten maandelijks meer afbetalen dan zij vooraf hadden gedacht. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting naar het leengedrag in Nederland. Het Nibud constateert dat er duidelijk twee type mensen zijn; mensen die alleen bij hoge uitzondering lenen en mensen die lenen zien als een vrij logische manier om spullen aan te schaffen. Ook blijkt dat mannen over het algemeen makkelijker over lenen denken dan vrouwen"

"Zo’n 460.000 huishoudens in Nederland (6,5% van alle huishoudens) hebben een persoonlijke lening of een doorlopend krediet van gemiddeld € 11.400. Uit cijfers van BKR blijkt dat ruim 10% van de mensen met 3 leencontracten moeite heeft met het afbetalen van die leningen. Uit het Nibud Leenonderzoek blijkt daarnaast dat 72% van de mensen die meer dan 1 lening hebben, de lening als last ervaart.

Het Nibud komt tot de conclusie in dit onderzoek dat de voorlichting richting de groep leners op andere manier moet worden gebracht. Er moet meer rekening worden gehouden met het feit dat mensen van te voren vooral bezig zijn met de korte termijn vreugde van de aanschaf van een product en weinig oog hebben voor de nadelen van een lening. Het Nibud zou het liefst zien dat iedereen die van plan is een lening af te sluiten de Risicometer Lenen invult. Kredietverstrekkers zouden ook meer op deze tool kunnen wijzen. De gratis internettool geeft direct inzicht of de lening in het budget past zodat de consument bewust kan kiezen of hij de maandelijkse aflossing kan en wil betalen".

Zie persbericht NIBUD

woensdag 15 december 2010

Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening aangemeld voor behandeling door Tweede Kamer

Blijkens de website van de Tweede Kamer is de wet Gemeentelijke schuldhulpverlening aangemeld om plenair te worden behandeld door de Tweede Kamer. Zie link naar indicatief overzicht.

Gespannen zien wij uit naar eventuele wijzigingen die door de Minister van SZW worden aangebracht in het ontwerp.

zaterdag 11 december 2010

Voordrachten Nadja Jungmann op congres Kerckebosch 09-12-1010

Voordracht 1: Praktische implicaties wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Voordracht 2: De toekomst is nu

Door familie-omstandigheden heb ik het congres tot mijn spijt niet kunnen meemaken en geen workshop kunnen geven, ergo geen link.

woensdag 8 december 2010

Voorbeeld schuldpreventie jongeren

Crediteuren aan de schandpaal - 1

Aangezien "naming and blaming" een techniek is die blijkt te werken om misstanden te corrigeren, zal met ingang van volgende week een reeks bijdragen worden gestart, gewijd aan grote institutionele crediteuren (en hun professionele incassospecialisten) die zich in het kader van schuldenproblematiek anders gedragen dan van hen in redelijkheid mag worden verwacht waardoor schuldhulpverleners en andere partijen in het veld van de schuldenproblematiek worden genoodzaakt tot nodeloos extra werk.

De drie eerste kandidaten zijn Evides, de (curatoren van de) DSB en Intrum Justitia.

Lezers worden van harte uitgenodigd gedocumenteerde bijdragen in te zenden. Vanaf vandaag wordt op de Linkedin Groep Observatrix een discussie geopend over deze kwestie onder de titel "Crediteuren aan de schandpaal", zie link.

vrijdag 3 december 2010

Website Mr. Arthur Bletterman

Arthur Bletterman, al bekend van Linkedin, om zijn goede analyses van Wsnp-jurisprudentie is een nieuwe website begonnen:  http://www.helpdeskshv.com/ Veel succes gewenst!

Het is verheugend dat het juridisch discours over schuldenproblematiek en beschermingsbewind door steeds meer deskundige opinies wordt verrijkt.

Verzoek tot ontslag curatoren DSB (praktisch) kansloos

"De Vereniging Cliënten van Financiële Instellingen (VCFI) heeft een verzoek ingediend om de curatoren te vervangen die het faillissement van het bankenconcern DSB afwikkelen.

De VCFI wil vervanging van de curatoren omdat deze volgens de organisatie door hun handelswijze grote schade zouden hebben aangericht bij voormalige klanten van DSB. Het gaat daarbij om oud-DSB-klanten die gebruikmaken van hun wettelijk recht om hun schadevordering op DSB geheel of gedeeltelijk met hun maandelijkse termijnen te verrekenen.

De curatoren zien dit als een vorm van wanbetaling en melden dit bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). De voormalige DSB-klanten kunnen als gevolg van een BKR-notering bijvoorbeeld geen leningen meer afsluiten bij andere financiële instellingen".

Zie Telegraaf

Mijn prognose is dat deze zaak zeer weinig kans maakt; dit zijn gespecialiseerde curatoren die zich hebben ingewerkt in een gegigantisch en weerbarstig dossier. Discussie is vermoedelijk denkbaar of BKR-registratie in individuele gevallen op zijn plaats is, maar die moet worden gevoerd op de juiste wijze en dat is in dialoog met de curatoren en vervolgens met de Rechtbank krachtens artikel 69 Fw.

Empathie van curatoren met debiteuren behoort tot de uitzonderingen. Dat is begrijpelijk want daarvoor zijn zij niet benoemd. Enige empathie van de curatoren van de DSB met debiteuren werd ongetwijfeld bevorderd toen zij daarin een reden ontdekten om de activa niet direct te (kunnen) verkopen en nog jaren aan het dossier te kunnen werken. Waarneembare actie van de curatoren in dit vlak is volgens mij nog niet waarneembaar, ook al gonst het van geruchten.

Dat registratie bij de BKR in zijn algemeenheid onjuist is betwijfel ik. Ook al had een krediet niet verstrekt mogen worden dan nog gaat de debiteuren niet in alle gevallen vrij uit. Maatwerk met ontwikkeling van richtlijnen door de rechrer (zoals bijvoorbeeld in de Dexia-zaken) verdient hier de voorkeur en de daarmee gemoeide kosten zijn peanuts in vergelijking met de maatschappelijke schade veroorzaakt door Scheringa c.s.. die zelfs uit zijn deconfiture munt weet te slaan.

Over de DSB-bank heb ik zeer vele malen op dit weblog geschreven, zie deze link.

donderdag 2 december 2010

Bestuursrechtelijke premie en beslagvrije voet

Andre Moerman heeft op schuldinfo een degelijk artikel over de gevolgen van de bestuursrechtelijke premie en de beslagvrije voet dat iedere schuldhulpverlener uit zijn hoofd zou moeten leren om debiteuren te beschermen tegen deurwaarders die bij het leggen van beslag namens andere schuldeisers verkeerde voorlichting geven om maandelijks nog iets te kunnen incasseren voor hun opdrachtgever waarvan het gevolg is dat de debiteur soms letterlijk onvoldoende te eten heeft. Let erop en doe er wat aan door het te melden bijvoorbeekd bij de KBvG.

Meelezende Kamerleden, is het geen tijd voor Kamervragen over dit onderwerp?

Ik voel overigens ook  mee met de andere schuldeisers die slachtoffer worden van de kortzichtigheid van de wetgever om de zorgverzekeraar op te waarderen tot een absoluut feitelijk en preferente schuldeiser bij wet in formele zin.

Ook bij het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening van verleden week heb ik gewaarschuwd voor het ontstaan van een onderklasse voor wie geen hoop meer rest om (met hun gezin) nog ooit maatschappelijk te kunnen participeren aangezien iedere extra verdiende cent direct moet worden afgedragen. Het getuigt opnieuw van kortzichtigheid niet te beseffen dat het bestaan van een dergelijke onderklasse niet alleen immoraal is maar ook een groot politiek risico voor de stabiliteit van de Nl samenleving als geheel.

Zijn dubbele intakekosten bij overdracht beschermingsbewind redelijk?

Taco Schaafsma is op de Linkedin Groep meerderjarigenbewind een discussie gestart over de interessante vraag: "Bij overdracht van beschermingsbewinddossiers tussen 2 BPBI aangesloten bewindvoerders worden de intakekosten vaak volledig opnieuw in rekening gebracht. Is dit wel terecht?"

Mijn (eerste) reactie is als volgt: "Dat lijkt mij niet wanneer de eerste bewindvoerder een professionele overdracht pleegt. Is de reden voor de overdracht gelegen in het gebrek aan kwaliteit van de eerste bewindvoerder dan zou die de kosten moeten dragen van de tweede intake, aangezien deze kosten vermijdbare schade zijn veroorzaakt door de eerste bewindvoerder".

Hoort, zegt het voort en doe mee!

Concurrentie tussen Hulp & Recht en Cie Deetman?

Volgende week komt een tussenrapportage van de Commissie Deetman. Zie RTL Om redenen van transparantie zou gewenst zijn dat deze ook is voorzien van een opgave van de kosten tot heden. Of is transparantie een uitgangspunt, dat je aan anderen voorschrijft maar zelf niet praktiseert? Het collectevee moet betalen en zijn mond houden: "to pray, pay and obey".

Om de concurrentie voor te zijn heeft Hulp & Recht daarom gisteren een persbericht de wereld ingeslingerd, waaruit blijkt dat de afspraak om de kosten van de Cie Deetman 50/50 te verdelen tussen de R.K. kerkprovincie en de KNR onredelijk en dom is. Seksueel misbruik is namelijk zwaar overwegend gepleegd door regulieren

In mijn lange reeks artikelen "Aan de vooravond van een historische vergissing", waarin ik heb gewezen op de nadelen van het klakkeloos gevolgde dictaat van Deetman, heb ik ook hiervoor gewaarschuwd in artikel nummer 1: "Terug naar de financiën; laten om te beginnen de qua ledental als regel kwijnende leden van de KNR, die niet zelden niet alleen publieke haarden van ketterij zijn geweest maar inmiddels kennelijk ook van verzwegen viespeukerij, en die bulken van het pensioengeld en de opbrengst van liquidatie van onroerend goed, alle kosten voorschieten (zoals zij eens de AMB met graagte financierden en in de lucht hielden) waarna op basis van nacalculatie pro rata parte aan de hand van de bewezen gevallen kan worden uitgemaakt of en zo ja hoeveel individuele bisdommen daaraan nog zouden moeten meedragen. De commissie dient in ieder geval de kosten te ramen en op gesloten budget te worden gezet om te voorkomen dat de R.K. Kerk van Nederland verwordt tot een onbeperkte derde geldstroom onder meer voor de universiteiten en andere instellingen waar leden van de commissie werkzaam zijn (en voor de leden van de commissie zelf)".

De voorzitter van de conferentie heeft ook in dit opzicht de regulieren een dienst bewezen. Dat is geen wonder want hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in de eerste plaats salesiaan is en daarna pas bisschop van Rotterdam. Rome kon dit allemaal lezen en deed niets. Er zou met prioriteit A1 een beleidsdocument moeten verschijnen met de volgende titel: How to dump bad bishops Dat gebeurt niet aangezien, zoals mijn biechtvader Mgr. Vreeburg zaliger gedachtenis, mij vele, vele maken heeft gezegd: "Er zijn in de RK Kerk ongeveer 4000 bisschoppen en 80% deugt niet. In Nederland ligt het percentage hoger".

Wie zich afvraagt op welke verheffende wijze de problematiek bij onze zuiderburen tot voor kort werd aangepakt, leze dit artikel. Danneels was een stijlicoon van hetzelfde type als Van Luyn.

woensdag 1 december 2010

Met de groeten uit de Linkedin Groep Observatrix

Zie link

Schuldhulp in Emmen - Maakt U zich geen zorgen want het gaat overal slecht?

"De afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente Emmen kan en moet anders gaan werken. Maar de situatie is ook weer niet zodanig dat deze wezenlijk afwijkt van het landelijk beeld.

Dat constateren de onderzoekers Nadja Jungmann en Rolf Sterk in een zogenoemde quick scan naar het reilen en zeilen van de Schuldhulp in Emmen. De gemeentelijke afdeling kwam onder vuur te liggen nadat in juni van dit jaar de fracties van Drentse Ouderen Partij en Wakker Emmen met voorbeelden van dramatische gevallen van begeleiding kwamen.

De gemeentelijke afdeling, laat vooral steken vallen op het gebied van communicatie. Wethouder Henk Jumelet kondigde dinsdagavond tijdens de raadscommissie direct aan met enkele verbeterpunten te komen. Prioriteit krijgt het aanvullen van de dossiers met een plan van aanpak en een budgetplan".

Zie Dagblad van het Noorden

Wordt nu bedoeld dat de schuldhulpverlening overal niet goed is en dat het dus ook niet zo erg is dat het in Emmen ook niet goed gaat? Maakt U zich geen zorgen: U bent niet slechter dan de rest.

SHV Emmen moet beter

"De schuldhulpverlening in de gemeente Emmen moet verbeterd worden. Zo moet duidelijk op papier komen te staan wat mensen met schulden, schuldeisers en andere partijen als Sociale Zaken en welzijnsinstelling Sedna, mogen verwachten. Die conclusie trekken onderzoekers Rolf Sterk en Nadja Jungmann in een zogenaamde quick scan.
Vooral op het gebied van de communicatie moet het bij de gemeentelijke afdeling veel beter. De onderzoekers stellen dat de betrokken hulpverleners samen moeten optrekken in de behandeling van een dossier. Clienten moeten de wederzijdse afspraken kennen en zich daaraan houden. De politiek moet heldere doelstellingen formuleren, maar ook erkennen dat de gemeente niet altijd een oplossing kan bieden.

De kwaliteit van de gemeente Emmen op het gebied van de schuldhulpverlening wijkt niet echt af van het landelijke beeld, zo concluderen de onderzoekers".
 
Voor volledige bericht zie Emmen.nu

Nieuwe incasso-instrument: de huilende factuur

"Het Belgische onlineplatform voor freelancers, ikki.be, heeft een ludieke manier gevonden om het probleem van rondslingerende onbetaalde facturen te verhelpen: de huilende factuur. Een chip zorgt ervoor dat herinneringsfacturen echt beginnen te huilen als ze onbetaald achterblijven. Dat meldt het nieuwe onlineplatform voor freelancers en ondernemingen vandaag in een persbericht.

Elke freelancer die zich de komende weken registreert op ikki.be, krijgt thuis een 'huilpakket' toegestuurd. Daarin zitten 'huilstickers'. Als de freelancer met een onbetaalde factuur zit, kan hij een huilsticker op zijn herinneringsfactuur kleven. Die sticker bestaat uit een chip en een microfoon. Als de boekhouddienst die herinneringsfactuur uit de enveloppe haalt, dan start het mechanisme na zo'n 20 seconden en begint de factuur hartverscheurend te huilen.

Via digitale technologie kan de bestemmeling ook telefoon krijgen van de huilende factuur. Die herinnert aan het factuurnummer en de factuurdatum van de nog niet betaalde factuur in kwestie. Gelijktijdig wordt er ook een e-mail verzonden. In België wordt slechts één op de drie facturen tijdig betaald, aldus nog ikki.be"

Zie De Morgen

De arbeidsomstandigheden voor de schuldhulpverlening zouden er niet beter op worden wanneer iedere ingediende vordering gepaard ging met deze jammer-chip. De dekking voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moet hier even op worden nagelopen: wie weet is dadelijk het huilchip-syndroom (HCS) een beroepsziekte voor schuldhulpverleners.

20 jaar GKB Assen

"De Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB), waarvan het hoofdkantoor in Assen is gevestigd, viert haar 20-jarig jubileum. Opgericht in 1990 met zes medewerkers die voornamelijk kleine kredieten verstrekten, is het tegenwoordig een sociale bank met 130 medewerkers en een uitgebreid dienstenaanbod waaronder schuldhulpverlening, inkomensbeheer, sociale kredietverlening en schuldpreventie.

 In 1990 was de GKB, als onderdeel van de afdeling Financiën, gevestigd in het voormalige gemeentehuis van de gemeente Assen. De GKB bestond uit slechts zes medewerkers. Inmiddels heeft de GKB 130 medewerkers en een werkgebied van 23 gemeenten, verspreid over de vier provincies Drenthe, Groningen, Overijssel en Flevoland.

Waar de GKB in haar beginjaren voornamelijk kleine kredieten verstrekte voor bijvoorbeeld een kapotte wasmachine of een trouwerij, is zij anno 2010 uitgegroeid tot een sociale bank met een uitgebreid palet aan diensten waaronder schuldhulpverlening, inkomensbeheer, sociale kredietverlening en schuldpreventie".

Zie Assen.nu

maandag 29 november 2010

Door de bank genomen

"Banken lijken een nieuw middel te hebben gevonden om macht uit te oefenen over huizenbezitters met schulden. Het middel heeft een fraaie naam: akte onherroepelijke volmacht. Maar de gevolgen voor degene die zo'n akte tekent zijn niet zo fraai, zo is vanavond te zien in het tv-programma EenVandaag.

Iemand met schulden wil vaak zo snel mogelijk van zijn dure huis af en eventueel de schuldsanering, maar banken willen dat juist voorkomen omdat het huis als onderpand momenteel veel te weinig opbrengt.

Sommige banken hebben de schuldenaren daarom een akte laten ondertekenen waardoor de banken zelf kunnen bepalen wanneer ze het huis gaan verkopen. En omdat dat lang kan duren, lopen ondertussen de schulden voor de huizenbezitter op".

Vindplaats: AD

Zie ook eerder op dit weblog deze bijdrage.

"Ondernemers zijn eng" -voor de modale schuldhulpverlener

Steeds meer kleine ondernemers komen in de schulden terecht. In tegenstelling tot particulieren stuiten ze bij de schuldhulpverlening echter vaak op een dichte deur. ‘We moeten ons schamen dat er nog steeds niets is geregeld voor ondernemers die in zwaar financieel weer verkeren’, zegt Nadja Jungmann, lector Recht, schulden en invordering.

De overheid ziet burgers graag ondernemen en het beginnen van een eigen bedrijf is in Nederland dan ook erg gemakkelijk. De Kamer van Koophandel en de belastingdienst bieden alle mogelijkheden en service aan om een bedrijf te starten. Zelfs het UWV vraagt mensen in de WW of ze als zelfstandige aan de slag willen. Zo komen er elke maand zo’n 10 duizend zelfstandige ondernemers bij.

Tegelijk worden elke maand ook evenveel bedrijven weer opgeheven. Een derde tot de helft van de starters overleeft de beginjaren niet. Als gevolg van de economische crisis raken steeds meer ondernemers in de schulden. Er zijn minder opdrachten en banken geven vaak niet thuis als er een beroep wordt gedaan op aanvullende leningen. Ook op de schuldhulpverlening hoeven ondernemers in problemen vaak niet te rekenen".

"Er ligt een nieuwe wet klaar die de schuldhulpverlening moet verbeteren. Maar biedt die Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) ook een oplossing voor het probleem van de ondernemers?
Nee, zegt Jungmann. De Wgs is gericht op wettelijke termijnen en aangepaste toelatingseisen om een betere en snellere behandeling van de dossiers te bevorderen, gericht op natuurlijke personen. Dat is een hele vooruitgang, zegt Jungmann, maar de randvoorwaarden zijn nog steeds niet ingesteld op ondernemers en hun specifieke problematiek. Bovendien staat in het wetsvoorstel dat gemeenten pas hulp hoeven te bieden als mensen hun bedrijf hebben beëindigd. 

Vorige maand heeft de D66 een amendement ingediend om de wet zo aan te passen dat ook ondernemers voor het beëindigen van hun bedrijf een beroep op de wet kunnen doen. Jungmann juicht deze aanpassing toe, maar waarschuwt ook: ‘Hiermee zijn de gemeenten er nog niet. Het is zaak dat ondernemers als doelgroep een integrale plek krijgen in schuldpreventie en het schuldhulpverleningsbeleid.’ 
 
Zie Binnenlands Bestuur

vrijdag 26 november 2010

Vraag van het bureau Wsnp

"Beste allen,

Voor een onderzoek, uitgevoerd door Bureau Wsnp, naar de verbetering/optimalisering van bewindvoering Wsnp ben ik op zoek naar kandidaten voor verschillende focusgroepen.

Het gaat hierbij om schuldeisers, bewindvoerders, schuldenaren, schuldhulpverleners en de rechtbanken. UIteraard hebben wij bij Bureau Wsnp een korte lijn naar zowel bewindvoerders als rechtbanken. Dit geldt niet voor schuldeisers en schuldenaren. Daarom een verzoek aan de members van Schuldinfo.nl om mij te voorzien van namen, organisaties, platforms die ik kan benaderen voor dit onderzoek. Deze informatie mogen jullie sturen naar gamvandegrint@bureauwsnp.nl  

Alvast bedankt voor alle informatie die jullie kunnen geven.


Met vriendelijke groet,
Linda van de Grint,
stafmedewerker Bureau Wsnp".

Ervaringsdeskundige op terrein problematische schulden in de Tweede Kamer

Volgens bijgaand artikel in de Volkskrant is PVV-Tweede Kamerlid Lucassen ervaringsdeskundige op het terrein van schuldenproblematiek.

Het verkiezingsprogramma van de PVV getuigt niet van enige realiteitszin laat staan barmhartigheid ten aanzien van personen in problematische schudsituaties. Zie link

Misschien is het tijd ook in dit opzicht de spierballentaal te laten varen en te streven naar een evenwichtig beleid waarbij het geknakte riet niet (verder) wordt gebroken.

Ten aanzien van de screening van kandidaten zou Wilders eens met rectoren van seminaries moeten gaan praten aangezien ook daar, nadat er wel erg veel kaf onder het koren bleek te zitten (waarvan een gedeelte het zelfs tot de wijding bracht), inmiddels door schade en schande een degelijke screening lijkt te zijn ontwikkeld.

Intrum Justitia intimideert door naamsvermelding deurwaarderskantoren

Andre Moerman vraagt op de Linkedin Groep schuldinfo aandacht voor de praktijk van Intrum Justitia die dreigbrieven aan debiteuren (zie voorbeeld) zendt waarin wordt gedreigd met beslaglegging voordat de zaak aan de rechter is voorgelegd onder het wekken van de suggestie dat daartoe reeds deurwaarders met wie zou worden samengewerk zijn ingeschakeld.

Het lijkt mij dat de deurwaarders wier naam wordt vermeld er goed aan doen aan deze praktijk snel een einde te maken willen zij voorkomen hierop tuchtrechtelijk te worden aangesproken, zo nodig met een zetje van de KBvG.

De KBvG heeft aan de zogenaamde profit letter een zogenaamde bestuursregel gewijd, die in werking is getreden op 1 augustus 2010:  "De KBvG is van mening dat het ambt van gerechtsdeurwaarder en de voor hem geldende regels met zich meebrengen dat naast de verantwoordelijkheid voor inhoud en verzending de gerechtsdeurwaarder ook de verantwoordelijkheid dient te nemen voor de afhandeling.

Het is immers ongewenst als de gerechtsdeurwaarder met zijn officiële briefpapier de correspondentie opent, maar de afhandeling overlaat aan derden die niet aan dezelfde regels zijn gebonden als hijzelf. In dat kader dient de gerechtsdeurwaarder ook verantwoordelijk te zijn voor de opvolging van de reacties die op de gezonden profitletters worden ontvangen".
 
Schuldhulpverleners en anderen die in hun praktijk nog profitletters tegenkomen, doen er met het oog op de hygiene in het incassoverkeer goed aan deze brieven ter kennis van de KBvG te brengen. Het is verheugend dat op de Linkedin Groep Schuldinfo twee deurwaarders direct hebben laten weten dat ook zij deze praktijk niet juist achten. De deurwaarder heeft ondanks de financiele relatie met de oprachtgever een eigen publieke verantwoordelijkheid dat de incasso volgens de daarvoor geldende regels verloopt waarbij recht wordt gedaan aan alle betrokken belangen inclusief die van de debiteur. Uiteraard mag het streven gericht zijn op betaling  door de debiteur, maar dat betekent niet dat onwaarachtigheid en intimidatie zijn toegestaan. Dat  mag namelijk nooit en nergens!

Priester als verlengde arm van de deurwaarder

"Deurwaarders uit de streek van Leningrad, in het noordwesten van Rusland, schakelen orthodoxe priesters in om gescheiden mannen die geen alimentatiegeld betalen voor hun kinderen tot rede te brengen. Dat heeft een organisatie van deurwaarders donderdag gemeld.

De deurwaarders organiseren regelmatig bijeenkomsten waarop een film wordt vertoond over kinderen in nood en waarop de niet-betalers door een priester worden opgeroepen, hun achterstanden aan te zuiveren. De slechte betalers zijn vrij de bijeenkomsten al dan niet bij te wonen, maar doen ze dat niet, dan riskeren zij gerechtelijk vervolgd te worden".

Zie Metrotime

Zeker in een tijd van toenemend priesteroverschot zoals in Nederland (waar de overgebleven gelovigen (het collectevee) om  vele, voor anderen dan bisschoppen goed verklaarbare redenen in hoog tempo de Kerk verlaten) is dit op termijn een suggestie om te onthouden voor priesters die geen instelling bereid vinden in hun levensonderhoud te voorzien, aangezien hun toegevoegde waarde niet duidelijk is.

maandag 22 november 2010

Nadenkmoment aan het begin van de week

"Kees had zich aangemeld voor schuldhulpverlening, maar het bedrijf dat hiervoor door de gemeente is ingehuurd heeft de man niet geholpen. Hij zou moeten wachten tot de scheiding volledig is afgewikkeld. Dat kan alleen nog lang duren omdat de verblijfplaats van zijn ex-vrouw onbekend is".

"De kachel brandt weer bij Zierikzeeënaar Kees*. De man zat sinds juli zonder verwarming en warm water. Alle pogingen van hemzelf en van de te hulp geschoten buren om tot een betalingsregeling te komen liepen op niets uit.

Na een noodkreet vorige week in deze krant kwam de zaak in een stroomversnelling en heeft hij met Delta een goede regeling kunnen treffen. "Ik ben zo blij", zegt hij. "Gisteren zijn ze langs geweest en het is hier weer lekker warm."

Waarom werd er gewacht? Waarom scheidt Kees niet want dat kan ook als de verblijfplaats van de huwelijkspartner niet bekend is. Werd dit meegeteld als een opgelost dossier? Is het schuldhulpverlening iemand niet te helpen die in november geen energie heeft? Hangt dit samen met voorwaarden van openbare aanbesteding van schuldhulpverlening?

Zie PZC

vrijdag 19 november 2010

Nieuwe teksten wetsontwerp curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Op de website beschermingsbewind van Taco Schaafsma staan de teksten van het wetsontwerp en de memorie van  toelichting versie oktober 2010 van de Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen.

In het wetsvoorstel wordt verkwisting en het hebben van problematische schulden als grond voor beschermingsbewind toegevoegd. Ook komt er een register van personen voor wie beschermingsbewind geldt (zie artikel 431 BW).

Commentaar wordt gaarne ingewacht bij de Linkedin Groep Beschermingsbewind.

Druk op minnelijk traject shv steeds groter; tijd voor een radicale cultuuromslag

De linkedingroep Schuldinfo heeft een interessante verwijzing naar een artikel op creditexpo.nl over de bronheffing die zinds kort geldt bij de incasso van premie-achterstanden zorgverzekeringen (gratis registratie is vereist om het artikel te kunnen lezen).

Ik haal enkele interessante citaten aan van deurwaarder Michel van Leeuwen, bestuurslid KbvG:

"Van Leeuwen (Flanderijn): ,,Het is zeker zo dat andere schuldeisers gedupeerd worden door de nieuwe wet, zeker als de schuldenaar een uitkering heeft. We horen steeds vaker van bijvoorbeeld woningbouwcorporaties dat zij ook wel zo'n preferentie willen. De redenering is dan dat een dak boven je hoofd net zo belangrijk is als verzekerd zijn tegen ziektekosten. Bovendien zijn het niet alleen de zorgverzekeraars die ‘voorrang' krijgen, maar ook de belastingdienst, die steeds meer mogelijkheden voor zichzelf creëert om vorderingen te innen. Op die manier krijgen concurrente schuldeisers, zoals telecombedrijven, MKB'ers, tandartsen en verhuurders, steeds minder ruimte om hun vorderingen te incasseren. Hierdoor zullen dit soort schuldeisers steeds minder bereid zijn aan een schuldhulpverleningstraject mee te werken."

De verstoring van het level paying field van de schuldeisers heeft belangrijke gevolgen voor met name het minnelijk traject schuldhulpverlening. Theoretisch zingt ook de zorgverzekeraar een toontje lager vanaf het moment dat schuldhulpverlening wordt gestart maar daar staan voor de schuldhulpverlening  kwalitatieve eisen en termijnen tegenover, waarover het debat ook niet is uitgekristalliseerd en de (alleen tegen betaling verkrijgbare) certificering is geworden tot een zo goed als dode letter en achterhaald achterhoedegevecht: gebleken is dat SZW deze kwestie niet aan de branche had moeten toevertrouwen en nu is het momentum gepasseerd aangezien gemeenten niet bereid zijn de met certificering gemoeide kosten en de daarmee gepaard gaande hyperdetaillering van de werkprocessen te dragen.

Ook het geduld van ons hoogste rechtscollege over deze kwestie is inmiddels op: de sleutels van de deur naar de Wsnp worden voortaan ook toevertrouwd aan de groepen genoemd in artikel 48 lid 1 Wck, zie deze link.

De branche moet zich realiseren dat binnenkort met name de Wsnp-bewindvoerders gefinancierd op basis van de Wet op de Rechtsbijstand zich actief met het het minnelijk traject gaan bezig houden waarbij wel eens zou kunnen blijken dat werkprocessen dan veel sneller blijken te kunnen verlopen en  aan de client onvoldoende gecommuniceerde stabilisering tot in eeuwigheid geen optie meer is.

De afkeer die bij sommigen in het minnelijk traject tegen de Wsnp bestaat en die ertoe geleid heeft dat in sommige gevallen feitelijk voor hulpzoekenden de toegang naar de Wsnp door de hulpverlening werd versperd, is sinds het arrest van 5 november 2010 middels een bypass opgelost en daar zullen we de komende maanden naar mijn taxatie nog veel over gaan horen.

Als het minnelijk traject niet voortvarend en met overtuiging kiest voor een radicale cultuuromslag waarin aan clienten en crediteuren duidelijk wordt gecommuniceerd wat wel en niet kan worden verwacht en er inhoudelijk stelselmatig goed en voortvarend wordt gewerkt voorzie ik dat in het publieke domein nog vaker de vraag zal gaan klinken of voor de prijs van het minnelijk traject een aanvaardbare prestatie wordt gerealiseerd. Het volstaat niet bij kritiek steeds naar andere betrokkenen in het veld te wijzen, eigen goede bedoelingen voorop te stellen en steeds opnieuw weer nieuwe redenen te bedenken "waarom niet".

donderdag 18 november 2010

Documentatie PAO-cursus Wsnp UU 16-11-2010

1. PP-presentatie
2. Geen hoger beroep bij niet ontvankelijkheid Wsnp-verzoek
3. Advocaat en Wsnp-bewindvoerder bevoegd 285 Fw-verklaring af te geven
4. Kostenveroordeling ten gunste van gemeente Deventer bij 287a Fw-verzoek
5. Toetsing moratorium is anders dan bij VoVo
6. Gedwongen medewerking via voorzieningenrechter
7. Herziening wetsvoorstel incassokosten

Gemeente Nijmegen reageert niet op verzoek Rechtbank

"Bij de beoordeling van het verzoek tot vaststelling van een dwangakkoord op 22 oktober 2010 is de rechtbank gebleken dat het door GKB Nijmegen aangeboden akkoord niet correct is. Er is ondanks dat verzoekster samenwoont buiten gemeenschap van goederen, uitgegaan van een gezamenlijke schuldenlijst op basis waarvan voor verzoekster en haar vriend een gezamenlijke minnelijke regeling is opgestart. De rechtbank heeft GKB Nijmegen bij schrijven van 25 oktober 2010 verzocht de schuldenlijst te splitsen en twee aparte minnelijke regelingen op te starten voor verzoekster en haar vriend. Op 1 november 2010 heeft de rechtbank een schuldenlijst ontvangen die identiek is aan de op 15 oktober 2010 ontvangen schuldenlijst. De rechtbank heeft moeten constateren dat er ondanks haar nadrukkelijke verzoek geen afzonderlijke schuldenlijsten zijn opgemaakt voor verzoekster en haar vriend. De GKB Nijmegen heeft slechts de oude schuldenlijst opnieuw uitgeprint en hierop aangegeven of de schulden betrekking hebben op verzoekster dan wel op haar vriend. Bovendien is voorts gebleken dat alle schuldeisers van verzoekster ingestemd hebben met het door GKB aangeboden akkoord".

Rechtbank 's-Hertogenbosch 16 november 2010, LJN: BO4102

De schuldhulpverlening dient rekening te houden met het feit dat crediteurenlijsten van (huwelijks)partners kunnen verschillen. Rechtbanken houden niet van zoekplaatjes. Als de Rb vraagt om een afzonderlijke lijst moet er een afzonderlijke lijst met een saldering komen.

Stabilisering aantal mensen met een betalingsprobleem

"Het aantal Nederlanders met een betalingsprobleem heeft zich het afgelopen jaar gestabiliseerd. Van de 11,8 miljoen mensen die een krediet hebben afgesloten, heeft 6,6 procent moeite met het voldoen aan betalingsafspraken.

Tussen januari 2005 en juli 2009 steeg het aantal consumenten met een betalings-achterstand nog met 1,2 procentpunt, van 5,4 procent naar 6,6 procent. Dat blijkt uit recente gegevens van het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Volgens het BKR lijkt het erop dat consumenten zich meer bewust zijn geworden van de mogelijke risico's bij het afsluiten van kredieten. Bovendien wordt de hand op de knip gehouden en hebben consumenten te maken met striktere wet- en regelgeving en een verhoging van acceptatienormen bij kredietverstrekkers.

De stabilisatie heeft ook te maken met een dalend aantal nieuwe kredieten. "Tussen 2008 en 2009 is het aantal nieuwe kredieten met elf procent afgenomen", licht een woordvoerder van BKR toe. Van 2005 tot 2008 vond er juist een stijging plaats. "Het lijkt mij de invloed van de crisis", aldus de zegsman. "Consumenten en banken zijn voorzichtiger geworden".

Bron: nu.nl

Antwoorden op Kamervragen: armoede in Amsterdam

Uit antwoorden Staatssecretaris SZW De Krom op vragen SP-kamerlid Karabulut:

"De Amsterdamse armoedemonitor 2010 geeft aan dat in 2008 69 067 huishoudens tot de minima behoorden in de gemeente Amsterdam. De afgelopen jaren was een trend te zien van een daling in het aantal minimahuishoudens als gevolg van gunstige economische omstandigheden. 2009 is echter een omslagpunt van de dalende trend, waarbij de gevolgen van de economische crisis zichtbaar worden. Dit heeft ertoe geleid dat De meest recente landelijke armoedecijfers zijn gebaseerd op de inkomensgegevens uit 20083. Hieruit blijkt dat het aandeel lage inkomens tussen 2007 en 2008 licht gestegen is, van 7,6% naar 8,0%. Hiermee leefden 545 000 van de 6,9 miljoen huishoudens onder de lage-inkomensgrens.

Het kabinet kiest voor maatregelen die eraan bijdragen dat iedereen zoveel mogelijk naar vermogen participeert in de samenleving. Het meedoen in de maatschappij is van groot belang. Zelfredzaamheid en sociale inclusie vormen daarbij belangrijke uitgangspunten. De economische crisis en oplopende begrotingstekorten maken een sanering van de overheidsfinanciën noodzakelijk. Armoedebeleid en schuldhulpverlening moeten gericht zijn op begeleiding naar en bevestiging van economische zelfstandigheid. Het kabinet spreekt mensen aan op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden".

dinsdag 16 november 2010

Bisschoppenconferentie stelt alsnog commissie civiele clams seksueel misbruik in

Katholieknederland meldt dat "de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) gezamenlijk hebben besloten om zich te laten adviseren over de juridische positie van bisdommen, ordes en congregaties in verband met vragen rondom genoegdoening vanwege seksueel misbruik, gepleegd door mensen die werkzaam waren in de RK Kerk".

In mijn reeds artikelen "Aan de vooravond van een historische vergissing" heb ik op 8 mei 2010 in nummer 5 het volgende geschreven: "Deetman heeft wel zijn vrindjes bij het College van PG's benaderd om uitspraken over strafrechtelijke verjaring uit te lokken, maar is vergeten een aanbeveling te doen naar onderzoek en beleid betreffende civielrechtelijke aanspraken, hoewel hij in paragraaf 2.3.5. wel een schets geeft van de "juridische en beleidsmatige kaders". Die schets is elementair en essentieel incompleet. Een significante groep slachtoffers wil snel weten waar zij in financieel opzicht aan toe zijn en dat is hun goed recht. Deze civielrechtelijke expertise is in de commissie niet vertegenwoordigd en wordt ook zelfs niet als aandachtspunt waarvoor expertise kan worden "ingehuurd" (hoezo dedain!), genoemd".

Jammer dat de bisschoppen deze tweede commissie niet zes maanden eerder hebben ingesteld om de kernvraag te beantwoorden. Dat was voor de slachtoffers die volgens de conferentie centraal staan veel beter geweest.

Op 19 juli 2010 schreef ik: "De bisschoppen met de voorzitter voorop denken iets heel slims te hebben bedacht om de zaak op de lange baan te schuiven, terwijl zij lichtvaardig een hoogst onverantwoord besluit hebben genomen, waarover de slachtoffers hun schouders ophalen en in het rapport vergeten is aandacht te besteden aan de civielrechtelijke component. Portefeuille-houder De Korte liet in de media al weten dat geld geen rol speelt en wie dat zegt betaalt daarvoor. Het worden interessante tijden".

Het is interessant dat de nieuwe commissie kennelijk los van de Commissie Deetman wordt ingesteld en direct aan de conferentie rapporteert; zouden de bisschoppen inmiddels ook beseffen hoe zij zich door hun voorzitter zonder enige objectieve noodzaak op sleeptouw hebben laten nemen om het dictaat van Deetman klakkeloos te volgen en daarmee een essentieel punt hebben laten liggen? Krijgen de gelovigen nog inzicht in de kosten van  inmiddels twee commissie nadat de referent De Korte overvloeiend van een onbegrensde hang naar politieke correctheid in de media met uitschakeling van het gezond verstand de commissie carte blanche heeft gegeven. ''Het dak van de kerk lekt flink, dus het dak moet worden gerepareerd, wat de loodgieter ook in rekening brengt.', zie deze link.

Het persbericht van gisteren is een impliciete bekentenis dat vermijdbaar te laat aandacht is besteed aan een essentieel punt en dat het dictaat van Deetman dus niet zo alleenzaligmakend was als de bisschoppen na omhelzing van dat advies wilden doen voorkomen in hun streven de zaak zo snel mogelijk zo ver mogelijk af te schuiven.

Wie mijn adviezen wel ter harte neemt, handelt als regel kwalitatief beter en niet zelden ook goedkoper.

vrijdag 12 november 2010

Vragen D66 Utrecht over conflict WWB en Wsnp

"D66 in Utrecht heeft schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Rinda den Besten van Sociale Zaken over een conflict tussen de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Door verschillende belangen raken mensen vertrikt in de regelgeving met soms schrijnende consequenties.

Iemand met schulden die in een hulpverleningstraject zit, moet zoveel mogelijk inkomen verwerven en is daarom verplicht te solliciteren. Maar het komt voor dat dezelfde persoon een bijstandsuitkering heeft en verplicht aan een re-integratieproject meedoet. In dat geval geldt een verminderde sollicitatieplicht. Deze tegenstrijdige voorwaarden kunnen ervoor zorgen dat een WSNP-traject wordt beëindigd omdat er niet voldoende wordt gesolliciteerd".

Zie Binnenlands Bestuur

Is dit knelpunt herkenbaar voor deelnemers van de Linkedin Groep Observatrix, zie link.

Geen hoger beroep bij niet ontvankelijkheid Wsnp-verzoek

Het Hof Arnhem besloot op 8 november 2010, LJN BO3362 -net als het Hof Amterdam eerder op 27 maart 2008, LJN BC8595- dat (in beginsel) een hoger beroep niet mogelijkheid na niet ontvankelijk verklaring van een verzoek tot toelating Wsnp:

"De wetsgeschiedenis betreffende de schuldsaneringsregeling (MvT, Kamerstukken 2004-2005, 29 942, nr. 3) leert dat één van de uitgangspunten van de herziening van de schuldsaneringsregeling is geweest de werklast van de rechterlijke macht te verlichten. Hierin past het beleid van de rechtbank om een aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, zonder hem te horen, niet-ontvankelijk te verklaren. Daarbij komt dat de toenmalige Minister van Justitie op de vraag van kamerleden of de uit niet-ontvankelijkverklaringen voortvloeiende herhaalde verzoeken om toegelaten te worden tot de schuldsaneringsregeling niet zal leiden tot overbelasting van de rechterlijke macht, heeft geantwoord: “Doordat een onvolledige aanvraag tot niets leidt – voorlopige toepassing van de schuldsaneringsregeling is immers geschrapt – verwacht ik niet dat schuldenaren diverse malen zullen proberen een onvolledige aanvraag in te dienen. Een schuldenaar is enkel gebaat bij een volledige aanvraag. Bovendien kan de griffie van de rechtbank doorgaans snel genoeg zien of een aanvraag volledig is en zal een onvolledig verzoek niet snel ter zitting worden behandeld, zodat ook daarom van overbelasting geen sprake zal zijn” (NV II 29 942 2005/2006, nr. 146). Het hof leidt hieruit af dat er voor de rechtbank geen plicht bestond voorafgaand aan niet-ontvankelijkverklaring te horen.

Dat de rechtbank ook niet verplicht is een schuldenaar een nadere termijn te geven voor het verstrekken van ontbrekende gegevens volgt uit de duidelijke bewoordingen van artikel 287 lid 2 Fw (de rechtbank kan een termijn gunnen). Lid 7 van dat artikel, ziend op een door burgemeester en wethouders ingediend onvolledig verzoek, is in casu niet aan de orde. Ook daaraan kon [appellant] dus niet het recht ontlenen om een nadere termijn voor completering van zijn aanvraag te krijgen"

Conclusie: wie niet op eigen initiatief zijn huiswerk naar behoren heeft gemaakt, mag door de Rechtbank zonder verzuimtermijn worden weggestuurd en kan terugkomen als hij dat wel heeft gedaan.

Beschermingsbewindvoerder mag auto verkopen om schulden te betalen

"De kantonrechter heeft uit het verzoek van de bewindvoerder opgemaakt dat de kosten die verbonden zijn aan het autobezit niet door rechthebbende kunnen worden voldaan. Volgens de bewindvoerder, en dit is door rechthebbende niet bestreden, is er een achterstand ontstaan in betaling van de verzekeringspremies, zodat rechthebbende nu onverzekerd rijdt. Rechthebbende loopt daardoor het risico op boetes. Voorts heeft de bewindvoerder aangevoerd, en dit is evenmin door rechthebbende bestreden, dat de auto binnenkort APK gekeurd dient te worden en dat daar, gezien de staat van de auto, reparaties uit zullen voortvloeien die rechthebbende niet kan betalen.
Dit alles overwegend en het gegeven dat met de verkoop van de auto een deel van de schulden kunnen worden afbetaald acht de kantonrechter het in het belang van rechthebbende dat de auto wordt verkocht".

Rb Haarlem 29 oktober 2010, LJN: BO3683

Beschermingsbewindvoerder moet inkomensperikelen aanpakken

"Het is een kerntaak van een bewindvoerder om perikelen bij de ontvangst van het inkomen aan te pakken. Een lagere uitkering dan in de voorafgaande maand is ontvangen, is daarvoor een indicatie.

Uit de aldus verkregen informatie kan hij bepalen of is ontvangen waarop al recht bestaat en of verdere actie gericht moet zijn op de verwezenlijking van het vaststaande recht, dan wel of verdere actie gericht moet zijn op een (nieuwe) vaststelling van recht op het juiste bedrag.

Nu [uw bewindvoerder] dat heeft nagelaten, acht ik deze klacht gegrond".

Rb Arnhem 25 oktober 2010, LJN BO2073

donderdag 11 november 2010

Een nieuwe categorie op dit weblog: beschermingsbewind

In reactie op vragen van lezers zal in het vervolg bij onderwerpen waarin beschermingsbewind (boek 1 BW) (mede) aan de orde komt, de categorie "beschermingsbewind" uitdrukkelijk worden vermeld. Aan bestaande bijdragen waarin dit onderwerp aan de orde kwam, is met terugwerkende kracht het label toegevoegd.

Het leven van een boek 1-bewindvoerder gaat niet over rozen

In een brief aan een persoon wier vermogen onder bewind is gesteld gaat de Kantonrechter in de Rb Arnhem in op een klacht die in deze vorm op rechtspraak.nl is geplaatst onder LJN: BO2071:

"Een gedeelte van deze klachten hangen samen met het plotseling opheffen van de beheersrekeningen door [bedrijf X]. [uw bewindvoerder] werd hierdoor voor een voldongen feit geplaatst en moest op zoek naar een andere bank. [uw bewindvoerder] heeft hierover contact gehad met [namen andere banken]. De banken hebben [uw bewindvoerder] bericht dat zij mensen die in de WSNP zitten geen eigen rekeningnummer geven wegens de door De Nederlandse Bank gestelde eisen. Hierdoor is het niet mogelijk om voor u een rekeningnummer bij een bank te openen. [uw bewindvoerder] heeft uiteindelijk toch besloten om al haar cliënten bij ING onder te brengen, aangezien er geen andere oplossing was. Samen met ING heeft [uw bewindvoerder] naar een oplossing gezocht voor de ontstane situatie. Dit heeft geleid dat [uw bewindvoerder] zelf twee aparte rekeningen – een derdenrekening (voorschotrekening) en een zakelijke rekening – heeft geopend. De betalingen die [uw bewindvoerder] voor u verricht lopen nu via haar derdenrekening. Voor elke door [uw bewindvoerder] voor u verrichte betaling wordt door [uw bewindvoerder] een aparte factuur opgesteld.

De kantonrechter is van oordeel dat de gevonden oplossing eigenlijk niet wenselijk is, maar dat [uw bewindvoerder] door het standpunt die de banken innemen geen andere keuze heeft. Dat [uw bewindvoerder] hierdoor veel werk heeft moeten verzetten staat wel vast en ook dat het nog enige tijd heeft geduurd voordat [uw bewindvoerder] de beschikking over internetbankieren had. [uw bewindvoerder] heeft gedurende lange tijd de betalingen handmatig moeten verrichten en verwerken. Hierdoor zijn de door u aangehaalde problemen – overstap van weekgeld naar maandgeld, onregelmatig uitkeren van huishoudgeld en extra geld en geen overzicht van de maandelijkse uitgaven – ontstaan. Dit valt [uw bewindvoerder], gelet op het voorgaande, niet te verwijten. Wel had [uw bewindvoerder] duidelijk naar u en uw begeleidsters van Stichting Dichterbij over de ontstane situatie moeten communiceren. Dit heeft [uw bewindvoerder] in de afgelopen periode onvoldoende gedaan en dit valt haar derhalve aan te rekenen. De klacht wordt, gelet op het voorgaande, deels gegrond verklaard voor zover het de communicatie betreft".

"Downshiften" maakt gelukkig

De Gelderlander schrijft:

"Jeanine Schreurs promoveert donderdag op onderzoek naar gedwongen en vrijwillig ‘downshiften’. „Leven met minder kan veel voldoening geven.”

Geldgebrek is van alle tijden. Maar de crisis heeft de problemen vergroot. Door ontslag, schulden of andere ellende moeten steeds meer mensen rondkomen met minder.

Schreurs werd verrast door het feit dat vrijwel iedereen achteraf positief is over de verandering van hun leven, ook de mensen die gedwongen waren om te leven met minder, wat ook wel downshiften wordt genoemd".

Voor een uitgebreider artikel over dit promotie-onderzoek, zie deze link.

Dat echter niet iedereen gelukker wordt door gedwongen "consuminderen", blijkt uit de familiedrama's die inmiddels met de regelmaat van de klok in het nieuws komen.

woensdag 10 november 2010

11 november 1918: wapenstilstand WOI - Lest we forgetIn Flanders Fields the Poppies Blow

Bewindvoerder en mentor kunnen contact demente vrouw met partner niet onmogelijk maken

"De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat mw. [X] zelf geen overwegende bezwaren heeft tegen contact met [A], maar integendeel zich daarover positief heeft geuit. De positieve beschrijving die de dochter van [A] heeft gegeven van de ontmoeting te Zutphen past meer bij het beeld van mevrouw [X] dat de voorzieningenrechter op 12 oktober 2010 van haar heeft gekregen dan de beschrijving die de mentor van de Zutphense ontmoeting heeft gegeven. De voorzieningenrechter miskent niet dat mevrouw [X] mogelijk moeite heeft gehad om op 12 oktober de voorzieningenrechter en degenen die hem vergezelden tegen te spreken. Op die mogelijkheid had de mentor de voorzieningenrechter vooraf geattendeerd, maar in de korte spontane dialoog in de hal heeft mevrouw [X] zelf het initiatief genomen en wederom positief gereageerd op het aangekondigde contact met [A]. Dat was overtuigend. De vraag rijst natuurlijk ook in hoeverre mevrouw [X] de mentor heeft durven tegenspreken toen zij hem desgevraagd te kennen gaf dat zij geen behoefte meer had aan contact met (A]. De beste manier om te achterhalen hoe het werkelijk zit, is door ondervinding.

5.15. De aangevoerde gronden om [A] nog langer de adresgegevens te onthouden kunnen de weigering door de mentor onvoldoende dragen. Het blijvend bewust isoleren van mevrouw [X] ten opzichte van [A] en de zijnen acht de voorzieningenrechter, de voors en tegens afwegend, niet overeenkomstig de zorg die de mentor als goed mentor moet betrachten. Waar de mentor ongelijk heeft, heeft de bewindvoerder uiteraard niet het recht om hem daarin na te volgen. De in conventie onder 1 gevraagde voorziening beoogt aan het onjuiste handelen een einde te maken. Dat kan in dit geval erg eenvoudig gebeuren. De advocaat van [A] beschikt namelijk al over het adres van mevrouw [X]. Een bevel tot mededeling op straffe van een dwangsom is niet meer nodig. Het is voldoende om de vertrouwelijkheid op te heffen en te bepalen dat de advocaat de hem onder embargo meegedeelde adresgegevens aan [A] en zijn dochter mag verstrekken.

5.16. De spankracht van mevrouw [X] is beperkt. Dat betekent dat te frequente en langdurige contacten onverstandig zijn. Aangenomen mag echter worden dat deze ook de mogelijkheden van de zieke [A] te boven gaan. Slotsom is dat [A] en de zijnen de mogelijkheid moeten hebben om contact met mevrouw [X] op te (doen) nemen om te kunnen vragen of zij langs mogen komen en dat mevrouw [X] gerechtigd is om daar wel of niet in te bewilligen. Het door de bewindvoerder en de mentor in Zutphen gesignaleerde feit dat het gesprek tussen deze twee aan Alzheimer lijdende oude mensen onderhevig was aan herhalingen en weinig substantiële inhoud had, behoeft niet te betekenen dat contact op het moment zelf voor hen van waarde zal zijn'.

Zie Voorzieningenrechter Rb 's-Hertogenbosch 9 november 2010, LJN: BO3334

Tijd voor een nieuwe mentor en een nieuwe bewindvoerder.

dinsdag 9 november 2010

Samen dood willen wegens schuldenlast

Zie deze link

Het is terecht dat vervolging plaats vindt, maar de omstandigheden waaronder e.e.a. is gebeurd zijn zeer schrijnend.

Artikel 48 Lid 1 Wck en certificering van schuldhulpverlening: niet leuteren maar poetsen!

Op 5 november  2010 wees de Hoge Raad twee arresten  LJN:BN8056 en LJN:BN8060  (zie ook op dit weblog deze link) waarvan het onderwerp is gerelateerd aan de formele kwaliteit van de schuldhulpverlening.

Scharnerend werd daarvoor artikel 48 lid 1 Wck geacht. Behoort een dienstverlener tot de kring van de in dit artikel genoemde personen (samengevat gemeenten waaronder gemeentelijke kredietbanken, advocaten, curatoren en bewindvoerders ingevolge de Faillissementswet; notarissen, deurwaarders, registeraccountants en accountants-administratieconsulenten) dan mag schuldhulp worden verleend die toeleid naar het wettelijk traject en dan mogen 285 Fw-verklaringen worden afgegeven.
 
Merkwaardig genoeg is het onder lagere rechter inmiddels tamelijk vast 287a FW-jurisprudentie (gedwongen medewerking) dat een advocaat als behartiger van het partijbelang niet kan worden  aangemerkt als onpartijdig en onafhankelijk. Met die jurisprudentie ben ik het principieel eens. Toepasssing van deze jurisprudentie tegelijkertijd betekent dat de advocaat wel de 285 Fw-verklaring mag afgeven maar niet het verzoek ex 287a Fw mag indienen. Hierwreekt zich dat artikel 48 lid 1 Wck niet bruikbaar is ter afbakening van de kring deskundige en onafhankelijke schulddienstverleners.
 
Een schulddienstverlener moet boven de partijen staan, boven de debiteur die het onderste uit de kan moet bieden, boven de schuldeisers die moeten meegaan als dat bod op die basis en met inachtneming van daarvoor geldende regels is geformuleerd.
 
Arthur Bletterman schreef op de Linkedin Groep Schuldhulpverlening pijlsnel een commentaar bij deze uitspraken en verbond daaraan de volgende conclusie: "Ik proef een beetje uit deze arresten en de uitgebreide conclusies van de AG erbij, dat de Hoge Raad het hoog tijd vindt dat er actie wordt ondernomen op het gebied van de certificering".

De branche zelf heeft de totstandkoming van certificering tot nu toe niet geklaard dat hangt zeker ook samen met de ongelukkige keuze voor het money making NEN, maar ook door de hyperdetaillering en het volstrekt gebreken aan flexibiliteit en de systematische traagheid, samenhangend met de diversiteit van de branchepartijen die in de commissie vertegenwoordigd zijn en de eis van SZW (naar verluidt in de vorm van de subsidievoorwaarden) om ondanks die die diversiteit met een unaniem standpunt te komen. Dit desideratum heeft onder meer geleid tot de absurde verlenging van de 36 maanden termijn bij de iets meer verdieners die pas tevoorschijn kwam aan het einde van de rit en bij het begin van de rit uitgediscussieerd had moeten worden.
 
Het is tijd dat deze commissie zichzelf opheft.  De regels voor de certificering moeten niet worden opgesteld door de branchegenoten maar door een kleine groep deskundigen die onpartijdig en onafhankelijk de opdracht krijgt binnen drie maanden een bondige norm met transparant rekenmodel aan te leveren die vervolgens door SZW en Justitie in de vorm van regelgeving wordt vastgelegd en bindend is voor alle partijen.  Dan bespaar je geld en behoeft niet in ieder dossier het wiel opnieuw opnieuw te worden uitgevonden. Niet leuteren, maar poetsen en tijd om de hand aan de ploeg te slaan.

Tien jaar is tien jaar

Dde Hoge Raad wees afgelopen vrijdag nog een derde Wsnp-arrest waarin een uitspraak van het Hof Leeuwarden in stand werd gelaten om de tien jaars termijn onverbiddelijk te hanteren, ook wanneer een (niet zo snuggere) debiteur in die periode in gemeenschap van goederen huwt met iemand die schulden blijkt te hebben, zie LJN BO2918

Zie ook "Schuldhulp is geen toepassing van het "eigen schuld, dikke blut"-principe".

Onherroepelijke volmacht bij verkoop woning probleeem voor schuldhulpverlening

De Pers heeft een artikel onder de kop: Banken weten met nieuwe truc executies te vermijden

"Met een volmacht kan de bank beslissen wanneer het huis in de verkoop gaat en vaak ook tegen welke prijs. Ze kunnen er executieveilingen, die vaak weinig opbrengen, mee voorkomen. ‘Ze presenteren het als de ideale oplossing voor alle problemen’, zegt Schuring. ‘Ze melden dat het huis dan niet openbaar geveild hoeft te worden en dat de bank verder alles regelt. Dat klinkt natuurlijk goed.’ Vervolgens deinzen ze er niet voor terug alsnog loonbeslag te leggen. ‘Dan krijgt de bank zijn geld wel, maar lukt het de schuldenaar niet meer andere schuldeisers af te betalen.’

Het grote nadeel van de volmacht vertellen de banken er vaak niet bij: als de bank zeggenschap heeft over de verkoop van je huis, kom je niet in aanmerking voor de schuldhulpverlening. Schuring: ‘Om daar aanspraak op te maken, is het bij overwaarde nodig je huis te verkopen, bijvoorbeeld op een executieveiling. Die schuldhulpverlening is geen pretje, maar helpt je wel in drie jaar van je schulden af. Dat lukt dan niet meer. Je bent aan je bank overgeleverd".

Mag ik om te beginnen de leden van de LinkedIn Groep Observatrix de vraag voorleggen of zij regelmatig met dit verschijnsel geconfronteerd worden en hoe zij daarmee omgaan.

maandag 8 november 2010

Schuldhulp is geen toepassing van het "eigen schuld,dikke bult"-principe!

De Minister van SZW is doende met aanpassing van het wetsvoorstel. Dat blijkt uit antwoorden op vragen, van de Kamerleden Spekman en Plasterk, die door de Minister van SZW op 5 november 2010 aan de Tweede Kamer zijn gezonden en  waaruit ik met dank aan Martijn Schut citeer: "In de komende periode zal ik het wetsvoorstel nader bestuderen, waarbij ik niet uitsluit dat ik nog wijzigingen zal aanbrengen".

Zijn er indicaties over het kader van die wijzigingen?

1. In het regeeraccoord is een voorgenomen bezuiniging ad EURO 20 miljoen verstopt in het financieel kader op pagina 13 onder de tekst "Met ingang van 2012 kan beroep worden gedaan op een meer selectieve en gerichte toepassing van schuldhulpverlening en nazorg.”

2. Het verkiezingsprogramma van de PVV behelst op pagina 23 de volgende passage:
"• Eén keer gebruik maken van schuldhulpsanering is het maximum

• Verplichte budgetcursus voor personen in de schuldhulpsanering, uiteraard op eigen kosten"

3. Het CDA schreef paragraaf 5.2.8 van het verkiezingsprogramma:
"Het CDA wil een meer proactieve schuldhulpverlening. Het CDA wil stimuleren dat gemeenten proactief budgetadviesgesprekken aanbieden bij de aanvraag van een WW-uitkering, zodat het ontstaan van problematische schuldensituaties kan worden voorkomen. Gemeenten kunnen veel betekenen door actief mee te denken over besparingsopties, samen met stads- en kredietbanken. Omdat jongeren steeds meer schulden krijgen, worden op middelbare scholen financiële bewustwordingslessen gegeven. Er moet meer aandacht uitgaan naar de plichten van schuldenaren".

Wat betekent dit voor de curatieve schuldhulpverlening?

Het weerkerend gerucht gaat dat erover wordt gedacht aansluiting te zoeken bij de Wsnp. Het wettelijk traject kent sinds 1 januari 2008 een onzalige toelatingsbeperking in artikel 288 lid 2 sub c FW. Het verzoek wordt afgewezen, indien minder dan tien jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend, ten aanzien van de schuldenaar de schuldsaneringsregeling van toepassing is geweest, tenzij deze toepassing is beëindigd op grond van artikel 350, derde lid, onder a of b of op grond van artikel 350, derde lid, onder d, om redenen die de schuldenaar niet waren toe te rekenen.

In deze termijn van tien jaar zit nauwelijks tot geen rek, zie HR 10 juni 2009, LJN BH7357, recent herhaald in Hof Arnhem 27 mei 2010, BM6045. Een termijn van tien jaar is voor het wettelijk traject al veel te lang. Zie ook mijn eerdere bijdrage "Tien jaar wachttijd voor herhaalde toelating Wsnp zonder hardheidsclausule is veel te lang",

Een termijn van tien jaar voor het minnelijk traject is moedwillige verlating van een hulpbehoevende (zie artikel 255 Wetboek van Strafrecht), omdat wij  dan mensen in grote problemen gedurende een lange periode in de steek laten waarbij moet worden voorzien dat daardoor de familiedrama's en de diepe wanhoop die generaties doorwerkt zullen toenemen, vergelijk bijvoorbeeld het boek Het Pauperparadijs. Wij weigeren toch ook geen medische zorg aan mensen met longkanker of aan mensen die te dik zijn. Of komt dat nog in het "eigen schuld dikke bult"-tijdperk dat voor ons ligt?

Voorkomen moet worden dat de staat van "Verelendung" epidemische vormen aanneemt waarbij een onderklasse van vastgelopen huishoudens met schulden ontstaat, die tegelijk een bron van sociale en politieke onrust is. Ook uit welbegrepen eigenbelang is het maar beter mensen met schulden gewoon te blijven helpen, als we dat al niet deden uit humanitaire of wie weet zelfs christelijke motieven.

De fracties van PvdA, SP en CDA, CU, SGP en Groenlinks die in ieder geval niet ontbloot zijn van enig sociaal benul hebben samen meer dan genoeg stemmen om het wetsontwerp in de huidige toch al uitgeklede vorm alsnog door de Kamer te loodsen. Dat past in het model van de wisselende meerderheden en past in de parlementaire traditie zoals die in de Grondwet is vastgelegd.

Misschien dat de Vaste Kamercommissie SZWdie naar verluidt op 16 december aanstaande gaat vergaderen over Armoede en Schuldhulpverlening hieraan hartige woorden kan gaan wijden om erger te voorkomen. Ik zal in ieder geval de Kamerfracties daartoe benaderen.

Ik hoop dat ook anderen in het veld de komende weken zeer krachtig  hun stem gaan verheffen (NVVK, VNG, LOSR/MO, KBvG?). Van de NL bisschoppen behoeft waarschijnlijk ook in dit opzicht niets te worden verwacht. Maar misschien wel van andere kerkgenootschappen, die niet alleen nominatim maar oprecht sociaal bewogen zijn?

Zie ook mijn eerdere artikelen: "Breek het geknakte riet niet" en "Tien jaar is tien jaar en geen dag minder"

zondag 7 november 2010

Breaking: advocaat en Wsnp-bewindvoerder zijn bevoegd 285 FW-verklaring af te geven

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag een baanbrekend arrest gewezen over de vraag wie 185 Fw-verklaringen (die moet worden gevoegd bij een verzoek tot de Wsnp te worden toegelaten):

"Zoals blijkt uit de totstandkomingsgeschiedenis van art. 285 lid 1, onder f, als weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.3, heeft de wetgever het van belang geacht (i) dat voorafgaande aan de wettelijke schuldsanering eerst een buitengerechtelijke schuldregeling wordt beproefd, (ii) dat bij een daarop volgend verzoek tot schuldsanering en/of tot een bevel als bedoeld in art. 287a, een verklaring wordt overgelegd als omschreven in art. 285 lid 1, onder f, en (iii) dat deze verklaring een betrouwbaar kompas vormt voor de rechter bij de beoordeling of in voldoende mate een minnelijke regeling is beproefd. Voorts blijkt dat volgens de oorspronkelijke tekst slechts het college van burgemeester en wethouders (hierna: B&W), dan wel, krachtens mandaat, de gemeentelijke kredietbanken bevoegd waren de verklaring af te geven, doch dat ingevolge een amendement de in de uiteindelijke wettekst opgenomen mogelijkheid is geopend dat de verklaring ook wordt afgegeven door krachtens art. 48 lid 1, onder d, Wck aangewezen (rechts-)personen, dan wel categorieën daarvan. Dat amendement was ingegeven door de wens "dat bonafide private schuldhulpverleners, die immers grote ervaring hebben op het terrein van de schuldhulpverlening, ook een verklaring als bedoeld in artikel 285, eerste lid, onderdeel e [thans: f] van de Faillissementswet, kunnen afgeven".

Mede in aanmerking genomen dat een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt afgewezen indien de poging tot een buitengerechtelijke schuldregeling niet is uitgevoerd door een persoon of instelling als bedoeld in art. 48 lid 1 Wck (art. 288 lid 2, aanhef en onder b, F.), is aldus een systeem ontstaan waarin de personen, bedoeld in art. 48 lid 1, onder c, Wck, onder wie advocaten, wel uit hoofde van hun beroep of aanstelling bevoegd zijn zich op professionele wijze bezig te houden met schuldbemiddeling, en daartoe dus bekwaam worden geacht, maar niet bevoegd zijn een verklaring af te geven als hier in het geding, ook niet krachtens mandatering door B&W, terwijl mandatering wel mogelijk is ten aanzien van de personen en instellingen, bedoeld in art. 48 lid 1, onder d, Wck, voor zover zij in een algemene maatregel van bestuur als aldaar voorzien, zijn aangewezen, welke aanwijzing dan heeft plaatsgevonden omdat zij bekwaam worden geacht zich met schuldbemiddeling te belasten.

Voor dit onderscheid bestaat geen goede grond. Een redelijke wetstoepassing brengt daarom mee dat aanvaard wordt dat de verklaring als bedoeld in art. 285 lid 1, onder f, ook kan worden afgegeven door de personen, bedoeld in art. 48 lid 1, onder c, Wck"

HR 5 november 2010, LJN: BN8056

Confrère  Garretsen heeft hiermee opnieuw zijn cassatiesporen ook op het terrein van de Wsnp bewezen. Ik feliciteer hem van harte met deze uitspraak.