dinsdag 30 juni 2009

VNG tegen convenant minnelijk moratorium

Martijn Schut meldt dat de VNG Staatssecretaris Klijnsma heeft laten weten geen voorstander te zijn van een convenant om te komen tot een vrijwillig moratorium in het minnelijk traject voor de periode tot de invoering van de wettelijke regeling van het minnelijk traject schuldhulpverlening (vermoedelijk 1 juli 2010).

Het kernbezwaar van de VNG luidt:

"Desondanks kent een convenant voor een moratorium ook een aantal belangrijke nadelen. Ten eerste zal het convenant voor een relatief korte periode gaan gelden. Als tweede wijzen wij op de zeer wisselende ervaringen die zijn opgedaan met de convenanten die zijn afgesloten tussen NVVK en diverse organisaties. Deze bieden onvoldoende garantie dat een vrijwillig moratorium zal leiden tot een werkbare praktijk".

Ik deel de opvatting dat de convenanten-cultuur waarbij niet zelden bepaalde crediteuren voordeeltjes voor zichzelf bedingen ten koste van andere crediteuren (en de debiteur) zo snel mogelijk zo ver mogelijk achter ons moet liggen waarbij het moet komen tot een breed moratorium in het minnelijk traject in ruil waarvoor de hulpverlening met bekwame spoed tot een gedegen aanbod komt (dan wel uitlegt waarom dat nog niet kan) zo nodig onder stabilisering van de problematische schuldsituatie (en steeds met budgetbegeleiding in de eerste fase).

Pilot scholieren met schulden in Amsterdam

Binnenlands Bestuur meldt dat de Gemeente Amsterdam een experiment begint met schuldhulp aan scholieren met toepassing van een bijzondere vorm van saneringskrediet.

Buitengerechtelijke incassokosten

Gisteren heeft de Minister van Justitie de in november 2008 toegezegde brief over buitengerechtelijke kosten aan de Tweede Kamer gezonden. Nader bericht volgt.

Zie alvast deze link met verwijzing naar brondocument en dit artikel in de Telegraaf.

vrijdag 26 juni 2009

Breaking News: Nadja Jungmann wint ROA-Impact Prijs twee keer!

Zojuist hoor ik dat Nadja Jungmann zowel de publieksprijs als de prijs van de vakjury heeft gewonnen in het kader van de ROA Impact Prijs.

Uit het juryrapport:
De jury is bijzonder onder de indruk van dit project dat zich beweegt op het snijvlak van wetenschap en advies. Het is een zeer interessante casus waarbij de opdracht door het bureau op adequate wijze is geherformuleerd waardoor het traject niet beperkt bleef tot het aanvankelijk gevraagde onderzoek, maar tot daadwerkelijke veranderingen heeft geleid. Het bureau is er in geslaagd om met een korte doorlooptijd en redelijk beperkte inzet van mensen tot een uitstekend resultaat te komen.De kennis van zaken en ervaring van de adviseur komt duidelijk tot uitdrukking. De jury prijst het dat de adviseur ondanks haar eerdere rol als wetenschapster haar rol als consultant tijdens dit traject zeer zorgvuldig heeft vormgegeven.Het hebben van schulden is een groot maatschappelijk probleem en heeft gevolgen op vele andere terreinen, zoals leerprestaties, relaties, werk en gezondheid. Het komen tot oplossingen voor dit probleem leidt daarmee tot aantoonaar grote maatschappelijke impact. De jury kent dan ook de ROA Impact Prijs 2009 toe aan dit project.

De vakjury bestond uit de heer H. Dijkstal (Oud minister van Binnenlandse Zaken), Prof. Drs. J.W. Ganzevoort (Bijzonder hoogleraar Organisatiedynamiek en innovatie aan de UvA en Zelfstandig Bestuursadviseur), Prof. Dr. J.L.A. Geurts (Hoogleraar Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg) en de heer E. Smits (hoofdredacteur Management Team en Sprout).

Zie ook weblog Nadja Jungmann.

Mijlpaal: duizendste bijdrage

Dit is het 1000ste bericht dat na 21 oktober 2007 wordt gepubliceerd. (De optelsom van de rubrieken is hoger omdat sommige bijdragen in meerdere rubrieken vallen).

Inmiddels bezochten 61.998 bezoekers de website. De afgelopen maand steeg het aantal bezoekers weer zeer sterk hetgeen geextrapoleerd zou leiden tot 110.000 bezoekers per jaar.

Dit weblog wordt veelvuldig bekeken en aangehaald in de wereld van de schuldhulpverlening, ministeries en parlement daaronder begrepen.

Het weblog wordt nog vaker bekeken in het kerkelijk milieu (rubriek: Sentire cum ecclesia) en daar nagenoeg nooit aangehaald aangezien het pathetische kliekje van geesten van gisteren dat daar de dienst uitmaakt al geruime tijd geleden heeft besloten schrijver dezes -uiteraard zonder proces- de mort civil te doen ondergaan omdat ik mij niet verlaag tot het politiek correct geleuter a la De Korte en Van Luyn op en over de rand van de heterodoxie dat daar noodzakelijk is om mee te tellen.

Ook op deze plaats worden de vele lezers bedankt met wie niet zelden hartelijke vervolgcontacten per e-mail worden onderhouden. Thank also to you readers from outside the Netherlands especially the regular readers I personally know in Vatican City, Italy, France, Germany, Poland, the United States, the United Kingdom, Aruba, Australia and New Zeeland!

Vrienden verheugt U en vijanden huivert, the best is yet to come! Stay tuned!

In dit kader nog een speciaal bericht voor de leraar die geen herder is, liever twittert, de celebrity uithangt en niet reageert op aangetekende brieven, waardoor de kwestie nog discreet had kunnen worden opgelost: door Uw nalatigheid lijdt het slachtoffer iedere dag door. Reken erop dat ik er persoonlijk voor zorg en blijf zorgen, dat U daarvoor ook publiek de prijs betaalt, zeker als het zo meteen te laat is om bij leven van het slachtoffer recht te doen. U bent verantwoordelijk voor de kadavers die Uw voorganger en zijn Opperpiet in de goot hebben achtergelaten, ook als die slachtoffers geen gerestaureerd monumentaal kerkgebouw in de aanbieding hebben als prijs voor (begin van) recht. Ik tel het aantal keren dat ik op dit weblog voor deze kwestie aandacht vraag en meen ook van lezers die de zaak kennen te mogen verwachten dat zij de aartsbisschop daarop regelmatig aanspreken.

donderdag 25 juni 2009

Certificering SHV naar de knoppen?

Zie weblog Nadja Jungmann en website Paul Rispens.

Uit de geluiden die nu twitterend en elders klinken in de digitale wereld moet worden opgemaakt dat er twee knelpunten zijn:
1. looptijd;
2. kosten certificering hulpverlening

Er is sprake van een merkwaardige ontwikkeling. De NVB wil -naar verluidt want alles gebeurt in de achterkamertjes- een niet op de wet gebaseerde buitenwettelijke verlenging van de looptijd waarbij meerverdieners worden uitgekleed (terwijl de hulpverlening daaraan ook meer werk heeft). Daar staan niet voor de debiteur maar voor de hulpverlening voordelen tegenover zoals het verval van de tussentijdse toetsing van de draagkracht, waarvan de NVB door jarenlange ervaring weet dat die als regel toch niets oplevert. De hulpverlenerswereld had zich nooit mogen laten verleiden tot handelen tegen het belang van de debiteur om er zelf beter van te worden. De formele kwaliteitsnorm is door de commissie en passant in een bijlage over de looptijd die niet ter inzage is gelegd gemaakt tot een middel om inhoudelijk een ingrijpende wijziging aan te brengen ten nadele van de debiteur. Het is zeer goed dat dit punt van tafel is. De houding dat niet wordt meegewerkt een een proces gericht op kwaliteitsverbetering als meer-verdienende debiteuren niet extra kunnen worden uitgekleed past in beeld van graaiende banken die jarenlang op onverantwoorde wijze debiteuren hebben verzopen in krediet tegen woekerrente. Dit gegraai dient op de daarvoor geeigende plaats nader te worden besproken te weten het publiek domein. Partijen die een proces gericht op kwaliteitsverbetering willen gebruiken om hun zakken te vullen horen in van overheidswege gefinancierde commissies niet thuis.

De kosten van de certificering en de daarin gemaakte keuzes die vooral zouden zijn ingegeven door financiele belangen van externe partijen die examens afnemen en opleiden, hadden voorafgaand gedocumenteerd en met opties in kaart gebracht moeten worden en met de branche gecommuniceerd. Nu is het zo dat wie het gecertificeerd wil gaan doen, heel veel kosten moet maken terwijl de debiteur en de crediteur daar niets beter van worden ten opzichte van de huidige situatie. Ook dit element is met andere woorden vervuild door de graai-cultuur waartegen de commissie kennelijk niet opgewassen is geweest. De graaicultuur spreekt ook uit het feit dat de met overheidsgeld gemaakte norm alleen voor EURO 140,00 verkrijgbaar is: het NEN is onderdeel van de graaiwereld en was voor de samenstelling van een norm van dit type niet de aangewezen instelling. De NEN is meer geschikt voor de dikte van schroefdraad.
In de slipstroom is de positie van de NVVK ter discussie gekomen die er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat het debat over de norm werd gevoerd (omdat "deze al naar de drukker was") in plaats van tijdig bij te sturen en daarbij ook rekening te houden met het maatschappelijk draagvlak waaronder begrepen de opvattingen van de gemeentelijke schuldhulpverlening die zich al geruime tijd afnemend herkent in wat de NVVK doet. Het is meer dan tijd dat naast de G4 c.s. ook VNG en Divosa zich in het debat mengen teneinde te verzekeren dat ook de stem van de gemeenten wordt gehoord in het veld van de schuldhulpverlening. De gemeente is regievoerder en ik zie op vele plaatsen dat die verantwoordelijkheid door gemeenten wordt genomen waarbij men zich niet laten inklemmen door de door aanbieders bedachte specificaties van producten. In de grote mensenwereld bepaalt de vraag het aanbod en niet omgekeerd hetgeen bijvoorbeeld Kredietbank Nederland zich goed lijkt te realiseren wanneer zij verklaart dat de fusie plaats vindt om beter te kunnen inspelen op openbare aanbestedingen waarbij de specificaties vast liggen in het bestek en de aanbieder kan stikken of slikken.

Als de partijen in de commissie niet in staat zijn tot consensus te komen, ligt het voor de hand dat de overheid de normen vast stelt; er zijn vele andere voorbeelden in het maatschappelijke veld met name in de financiele wereld waarvan wij inmiddels weten dat marktpartijen niet in staat zijn tot zelfregulering omdat zij onvoldoende oog hebben voor hetgeen maatschappelijk verantwoord is. Die regulering moet dan toch maar in het kader van de wettelijke regeling van de zorgplicht bijvoorbeeld in een AMvB teneinde te voorkomen dat nieuwe spelletjes en machtstrijd bepalend worden voor de kwaliteit van de hulpverlening. Het overheidsgeld besteed aan de subsidiering van de NEN-norm kan dan toch nog nuttig worden ingezet en zo blijft er geld over voor verloren zonnebrillen. In de eerdere antwoorden van staatssecretaris Klijnsma op kamervragen lag al besloten dat de marktpartijen eerst de gelegenheid zouden krijgen hun eigen rommel op te ruimen. Uit de geluiden die nu klinken moet worden geconstateerd dat zij daartoe kennelijk niet in staat zijn omdat het debat wordt beheerst door oneigenlijke deelbelangetjes en niet door het belang van de publieke zaak en dat is te komen tot kwalitatief verantwoorde schuldhulpverlening, waarbij recht wordt gedaan aan crediteuren en debiteuren, voor een maatschappelijk verantwoorde prijs, die uiteindelijk wordt gefinancierd door de belastingbetaler. Misschien is het nu tijd voor een departementale commissie van wijze mannen waarin de marktpartijen hooguit een bescheiden plaats innemen in het besef dat de norm er allang had kunnen zijn wanneer zij hun werk goed hadden gedaan, toen zij daarvoor de gelegenheid kregen?

Met een wettelijke regeling voor looptijd en draagkracht in het minnelijk traject die aansluit bij de Wsnp zijn we gelijk af van de achterhaalde convenantencultuur in het minnelijk traject, waarbij crediteuren zoals het CJIB proberen in deelconvenanten hun relatieve machtspositie ten opzichte van andere crediteuren te verbeteren in een belangenstrijd waarbij het laatste woord niet door een bepaalde crediteur maar door de rijksoverheid behoort te worden gesproken na weging van alle betrokken maatschappelijke belangen.

woensdag 24 juni 2009

Reminder: stem op Nadja Jungman

Vergeet niet te stemmen op Nadja Jungmann (Hiemstra & De Vries)voor de ROA Impactprijs, zie link.

Scholierenonderzoek NIBUD: 20% gat in de hand

Uit het persbericht van het NIBUD naar aanleiding van het scholierenonderzoek:

Scholieren zijn meer gaan lenen ten opzichte van het laatste scholierenonderzoek uit 2006/2007. Toen leende 45% van de scholieren, nu is dat aantal gestegen naar 63%. Het lijkt erop dat scholieren zich niet echt bewust zijn van de risico’s van lenen. Het Nibud constateert dat 20% van de scholieren risicovol financieel gedrag vertoont. In deze groep zijn meisjes, vmbo-leerlingen en vijftien- en zestienjarigen meer vertegenwoordigd. Zij sparen minder, lenen vaker, komen vaker geld te kort en vinden goed omgaan met geld moeilijker dan andere scholieren. Opvallend is de rol die ouders spelen. Scholieren die risicovol gedrag vertonen, hebben vaker ouders die zich niet met de geldzaken van hun kinderen bemoeien. Ook krijgen zij vaker extra geld van hun ouders dan andere scholieren.

Eén op de vijf scholieren vertoont risicovol financieel gedrag. In vergelijking met andere scholieren lenen zij vaker, komen ze vaker geld tekort en hebben ze meer moeite verleidingen te weerstaan en overzicht te houden over hun inkomsten en uitgaven".

Zie ook mijn eerdere artikel "Helpen alle beetjes?", waaruit ik citeer: "Het romantische beeld van Truusje, Fritsje, de kleine Fatima en Mohammed, die ieder week plechtig een kwartje van hun overgebleven zakgeld in een spaarvarken met een buikslotje doen, terwijl vader en moeder trots toekijken, ligt ver achter ons".

Zie ook column NRC van Erica Verdegaal.

Naar effectieve schuldhulpverlening: weblog Nadja Jungmann

Op veler verzoek (waaronder het mijne) is Nadja Jungmann deze week gestart met een weblog over schuldhulpverlening op de locatie: http://www.schuldhulp.blogspot.com/

Lees om te beginnen de eerste bijdrage "Kabinet neemt maatregelen tegen oplopende schuldenproblematiek" waarin een samenvatting van de brief die staatssecretaris Klijnsma verleden week aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Zie hiervoor trouwens ook Binnenlands Bestuur, waar veel belangstelling blijft voor schuldhulpverlening.

zaterdag 20 juni 2009

Wanneer wordt de wet regeling minnelijk traject shv ingevoerd?

Martijn Schut meldt dat de (streef?)datum om de wet minnelijk traject shv in te voeren 1 juli 2010 is.

Ervaring met bijvoorbeeld de Wsnp leert, dat politieke evenementen nogal eens kunnen maken dat de totstandkoming van wetgeving langzamer gaat dan wij zouden willen.

Stay tuned!

Persbericht Ministerraad Schuldhulpverlening

Kabinet investeert in effectievere schuldhulpverlening

Het kabinet stelt de komende drie jaar 130 miljoen euro beschikbaar voor effectievere schuldhulpverlening. Dit bedrag komt bovenop de 350 miljoen euro die het kabinet al extra beschikbaar heeft gesteld voor armoedebeleid en schuldhulpverlening. Het extra geld is met name bestemd voor gemeenten om de te verwachten toeloop van schuldhulpverzoeken op te kunnen vangen. Daarnaast wordt ingezet op ondersteuning van gemeenten om effectiever te kunnen werken, wat vanwege de toenemende vraag een vereiste is. De extra maatregelen van het kabinet richten zich ook op nieuwe groepen die door de economische crisis in financiële problemen dreigen te komen. De ministerraad heeft daar op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) mee ingestemd.

Door de stijgende werkloosheid lopen meer Nederlanders het risico om in financiële problemen te komen. Uitgangspunt is dat het kabinet wil voorkomen dat mensen met schulden te maken krijgen. Daarom worden werkzoekenden actief geïnformeerd over hoe om te gaan met de terugval in inkomen en waar nodig worden zij ook direct doorverwezen naar hulpverlenende instanties. Wanneer toch problematische schuldsituaties ontstaan, moeten hulpvragen sneller in behandeling worden genomen. Gemeenten worden geacht een aanvraag voor schuldhulp binnen uiterlijk vier weken in behandeling nemen.

In het pakket van maatregelen is ook aandacht voor kleinschalige initiatieven op wijk- en buurtniveau, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Dit vloeit voort uit een bij de begrotingsbehandeling SZW ingediend amendement van het Tweede Kamerlid Spekman c.s. Met ongeveer twintig gemeenten wordt momenteel de concrete invulling verkend van dergelijke wijk- en buurtinitiatieven.

Vindplaats: zie link

Commentaar: het geld stroomt toe maar steeds in combinatie met de voorwaarde van effectiever werken. Wij gaan interessante tijden tegemoet. Gemeenten die nieuwe plannen hebben doen er gaan aan na te gaan of zij in aanmerking kunnen komen voor experimentengeld.

donderdag 18 juni 2009

Vergadering vaste kamercommissie SZW

10 september 2009 - 14:00 -17:00 uur
Plaats: Kappeyne van de Coppellozaal

Schuldhulpverlening -
Agendapunten:
1. Notitie wetsvoorstel inzake een Wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening
24515-152 d.d. 8 juni 2009
Toezending van een notitie inzake schuldhulpverlening en mededeling dat een wetsvoorstel inzake een Wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening eind dit jaar de kamer zal bereiken

Vraag naar shv in de Liemers neemt toe

De Gelderlander meldt dat de vraag naar schuldhulpverlening in de Liemers toeneemt:

"Zevenaar heeft de schuldhulpverlening al uitgebreid om de vraag aan te kunnen. "Normaal helpen we 120 mensen per jaar", zegt Franc Weijkamp, schuldhulpverlener in Zevenaar. "Maar nu zitten we al op 55 personen. De verwachting is dat het dit jaar 130 mensen worden." De topdrukte moet nog komen, denkt Weijkamp. "We schatten de piek op halverwege 2010."Andere Liemerse gemeenten bezien de toekomst eveneens zorgelijk. In Duiven en Rijnwaarden hebben nu al ongeveer 50 procent meer mensen een beroep op de schuldhulpverlening gedaan dan vorig jaar".

Commentaar: wele wetenschappelijke onderbouwing zou er aan de schatting ten grondslag liggen dat de piek halverwege 2010 ligt? Voor het antwoord op deze vraag houd ik mij aanbevolen en beleidsmakers op dit terrein vast evenzeer.

woensdag 17 juni 2009

"Geldwijs" in Barneveld

De gemeente Barneveld gebruikt het extra budget voor armoedebestrijding voor een preventie project op basis- en voortgezet onderwijs.

De leermiddelen zijn de volgende:

Zowel voor basisscholen als voor het voortgezet onderwijs wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.
Ook is er lesmateriaal voorhanden en is er een aanbod van gastlessen.
Voor de basisscholen worden daarnaast ouderavonden gehouden over 'Financiële opvoeding'.
Voor het voortgezet onderwijs is er over dit onderwerp een theatervoorstelling.
Alle leerlingen van de groepen 8 van de deelnemende basisscholen ontvangen de 'Zakgeldkrant', een uitgave van het Nibud, het nationaal instituut voor budgetvoorlichting. Aan de hand van herkenbare voorbeelden, korte opdrachten en informatie leren leerlingen om financiële keuzes te maken en beslissingen te nemen. De gemeente geeft de 'Zakgeldkrant' de komende jaren aan alle leerlingen van het basisonderwijs.
Voor de scholieren van het voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van het lespakket In & Out!. Dat staat vol met informatie over eigen inkomsten, bankzaken, sparen en lenen, belasting, schulden en de financiële toekomst van scholieren.
Gastlessen worden in overleg met de scholen ingevuld. De Vrijwilligerscentrale Barneveld coördineert de inzet van de gastdocenten.

Vindplaats: Barneveldse Krant.

Bij lezing van het solide programma vroeg ik mij af of het niet erg duur is om dit op het niveau van een individuele gemeente zelf te ontwikkelen, terwijl zoveel gemeenten soortgelijke projecten ontwikkelen of hebben ontwikkeld. Ligt hier ook een coordinerende rol voor de VNG of DIVOSA?

Meer loonbeslagen door wetswijziging, niet door recessie

In een informatief artikel van Z24 met deurwaarder Van Bockhooven, tevens vice-voorzitter van de KBvG en mevrouw K. Weisfelt, directeur KBvG, wordt ingegaan op:
-het toegenomen aantal loonbeslagen als gevolg van een wetswijziging;
-de verhoogde staat van alertheid van schuldeisers;
-de verwachting dat de gevolgen van de recessie voor het aantal debiteuren pas vanaf de zomer geleidelijk meer zichtbaar zullen worden.

De KbvG manifesteert zich steeds vaker in het maatschappelijk debat over schuldenproblematiek, waardoor dat debat aan kwaliteit wint. Ik ben plaatsvervangend trots op de KBvG! Zie ook mijn artikel over het evaluatierapport KBvG.

Reorganisatie shv Ermelo en Harderwijk

De Stentor meldt dat de schuldhulpverlening in Harderwijk en Ermelo anders georganiseerd zal worden, minder gericht op de ernstige problematische schuldsituaties en meer op degenen die in de problemen dreigen te komen. Dat gebeurt onder meer door samenwerking met nutsbedrijven omdat achterstanden bij die crediteuren vaak een indicatie zijn voor het bestaan van een schuldenproblematie.

Merkwaardig in het interview is de volgende stelling van "welzijnswethouder" Schipper: "Overigens is het een misverstand dat mensen met een uitkering het vaakst gebruik maken van schuldhulpverlening. "In circa tachtig procent van de gevallen gaat het om mensen die door hoge inkomens een bestedingspatroon hebben ontwikkeld dat passend wordt geacht bij hun maatschappelijke status."

Deze bevinding staat haaks op de bevindingen van onderzoeken die daarnaar in Nederland hebben plaats gevonden. Ofwel de situatie in Ermelo en Harderwijk wijkt af van die elders in Nederland ofwel de stelling is onjuist. Tussen politiek en waarheid gaapt wel vaker een kloof. Ik hoor graag van de lezers uit deze regio of er specifiek onderzoek is gedaan naar het clientenprofiel van degenen die in Ermelo en Harderwijk een beroep op schuldhulpverlening doen.

dinsdag 16 juni 2009

Conferentie SHV dak- en thuislozen

Vandaag houden de ministeries van VWS en SZW van 12.00 tot 18.00 uur in het Geldmuseum in Utrecht een conferentie over schuldhulpverlening aan dak- en thuislozen.

De staatssecretarissen Bussemaker (VWS) en Klijnsma (SZW) en wethouder Spit van Utrecht openen de bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst is om gemeenten te informeren over mogelijkheden om de schuldhulpverlening aan dak- en thuislozen te verbeteren en gemeenten met elkaar in contact te brengen.

Nadja Jungmann (Hiemstra & De Vries) heeft in opdracht van het Ministerie van VWS een onderzoek verricht naar de belemmeringen en aanbevelingen voor gemeenten, het rijk en maatschappelijke opvang op het terrein van schuldhulpverlening aan dak- en thuislozen. Dit rapport heeft de titel "Meedoen zonder schulden".

Het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg (OMZ) van het UMC St.Radboud heeft in opdracht van het ministerie van SZW de dienstverlening van Stadsgeldbeheer Utrecht en het profiel van de cliënten onderzocht.

Beide rapporten worden tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

Website Anonieme Debiteuren

Trouw heeft onder de titel "Schuld bekennen zonder schaamte" een artikel over een website waar debiteuren onder een aangenomen naam schrijven over hun schuldenproblematiek.

De vindplaats van de websites is http:\\www.vallenenopstaan.web-log.nl en http://bijnarijkenberoemd.web-log.nl/

Studenten dieper in de schulden

De Telegraaf meldt dat in 2008 ruim 5500 oud-studenten elk een schuld hadden meer dan 50.000 euro. De hoogste schuld bedraagt 136.000 euro. Het totale uitstaande schuldbedrag liep op van 8,3 miljard euro in 2005 naar 13,6 miljard in 2008. De gemiddelde schuld per oud-student steeg van 10.810 euro in 2005 naar 12.523 euro vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de Informatie Beheer Groep (IB-groep).

Het Noord-Hollands Dagblad voegt daar aan toe dat in 2008 zo'n 70.000 studenten zijn bezocht door de deurwaarder.

De overheid geeft over studieschulden tegenstrijdige signalen af. Enerzijds worden studenten gewaarschuwd zich niet te diep in de schulden te steken, anderzijds krijgen zij de mogelijkheid om jokers in te zetten teneinde in de terugbetalingsperiode jaren te kunnen overslaan. Zie "Nieuws over studieschulden".

Van de overheid mag een voorbeeld-functie worden verwachten bij het verstrekken aan leningen, zeker aan jongvolwassenen met een onzeker perspectief over hun toekomstige financiele mogelijkheden.

maandag 15 juni 2009

Recidive is geen reden schuldhulp te weigeren!

De gemeente Almere heeft mijns inziens terecht aandacht gevraagd voor een aspect van de plannen van staatssecretaris Klijnsma dat nadere bestudering vraagt. De staatssecretaris heeft namelijk bij herhaling uitgedragen dat debiteuren niet herhaaldelijk een beroep op schuldhulpverlening kunnen doen.

Er kan een veelheid aan redenen ten grondslag liggen aan de mislukking van een schuldhulpverleningstraject. Een van die redenen kan zijn dat het allemaal veel te lang duurt waardoor de debiteur het vertrouwen verliest, ook kunnen er persoonlijke omstandigheden zijn die mede gerelateerd zijn aan de oorzaak van de schuldenprobematiek (familieproblemen of psychosociale problematiek).

Het weigeren hulp te verlenen omdat iemand daarop zijn recht zou hebben verspeeld, is een vergaande maatregel die in een aantal gevallen te ver zal gaan, zeker -blijf ik hameren!-wanneer er kinderen in het gezin van de debiteur zijn. Zij kunnen het niet helpen maar betalen wel de rekening wanneer bijvoorbeeld het gezin uit huis wordt gezet.

In mijn visie dient in het hulpaanbod te worden betrokken dat een debiteur al eerder een beroep op schuldhulpverlening heeft gedaan, waarna het hulpaanbod daarop wordt toegesneden bijvoorbeeld door verder gaande vormen van bemoeizorg zoals het inhouden van de vaste lasten op de uitkering, budgettering en sancties op de uitkering bij herhaalde weigering van hulp.

De maatschappelijke prijs die moet worden betaald, wanneer mensen weigeren zich te laten helpen is te groot om te willen betalen. Debiteuren hebben het recht niet de hulp te weigeren die zij nodig hebben wanneer daarvan hun kinderen de dupe zijn dan wel de samenleving moet opdraaienen voor de kosten.

Geruststellend is in ieder geval dat de schets van het wetsontwerp een opmerking behelst over de rechtsbescherming. Wie hulp wordt geweigerd zal daartegen rechtsmiddelen overeenkomstig de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen instellen. Die rechtsmiddelen helpen alleen wanneer de wet de mogelijkheid van een gedifferentieerde aanpak open laat.

Vergeet niet te stemmen op Nadja Jungmann (Hiemstra & De Vries)voor de ROA Impactprijs, zie link.

vrijdag 12 juni 2009

Ingezonden brief betreffende schuldhulpverlening ondernemers

"Iedereen is blij met de aankomende nieuwe wet die de zorgplicht voor gemeenten gaat regelen voor schuldhulpverlening van al haar inwoners.

Ook wij als organisatie waren uiteraard in eerste instantie enthousiast hierover omdat nu eindelijk ook voor ondernemers en ex-ondernemers, die zelf aansprakelijk zijn voor hun schulden (eenmanszaken, vof', BV met een DGA etc) die plicht zou worden vastgelegd. Tot nu toe hebben we dat als organisatie met succes moeten bevechten en inmiddels huren zo'n 100-140 gemeenten ons in voor schuldhulpverlening aan deze doelgroep. Echter in de brief van Klijnsma zit een forse adder onder het gras. Genoemde ondernemers vallen alleen onder die zorgplicht als ze hun bedrijf liquideren. (Bewust?) vergeten wordt de groep ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die met behulp van een krediet op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen of een andere financiering, na een sanering van hun schulden kunnen doorstarten.

Ik sluit niet uit dat van die groep gemeenten die nu wel met ons samenwerken zich een aantal terugtrekken, omdat het formeel niet onder hun zorgplicht meer valt. Budgettaire redenen zijn snel gevonden. En gemeente die tot nu toe op dit gebeid geen beleid hebben of domweg deze groep niet willen helpen of menen dat deze ondernemers dit zelf moeten betalen, zullen hiermee zeker niet over de streep worden getrokken.

Hoewel ik natuurlijk nu ook preek voor eigen parochie, kunnen de gevolgen desastreus zijn voor de kleine ondernemer (die vaak in een vergelijkbare inkomenspositie zit als veel huishoudens op of net boven het minimum). Potentieel levensvatbare bedrijven gaan verloren met alle schade van dien (crediteuren, gemeente, personeel, de betrokkene zelf). Des te vreemder is dit ingezette beleid omdat met startsubsidie van de overheid een aantal jaar geleden een pilot is ingezet in Friesland (Stichting SVO), waarbij ondernemers gratis (eerst subsidie van het Rijk, nu betalingen door bijna alle gemeenten in Friesland) worden geholpen. Dit gaat naast ex-ondernemers voornamelijk om doorstarters".

Mr. Peter Benard, manager insolventieadvies Zuidweg & Partners B.V.

Deze brief is geschreven op persoonlijke titel

Armoede onder zelfstandigen

Martijn Schut publiceerde op zijn weblog een interessant artikel over armoede onder zelfstandigen, waarnaar ik gaarne verwijs met deze link.

Over schuldhulpverlening onder zelfstandigen merkt Martijn Schut het volgende op:

"Zelfstandigen hebben vaak een groot aantal schuldeisers, relatief hoge schulden en ingewikkelde contracten met schuldeisers, onderaannemers en medewerkers in loondienst. Bovendien is het belangrijk een koppeling te leggen met de uitvoering van de Bbz waarbij gekeken wordt naar de levensvatbaarheid van het bedrijf en de mogelijkheid om een (door)start te maken en een lening te verschaffen. Schuldhulpverlening voor zelfstandige ondernemers is daarom een specialisme. Om een optimale schaal te bereiken werken gemeenten samen met andere gemeenten of gespecialiseerde organisaties.

Geconstateerd moet worden dat het armoedebeleid en de schuldhulpverlening in de meeste gemeenten nog niet zijn toegerust op zelfstandigen. Speciale aandacht voor zelfstandigen kan armoede, schulden, sociaal isolement en verlies aan kennis en kapitaal voorkomen".

Degenen die in het veld actief zijn zullen deze constatering vermoedelijk onderschrijven.

Het is goed dat er bureaus zijn zoals Zuidweg die zich specifiek met ondernemers bezig houden (ik heb geen belang bij Zuidweg en er is mij ook niet gevraagd over dit bureau iets te zeggen!).

Vergeet U niet op Nadja Jungmann te stemmen, zie deze link

Blijf stemmen op Nadja Jungmann!

Op deze link kunt U stemmen op Nadja Jungmann, verbonden aan bureau Hiemstra & De Vries, voor toekenning van de ROA Impact publieksprijs. De ROA Impact Prijs is de vakprijs voor organisatie-advies met impact. De Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) heeft adviseurs en opdrachtgevers opgeroepen onderzoeken uit 2008 op te sturen waarvan het maatschappelijk effect bijzonder tot de verbeelding spreekt. De vakjury bepaalt wie de ROA Impact Prijs wint.

Nadja Jungmann is niet alleen als enige (ter wereld!) gepromoveerd op het minnelijk traject maar heeft ook het SZW onderzoek "Schulden. De gemeente helpt" uitgevoerd dat aan de basis ligt van de op korte termijn te verwachten regelgeving betreffende het minnelijk traject als onderdeel van de zorgplicht van de gemeente. Door dit onderzoek is Nadja Jungmann genomineerd voor de prijs.

donderdag 11 juni 2009

Automatische kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Alle gemeenten zouden inwoners met een laag inkomen automatisch de lokale belastingen moeten kwijtschelden. Deze oproep deed staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag tijdens het voorjaarscongres van Divosa, de vereniging van sociale diensten. Zij stuurt hierover vandaag samen met staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief naar de gemeenten.

Mensen vragen om uiteenlopende redenen niet om kwijtschelding van lokale belastingen terwijl zij daarvoor wel in aanmerking komen. Zij weten niet dat zij er recht op hebben, zien op tegen de papieren rompslomp of denken dat het niet de moeite waard is. Gemeenten kunnen door koppeling van bestanden nagaan wie voor kwijtschelding in aanmerking komen. Mensen hoeven er dan alleen de eerste keer om te vragen, daarna kan de gemeente de vrijstelling jaarlijks automatisch verlenen.

De afgelopen jaren is hiermee proefgedraaid in Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Zaanstad. Sinds vorig najaar mogen alle gemeenten de lokale belastingen kwijtschelden. Zo’n honderd gemeenten doen dit inmiddels ook.

Staatssecretaris Klijnsma en staatssecretaris Bijleveld hebben de wethouders van de overige gemeenten opgeroepen ook over te gaan tot automatische kwijtschelding. Zo blijft er geen geld op de plank liggen waar mensen recht op hebben. Bovendien scheelt het de gemeenten administratief werk. Dit past binnen het kabinetsbeleid om de administratieve lasten terug te dringen.

Persbericht SZW

woensdag 10 juni 2009

Hypothecaire kreditering onverantwoord hoog

Bij een enquete onder hypotheekadviseur door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs is naar voren gekomen, dat meer dan de helft van de hypotheekadviseurs geregeld de gedragscode voor hypotheekverstrekking overtreedt op het punt dat mensen niet meer dan 4,5 keer hun jaarinkomen mogen lenen. Reden daarvoor is eigen vermogen, carriereperspectief, uitzicht op een erfenis (en naar ik vrees ook niet zelden veronderstelde waardevermeerdering van de aan te kopen woning). Zie onder meer Telegraaf.

De AFM liet ook al eerder weten een onderzoek uit te voeren naar de zogenaamde tophypotheken, waarbij ook de kosten en in voorkomende gevallen ook de verbouwing worden meegefinancierd. Recent werd een besluit gepubliceerd een boete op te leggen aan een hypitheek adviseur die onzorgvuldig had geadviseerd.

Hoopvol is in ieder geval dat de adviseurs signaleren dat banken terug houdender worden in de verstrekking van hypotheken. Voor hen geldt de Gedragscode Hypothecaire Financieringen ook.
In de Tweede Kamer en de consumentenwereld is men bezorgd dat door aanscherping van (het toezicht op) de toegepaste criteria voor hypotheekverstrekking de huizenprijzen dalen en de verkoopbaarheid van woningen afneemt. Dit is een bescherming van de zittende huizenbezitters over de rug van de toekomstige kopers die daardoor eerder in een problematische schuldsituatie terecht kunnen komen.

dinsdag 9 juni 2009

"Gemeente moet binnen maand schuldhulp bieden"

Binnenlands Bestuur - waarin de laatste maanden veel aandacht is voor schuldhulpverlening- heeft een interview met Nadja Jungmann over het voorgenomen wetsvoorstel ter regulering van het wettelijk traject.

Nadja Jungmann wijst onder meer op het belang van een al dan niet vrijwillig moratorium in het minnelijk traject: "Het is fantastisch dat kwalitatief goede schuldhulpverlening straks voor iedereen en op korte termijn toegankelijk is. Het is echt een enorme mijlpaal, maar er moet nog veel gebeuren. Zo is het van groot belang dat schuldeisers tijdens het hulpverleningsproces even pas op de plaats maken, waardoor de schulden niet nog verder oplopen".

Zoveel twijfel als er is over een wettelijk geregeld moratorium, waarover de Commissie Kortmann nog steeds aan het denken is hetgeen kennelijk voor Justitie reden is dat nog niet te doen, zoveel verwachtingen rijzen inmiddels dat het komt tot een vrijwillig moratorium onder voorwaarden.

Ook de KBvG neemt daarin op prijzenswaardige wijze haar verantwoordelijkheid. KBvG-voorzitter Wisseborn ging hierop recent in bij het congres actualiteiten Schuldhulpverlening in Soesterberg.

maandag 8 juni 2009

"Binnen zonder kloppen"

Voor de Rechtbank Groningen dient vandaag een strafzaak tegen twee verdachten op de verdenking van afpersing, oplichting en mishandeling.

De verdachten deden zich voor "als een soort deurwaarders bij ondernemers met schulden".

Daarbij gingen zij zeer agressief te werk en bedreigden zelfs familieleden van schuldenaren. Niet zelden werd meer geincasseerd dan de schuld bedroeg. De verdachten zouden daarbij honderdduizenden euro's hebben buitgemaakt.

Er zijn veertien gevallen . Voor de behandeling ter zitting zijn twee dagen gereserveerd.

Vindplaats: Oog, de locale zenden van Groningen.

Het is van groot belang dat de ethiek van professionele incasseerders goed wordt bewaakt en dat in geval van onrechtmatig gedrag zo nodig ook strafrechtelijk onderzoek plaats vindt. Real life afleveringen van de Sopranos in Nederland dienen zo mogelijk te worden voorkomen en in ieder geval te worden beteugeld.

Collectieve actie DSB-bank

De Pers heeft een bericht over een bijeenkomst die gisteren plaats vond van personen die menen benadeeld te zijn door de DSB bank.

De AFM voert daarnaar momenteel een onderzoek uit.

Voor schuldhulpverleners blijft het van belang deze ontwikkeling te volgen:
1. Clienten kunnen nog een claim op DSB hebben betreffende te veel betaalde provisie;
2. Onrechtmatig handelen van DSB kan maken dat een vordering niet of niet geheel behoeft te worden toegelaten.

Zie ook "Nieuws over overkreditering door DSB".

zaterdag 6 juni 2009

"Geen oneindige hulp bij schuld"

Zie ook artikel Telegraaf:

"Mensen die zich voortdurend in de schulden blijven steken „en er al jaren een potje van maken” kunnen volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) ook door gemeenten geweigerd worden voor een schuldhulpverleningstraject.

Ook als iemand nog te veel problemen heeft om van een verslaving af te komen, kan de toegang tot de schuldhulpverlening ontzegd worden".


Commentaar:
Nadere discussie lijkt mij wel gewenst welke mate van bemoeizorg in dergelijke gevallen nog wel is angebracht teneinde de maatschappelijke overlast zoveel mogelijk te voorkomen die ontstaat wanneer dergelijke debiteuren geen maatregelen nemen om in ieder geval de primare levenskosten (woning, leefgeld, energie, zorgverzekering) te voldoen.

Het komt tegenwoordig minder voor dat dergelijke kosten direct op de WWB-uitkering worden ingehouden, maar dat had in dit opzicht zeker zijn voordelen. Het is ook voor de gemeenten van belang een beroep op bijzondere bijstand na ontruiming zoveel mogelijk te voorkomen.

Persbericht Ministerraad 05-06-2009 Verzoek om hulp bij schulden binnen maand honoreren

Na een verzoek tot schuldhulp hebben gemeenten uiterlijk vier weken de tijd om tot actie over te gaan. Dat moet uiteindelijk leiden tot een individueel plan waarbij niet alleen aandacht is voor het oplossen van het schuldenprobleem, maar ook voor de omstandigheden waaronder die schulden zijn ontstaan. De ministerraad heeft ingestemd met toezending van een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin de kaders voor 'minnelijke' schuldhulpverlening worden geschetst. De aanpak wordt een wettelijke taak voor de gemeenten. In de praktijk verschilt de manier waarop nu hulp wordt geboden aan mensen met problematische schulden sterk van gemeente tot gemeente. In het wetsvoorstel worden de belangrijkste voorwaarden geformuleerd die moeten leiden tot een effectievere aanpak van de schuldhulpverlening.

De hulp aan mensen die diep in de schulden zitten moet meer worden toegesneden op de individuele cliënt, maar ook toepasbaar zijn op specifieke groepen als bijvoorbeeld ex-gedetineerden en dak- en thuislozen. Ook persoonlijke schulden van mensen die verband houden met de beëindiging van een onderneming komen onder voorwaarden voor minnelijke schuldhulpverlening in aanmerking. Het is aan de gemeenteraad om vorm en inhoud te bepalen en een integraal plan op te stellen, op vergelijkbare wijze waarop dat is gebeurd bij de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Op preventie gerichte activiteiten en ook nazorg om nieuwe schulden te voorkomen moeten deel uitmaken van deze gemeentelijke plannen. Met de voorgestelde aanpak beoogt het kabinet dat mensen van problematische schulden afkomen zonder in allerlei juridische procedures terecht te komen. Het is vaak het beste om schuldproblematiek 'minnelijk' op te lossen. Instemming van de schuldeisers is daarbij essentieel.

Het is de bedoeling het wetsvoorstel nog voor het eind van dit jaar in te dienen bij de Tweede Kamer.

vrijdag 5 juni 2009

Minder ontruimingen in Roermond

In Roermond is blijkens de Limburgse Courant in 2008 het aantal ontruimingen ten opzichte van 2007 afgenomen met 15 procent. Bij de vier deelnemende woningcorporaties in Roermond hebben in 2008 in totaal 22 huisuitzettingen plaatsgevonden. Dat zijn er 4 minder dan in 2007.

Aan de in 2006 en 2007 gerealiseerde daling van het aantal ontruimingen met 33 (32 procent) is een einde gekomen, vermoedelijk doordat de bodem van het aantal ontruimingen is bereikt.

Zie ook 50% minder ontruimingen in Roermond in 2007.

donderdag 4 juni 2009

En wat gebeurt er nu met de NEN-norm SHV

Op de website van Martijn Schut geeft Paul Rispens antwoord op de vraag wat de gevolgen voor de NEN-norm zijn van de 180 graden-slip van de NVVK betreffende de looptijd:

"Voor een aanpassing van de norm moet de normcommissie bijeenkomen op grond van een voorstel tot aanpassing van een van de leden van de commissie, in dit geval de NVVK. Niet alle leden van de commissie zullen op voorhand akkoord zijn met het schrappen van de verlenging van de looptijd, met name de in de commissie vertegenwoordigde schuldeisers en i.h.b. de NVB en VFN. Dat komt doordat als tegenprestatie door NVB en VFN een automatisch akkoord op een voorgestelde schuldregeling uit is onderhandeld".

Dit antwoord bevestigt opnieuw het sigaar uit andermans doos-karakter van de verlenging van de looptijd. Geld van debiteuren werd weggegeven in ruil voor verlichting van de administratieve lasten van de hulpverleners. Die lastenverlichting was overigens maar beperkt omdat de verlenging in geval van inkomen weer extra werk inhoudt. Onbekend is overigens of terzake voorafgaand aan de besluitvorming een kosten/baten-analyse is gemaakt.

Vragen aan de Minister van SZW

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft over het Jaarverslag 2008 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 31 924 XV, nr. 1) een aantal vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd. De volgende vragen hebben betrekking op schuldhulpverlening:

18. Kan de regering per gemeente aangeven hoeveel budget in 2008 voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening via het gemeentefonds is verstrekt, aan welk doel de verstrekte budgetten zijn besteed en welke resultaten zijn geboekt?
19. Zijn de wachtlijsten voor schuldhulpverlening in 2008 afgenomen?
20. Zijn er, ter preventie van de hier genoemde problematiek, meer ingrijpende maatregelen mogelijk dan wel wenselijk om het ontstaan van problematische schulden te voorkomen?
21. De regering schrijft actief ingezet te hebben op het tegengaan van niet-gebruik van inkomensondersteunende maatregelen. Kan de regering aangeven met welk percentage het niet-gebruik van inkomensondersteunende maatregelen is teruggedrongen? Zo nee, waarom niet?
22. Hoe groot was de gemiddelde wachtlijst in 2008 voor schuldhulpverlening per gemeente?
23. Wat is het verloop van de gemiddelde wachttijd voor schuldhulpverlening over de periode van 2005 tot en met 2008?


Vindplaats: website Tweede Kamer 2008/2009 nummer 31 924 - XV.

Ook deze vragen maken duidelijk dat de schuldhulpverlening aan de politiek en het bestuur verantwoording zal moeten afleggen over de wijze waarop schuldhulpverlening wordt bedreven. Slimme schuldhulpverleners zorgen alvast voor een liefst niet al te positieve nulmeting waarna spectaculaire verbeteringen kunnen worden gerapporteerd.

woensdag 3 juni 2009

Kamervragen wanbetalers premie zorgverzekering

Het Ministerie van VWS heeft vandaag antwoorden gepubliceerd op vragen van PVV-Kamerlid Agema betreffende wanbetalers premie zorgverzekering.

Relevant voor de schuldhulpverlening is het antwoord op vraag 3:

Vraag 3 Wat gaat u ondernemen om de achterstallige premies alsnog te innen?

Antwoord 3 De voorstellen die zijn opgenomen in het wetsvoorstel Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering gelden voor alle wanbetalers, dus ook voor de vaste kern. Ook deze wanbetalers krijgen een tweedemaandsbrief met een aanbod voor een betalingsregeling en een verwijzing naar schuldhulpverlening, een vierdemaandsbrief en kunnen ook worden aangemeld bij het CVZ, die dan overgaat tot heffing van een bestuursrechtelijke premie. Zorgverzekeraars zullen op basis van het wanbetalersprotocol -zolang dit zinvol is- stappen blijven ondernemen achterstallige premieschuld te innen. Zolang schulden niet zijn voldaan en de wanbetaler geen stappen heeft ondernomen voor schuldhulpverlening of schuldsanering, blijft hij in het (hogere) bestuursrechtelijk premieregiem.

Vindplaats: persbericht VWS

Meest gelezen berichten in mei 2009 - SHV

1. Grote onduidelijkheid over veranderingen schuldhulpverlening na 1 januari 2008
2. Nieuwe recofa-richtlijnen Wsnp 1 april 2009
3. Evaluatierapport KBVG verschenen
4. "Incassobureau's plukken u kaal"
5. Nieuws van het certificeringsfront
6. "Budgetsursivelkids.be"
7. "Keurmerk splijt schuldhulpverlening"
8. Geen toelating Wsnp na weigering minnelijk traject
9. "Kredietbank Nederland"?
10. Zo maak je geen vrienden!

Nog meer breaking news: wetsvoorstel zorgplicht gelekt via rtl

RTL nieuws zegt te beschikken over het wetsvoorstel over de zorgplicht schuldhulp.

Interessant is in ieder geval de volgende passage:

"Klijnsma wil gemeenten verplichten om binnen vier weken in actie te komen als iemand dreigt kopje onder te gaan in de schulden. Ook moet de gemeente de dreiging van rechtszaken wegnemen door bemiddeling met de schuldeisers".

Volgens RTL Nieuws wordt het ontwerp aanstaande vrijdag in de Ministerraad besproken.

Commentaar:

1. Vele gemeenten halen het nooit binnen vier weken in actie te komen onder meer wegens overaanbod van probleemgevallen.

2. Dit riekt naar het moratorium minnelijk traject zoals aanbevolen in "Schulden. De gemeente helpt" van september 2008, terwijl in de startnotitie hiervoor nog werd verwezen naar Justitie en de Commissie Kortmann. Wordt misschien gespeculeerd op het vrijwillig moratorium minnelijk traject zoals ook wel vanuit de KBVG wordt geopperd?

3. Zo levert een op het eerste gezicht rustige dag in een rustige week twee spectaculaire nieuwtjes op.

Breaking news: verlenging looptijd meerverdieners in NEN-norm van de baan!

Eindelijk is het dan zo ver dat wij via Binnenlands Bestuur mogen vernemen dat de ledenvergadering van de NVVK heeft besloten dat de verlenging van de looptijd van de baan is.

"Een omstreden plan om dat in te voeren is op de ledenvergadering van de NVVK, de brancheorganisatie van de financiële hulpverleners, afgeblazen.
Te veel leden van de organisatie, waaronder de vier grote steden, waren het niet met het voornemen eens. De tegenstanders vinden het oneerlijk dat er onderscheid zou worden gemaakt tussen mensen die veel en weinig kunnen aflossen. Bovendien vrezen ze voor de effectiviteit van schuldhulpverlening als het traject voor mensen die veel kunnen aflossen langer en daarmee zwaarder wordt gemaakt.

Voor iedereen is de duur van een schuldsaneringstraject nu gelijk: drie jaar
. Na afspraken met schuldeisers wordt in die tijd getracht zoveel mogelijk van de schulden af te lossen. Daarna is iemand weer schuldenvrij.

Een commissie van de NVVK had voorgesteld om die periode van drie jaar te verlengen voor een deel van de klanten. Wie meer dan 280 euro per maand kon aflossen zou ook na die drie jaar nog door moeten betalen, tot een maximum van vijf jaar. In die laatste jaren zou dan wel het aflosbedrag worden gehalveerd. Maar dat gaat dus nu niet door".


Nader commentaar volgt vandaag.

Zie ook weblog Martijn Schut waaruit onder meer blijkt dat de NEN-norm nog niet is aangepast en het drempelbedrag ad EURO 280,00 nog vermeldt.

Budgetcursus als onderdeel voorwaardelijke taakstraf

Het AD van 24 mei 2009 meldt dat aan een Goudse fietsendief, die verklaarde te stelen omdat hij zijn schulden moest aflossen door de politierechter een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur is opgelegd onder de bijzondere voorwaarde een budgetcursus te volgen.

Vraag rijst of het volgen van een budgetcursus voldoende was om te verzekeren dat de problematische schuldsituatie wordt opgelost. In het algemeen geldt dat in ieder geval niet, aangezien curatieve maatregelen noodzakelijk zijn voor de schulden uit het verleden.

Met dank aan de lezer die mij op dit bericht attendeerde.