donderdag 31 juli 2008

Spaarzin neemt toe volgens CBS

Het CBS heeft een onderzoek gepubliceerd, waaruit naar voren komt dat Nederlanders positiever zijn gaan denken over sparen, zie http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2500-wm.htm

Ook Europees beschouwd denken Nederlanders positiever dan bijna alle anderen over “Het nut van sparen”.

Vraag is wel, of het positieve denken over sparen zich ook vertaalt in spaargedrag en minder lenen. Zou een onderzoek worden gehouden, hoe Nederlanders denken over “gezond voedsel” dan komt daar ongetwijfeld uit naar voren, dat wij allen de zin daarvan inzien.

Of in een ander vlak, ook bij spraakmakende onderzoeken naar seksueel gedrag van bijvoorbeeld Kinsey, Masters & Johnson en Hite was altijd de vraag, hoeveel waarde aan de bevindingen kon worden gehecht, omdat respondenten er niet zelden voor kiezen het sociaal aanvaardbare antwoord te geven.

Laten wij dus net als de bisschoppen “verheugd en dankbaar” zijn, dat CBS-onderzoekers constateren, dat Nederlander zich positiever dan in het verleden uitlaten over het nut van sparen en verder vasthouden aan het principe van de heilige apostel Thomas: eerst zien en dan geloven

dinsdag 29 juli 2008

Kamervragen over beleid fiscus bij WSNP

Gisteren hebben de Tweede Kamerleden Spekman en Depla de volgende Kamervragen gesteld aan de Minister van Financiën:

1 Is het waar dat bij personen ten aanzien van wie de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is uitgesproken, toeslagschulden die dateren van voor de uitspraak WSNP niet verrekend mogen worden met nog lopende voorschotten van toeslagen 2008 maar bij de bewindvoerder ter verificatie ingediend moeten worden?

2 Bent u op de hoogte van signalen van Sociaal Raadslieden dat in verschillende gevallen toeslagschulden van voor de datum van de uitspraak WSNP van mensen in een WSNP traject toch verrekend worden met de lopende toeslagen?

3 Deelt u de mening dat een dergelijke verrekening met nog te ontvangen toeslagen in strijd is met de regelgeving (o.a. Leidraad Invordering artikel 79.3) en onwenselijk is omdat het de schuldsanering frustreert?

4 Is de Belastingendienst /Toeslagen bekend met lopende en nieuwe schuldsaneringtrajecten van toeslagontvangers? Zo ja, hoe verklaart u dat de toeslagschulden alsnog verrekend worden met de te ontvangen toeslagregelingen? Zo nee, op welke wijze moeten personen in een schuldsaneringtraject er voor zorg dragen dat een toeslagschuld niet verrekend wordt met de te ontvangen toeslagen?

5 Kunt u aangeven bij hoeveel huishoudens in een wettelijk schuldsaneringtraject de toeslagschuld verrekend wordt met lopende voorschotten toeslagen? Bent u bereid deze verrekeningen bij mensen in een WSNP traject op korte termijn ongedaan te maken?

6 Welke acties onderneemt u om te voorkomen dat toeslagschulden bij mensen in een WSNP traject verrekend worden met lopende toeslagen?

Dat de Belastingdienst zich niet altijd aan de WSNP houdt, kwam ook al in de jurisprudentie naar voren, zie http://observatrix.blogspot.com/2008/04/rb-haarlem-beveelt-ook-belastingdienst.html

Het is goed dat op deze wijze fiscusbreed nog eens word gewezen op het feit, dat ook de fiscus niet boven de wet staat.

maandag 28 juli 2008

Problematische schulden in Vlaanderen

200.000 Vlamingen, dat wil zeggen 1:30, heeft volgens het Centrum voor Schuldbemiddeling in Antwerpen op dit moment te maken met schuldbemiddeling. Het aantal mensen met schuldbemiddeling is de afgelopen acht jaar verdubbeld.

Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling veronderstelt, dat het aantal dossiers het afgelopen jaar minstens met een vijfde is gestegen. Er is, voorzover mij bekend, ook in Vlaanderen geen systematische registratie van personen in problematische schuldsituaties. Een ouder-gezinnen raken vaak in de problemen. Daarbij spelen niet zelden energieschulden een rol.

Zie http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_consumptie/Een_op_dertig_Vlamingen_doet_aan_schuldbemiddeling.7878866-430.art

Recent verscheen ook in de Vlaamse pers een verhaal over een gezin met vier kinderen met schulden, dat in een auto woont, omdat hulpverlenende organen niet in staat zijn vervangende woonruimte aan te bieden. Zie http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=7Q1UFFT0

Zonder chauvinistisch te zijn, vermoed ik toch dat in de meeste steden in Nederland dergelijke problemen niet voorkomen. Ongelijkheid is er in Nederland in ieder geval wel in de toegang tot schuldhulpverlening (en de daarbij aangehouden wachttijd), omdat gemeenten vrij zijn uit te maken, hoeveel geld zij over hebben voor schuldhulpverlening, ook al krijgen zij daarvoor extra geld van het Ministerie van SZW.

vrijdag 25 juli 2008

Rb Maastricht: koper heeft pech bij toepassing WSNP op dag van levering o.g.

De akte van levering van een pand wordt eerst de volgende ochtend ingeschreven bij het Kadaster. Enkele uren later wordt echter de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) op de verkoper van toepassing verklaard, welke terugwerkende kracht heeft tot 00.00 uur van die dag. Hierdoor vervalt met terugwerkende kracht de bevoegdheid van de verkoper tot inschrijving van de akte. Inschrijving en levering van het pand dient met medewerking van de bewindvoerder van de verkoper te geschieden. De bewindvoerder stelt zich terecht op het standpunt dat hij daar pas aan hoeft mee te werken nadat de koopsom aan hem is betaald. Dat de koopsom welke door de kopers op de rekening van de notaris is gestort, door de notaris reeds is doorbetaald aan de hypotheekverstrekkers van de verkoper, komt voor risico van de kopers.

LJN: BD7183 (nog niet geplaatst ten tijde van plaatsing op dit weblog).

dinsdag 22 juli 2008

Capelle aan den IJssel besluit tot intensivering schuldhulpverlening

Het college van B&W heeft op 15 juli 2008 de notitie over de intensivering van de schuldhulpverlening (SHV) vastgesteld. Het aantal verzoeken om SHV is de afgelopen jaren fors toegenomen. Hierdoor is de wachttijd toegenomen. Begin april 2008 was dit 12 weken, eind mei 2008 was het opgelopen tot 16 weken.

Vooruitlopend op de discussie bij de 1e begrotingswijziging 2009 over een eventuele (tijdelijke) formatie-uitbreiding worden maatregelen genomen op het gebied van SHV. Capellenaren die op de wachtlijst van SHV staan, krijgen een brief waarin hen een bezoek van de Inkomensbrigade wordt aangeboden. In dit bezoek informeert de Inkomensbrigade over de regelingen waarvan gebruik kan worden gemaakt, worden hulpvragers uitgenodigd voor de eerst volgende budgetcursus en worden zij, als dat nodig is, geholpen met het invullen van formulieren.

Daarnaast krijgen Capellenaren met thuiswonende kinderen in de leeftijd tot 18 jaar voorrang op de wachtlijst. Ook wordt de huidige termijn voor het aanleveren van ontbrekende gegevens van een week naar twee weken verlengd

maandag 21 juli 2008

Minder krediet voor minder draagkrachtigen

De heer M. Schouten, bestuursvoorzitter van kredietverstrekker Afab en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF), geeft in een interview met de Volkskrant aan te verwachten dat consumenten in het komend jaar 20 procent minder zullen lenen als gevolg van de aangescherpte regelgeving met betrekking tot het verstrekking van krediet. Jaarlijks wordt voor omstreeks 10 miljard euro aan consumptief krediet verstrekt. Kredietverstrekkers verwachten dat mensen 10 tot 40 procent minder gaan lenen.

Vindplaats: http://www.volkskrant.nl/economie/article1044411.ece/Minder_lenen_door_strenge_regels

Als deze verwachting uitkomt, houdt dat in , dat:
- minder mensen in een problematische schuldsituatie terecht zullen komen;
- meer geld overblijft voor andere schuldeisers, ook in geval van problematische schuldsituaties;
- minder overheidsgeld behoeft te worden besteed aan schuldhulpverlening in minnelijk en wettelijk traject.

Zo blijkt dat brancheregulering op aandrang van de overheid kan leiden tot maatschappelijk positieve ontwikkelingen. Ook hier geldt echter; eerst zien en dan geloven en dus de vinger aan de pols.

vrijdag 18 juli 2008

Aantal toegelaten personen WSNP 2008 stabiliseert op tweederde van het jaar 2007

Ook per peildatum 20 juni 2008 blijft het beeld gehandhaafd dat 2008 na extrapolatie ruwweg op twee derde van het aantal toegelaten personen in 2007 (15.000) zal blijven, ergo geschat 10.000. Zie http://www.wsnp.rvr.org/betrokken/index.cfm

Dit heeft voorzienbare gevolgen voor bewindvoeringsorganisaties; personeel wordt overtollig en de tering zal naar de nering moeten worden gezet dan wel de bedrijfsactiviteit verbreed bijvoorbeeld naar het minnelijk traject of beschermingsbewind.

De daling van het aantal toegelaten personen was een doelstelling van de wetswijziging en is als zodanig goed –als we maar wisten, dat de wetswijziging de reden voor de daling is en daarmee vast stond dat aan het minnelijk traject de impuls werd gegeven die werd beoogd.

Dat zal pas blijken, wanneer:
- meer gegevens over het minnelijk traject 2008 beschikbaar komen ten aanzien van het aantal gevallen en het slagingspercentage;
- meer gegevens beschikbaar komen over het aantal de door de Rechtbanken afgewezen verzoeken toelating WSNP.

Slumerende vrees blijft dat minder schuldproblemen dan in het verleden tot een oplossing worden gebracht, ook omdat een groot aantal debiteuren na aanmelding voor schuldhulpverlening er na korte of langere tijd de brui aan geeft door een veelheid van redenen. Misschien echter ben ik te pessimistisch – laten we dat maar hopen.

donderdag 17 juli 2008

"En temidden van de rommel, rommel!"

De Bommelerwaard blijft verbazen met ridicule berichtgeving:

Quote

SGP wil meer geld voor schuldhulpverlening

ZALTBOMMEL - De SGP doet donderdagavond bij de behandeling van de voorjaarsnota een voorstel om meer geld uit te trekken voor schuldhulpverlening.Eind mei besloot de raad al 40.000 extra in (te zetten) om de wachttijd voor mensen in financiële problemen te verkorten door meer mensen. Volgens de SGP zou nu jaarlijks 20.000 extra ingezet moeten worden, liefst structureel. In februari, toen een nieuwe tijdelijke medewerker werd aangenomen, was de wachttijd 14 maanden. Volgens de Sociale Dienst Bommelerwaard stabiliseert de wachtlijst nu. Om de wachtlijst terug te brengen is extra geld nodig. De raad Zaltbommel besloot daartoe al, Maasdriel overlegt er nog over. Overigens krijgen mensen op de wachtlijst sinds februari al wel de noodzakelijke hulp, zoals het treffen van een betalingsregeling.

Unquote

bron http://www.brabantsdagblad.nl/laatstenieuws/3289948/SGP-wil-meer-geld-voor-schuldhulpverlening.ece

Sinds wanneer is het treffen van een betalingsregeling "noodzakelijke (schuld)hulpverlening"? Zou het niet beter zijn, wanneer politieke partijen erop aandrongen dat de deelnemende gemeenten voor schuldhulpverlening bestemd geld daar ook voor gebruikten in plaats van semantieke spelletjes te spelen over zogenaamde extra middelen? Misschien moeten mensen op de wachtlijst ook eens denken aan een klacht bij de gemeenten gevolgd door een klacht bij de Nationale Ombudsman, die zich dan ook in bredere zin zou kunnen uitlaten over gemeenten die niet waarborgen dat hun inwoners een beroep kunnen doen op schuldhulpverlening van aanvaardbare kwaliteit, die beschikbaar is op een redelijke termijn met de mogelijkheid van crisisinterventie, waar nodig.

Opvallend is ook dat in de berichtgeving van 8 juli 2008 de wachttijd zestien maanden was en deze nu - een week later- "is gestabiliseerd" op veertien maanden, hetgeen trouwens nog steeds onaanvaardbaar lang is.

Zie ook: http://observatrix.blogspot.com/2008/07/16-maanden-wachttijd.html

Toelichting bij de kop, zie: http://www.scoutpedia.nl/wiki/Zaltbommel

In een variant:
In die grote stad Zaltbommel
Heerste grote schuldennood
En zo menig arme drommel
Die niet schokken kon, ging dood

Refrein:
En te midden van die rommel
Dreef de torenspits van Bi-Ba-Bommel
En te midden van die rommel, rommel
Dreef de torenspits in 't rond

dinsdag 15 juli 2008

Hof Arnhem geeft procesregels voor hoger beroep 287a-procedures

Een blijkens de overwegingen nogal geïrriteerd Hof Arnhem zittingsplaats Leeuwarden heeft in een tussenarrest d.d. 10 juli 2008 aangegeven welke informatie wordt verwacht bij het instellen van hoger beroep door een schuldeiser, nadat de rechter een bevel tot medewerking ex artikel 287a Fw heeft gegeven. Het betreft het hoger beroep ingesteld van het vonnis van de Rechtbank Zwolle van 27 maart 2008. geïnitieerd door Zuidweg & Partners.

"In het algemeen ligt het in rekestprocedures op de weg van de verzoeker in eerste aanleg/de appellant om de rechter te voorzien van een compleet dossier. In een zaak als de onderhavige is het hof van oordeel dat de (oorspronkelijke) verzoekers als de meest gerede partij moeten worden aangemerkt om de stukken over te leggen. Zij hebben immers het akkoord doen opstellen en aangeboden. De weigerachtige schuldeiser zal - mogelijk - niet over alle stukken (kunnen) beschikken en hij zal in zijn verweerschrift vooral zijn eigen belangen naar voren willen en moeten brengen, afgezet tegen die van de schuldeisers die met het akkoord hebben ingestemd.

Naar het oordeel van het hof dient in eerste aanleg direct een compleet aanvraag- dossier aan de rechtbank te worden overgelegd en kan niet worden volstaan met het enkel ter inzage geven van dat aanvraagdossier aan de rechtbank, zoals dit naar het hof begrijpt in deze zaak is gebeurd. Het ijkpunt is daarbij het moment waarop het verzoekschrift wordt ingediend. Dan kan inzicht worden verkregen in de financiële posities van alle betrokkenen en kan een juiste belangenafweging plaatsvinden. Tevens kan de weigerachtige schuldeiser bij de voorbereiding van zijn verweerschrift met de inhoud van het aanvraagdossier rekening houden, in het bijzonder met de positie en belangen van de schuldenaar of schuldenaren en die van de overige schuldeisers".

Gegeven het aantal bewijsopdracht is de koers voor het Hof bepaald nog niet gelopen. Het zou jammer zijn als in deze, voorzover bekend, eerste appèlzaak op negatieve wijze de toon gezet werd zoals eerder in het Payroll-arrest gebeurde.

Kenmerk van het arrest op rechtspraak.nl is BD6836.

maandag 14 juli 2008

Geen Islamitisch recht van toepassing bij Nederlands boek 1-bewind

Mijn eigen Hof Den Haag heeft een uitvoerig gemotiveerde uitspraak gedaan (datum uitspraak 4 juni 2008, publicatie: 11 juli 2008, LJN: BD6955) over de vraag of een boek 1-bewindvoerder met een beroep op Islamitisch recht toestemming krijgt om 2,5% procent van het vermogen ter beschikking te stellen van armlastige familieleden in Marokko.

Het antwoord van het Hof was negatief met de volgende boeiende overwegingen:

"Zakaat, een islamitisch begrip, kan als volgt worden omschreven. Het betreft het geven van aalmoezen. Het woord zakaat betekent 'reiniging' in de vorm van het geven van verplichte aalmoezen aan de armen om een meer rechtvaardige verdeling van goederen te bereiken. Betaling van de zakaat ‘reinigt’ het overige bezit en vermogen en dient als boetedoening voor de zonden. Dit wordt betaald uit 2,5% over het vermogen gedurende het jaar, waarvan de afrekening plaatsvindt in de maand ramadan.

Ingevolge artikel 1:441, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek vertegenwoordigt de bewindvoerder tijdens het bewind bij de vervulling van zijn taak de rechthebbende in en buiten rechte en draagt de bewindvoerder zorg voor een doelmatige belegging van het vermogen van de rechthebbende, voor zover dit onder het bewind staat en niet besteed behoort te worden voor een voldoende verzorging van de rechthebbende. Het uitgangspunt is derhalve dat een bewindvoerder moet toezien op de belangen van de rechthebbende. Een door de bewindvoerder ingediend verzoek om te worden gemachtigd tot het doen van een schenking namens een rechthebbende die zijn wil niet kan bepalen, waarvan in onderhavige zaak sprake is, wordt afgewezen indien er geen schenkingstraditie wordt aangetoond. In bijzondere, door de bewindvoerder aan te voeren, omstandigheden kan daarvan worden afgeweken indien het belang van de rechthebbende dat vereist, dan wel indien de schenking de leefomgeving van de rechthebbende verbetert.

Gelet op de stukken en hetgeen ter terechtzitting naar voren is gebracht, is het hof van oordeel dat niet gebleken is van een schenkingstraditie. De bewindvoerster heeft niet aangetoond dat sprake is van repeterende handelingen van de rechthebbende voorafgaand aan de instelling van het bewind, zoals de jaarlijkse betaling van de zakaat. De omstandigheid dat de rechthebbende voorheen niet zakaatplichtig was omdat hij (nog) geen vermogen had en er mitsdien geen sprake kon zijn van een traditie, doet naar het oordeel van het hof daaraan niet af. Dat de rechthebbende tijdens de ramadan, sinds het ongeluk in 1994, jaarlijks € 300,- naar behoeftigen in Marokko zendt omdat hij niet in staat is te vasten, betreft het afkopen van de verplichting om te vasten en niet de zakaat. Dit kan naar het oordeel van het hof dan ook niet als een schenkingstraditie worden beschouwd".

Interessant is ook dat kennelijk de verplichting om te vasten tijdens de ramadan kon worden afgekocht met een donatie van EURO 300,00 per jaar, hetgeen door het Hof is aangemerkt als afkoop van godsdienstige verplichting en niet als aalmoes.

Een aflaat wordt als regel (onder voorwaarden) verleend ter kwijtschelding van een tijdelijke straf voor zonden. Zo zijn aan deelname aan en bidden voor de Wereldjongerendagen in Sidney aflaten verbonden, zie http://212.77.1.245/news_services/bulletin/news/22385.php?index=22385&po_date=05.07.2008&lang=en#TRADUZIONE%20IN%20LINGUA%20INGLESE

Op katholieknederland,nl is van deze aflaten (nog) geen melding gemaakt, ook niet op het speciale subdomein voor de wereldjongerendagen, terwijl men er wel als de kippen bij is om over kerkelijke rellen en schandalen te publiceren. Vermoedelijk komt dit doordat de verlichte RKK-katholieken die daar de redactie vormen, het verschijnsel aflaat, en vermoedelijk ook de biecht, hebben afgeschaft (hetgeen zelfs Maarten Luther niet deed, die zich alleen tegen de handel in aflaten keerde). Maar ja, van de bisschoppen is niet te verwachten dat zij hieraan iets doen, aangezien de RKK/KRO redactie boven critiek verheven is en hulpbisschoppen die daar toch iets van durven te zeggen direct een tik op de vingers krijgen, zie http://observatrix.blogspot.com/2008/04/roermonds-episcopaal-relletje.html

vrijdag 11 juli 2008

Drie weken wachten op Schouwen-Duiveland

Moet in Zaltbommel 18 maanden op schuldhulpverlening worden gewacht, op Schouwen-Duiveland ben je na drie weken aan de beurt, zie http://www.nieuwsbank.nl/inp/2008/07/09/R179.htm

Met veel belangstelling zie ik uit naar het SZW-onderzoek uitgevoerd door Nadja Jungmann, waarin zal worden ingegaan op het verschijnsel wachtlijsten schuldhulpverlening in Nederland.

woensdag 9 juli 2008

16 maanden wachttijd schuldhulpverlening onaanvaardbaar

In het verzorgingsgebied van de Sociale Dienst van de Bommelerwaard bedraagt de wachttijd voor schuldhulpverlening 16 maanden. Deze sociale dienst werkt voor de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. Er zijn nu maatregelen genomen om te komen tot (enige?) bekorting van deze termijn, zie http://www.brabantsdagblad.nl/regios/bommelerwaard/inboxbommelerwaard/3391887/Extra-geld-voor-schuldhulp.ece

Wat gebeurt er: EURO 50.000,00 van het positieve saldo van de gemeentelijke sociale dienst (totaal EURO 576.000,00), die verantwoordelijk was voor de schuldhulpverlening, zal worden gebruikt voor … schuldhulpverlening. Deze maatregel wordt bijna gepresenteerd op een wijze, dat het een verdienste is, wanneer er nu iets gebeurd om wachtlijsten te bekorten.

Op de website van de sociale dienst wordt niet vermeld dat de wachttijd 16 maanden is, bijna de helft van de periode dat een regulier schuldhulpverleningstraject duurt. Evenmin blijkt dat wordt doorverwezen naar andere schuldhulpverlenende instanties, hetgeen voor de hand zou liggen teneinde te helpen wie geholpen moet worden. Vraag rijst ook of er wel hulpvoorzieningen zijn in acute gevallen waarin huisuitzetting en afsluiting van gas en energie dreigt.

Aangenomen moet worden dat er in de Bommelerwaard heel wat wordt afgeleden, dat vermijdbaar zou zijn als de schuldhulpverlening op aanvaardbare wijze was georganiseerd met voldoende capaciteit.

Wat zouden deze gemeenten hebben gedaan met de extra-middelen die ter beschikking zijn gesteld voor schuldhulpverlening? Is de effectiviteit van de schuldhulpverlening al eens gemeten in termen van bijvoorbeeld doorlooptijd en geslaagde minnelijke trajecten? Is er wel eens een klanttevredenheidsonderzoek gehouden? Het jaarverslag van de Sociale Dienst vermeldt een slagingspercentage van 49% (op ongeveer 50 gevallen) en telt dan mee wie "zelfredzaam" is. De wachttijd was eind 2007 12 maanden (een jaar!) en het streven was volgens het jaarverslag die in 2008 te laten dalen tot 16 weken. Inmiddels is deze periode kennelijk 16 maanden geworden. Zouden er door de Sociale Dienst aan bestuur en politiek eerder signalen zijn afgegeven dat er moet worden bijgestuurd?

Is het geen tijd de directeur van de sociale dienst te ontslaan, ook al heeft PWC een positief rapport afgegeven over de zuinige wijze waarop de Sociale Dienst omgaat met het haar toevertrouwde geld. Zou het dan niet nog veel voordeliger zijn de schuldhulpverlening helemaal af te schaffen en dan ook maar gelijk de bijzondere bijstand? Heeft de Bommelerwaard eigenlijk nog wel een sociale dienst nodig en is het niet veel goedkoper iedereen in eigen ellende te laten verzinken? PWC zal daarop vermoedelijk een positief accountantsverslag afgeven en dan weten wij dat het goed is.

De Bommelerwaard ligt binnen Nederland, waar in ieder geval op het niveau van de centrale overheid en de landelijke politieke partijen al zeer geruime tijd het besef leeft dat iedere inwoner recht heeft op adequate schuldhulpverlening binnen een redelijke termijn. Zouden hier kamervragen over worden gesteld? Het lijkt mij hoog tijd.

donderdag 3 juli 2008

Nieuw spreekuur schuldhulpverlening gemeente Smallingerland

Op 1 juli 2008 is in Smallingerland een spreekuur schuldhulpverlening van start gegaan. Tijdens dit spreekuur kunnen mensen langskomen met al hun vragen over geld, schulden,, lenen of inkomensondersteunende maatregelen. Het is de bedoeling om direct ter plekke te gaan werken aan een oplossing., zoals het invullen van een formulier, het opzetten van een schuldenregeling of het wegwijs maken in de diverse minimaregelingen.

Op 12 juni 2008 werd tijdens de werkconferentie 'Maximaal Bereik' een overeenkomst getekend met de GKB Friesland om intensief samen te gaan werken in deze nieuwe aanpak.

Dit model hulpverlening past in de schuldhulpverlening nieuwe stijl en wordt gemakkelijker financierbaar, doordat de rijksoverheid aan gemeenten meer middelen voor schuldhulpverlening ter beschikking stelt dan in het verleden. Gemeenten hebben de vrijheid dit niet-geoormerkte geld niet aan schuldhulpverlening te besteden.

Het is wenselijk dat onderzoek plaats vindt naar het aantal personen, dat het spreekuur bezoekt en de vragen die zij voorleggen, ook om te bezien of daaraan beleidsmatige preventieve maatregelen kunnen worden gekoppeld.

woensdag 2 juli 2008

juli-nieuwsbrief Modus Vivendi verschenen

Met het vaste ritme van de klok verschijnt inmiddels omstreeks de eerste van iedere maand steeds de nieuwsbrief van Modus Vivendi. Het gisteren verschenen nummer behelst een interessant interview met de heer B. de Nie van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over de wijze waarop banken met prolematische schuldsituaties omgaan. Banken vinden 36 maanden te kort - wie had dat kunnen raden!

Boeiend en voor de dagelijks praktijk zeer nuttig is de beschouwing van de Rotterdamse Kantonrechter Van Rij over de verhouding tussen boek 1 (beschermings-)bewind en WSNP-bewind. Niet zelden hebben zowel WSNP-bewindvoerders als boek 1-bewindvoerders enige moeite met deze combinatie om te gaan. Zorgvuldige afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is nodig. Uit het artikel is een ding duidelijk; rechters weten precies hoe zij hun taken en verantwoordelijkheden moeten bepalen en zullen in hun relatie met de respectievelijke bewindvoerder steeds de bij het bewind specifiek behorende norm aanleggen.

Een abonnement op de digitale nieuwsbrief is gratis. Van harte aanbevolen!

Zie http://minnelijk.modusvivendi.nl/Nieuwsbrief/Juli-2008/Bekijk-kwestie.html