vrijdag 29 mei 2009

Berkelland wil niet meer betalen voor diensten Stadsbank Oost Nederland

Opnieuw is de gemeente Berkelland in het nieuws, omdat deze meent dat de rekening voor de diensten van de Stadsbank Oost Nederland te hoog is.

"Nadat Berkelland dit jaar al een flinke prijsverhoging voor de kiezen kreeg, wil de Stadsbank opnieuw meer geld zien van de 22 deelnemende gemeenten. "Voor Berkelland betekent dat in een paar jaar tijd een kostenverhoging van maar liefst 79 procent. En dat is ons veel te gortig", zegt wethouder Dennis Meijerink.Volgend jaar zou Berkelland volgens de Stadsbank 206.000 euro moeten betalen, 40.000 euro meer dan dit jaar.Berkelland is de kostenstijgingen beu en zet grote vraagtekens bij de uitbreiding van het personeelsbestand van de Stadsbank met 16,5 fte".

Op 10 februari 2009 kwam dit ook al in het nieuws, zie "Weerstand tegen bijdrage kosten Stadsbank Oost Nederland".

Op 15 januari 2009 schreef Tubantia dat de vraag naar de diensten van de Stadsbank Oost Nederland met "enkele procenten" was gestegen, zie "Beroep op Stadsbank Oost Nederland neemt toe".

donderdag 28 mei 2009

Ledenvergadering NVVK vandaag

Op het congres Actualiteiten Schuldhulpverlening van afgelopen dinsdag werd ook bekend dat vandaag de NVVK vergadert over de certificering (NEN-norm). Uiteraard zullen daarbij ook de looptijdverlenging voor de meerverdieners en de aan certificering verbonden kosten aan de orde komen.

Zeer benieuwd wacht ik af wat er gaat gebeuren - en ik denk dat ik daarin niet de enige ben. Zou het niet goed zijn als de NVVK hierover een persbericht uitgaf direct na de vergadering?

Zie onder meer ook mijn bijdragen "Staatssecretaris Klijnsma over looptijd: ruim eerst je eigen rommel op" en "Nieuws van het certificeringsfront shv".

ING introduceert TIM - het digitale huishoudboekje

ING Retail is een pilot gestart waarbij aan de betaalrekening de mogelijkheid van een digitaal huishoudboekje wordt gekoppeld.

Consumenten krijgen zo inzicht in hun uitgaven door indeling in categorieen als wonen, boodschappen en vakantie.

ING doet de pilot in samenwerking met CentiQ, Wijzer in geldzaken. CentiQ wil samen met de ING goed financieel beheer bij Nederlanders stimuleren.

Op de dag van de introductie werd direct het in het kader van de pilot gewenste aantal van 500 deelnemers bereikt. Deskundigen van het platform CentiQ zoals, Prof. Dr. Fred van Raaij, hoogleraar Economische Psychologie, Universiteit van Tilburg, en Heleen Buijs, Directeur van het Geldmuseum, hebben zich al aangemeld. Zij maken deel uit van de 500 deelnemers die vanaf begin juni gedurende ruim 8 weken kennis maken met de faciliteiten van Tim, het digitale huishoudboekje. Tjdens het verloop van de pilot houdt de ING de reacties bij van de deelnemers. In het najaar zullen de ING en CentiQ de uitkomsten presenteren. Dan zal ook bekend worden wanneer Tim beschikbaar wordt voor alle ING-klanten.

Met dank aan de gewaardeerde lezer die mij het persbericht van ING Retail toezond!

Ook bij het congres van afgelopen dinsdag in Soesterberg is over dit initiatief van ING gesproken waarbij Nadja Jungmann pleitte voor introductie van de mogelijkheid voor schuldhulpverleners om op de rekening en in het houdhoudboekje te kunnen meekijken teneinde ook daardoor beter inzicht in de situatie van de debiteur te krijgen.

Martijn Schut schreef al eerder over het ING huishoudboekje en legde daarbij onder meer de link met Yunoo, een initiatief dat met het huishoudboekje enige gelijkenis vertoont. Behartigenswaardig is de waarschuwing die Rob de Vos in zijn reactie onder dit artikel aan dit verschijnsel wijdde ten aanzien van de vraag of de privacywaarborgen hierbij voldoende zijn.

Generatie Y niet "recessie-proof"

NVVK-voorzitter Jaarsma verraste afgelopen dinsdag op het congres Actualiteiten schuldhulpverlening in Soesterberg met een beschouwing over generatie Y, degenen die zijn geboren na 1975 en die nu financieel op eigen benen moet gaan staan ook in financieel opzicht. Zij hebben nooit een recessie meegemaakt en zijn gewend op grote voet te leven.

Raken zij werkloos dan voldoen zij dikwijls nog niet aan de WW-voorwaarden en zij komen dan direct in de bijstand. Zij hebben niet zelden woningen gekocht met aflossingsvrije tophypotheken. Na gedwongen verkoop van de woning blijft zeker bij een dalende markt een schuld over.

Psychisch zijn zij niet weerbaar omdat zij nog niet veel hebben meegemaakt. In de schuldhulpverlening zal deze generatie toenemend verschijnen en vragen om een aanpak die is toegesneden op de specifieke kenmerken van de groep. Jaarsma pleit ervoor dat een hulpaanbod daartoe al wordt gedaan bij aanvraag van de sociale uitkering op het werkplein.

Zie (en vooral hoor) ook het interview met Ger Jaarsma op Radio 1 van gisteren.

Ook interessant is dit artikel uit de Pers.

Zwolle vernieuwt schuldhulpverlening

In de Stentor van vandaag staat een artikel over de vernieuwing van de schuldhulpverlening in de gemeente Zwolle. In een interview meldt wethouder Knol dat de problematiek ernstig toeneemt, los van de recessie. Er zijn 950 dossiers.

Elementen van de vernieuwing zijn:
- uitbreiding van de formatie;
- krediet voor jongeren tot 27 jaar tot maximaal EURO 2000,00;
- eerder budgetbeheer inzetten;
- hulpaanbod aan alle burgers van Zwolle niet alleen aan degenen die in een problematische schuldsituatie verkeren.

Deze beleidsmatige vernieuwing past in een landelijk patroon waarbij gemeente kiezen voor regievoering op het terrein van schuldhulpverlening en daarbij een levensloop-benadering als uitgangspunt nemen. De gemeente wil burgers vormen ook op financieel terrein vanaf de schoolbanken en te adviseren en helpen in geval van problemen, waarbij uitgangspunt steeds is dat de ingreep proportioneel en zo kort mogelijk is, ervan uitgaand dat betrokkene dan zelf in staat is zich te redden. Deze wijsheid ontleen ik aan de analyse die Nadja Jungmann afgelopen woensdag gaf in haar voordracht op het congres in Soesterberg over actualiteiten schuldhulpverlening.

Fraaie illustraties van gemeenten die nu al zo werken, zijn Delft en Tilburg.

woensdag 27 mei 2009

Nederlanders betalen beter

Motivaction heeft in opdracht van GGN een onderzoek uitgevoerd naar betaalgedrag van Nederlanders.

Voor het eerst sinds jaren is het betaalgedrag van de Nederlanders verbeterd. Door de economische recessie wordt de gemiddelde Nederlander voorzichtiger met het maken van schulden. Het patroon is algemeen: ook diegenen die niet direct een inkomensdaling verwachten, worden prijsbewuster en terughoudender in hun uitgaven.

Vooral bij de grote steeds terugkomende grote uitgaven is iedereen stipt van betalen geworden. Meer dan negen op de tien Nederlanders betaalt zijn hypotheek tegenwoordig op tijd (vorig jaar 85%) en ook 90% doet dat met de huur (2008: 77%).Voor de eerste keer is ook het betaalgedrag van de nieuwe Nederlanders bekeken ofwel Antillianen, Surinamers, Marokkanen en Turken. De nieuwe Nederlanders zijn dit jaar prijsbewuster geworden geworden, bezuinigen op kleding en 42% gaat meer naar de markt. Van de autochtonen gaat 21% meer naar de markt. De laatsten steken zich ook minder snel in de schulden en gaan minder uit eten.

Van de nieuwe Nederlanders zegt 18% in aanraking te zijn geweest met een incassobureau. Dat is veel meer dan bij de autochtonen (8%). Vooral de Marokkanen doen het in dit opzicht slechter dan de rest. Bijna een kwart van de Nederlanders van Marokkaanse afkomst is in contact geweest met een incassobureau. Bij de Turkse Nederlanders is dat 12%. Van de nieuwe Nederlanders is 7% zo laat met betalen dat hij met de rechter in aanraking komt via de deurwaarder. Dat cijfer ligt bij de autochtonen op 3%.

Nieuwe Nederlanders kunnen over het algemeen beter rondkomen dan vorig jaar. Dit gaat echter vooral voor de hogere inkomensgroepen op. Van hen zegt driekwart goed te kunnen leven. Bij de modale nieuwe Nederlanders ligt dat cijfer op 51%. Van de lagere inkomensgroepen kan een op de vijf niet rondkomen.Het aantal autochtone Nederlanders met een betalingsachterstand is dit jaar licht gedaald (van 12% naar 9%) net als bij de Nieuwe Nederlanders (van 15% naar 10%). Dit betreft hier voornamelijk de lagere inkomensgroepen (22%). Ruim de helft van de nieuwe Nederlanders zegt het ook als zijn plicht te zien om rekeningen op tijd te betalen, terwijl ruim driekwart van de autochtonen datzelfde vindt.

Het verbeterde betalingsgedrag zal leiden tot afname van problematische schuldsituaties, doordat mensen hun inkomen verantwoorden besteden en geen verplichtingen aangaan die zij niet kunnen dragen. Daar waar de inkomenssituatie wordt verstoord door bijvoorbeeld werkloosheid blijft sprake van een probleem. Het is een interessante onderzoeksvraag wat nu de oorzaak is van nieuwe problematische schuldsituaties, ook omdat die gegevens weer van belang zijn voor de wijze waarop de schuldhulpverlening moet worden georganiseerd en ingericht, ook op het punt van de bejegening van de debiteur. Meer en meer wordt schuldhulpverlening maatwerk in de benadering van de client.

Bron: FD

dinsdag 26 mei 2009

Onderzoek SZW: minder roodstanden

Het ministerie van SZW heeft gisteren een persbericht uitgegeven in verband met de periodieke her-lancering van de campagne "Blijf positief".

In het kader van deze campagne is in opdracht van SZW een onderzoek uitgevoerd door Maurice de Hond. Daaruit blijkt dat Nederlanders voorzichter zijn geworden in hun uitgavenpatroon zowel in de dagelijkse boodschappen als bij grote uitgaven. Er wordt meer nagedacht alvorens schulden aan te gaan en er zijn minder roodstanden. Ook wordt er geanticipeerd op verwachte tegenslagen in de toekomst.

Verleden jaar werd de campagne "Blijf positief" in juni opnieuw gelanceerd met publicaties van een onderzoek van het NIPO waarbij bleek dat "de totale roodstand in Nederland in 2007 met 0,5 miljard is toegenomen tot 8,8 miljard euro. Slechts zeven procent van de Nederlanders heeft er voor gekozen niet rood te staan op zijn of haar rekening volgens een onderzoek van TNS Nipo. Acht procent staat vaker wel dan niet rood. De helft van de mensen kiezen er voor maximaal €1000 rood te staan", zie mijn bijdrage van 9 juni 2008.

Het kan kennelijk verkeren. Hier zien we maar weer dat externe omstandigheden (recessie) soms beter dan voorlichtingscampagnes kunnen maken dat vanuit het oogpunt van schuldpreventie maatschappelijk wenselijk gedrag ontstaat. Ga zo door, Dutch people! Wie weet, wordt het toch nog wat met jullie.

"Kredietbank Nederland"?

De Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland en de Stadsbank Midden Nederland zijn voornemens uiterlijk op 1 januari 2010 te gaan fuseren onder de (ietwat onbescheiden en feitelijk onjuiste!) naam "Kredietbank Nederland". De fusie is ingegeven door "de toenemende complexiteit van de schuldhulpverlening en door de noodzaak om efficiënter te werken".

Het benieuwt mij wat andere kredietbanken in Nederland vinden bijvoorbeeld van de keuze van deze naam. In Rotterdam verbood verleden jaar de kort gedingrechter de naam ziekenhuis Rotterdam aangezien het betrokken ziekenhuis daarmee ten onrechte suggereerde dat zij het enige ziekenhuis in Rotterdam was. Drie andere ziekenhuizen in Rotterdam meenden "dat de nieuwe naam tot ongewenste verwarring leidt bij patiënten en bezoekers. Zij zouden denken dat Ziekenhuis Rotterdam het enige of het grootste ziekenhuis zou zijn van de stad", zie NRC-H 6 maart 2008.

Het bericht in de Leeuwarder Courant behelst verder de volgende tekst:
"De twee banken, die voornamelijk in opdracht van gemeenten particulieren helpen met het saneren van hun schulden, willen met het samengaan anticiperen op Europese aanbestedingen die in het verschiet liggen. De prijs voor de dienstverlening is dan eerder doorslaggevend dan kwaliteit, menen beide stichtingen".

Bij juist gebruik van het instrument openbare aanbesteding wordt de kwaliteit geborgd in de aanbestedingsvoorwaarden en het bestek en komt pas daarna de concurrentie op prijs. Een prikkel om efficient te gaan werken is altijd goed.

Ik verwacht dat in besteksvoorwaarden elementen van de zorgplicht zullen worden overgenomen bijvoorbeeld ten aanzien van wachttijd, doorlooptijd en slagingspercentage, waarbij gemeenten de toetsing van die criteria zullen willen objectiveren. Ook dat lijkt mij winst.

woensdag 20 mei 2009

Dienstmededeling

Door persoonlijke omstandigheden is het publicatietempo thans ietwat verlaagd, maar zeker niet tot nul. Stay tuned!

woensdag 13 mei 2009

Beroep op shv in Emmen in vier jaar verdubbeld

Emmen.nu meldt dat de SP zich zorgen maakt over het toenemend aantal personen dat een beroep doet op schuldhulpverlening:

"In Emmen zijn er steeds meer gezinnen die niet meer kunnen rondkomen. Ze komen in de schulden en er vinden zelfs in toenemende mate huisuitzettingen plaats. In 2005 waren 591 gezinnen die gebruik moesten maken van de schuldhulpverlening. De prognose voor dit jaar laat zien dat dit cijfer zal verdubbelen. De economische crisis is hieraan natuurlijk mede debet. Daarnaast is er een schrikbarende toename van hulpvragen bij de voedselbank. Inmiddels maken al bijna 500 gezinnen hier gebruik van. Wat betreft de hoeveelheid uithuiszettingen;. dat zijn er inmiddels honderden per jaar. Een huisuitzetting kost de gemeente gemiddeld 10.000 euro. ...

De SP-Emmen zal in de eerstvolgende raadsvergadering met een motie komen waarbij wordt gevraagd om een aantal consulentambtenaren die de mensen gaat bezoeken en gaat begeleiden om zo armoede en schulden en huisuitzettingen te voorkomen".

Dit beeld past binnen de signalen die van andere plaatsen komen. Gisteren schreef Martijn Schut te schatten dat de toename in 2009 20 tot 30% bedraagt. Ik compileerde eerder een aantal berichten over gemeenten waar het beroep op schuldhulpverlening toenam.

Het CDA in Emmen heeft in maart 2009 ook aandacht gevraagd voor het feit, dat de wachttijd voor schuldhulpverlening is verdubbeld, zie bericht.

Emmen behoort volgens de column van wethouder S. Bolten van Delft tot de gemeenten die niet van plan zijn mee te doen aan de certificering volgens de NEN-norm onder meer omdat deze een verlenging van de looptijd inhoudt voor de iets meer-verdieners. "Deze NVVK wil de aflossingstermijn van schulden van drie naar vijf jaar oprekken. Dat betekent dat mensen twee jaar langer in een armoedige situatie kunnen komen te verkeren. Wij willen de termijn dus niet oprekken. Wij hebben betrouwbare schuldhulpverlening. Dat willen wij graag zo houden".

dinsdag 12 mei 2009

Martijn Schut: toename shv 2009 20-30%

Martijn Schut heeft vandaag een interessante bevinding op zijn weblog betreffende toename van de aanvragen schuldhulpverlening in 2009. Hij komt op basis van bevindingen onder deelnemers aan het platform schuldhulpverlening en de discussiegroep LinkedIn op een gemiddelde toename van 20 tot 30%.

Sociale uitsluiting van kinderen door armoede ouders

De Telegraaf meldt dat het Sociaal Planbureau vandaag een rapport presenteert over kinderen in Nederland met de titel "Kunnen alle kinderen meedoen".

Uit het rapport blijkt dat ongeveer een half miljoen van de 2,5 miljoen Nederlandse kinderen tussen de 5 en 18 jaar niet actief is bij sportclubs of doet aan culturele activiteiten. In veel gevallen komt dat omdat er geen geld voor is.

Van de 2,5 miljoen kinderen in Nederland leven er volgens het SCP bijna 350.000 in een arm gezin, dat wil zeggen dat het minder dan 120 procent van het sociaal minimum kan besteden. Voor een eenoudergezin met een kind is dat ongeveer 1025 euro bruto per maand, exclusief vakantiegeld.

Bijstandskinderen gaan ook minder vaak op vakantie, maken minder vaak uitstapjes, nodigen minder vaak kinderen thuis uit (verjaardag) en gaan zelf minder vaak naar andere kinderen.

15% van de kinderen neemt deel aan godsdienstige jeugdactiviteiten, georganiseerd door kerk of moskee, zoals deelname aan de eucharistie (misdienaar), koorlidmaatschap, Bijbel- of Koranles, lessen Arabisch of Turks of huiswerkbegeleiding. Iets vaker door arme dan door niet-arme kinderen.

Zie ook website SCP met link naar volledige rapport.

woensdag 6 mei 2009

Meer incassoverzoeken LBIO

"Het LBIO, belast met de incasso van alimentatie, zag in het eerste kwartaal van dit jaar een stijging van 20 procent vergeleken met vorig jaar. Oorzaak is waarschijnlijk de economische recessie, aldus het bureau.

De afgelopen jaren was het aantal aanvragen met 7500 volgens het LBIO vrij stabiel. De laatste twee maanden van 2008 was er al een groei. Voor dit jaar verwacht het bureau een stijging naar 9100 aanvragen. Per jaar zijn er gemiddeld ruim tienduizend nieuwe alimentatiegevallen".


Zie vindplaats.

6 mei 2009: spitsuurstudie "Samenloop WSNP en Boek 1-bewind"

Schruer Advocaten en Modus Vivendi Wettelijk Traject BV organiseren vandaag een themastudie over de samenloop van de WSNP met boek 1-beschermingsbewind

15:00 – 15:05 Introductie
15:05 – 15:50 Dr. I.P. Van Rossen, directeur Modus Vivendi
Inleiding onderwerp beschermingsbewind boek 1 in combinatie met WSNP
15:55 – 16:40 Mr. H.D.L.M. Schruer
Optimaal samenspel tussen boek 1- en WSNP-bewindvoerder vanuit de wetsgeschiedenis
16:45 – 17:30 Drs. H. van der Westen, bewindvoerder KBR Utrecht
Praktische ervaringen samenwerking WSNP-bewindvoerder en bewindvoerder boek 1
17:40 – 18:10 Buffet
18:10 – 18:55 Ingrid von Burg (Tradartes)
Aansprakelijkheid boek 1 en WSNP-bewindvoerder
19:00 - 19:30 Forum discussie en Afronding

Locatie: Hoog-Brabant – Utrecht.

Meer informatie via deze link.

dinsdag 5 mei 2009

Steeds meer huurschulden in Rotterdam

Naarmate de werkloosheid toeneemt, komen er meer huurachterstanden in Rotterdam.

Het probleem ontstaat al in de eerste maanden als de WW-uitkering nog niet rond is en betrokkenen leefgeld van de sociale dient ontvangen (naar ik aanneem in de vorm van leenbijstand), waarbij (kennelijk) nog geen rekening wordt gehouden met woonlasten.

Terwijl het aantal huurachterstanden toeneemt, daalt het aantal ontruimingen. Dit bevestigt dat de schuldhulpverlening op dit terrein goed werkt, waarbij in een vroegtijdig stadium de hulpverlening start en zoveel mogelijk wordt voorkomen, dat schulden verder oplopen.

Bron: artikel AD.

Lenen op de speelplaats

De Standaard heeft een interessant interview met Dirk De Clerck, coördinator van het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling, over een campagne voor jongeren met schulden, waarover ik gisteren schreef.

Kinderen die op de speelplaats van hun vriendjes geld lenen (en dat vaak niet terug betalen), hebben meer kans om later in een problematische schuldsituatie terecht te komen. Wie een basishouding heeft om boven zijn stand te leven, is geneigd daarmee door te gaan.

Gesignaleerd wordt dat jongeren met een lagere opleiding een grotere kans hebben schulden te maken. 'Uit onderzoek blijkt dat twee op de drie jongeren die schulden hebben, in het beste geval een diploma lager secundair onderwijs hebben. Dat is een risicogroep. Ze maken hun school niet af, maar willen alleen gaan wonen en zijn ook heel materialistisch. Dan loopt het vaak mis', zegt De Clerck.

Het Centrum Schuldbemiddeling zal affiches, een dvd en een magazine naar gemeentelijke jeugddiensten en jeugdbewegingen versturen. Het werk ook aan een pakket voor scholen, zoals een stripverhaal over een 14-jarige jongen die een bromfiets koopt, dat vanaf volgend schooljaar klaar moet zijn.

In Nederland werd enkele weken geleden CentiQ, door een samenwerkingsverband van onder meer het ministerie van Financiën, het Nibud en de Consumentenbond, de basisvisie financiele educatie gelanceerd. Centiq heeft onder meer de website wijzeringeldzaken.nl. waarop veel informatie is te vinden over geldzaken.

maandag 4 mei 2009

Voor hen die vielen


Aan de Noordsingel in Rotterdam is een monument voor de in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde piloten van de Britse Royal Air Force.

Op 16 juli 1941 stortte hier een vliegtuig neer in de singel, vlak voor het Gerechtsgebouw, zodanig dat de nabijgelegen huizen en hun bewoners werden gespaard. Mijn vader -die toen nog niet wist dat hij met de razzia's in november 1944 als dwangarbeider naar het Ruhrgebied zou worden gedeporteerd, zag het gebeuren.

Direct na de bevrijding is op de plaats waar het vliegtuig is neergestort een houten kruis geplaatst ter nagedachtenis aan de piloten. In 1946 werd een monument geplaatst, gemaakt door Willem Verbon, met een danktekst voor de RAF, één in het Engels en één in het Nederlands:

"In grateful memory of the men of the R.A.F. who gave their lives for the freedom of the Netherlands
In dankbare herinnering aan de mannen van de R.A.F. die hun leven gaven voor de vrijheid der Nederlanden
Geschenk van Noordsingelbewoners".

Ieder jaar - zo ook vandaag- vindt hier een herdenkingsplechtigheid plaats. De twee foto's zijn vandaag gemaakt.

"Even Apeldoorn bellen" moet blijven!

Overigens ben ik van mening, dat alleen al om deze reclameboodschap Centraal Beheer niet moet besluiten de slogan "even Apeldoorn bellen", te laten varen naar aanleiding van het drama van afgelopen donderdag.

De klassieke muziek is van Henry Purcell "Music for Queen Mary" - Ode for the Birthday of Queen Mary, meer specifiek "Come ye Sons of Art". De niet-klassieke muziek is van het Oudeschilder Visserskoor uit Texel (klikken op nummer 11 "De visserman").

Dit is trouwens een goede reden nog eens te verwijzen naar een andere reclameboodschap met interessante klassieke muziek, waarover ik eerder op mijn weblog heb geschreven te weten de bijdrage "Nulla in mundo pax sincera".

"Budgetsurvivalkids.be"

Het Vlaams Centrum voor Schuldenbemiddeling heeft vandaag een campagne gelanceerd om jongeren te waarschuwen tegen het maken van schulden.

"Budget Survival Kids is een preventieproject met als doelgroep jongeren die op eigen benen te staan komen. Ze komen in een fase waar ze zelfstandig financiële beslissingen zullen moeten nemen. De consumptiemaatschappij maakt hen echter tot grootste doelgroep: internet, GSM, computer, MP3…zijn dure gadgets die een grote aantrekkingskracht uitoefenen. Daarnaast zijn ook leef- en woonkosten niet goedkoop. Een groot probleem is dan ook dat veel jongeren weinig weten over budgetteren, lenen, schulden en krediet. Het is dus niet verwonderlijk dat er in deze doelgroep regelmatig slachtoffers van overmatige schuldenlast vallen".

De website http://www.budgetsurvivalkids.be/ ziet er mooi uit en komt in beweging als je op de de gekleurde toetsen van de rekenmachine klikt. Ook de posters zijn erg mooi en (na toestemming van de rechthebbende!) in Nederland direct bruikbaar.

Betere regulering veilingen onroerende zaken in aantocht

Het FD meldt vandaag, dat de banken in overleg verkeren met het notariaat en Nationale Hypotheek Garantie (NHG) teneinde te komen tot verbetering van de opbrengst van onroerende zaken bij executieveilingen.

Uit eerder onderzoek bleek dat executieveilingen gemiddeld 27% minder opbrengen dan de marktwaarde. Dit betekent dat de hypotheekdebiteur met een restant-schuld blijft zitten ofwel aan de bank als hypothecaire geldschieter of wel aan de Stichting NHG.

Hoe beter het veilingwezen functioneert, hoe groter de kans dat de opbrengst in de gegeven omstandigheden zo goed mogelijk is.

Op 19 november 2007 schreef ik over deze problematiek in mijn bijdrage "Gedwongen executie leidt tot kapitaalsvernietiging ten nadele van de hypotheekdebiteur".

zaterdag 2 mei 2009

"Keurmerk splijt schuldhulpverlening"

Binnenlands Bestuur schrijft onder de hierboven aangehaalde kop door over de schuldhulpverlening in Nederland, zie artikel.

Opvallend in dit artikel is de volgende passage: "Eind mei bespreekt de NVVK het voorstel. Voorzitter Jaarsma hoopt op een compromis. ‘Vasthouden aan deze maatregel lijkt, met zoveel weerstand, haast onmogelijk".

De conclusie van de journalist van Binnenlands Bestuur is terecht, dat het langdurig vasthouden van het bestuur van de NVVK aan een evident onjuiste beslissing, neergelegd in een alleen tegen betaling verkrijgbare NEN-norm, heeft geleid tot een scheuring in het veld van de schuldhulpverlening die mogelijk door tijdig bijsturen voorkomen had kunnen worden. Kennelijk is nu ook tot de voorzitter en het bestuur doorgedrongen dat de omstandigheid dat de norm "naar de drukker is gestuurd" niet maakt dat gemeenten om die reden zouden kiezen voor invoering, niet alleen in verband met de buitenwettelijke verlenging van de periode, maar ook omdat de met de certificering gemoeide kosten niet voorafgaand in kaart blijken te zijn gebracht en zeer hoog blijken te zijn. Wat was bedoeld als een waarborg tegen kwak-hulpverleners werd tot een last voor professionele hulpverleners en de debiteur. Well done, everybody!

Ook als er nu te elfer ure nog een compromis wordt ontwikkeld - hetgeen volgens Binnenlands Bestuur kennelijk inmiddels ook in de visie van NVVK-voorzitter Jaarsma onontkoombaar is- voorzie ik dat gemeenten op zoek gaan naar een andere koepel, te meer omdat zij zich door de NVVK in de rug aangevallen achten door het recente artikel op de voorpagina van de Telegraaf, waarbij de NVVK op basis van een geheim, dus niet verifieerbaar en ditmaak zelfs niet tegen betaling verkrijgbaar, onderzoek heeft laten weten, dat 40% van de gemeenten voor schuldhulpverlening bestemd geld aan andere doeleinden zou besteden.

Met de auteur van het artikel voorzie ik dat de controle op de branche van de schuldhulpverleningen op het gebied van looptijd, doorlooptijd, uitval en effectiviteit (exclusief stabilisatie) zal toenemen. Die transparantie is alleen maar toe te juichen. Een hulpverleningsbranche waar steeds meer gemeenschapsgeld naar toe gaat, moet verantwoording afleggen over de juiste besteding van de ter beschikking gestelde middelen.

Zie ook "Zo maak je geen vrienden"", "Nieuws van het certificeringsfront", "Gemeente Amsterdam: geen 36 maar 27 maanden" en "Dan maar geen certificering".