maandag 31 augustus 2009

Looncessie DSB is nietig

Een gewaardeerde lezer van dit weblog schreef mij als volgt over het verschijnsel looncessie dat met behulp van zogenaamde budgetcoaches thans veelvuldig wordt toegepast en waardoor debiteuren worden bemoeilijkt in hun mogelijkheden tot schuldregeling (zie eerder het artikel "DSB moet onmiddellijk stoppen met looncessie"):

"Ik heb uit voorbeelden gehoord dat de DSB-bank, gebruik maakt van een akte van cessie om een betalingsregeling overeen te komen. Een gedeelte van het salaris wordt overgedragen aan de schuldeiser, totdat de vordering is voldaan. Andere schuldeisers hebben het nakijken wanneer ze beslag op het inkomen willen leggen. Bovendien ondervindt de schuldenaar een belemmering wanneer hij gebruik wil maken van schuldhulpverlening, want hij kan niet over z’n volledige inkomen beschikken. In het verleden heb ik overigens ook voorbeelden gezien dat louche schuldhulpverleningsinstellingen gebruik maken van de akte van cessie om een deel van het salaris te innen en dat, na aftrek van de kosten, te verdelen onder de schuldeisers (commerciële schuldhulp die op zichzelf al niet toegestaan is).

Schuldeisers (niet de schuldenaar) kunnen natuurlijk een actio de pauliana instellen. Lastig is dat de schuldeiser moet aantonen dat de andere schuldeiser (cessionaris) wist of behoorde te weten dat de akte van cessie benadeling van andere schuldeisers tot gevolg zou hebben. Bovendien geldt het beroep op pauliana alleen voor de schuldeiser die daar zelf een beroep op doet. Bij meerdere schuldeisers moet elke schuldeiser afzonderlijk daar dus een beroep op doen. Mijns inziens is dit echter niet nodig omdat de cessie in dit soort situaties een cessie tot zekerheid is en derhalve nietig. Art. 3:84 lid 3 BW bepaalt immers:“Een rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid of die de strekking mist het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, is geen geldige titel van overdracht van dat goed.

De Hoge Raad heeft zich hierover uitgesproken, zie
www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AI0348 betreffende de nietigheid van de cessie ten titel van verhaal".

vrijdag 28 augustus 2009

Monitor Wsnp is geen monitor minnelijk traject

Enigszins uitgebreide versie na eerste bericht gisteren:

Niet zonder verbazing heb ik gelezen dat er onder meer door de VNG een relatie wordt gelegd tussen het verminderd beroep op de Wsnp (wettelijk traject) en de effectiviteit van de schuldhulpverlening in het minnelijk traject naar aanleiding van de aanbieding van de monitor Wsnp aan de Tweede Kamer door de Minister van Justitie.

De monitor Wsnp meet het wettelijk traject op een zorgvuldige en gedetailleerde wijze die alleen maar doet verlangen naar een soortgelijk instrument in het minnelijk traject. Een dergelijk instrument echter is er (nog?) niet.

Het verminderd beroep op de Wsnp is direct in kwantitatief verband terug te voeren op de ingrijpende wetswijziging per 1 januari 2008 die ervoor waren bedoeld de lat hoger te leggen en het beroep op het justitieel apparaat te beperken.

Voor de opvatting van de VNG geventileerd in het persbericht "Deze daling is te danken aan de gemeente" is alleen onderbouwing in die zin dat gemeenten de 285-verklaring moeten afgeven en zo aan de kraan staan. Als gemeenten zouden weigeren verklaringen af te geven, daalt logischerwijze het aantal toelatingen. Maar is dit dan aan de gemeenten "te danken" en zegt diet iets over de kwaliteit van het voorafgaande (minnelijke) traject?

Voor de gevolgtrekking dat het verminderd aantal aanvragen is terug te voeren op toegenomen effectiviteit van schuldhulpverlening in het minnelijk traject bestaat geen onderbouwing. Wel zijn er vele signalen dat het minnelijk traject nu niet zelden niet goed loopt en dat er lange wachtlijsten zijn in verband met de in vele gemeenten toenemende vraag. Minstens zo groot zorgpunt is de vraag wat er gebeurt nadat de intake heeft plaatsgevonden. Wordt daarbij de situatie van de debiteur geoptimaliseerd of overheerst pappen en nathouden bij gebrek aan menskracht.

Steeksproefgewijze analyse op dossierniveau zou hierin meer inzicht kunnen bieden, desnoods en om te beginnen met geanonimiseerde verwerking van gegevens inclusief de naam van de schuldhulpverlenende instantie in kwestie.

Uit de wereld van de rechterlijke macht blijkt mij dat sprake is van verbazing waarom er zoveel minder aanvragen doorkomen naar het wettelijke traject. In het minnelijk traject wordt daarentegen veelvuldig geklaagd over de aangescherpte administratieve voorschriften voor toelating Wsnp, onder meer neergelegd in de nieuwe uitvoeringsregels per 1 april 2008 (nieuwe Recofarichtlijnen en Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken), waarop veel aanvragen stranden.

Toch lijkt de inschakelijk van WSNP-bewindvoerders om moratoriumverzoeken in te dienen mij niet effectief. Dat kan de schuldhulpverlener in het minnelijk traject net zo goed als de zaak eenmaal in dat stadium is. WSNP-bewindvoerders zouden dan veel beter integrale dossierbehandeling kunnen gaan doen, zo nodig onder enige bijscholing op specifieke aspecten van het minnelijk traject, waar bijvoorbeeld en als het goed is bij de intake veel dieper wordt onderzocht wat de oorzaak van de problematiek is; de kwaliteit van de intake bepaalt in hoge mate de kwaliteit en effectiviteit van het verdere verloop van het traject.

Kortom, het is onjuist de effectiviteit van het minnelijk traject te meten aan het beroep op het wettelijk traject. In het minnelijk traject haken sommige mensen af, omdat het allemaal veel te lang duurt en andere mensen blijven hangen in de stabilisatiefase. Zo wordt het probleem niet wordt opgelost.

Zo lang er geen objectieve onderzoeksgegevens zijn vanuit het minnelijk traject zelf, valt niet te bepalen of de effectiviteit van het minnelijk traject is toegenomen. De Monitor wsnp is geen monitor minnelijk traject.

Ik deel dan ook de opvatting van Nadja Jungmann, neergelegd in Binnenlands Bestuur van gisteren in een interview met de kop "Gat tussen gemeentelijke schuldhulp en rechter".

donderdag 27 augustus 2009

Leve de nieuwsbrief van Modus Vivendi!

De nieuwsbrief van Modus Vivendi is altijd al een zonnestraal door de niet zelden grijze wolken., maar de augustus nieuwsbrief die gisteren verscheen is een absolute topper, ook door het wetenschappelijk onderbouwd gehalte.

Gisteren kwam de augustus nieuwsbrief uit met drie boeiende artikelen:

- "Una storia particolare" (alleen al de titel is prachtig) over de totstandkoming van het verbod op particuliere schuldregeling, waarbij terecht wordt gesignaleerd dat regulering van de particuliere schuldhulpverlening nodig is;

- Omzetting faillissement in de Wsnp, waarbij aandacht voor het verschijnsel dat debiteuren via een faillissement in de Wsnp terecht komen, welk verschijnsel in kwantitatief opzicht aanmerkelijk minder is dan in de wandelgangen wel eens wordt aangenomen; deze fabel is met dit kwantitatief onderzoek uit de wereld;

- "Dik in de schulden", een wat speelser artikel over de vraag of er wetenschappelijke onderbouwing is voor de stelling dat debiteuren in een problematische schuldsituatie vaker overgewicht vertonen.

En deze pareltjes van schuldhulpverleningskunde zijn gratis verkrijgbaar voor iedereen die een abonnement neemt op de digitale nieuwsbrief (zie rechterkolom).

dinsdag 25 augustus 2009

Niet poffen bij pappie!

"Nederlanders lenen niet bij familie voor onvoorziene uitgaven, zo blijkt uit onderzoek door Blauw Research onder duizend Nederlanders. Dat geringe aantal is opvallend, omdat 49% van de ondervraagden wel de mogelijkheid heeft om bij financiële problemen bij familie of vrienden langs te gaan. Bijna driekwart van de Nederlanders heeft een spaarpotje voor mindere tijden. Slechts een op de tien is in het geheel niet voorbereid op onvoorziene uitgaven. Dit is een stuk minder dan vorig jaar, toen hetzelfde onderzoek in opdracht van Cardif werd gehouden. Toen had 19% geen potje voor onvoorziene uitgaven. Nederlanders zijn terughouden met het opbouwen van schulden. Evenmin populair zijn gebruik maken van creditcards (2%), doorlopend krediet (4%) en rood staan (5%). Nederlanders zullen nog eerder naar familie en vrienden gaan bij financiële problemen, dan naar hun partner. Maar 4% zegt financieel te kunnen terugvallen op de partner, als daarvoor noodzaak is, zo blijkt uit het in april 2009 uitgevoerde onderzoek".

Zie link

maandag 24 augustus 2009

DSB moet onmiddellijk stoppen met looncessie

Van vele zijden bereiken mij signalen dat de zogenaamde budgetcoaches van de DSB zonder afspraak binnen vallen bij debiteuren en hen zonder de gelegenheid van beraad nopen een zogenaamde akte van looncessie te tekenen, waardoor de debiteur in een klap zijn inkomen boven de beslagvrije voet kwijt is, als deze norm al correct wordt berekend. Hierdoor is er geen financiele ruimte meer over om met andere crediteuren tot een regeling te komen.

De stichting Hypotheekleed, die wellicht haar naam kan wijzigen in DSB-leed teneinde ook de debiteuren van consumptief krediet te beschermen, heeft voor deze situatie een praktisch waarschuwingsprotocol op de website staan, zie link Ook heeft de Stichting een kort geding in voorbereiding om de gevolgen van de looncessie te beperken, zie link.

In mijn visie kan een looncessie op ieder moment met toepassing van artikel 7:633 lid 2 BW ongedaan worden gemaakt. De debiteur dient aan zijn werkgever schriftelijk te laten weten dat hij met een beroep op artikel 7:633 Lid 2 BW in het vervolg zijn loon weer zelf wil ontvangen met copie aan DSB. Het is goed d werkgever te vragen voor ontvangst te tekenen. De wet bepaalt namelijk dat een volmacht tot loonbetaling aan een derde altijd herroepelijk is.

Werkt de werkgever niet mee, dan lijkt een kort geding tegen de werkgever voor de Kantonrechter (gegeven de aardvordering van de arbeidsovereenkomst) om hieraan een einde te maken mij voor de hand te liggen.

De actie van de DSB zal in veel gevallen ook paulianeus zijn namelijk gesteld met de intentie andere crediteuren te benadelen, terwijl op dat moment kenbaar sprake is van een schuldsituatie, waarbij de koek eerlijk moet worden verdeeld.

De toezichthouder moet dringend ook naar deze praktijk een onderzoek instellen. Het is ontoelaatbaar dat werknemers van een crediteur/consumptief kredietverstrekker onaangekondigd de debiteur in zijn woning bezoeken om een handtekening te ontfutselen en dat ook nog eens onder de misleidende benaming budgetcoach, terwijl hier in feite de zorgplicht wordt omgebogen tot een graairecht.

Debiteuren met een looncessie worden soms door schuldhulpverlenende instanties niet toegelaten tot het minnelijk traject omdat er een looncessie is. Er is in mijn visie geen enkele reden een debiteur die op een gegeven moment niet zelden onder ongeoorloofde druk een akte van looncessie heeft getekend, niet toe te laten tot het minnelijk traject. Het is onderdeel van de gemeentelijke zorgplicht om deze debiteuren te helpen en onjuist hen onverrichterzake heen te zenden of direct door te schuiven naar het wettelijk traject, waarbij er zelfs sprake van is dat rechtbanken zouden menen dat de looncessie tijdens de Wsnp in stand blijft.

Ik schreef eerder over de DSB-budgetcoaches, zie
"DSB, nieuwe speler op de markt van de schuldhulpverlening?"
"Tweede Kamervragen Karabulut over DSB-budgetcoaches"

Kamervragen GroenLinks over schuldhulpverlening

Het Tweede Kamerlid Van Gent (GroenLinks) heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de geuite zorgen van branchevereniging en dienstverleners inzake hulp aan schuldenaren.

1 Hebt u kennis kunnen nemen van het artikel «Zorgen over hulp aan schuldenaren»?
2 Deelt u de mening dat mensen met (problematische) schulden in een zo vroeg mogelijk stadium op een snelle en adequate manier schuldhulpverlening moeten krijgen?
3 Heeft u ervan kennisgenomen dat de Branchevereniging van bewindvoerders in de wettelijke schuldsanering (BWW) aangeeft dat wachttijden van 3 tot 4 maanden op dit moment geen uitzondering zijn? Deelt u de mening dat dit een te lange wachttijd is, en dat de schuldenproblematiek hierdoor alleen maar wordt vergroot?
4 Kunt u zich vinden in het geschetste beeld dat het aantal mensen met problematische schulden snel zal stijgen als gevolg van de economische crisis?

5 Kunt u inzichtelijk maken hoeveel mensen met schulden op dit moment te maken hebben met een wachttijd en hoe lang deze wachttijd is? Kunt u daarbij ook aangeven wat u een
aanvaardbare wachttijd vindt?
6 Kunt u een prognose geven van het aantal te verwachten aanvragen voor schuldhulpverlening?
7 Denkt u nog steeds dat de € 130 miljoen die u voor de komende 3 jaar heeft uitgetrokken om de wachttijden binnen de perken te houden voldoende is?"


Commentaar: Het lijkt mij dat beantwoording van deze vragen niet al te veel tijd zal kosten. Het is bekend wat de opvattingen van de Staatssecretaris over wachttijd zijn (zie Nota met de inhoud van het wetsvoorstel Wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening d.d. 17 juni 2009).

vrijdag 21 augustus 2009

Flitskrediet aan banden maar (nog) niet in de afvalbak

Minister Bos is voornemens de regels voor het zogenaamd flitskrediet aan te scherpen door:
- beperking van de termijn tot een maand;
- aanscherping van de voorwaarden voor onderzoek kredietwaardigheid inclusief BKR-toets;
- meer informatie aan de aspirant debiteur over rente en kosten
- maximering van het toegestaan rente tarief;
- reguleren van de reclame.

Het is jammer dat niet wordt overwogen het flitskrediet te verbieden aangezien het te gemakkelijk beschikbaar is en gelegenheid geeft tot impulsbeslissingen die bij enig beraad mogelijk achterwege zouden zijn gebleven, omdat de achteraf te betalen prijs de zonde niet waard is. De berekende rente (al dan niet vermomd als kosten) is bovendien alleen maar te kwalificeren als woeker.

De markt voor flitskrediet in Nederland is klein maar groeiend.

Vindplaats: artikel Telegraaf

Op dit weblog zijn de volgende artikelen gerelateerd aan deze bijdrage:
"Lenen schaadt Uw gezondheid en die van anderen"
"Pas op met lenen"
"Onrust over vignet bij leenreclame"

donderdag 20 augustus 2009

Pilot mee-lees-syteem deurwaarders in bestanden Kredietbank Friesland

Onder meer in De Pers is melding gemaakt van het meelees-systeem waarbij in het kader van een pilot deurwaarders de mogelijkheid krijgen in de database van de GKB Friesland na te gaan of een debiteur een aanvraag schuldhulpverlening heeft gedaan.

Deze mogelijkheid is een welkom aanvulling op het systeem waarnaar lang is uitgezien, ook omdat het de vraag of of het ooit zal komen tot het LIS. Wat het standpunt van het CBP is op de aangepaste plannen is mij niet bekend.

Door het meelees-systeem kan de schuldeiser zich nodeloze kosten van incasso besparen. De hulpverlening wordt in de fase van het stabiliseren niet/minder in de wielen gereden door beslagen die de financiële huishouding van dat moment verstoren.

Ik ben benieuwd hoe de pilot uiteindelijk zal worden geëvalueerd.

woensdag 19 augustus 2009

Scholier in de schulden door Hyves-contact

Een havo-scholier in Leusden werd er door een contact op Hyves toegebracht twee dure telefoonabonnementen af te sluiten, waarna "de vriend" zich bij haar meldde en de twee telefoons afpakte en zij achterbleef met twee dure telefoonabonnementen voor langere tijd en een hoge gebruiksnota naar betaalde nummers in onder meer Zuid Afrika, waaraan de beller vermoedelijk zelf heeft verdiend.

Zo kunnen jonge scholieren in de schulden komen.

Zie link

Depressief na uithuiszetting

In de VS is een onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat de helft van degenen die uit hun huis worden gezet in meer- of mindere mate aan depressies gaat lijden. Zie link

Naar ik vermoed en afgaand op mijn ervaringen met mensen die dat is overkomen, is dat in Nederland weinig anders.

In Nederland is in ieder geval de zorgverzekering zodanig dat medisch hulp aanwezig is, indien noodzakelijk. In de VS ligt dat anders.

Het is overigens een misverstand en passend bij de tijdgeest dat iedere depressie om medische interventie vraagt. Dit misverstand hangt samen met de gedachte dat een mens er recht op heeft zich gelukkig te voelen en bij frustratie van die wens alle hulpverleningszeilen bijzet om daarin verandering te brengen. Een ander compenserend mechanisme is koopgedrag ("Ik ben zielig, dus ik mag ook wel wat"). In dat mechanisme worden degenen die dat met geleend geld willen doen sinds de bankencrisis minder gefaliciliteerd,. Dat is heel goed, ook omdat anders de schuldenproblematiek na de koopwoede een autonome oorzaak van een nieuwe exogene depressie wordt.

In 2008 werd over dit onderwerp in het Verenigd Koninkrijk een onderzoek gepubliceerd, zie "Schulden schaden gezondheid".

"Een schuldenberg" zou ook hebben bijgedragen aan de dood van Michael Jackson, hoewel daarover steeds nieuwe geruchten in omloop komen.

De kanoman John Darwin die zijn schulden oploste door te verdwijnen, via zijn vrouw de penningen van de levensverzekering op te strijden, en die in 2008 weer opdook onder het voorwenden van geheugenverlies, heeft inmiddels met behulp van een vriend die zich voordeed als advocaat zijn memoires uit de gevangenis gesmokkeld waarvoor hij een bedrag aan 1 miljoen Pond aan royalties zou ontvangen. Zie artikel. Ik schreef hierover eerder in mijn bijdrage "Wanhoopsoplossing middels verdwijning en doodverklaring". Het lijkt mij dat de schuldeiser uit verzekeringsfraude hierop wel beslag zal gaan leggen. Zo trekt betrokkene in eigen visie steeds weer aan het kortste eind en zal hij dus wel weer depressief worden. U kunt nu bij de eerste alinea opnieuw beginnen met lezen.

dinsdag 18 augustus 2009

Schuldenproblematiek in internationaal perspectief

Nadja Jungmann heeft een interessant artikel op haar weblog over een recent verschenen boek Consumer Credit, Debt and Bankruptcy.

Stof tot nadenken biedt in ieder geval de volgende passage: "In het boek zit ook een bijdrage van mij en prof. Nick Huls over de effecten van de Wsnp op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor mensen die hier in Nederland betrokken zijn bij de uitvoering van schuldhulpverlening niet zo spannend, want inmiddels wel bekend. In andere landen zijn ze daarentegen altijd zeer geintereseerd in de ontwikkelingen in Nederland. Ons buitengerechtelijke systeem waarin gemeenten een belangrijke rol spelen om -als het even kan- integrale schuldhulpverlening aan te bieden wordt veelal als een ideaal beschouwd".

Het is een groot goed schulden te kunnen regelen op een zo laagdrempelige wijze en daarbij ook direct de oorzaak aan te pakken dat heeft geleid tot de schuldenproblematiek. Er moet voor worden gewaakt dat de maatschappelijke aanvaardbaarheid van het systeem ter discussie komt, doordat de kwaliteit van de schuldhulpverlening niet op niveau kan worden gehouden bijvoorbeeld door te grote toestroom als gevolg van de recessie.

Voor (sommige) jongeren blijkt er meer hoop te zijn dan wel eens werd gedacht. Zij kiezen voor een hogere opleiding en gaan voorzichtiger om met hun geld, zie artikel Spits "Jongeren kiezen eieren voor hun geld". Daar zouden andere "jongeren" een voorbeeld aan moeten nemen!

Ik heb trouwens geen enkele aanvechting op dit weblog gericht op lezers in Nederland in het Engels te gaan schrijven. Dat virus heerst in andere delen van Nederland in besloten circuitjes.

dinsdag 11 augustus 2009

Steeds meer vorderingen ter incasso uit handen gegeven

Het FD signaleert dat Nederlandse bedrijven in het tweede kwartaal van dit jaar 54% meer incassozaken tegen bedrijven aanhangig hebben gemaakt dan in dezelfde periode van 2008. De totale waarde van de incassi steeg met 22%. Het gemiddelde bedrag van de niet-betaalde rekeningen lag 15% lager dan in het tweede kwartaal van 2008.

Hoe eerder bedrijven besluiten vorderingen snel te incasseren, hoe beter het is, Dat geldt bij vorderingen op bedrijven en dat geldt ook bij vorderingen op particulieren. Ik vermoed dat ook dit laatste thans het geval is. Dit zou mede een verklaring kunnen zijn voor het toenemend beroep op schuldhulpverlening.

Maatschappelijke schade wordt beperkt, wanneer sneller wordt geincasseerd. De debiteur weet dan eerder dat er juridische maatregelen worden genomen en is dan eerder geneigd orde op zaken te gaan stellen. Bedrijven gaan eerder failliet en ook dat is een middel om maatschappelijke schade als gevolg van wanbetaling te beperken. De schade loopt dan immers niet verder op.

Woningcorporaties, nutsleveranciers en zorgverzekeraars nemen al steeds eerder maatregelen. De debiteur wordt dan geconfronteerd met de vraag of hij aan de betaling van deze schulden die betrekking hebben op de primaire levensbehoeften, niet meer prioriteit moet besteden. Dit houdt de debiteur er ook van af verdere niet-noodzakelijke bestedingen te doen waarvoor hij geen geld heeft. Preventief effect gaat ook uit van de afnemende bereidheid van het consumptieve geldschieters lichtvaardig leningen te verstrekken aan debiteuren van wie te voorzien is dat zij moeite zullen krijgen hun schulden terug te betalen.

maandag 10 augustus 2009

AVRO start programma over schuldenproblematiek

Schulden zijn "hot" en dus interessant voor tv-programma's. Dat zagen we al eerder bij "Uitstel van executie" en "Effe geen cent te makken" (waarbij de Frogertjes zich voor korte tijd vestigden in een Vogelaarwijkje om te voelen hoe het is om even arm te zijn en in een slopje te wonen).

Ook de AVRO is van plan in de (dure) december maand een programma uit te zenden met de naam "Maximum bereikt". In het programma krijgen mensen "de kans krijgen om voor eens en voor altijd af te rekenen met hun rode cijfers". Presentator zal zijn Ruben Nicolai.

Zie Mediajournaal

Ook BBW luidt noodklok over capaciteit SHV

Ook de Branchevereniging Bewindvoerders Wsnp heeft de noodklok geluid over de capaciteit van de schulhulpverlening.

De BBW maakte dat gisteren bekend en verklaarde dat haast geboden is bij het zoeken naar een oplossing nu gemeentelijke instellingen die burgers in financiële nood helpen, dit najaar en volgend jaar te maken krijgen met een hausse aan hulpvragen door de economische malaise

Volgens een woordvoerder van de BBW zijn wachttijden van soms drie tot vier maanden nu geen uitzondering.„ Dat kan niet anders betekenen dan dat mensen op dit moment niet snel en adequaat genoeg worden geholpen en hun schuldenproblematiek alleen maar groter wordt.” Het bestuur vindt dat nu alle aandacht van ministeries en gemeenten moet zijn gericht op de snel groeiende schuldenproblematiek.

De BBW heeft hierover een brief geschreven aan staatssecretaris Klijnsma die (nog) niet te vinden is op de website van de BBW.

Vindplaats: Telegraaf.

Zie ook Binnenlands Bestuur

vrijdag 7 augustus 2009

Verdubbeling aanmelding schuldhulp Westland

Het AD schrijft dat in de gemeente Westkand het aantal personen dat een beroep doet op schuldhulpverlening in 2009 dreigt te verdubbelen ten opzichte van 2008.

In 2008 waren er totaal 112 aanvragen. In de eerste helft van 2009 99.In totaal lopen er nu 145 shv-dossiers

Opmerkelijk is dat ondanks deze verdubbeling de wachttijd slechts drie weken is, dus ruim binnen de in de toekomstige wetgeving vast te leggen norm van een maand.

donderdag 6 augustus 2009

Kamervragen DSB-coaches op website Tweede Kamer

Inmiddels zijn de vragen van mevrouw Karabulut aan de staatssecretaris SZW Klijnsma over de DSB-budgetcoaches gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer en hebben daar het kenmerk: 2009Z14518 gekregen.

woensdag 5 augustus 2009

Tweede Kamervragen Karabulut over DSB-budgetcoaches

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inzet van budgetcoaches door de DSB.

1)
Wat is uw reactie op het bericht ‘DSB schakelt ‘budgetcoaches’ in voor te laat betalende klanten? 1)

2)
Kunt u precies aangeven op welke wijze deze budgetcoaches van de DSB opereren (qua begeleiding, termijnen, rekenmethodieken, etc.)? Hoeveel mensen zijn er ondertussen door een DSB budgetcoach begeleid?

3)
Brengt de DSB voor de inzet van de budgetcoaches kosten in rekening voor de debiteuren? Zo ja, welke tarieven worden hiervoor gehanteerd?

4 )
Op welke wijze wordt er door de budgetcoaches van de DSB rekening gehouden met de belangen van (eventuele) andere schuldeisers van deze debiteuren? Is de werkwijze van de DSB in strijd met de wet dat alle schuldeisers voor de wet gelijk zijn (paritas creditorum)? Kunt u dit toelichten?

5)
Worden de debiteuren met betalingsproblemen door de DSB doorverwezen naar de reguliere schuldhulpverlening? Zo ja, hoe vaak is dit sinds de invoering van de budgetcoaches door de DSB gebeurd in relatie tot de totale populatie? Zo neen, waarom niet?

6)
Bent u van mening dat de inzet van de budgetcoaches door de DSB past binnen de wetgeving op het gebied van schuldhulpverlening? Kunt u dit toelichten?

1) ‘DSB schakelt ‘budgetcoaches’ in voor te laat betalende klanten’ – NRC Handelsblad - 24 juli 2009

Zie ook "DSB nieuwe speler op markt schuldhulpverlening" en
"Ombudsman: veel klachten DSB gegrond".

dinsdag 4 augustus 2009

Gezin kan niet rondkomen van bijstandsuitkering

Wat iedere insider al wist, staat nu door onderzoek vast: een gezin kan niet rondkomen van een bijstandsuitkering.

NIBUD en SCP hebben een onderzoek over deze kwestie gepresenteerd waarbij zij informeerden wat "iedere Nederlander zou moeten kunnen doen". De titel van het rapport is "Genoeg om van te leven".

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders vinden dat de volgende existentiele randcondities gelden: zelfstandige woonruimte hebben, gezond kunnen eten en nieuwe kleding kunnen kopen,
eigen computer met internet, een televisie en telefoon. Voor een gezin met kinderen worden bovendien maaltijden met veel verse groenten en fruit, geld voor speelgoed, school, sportclubs, vakanties en dagtrips belangrijk gevonden.

Vindplaats: Telegraaf

Ligt er beslag op de uitkering, dan gaat er ruwweg ook nog eens 10% vanaf. 90% van te weinig is nog meer te weinig. Mevrouw Ortega van de Christenunie heeft nog nooit gehoord van deze problematiek, zie link.

Nog verleden week meldde zich bij mij een debiteur die een beroep had gedaan op (particuliere) schuldhulpverlening en die moest rondkomen van een leefgeld van EURO 50.00 per week waarbij bleek, dat de schuldhulpverlener de vaste lasten niet op tijd betaalde en daardoor onder meer de telefoon was afgesloten en van het leefgeld ook nog eens een prepaid-kaart moest worden gekocht. Van de hiervoor genoemde elementen is dan veel niet meer betaalbaar. Passende maatregelen zijn inmiddels ingezet om orde op zaken te stellen.

maandag 3 augustus 2009

Wachttijd schuldhulp Gouda zeven maanden

Volgens de Voedselbank Gouda aangehaald in het AD is de wachttijd voor schuldhulpverlening in de gemeente Gouda momenteel zeven maanden. In de visie van de Voedselbank moet de gemeente de diensten van particuliere schuldhulpverlening inkopen om clienten sneller te helpen.

Vragen die rijzen zijn:
- wat is het commentaar hierop van de gemeente Gouda;
- hoe maak je uit wat goede particuliere schuldhulpverlening is en wat niet bij gebreke aan een keurmerk.

Nog veel meer is hierover te zeggen maar dat doe ik later. Nu roept de praktijk.

Vindplaats: AD.

Meest gelezen berichten in juli 2009 - SHV (Schuldenproblematiek)

1. DSB nieuwe speler op de markt van de schuldhulpverlening
2. Betekenis kredietbanken neemt af
3. Jacht op premies in de zorg
4. Samenwerking shv gemeenten regio Eindhoven
5. Schulden der Belgen hoger dan ooit
6. Voorstel SVF om certificering vlottend te trekken
7. Incassobureau's plukken U kaal
8. SHV-aanvragen in Twente stijgen
9. Kredietbanken in crisis
10. Protest Karabulut tegen lenen per sms

PvdA Rotterdam: "Schuldhulpverlening goed geregeld"

"Wethouder Jantine Kriens heeft ervoor gezorgd dat Rotterdam weer voorop loopt als het gaat om schuldhulpverlening. Het bereik van de schuldhulpverlening is de afgelopen jaren flink vergroot. Door een extra loket bij de gemeentelijke kredietbank gaat geen tijd verloren bij schuldsanering. Zo kunnen in 2009 twee keer zoveel mensen worden geholpen als voorheen. Zowel landelijk als in Rotterdam zullen veel meer mensen in de financiele problemen komen als gevolg van de kredietcrisis. Rotterdam loopt hier met zijn krachtige schuldhulpverlening op vooruit en biedt deze mensen zo goed mogelijke hulp, aldus PvdA raadslid Fatima Talbi".

Vindplaats: huis aan huis verspreide uitgave gemeenteraadsfractie van de PvdA Rotterdam.

Is een van de lezers bekend of er statistische gegevens zijn gepubliceerd over de schuldhulpverlening in Rotterdam, waarvan kennelijk gebruik is gemaakt in dit artikel?

Met dank aan mijn moeder die dit krantje voor mij bewaarde.

Vanaf 1 augustus 2009 hogere boetes overkreditering mogelijk

Op 1 augustus 2009 is de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving in werking getreden waarin een nieuw boetestelsel in werking voor de financiële sector. In dit nieuwe stelsel kunnen de toezichthouders, DNB en AFM, hogere boetes opleggen dan voorheen aan bijvoorbeeld banken, verzekeraars, pensioenfondsen en accountantsorganisaties.

Er zijn drie categorieën overtredingen (licht, midden en zwaar) met elk een basisboete. Voor de zwaarste overtredingen zoals handel met voorwetenschap, misleiden van de consument of overkreditering kan voortaan een geldstraf worden opgelegd van maximaal € 4.000.000 (€ 8.000.000 aan recidivisten). Het maximum was voorheen € 480.000.

Zie ook deze eerdere bijdrage over dit onderwerp.

Verwijs eerder naar schuldhulp bij alimentatieschuld!

Het Financieel Dagblad heeft een interview met de directeur van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO):

- in 2009 zijn tot nu toe 20% meer verzoeken ontvangen dan in dezelfde periode in 2008 (jaarprognose 2009: 9000 in plaats van 7500 in 2008);
- het succespercentage daalt;
- daarnaast is het taakveld van het LBIO uitgebreid van kinderalimentatie naar partneralimentatie zie ook deze bijdrage;
- het recidivepercentage is 5% dat wil zeggen dat 5% van de alimentatiegerechtigden terugkomt nadat eerder het LBIO ingeschakeld is geweest.

De daling van het succespercentage doet vermoeden dat er een verschuiven is van niet willen naar niet kunnen. In dat geval zou ook het CJIB net als bij voorbeeld elektriciteitsbedrijven en zorgverzekeraars verplicht kunnen worden debiteuren te wijzen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening.

Die schuldhulpverlening zou vervolgens ook na een wachttijd van maximaal vier weken beschikbaar moeten zijn. Nader (objectief) onderzoek naar wachttijden is nodig. Invoering van de wettelijke verplichting tot tijdige schuldhulp ook.

zondag 2 augustus 2009

Dienstmededeling over "twitter updates"

Als er weinig gelegenheid is om te bloggen, zal er voortaan indien mogelijk, wel getwitterd worden (microblogging). Dat is voor lezers van dit weblog eenvoudig te volgen in de rechterkolom onder "twitter updates" of direct op twitter. Deze laatste link kan uiteraard ook als favoriet worden "gebookmarkt". Stay tuned!

Nota bene! Dit bericht blijft een week bovenaan staan. De tekst eronder wordt regelmatig vernieuwd (as usual).

Vanaf 2 augustus 2009 wordt dit bericht niet meer als eerste geplaatst. Let U er dus op dat U de twitter locatie als favoriet "bookmarkt", als U de verwijzing wilt bewaren.