dinsdag 23 september 2008

1,5 miljoen extra voor schuldhulpverlening Leeuwarden

De Gemeente Leeuwarden trekt in het kader van nieuw gemeentelijk beleid EURO 1,5 miljoen uit voor schuldhulpverlening in de programmabegroting 2009.

Door de gunstige stand van de algemene reserve kan een impuls worden gegeven aan het realiseren van het collegeprogramma “Leeuwarden werkt!” en de stadsvisie “Leeuwarden, fier verder!”.

De middelen voor het nieuwe beleid zijn afkomstig uit incidentele meevallers.

Het zal boeiend zijn te zijner tijd te vernemen hoe dit bedrag wordt omgezet in uitvoeringsmaatregelen. Uitvoering van de schuldhulpverlening in de gemeente berust bij de GKB Friesland onder directie van NVVK-voorzitter Jaarsma.

Zie http://www.leeuwarden.nl/live/artikel_content.pag?objectnumber=268310&referpagina=171198

donderdag 18 september 2008

Schulden in Rotterdam anno 2008

In het AD van vandaag staat toevallig (na de verschijning van de Armoedemonitor van de gemeente Amsterdam van gisteren) een interview met de nieuwe directeur van de Kredietbank Rotterdam, de heer G. Neeleman. Het interview behelst enige cijfers die kunnen worden vergeleken met die van Amsterdam in de vorige bijdrage.

Naar schatting 7000 mensen zullen zich in 2008 melden bij de KBR, dat is twee maal zoveel als in 2006. Dit zal vermoedelijk ook samenhangen met het feit dat meer bekendheid bestaat over de mogelijkheid van schuldhulpverlening zowel in Rotterdam als daarbuiten.

Ook in Rotterdam wordt samengewerkt met woningcorporaties ter voorkomen van ontruimingen. Zie http://observatrix.blogspot.com/2007/12/convenant-rotterdamse-woningcorporaties.html

Rotterdam doet al lang veel op het terrein van preventie onder meer in de vorm van voorlichting op scholen aan scholieren en hun ouders, zie http://observatrix.blogspot.com/2007/11/scholieren-en-hun-ouders-moeten-leren.html en de website Rondkomen in Rotterdam, zie http://observatrix.blogspot.com/2008/06/rondkomen-in-rotterdam.html en de week van de armoedebestrijding http://observatrix.blogspot.com/2008/02/armoede-aangepakt-in-de-maasstad.html

In slechts 15% van de gevallen die daarvoor in aanmerking komen is sprake van een geslaagd minnelijk traject in die zin dat de problematische schuldsituatie is opgelost. Dit cijfer is zorgwekkend laag. Het is te prijzen dat de KBR hier niet geheimzinnig over doet. Veel cliënten houden het niet vol om drie jaar op een houtje te bijten; soms wordt via voorwaarden, verbonden aan de WWB, uitkering gepoogd hen vast te houden.

Zie http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2621031/Steeds_meer_mensen_in_de_schulden.html

Schulden in Amsterdam anno 2008

De Amsterdamse armoedemonitor is gisteren verschenen. Hieruit blijkt dat de structurele armoede in Amsterdam toeneemt. Mensen slagen er minder in zich aan armoede te ontworstelen. 76 procent van de 74.000 huishoudens die in 2007 in armoede leefden, doen dat al ten minste drie jaar. In 2002 gold dat voor 65 procent van de huishoudens.

De monitor behelst ook interessante informatie over de schuldhulpverlening in Amsterdam:

Het totale beroep op de Amsterdamse schuldhulpverlening is voor het eerst sinds jaren gedaald. In 2007 ging het om 9.722 aanvragen tegenover 10.224 in 2006, een daling van 5%. Deze daling wordt met name veroorzaakt doordat het aantal aanvragen voor voorrangszorg bij DWI is gedaald (1.867 in 2006 tegen 1.181 in 2007). Het aantal aanmeldingen bij de reguliere schuldhulpbureaus is met 7% gestegen van 7.553 aanmeldingen in 2006 naar 8.082 in 2007.

In 2007 is het project Vroeg Eropaf! gestart. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente, acht instellingen voor maatschappelijke dienstverlening (waaronder de schuldhulpbureaus) en de woningbouwcorporaties in Amsterdam. Doel van Vroeg Eropaf! is om mensen tijdig te waarschuwen wanneer de huurachterstand te hoog is en de woningcorporatie op het punt staat om een deurwaarder in te schakelen .

Niet alleen het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is gedaald, ook de gemiddelde schuld van de cliënten is vergeleken met het voorgaande jaar afgenomen. In 2006 bedroeg de gemiddelde schuld € 19.478, in 2007 is dit € 18.027. Van de cliënten heeft ongeveer 35% een schuld van tussen de € 2.500 en € 10.000 en dat percentage is vrijwel gelijk gebleven vergeleken met het voorgaande jaar. Een lichte stijging van het aandeel schulden is te zien bij schulden onder de € 2.500. In 2006 was dit namelijk 13%, in 2007 is dit 15%. In totaal heeft daarmee ongeveer de helft van de cliënten (50%) een schuld van € 10.000 of lager. Daarnaast hebben drie van de tien (30%) cliënten een schuld tussen de € 10.000 en € 25.000 en dat is vrijwel gelijk aan het niveau van vorig jaar. Het aandeel cliënten met een schuld van meer dan € 25.000 is afgenomen van 22% in 2006 naar 20% in 2007. Het gemiddeld aantal schuldeisers is in 2007 gedaald naar 6, in 2006 waren dit er 7. Deze daling is mogelijk het gevolg van het groter aantal huisbezoeken dat is afgelegd en de aanmeldingen via DWI-re-integratietrajecten, waardoor schulden in een eerder stadium aan
het licht komen.

Er is een opvallende toename in het gebruik van de ‘reparatie voorwaarden’ (voorheen de ‘inkomensreparatie’). Dit komt doordat deze dienst inhoudelijk is veranderd. Net als voorgaande jaren gaat het er om, dat de klant van alle financiële voorzieningen gebruik maakt waar recht op is. Daarnaast is het sinds 2007 ook mogelijk om andere zaken te regelen waarmee de juiste voorwaarden worden gecreëerd die recht geven op gebruik van financiële voorzieningen.

Ook het aantal trajecten voor budgetbegeleiding is vergeleken met 2006 fors toegenomen. Dit komt met name door de toename van Eropaf!-trajecten en de start van het project Vroeg Eropaf! Het aantal crisisinterventies is na een toename in 2006 weer gedaald in 2007.

De toeleidingen naar de WSNP zijn in 2007 met 42% gedaald. Het aantal aanvragen voor een schuldregeling bij de Gemeentelijke Kredietbank is gedaald met 11%. Net als in 2006 is het percentage cliënten dat nazorg kreeg in 2007 weer gestegen – zij het minder sterk.

Het aantal personen in een problematische schuldsituatie neemt mitsdien toe. De hulpverlening slaagt erin er sneller bij te zijn en onder meer middels inkomensondersteunende maatregelen en budgetbegeleiding de toestand te verbeteren. Niet duidelijk is in hoeverre de problematische schuldsituaties worden opgelost of niet. De daling van het aantal toeleidingen naar de WSNP zou een indicatie kunnen zijn van een verbetering, maar cijfers worden ook beinvloed door het aantal clienten dat een einde aan de schuldhulpverlening maakt, voordat het probleem is opgelost.

Zie http://www.os.amsterdam.nl/pdf/2008_armoedemonitor_11

dinsdag 16 september 2008

VNG steigert een klein beetje tegen SZW-brief, maar niet zo heel hard

De VNG reageert zeer voorzichtig op het SZW standpunt tot meer centrale regulering van gemeentelijke schuldhulpverlening te komen. Deze voorzichtigheid is begrijpelijk maar enigszins misplaatst.

De gemeenten hebben wat mij betreft hun kans gehad om heel veel geld zelfstandig zo in te zetten dat aan het minimumpakket schuldhulpverlening werd voldaan. Vele gemeenten deden dat goed, andere gemeenten deden alsof het een gunst was dat dit geld overeenkomstig de bedoeling werd ingezet en weer anderen hadden lak aan deze bestemming.

Laat nu SZW maar het minimumpakket met specificaties definieren. Is dat gebeurd en voldoet de gemeente daaraan, dan en niet eerder komen vervolgens de leuke extra's op het terrein van de schuldhulpverlening. First things, first! De brief van SZW gaat daar trouwens ook vanuit en stelt dat er ruimte moet blijven voor maatwerk.

Zie http://www.vng.nl/eCache/DEF/81/578.html

maandag 15 september 2008

Persbericht SZW heden nu wel voorzien van links naar documenten

Zie http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=14122&hoofdmenu_item_id=13826&rubriek_id=391818&link_id=151003

Breaking news: RTL-Interview Staatssecretaris Aboutaleb over rapport Jungmann

Vanochtend heeft RTL staatssecretaris Aboutaleb al geinterviewd over het rapport en zijn -op internet nog niet te vinden- brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris wijst op het belang van de rechten van de burger in problematische schuldsituaties met betrekking tot wachttijd en toelating.

Zie http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/miMedia/2008/week38/ma_0800_schulden.avi_plain.xml

Gouden editie Update Bureau WSNP verschenen

Het regent vandaag belangrijke nieuws op het terrein van de schuldhulpverlening.

Zojuist verscheen de vijftigste, dus gouden nieuwsbrief van het bureau WSNP "Update", waarin ook deze keer nieuws dat geen schuldhulpverlener mag missen, zoals

- WSNP-productiecijfers per arrondissement met een korte analyse van de mogelijke verklaring;
- artikel over procesregels hoger beroep Hoven (ook van belang voor minnelijk traject bij hoger beroep minnelijke middelen (zoals 287a en VOVo);
- voorgenomen aanpassing van de artikel 285 Fw-verklaring in 2009.

Zie http://www.wsnp.rvr.org/nieuwsbrief/update/update50.pdf

Van harte aanbevolen; een abonnement is gratis!

Schot voor de boeg in reactie op rapport Jungmann - SZW: gedenk de Bommelerwaard

Het lijkt nuttig in ieder geval alvast even te herinneren in de wachttijden in de Bommelerwaard, zie http://observatrix.blogspot.com/2008/07/en-temidden-van-de-rommel-rommel.html

Kennelijk vindt de staatssecretaris blijkens het persbericht (zie vorige bijdrage) dertien weken al te veel. In de Bommelerwaard is de wachttijd 16 (of veertien) maanden.

Hopelijk dat aandacht voor deze problematiek in de politiek en in de media ertoe bijdraagt, dat aan deze misstand een einde komt en meer geld wordt vrijgemaakt om natuurlijke personen met een schuldenproblematiek met bekwame spoed te helpen.

Rapport Nadja Jungmann effectiviteit gemeentelijke schuldhulpverlening naar Tweede Kamer

Zojuist heeft SZW een persbericht uitgegeven over het onderzoeksrapport over de organisatie van gemeentelijke schuldhulpverlening, dat door staassecretaris Aboutaleb is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zie http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=14122&hoofdmenu_item_id=13826&rubriek_id=391818&link_id=151003

Alvast enkele citaten:

Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat wettelijke eisen stellen aan de gemeentelijke schuldhulpverlening. In de regels komt bijvoorbeeld te staan hoe lang iemand met schulden maximaal op een gemeentelijke wachtlijst mag staan en hoe lang de gemeente erover mag doen om een oplossing voor te stellen. Ook kan Aboutaleb regelen welke vormen van hulp de gemeente aan moet kunnen bieden. Dit staat in een reactie van Aboutaleb en minister Bos van Financiën op een onderzoek naar de effectiviteit van de schuldhulpverlening die is verzonden naar de Tweede Kamer.

Uit het onderzoek blijkt dat gemeentelijke schuldhulpverlening een heel stuk effectiever kan: in ongeveer een kwart van de gevallen biedt de hulp een oplossing. Vaak willen schuldeisers niet meewerken aan een oplossing of haken schuldenaren toch af. Belangrijke factor in het welslagen is de manier waarop gemeenten de schuldhulpverlening organiseren. De prestaties van gemeenten lopen fors uiteen. Zo varieert de lengte van de wachtlijsten in gemeenten tussen de twee en dertien weken.

Aboutaleb denkt dat de wettelijke regels met ‘centrale kaders’ leiden tot ‘meer (politieke) aandacht voor schuldhulpverlening en verbetering van de kwaliteit en verkorting van de wachttijden in gemeenten’. Ook verwacht Aboutaleb dat schuldeisers vaker mee zullen werken aan een schuldregeling, omdat ze meer vertrouwen hebben in de kwaliteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Aboutaleb gaat met de betrokken partijen overleggen over de precieze regels en stuurt eind 2008 een uitgewerkt plan naar de Tweede Kamer.

Zodra ik het rapport gelezen heb, kom ik daarop terug,

Minnelijk traject gefrustreerd door banken in United Kingdom?

De Financial Times meldt dat hypothecaire geldschieters en banken tegenwerken dat debiteuren een zogenaamde IVA ingaan. IVA staat voor individual voluntary agreement

In het tweede kwartaal nam het aantal IVA’s af, terwijl de schulden stegen. De Insolvency Practitioners Association veronderstelt, dat de financiers dat doen om in hun boeken te maskeren, dat zij schulden moeten afschrijven wegens oninbaarheid. Afschrijvingen van dit type maken dat de totaalcijfers van de bank negatief worden beïnvloed.

De British Bankers Association bestrijdt dit en stelt dat in het verleden te vaak voor personen die daarvoor niet in aanmerking zouden moeten komen een IVA werd aangevraagd, In februari 2008 zijn hierover nieuwe afspraken van kracht geworden.

De gemiddelde schuld van een debiteur die een IVA aanvraagt is opgelopen tot Bp 47.000,00 (omgerekend afgerond EURO 58.000,00).

Zie http://www.ft.com/cms/s/0/7a558cd0-812c-11dd-82dd-000077b07658.html

Het heeft de schijn, dat wij dit in Nederland beter hebben geregeld, aangezien de NVVK al sedert jaar en dag in het minnelijk traject afspraken heeft gemaakt met de VFN en de NVB.

Wat het Verenigd Koninkrijk wel heeft en wij niet, zijn sites waar de prestaties van schuldhulpverleners met elkaar worden vergeleken, zie http://www.iva.com/ Of wij dat voor Nederland moeten wensen is een vraag, waar eerst nog maar eens goed over moeten worden gedebatteerd.

donderdag 11 september 2008

Spectaculaire jubileumeditie

Tel de tijd af tot 12 september aanstaande om 0.00 uur en zet zo nodig de wekker!

9/11/01 New York - 102 minutes that changed America

Bijgaande vandaag gepubliceerde website behelst een plattegrond met verwijzingen vanaf locatie van doorgaans amateurbeelden van de gebeurtenissen op 11 september 2001 in New York. De filmpjes zijn niet zelden schokkend (onder meer NYU Dorm, uiterst oost op de plattegrond). Daardoor is iets wellicht beter te begrijpen, welk effecten de aanslagen hebben gehad in de periode nadien.

Zie http://www.history.com/genericContent.do?id=60326

woensdag 10 september 2008

Schulden schaden gezondheid

In het Verenigd Koninkrijk zijn de resultaten van een onderzoek gepubliceerd over de invloed van schuldenproblematiek op de gezondheid. Die invloed is slecht en groot.

Klachten die zich bijvoorbeeld kunnen voordoen zijn:
- hoge bloeddruk door stress;
- depressiviteit (die weer kan leiden tot compenserend koopgedrag);
- slechte conditie door slechte voeding (enerzijds goedkoper met minder groente en vlees anderzijds fast food door compenserend eetgedrag);
- minder bewegen door minder geld voor fitness en door depressiviteit;
- meer drinken en meer roken.

Twee derde van alle Britten meent in een slechtere gezondheid te zijn dan drie jaar geleden, hetgeen mede wordt geweten aan de zogenaamde “credit crunch”. Daar komt bij dat de kosten van voedsel en energie erg zijn gestegen. Dit heeft gevolgen voor de samenstelling van de boodschappenwagen, al dan niet teruggebracht tot boodschappenmand.

Zie http://www.friendsprovident.co.uk/common/layouts/subSectionLayout.jhtml;jsessionid=MSMPQOMLTXI00CWCDY0CFGAKYIPDAIWA?pageId=fpcouk/SitePageHTML:Press%20Release%20Display%20Page%20Rebranded&repositoryItemId=fpcouk/pressreleases:fppr08092008creditcrunchhealth&pageNum=1 .

Wat geldt voor het Verenigd Koninkrijk zal grosso modo ook in Nederland gelden. De gevolgen van een verslechterde gezondheid zijn merkbaar in arbeidsproductiviteit, kosten van gezondheidszorg en verminderde inzetbaarheid voor de opvoeding van kinderen. Deze aspecten worden tot nu toe weinig betrokken in de discussie over de maatschappelijke kosten van schuldenproblematiek, waaraan gekoppeld het maatschappelijk rendement van hulpverlening.

Belangwekkend was in ieder geval in het verleden de onderkenning en de beschrijving van het maatschappelijk rendement van schuldhulpverlening in de publicatie van de Volkskredietbank Noord Oost Groningen (directeur, de heer Harro Norder), zie
http://observatrix.blogspot.com/2007/11/landelijk-onderzoek-naar.html

maandag 8 september 2008

UWV en SVB voortaan mee in SHV!

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgen binnenkort de wettelijke mogelijkheid om mee te werken aan het oplossen van schulden van cliënten. Het wetsvoorstel is vandaag door staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend bij de Tweede Kamer. Op dit moment is het voor beide instellingen vrijwel onmogelijk mee te werken aan het saneren van schulden van cliënten die met een minnelijk schuldhulpverleningstraject starten. Schulden die zijn ontstaan als gevolg van frauduleus handelen van cliënten vallen buiten de regel

De kerntekst luidt:

In afwijking van artikel 57, eerste lid, kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, op verzoek van de belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger, besluiten gedeeltelijk van terugvordering of gedeeltelijk van verdere terugvordering af te zien door medewerking aan een schuldregeling, indien:
a. redelijkerwijs te voorzien is dat de belanghebbende niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen;
b. redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen, behoudens de in het tweede lid bedoelde vorderingen, van de overige schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen;
c. de vordering van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wegens onverschuldigde betaling ten minste zal worden voldaan naar evenredigheid met de vorderingen van de schuldeisers van gelijke rang;
d. een naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen betrouwbare schuldregeling tot stand is gekomen door tussenkomst van een schuldhulpverlener als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het consumentenkrediet;
e. aannemelijk is dat medewerking aan een schuldregeling niet concurrentieverstorend werkt; en
f. uitdeling in het kader van de schuldregeling plaatsvindt overeenkomstig artikel 349 van de Faillissementswet.


Zie http://docs.minszw.nl/pdf/34/2008/34_2008_3_12184.pdf

LIS komt stapje dichterbij

Al eerder besprak ik het voorgenomen Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS), zie http://observatrix.blogspot.com/2008/04/landelijk-informatiesysteem-schulden.html

Vermelding in een schuldenregistratie van personen die in het verleden hun verplichtingen niet of niet behoorlijk zijn nagekomen, voorkomt dat met deze personen zonder meer wordt overgegaan tot het sluiten van nieuwe overeenkomsten. Hierdoor kan worden tegengegaan dat consumenten dieper in de schulden terecht komen.

Om tot een dergelijke systeem te komen is noodzakelijk, dat informatie kan worden ontleend aan de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Op 3 september 2008 is daartoe bij de Tweede Kamer het voorstel van wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het mogelijk maken van systematische verstrekking van gegevens aan instellingen voor schulden- en kredietregistratie ingediend.

Het kenmerk van het wetsontwerp is 31563, te raadplegen op parlement.nl (onderdeel documentatie parlando).

vrijdag 5 september 2008

Stadsbank Midden Nederland trekt zich terug uit Almere

Op de website van Omroep Flevoland staat het volgende bericht:

"Na 23 jaar houdt de Stadsbank Midden Nederland er in Almere mee op. Het bedrijf ziet de manier waarop er moet worden samengewerkt met het Budget Bureau Almere niet zitten. Mensen met schulden melden zich eerst bij dit bureau.Volgens de Stadsbank gaat de schuldhulpverlening daardoor over teveel schijven en dat gaat ten koste van de kwaliteit".

In een ander bericht van Almere vandaag is iets meer te lezen:

“De schuldhulpverleningsinstantie heeft besloten niet mee te doen met de aanbesteding die de gemeente heeft uitgeschreven.

De bank is het niet eens met de manier waarop de gemeente mensen met schulden begeleidt. Het zou te omslachtig en onpersoonlijk zijn.,,Wanneer je naar de aanbesteding kijkt, zie je dat de gemeente van ons een tweedelijns instantie maakt", zegt Wim Deen, directeur van Stadsbank Midden Nederland. In 49 andere gemeenten werkt de stadsbank direct met cliënten, in Almere zit daar eerst nog het Budgetbureau Almere (BBA) tussen”.


Zie http://www.almerevandaag.nl/nieuws/almere/article3830198.ece/Stadsbank_stopt_in_Almere

De Stadsbank Midden Nederland is een grote speler in de markt die voortvarende de schuldhulpverlening nieuwe stijl ter hand neemt, waar mogelijk. Het is jammer voor de bevolking van Almere dat het tot deze breuk is gekomen en te hopen, dat de openbare aanbesteding ertoe leidt dat een goede opvolger wordt gevonden.

Openbare aanbesteding is een van de kwesties die op het congres shv van 5 november aanstaande aan de orde komt. Prof. Dr. J. Telgen zal daarover een voordracht houden. Zie http://observatrix.blogspot.com/2008/09/congres-actualiteiten-shv-5-november.html

woensdag 3 september 2008

CDA-Kamerlid Blanksma op de bres voor subprime-debiteuren in Nederland

Volgens berichten in de media is Mevrouw Blanksma voornemens binnenkort Minister Bos bij Kamerdebatten te vragen een onderzoek in te stellen naar de huishoudens, die in problemen dreigen te komen als gevolg van het aangaan van hypothecaire geldleningen voor korte termijn met een laag rentepercentage, dat naar verwachting op afzienbare termijn aanzienlijk zal worden verhoogd wegens ontwikkelingen op de geldmarkt. Blanksma oppert als mogelijkheid een gedwongen verlenging van de hypotheek voor het lage percentage, indien de hypotheek is verstrekt bij een naar Nederlandse maatstaven te laag inkomen.

Zie http://www.ad.nl/economie/2577895/CDA_schiet_huizenbezitters_te_hulp.html

Er zijn over deze kwestie op 19 augustus 2008 reeds praktisch gelijkluidende Kamervragen gesteld door de door de PvdA-leden Vos, Depla en Tang . Zie http://observatrix.blogspot.com/2008/08/dreiging-subprime-problematiek-in.html
Uiteraard kan het geen kwaad wanneer door verschillende politieke partijen aandacht wordt gevraagd voor hetzelfde probleem.

Eerder, in maart 2008,kondigde mevrouw Blanksma in de pers aan een initiatief wetsontwerp te zullen indienen tegen televisiereclames voor leningen, welk wetsontwerp tot heden niet is ingediend. Actie op dit onderwerp is wel ondernomen door maatregelen van Minister van Financiën Bos en verscherpt toezicht van de AFM. Verstrekkers van consumptief krediet zoals de DSB-bank wezen er –mijns inziens terecht op- dat rentepercentages voor roodstanden en krediet op creditcards aanzienlijk hoger zijn en dat preventieve aandacht ook wat dat betreft op zijn plaats is. Zie http://observatrix.blogspot.com/2008/03/initiatief-wetsvoorstel-cda-voor-verbod.html

De Royal Bank of Scotland, die in Nederland een belangrijke verstrekker van de subprima hypotheken zou zijn, bracht deze maand in de Britse pers, dat zij in 2008 substantiële verliezen heeft geleden, zie http://business.scotsman.com/royalbankofscotland/RBS-reports-first-ever-loss.4371145.jp

Neemt de verarming in België toe of de betalingsmoraal af?

Bij de opening van het gerechtelijk jaar heeft procureur-generaal Liégois het jaarverslag van het voorafgaande jaar gepresenteerd van de rechtsbedeling in het rechtsgebied Antwerpen-Limburg.

Het aantal gerechtelijke procedures tegen wanbetalers neemt toe. Rekeningen voor telefoon, gas, elektriciteit, water en het ziekenhuis maar ook verkeersboetes blijven steeds vaker onbetaald. Dat is ook het geval met het aantal uitgesproken rijverboden ter vervanging van een verkeersboete.

Nutsbedrijven en ziekenhuizen proberen hun facturen dan ook steeds vaker te innen via gerechtelijke procedures. De kosten hierbij lopen zeer hoog op en staan vaak niet meer in verhouding tot het verschuldigde bedrag, zo reageren de vrederechters.

In 2006 werden bij de vrederechters 81.166 zaken ingeleid, dat aantal steeg in 2007 tot 82.660 nieuwe dossiers. Volgens procureur-generaal Liégeois wijst dit ofwel op een verarming van de bevolking ofwel op een verschuiving van de prioriteiten bij het betalen van schulden.
Zie http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=UG1VT39G&ref=front

Gegeven de financiële sancties op niet-betalen vermoed ik dat het eerste alternatief het juiste is. Het Vlaamse Centrum voor Schuldenbemiddeling liet eerder dit jaar weten dat inmiddels een op de dertig Vlamingen in betalingsproblemen verkeert en dat in acht jaar tijd het aantal dossiers is verdubbeld. Stijging van de kosten van telefoon en energie wordt daarbij mede aangevoerd als oorzaak van betalingsproblemen. Zie http://minnelijk.modusvivendi.nl/Een-op-dertig-Vlamingen-heeft-te-maken-met-schuldbemiddeling.html

dinsdag 2 september 2008

Uitstel van executie IV

Ook op dinsdag 2 september 2008 om 20.30 uur een aflevering van "Uitstel van executie" op RTL4.

Voor mijn commentaar op de eerste aflevering, zie http://observatrix.blogspot.com/2008/08/uitstel-van-executie-kan-nog-veel-beter.html

maandag 1 september 2008

September-nieuwsbrief Modus Vivendi verschenen

Vandaag is de nieuwsbrief van Modus Vivendi verschenen, waarin onder meer een verslag van een werkbezoek van Tweede Kamerlid Mevrouw Ortega (Christen Unie) aan Modus Vivendi en de Voedselbank Rotterdam, een beschouwing over schulden, gerelateerd aan een koopwoning in het minnelijk traject, alsmede een interview met schrijver dezes.

Zie http://minnelijk.modusvivendi.nl/Nieuwsbrief-September-2008/

Kredietbank Limburg krijgt rechterlijke veeg uit de pan

De Kantonrechter Maastricht heeft in een vonnis van 9 juli 2007 de Kredietbank Limburg een veeg uit de pan gegeven. Het vonnis is gepubliceerd op rechtspraak.nl onder kenmerk: BD6927.

@Home heeft een vordering op een debiteur, die een aanvraag heeft gedaan bij de Kredietbank. De schuldeiser maakt aanspraak op betaling van hoofdsom, rente en kosten. De debiteur verweert zich als volgt:
"Gedaagde weerspreekt het gevorderde stellende dat zij in oktober 2007 in aanmerking gekomen is voor een traject van integrale schuldhulpverlening door de Kredietbank Limburg. Haar tussenpersoon is tot op de datum van het antwoord mevrouw [naam tussenpersoon] geweest. Gedaagde heeft destijds alle gegevens en (kopieën van) bewijsstukken meegenomen. Mevrouw [naam tussenpersoon] heeft met haar afgesproken dat zij vanaf dat moment verder contact zou opnemen met haar schuldeisers, zo ook met LAVG Gerechtsdeurwaarders om deze op de hoogte te stellen van eventuele verdere ontwikkelingen en beslissingen. Gedaagde had met mevrouw [naam tussenpersoon] de afspraak gemaakt dat mocht zij nog enige schriftelijke correspondentie ontvangen, zij die naar haar zou doorsturen waarop mevrouw [naam tussenpersoon] telefonisch contact zou opnemen met desbetreffende gerechtsdeurwaarder. De brieven die door LAVG Gerechtsdeurwaarders naar gedaagde zijn gestuurd heeft gedaagde in kopie naar mevrouw [naam tussenpersoon] doorgestuurd. De laatste brief die gedaagde ontvangen heeft van LAVG is gedateerd op 19 maart 2008. Gedaagde is in de veronderstelling geweest dat mevrouw [naam tussenpersoon] een telefonische actie zou ondernemen, maar kreeg op 3 april 2008 de inleidende dagvaarding. Deze dagvaarding verbaasde haar, omdat haar tussenpersoon juist dit soort zaken tot nu toe wist te voorkomen door op tijd met haar schuldeisers contact op te nemen. Gedaagde heeft ook de dagvaarding in kopie doorgestuurd naar haar tussenpersoon en om er zeker van te zijn dat ze die ook heeft ontvangen, heeft zij gebeld naar de Kredietbank. Zij kreeg echter te horen dat mevrouw [naam tussenpersoon] wegens ziekte niet meer op de afdeling Casemanagement zat en dat er een plaatsvervanger voor haar was gekomen, een zekere heer [naam plaatsvervanger], die de behandeling van alle dossiers, waaronder ook dat van gedaagde, heeft overgenomen. Dit is ook de reden dat er verder geen telefonisch contact meer is geweest met LAVG sinds de laatste brief".

De Kantonrechter heeft kennelijk zelf slechte ervaringen met de Kredietbank en overweegt:

“Dit laatste verweer treft doel, de kantonrechter is uit hoofde van de behandeling van beschermingsbewindszaken, alsmede uit hoofde van zijn hoedanigheid van rechter-commissaris insolventies, waaronder wsnp-zaken, ambtshalve bekend dat niet zelden door de door gedaagde genoemde instelling beloofde werkzaamheden in het kader van schuldhulpverlening of schuldsanering niet of niet tijdig zoals voorgespiegeld of beloofd worden verricht, met als resultaat dat schuldenaren met nodeloze kosten worden belast”.

De Kredietbank Limburg is zelf geen partij en heeft zich in de procedure dus niet kunnen uitlaten over hetgeen feitelijk is voorgevallen. In algemene zin kan worden gesteld, dat het minder tijd kost een goede naam te verliezen dan deze op te bouwen. Voor de Kredietbank Limburg maar in feite voor iedere (schuld)hulpverlener is het een opgave in iedere zaak opnieuw te bewijzen, dat kwalitatief aanvaardbare hulp wordt verleend. De standaard certificering levert in de toekomst concrete aanwijzingen hoe goed en verantwoord te handelen.

De Kredietbank Limburg heeft in ieder geval bij de debiteur en de Kantonrechter het nodige recht te zetten en/of goed te maken. De les echter, die in de uitspraak besloten ligt, is leerzaam voor iedere (schuld)hulpverlener en mogelijk zelfs aanleiding tot enig gewetensonderzoek.