donderdag 30 oktober 2008

Congres Actualiteiten SHV 5 november 2008 Utrecht

Op 5 november 2008 wordt in de Jaarbeurs in Utrecht de elfde editie van het congres actualiteiten schuldhulpverlening gehouden.

Het programma is als volgt:

Helicopter-reis door schuldhulpverleningsland in minnelijk en wettelijk traject
mr. Erica Schruer Advocaat Schruer Advocaten Redactie Kennisbank Schuldhulpverlening

Hoe vergroten we de effectiviteit van schuldhulpverlening?
• Resultaten onderzoek naar effectiviteit in opdracht van Ministerie SZW
• Voornemens ministerie SZW om effectiviteit te vergroten
dr. Nadja Jungmann Adviseur Hiemstra en de Vries
Wetenschappelijk onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam

Schuldhulpverlening aanbesteden?
• Betekenis van EG-aanbestedingsregels op gemeentelijk aanbod schuldhulpverlening
• Presentatie voorbeeldbestek schuldhulpverlening voor gemeenten
prof. dr. Jan Telgen
Hoogleraar Inkoop en Besliskunde Universiteit Twente

Actualiteiten en ontwikkelingen NVVK
• Certificering schuldhulpverlening
• Vervolg schuldhulpverlening nieuwe stijl
drs. Ger Jaarsma
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet

Voorstelling De Verleiding Marcel Boon van het Nibud.
Jongeren moeten meer bewust worden van hun uitgavenpatroon

Uitreiking AWARD schuldhulpverlening 2008

Workshops in twee rondes (A tot en met D en E tot en met H):
A) Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
drs. Han von den Hoff
Manager Wsnp Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch, Bureau Wsnp
B) Kan het ook anders?
Jet Creemers Voorzitter Stichting Verantwoord
C) Vroegsignalering ten behoeve van schuldhulpverlening
Jan Siebols Projectleider Vroeg Eropaf Dienst Werk en Inkomen Amsterdam
D) Verleidingsworkshop: durf te verleiden
Angelique Broers Imago-consulant
E) Vernieuwing schuldhulpverlening
Wim Deen Directeur Stadsbank Midden-Nederland
F) Praktijkervaringen Essent
Hennie Beijer-Wardenier Specialist Collections en Creditmanagement Essent SSC/CCM
G) Hoor wie klopt daar geld uit mijn zak?
Marieke Henselmans Besparingsdeskundige
H) Gerechtsdeurwaarders Nederland

Inlichtingen: http://www.congresschuldhulpverlening.nl/home/index.php

SP Rotterdam wil meer geld voor schuldhulpverlening

De SP Rotterdam heeft een alternatieve begroting 2009 voor de gemeente Rotterdam gemaakt, Daarbij worden 33 wijzigingen gepresenteerd ten opzichte van het voorstel van het College van B&W. De SP wil onder meer de wachtlijsten bij de schuldhulpverlening oplossen en het gebruik van de bijzondere bijstand verhogen.

De wachtlijsten in de schuldhulpverlening moeten worden opgelost, met meer personeel en wellicht een vestiging van de Gemeentelijke Kredietbank op Zuid.
(5,0 mln)


Als je nog in de schulden zit, is het heel moeilijk open te staan voor werk of studie. Heel veel Rotterdammers hebben (problematische) schulden. De gemeente is aardig op weg met het professionaliseren van de schuldhulpverlening, maar er zijn nog steeds lange wachttijden en het maatschappelijk werk wordt overbelast door de schuldenproblematiek in de stad. Ook het gebruik van de bijzondere bijstand moet omhoog: het college wil het gebruik in vier jaar verhogen van 50 naar 60 procent, en dat is een te lage ambitie. Totaal trekt de SP vijf miljoen extra uit om mensen te helpen van hun schulden af te komen en om te zorgen dat Rotterdammers krijgen waar ze recht op hebben”.

Zie “Rotterdam verdient beter in 2009”, http://www.rotterdam.sp.nl/myinclude/docs/081029alt_bij_begroting.pdf

dinsdag 28 oktober 2008

KBvG: slechter betalingsgedrag door kredietcrisis

Nadat de NVI meldde dat incassobedrijven het “stervensdruk” hebben en deurwaarderskantoor FEVD via haar persbureau liet weten dat crediteuren de recessie gebruiken als een smoes om niet te betalen, zingt thans ook de beroepsorganisatie voor deurwaarders KBvG mee in dit koor van personen, die aanhaken bij de financiële crisis om de schijnwerper op zichzelf te richten. De KBvG meende zelfs hierover een persbericht te moeten uitgeven, zie http://www.kbvg.nl/fileadmin/Nieuws/604-1027_Persbericht_kredietcrisis.pdf en http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/2143531/__Incassobureaus_stervensdruk__.html?p=33,1

De KBvG meldt in de Telegraaf, dat crediteuren later betalen door de kredietcrisis. Zij kunnen moeilijk krediet krijgen en betalen daardoor leveranciers later. Tegelijk zijn bedrijven meer bewust van debiteurenrisico en wordt eerder besloten om een vordering ter incasso uit handen te geven. De woordvoerder van de KbvG veronderstelt dat dit komt omdat de vrees toeneemt dat de schuldeiser zijn geld niet krijgt als hij niet snel is.

Crediteuren die een vordering uit handen hebben gegeven gaan eerder over tot het leggen van beslag. Voor mij is de vraag of die crediteuren daartoe zelf besluiten of dit door de deurwaarder actief krijgen aangereikt.

Beslag op vitrage en het koffiezetapparaat teneinde door inzet van een evident zinloos executiemiddel extra pressie te genereren en daardoor debiteuren op een in mijn visie ongeoorloofde wijze te intimideren, behoort naar mijn ervaring tot het vaste repertoire van bepaalde deurwaarderskantoren die om hun marktaandeel te behouden c.q. te vergroten door riemen en ruiten gaan. Zie “Schulden anno 2007: beslag op vitrage en het koffiezetapparaat”, http://observatrix.blogspot.com/2007/10/problematische-schuldsituaties-in-het.html

Dat is slecht voor de debiteuren, maar ook slecht voor het imago van de beroepsgroep deurwaarders.

Betalingsgedrag van crediteuren is ook geanalyseerd in de Credit Management Trendmeter
ontwikkeld door OnGuard (uiteraard ook om meer publiciteit voor zichzelf te genereren). Daarvan is afgelopen week de zesde editie gepubliceerd. De Credit Management Trendmeter verschijnt eens in de zes maanden,
zie http://www.online-pr.nl/docs/onguard/B9398%20onderzoeksrapport%20OnGuard%20CMT6%20-%20kredietcrisis.pdf OnGuard is een softwarebedrijf dat zich bezighoudt met credit management.

Door de crisis worden rekeningen gemiddeld twaalf dagen later betaald, waardoor volgens een globale schatting van OnGuard zo’n 34 miljard euro aan werkkapitaal stilligt. Voor de komende tijd verwachten de credit managers geen verbetering: bijna driekwart (73%) denkt dat het betaalgedrag in Nederland verder verslechtert. Een half jaar geleden was dit nog iets meer dan de helft (52%). Nederlandse creditmanagers (82%) zeggen geregeld tot vaak mee te maken dat betalingstermijnen worden overschreden. Klanten rekken de betalingstermijnen steeds meer op (75%). Ook bepalen ze steeds vaker zelf de betalingstermijn (73%).

Aangenomen moet worden dat ook natuurlijke personen zullen merken dat het incassogedrag aanscherpt, aangezien ook zij door op tijd te betalen een bijdrage leveren aan de liquiditeit van de ondernemingen die aan hen leveren. Interessant is vervolgens de vraag, of de toegenomen incassodruk leidt tot de vraag naar meer krediet. Dit krediet is dan niet bestemd voor de aanschaf van dure consumptiegoederen maar om schulden te betalen. Schulden maken om (andere) schulden te betalen kan verstandig zijn, wanneer strakke regievoering plaats vindt bij de wijze waarop de oude schulden worden gedelgd. Ontbreekt die regie (en gaan de beschikbare leningen naar de crediteur met de meest agressieve incassotechniek) dan bestaat het risico dat de financiën van de huishouding verder ontsporen. Het ware te wensen en is te verwachten dat ook verstrekkers van consumptief krediet de hand op de knip houden en dat zal weer tot gevolg hebben dat de vraag naar schuldhulpverlening toeneemt. Misschien moet ook de NVVK hierover eens een persbericht uitgeven? De KBvG vindt het vermoedelijk niet nodig om iets over debiteuren/natuurlijke personen te zeggen.

maandag 27 oktober 2008

Wanbetalers zorgpremie opgepast!

Op 11 oktober 2008 is bij de Tweede Kamer het wetsontwerp houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten ingediend, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering).

Dit wetsvoorstel geeft het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de bevoegdheid om, indien de premieschuld van een verzekerde aan zijn zorgverzekeraar een bedrag ter hoogte van zes maanden nominale premie heeft bereikt, ten behoeve van het Zorgverzekeringsfonds een vervangende, hogere premie te heffen en deze op inkomensbronnen van de wanbetaler te laten inhouden of deze bij dwangbevel in te vorderen.

Het voorgestelde, nieuwe artikel 18a lid 4 Zorgverzekeringswet luidt als volgt:

Tegelijk met het aanbod deelt de zorgverzekeraar de verzekeringnemer schriftelijk mee dat deze een termijn van vier weken heeft om het te aanvaarden, waarbij de verzekeraar bovendien aangeeft wat de gevolgen zullen zijn indien het aanbod niet wordt aanvaard en de premieschuld, rente en incassokosten buiten beschouwing gelaten, tot zes of meer maandpremies zal zijn opgelopen, en wijst hij de verzekeringnemer op de mogelijkheid van schuldhulpverlening.

Deze constructie is eerder ook in de Elektriciteitswet gevolgd. Zo wordt bevorderd, dat debiteuren in problematische schuldsituaties zo snel mogelijk naar hulpverlening worden toegeleid. Werken zij daaraan niet mee, dan kunnen ingrijpende incassomaatregelen worden ingezet, waarvan financiële sancties deel uit maken.

Het wetsontwerp is te raadplegen op parlement.nl onder nummer 31736

zondag 26 oktober 2008

Schuldhulpverlening Almere onder de maat

Al geruime tijd rommelt het in de schuldhulpverlening in Almere. Op 5 september 2008 schreef ik hierover naar aanleiding van berichten, dat de Stadsbank Midden Nederland zich had teruggetrokken en niet mee zou doen aan de openbare aanbesteding, zie http://observatrix.blogspot.com/2008/09/stadsbank-midden-nederland-trekt-zich.html
Reden die daarvoor werd aangevoerd was de samenwerking met het Budget Bureau Almere en de omstandigheid dat de Stadsbank fungeert als tweedelijns-voorziening.

Nu klinken ongeruste geluiden uit de gemeenteraad, zie http://www.almerevandaag.nl/nieuws/almere/article3991071.ece/Veel_zorgen_om_schuldhulp

“Wij zijn er allemaal bang voor dat mensen door de huidige situatie bij de schuldhulpverlening nog verder in de problemen komen.'' Aanleiding is het vernietigende rapport van adviesbureau Deloitte over de enorme wachtlijsten bij het Budget Bureau Almere (BBA). Hoewel het college inmiddels noodmaatregelen heeft getroffen, zijn de fracties niet gerustgesteld. ,,Er zijn extra medewerkers ingehuurd om de wachtlijsten weg te werken, zodat het BBA zich kan concentreren op de intake van nieuwe gevallen. Die worden na aanmelding doorverwezen naar Stadsbank Midden Nederland (SMN), waar men probeert de situatue te stabiliseren'', legt Van Teijlingen uit. ,,Maar deze maatregel is niet structureel. Op 1 januari stoppen deze extra medewerkers weer.'' Bovendien worden de taken van SMN vanaf januari door een andere instelling overgenomen”

Recent maakte de gemeente extra subsidie vrij voor de voedselbank (in Almere geheten voedselloket), omdat meer mensen daar een beroep op doen, omdat zij lang moeten wachten op schuldhulpverlening, “Bij het Budget Bureau Almere (BBA), waar Almeerders zich melden wanneer zij diep in de schulden zitten, is een lange wachtlijst. Door die wachtlijst moeten Almeerders vaak zo lang wachten, dat zij geen andere uitweg zien dan zich aanmelden bij VLA”, zie . http://www.almerevandaag.nl/nieuws/almere/article3921097.ece/Voedsel_Loket_Almere_gered_door_subsidie

De wijze waarop sommige gemeenten hun zorgplicht jegens bewoners in problematische schuldsituaties vervullen, is zorgwekkend. Eerder schreef ik op dit weblog over wachttijden in Zaltbommel van veertien maanden, zie “En te midden van de rommel, rommeL, zie http://observatrix.blogspot.com/2008/07/en-temidden-van-de-rommel-rommel.html

In september 2008 werd het onderzoeksrapport Jungmann door het ministerie van SZW aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook daaruit blijkt, dat het ontbreekt aan stelselmatigheid en structurele aandacht voor de effectiviteit van schuldhulpverlening. Goed is dat voor dit onderwerp nu meer aandacht ontstaat en dat wordt nagedacht over wettelijke inbedding van schuldhulpverlening. Burgers zouden gemeenten daarop moeten kunnen aanspreken en zo nodig in kort geding hulp moeten kunnen afdwingen.

vrijdag 24 oktober 2008

Consumptieve bestedingen in augustus 2008 nog iets gestegen

Het CBS maakt bekend, dat huishoudens in augustus 2008 1,9 procent meer hebben besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. De consumptiegroei was iets groter dan in juli, toen er 1,3 procent meer besteed werd.

Huishoudens gaven in augustus 0,9 procent meer uit aan goederen. Vooral aan duurzame goederen, met name huishoudelijke apparaten en schoenen, werd meer besteed. De uitgaven hieraan waren 4,5 procent hoger dan in augustus 2007. Aan voedings- en genotmiddelen werd daarentegen 1,1 procent minder gespendeerd.

Aangenomen mag worden, dat de consumptiecijfers in ieder geval vanaf oktober 2008 zullen dalen, aangezien toen ook in Nederland de “credit crunch” explodeerde, op welk risico ik overigens reeds op 15 januari 2008 op dit weblog had gewezen. “Read my lips, no recession”.

Dit weekend zal ik dieper ingaan op de vraag, in hoeverre de bankencrisis kan doorwerken in de schuldenproblematiek van natuurlijke personen.

Zie http://observatrix.blogspot.com/2008/01/het-r-woord-dat-niet-genoemd-mag-worden.html

dinsdag 21 oktober 2008

Eén jaar Observatrix

Precies één jaar geleden verscheen de eerste bijdrage op dit weblog. Sedertdien volgden er vele, om precies te zijn tot heden totaal 441 (deze meegerekend).

Het weblog was aanleiding tot diverse Kamervragen over schuldhulpverlening en verzoeken om gericht advies op knelpunten in het terrein van de schuldhulpverlening, afkomstig van overheden en andere partijen uit het veld.

Ook de rubrieken Nederlandse bisschoppen en religie kunnen rekenen op een groot en trouw aantal lezers in Nederland en daarbuiten, ook ten Vaticane. Voorzichtige tekenen zijn aanwezig dat het weblog eraan bijdraagt, dat bij tijd en wijle binnenkerkelijk erger wordt voorkomen. Er is echter nog veel werk aan de winkel in het kader van dit apostolaat sui generis.

Er werden inmiddels 18.714 bezoeken aan de website gebracht, waarbij 38.931 pagina’s werden bekeken. De meeste bezoekers keren regelmatig terug.

Dit stemt -voor de afwisseling- mij nu eens “verheugd en dankbaar” (en dat niet op de manier van Simonis na de benoeming van zijn opvolger en voordien van andere bisschoppen, die afweken van zijn voordracht, maar echt)! De voortdurende en vooral de laatste twee maanden sterk toenemende belangstelling van velen vormt een krachtige impuls hiermee door te gaan. Dank voor Uw belangstelling en overwegend positieve reactie, dank voor de vele felicitaties, die de afgelopen dagen en vandaag werden ontvangen uit alle hoeken des lands.

Delen van het weblog, geordend per rubiek, zullen in bewerking volgend jaar als kroniek in boekvorm worden uitgegeven.

Aangezien althans op aarde alles vergankelijk is en tot stof vergaat (ook als het niet virtueel is), eindig ik met een link naar een opname van een van mijn favoriete aria’s uit een van mijn favoriete cantates van Bach nummer 82 “Ich habe genug” in mijn favoriete uitvoering, door Dietrich Fischer-Dieskau: http://www.youtube.com/watch?v=lgOkNo8Q204 .

De titel van de aria vormt overigens geen indicatie dat ik plannen heb dit weblog te stoppen of op een lagere frequentie te vervolgen. (Sommige) Nederlandse bisschoppen, de KRO, (ex)Opperpiet en hun makkertjes/knechtjes/zangertjes kunnen dus nog niet rustig gaan slapen. De noodzaak blijft bestaan dat zij publiekelijk tot inkeer komen en pogen de door hen aangerichte schade zoveel mogelijk ongedaan te maken (en deze niet verder te vergroten door orthodoxe parochies te vernietigen).

Stay tuned, the best is yet to come!

donderdag 16 oktober 2008

Aboutaleb burgemeester van Rotterdam

Hoewel ik als Rotterdammer staatssecretaris Aboutaleb als burgemeester een zeer geslaagde keuze vind, vind ik het voor de schuldhulpverlening in Nederland een groot verlies dat hij vertrekt als staatssecretaris bij SZW.

Aan de regievoering van de schuldhulpverlening door de centrale overheid was de allereerste bijdrage van dit binnenkort jarige weblog besteed, zie http://observatrix.blogspot.com/2007/10/complimenten-voor-staatssecretaris.html

Kamervragen over draagkrachtberekening schuldhulpverlening

Mevrouw C. Ortega, Tweede Kamerlid voor de Christenunie, heeft vragen gesteld aan de Minister van Sociale Zaken over de toename van het aantal voedselbanken. De Federatie Voedselbanken Nederland (FVN) en de Stichting Voedselbank, die samen alle voedselbanken beheren. hebben bekend gemaakt, dat het aantal is in één jaar gestegen van tachtig locaties met tienduizend afnemers, naar honderdtien voedselbanken met dertienduizend klanten.
De voedselbanken versoepelen de voorwaarden voor mensen die een pakket levensmiddelen willen. Nu komt een gezin met twee kinderen op de middelbare school in aanmerking als het 250 euro in de maand overhoudt; dat wordt 335 euro.

Mevrouw Ortega wil van de minister van Sociale Zaken weten hoe de toename zich tot het armoedebeleid van het kabinet verhoudt. Uit het bericht kan immers de conclusie getrokken worden dat het armoedebeleid nog niet het beoogde effect sorteert. Ook vraagt ze zich af of de toename te maken heeft met een verhoogd aantal mensen dat in een schuldhulpverleningstraject zit. Als dat zo is, moet bekeken worden in hoeverre de maandelijkse minimumnorm, die overblijft na een schuldsanering, in verhouding staat tot de mogelijkheid om in de eerste levensbehoeften te voorzien.

Bij mijn weten is dit de eerste keer dat in antwoorden op Kamervragen aan de orde zal komen of het vrij te laten bedrag (VTLB) in verhouding staat tot de eerste levensbehoeften. Ik verwacht overigens niet dat het Ministerie van SZW zich hieraan brandt, aangezien deze kwestie veel meer tot het domein van Justitie behoort. We zullen zien!

Vindplaats: http://www.christenunie.nl/nl/k/91/news/view/310335/48130/Kamervragen-toename-voedselbanken.html

maandag 13 oktober 2008

Verdiepingsdag WSNP op 28 oktober 2008

Op 28 oktober 2008 wordt in Amsterdam een studiedag WSNP gehouden. Aan de orde komen de wijzigingen die zich in de praktijk hebben voorgedaan na de wetswijziging per 1 januari 2008. Een en ander wordt geplaatst binnen het kader van de veranderingen in de omgeving van het wettelijk traject, die uiteraard hun effect hebben op de dagelijkse praktijk.

In een tijd van dreigende recesssie moet worden gerekend met toename van de schuldenproblematiek. In een verleden week in opdracht van het Leger des Heils uitgevoerd onderzoek werd het aantal personen, dat de financiele huishouding niet op orde kan houden begroot op 670.000, zie http://observatrix.blogspot.com/2008/10/670000-nederlanders-hebben-schulden.html

Sprekers zijn:

Mr. H.D.L.M. Schruer (Schruer Advocaten)
Inleiding Actuele status schuldhulpverlening

Mr. Dr. G. Lankhorst (Ministerie van Justitie)
WSNP:continuïteit en verandering

Mevrouw A. Appels (Bureau WSNP )
Update vanuit bureau WSNP

Mr. H. Jongeneel (Rechter Rechtbank Amsterdam)
Toepassing gewijzigde WSNP door Rechtbanken

Drs. H. van der Westen (Gemeente Utrecht)
Samenloop WSNP-bewind en boek 1-beschermingsbewind

Mr. J. Zuidweg (Zuidweg & Partners)
Schuldhulpverlening en ondernemers

Zie http://www.elseviercongressen.nl/22689/Default.aspx?showtarget=22692&showobject=19526&source=%2f319%2fDefault.aspx%3fquery%3dwsnp

zaterdag 11 oktober 2008

Celebration Columbus Day 2008

Aanstaande maandag is Wall Street dicht in verband met de viering van Columbus Day (dat nooit op zondag wordt gevierd). Dit geeft de overheden wellicht wat meer lucht om maatregelen te bedenken teneinde de vrije val van de beurzen tot stilstand te brengen. Naar mijn idee zouden de beurzen overigens globaal heel wat langer dan een dag dicht moeten blijven teneinde te pogen orde en rust te herstellen en de toestand niet langer afhankelijk te maken van (ver)koopbeslissingen van irrationele beleggers.

Het onderwerp “Columbus Day” heeft mijn aandacht gekregen sinds ik de aflevering van de Sopranos nummer 42, genaamd Christopher, voor het eerst zag. Voor enkele mafiosi heeft de viering van deze dag iets bijna sacraals: "Columbus Day is a day of Italian pride, it's our holiday, and they want to take it away." De staf van de maffiafamilie inclusief de secretaris-generaal besluit de groeperingen van Indianen die bezwaar hebben tegen dit begin van het kolonialisme, metterhand en metterverstand uit te leggen, dat dit geen goed idee is. Metterhand worden de leden van de groepering aangepakt, wanneer zij een afbeelding van Columbus willen verbranden., totdat de politie ingrijpt en aan het handgemeen een einde maakt. Metterverstand wordt aan het bestuur van de New Jersey Council of Indian Affairs uitgelegd, dat de Indiaan genaamd “Iron Eyes Cody” die zij hebben afgebeeld op hun poster, in werkelijkheid een Italiaanse acteur is nota bene van Siciliaanse herkomst. Ook deze vlieger blijkt niet op te gaan.

In 2002 wilde burgemeester Bloomberg van New York samen met acteur uit de serie de Sopranos meelopen in de Columbus Parade. De Italiaanse organisatoren “Columbus Citizens Foundation”,waren het daar niet mee eens en spanden (uiteraard) een procedure (“injunction”) aan die zij wonnen. Het Italiaanse erfgoed moet niet worden geassocieerd met acteurs uit maffia-films als rolmodellen, zie http://www.theage.com.au/articles/2002/10/14/1034561097422.html Bloomberg besloot toen van deelname af te zien en ging uit eten met twee van de acteurs: ''I'm sorry if anyone's annoyed, but if my friends can't march... they don't have to have the mayor”, zie http://www.ew.com/ew/article/0,,364447,00.html

Ook in “The Godfather III” komt iets van het Italiaanse zelfbewust zijn aan de orde, als twee maffiosi, onder wie Joey Zaza, leider van de revolutie tegen de familie Corleone, een oorkonde komen aanbieden van de Meucci-Association. Deze vereniging heeft godfather Michael Corleone bij gelegenheid van de hoge pauselijke onderscheiding uitgeroepen tot Italian-American Man of the Year. Antonio Meucci heeft de telefoon eerder uitgevonden dan Bell, zie . http://chem.ch.huji.ac.il/history/meucci.html Hij was zeer bevriend met Giuseppe Garibaldi, die vocht voor de Italiaanse eenheid in het zogenaamde Risorgimento (niet te verwarren met het begrip aggiornamento!).

Wie meer wil weten over de “Italian-American” benadering van Columbus en Columbus Day, zie http://www.osia.org/public/culture/columbus.asp

Wie meer wil weten over "the Godfather-trilogy", zie http://observatrix.blogspot.com/2008/09/godfather-beste-film-aller-tijden.html

vrijdag 10 oktober 2008

Toename sportieve incasso-activiteit

In het AD van vandaag staat een artikel dat sportclubs de mogelijkheid krijgen om het binnenhalen van de achterstallige contributie gratis uit te besteden aan een incasso-organisatie. De gegevens van de wanbetaler worden achtergelaten op een beveiligde website (www.rotterdamsportsupport.nl/contributie), waarna het incassobureau de man of vrouw in kwestie een aanmaning stuurt. Het is goed dat sportclubs waarin dikwijls velen als vrijwiller zich inzetten en wordt geprobeerd de contributie zo laag mogelijk te houden, wat dat betreft een steuntje in de rug krijgen.

Zie http://www.telegraaf.nl/binnenland/2156543/__Sportclubs_pakken_wanbetalers_aan__.html

De incasso van contributies van sportclubs dient onderscheiden te worden van keiharde incasso van contributie van sportscholen, waarbij het vaak voorkomt dat mensen in een vlaag van goede voornemens een duur jaarabonnement nemen en vervolgens zich niet tijdig afmelden voor het volgende jaar.

De Kantonrechter Rotterdam wees daarover recent twee interessante vonnissen tegen sportschool David Lloyd Health & Fitness B.V..

Het eerste vonnis is van 28 maart 2008. De Kantonrechter toetst of de voorwaarden van de sportschool als een onredelijk beding in de zin van de Europese Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (93/13) dienen te worden beschouwd (NJ 2000, 730). Volgens artikel 3 van de Richtlijn is er sprake van een oneerlijk beding in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is onderhandeld, wanneer het, in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort. Daarover heen toetst de rechter aan de algemene redelijkheidsbepaling van artikel 6:248 BW: In de gegeven omstandigheden acht de kantonrechter het beroep van eiseres op de opzegtermijn van drie maanden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. In dit verband acht de kantonrechter van belang de omstandigheid dat gedaagde de opzegtermijn slechts met twee dagen heeft overschreden, hij reeds vier jaar lid is van de sportschool en de overeenkomst wederom voor de periode van één jaar verlengd is zonder dat gedaagde daadwerkelijk gebruik heeft kunnen maken van de sportfaciliteiten wegens blokkering van de toegangspas.

Het vonnis eindigt met een tik op de vingers betreffende de buitengerechtelijke incassokosten: Nu eiseres gedaagde voorafgaande aan de procedure steeds heeft aangemaand voor een veel te hoog bedrag, bestaat er geen aanleiding voor toewijzing van de gevorderde buitengerechtelijke kosten. Als incassogemachtigde trad een deurwaarderskantoor op, dat ook als professionele beroepsbeoefenaar op de vingers getikt zou moeten worden. Het vonnis is te vinden onder LJN BC8047.

Het tweede vonnis is van 17 juli 2008. De opzegtermijn bedroeg drie maanden. Een sportieveling had de overeenkomst bij brief opgezegd, zestien dagen na het verstrijken van de opzegtermijn. De sportschool heeft daarop het abonnement met een jaar verlengd en vordert betaling van gedaagde. De kantonrechter oordeelt dat de verlenging van het abonnement met een jaar bij een overschrijving van zestien dagen niet redelijk is. Dit vonnis is te vinden op rechtspraak.nl onder LJN: BD8633.

Vorderingen van sportscholen komen in de praktijk van de schuldhulpverlening nogal eens voor. Het is goed deze uitspraken dan in gedachten te houden. Kanton Rotterdam boppe!

dinsdag 7 oktober 2008

Voorontwerp Kortmann geknipt en geschoren door de Raad voor de Rechtspraak

Het is een waar genoegen de inbreng van de Raad voor de Rechtspraak te lezen betreffende het voorontwerp insolventiewet van de Commissie Kortman. De Raad voor de Rechtspraak bepleit de WSNP te laten zoals deze is.

De brief is vandaag geplaatst op de website van de Raad voor de Rechtspraak, zie http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Raad+brengt+advies+uit+aan+de+Minister+van+Justitie+over+het+Voorontwerp+Insolventiewet.htm

Ik heb de passages over de WSNP bij elkaar gezet en gerubriceerd.

Algemeen:
Het voorontwerp kent een uniforme (“unitaire”) insolventieprocedure. De Raad is daar geen voorstander van. De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen heeft niet (geheel) dezelfde doelstelling als andere insolventies, waarover hierna bij punt 6 meer. Bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) speelt bijvoorbeeld –anders dan bij andere insolventies– gedragsverandering ter voorkoming van ‘recidive’ een belangrijke rol.

Wijziging WSNP
De Raad wil hierover opmerken dat de huidige Wsnp nog geen tien jaar geleden is ingevoerd en zeer recentelijk (met ingang van 1 januari 2008) is gewijzigd, met name met het oog op de versterking van het minnelijk traject. Evenals de voorgestelde regeling biedt de huidige Wsnp uitzicht op een schone lei. De Wsnp kan naar mening van de Raad een succes worden genoemd aangezien de recidivecijfers laag zijn. Rechtbanken kunnen bovendien de huidige instroom aan zaken goed verwerken en er kan worden geput uit een goed bestand aan bewindvoerders. Het heeft dan ook de voorkeur van de Raad om de huidige Wsnp te laten voortbestaan.

Versterking minnelijk traject
De Raad onderschrijft het belang van versterking van het minnelijke traject. De Raad merkt daarbij in de eerste plaats op dat de Wsnp na de recente wijziging per 1 januari 2008 een gedegen wettelijke basis vormt voor versterking van het minnelijk traject. Op grond van artikel 288 lid 2 onder b dient nu immers eerst een minnelijk traject te zijn doorlopen voordat aan een eventueel wettelijk traject kan worden begonnen. Daarnaast bieden de artt. 287 a en b in het minnelijke traject extra mogelijkheden om de schuldenaar buiten het wettelijke traject te houden. De Nederlandse vereniging van volkskredietbanken (NVVK) heeft daarnaast protocollen10, richtlijnen, modelverzoekschriften en dergelijke ontwikkeld waardoor kwaliteit, effectiviteit en uniformiteit binnen het minnelijke traject worden bevorderd. Recofa heeft op haar beurt Richtlijnen opgesteld met het doel het minnelijke traject meer gewicht te geven.
In de tweede plaats merkt de Raad op dat een versterking van het minnelijke traject niet alleen met een wetswijziging kan worden bewerkstelligd, maar dat de effectiviteit van dit traject voor een groot deel afhangt van de mate waarin andere instanties hun organisatie en hun begroting op orde hebben. Op basis van het voorgaande verwacht de Raad dat de toegevoegde waarde van het voorontwerp ten aanzien van de gewenste versterking van het minnelijke voortraject van beperkte aard zal zijn.

Toelating en goede trouw toets
De Raad is op dit punt van mening dat de Rechtspraak onder de huidige wetgeving in voldoende mate en op de juiste momenten controle over het proces heeft. Zo kan tijdig en met een positief effect worden ingegrepen als het proces dreigt te mislukken. Daar heeft de Rechtspraak efficiënte en gestandaardiseerde werkprocessen voor ontwikkeld. Indien het voorontwerp tot wet wordt verheven, raakt de Rechtspraak deze controle grotendeels kwijt. De waarborgfunctie die de toelatingseis in de huidige situatie heeft ten opzichte van het serieus doorlopen van het minnelijke traject, zal komen te vervallen. In beginsel zal dan iedereen tot de insolventieprocedure voor natuurlijke personen kunnen worden toegelaten11 en er kan dan door de rechtbank alleen achteraf een oordeel worden geveld. Bovendien zal de kans op het succesvol beëindigen van het traject (met een schone lei voor de schuldenaar) afnemen. De Raad geeft er op basis van het voorgaande ook op dit onderdeel de voorkeur aan de huidige regeling te handhaven en adviseert u om de voorgestelde bepalingen niet over te nemen bij een eventueel op het voorontwerp volgend wetsvoorstel.

Rol van de RC
De Raad is in de eerste plaats van mening dat in het voorontwerp en toelichting op dit punt over het hoofd wordt gezien dat in het huidige systeem de rechter-commissaris in Wsnp-zaken een cruciale rol speelt. Dankzij de interventies van de rechter-commissaris kan een groot aantal Wsnp-zaken met een problematisch verloop alsnog tot een goed einde worden gebracht.

Verruiming schone lei
Tot slot voorziet de Raad het risico dat als gevolg van de met het voorontwerp beoogde verruiming van de schone lei, het maatschappelijk draagvlak voor de Insolventieprocedure onder druk zal komen te staan. In de huidige praktijk is sprake van een (stilzwijgend) algemeen gedeeld besef dat schuldeisers van oordeel zijn dat “hun” schuldenaar een schone lei moet verdienen. Een verruiming van de mogelijkheden voor een schone lei zal een nog grotere mate van solidariteit vergen van diegenen die onder het huidige regime al nauwelijks iets van hun vorderingen betaald zien.

Executieveilingen woningen kapitaalsvernietiging

Een onderzoek van de Erasmus Universiteit heeft bevestigd, dat excutieveilingen van woningen vaak (veel) te weinig opleveren. Particulieren blijven weg omdat zij geen gelegenheid krijgen een woning te bezichtigen. Handelaren maken afspraken over de verdeling van het aanbod. Vervolgens draait de Staat, dus wij allemaal, in vele gevallen op voor het verlies, aangezien middels het Waarborgfonds Nationale Hypotheek Garantie de bank haar geld krijgt. De handelaren slagen er niet zelden in na korte tijd een aangekochte woning met aanzienlijke winst door te verkopen.

Zie http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2008/10/7/071008_executieveiling.html

Al eerder in november 2007 schreef ik uitgebreider over deze problematiek, zie http://observatrix.blogspot.com/2007/11/gedwongen-executie-woningen-leidt-tot.html

Financieel familiedrama in Los Angeles

In Los Angeles heeft een werkloos financieel adviseur zijn echtgenote, drie kinderen, zijn schoonmoeder en (daarna) zichzelf om het leven gebracht wegens werkloosheid en financiële problemen. Zie http://www.reuters.com/article/domesticNews/idUSTRE49606U20081007

Interessant is de persverklaring van de politie op de website van CNN, die de berichtgeving over deze tragedie gebruikt om erop te wijzen, dat onder deze omstandigheden hulp moet worden gezocht en dat ook familie en vrienden niet moeten aarzelen hulpverlening te benaderen, wanneer zij voorzien dat in hun omgeving financiële problemen groter worden dan voor betrokkenen hanteerbaar zijn.

In september 2008 werden in VD 159.000 mensen werkloos.

Zie http://edition.cnn.com/2008/CRIME/10/06/california.murder.suicide/#cnnSTCVideo

Ook in Nederland zijn in het verleden familiedrama's wegens schulden voorgekomen bijvoorbeeld in Hengelo (Gelderland), "Een schuld te veel", zie http://observatrix.blogspot.com/2007/11/een-schuld-te-veel.html

Onterechte verrekening te veel ontvangen toeslagen door Belastingdienst gecorrigeerd

Op 3 oktober 2008 heeft de Staatssecretaris van Financiën vragen beantwoord van de Tweede Kamerleden Spekman en Depla (PvdA) aan de minister van Financiën over de problemen van
mensen die in een Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen traject worden geconfronteerd met een verrekening door de Belastingdienst van te veel ontvangen toeslagen.

De staatssecretaris verwijst naar zijn brief aan de Tweede Kamer van 26 juni 2008 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2007/08, 31 066, nr. 54) “waarin wordt ingegaan op de uitkomsten van het overleg met de Nederlandse vereniging voor Volkskrediet. Uit het gesprek is onder andere naar voren gekomen dat er in een vijftal situaties onjuistheden zijn geconstateerd met betrekking tot de uitvoering van het invorderingsbeleid door de Belastingdienst. In totaal gaat het om ongeveer 2.400 huishoudens. In al deze gevallen zal de verrekening ongedaan gemaakt worden. Het proces van verrekening zal aangepast worden om zo veel als mogelijk te voorkomen dat dit weer gebeurt. Omdat dit echter een handmatig proces is, kan het incidenteel voorkomen dat er toch in een maand een verrekening plaatsvindt. Mocht dat gebeuren dan wordt deze verrekening binnen een maand hersteld. Betrokkene hoeft daarvoor niets te doen”

Zie website Tweede Kamer, publicatiedatum 3 oktober 2008, Kamervragen met antwoord 2008-2009, nr. 19.

670.000 Nederlanders hebben schulden

Motivaction International B.V. heeft in opdracht van het Leger des Heils een onderzoek uitgevoerd.

Uit dit onderzoek komt naar voren, dat 670.000 personen in Nederland (6% van de bevolking) schulden heeft, die niet op eigen kracht kunnen worden betaald. Mensen die financiële zorgen hebben, geven vaker aan zich buitengesloten te voelen en zich weinig verbonden te voelen met de omgeving.

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is van mening dat deze schuldenproblemen de maatschappij geen goed doen en leiden tot een toename van eenzaamheid.

Dit sluit aan bij de dagelijkse ervaringen van medewerkers van het Leger des Heils dat het hebben van problematische schulden belemmerend is in het oplossen van andere problemen.

Het gehele onderzoek is downloadable op de website van het Leger des Heils, zie http://www.legerdesheils.nl/website/basicsite.nsf/wwwVwContent/674EA5CB6932F7BDC12574D90035FDB2?opendocument&context=2B75643F9639DEE1C1256E8A0035944C

maandag 6 oktober 2008

Antwoorden op Kamervragen sub prime problematiek in Nederland

Minister Bos had toch nog tijd om de vragen van de Kamerleden Vos, Depla en Tang (allen PvdA) uitvoerig te (laten) beantwoorden over problemen bij verstrekking van subprime hypotheken. De Minister is iets optimistischer dan het rapport van de Nationale Hypotheekpas, omdat daarin geen rekening zou zijn gehouden met inkomensstijgingen en spaarelementen in hypothecaire arrangementen, zie http://observatrix.blogspot.com/2008/08/dreiging-subprime-problematiek-in.html

De Minister weet precies niet hoe groot het probleem is: "Hoewel het beleid van banken destijds niet gericht was op het verstrekken van 9 maal het inkomen, kwam ruime hypotheekverstrekking voor, al is niet duidelijk in welke mate en met welke frequentie". Uit onderzoek naar woonlasten wordt echter geconcludeerd, dat "er relatief weinig huishoudens zijn met een zeer hoge LTI van 9 die in de jaren met een lage rente (2003-2005) een huis hebben gekocht". Met andere woorden er zijn geen aanwijzingen, dat het probleem zo groot is als in het NHP-rapport is gesuggereerd.

In de antwoorden wordt tevens gemeld, wat er bekend is over de naleving door banken van de (in 2007 aangescherpte) Gedragscode Hypothecaire Financiers. De AFM heeft hiernaar onderzoek gedaan, dat tot bezorgdheid aanleiding geeft: "In dit onderzoek heeft de AFM aangegeven dat 25% van de marktpartijen de Gedragscode niet goed naleefde in de periode augustus 2006 tot en met februari 2007. Op korte termijn zal de AFM bij aanbieders onderzoeken starten om vast te stellen of dit verbeterd is en maatregelen, inclusief handhaving, nemen als dat nodig is".

In 25% van de onderzochte gevallen werd mitsdien een hypotheek verstrekt die volgens de Gedragscode niet verstrekt had mogen worden. Vraag rijst waarom de Minister en de AFM niet kiezen voor bestrijding van deze misstanden middels "naming, blaming and shaming" door de namen bekend te maken van de overtreders en waarom niet de branche regulerend optreedt door invoering van een keurmerk, waarbij ook controle vanuit de branche plaats vindt naar de naleving van de Gedragscode. Iedere onterecht verstrekte hypotheek is in potentie een bron van maatschappelijk leed en maatschappelijke schade -die onder omstandigheden generaties lang kan doorwerken.

De bancaire wereld heeft inmiddels in termen van maatschappelijk verantwoord ondernemen veel goed te maken. Dit zou mij een mooi vertrekpunt lijken als klein blijk van goede wil.

Zie website Tweede Kamer, publicatiedatum 3 oktober 2008, Kamervragen met antwoord 2008-2009, nr. 62.

"Sparen is vergaren"

Nog maar even door met de reis in de historie. Op de fraaie website geschiedenis.vpro.nl staat een pagina over de bevordering van de deugd van de spaarzaamheid, zie http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/40105404/

De reclame van de RPS uit 1940 (kolom rechts, eerste verwijzing) zou met enige eigentijdse voice overs zo opnieuw uitgezonden kunnen worden ter bestrijding van de gedachte dat het normaal is niet verdiend geld uit te geven.

(Evenmin als het normaal is hypotheken te verstrekken aan personen die dat niet kunnen betalen en vervolgens voor een te hoog bedrag een huis kopen, dat later alleen met groot verlies en veel ellende voor de hypotheekdebiteur verkocht kan worden), zie bijvoorbeeld de uitzending van Netwerk van 3 oktober 2008, met name de schrijnende beelden van de toestand in Atlanta over hypotheekverstrekking, waarbij op basis van onvolledige dan wel evident onjuiste opgaven hypotheken zijn verstrekt, die aanvankelijk rentevrij of rente-arm waren om vervolgens te stijgen tot lasten die voor de debiteren niet op te brengen zijn. Zie http://www.netwerk.tv/uitzending/2008-10-03/kredietcrisis-de-vs

Het blijft interessant, hoe de Royal Bank of Scotland zich de komende maanden zal houden, die heeft gepoogd de sub primeproblematiek ook in Nederland ingang te doen vinden door het verstrekken van hypotheken met een lage aanvangsrente,
Zie http://observatrix.blogspot.com/2008/08/dreiging-subprime-problematiek-in.html

vrijdag 3 oktober 2008

"Uitstel van executie" goes international

De Telegraaf meldt, dat het programma uitstel van executie van Martijn Krabbé tijdens de Mipcom in Cannes aan de internationale tv-markt voorgesteld.

Het is terecht dat dit programma aandacht krijgt buiten Nederland, aangezien het een boeiend inzicht biedt in de wijze, waarop schuldenproblematieken kunnen ontstaan en hoe deze soms met veel inventiviteit toch blijken te worden opgelost.

Exemplarisch voor de wijze, waarop schuldhulpverlening in Nederland pleegt te worden geregeld, is het programma niet, maar dat wordt ook niet beoogd. Misschien kan daaraan ook nog eens een programma worden gewijd, maar dat is vermoedelijk minder spectaculair.

Zie http://www.telegraaf.nl/prive/2091727/___Uitstel_van_Executie__gaat_internationaal__.html

Eerder schreef ik over dit programma: http://observatrix.blogspot.com/2008/09/uitstel-van-executie-iv.html

Duits incasso-ongelukje: "O Freunde, nicht diese Töne!"

“Der Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten” heeft aan de in 1805 overleden dichter Friedrich von Schiller (onder meer auteur van de Ode an die Freude waarmee de negende symfonie van Beethoven afsluit) een aanmaning gezonden voor EURO 40.000,-- wegens achterstand luister & kijkgeld.

Geheel eigentijds maakt de GEZ op haar website in het onderdeel ethiek melding van haar kwaliteitsstandaard:

10. Qualitätsstandards
Um unseren Qualitätsstandard sicherzustellen, arbeiten wir ständig an der Weiterentwicklung und Optimierung unserer Strukturen und Verfahren im Interesse der Rundfunkteilnehmer und der Rundfunkanstalten. Die fachliche, persönliche und soziale Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten und stärken wir durch Förderung eines kontinuierlichen Lernprozesses. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GEZ sind zur Einhaltung dieser Ethik-Grundsätze aufgefordert und verpflichtet, Verletzungen dieser Grundsätze unverzüglich mitzuteilen. (http://www.gez.de/die_gez/ethik/index_ger.html)

Geconstateerd kan worden, dat er voor de "Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" nog het nodige te leren valt.

Zie http://www.faz.net/s/Rub475F682E3FC24868A8A5276D4FB916D7/Doc~E7D18C603752D41578CA5FAF699114B3B~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Kabinetsvoorstel incasso premie-achterstanden zorgverzekering

Minister Klink heeft in RTL-nieuws aangekondigd vandaag in de Ministerraad een voorstel aan de orde te zullen stellen voor de incasso van premie-achterstanden zorgverzekering. De Minister wil meer actie ondernemen tegen wanbetalers. Momenteel zijn er ongeveer 240.000 mensen die al langer dan een half jaar hun premie niet hebben betaald. Na twee maanden achterstand zal betalingsregeling worden aangeboden. Ook moet sneller schuldhulpverlening worden ingeschakeld.

Eerder kondigde de Minister al aan dat mensen die een half jaar in gebreke blijven een hogere zorgpremie gaan betalen. Wie onder het verzwaarde incasso & premieregime uit wil, moet zijn schuld ter grootte van een halfjaar premie aan de zorgverzekeraar voldoen. Dit wordt geschat op een bedrag van ongeveer 1000 euro, inclusief bijkomende kosten

Voor interview Minister Klink: zie http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/articleview/)/components/actueel/rtlnieuws/2008/10_oktober/02/binnenland/1002_1500_zorgverzekeraars_premie_betalen.xml

woensdag 1 oktober 2008

"Assenaren financieel fit"

De gemeente Assen is voornemens in twee jaar EURO 170.000,-- extra uit te geven aan personen in problematische schuldsituaties. Met dat geld kunnen leerlingen uit het voortgezet onderwijs lessen volgen over het omgaan met geld. Verder wordt het geld ingezet om het vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek te verbeteren en de aandacht voor de campagne "Assenaren Financieel Fit" te vergroten.

Uit onderzoek van de Gemeenschappelijke Krediet Bank blijkt dat vooral veel alleenstaande mannen met een uitkering problematische schulden hebben. Opvallend daarbij is de toename van het aantal jongeren tot 25 jaar met schulden. Van de mensen die hulp zoeken bij de GKB is bijna een kwart jonger dan 25 jaar. Jongeren onder de 21 die bij de GKB aankloppen hebben gemiddeld al een schuld van bijna 10.000 euro. In het onderzoeksrapport waarschuwt de GKB verder voor een toename van het aantal ouderen met problematische schulden.

Gezien de uitkomsten van het onderzoek wil de gemeente in de schuldhulpverlening meer aandacht besteden aan preventie. Het project Assenaren financieel fit is erop gericht mensen te helpen hun financiën op orde te krijgen en te houden. De GKB voert het project uit in opdracht van de gemeente Assen. Er worden bijeenkomsten en cursussen georganiseerd en mensen kunnen voor een adviesgesprek langskomen bij de GKB.

Daarnaast trekt de gemeente extra geld uit voor het voorlichten van tenminste de helft van de scholieren in het voortgezet onderwijs over het omgaan met geld. Voor ouderen start de GKB op 1 oktober met de campagne 'Doe uw voordeel'. In deze campagne worden ouderen met een laag inkomen gestimuleerd om voorzieningen en regelingen aan te vragen die voor hen bedoeld zijn. De campagne bestaat uit voorlichting en hulp bij het invullen van formulieren.