vrijdag 30 oktober 2009

Exit looncessie! Driewerf hoera!

"Incassobureau Inspectrum mag klanten van de DSB Bank met een betalingsachterstand niet meer vragen om een zogenaamde akte van cessie te ondertekenen. Dit zei een woordvoerder van de curatoren van DSB Bank vanmorgen.

Met de akte van cessie krijgt Inspectrum het recht om een deel van het salaris van de klant direct te innen bij de werkgever. Inspectrum is overigens een volledige dochter van DSB Bank. Het incassobureau krijgt nieuwe instructies van de curatoren en moet klanten met een betalingsachterstand „correct" behandelen, zei de woordvoerder van de curatoren".


Zie NRC-H heden

donderdag 29 oktober 2009

KBvG tegen breed moratorium

Onder meer via de onvolprezen website van Martijn Schut is een persbericht van de KBvG boven komen drijven met dagtekening 13 oktober 2009, waarin de KBvG zich "uiterst kritisch" uitlaat over de plannen om tot een breed moratorium te komen. De tekst vraagt om nadere bestudering en commentaar. Op korte termijn zal ik dat doen en U via dit weblog kond doen.

"Jonge vrouwen maken meer schulden"

Volgens een onderzoek van incasso-onderneming Incassade maken jonge vrouwen meer schulden dan jonge mannen.

Het bericht gaat verder: "De vermoedelijke oorzaak is de verzelfstandiging van de vrouw. Met een meerderheid van 57% voeren vrouwen in de leeftijdscategorie 18-29 de boventoon tegenover 43% mannen. Boven de 30 jaar zijn de onderlinge verschillen marginaal.

Tevens is uit het onderzoek gebleken dat er minder vrouwelijke schuldenaars dan mannelijke zijn. Van alle mensen die in 2008 een schuld hadden was 'maar' 37% vrouw.
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de man traditioneel nog steeds het hoofd van het gezin is en daarom hoofdschuldenaar.

Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat vrouwen kleinere schulden hebben. Met een schuld tot € 500 is de vrouw in de meerderheid, maar met een schuld boven € 500 is zij daarentegen in de minderheid. Wel vertonen de dames een beter betalingsgedrag".


Het zou interessant zijn, als het gehele onderzoek ter beschikking kwam zodat kon worden bezien of de conclusies ten aangezien van de geconstateerde cijfermatige verschillen ook worden gedragen door onderzoeksbevindingen. Nu.nl vermeldt daarover alleen: "Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het duurzaamheidsverslag INduurzaam 2008 van Incassade". Door wie?

Zie Telegraaf en nu.nl.

woensdag 28 oktober 2009

Actie tegen incassopraktijken DSB?

Volgens de Telegraaf is het Steunfonds Probleemhypotheken inmiddels in contact getreden met de curatoren over de incassopraktijken van DSB.

Uit eerdere signalen kwam naar voren dat bij de door deze instantie getroffen regeling met Scheringa de nodige kanttekeningen te maken waren.

Dat de curatoren betalingsachterstanden incasseren is hun taak. Dat moet echter wel volgens de regels gebeuren en dus in ieder geval niet met achteraf opgedrongen looncessie. De curatoren lijken zich nu van de domme te houden, terwijl zij beter zouden kunnen en moeten weten, ware het niet dat curatoren overwegend wel belangstelling hebben voor insolventieproblemen van ondernemingen, waarmee goed geld te verdienen is, maar niet voor problematische schuldsituaties van particulieren, ook niet als die schandelijk plachten te worden uitgemergeld door hun curanda.

NVVK, VNG en Divosa, doe eens wat!

Zie link

Wie dient er een klacht in over de curatoren van DSB?

"DSB-klanten met een betalingsachterstand worden nog steeds onder grote druk gezet door incassobedrijven om hun schuld terug te betalen, hoewel DSB failliet is en de dagelijkse leiding nu in handen is van curatoren".

" Volgens voorzitter Piet Koremans van PAL mikt incassobureau Inspectrum, dat ook voor het faillissement actief was voor DSB, nog steeds op loonbeslag bij klanten met een betalingsachterstand via het aandringen op het tekenen van de zogenoemde acte van cessie.
Na ondertekening wordt maandelijks een bedrag van het salaris ingehouden. Toen Dirk Scheringa nog aan het roer stond bij DSB werden dergelijke manieren van incasso scherp bekritiseerd in de Tweede Kamer".


Zie nu.nl en Telegraaf

Het wil mij voorkomen dat om te beginnen bij de curatoren en vervolgens bij de RC een klacht moeten worden ingediend tegen de ongeoorloofde incassopraktijken van Inspectrum, waarvoor de curatoren als opvolgend opdrachtgever verantwoordelijk zijn. Ook de curatoren mogen verondersteld worden op de hoogte te zijn van wat er pleegt te gebeuren en wat daarover in de Tweede Kamer is gezegd.

Al zeer vele malen heb ik erop aangedrongen dat Hypotheekleed het aangezegde kort geding zou aanspannen. Dit bericht lijkt mij nu daartoe te nopen!

Ook de VNG, NVVK en Divosa zou het niet misstaan hiertegen krachtig in actie te komen!

Huishoudens gaan weer meer lenen

"De kredietverlening aan consumenten en bedrijven in de eurozone komt uit het slop. Bedrijven zijn nog voorzichtig, maar huishoudens durven hun schulden weer te vergroten. Vooral de vraag naar hypotheken neemt weer toe. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van de Europese Centrale Bank (ECB) over de geldgroei en de kredietverlening in de eurozone".

Zie link

"Innovatie stimuleer je niet met extra geld"

Nadja Jungmann heeft weer een column geschreven voor sociaaltotaal.

Zij signaleert de noodzaak te komen tot "overtuigend inzicht in de kosten van schuldhulpverlening en een daaruit voortvloeiende noodzaak om meer geld vrij te maken voor betere prestaties".

Gemeenten blijken op verschillende manieren om te gaan met geoormerkt geld: "De afgelopen twee weken heb ik zo her en der rondgevraagd. Ik kreeg diverse antwoorden die varieerden van de wachtlijst wegwerken tot investeren in preventie of nazorg. Stuk voor stuk klinken ze allemaal als prima keuzes. Maar tot mijn verbazing gebeurde het me ook een paar keer dat degene tegenover me wat moeilijk begon te kijken. ‘Nou….. ehm…. wij verlagen ons gemeentelijke budget voor schuldhulpverlening en gebruiken het extra geld als aanvulling zodat we het huidige aanbod in stand houden. Hiermee spelen we gemeentelijk geld vrij voor andere zaken of bezuinigingen".

Wanneer voor schuldhulpverlening geoormerkt geld wordt gebruikt om geld uit de algemene middelen dat aanvankelijk voor schuldhulpverlening werd ingezet, aan schuldhulpverlening te onttrekken heeft oormerking geen enkele zin. Bij het toezicht op de verantwoording van geoormerkt geld zou moeten worden ingegaan op dit aspect door de aan de toekenning voorafgegane financiering van de schuldhulpverlening in de beoordeling te betrekken. Gemeenten die geoormerkt geld gebruiken om het indirect door verschuiving aan de algemene middelen toe te voegen zouden het geoormerkt geld moeten terug betalen.

Het lijkt mij tijd voor Kamervragen over dit onderwerp.

Kamervragen over hoge aantal huishoudens met problematische schulden

Vragen van de Tweede Kamer-leden Spekman (PvdA) en Blanksma-van den Heuvel (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het grote aantal huishoudens met problematische schulden. (Ingezonden 15 oktober 2009)

1 Heeft u kennisgenomen van het bericht «Eén op de tien huishoudens in financiële nood»?1
2 Is het waar dat één op de tien huishoudens kampt met problematische schulden?
3 Hoeveel euro schuld moet een huishouden hebben om te worden gerangschikt als problematisch?
4 Heeft u signalen ontvangen dat het aantal problematische schulden tijdens de economische crisis verder is toegenomen? Zijn hier aantallen over bekend?
5 Wat zijn de voornaamste oorzaken van het grote aantal problematische schulden?
6 Hoe kan de (landelijke en lokale) overheid ervoor zorgen dat het aantal huishoudens dat in de problematische schulden komt drastisch vermindert?
7 Deelt u de mening dat eerder moet worden ingegrepen om te voorkomen dat zoveel mensen in de problematische schulden komen?
8 Vindt u het aantal van bijna een miljoen mensen met problematische schulden net als de PvdA en CDA onacceptabel? Bent u bereid er doelgericht aan te werken dat aantal eerst te stabiliseren, en vervolgens fors naar beneden te brengen? Wat is daarvoor nodig?
9 Is de 130 miljoen euro die extra beschikbaar is voor schuldhulpverlening voldoende om het huidige grote aantal problematische schulden naar «normale» proporties terug te brengen?
10 Is het waar dat slechts een derde van de mensen met problematische schulden hulp zoekt? Wat is daar de verklaring voor? Wat kan er aan worden gedaan om dit aantal te vergroten?
11 Deelt u de mening dat er alles aan gedaan moet worden om te voorkomen dat mensen met problematische schulden hun huis uit worden gezet en op straat belanden? Gebeurt dit voldoende in deze tijden van economische crisis?
12 Welke maatregelen neemt u om financiële ongeletterdheid te bestrijden?
13 Wat is globaal de samenstelling van de grote groep huishoudens met problematische schulden?
14 Kan gezien het hoge aantal mensen met problematische schulden en bijvoorbeeld het hoge aandeel alleenstaanden en werklozen daarin worden geconcludeerd dat het bijstandsniveau, of de laagste inkomens, onvoldoende zijn om financieel rond te komen? Waarom wel of waarom niet?
15 Heeft u bij de aanpak van problematische schulden aandacht voor specifieke groepen? Zo ja, welke, en op welke manier?
1 Zie Trouw, 6 oktober 2009.


Commentaar:

In deze vragenreeks komen vele facetten van de schuldenproblematiek aan de orde. Ik ben benieuwd welke aanvliegroute de staatssecretaris gaat kiezen in de beantwoording, smal of breed. Ik hoop het laatste.

Het is goed dat politieke partijen samenwerken op het terrein van de schuldhulpverlening. In het verleden heeft samenwerking van Pvda (mevrouw Noorman-Den Uijl), CDA (mevrouw Koomen) en CU (mevrouw Huizinga-Heringa) geleid tot grote verbeteringen in organisatie en financiering van de schuldhulpverlening in Nederland.

dinsdag 27 oktober 2009

Hoe DSB zijn maatschappelijke functie vervulde

"De vraag is of het saneren van de schulden door het aangaan van de lening bij DSB een omstandigheid vormt die aan toewijzing van een minnelijke schuldregeling danwel schuldsaneringsverzoek in de weg staat. De rechtbank acht het aangaan van deze saneringslening aan de zijde van verzoekers niet verwijtbaar. Aan de zijde van DSB is de rechtbank van oordeel dat de zorgplicht van DSB jegens verzoekers met zich meebracht dat DSB verzoekers naar schuldhulpverlening had dienen te verwijzen. Door de verstrekking van een saneringskrediet met een looptijd van 20 jaar, gedurende welke tijd verzoekers bijna al hun vrije bestedingsruimte boven de beslagvrije voet dienden te gebruiken voor afbetaling aan de geldlening, werd aan verzoekers een last opgelegd waarvan DSB zich moest realiseren dat deze niet in redelijke relatie stond tot alternatieve mogelijkheden van schuldsanering. Daarmee staat vast dat DSB ten tijde van het aangaan van de lening niet te goeder trouw was. Om die reden is aan haar belangen minder gewicht toe te kennen dan aan die verzoekers".

Met deze korte klap in een procedure ex artikel 287a FW sloeg de Rechtbank Roermond de spijker op de kop en werden verzoekers toegelaten tot de WSNP in een vonnis van 6 oktober 2009. LJN BJ9355.

Derdenbeslag geschorst in afwachting beslissing ex artikel 287a Fw

"Sinds 1 januari 2008 is titel III van de Faillissementswet gewijzigd. Met deze wijziging heeft de wetgever onder andere voor schuldenaren de mogelijkheid geboden om de rechtbank te verzoeken om één of meer weigerachtige schuldeisers te bevelen om in te stemmen met een aangeboden schuldregeling. Vaststaat dat verzoekster een dergelijk verzoek inmiddels bij deze rechtbank heeft ingediend en in afwachting is van de oproep voor de behandeling daarvan.Uit de stukken blijkt dat verzoekster op 27 juli 2009 een schuldhulpverleningscontract met SHV heeft getekend. SHV beheert op basis daarvan het inkomen van verzoekster en reserveert maandelijks gelden ten behoeve van alle schuldeisers van verzoekster. De belangen van schuldeisers van verzoekster zijn hiermee gewaarborgd.

Uit de stukken blijkt voorts dat GMAC door verzoekster is geïnformeerd over de door haar aangeboden schuldregeling waarna door GMAC executoriaal derdenbeslag ten laste van verzoekster is gelegd. Gelet op de bedoeling van de wetgever ligt het in de rede dat in een situatie als deze, waarbij verzoekster haar verplichtingen uit het schuldhulpverleningscontract dient na te komen en daardoor geen enkele extra financiële speelruimte meer heeft en bovendien de belangen van schuldeisers zoveel als mogelijk zijn gewaarborgd, schuldeisers een pas op de plaats dienen te maken totdat een beslissing ex artikel 287a, eerste lid, Fw dan wel een beslissing ex artikel 284 Fw in kracht van gewijsde is gegaan dan wel laatstgenoemd verzoek is ingetrokken".

Aldus Rechtbank Rotterdam in een uitspraak van 24 september 2009, LJN BJ9255.

Schuldhulpverleners zouden vaker dit wapen moeten inzetten in gevallen waarin een crediteur een schuldbemiddeling verziekt door in de wetenschap van de schuldhulpverlening beslag te leggen teneinde nog enkele maanden de volledige draagkracht in te pikken. De Rechtbank Rotterdam heeft hiermee op praktische wijze een invulling gegeven aan het moratorium minnelijk traject in de wetenschap dat de gemeentelijke schuldhulpverlenende instelling haar zaken prima op orde heeft, ook al is zij uit principiele overwegingen geen lid van de NVVK, zie ook "NVVK-convenant CJIB niet bepalend voor actie 287a Fw".

maandag 26 oktober 2009

Uit het logboek van wethouder Bolten, gemeente Delft

"Bestuurlijk overleg schuldhulpverlening
22 oktober 2009


Vorige week heeft het bestuurlijk overleg schuldhulpverlening plaatsgevonden tussen VNG, NVVK en Divosa. Ter voorbereiding daarvan heb ik de woordvoerder namens de VNG, wethouder Spigt van Dordrecht laten weten hoe ik tegen een aantal onderwerpen op dit gebied aankijk. (Zie mijn logboek op 7 oktober). Na afloop kreeg ik van hem het volgende bericht:

Beste Saskia


Vorige week heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen VNG, NVVK en Divosa.
We zijn het eens over een gezamenlijke aanpak bij het vormgeven van het beleid m.b.t. schuldhulpverlening.
Wat betreft de detaillering zal ambtelijk overleg worden vervolgd m.b.t. moratorium en certificering. Ook op het punt van de convenanten (met zorgverzekeraars Nederland wordt naar integrale toepassing toegewerkt). Overigens is ook de commissie geïnformeerd over de laatste stand van zaken en wordt de lijn gesteund om met partijen samen op te trekken.

Vriendelijke groet,

Hans Spigt"

Wat stond er op 7 oktober 2009 in het logboek?

"Landelijke afspraken schuldhulpverlening
7 oktober 2009

Vandaag spreekt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de Nederlandse Vereniging van Kredietbanken (NVVK) en de organisatie van Sociale Diensten (DIVOSA over allerlei ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening. Wethouder Spigt van Dordrecht vertegenwoordigt de gemeenten in dit bestuurlijk overleg. Omdat Delft schuldhulpverlenng hoog op de politieke agenda heeft staan en veel waarde hecht aan de gemeentelijke rol op dit terrein, heb ik hem de volgende visie op verschillende onderdelen van dit onderwerp toegestuurd.

Wettelijk kader gemeentelijke schuldhulpverlening
Er komt een nieuwe wet die bepaalt dat schuldhulpverlening een wettelijke taak wordt van de gemeente. De gemeente krijgt dan ook een duidelijke regisserende functie. In Delft vervullen wij deze functie al. We hebben een duidelijk loket voor schuldhulpverlening, er zijn diverse preventieve activiteiten en er is een integrale aanpak (anti-armoedebeleid, re-integratie, invorderingsbeleid, zorg samen met partners in de stad (hulpverleningsorganisaties, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties en de private sector). Landelijk werden tot voor kort de beleidsmatige keuzes gemaakt door een uitvoeringsinstantie, namelijk de NVVK. Die bestaat uit opdrachtgevers (gemeenten) en de opdrachtnemers (commerciele partijen)). Ik heb grote waardering voor de inzet van de NVVK de afgelopen jaren voor de schuldhulpverlening en het op de politieke agenda krijgen van het onderwerp. Mede door deze inspanningen nemen wij als gemeenten zelf ook steeds meer verantwoordelijkheid. Maar er waren ook spanningen tussen de NVVK en een aantal gemeenten, waaronder Delft. Zo vond de NVVK het goed als de looptijd van de regeling waarmee we mensen uit de schulden geholpen worden opgerekt zou worden van drie naar vijf jaar. Wij zijn daar apert op tegen, want het betekent dat mensen twee jaar langer in een armoedige situatie kunnen komen te verkeren. En nergens uit het NVVK-voorstel bleek het zou leiden tot meer geslaagde schuldregelingen en een blijvende beter situatie daarna (zie mijn logboek van 17 februari 2009).

Gelet op de verantwoordelijkheid van de gemeente als regisseur van de schuldhulpverlening en de verbondenheid van schuldhulpverlening met andere gemeentelijke beleidsterreinen vind ik dat de gemeenten (landelijk de VNG) de leidende rol zouden moeten hebben op het vlak van de beleidsmatige keuzes, uiteraard nog steeds in nauw contact met de belangenorganisaties van de uitvoerders: de NVVK en Divosa.

Convenant Zorgverzekeraars Nederland
De NVVK schijnt het voornemen te hebben om een bilateraal convenant af te sluiten met Zorgverzekeraars Nederland. De invoering van de Wet Wanbetalers Zorgverzekering heeft echter gevolgen voor verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie, zoals de sociale dienst, de schuldhulpverleningsafdeling en de invorderingsafdeling. Delft was en is geen voorstander van deze wet (zie persbericht hierover). Maar nu de Wet toch is aangenomen, lijkt het mij van belang dat eventuele convenanten afgesloten worden tussen de vertegenwoordigers van VNG, Divosa en NVVK samen.

Certificering
Eigenlijk wil de gemeente Delft graag gecertificeerd worden voor de schuldhulpverlening. Want wij willen dat iedereen met schulden snel en goed geholpen wordt. Maar er liggen voorstellen over de wijze waarop de certificering moet plaatsvinden en daar zitten twee grote haken en ogen aan:
1- Er wordt een onderscheid gemaakt in de looptijd van een schuldregeling op basis van de afloscapaciteit (het inkomen). Dat is niet alleen in strijd met de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) en maar ook met het anti-armoedebeleid van de gemeente Delft. Ik ben blij dat na de nodige inspanningen de VNG, Divosa en NVVK zich waarschijnlijk sterk zullen maken voor het handhaven van de 36 maanden als termijn voor een schuldregeling.
2- de certificering van de organisatie is onlosmakelijk gekoppeld aan de personeelscertificering. Deze koppeling leidt tot aanzienlijke kosten en daarnaast staat de inhoud van de personeelscertificering haaks op de ontwikkeling van het vraaggericht en integraal werken. De inhoud is namelijk alleen gericht op het financieel-technisch regelen van de schulden en de juridische zaken.


Breed moratorium
Tot slot. Ik ben verheugd dat de VNG zich hard maakt om de gemeenten te voorzien van de instrumenten voor schuldhulpverlening en dus pleit voor een zogenaamd breed moratorium".

Zie link

Korting bij deelname aan congres Actualiteiten Schuldhulpverlening

Voor het eerst in de geschiedenis van dit op 21 ktober 2009 twee jaar geworden weblog krijgen lezers de gelegenheid een inkoopvoordeel te genieten bij deelname aan een congres van Elsevier over actualiteiten schuldhulpverlening op 19 november aanstaande, zie link en programma.

Wie gebruik wil maken van de reductie ad EURO 100,00 moet deze link aanklikken.

Vragen Vaste Kamercommissie bij begroting SZW

De vaste Kamercommissie SZW heeft op 21 oktober 2009 een groot aantal vragen bij de begroting SZW 2010 gepresenteerd. Interessant is vraag 17:

Wat zijn er de oorzaken van dat ondanks fors extra financiële inzet van de regering op het helpen van mensen met schulden, het aantal mensen met problematische schulden nog steeds toeneemt? Verwacht de regering een afname van het aantal huishoudens met problematische schulden de komende jaren?

Kabinet studeert op standpunt CBP over LIS

"Bij het algemeen overleg van 1 oktober 2009 inzake preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens inzake het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) aan uw Kamer toe te zenden zodra het binnen is. Hierbij voldoe ik aan deze toezegging.1) Het advies wordt thans nader door de betrokken ministeries bestudeerd. Binnen een termijn van acht weken zal ik u nader informeren over de zienswijze van het kabinet op dit advies en welke gevolgen dit heeft voor de continuering van het LIS-initiatief".

Brief Minister Bos aan Tweede Kamer 16 oktober 2009

Meer aandacht voor schuldproblemen ex-gedetineerden

De VNG en Staatssecretaris Albayrak van Justitie hebben een samenwerkingsmodel ontwikkeld, waarmee de nazorg voor ex-gedetineerden wordt versterkt. In het model zijn - op hoofdlijnen - taken, ambities en verantwoordelijkheden op het gebied van nazorg van gemeenten en Justitie beschreven. Het model biedt een basis voor een sluitende aanpak nazorg voor ex-gedetineerden.

In het bijzonder zijn ook afspraken gemaakt en ambities geformuleerd over inkomen na detentie, arbeidstoeleiding en schulden. De aanpak gaat uit van een integrale en persoonsgerichte benadering. Dat betekent dat bij deze aanpak naast inkomen, arbeidstoeleiding en schulden ook samenhangend gekeken wordt naar andere leefgebieden van de ex-gedetineerden, zoals identiteitspapieren, huisvesting en zorg.

Vindplaats: verzamelbrief SZW september/oktober.

Steeds meer telecomschulden in Vlaanderen

Het Vlaans Centrum voor schuldbemiddeling waarschuwt dat in 2008 het aantal telecomschulden is verdubbeld.

'In 2007 ging een vijfde van de 54.000 schulddossiers over telecomproblemen. Vorig jaar was dat al een derde op een totaal van 60.000 dossiers. Van 10.800 dossiers naar 20.400, dat is een verdubbeling. De cijfers voor 2009 hebben we nog niet, maar de noodkreten van onze medewerkers klinken steeds luider. Dit moet stoppen', zegt Dirk De Clerck, coördinator van het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling.

De indruk bestaat dat providers onvoldoende informatie geven over de kosten van digitale televisie, gsm, en internetaansluitingen. Abonnementen worden niet zelden per telefoon verkocht waarbij aan de consument niet duidelijk is wat de looptijd is en wat de kosten zijn gemoeid met het beeindigen van een abonnement.

De bezorgdheid wordt onderschreven door de Ombudsman voor Telecommunicatie die meent dat een balans moet worden gevonden tussen vrije markt en consumentenbescherming.

Zie vindplaats

In Nederland wordt door het BKR Tiel schulden aan mobiele telefoonproviders geregistreerd. Onderzoek vindt plaats naar schulden die ontstaan door SMS-diensten, waarover verleden week door de staatssecretaris EZ Kamervragen zijn beantwoord.

Meer gemeenten voorzien in schuldhulp voor ondernemers

Steeds meer gemeenten nemen maatregelen om ook te voorzien in schuldhulp voor ondernemers. Deze week werd bekend dat ook de gemeente Wijdemeren heeft besloten daarin te voorzien. Als gevolg van de recessie komt deze problematiek meer voor.

Het model van de hulpverlening is aanmelding plaats vindt bij het Bureau Zelfstandigen en Kunstenaars (BZK). In het intakegesprek wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn: staken van de onderneming of doorstart, al dan niet met een aanvullend krediet. Vervolgens wordt de ondernemer doorverwezen naar een gespecialiseerde instelling voor hulpverlening aan ondernemers.

Zie link

zondag 25 oktober 2009

Documentairereeks "De oorlog" begint vanavond

Vandaag begint op Nederland 2 om 20.15 uur de serie "De oorlog". De serie heeft een eigen website. Zie ook filmpje

Om 18.25 uur begint op Nederland 3 de versie voor kinderen "13 in de oorlog".

donderdag 22 oktober 2009

Crediteuren betalen mee aan kosten schuldhulp in Belgie

"Behalve de verzekeringssector moeten ook de telecomsector en de casino's bijspringen om het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast te spekken. Dat heeft minister Van Quickenborne beslist. Het fonds vergoedt de kosten van schuldbemiddelaars wanneer de schuldenaar die zelf niet kan betalen".

Zie De Morgen.

woensdag 21 oktober 2009

PvdA Amsterdam organiseert debat over schuldhulpverlening

Op 4 november aanstaande organiseert de PvdA Amsterdam een debat over de schuldhulpverlening.

"Het gaat niet goed met de Schuldhulpverlening in Amsterdam. De berichten, die hierover zo ongeveer wekelijks in de pers verschijnen stemmen niet vrolijk. De burgers en instellingen in de stad spreken ons daar op aan. En als PvdA hebben we hoog in het vaandel dat we mensen met problemen zullen helpen, en die groep groeit snel. Er worden wel mooie nota’s gemaakt, maar het effect is niet zichtbaar.

Nou is het in Amsterdam ook behoorlijk gecompliceerd georganiseerd, met heel veel spelers in het veld. Is deze opzet nog van deze tijd of moet dat nou eens fundamenteel anders? Daarover willen graag een discussie met (deel)raadsleden uit de stad, deskundigen uit het veld en andere betrokkenen/belangstellenden".

Zie link

Het debat in Amsterdam is des te interessanter omdat het deel is van problematiek met boven-Amsterdamse betekenis.

dinsdag 20 oktober 2009

LBIO steeds meer werk

Het aantal alimentatieplichtigen dat alimentatie niet betaalt, loopt op. Zie link 1 en link 2.

Dit jaar worden 9500 dossiers verwacht hetgeen een stijging van 20% inhoudt.

Vanaf 1 augustus 2009 int het LBIO ook partnerbijdragen, zie mijn eerdere bijdrage.

Verwachting is dat in 2010 het aantal dossiers verder oploopt als gevolg van de recessie.

Schuldhulpverleners kunnen alimentatieschulden op twee manieren tegen komen:
1. Als vorderingsrecht van de client, in welk geval het LBIO kan worden ingeschakeld om te gaan incasseren.
2. Als schuld van de client, in welk geval moet worden bezien in hoeverre verlaging van de schuld en vermindering van de verplichting in rechte kan worden gevraagd. Inkomensverlaging als gevolg van werkloosheid zal voor de rechter als regel reden zijn de verplichting te verlagen.

maandag 19 oktober 2009

Persbericht SZW over wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

Nr. 09/013

Gemeenten moeten binnen één maand besluiten over verzoek tot schuldhulp

Gemeenten hebben na een verzoek tot schuldhulpverlening maximaal vier weken de tijd om tot actie over te gaan. Bij een positief besluit moet dit uiteindelijk leiden tot een individueel plan waarbij niet alleen aandacht is voor het oplossen van het schuldenprobleem, maar ook voor de omstandigheden waaronder die schulden zijn ontstaan. Met deze uitwerking van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd.

Het kabinet wil met het wettelijke kader een ‘bodem’ leggen in de schuldhulpverlening, die nu in kwaliteit en effectiviteit nog sterk van gemeente tot gemeente verschilt. Het kabinet verwacht dat er van het vaste overleg tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders een belangrijke impuls uitgaat om de effectiviteit van de schuldhulp te verbeteren.

De gemeenteraad krijgt de wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van de schuldhulpverlening. De plannen voor een integrale aanpak van de schuldhulp worden per gemeente voor een periode van maximaal vier jaar opgesteld. Vervolgens moet het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verantwoording afleggen in de gemeenteraad over de uitvoering van de schuldhulpverlening in de gemeente.
De wet moet een ook einde maken aan te lange wachttijden. Na een verzoek tot schuldhulp hebben gemeenten maximaal vier weken de tijd om tot actie over te gaan. Een uitzondering daarop vormen de zogeheten bedreigende schulden, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de levering van energie, water of de huur van een woning. Hiervoor wordt een maximale wachttijd van drie dagen in de wet opgenomen.
Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat de hulpverlening een integraal karakter heeft waarbij niet alleen aandacht uitgaat naar het oplossen van het schuldenprobleem, maar ook naar de omstandigheden waaronder die schulden zijn ontstaan.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Wanbetalers premie zorgverzekering op de korrel

De Telegraaf meldt dat de trossen nu echt los gaan bij de incasso van de betalingsachterstanden premie zorgverzekering. Er blijken nu 280.000 wanbetalers te zijn. Dat daar actie op wordt ondernomen is niet alleen maar begrijpelijk maar ook nodig gelet op het maatschappelijk draagvlak van het systeem van collectieve zorgverzekering.

Het College van Zorgverzekeringen is uitvoerder. CVZ gaat beginnen in de regio Den Haag. Daar zijn ruim vierduizend wanbetalers die een betalingsachterstand hebben van een half jaar of langer aan verzekeraar Azivo. Op hun inkomen zal vanaf deze maand 100 euro, plus een verhoging van 30 euro, worden ingehouden.

Ik houd mijn zorg of de debiteuren in voldoende mate worden gewezen op de mogelijkheid een beroep te doen op schuldhulpverlening, wanneer sprake is van een schuldenproblematiek.

Bij de inwerkingtreding van de wet schreef ik een bijdrage met de titel "Onvoldoende informatie aan wanbetalers premie zorgverzekering over schuldhulpverlening". Ik citeer daaruit: "Het is zorgwekkend dat het ministerie van VWS geen aanleiding ziet in de factsheet aan te geven dat debiteuren in problematische schuldsituaties een beroep moeten doen op schuldhulpverlening. Nog erger is dat ook de publieksfolder hierover maar zeer summier informatie geeft, zie link. Deze wijze van publieksvoorlichting doet geen recht aan de debatten hierover in Tweede en Eerste Kamer en lijkt mij tenminste een reden voor Kamervragen en activiteit van branche-organisaties".

donderdag 15 oktober 2009

Antwoorden Minister van Financien op Kamervragen looncessie DSB

2009Z16563
Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “DSB haalt alles uit de kast bij schuld”. (Ingezonden 16 september 2009)

1
Deelt u de verbolgenheid over de berichten dat de DSB haar klanten met torenhoge schulden onder dwang een akte van cessie laat tekenen? 1) 2) Zo ja, bent u bereid deze praktijken te laten onderzoeken door de Autoriteit Financiële Markten waarbij ook gekeken wordt of andere banken deze praktijk toepassen? Zo nee, hoe zou u deze praktijken typeren?

Antwoord
In zijn algemeenheid hecht ik er aan dat banken zich zorgvuldig gedragen bij hun dienstverlening en ook bij de afhandeling van schulden. De antwoorden worden in algemene zin beantwoord zonder daarbij in te gaan op de toepasselijkheid op de praktijken van de DSB, omdat ik daarvoor niet over de nodige informatie beschik. Ik heb u in een brief van 12 oktober geïnformeerd over de van toepassingverklaring van de noodregeling bij de DSB Bank N.V..In die brief heb ik een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de gang van zaken bij DSB Bank.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt gedragstoezicht op de financiële markten op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Een uitgangspunt van de Wft (Deel Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft) is het tegengaan van overkreditering en het verantwoord krediet verstrekken. Dit betekent dat er beoordeeld moet worden door kredietverstrekkers bij het verstrekken van leningen/ kredieten of personen voldoende kredietwaardig zijn om een lening te kunnen dragen. Hierbij gelden regels als het uitvoeren van een BKR- toets en het checken van het inkomen. Ook dient de sector zich te houden aan de gedragscodes voor consumptief en hypothecair krediet. Het treffen van afbetalingsregelingen en in het kader daarvan aangaan van aktes van cessie valt niet direct onder het toezicht van de AFM. Het toezicht van de AFM is gericht op het voorkomen van schulden.
De AFM kan dus wel bekijken of een kredietaanbieder verantwoord krediet heeft verstrekt. Als dit niet het geval is (de AFM heeft eerder aangegeven dat er nog onderzoeken lopen bij de diverse banken) dan kan de AFM optreden richting kredietaanbieders door het uitdelen van boetes en door ze er op aan te spreken om verantwoord met hun cliënten om te gaan. Kortgeleden heeft de AFM boetes opgelegd aan diverse banken.
Individuele cliënten van financiële ondernemingen hebben ook toegang tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) als zij zich niet goed behandeld voelen.

2
Hoe beoordeelt u het feit dat de DSB door middel van het laten ondertekenen van akte van cessies de wettelijke beslagvrije voet aantast, de toegang tot schuldhulpverlening blokkeert en de ondertekenaars in sommige gevallen tot levenslange schuldenaar van de bank maakt? Is dit alles wettelijk toegestaan? Kunt u hierbij een nadere toelichting geven?

Antwoord
Een schuldenaar zelf kan derden slechts rechten op zijn loon toekennen door cessie van een deel van het netto-salaris voor zover beslag op het loon geldig zou zijn, dat is tot aan de beslagvrije voet (artikel 7:633 van het Burgerlijk Wetboek). De beslagvrije voet geldt als een bestaansminimum en kan door een akte van cessie niet worden aangetast.

De toegang tot de schuldsaneringsregeling wordt niet geblokkeerd door het ondertekenen van een akte van cessie. In het kader van de in de Faillissementswet geregelde schuldsaneringsregeling natuurlijke personen wordt vereist dat de schuldenaar te goeder trouw is (artikel 288 Faillissementswet) ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden. Bij het tekenen van een akte van cessie mag er in beginsel van uitgegaan worden dat hiervan sprake is, omdat de schuldenaar de toekomstige loonvorderingen cedeert juist om zijn schulden geheel of gedeeltelijk af te lossen. Er ontstaat geen nieuwe schuld mee.

Indien in het kader van een betalingsregeling een akte van cessie door een schuldeiser wordt voorgelegd aan zijn cliënt is deze niet verplicht tot tekening. Het betreft een vrijwillige rechtshandeling. Het alternatief van beslag waar een schuldeiser toe over kan gaan hoeft niet minder ingrijpend te zijn voor de schuldenaar.

Als sprake is van een akte van cessie die wordt afgesloten bij een consumentenkredietovereenkomst, dan kan er onder omstandigheden sprake zijn van nietigheid van de kredietovereenkomst op grond van artikel 33, onderdeel d, van de Wet op het consumentenkrediet (Wck). Of hiervan sprake is hangt af van de omstandigheden van het geval. Op hypothecaire leningen die meer dan 40.000 euro bedragen is de Wck niet van toepassing.

3
Herinnert u zich uw antwoorden op mijn vragen over DSB budgetcoaches? 3) Zo ja, deelt u de mening dat banken een eigen belang hebben en derhalve geen schuldhulpverlening moeten verlenen? Zo ja, hoe gaat u dit regelen? Zo nee, waarom niet?


Antwoord
In de antwoorden op kamervragen van 2 september jl. over de DSB Bank heeft de staatssecretaris van SZW aangegeven dat het belangrijk is dat mensen in financiële problemen vroegtijdig hulp krijgen. Het inzetten van een budgetcoach – of van andere hulp - kan daarbij zinvol zijn. Op zichzelf is het toe te juichen dat banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
De term schuldhulpverlening in uw vraag behoeft wat nadere duiding. Onder de term schuldhulpverlening vallen veel vormen van dienstverlening: preventieve maatregelen zoals voorlichting, advisering, begeleiding, (budget)coaching, maar ook dienstverlening zoals budgetbeheer, schuldregelingen en schuldsaneringen. Voor bepaalde activiteiten in het kader van de schuldhulpverlening zijn organisaties gehouden om binnen bepaalde wettelijke kaders te opereren. Zo mag op grond van de Wft niet elke instelling zomaar gelden van cliënten van schuldhulpverlening beheren. De Wck bepaalt onder welke voorwaarden schuldbemiddeling is toegestaan en schuldsanering is een door de Faillissementswet geregelde procedure, waarbij de rechter de bewindvoerder aanwijst. Voor de andere vormen van dienstverlening gelden geen wettelijke voorschriften. Evenmin gaat het om ‘beschermde’ functienamen. Een bank kan haar personeel onder welke functienaam dan ook inzetten voor bepaalde vormen van dienstverlening. Het is echter niet mogelijk dat een bank die tevens schuldeiser is benoemd wordt als bewindvoerder in het kader van de in de Faillissementswet geregelde schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

4
Hoe verhoudt het tekenen van akte van cessies zich tot het paritas creditorium, het principe dat alle schuldeisers voor de wet gelijk zijn? Kunt u dit toelichten?


Antwoord
Wordt de akte van cessie getekend op het moment dat de schuldenaar al in betalingsproblemen is geraakt, dan kan de cessie onder omstandigheden vernietigbaar zijn, omdat er dan sprake kan zijn van een rechtshandeling waartoe de schuldenaar niet verplicht was en waarvan hij wist of behoorde te weten dat het gevolg ervan zou zijn dat een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld worden (een zogenaamde pauliana, artikel 3:45 van het Burgerlijk Wetboek). Deze vernietigingsgrond kan worden ingeroepen door iedere schuldeiser die door de cessie benadeeld is in zijn verhaalsmogelijkheden.

5
Is het waar dat de uitspraak van de Hoge Raad van 26 september 2003 het mogelijk maakt om een akte van cessie in dit soort situaties nietig te verklaren? Zo ja, bent u bereid om alle gedupeerde klanten van de DSB – die een akte van cessie hebben ondertekend en om schuldhulpverlening vragen – juridische bijstand te verlenen bij het nietig verklaren van de akte van cessie van de DSB? Zo nee, waarom niet? 4)


Antwoord
Omdat het niet duidelijk is onder welke omstandigheden de aktes van cessie zijn aangegaan met DSB kan niet uitgesloten worden dat cedenten een beroep kunnen doen op nietigheid op dezelfde gronden als in het arrest van de Hoge Raad van 26 september 2003 (LJN AI0348) aan de orde was (artikel 3:84, leden 1 en 3 BW). Of een beroep op deze gronden toegewezen zou kunnen worden is afhankelijk van de omstandigheden per geval en dient derhalve in laatste instantie door de rechter bepaald te worden.
Zoals hiervoor het antwoord op vraag 2 is aangegeven, zou onder omstandigheden sprake kunnen zijn van nietigheid van de kredietovereenkomst wegens strijd met de Wck en daarop zou de schuldenaar zich, indien van toepassing, tegenover de DSB kunnen beroepen. De gevolgen hiervan moeten door de schuldenaar worden overwogen. Er is in beginsel geen gerechtelijke procedure tot nietigverklaring nodig.
In de hiervoor genoemde brief van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer over DSB wordt aangegeven dat cliënten zich voor eventuele claims kunnen wenden tot bij bewindvoerder. Tevens heb ik daarin een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij DSB Bank aangekondigd.

6
Herinnert u zich het algemeen overleg d.d. 10 september 2009 over schuldhulpverlening waarin ik u bovenstaande vragen stelde? Kunt u toelichten waarom u toen weigerde de vragen over de DSB praktijken te beantwoorden?


Antwoord
Tijdens het AO van 10 september is een aantal onderwerpen aan de orde gesteld waarover nu schriftelijk vragen zijn gesteld. Tijdens dit AO heeft de staatssecretaris van SZW aangegeven dat aktes van cessie die onder druk tot stand zijn gekomen niet geoorloofd zijn. Zij heeft u in reactie op de eerdere vragen over budgetcoaches verwezen naar schriftelijke beantwoording van deze vragen in haar brief van 3 september jongstleden.

1) Het Parool, 5 september 2009: “DSB haalt alles uit de kast bij schuld”
2) Het Parool, 5 september 2009: “Als ik niet zou betalen, wilden ze het maximale”
3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 3703
4) Rechtspraak.nl, LJN: AI0348


2009Z16564
Vragen van de leden Vos en Spekman (beiden PvdA) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over aflossingscontracten door DSB. (Ingezonden 16 september 2009)

1
Mag een bank een aflossingscontract zo hoog vaststellen dat er voor de klant met een schuld
weinig over blijft om van te leven?

Antwoord
Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1 van de kamervragen van het lid Karabulut dienen kredietverstrekkers bij het verstrekken van leningen/ kredieten na te gaan of personen voldoende kredietwaardig zijn om een lening te kunnen dragen. Hierbij gelden regels als het uitvoeren van een BKR- toets en het checken van het inkomen. Ook dient de sector zich te houden aan de gedragscodes voor consumptief en hypothecair krediet. In deze gedragscodes is het vereiste opgenomen dat betaling aan kredietovereenkomsten niet bepaalde basisnormen (de zogenaamde Nibud normen) voor het inkomen mag overschrijden.

Verder geldt de beslagvrije voet altijd als een bestaansminimum. Beneden dat niveau kan een schuldeiser geen beslag laten leggen. Ook de schuldenaar zelf kan derden slechts rechten op zijn loon toekennen door cessie van een deel van het netto-salaris, voor zover beslag op het loon geldig zou zijn, dus tot aan de beslagvrije voet (artikel 7:633 van het Burgerlijk Wetboek).

1) Het Parool, 5 september 2009: "DSB zet klant zwaar onder druk"
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMlE/article/detail/260925/20Q9/09/05/DSB-zet-klant-zwaar-onder-druk.dhtml
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Karabulut (SP), ingezonden 16 september 2009 (vraagnummer 2009Z16563)

Uitslag stemmingen moties schuldhulpverlening

Stemmingen 13. Stemmingen over:
moties ingediend bij het VAO Schuldhulpverlening
24 515, nr. 162 -de motie-Karabulut over opnemen van een breed moratorium in het wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening VERWORPEN
24 515, nr. 163 -de motie-Karabulut over inzichtelijk maken van de wachtlijsten voor schuldhulpverlening bij gemeenten VERWORPEN
24 515, nr. 164 -de motie-Karabulut over opnemen van minimale kwaliteitseisen in het wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening VERWORPEN
24 515, nr. 165 (gewijzigd) -de gewijzigde motie-Ortega-Martijn c.s. over middelen voor het ondersteunende werk van landelijke vrijwilligersorganisaties AANVAARD

Zie link

Kamervragen over LIS

Mevrouw S. Karabulut heeft aan de Staatssecretaris SZW de volgende vragen gesteld over het LIS:

1 Bent u betrokken geweest bij het stilleggen van het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS)?1 Kunt u dit toelichten?
2 Deelt u de mening van het College Bescherming Persoonsgegevens dat het ontwerp LIS strijdig is met de wet bescherming persoonsgegevens?2 Zo ja, wat betekent dit voor het LIS? Zo nee, waarom niet?
3 Is het waar dat het huidige ontwerp van het LIS, het oorspronkelijke doel – het registreren van achterstallige schulden ter voorkoming van problematische schulden – ver te buiten gaat? Zo ja, gaat u bewerkstelligen dat het ontwerp wordt aangepast? Zo nee, waarom niet?2
4 Hoe ziet u de toekomst van het LIS? Bent u bereid om regie te nemen opdat het LIS snel gerealiseerd kan worden? Zo ja, hoe en wanneer kunt u de Kamer informeren over de resultaten van dit overleg? Zo nee, waarom niet?

1 Aedesnet.nl, 7 oktober 2009: «Landelijk Informatiesysteem Schulden stilgelegd».
2 Persbericht College bescherming persoonsgegevens, 7 oktober 2009: «Ontwerp landelijk informatiesysteem schulden strijdig met wet».

woensdag 14 oktober 2009

Vier moties schuldhulpverleningsaspecten

Martijn Schut meldt dat gisteren vier moties zijn ingediend op het terrein van schuldhulpverlening, zie link.

Met name het idee om de kwaliteitseisen mee te nemen in de wet over de zorgplicht is zeer interessant, omdat daarmee mogelijk indirect de certificeringsperikelen kunnen worden opgelost.

maandag 12 oktober 2009

In de luren gelegd door de DSB - met update

Nu het stof langzaam neerdwarrelt en in de komende weken de schade kan worden opgenomen, is het nuttig ook nog eens terug te denken aan de antwoorden van staatssecretaris Klijnsma die aan de Tweede Kamer liet weten dat het een uiting van maatschappelijk verantwoord ondernemen is, wanneer de budgetcoaches van de DSB van huis naar huis trokken om debiteuren te helpen en hen en passant een akte van looncessie te laten tekenen, waarbij alle afloscapaciteit toevloeide aan DSB.

Mevrouw Karabulut komt de eer toe deze kat tijdig de bel te hebben aangebonden. Zie ook mijn artikel "Staatssecretaris Klijnsma laat zich in de luren leggen", waaruit ik de vrijheid neem te citeren:

"Het lijkt bijna alsof de persvoorlichter van de DSB-bank de antwoorden heeft geschreven en dat staat er eigenlijk ook in. Het lijkt erop dat mevrouw Klijnsma althans haar ambtenaren eenzijdig het oor te luisteren hebben gelegd bij de DSB-bank zelf die heeft geantwoord vanuit detzelfde intens gelukkige wereld waarin stelletjes nieuwe auto's, bankstellen en keukens kopen op de pof met koppelverkoop van verzekeringen.

Als er geen budgetcoaches zijn, wie zijn dan die mensen die bijvoorbeeld in Amsterdam onaangekondigd langs de huizen trekken en daar binnenvallen om middels intimiderende technieken looncessies te laten tekenen teneinde ten behoeve van de DSB-bank de draagkracht in te pikken en daardoor schuldhulpverlening te blokkeren".

Het is te hopen dat deze antwoorden een les zijn voor de ambtenaren van SZW om bij het beantwoorden van Kamervragen het oor niet eenzijdig te luisteren te leggen en -wie weet- ook nog eens gratis en voor niets een kijkje te nemen op de weblog. (Dat doen wel meer mensen zonder te verklappen dat ze dat hebben gedaan).

In ieder geval zijn we nu verlost van die weerzinwekkende reclameboodschappen om mensen tot krediet te verleiden voor de aankoop van zaken die zij niet nodig hebben. De prijzenswaardige initiatiefwet van de Kamerleden Blanksma en Spekman moet niettemin toch maar gewoon door de Kamer teneinde direct maatregelen te kunnen nemen, wanneer de volgende zakkenvuller opstaat en een bankvergunning weet te bemachtigen van dezelfde DNB die enkele weken geleden het volk van Nederland liet weten dat de DSB "aan liquiditeits- en solvabiliteitseisen" voldeed. Jan en Marie Burgermans trapten erin, waren toen opgelucht en lieten hun geld staan, de hoger gesitueerden brachten nog snel de schaapjes op het droge voor het water over de dijk kwam en behoeven nu niet te wachten wanneer de garantieregeling tot uitkering komt.

Update 13 oktober 2009:De DSB heeft kennelijk geruime tijd zich kunnen schuldig maken aan oplichterspraktijken zonder dat toezicht houdende organen in beweging kwamen. Het is goed dat nu wordt nagegaan, wat wanneer bij wie bekend is en welke actie daarop al dan niet is ondernomen. Daarbij kan ook aan de orde komen of de DNB niet optreedt tegen een individuele bank teneinde het vertrouwen in de banken in stand te houden, waardoor een individuele bank in feite vrij spel heeft om mensen op te lichten.

Wat mij tenslotte heeft verbaasd, is dat in de media gisteren soms aan de orde kwam, welk kapitaal volksheld Scheringa nu nog over heeft in andere rechtspersonen, alsof het recht geen mogelijkheden biedt onttrekkingen achteraf ongedaan te maken ter vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van joy riding met een bank en oplichting van velen. Gelukkig wordt dit misverstand in de Telegraaf van vandaag rechtgezet. Voor "golden boy" Van Goor die met een lief gezichtje bij het programma Radar kwam liegen, dat er over schuldhulpverlening door DSB een convenant zou zijn gesloten met de NVVK geldt trouwens hetzelfde. De NVVK had zich trouwens met DSB sowieso niet moeten inlaten en had veel eerder krachtig de praktijk van de looncessie aan de kaak moeten stellen, hetgeen trouwens tot op de dag van vandaag niet is gebeurd.

Noodmaatregel DSB van toepassing verklaard

Zie Telegraaf

Geen noodmaatregel wel surseance?

Hypotheekleed meldt dat DSB voornemens is surseance aan te vragen, nadat vannacht een verzoek tot het opleggen van een noodmaatregel is afgewezen. Weer andere zeggen dat vandaag een tweede verzoek tot oplegging van een noodmaatregel dient. De bank is onbereikbaar per internet en de telefoon wordt niet aangenomen; overbelasting lijkt mij niet uit te sluiten.

We zullen zien wat de middag brengt. De kans dat dit voor DSB goed afloopt lijkt mij zeer gering, aangezien deze voorspelling zichzelf bevestigt door spaardersgedrag.

Breaking News: DSB technisch failliet?

De Volkskrant meldt dat vannacht op verzoek van de DNB de noodregeling van toepassing zou worden verklaard op de DSB omdat DSB technisch failliet is onder aanstelling van een bewindvoerder. De Staat zou deze keer niet bereid zijn de bank te redden.

Er is geen profeet voor nodig om te voorspellen dat er naar vele zijden wijzende vingers zullen worden uitgestoken, ook ten aanzien van de ontwikkelingen van de afgelopen weken.

Spoedverkoop mislukt, zie FD.

DNB weigert verklaring te geven. Zie NOS , "Telegraaf" en Trouw.

DSB ontkent bericht.

Hypotheekleed kraakt ondertussen het accoord van DSB-Ramp dat ineens geen accoord blijkt te zijn maar een voorstel en dat bovendien misleidende informatie behelst ten aanzien van de looncessie. Naar ik heb begrepen dient het kort geding over de looncessie vandaag.

(Maar toch had Scheringa ook altijd van die "blijde ogen", als hij vertelde hoe goed het ging, dat door hem dedupeerden zouden worden geholpen en dat financiering van hun claims geen enkel probleem was). Misschien kan zijn persvoorlichter in dienst treden van het bisdom Groningen -Leeuwarden.

zondag 11 oktober 2009

Ook schuldenproblematiek bij modaal inkomen

De Telegraaf heeft een bericht dat huishoudens met een modaal inkomen steeds vaker schulden hebben.

Experian heeft onderzoek uitgevoerd in opdracht van het programma Rondom Tien.

Uit dit onderzoek blijkt dat 38% van de 175.000 huishoudens met problematische schulden een modaal inkomen heeft. In 2007 was het percentage 20%.

zaterdag 10 oktober 2009

"Scherpe kritiek op DSB-accoord"

Het FD vat zojuist alle kritiek op het accoord samen in een artikel, zie link.

Scherp is ook de kritiek op de ombudsman financiele dienstverlening die trouwens ook in de advocatuurlijke wandelgangen de naam heeft erg ver uit het raam te willen hangen om financiele dienstverleners ter wille te zijn.

In de tussentijd blijft de leidraad: teken niet voor deze korte termijn oplossing die voornamelijk de DSB dient maar doe een beroep op schuldhulpverlening waarbij integraal naar Uw problemen kan worden gekeken en eventueel een beroep op de WSNP kan worden gedaan, waarbij uitgangspunt is dat U na 36 maanden een schone lei krijgt en voor de eigen woning in sommige gevallen een regeling kan worden getroffen.

Ik voorspel U bovendien dat de DSB U niet snel uit Uw woning zet als U minder betaalt maar zal proberen U zo lang mogelijk zoveel mogelijk te laten betalen waarbij het DSB een zorg zal zijn als daardoor nieuwe schulden ontstaan, omdat DSB wordt overbedeeld.

Zie ook persverklaring Stichting Woekerpolisclaim

Accoord DSB en "DSB-ramp" (nog) niet gepubliceerd

Terwijl in de media het (wurg?)accoord druk wordt becommentarieerd, is de tekst nog steeds niet beschikbaar.

Wat wel naar buiten komt, stel niet gerust:
-na de onterechte bevoordeling van DSB met EURO 1 miljard moet nu een voorziening worden getroffen EURO 26 (of 16) miljoen;
- in ruil voor een regeling om in je huis te blijven wonen, moet afstand worden gedaan van rechtsmiddelen tegen het handelen van DSB;
- schade wordt niet vergoed.

Verder lijkt het zo te zijn, dat DSB eenzijdig de financiele draagkracht naar zich toehaalt (onder meer via de looncessie), waarna de weg naar schuldhulpverlening wordt bemoeilijkt.

Gedupeerden verklaren voorts niet te verwachten dat zij toch in hun woning kunnen blijven, zelfs niet als zij met het mes op de keel tekenen. Wat dat betreft kan DSB zich marge veroorloven, aangezien woningen alleen met veel vertraging kunnen worden verkocht tegen een aanzienlijke minderopbrengst waarbij er in de boeken verlies moet worden genomen na eerdere te hoge taxatie. Dat is niet in het belang van DSB.

Aangenomen mag worden dat de stichting Hypotheekleed ook het handelen van de accountant van DSB onder het vergrootglas zal leggen. Hypotheekleed schrijft op haar website ook een analyse te gaan publiceren van het DSBramp-accoord.

We zullen de komende tijden nog veel horen over deze kwestie. Ik hoop dat die nieuwe informatie ook betrekking heeft op de wijze waarop DSB genoopt wordt zich in het passen binnen het kader van reguliere schuldhulpverlening.

vrijdag 9 oktober 2009

Critiek op accoord DSB / DSB-ramp

Zowel de stichting Woekerpolisclaim als de stichting Hypotheekleed hebben critiek op het accoord dat gisteren is ondertekend. Zie link

Zolang de tekst niet gepubliceerd is, wordt opinievorming daarover -minst genomen- bemoeilijkt.

In de media circuleert ook dat de kosten van de regeling voor DSB EURO 16 miljoen zouden bedragen. Onbekend is op welke data deze berekening is gebaseerd. Zolang die niet bekend is, kan de uitkomst niet worden gebruikt als maatstaf voor de redelijkheid van de regeling.

In de tussentijd doen gedupeerden er goed aan voorshands niet te tekenen. Er is nog veel te veel niet duidelijk.

Accoord DSB en "DSB-ramp"

Blijkens bijgaande bericht is gisteren een document getekend tussen DSB en de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken (Hypotheekramp).

Het ware te wensen dat de tekst ter beschikking kwam. Dan kon worden bezien in hoeverre ook personen in een problematische schuldsituatie hiermee zijn geholpen.

Onderzoek naar registratie betalingsachterstanden

Staatssecretaris Klijnsma heeft gisteren in de Kamer aangegeven de mogelijkheden te onderzoeken om toch te komen tot registratie van betalingsachterstanden. We zullen het met belangstelling volgen.

Zie Binnenlands Bestuur

donderdag 8 oktober 2009

Waar is het geld gebleven?

AZ en kunst (waarbij het kostbaarste stuk dan ook nog is gestolen),
Zie link 1 en link 2

De Stichting Schuldenvrij leven is er helemaal niets bij.

Exit LIS (Landelijk Informatiesysteem Schulden)

Gisteren werd bekend dat het CBP ook de aangepaste plannen om te komen tot het LIS heeft afgeschoten. Zie persbericht CBP en Binnenlands Bestuur Dat was voor wie de Wet bescherming persoonsgegevens kent, zeer voorspelbaar gegeven de reikwijdte van de registratie die niet beperkt is tot personen in problematische schuldsituaties. Zie eerder "CBP kraakt plannen LIS".

Het is een veel betere invalshoek om met toestemming van betrokkenen alle personen te registreren die een beroep doen op schuldhulpverlening in het minnelijk traject, verleend door gemeenten, en andere als zodanig te erkennen instanties. De KBvG heeft hierop de afgelopen maanden terecht veelvuldig gewezen.

Geconstateerd kan worden dat zowel het LIS als de certificering probleemdossiers zijn, waarbij betrokkenen aan hun plannen blijven vasthouden, ook als allang duidelijk is dat bijsturing noodzakelijk is. De personen in problematische schuldsituaties en de schuldhulpverlening zijn daarmee niet gediend.

"Wachtlijsten SHV Amsterdam weg eind 2009"

"Wethouder Freek Ossel wil dat de wachtlijsten in de schuldhulpverlening voor het eind van dit jaar zijn verdwenen. Hij verwacht dat de gemeente hiervoor de nodige financiële steun uit Den Haag krijgt. Ook heeft hij organisatieadviesbureau Hiemstra & de Vries opdracht gegeven het werkproces onder de loep te nemen om te kijken of het effectiever en sneller kan.

De schuldhulpverlening in de gemeente Amsterdam werkt zo traag dat driekwart van de deelnemers voortijdig afhaakt. Het kan na een aanvraag één a twee jaar duren voordat het aflossen van schulden begint. Tegen die tijd zijn de schulden te hoog opgelopen".
Vindplaats: Binnenlands Bestuur
Het is voor de schuldhulpverlening in Nederland van groot belang te volgen, wat er in Amsterdam gaat gebeuren en te bezien in hoeverre ontwikkelde en te ontwikkelen oplossingen ook elders gebruikt kunnen worden. De keuze van de gemeente Amsterdam om organisatieadviesbureau Hiemstra & de Vries in de arm te nemen, is verstandig, aangezien daar Nadja Jungmann werkt die voor onderzoek op het terrein van schuldhulpverlening in opdracht van het ministerie van SZW "De gemeente helpt" eerder de ROA advies-prijs won.

Hypotheekleed houdt ook DNB aansprakelijk voor handelen DSB

Gisteren kondigde de heer P. Lakeman, voorzitter van de Stichting Hypotheekleed, aan ook DNB aansprakelijk te houden voor de door DSB veroorzaakte schade als gevolg van verkoop van woekerpolissen met een provisie die kon oplopen tot 90% van de inleg. Zie Volkskrant.

De aansprakelijkheid van toezichthouders is uitvoerig door de Hoge Raad behandeld in de Vie dÓr-arresten waarbij de heer Lakemen nauw betrokken is geweest. De Hoge Raad oordeelde in die zaken dat aansprakelijkheid mogeljk is onder stringente criteria.

De heer Lakeman acht die criteria van toepassing aangezienDNB wist van de praktijken bij DSB maar daartegen geen maatregelen nam. Aannemend dat dit bewezen kan worden, zou DNB en daarmee wij allemaal zich enige zorgen moeten maken. De weg om tot deze aansprakelijkheid te komen is in ieder geval lang.

Het lijkt mij dat Hypotheekleed daarnaast ook andere directe, kortere routes zou moeten bewandelen tegen DSB en de bestuurders van DSB ook om te zien hoe ver de Staat gaat om deze bank overeind te houden.

Informatie die naar buiten komt over de compensatieregeling getroffen met de Stichting Hypotheekramp blijft beperkt. Wat er naar buiten komt, is zorgwekkend aangezien aan de getroffen regeling het impliciet gelijk van DSB ten grondslag lijkt te zijn gelegd en alleen de termijn wordt verlengd en de rente verlaagd.

woensdag 7 oktober 2009

Individuele afspraak DSB riekt naar willekeur

"Hoogleraar bedrijfscommunicatie Cees van Riel hamert op het belang van een controleerbare regeling. ‘Kritische, onafhankelijke experts moeten een oordeel kunnen vellen over de geboden compensatie. Zoals het nu gaat, heeft het iets van: dat regelen we onderling wel even. Door alleen individuele afspraken met klanten te maken, laadt DSB toch de verdenking op zich van een zekere willekeur.’

Zie Volkskrant heden

Komt eindelijk het kort geding over de looncesssie?

Het Noordhollands Dagblad heeft een bericht over DSB met een voor de schuldhulpverlening interessante passage:

"Volgens Hypotheekleed-bestuurslid Bert Oude Middendorp wordt deze week bij de rechtbank Alkmaar een kort geding aangespannen tegen DSB. ,,Onze advocaat legt de laatste hand aan de stukken die voor vrijdag worden ingediend bij de rechtbank.'' Hypotheekleed treedt dan op voor een DSB-klant uit Zeeland die in zwaar weer is gekomen. De man tekende een zogenoemde 'akte van cessie' die DSB het recht geeft om rechtstreeks bij de werkgever van de klant zijn loon te innen. Tegen die akte is veel verzet onder DSB-gedupeerden".

"D-Day voor Dirk"

De Pers wijdt een artikel aan de toestand van de DSB-bank met deze kop.

Vandaag houdt Piet Lakeman van de Stichting Hypotheekleed een persconferentie waarin hij zijn visie op de financiele toestand van de bank uiteen zal zetten. Eerder gaf hij aan dat Scheringa bezig was om de bank leeg te halen. Daaraan zou nu worden toegevoegd dat de voorzieningen te laag zijn en dat de jaarcijfers zijn geflatteerd. Lakeman heeft in dit opzicht een indrukwekkende reputatie opgebouwd, die ook in de jurisprudentie zijn weerslag heeft (bijvoorbeeld Vie d'Or).

DSB-Spaarders houden ondertussen moeite om bij hun spaargeld te komen. Op de website is een vertraging ingebouwd, die volgens de Pers kennelijk bedoeld om spaarders te ontmoedigen hun geld op te nemen en die niet kan worden verklaard met de eerder gegeven uitleg dat deze storing het werk is van hackers. Het is goed dat hierover inmiddels kamervragen zijn gesteld, zie link.

De Telegraaf kopte gisteravond vrolijk met "Oplossing gedupeerden DSB lijkt nabij". De dag van vandaag zal leren of deze oplossing juist niet verder weg is dan ooit, omdat het debat over de oplossing pas weer interessant wordt wanneer de uitkomsten daarvan niet binnen korte tijd weer op de helling komen door insolventieproblematieken. Als de oplossing van "DSB-ramp" inderdaad alleen maar gaat over het uitsmeren van de periode van terugbetaling en verlaging van het rentetarief, rijst de vraag wat daarmee in werkelijkheid gewonnen is voor de gedupeerden; tien jaar in een wurggreep is doorgaans ook niet zo bevorderlijk voor de gezondheid. In situaties als deze ligt een individuele benadering niet voor de hand en naar mijn idee speelt daarbij ook een rol dat DSB ruimte wil houden om de individuele gedupeerde die zich niet laat bijstaan nog eens extra uit te knijpen om te incasseren waarop de bank geen recht heeft na eerder de klanten te hebben opgelicht. Daartegenover staat de vraag of DSB de Lakeman-behandeling zal overleven en het uitstralingseffect wanneer dat niet zo is. Niet aannemelijk is dat de belastingbetaler de verzekeraar is van de deconfiture van de bank behoudens voor de spaargelden. De curator van de bank zal in ieder geval niet dezelfde incassotechniek als de DSB hanteren, die niet op maar over de rand is en dat dan ook nog onder de schijn van hulpverlening waarbij op voorhand alle draagkracht wordt ingepikt.

Ondertussen horen wij niets van de toezichthouder en de Minister van Financien. Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze zich nu niet actief met de bank bezighouden. Aangenomen mag worden, dat zij er alles aan doen om de bank overeind te houden. Dan mag echter wel worden gehoopt dat ondertussen de directie evenzeer de duimschroeven krijgt aangezet als de DSB dat met debiteuren placht te doen en dat het daarheen wordt geleid dat schade niet wordt vergroot en gedupeerden een rechtvaardige oplossing krijgen hetgeen insluit dat het uitgangspunt wordt verlaten dat DSB mag houden wat zij door oplichting heeft verkregen.

Het NRC-H schreef gisteren dat het merk DSB inmiddels kapot is omdat het zijn betrouwbaarheid heeft verloren. Vandaag schrijft de Volkskrant hetzelfde. Vertrouwen is voor een bank wezenlijk. Jan Blokker schreef gisteren in zijn column "Nog nooit zoveel goede acteurs bij elkaar gezien" over de mogelijkheid dat wij nu kijken naar een film over "een affaire die naar oplichting ruikt".

Zou DSB ondertussen unverfroren doorgaan met het minnelijk traject te frustreren door looncessies en zouden de zonder afsraak binnen vallende zogenaamde budgetcoaches nog steeds mensen handtekeningen ontfutselen onder akten van looncessie? Ik vrees van wel. Mij ontgaat waarom daartegen nu niet snel de aangezegde acties worden ingezet. De debiteuren lijden niet minder, omdat inmiddels de bank zelf ook in betalingsproblemen dreigt te komen of wellicht al is.

dinsdag 6 oktober 2009

DSB onder bewind?

Zou het zo zijn, dat bij DSB allang een stille bewindvoerder is benoemd die de activa beschermt in opdracht van de Staat ten gunste van de spaarders, aangezien voor spaargeld wel en voor schadeclaims geen overheidsgarantie is afgegeven?

DSB denkt na en DSB Ramp overweegt juridisch advies te zoeken

De Telegraaf meldt dat zojuist dat DSB de overeenkomst met de stichting Steunfonds Probleemhypotheken bestudeert die zondag al zou zijn gesloten en gisteren voor het oog van de camera van RADAR zou worden getekend.

Opvallend is de volgende passage: "Jelle Hendrickx van de stichting zegt dat hij in ieder geval juridische bijstand gaat zoeken. „Als DSB niet tekent, kunnen we naar de rechter stappen of bijvoorbeeld klanten adviseren niet meer het volledige bedrag te betalen dat zij aan DSB verschuldigd zouden zijn".

Betekent dit dat is ingestemd met een concept overeenkomst zonder juridische bijstand in te winnen? Mijn zorgen over de inhoud van deze overeenkomst worden alleen maar groter naarmate ik er meer over hoor.

Kijk nog even naar het filmpje om niet te vergeten.

Laatste nieuws: "DSB onder bewind"?

Kamervragen over onbereikbaarheid DSB

Mevrouw Thieme, lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Dieren heeft vandaag de volgende kamervragen ingediend:

1 Kent u het artikel «Twijfel over hackers-aanval DSB»?
2 Kunt u aangeven door wie en op welke wijze toezicht wordt gehouden op de toegankelijkheid en werking van het internetbankieren?
3 Deelt u de mening dat bankklanten met een internetrekening op elk gewenst moment toegang moeten hebben tot hun rekening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is deze dienstverlening gegarandeerd door de toezichthouder?
4 Kunt u aangeven hoe u de veiligheid van internetbankieren in het algemeen en dat bij DSB bank in het bijzonder beoordeelt wanneer de bank kennelijk onvoldoende beveiligd is tegen aanvallen van hackers?
5 Bent u bereid de toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en/of De Nederlandsche Bank (DNB) te vragen onderzoek in te stellen naar de gemelde hackersaanval op DSB?

6 Deelt u de mening dat het langdurig onbereikbaar of slecht bereikbaar zijn van internetrekeningen van een bank het vertrouwen in internetbankieren schaadt en om die reden via een helder protocol uitgesloten zou moeten worden door de toezichthouder? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze zou u herhaling willen voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

DSB vergoedt geen schade

Uit bijgaand bericht uit de Volkskrant blijkt dat DSB niet voornemens is schade te vergoeden doch uitsluitend bereid zou zijn rentetarieven te verlagen onder instandhouding van de schuld van de debiteur aan DSB.

Ondertussen zijn volgens de Telegraaf inmiddels ook de toezichthouder en de branchegenoten zich gaan bezig houden met deze kwestie, waarbij DSB wel erg nonchalant omgaat met het vertrouwen van haar clienten.

Schuldhulpverleners, laat clienten niet voortijdig tekenen maar wacht af hoe de opvatting van de relevante gremia over deze regeling zich ontwikkelt. Tekenen kan altijd nog als het stof is neergedaald.

Ondertussen neemt inleg door nieuwe spaarders bepaald niet toe en houden oude spaarders moeite bij hun geld te komen, zie link. Zou er wellicht al een stille bewindvoerder zijn benoemd door de DNB in het kader van bancair toezicht?

En wanneer gebeurt er nu iets met de looncessie?

DSB is de afspraak niet nagekomen om een niet nader ingevulde raamovereenkomst te tekenen met de stichting Steunfonds Probleemhypotheken. De stichting heeft DSB nu een ultimatum gesteld, dat vrijdag verstrijkt, op straffe van rechtsmaatregelen. Deze stichting zou volgens uitlatingen in Pauw en Witteman een premie van ontvangen voor iedere opgeloste zaak. "Verder werd in het programma aangegeven dat een andere reden voor het nog niet tekenen van de raamovereenkomst zou zijn dat de implicaties die deze overeenkomst heeft, niet voldoende zijn doordacht omdat de financiële consequenties de draagkracht van DSB mogelijk te boven gaan" (zie homepage heden website Hypotheekleed). Vertaling: DSB heeft onvoldoende vermogen om zelfs maar een begin te maken met vergoeding van schade, die is veroorzaakt doordat DSB debiteuren heeft opgelicht middels woekerpraktijken. Wellicht dat om die reden de compliance officer Van Linschoten de verantwoordelijkheid niet durft te nemen voor ondertekening met het oog op persoonlijke aansprakelijkheid jegens de spaarders.

De uitlatingen die afgelopen zondag door DSB werden gedaan over het sluiten van een accoord met de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken in combinatie met "oprechte excuses" van Dirk Scheringa (waarvoor?) blijken niet juist. Zouden deze alleen zijn gedaan vanuit de verwachting dat de aandacht in de pers wel weer overdrijft en dat iedereen dan weer kan overgaan tot de orde van de dag waarbij debiteuren in moeilijkheden die 90% provisie voor een koopsompolis hebben betaald kunnen blijven tobben met onder meer de gevolgen van een onwettige looncessie. Of komt er nu morgen weer een "aanval van hackers" waardoor het voor spaarders niet mogelijk is hun geld weg te halen en in (relatieve?) veiligheid elders te brengen?

Zie ook deze link naar een bericht in de de Telegraaf.

Onbekend is of deze overeenkomst enig soelaas biedt voor slachtoffers van de looncessie. Gelet op eerdere uitlatingen van Scheringa moet worden gevreesd, dat voornamelijk de periode wordt verlengd om aan DSB geld terug te betalen waarop DSB geen recht heeft en waarbij gedupeerden geen vergoeding van schade ontvangen.

Het ultimatum van de Stichting Hypotheekleed om een einde te maken aan de praktijk van de looncessie is op 21 september 2009 om 12.00 uur verstreken. Aangenomen mag worden dat de dagvaarding -als die al niet gereed was bij het uitbrengen van het ultimatum-nu toch inmiddels kan worden uitgebracht (en gepubliceerd). Zie persbericht

Hier geldt voor alle betrokkenen: geen woorden, maar daden. Loze excuses helpen debiteuren in problematische schuldsituaties niet verder.

Waarom zwijgen trouwens in dit koor van belanghebbenden onder meer de branche van de schuldverlening en het LOSR, dat het juridisch huiswerk voor deze zaak al lang geleden rond had?

Hebben we niet ook nog de AFM en de DNB die verondersteld worden toezicht te houden. Of staat het toezicht op een individuele bank opzettelijk op een laag pitje om het vertrouwen in de banken als geheel in stand te houden waarbij het broze evenwicht van het moment geen massale verschuiving van spaargeld toelaat? Aanstelling van een zogenaamde "stille bewindvoerder" lijkt hier op zijn plaats.

maandag 5 oktober 2009

Stijging betalingsachterstanden hypotheken

Van een van mijn zeer gewaardeerde correspondenten:

"Het aantal geregistreerde betalingsachterstanden op leningen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in de eerste negen maanden van 2009 met 15 procent gestegen. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde derdekwartaal cijfers van de garantie-instelling. Ook meldt het instituut dat in de eerste negen maanden van dit jaar 25 procent minder gedwongen verkopen met verlies zijn gerealiseerd. NHG-directeur Karel Schiffer verklaart de daling door de succesvolle bestrijding van hypotheekfraude. De directeur van NHG voorspelt voor het jaar 2010 wel een verdubbeling van het aantal verliesdeclaraties. Verder bleek uit de publicatie dat het aantal nieuwe hypotheken in het derde kwartaal een toename heeft gezien van 30 procent. Deze stijging is volgens Schiffer te danken aan de banken die momenteel tot 0,75 procent rentekorting geven op leningen met NHG. (Bron: Joeri Zwart, ABM Financial News))

De AFM heeft nu -weer- nieuwe voorstellen ontwikkeld voor de verstrekking van hypotheken. Deze vindt de AFM noodzakelijk om consumenten te beschermen tegen te grote betalingsrisico’s bij de financiering van hun woning. Zij stelt daarom voor de bestaande inkomensnorm (Gedragscode Hypothecaire Financieringen) op onderdelen aan te passen. Ook voorzien de plannen in een nieuwe schuldrichtlijn, waarbij in het advies over een hypotheek ook de maximaal gewenste verhouding tussen de schuld en de waarde van de woning wordt meegenomen. Ook heeft dat de AFM een nieuw instrument ontwikkeld heeft voor consumenten die een hypotheek willen afsluiten of oversluiten.Daarmee kan men bekijken of de hypotheekadviseur alles wat aan de orde zou moeten komen heeft besproken. De checklist geeft geen oordeel over de inhoud van het hypotheekadvies. De kans op een juist advies wordt groter naarmate het adviesproces beter is verlopen. De checklist staat op
http://www.checklisthypotheekgesprek.nl/"

700.000 huishoudens in problematische schuldsituatie

"Bijna 1 op de 10 huishoudens had vorig jaar voor kortere of langere tijd te maken met problematische schulden. Bij nog eens een kwart miljoen huishoudens is er sprake van een risico op problematische schulden. Dit blijkt uit onderzoek dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Van problematische schulden is sprake als het ondanks een maximale inspanning meer dan drie jaar duurt om ze afgelost te krijgen. Uit het onderzoek van Panteia blijkt dat bijna 700.000 huishoudens vorig jaar met zo’n situatie te maken kregen. Soms voor korte duur bijvoorbeeld doordat de kostwinner weer werk vond of de partner (meer) is gaan werken.

Niet alleen een plotselinge terugval in inkomen en het slecht kunnen omgaan met geld zijn belangrijke oorzaken voor het ontstaan van problematische schulden. Ook een te hoge levensstandaard zorgt ervoor dat bij veel huishoudens in ons land de schulden oplopen. Uit eerder SZW-onderzoek blijkt dat 1,9 miljoen Nederlandse huishoudens betalingsachterstanden hebben". Zie persbericht SZW en Telegraaf

Meer miljoenen voor schuldhulpverlening in Amsterdam?

AT5 zond gisteren een raportage uit over de schuldhulpverlening in Amsterdam, zie link

"Wethouder Freek Ossel verwacht dat de gemeente de nodige financiele steun uit Den Haag krijgt voor de oplossing van de wachttijden bij schuldhulpverlening.

De problemen bij de schuldhulpverlening zijn al langer een doorn in het oog van diverse politieke partijen en instanties in de stad.

De procedures werken momenteel zo slecht dat de schuld van mensen die de hulp aanvragen, eerder oploopt dan afneemt. AT5 maakte de balans op en sprak met één van de slachtoffers van het huidige systeem".

Ook voor de rest van Nederland is het boeiend om te zien hoe de gemeente Amsterdam met deze problematiek omgaat en zal omgaan. Al eerder schreef ik dat de gesignaleerde problemen niet tot Amsterdam beperkt zijn.

Zie ook "Zorgen om de dag van morgen".

zondag 4 oktober 2009

Tref alleen weloverwogen een schikking met de DSB!

Volgens de Volkskrant zou een aantal gedupeerde met de DSB een regeling gaan treffen waarbij in sommige gevallen de looptijd van de terugbetaling wordt beperkt tot tien (!) jaar.

Degenen die het aangaat adviseer ik met klem te bezinnen alvorens te beginnen en eerst goed na te laten gaan of de DSB jegens hen rechtens inderdaad een vordering heeft.

U kunt daarvoor bijvoorbeeld terecht bij de stichting Hypotheekleed.

DSB morgen failliet?

Op de website van de Telegraaf staat een bericht over de "oprechte excuses" die Dirk Scheringa aanbiedt aan zijn klanten, "waarbij alle klachten zo snel mogelijk zullen worden opgelost".

Het bericht verwijst verder naar de koopsompolissen. Het verschijnsel looncessie en de grote schade en het vele verdriet die zijn veroorzaakt, doordat debiteuren in de oplossing van hun problematische schuldsituatie door de niet zelden na een onaangekondigd bezoek afgedwongen looncessie werden en worden bemoeilijkt, worden niet genoemd.

Excuses zijn een begin van inzicht in verwerpelijkheid van eerder handelen, maar daarmee is het laatste woord niet gesproken en vertrouwen niet hersteld. Wie schuld bekent, moet ook schade herstellen (en vergoeden!). De individuele oplossingen van DSB zouden er echter voornamelijk in voorzien dat de periode van terugbetaling worden verlengd, zonder dat de vordering ter discussie wordt gesteld, waarbij debiteuren snel moeten beslissen en hun rechten moeten prijs geven om nog een klacht in te dienen. Zie ook website hypotheekleed met link naar interview bij NOS "de thans geboden oplossingen kosten de bank geen geld omdat er een andere wijze van financieren wordt gekozen"; je mag er dus langer over doen om het geld terug te betalen dat onder valse voorwendselen uit je zak is geklopt en is terecht gekomen in de zak van Dirk Scheringa, die daarmee heeft toegegeven aan zijn Berlusconi-achtige neigingen. Wat betekent dat excuus in dit licht?

Gisteravond heeft ene Frenk Jon Steflink de volgende tekst bijgeplaatst op de website van de Telegraaf om 23:06 uur:

"Op de BBC was net een breaking news ! DSB bank gaat maandag niet meer open bij gebrek aan liquiditeit. In tegenstelling tot de berichten dat maar 1% was opgenomen van de spaartegoeden, bleek het te gaan om 73%. De kas is nu leeg en faillisement wordt aangevraagd a.s. Maandag".

Noch andere verwijzingen naar de schrijver op internet noch de website van de BBC bevestigen de juistheid van dit bericht. Taalfouten maken het bericht niet geloofwaardiger. Nader onderzoek lijkt vereist en openheid van zaken van de DSB over de kaspositie nu. Vandaag zullen we vermoedelijk wel vernemen, of de melding op juistheid berust of een hoax is, als tenminste DSB heeft begrepen dat ook een niet ten beurze genoteerde bank moet investeren in haar imago van betrouwbaarheid om spaargeld aan te trekken en te behouden.

Is het gerucht juist, dan kan daarna het debat worden gevoerd over de wijze waarop DNB en AFM hun toezicht houdende taken hebben vervuld. Is het gerucht niet juist, dan moet dat debat ook worden gevoerd, aangezien de DSB wel erg veel ruimte heeft gehad voor praktijken die zich niet verdragen met de Nederlandse wetgeving over de rug van de consument. Zie ook deze link en de daarin genoemde referenties. Gisteren was de reactie van DNB nogal ontwijkend, zie bericht ("De hele wereld staat onder extra toezicht").

Een geruststelling is er alvast: AZ valt niet om als DSB omvalt, hetgeen AZ kennelijk toch voor alle veiligheid maar meent te moeten uitdragen, zie link, waarbij aan spaarders en houders van symbolische koopsompolissen ook nog even duidelijk wordt gemaakt, waar hun geld is gebleven te weten, in een voetbalclub, de nationale schaatsploeg en andere hobbies van de directeur. Inzicht in de aan de directieleden betaalde bonussen lijkt mij trouwens ook nog wel nuttig.

Ik begrijp trouwens ook niet waarom er niet opnieuw een spoeddebat wordt gevraagd als een bank met geld van vele Nederlandse spaarders dagen slecht bereikbaar is (geweest?) met bijbehorende exposure voor de Staat der Nederlanden en de banken voor verdwenen spaargeld. Dat gebeurt wel voor evenementen met aanzienlijk minder maatschappelijk impact!

Met een potentieel failliete bank en een nieuwe verdwijning (ditmaal van een Amerikaanse diplomaat) op de Antillen heeft Nederland internationaal in de media wel weer even laten zien, wie we zijn.

zaterdag 3 oktober 2009

DSB weer volledig bereikbaar?

Nu.nl meldt dat de website van de DSB weer volledig bereikbaar is, zie link en link

En de toestand bij DSB?

Daar kunnen spaarders nu al bijna twee dagen niet bij hun spaargeld, volgens DSB wegens:
- hackers;
- technisch onderhoud;
- overbelasting?

"Liegen mag was motto bij DSB"

De Telegraaf kopt met: "Twijfel over hackers-aanval DSB" en het AD schrijft "Spanning DSB loopt op".

Ik ken velen die dezer dagen hun hart vasthouden over de toestanden bij DSB en voor wie de wetenschap dat er een overheidsgarantie voor hun spaargeld is voor bedragen beneden een ton geen geruststelling vormt, want hoe lang duurt het voordat je dan je geld hebt.

Ik voorzie dat DSB hiermee weer een nieuwe bijdrage levert aan de toename van de schuldenproblematiek na die eerst al te hebben tegengewerkt door de buitenwettelijke praktijk van de looncessie. Zie ook deze link

(Liegen lijkt in de koop van Noord-Holland vaker voor te komen blijkens bijgaande bericht van Pastoor Paul die kennelijk wat laat heeft gereageerd op de oproepen van de bisschop en daaraan achteraf een draai probeert te geven, vergeet vooral niet ook de foto's te bekijken van "de indrukwekkende viering met Marijke Helwegen, waarbij iedereen die wilde zich in de kerk kon laten fotograferen met Marijke H. en haar duivenkooi"
Naschrift: een opmerkzame lezer wijst mij erop dat de pastorie in Obdam een vast nummer heeft).

donderdag 1 oktober 2009

Sichting Hypotheekleed roept spaarders op spaargeld weg te halen bij DSB

Vanmorgen heeft de voorzitter van de Stichting Hypotheekleed in een radio-uitzending opgeroepen spaargeld bij de DSB weg te halen. Zie nu.nl De DNB vindt deze oproep niet verstandig en verklaart verder geen inlichtingen te verstrekken over individuele banken, zie link

De website van de DSB is nu overbelast en opdrachten tot restitutie spaargeld kunnen volgens de DSB niet worden uitgevoerd wegens hackers (zie Volkskrant en Trouw). Daarnaast wordt door DSB ook nog verwezen naar technische werkzaamheden, zie Telegraaf. In het algemeen worden redenen er niet waarschijnlijker op als het er teveel tegelijk zijn.

DSB heeft ook spaarders die tegen een hoge rentevergoeding geld hebben verstrekt aan DSN in de vorm van een achtergestelde lening. Deze leningen worden niet gedekt door de garantieregeling ad EURO 1 ton.

DSB spant zich niet zichtbaar in om met gedupeerden tot een regeling te komen en liet onder meer de sommatietermijn met betrekking tot de looncessie, gesteld door de Stichting Hypotheekleed verstrijken zonder te reageren.

DSB steeds verder in het nauw

De Tweede Kamer en Minister Bos waren het gisteren eens dat het handelen van de DSB goed onderzocht moet worden.

"Volgens anonieme ex-medewerkers van de bank van AZ-voorzitter Dirk Scheringa was het aansmeren van polissen welbewust beleid van het management. Daarmee zou 1,6 miljard euro winst zijn gemaakt. In de koopsompolissen zaten provisies tot 90 procent verborgen. „Totaal idioot”, zei Bos". Zie Telegraaf

Ondertussen gaat de Stichting Hypotheekleed verder met de voorbereiding van een kort geding, aangezien DSB het niet nodig heeft gevonden te reageren op de sommatie, zie link.

Dit blijft merkwaardig, omdat volgens de Pers de 100%-DSB_dochter Incassobureau Imperfectum zou hebben verklaard dat de DSB het instrument van de looncessie niet langer zal inzetten. Zie bericht "DSB-bank onder het juk met afschaffing looncessie?". Dit lijkt mij voer voor onderzoeksjournalisten, ook met het oog op de maatschappelijke functie van de pers.

Zie ook praktische alle meest gelezen berichten uit september 2009.

"Domweg gelukkig in de Kalverstraat"

NRC Next schrijft over een recent verschenen boek van de hand van ene Alina Nube met bovenstaande titel, gewijd aan overconsumptie. De recensie roept niet de gedachte op het boek te kopen: "Het sterkt ons in ons gevoel dat we weten dat we overconsumeren, maar er tegelijkertijd niks aan kunnen doen. Het is allemaal de schuld van ons onderbewuste, hormonen en emoties. Zestig procent van de aankopen die we doen worden ons ingegeven door dopamine. De westerse maatschappij is vervrouwelijkt, we varen volledig op emotionele bevrediging.

Nubé vertelt dat ze ‘zomaar ineens’ was uitgewinkeld. Een week ervoor kocht ze nog drie tassen onnodige feelgoods, plots was het over. Maar al gauw, biecht ze op, verlangde ze terug naar de kleurrijke paradijselijke wereld die reclame haar toont. De wereld van de ratio is saai en grijs. Is het leven zonder geloof in illusies eigenlijk nog wel leuk".

Kortom, ik koop dus ik besta, en daar kan ik niets aan doen, want zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Deze benadering is nogal eenzijdig en tenminste ietwat deprimerend. Dit boek kopen lijkt mij zonde van het geld -zo zit ik nu eenmaal in elkaar.

Overconsumptie blijkt inmiddels toch beteugelbaar, wanneer de kraan van het consumptief krediet wordt dicht gedraaid. In de verslaafdenzorg zouden we spreken dan van de "cold turkey"-methode om tot ontwenning te komen: gewoon stoppen en niet zeuren, ook al is dat met name de eerste tijd moeilijk. Dan kom je niet uit in de Kalverstraat maar dichter in de buurt van het gedicht van J.C. Bloem:
"Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.

Dit heb bij mijzelven overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat".

Het zou goed zijn als naar het afkicken van overconsumptie meer onderzoek werd verricht en publiciteit werd ontwikkeld bijvoorbeeld in een ietwat AA-achtige context: "Mijn naam is Truus en ik ben overconsument. Sinds ik geen krediet meer kreeg, bleek mijn levenskwaliteit tegen de verwachting in te stijgen: geen ruzie meer over geld met familie en vrienden, genoeg geld voor de boodschappen tot het einde van de maand, geen beslag meer op mijn loon/uitkering, geen dreiging meer uit huis te worden gezet. Nu heb ik door te sparen een buffer tegen tegenslag, kan ik het zelfs bij werkloosheid enige tijd uitzingen en slaap ik beter". Muziekfragment, gevolgd door de tekst, uitgesproken door een zoetgevooisde stem a la DSB-reclames: "Laat U registreren in het register "Ik wil geen nieuwe schulden", zodat ook U gelukkiger kunt worden.

Dit idee wordt gaarne aangeboden aan het Ministerie van SZW en de redactie van postbus 51.

Stijging aanvragen schuldhulp Hilversum

"Ook uit andere gegevens blijkt dat het terugdringen van het niet-gebruik van regelingen succesvol is geweest. Zo steeg het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening sinds medio 2008 van 1400 tot 1800. Momenteel geeft de gemeente Hilversum ongeveer één miljoen euro uit aan schuldhulpverlening".

Zie link.

Meest gelezen berichten in september 2009 - SHV (Schuldenproblematiek)

1. 1984 - 12 september - 2oo9 Kracht door trouw (KDT)
2. Looncessie DSB is nietig
3. Staatssecretaris Klijnsma laat zich in de luren leggen door DSB
4. DSB nieuwe speler op de markt van de schuldhulpverlening
5. DSB moet onmiddellijk stoppen met looncessie
6. Incassobureau Inspectrum is volle dochter DSB
7. Nieuwe Kamervragen SP over DSB
8. Hoe werkt de DSB-budgetcoach
9, "Ook een wolf in schaapskleren vindt de voordeur"
10. Breaking news: NVVK-convenant CJIB niet bepalend voor schuldhulpverlening

Zie ook:
Meest gelezen berichten SHV in augustus 2009
Meest gelezen berichten SHV in juli 2009
Meest gelezen berichten SHV in juni 2009
Meest gelezen bericht SHV in mei 2009
Meest gelezen berichten SHV in april 2009
Meest gelezen berichten SHV in maart 2009