vrijdag 30 mei 2008

Broddelende ondernemers niet in de WSNP

Het Hof 's-Hertogenbosch heeft bij arrest van 30 januari 2008 (gepubliceerd op 29 mei 2008!) nog eens bevestigd, dat broddelende ondernemers, die de boekhouding niet bijhouden en dus ambtshalve aanslagen te verwachten hebben, niet in de WSNP worden toegelaten. Essentie van de uitspraak is:

"Ingevolge artikel 288 lid 1, aanhef en onder sub b Fw (nieuw) wordt het verzoek tot toelating tot de schuldsanering slechts toegewezen indien voldoende aannemelijk is dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend te goeder trouw is geweest. Van dergelijke situatie is in beginsel geen sprake indien in de genoemde periode:
- verzoeker een eigen onderneming (eenmanszaak) heeft gevoerd en (nagenoeg) geen boekhouding is bijgehouden en beschikbaar is;
- er vorderingen van de Belastingdienst zijn die betrekking hebben op onder meer het niet nakomen van aangifteverplichtingen of verplichten tot afdracht van (omzet)belasting.

Het hof overweegt dat in hoger beroep als onweersproken is vast komen te staan dat [appellant] onvoldoende aan zijn boekhoudverplichtingen en zijn aangifteverplichtingen heeft voldaan gedurende een reeks van jaren. In dat verband is namens de bewindvoerder ter zitting van het hof onweersproken gesteld dat slechts jaarstukken tot en met het jaar 1999 zijn aangereikt en dat over de relevante periode alle van belang zijnde stukken ontbreken. Het niet voldoen aan boekhoudverplichting en aangifteverplichtingen heeft tot gevolg dat ambtshalve aanslagen te verwachten zijn die aangemerkt moeten worden als nieuwe schulden. Voorzover reeds ambtshalve aanslagen zijn opgelegd, geldt dat de omvang van die aanslagen naar de ervaring leert veel groter is dan de aanslagen die zouden zijn opgelegd wanneer tijdig aan de boekhoudverplichtingen en de aangifteverplichtingen zou zijn voldaan, zodat de ambtshalve belastingaanslagen aangemerkt moeten worden als schulden die niet te goeder trouw zijn ontstaan. Doordat is komen vast te staan dat [appellant] stelselmatig, zonder redelijke grond, zijn wettelijke boekhoudverplichting en zijn aangifteverplichting niet is nagekomen, is niet voldoende aannemelijk dat [appellant] zijn uit de schuldsanering voortvloeiende verplichtingen, waaronder de verplichting geen nieuwe schulden te laten ontstaan, naar behoren zal nakomen".

LJN: BD2844.

woensdag 28 mei 2008

Impuls voor schuldhulpverlening in Alkmaar en in Arnhem

De gemeente Alkmaar krijgt extra geld voor schuldhulpverlening. Het gaat om een eenmalig bedrag van EURO 388.000 verdeeld over drie jaar. Dit bedrag zal onder meer worden gebruikt voor schuldhulpverlening, schuldpreventie en armoedebestrijding.

Zie http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/alkmaar/article3518971.ece/Vier_ton_extra_voor_schuldhulpverlening_Alkmaar
Ook de gemeente Arnhem krijgt tot en met 2011 jaarlijks 1 miljoen euro van het Rijk voor de hulp aan arme gezinnen en voor schuldhulpverlening.

Zie http://www.nieuwsuitarnhem.nl/nieuwsbericht.asp?item=4538

dinsdag 27 mei 2008

Geen voorlopige voorziening tot energieleverantie door ENECO na einde leveringscontract

Bij vandaag gepubliceerd op 20 mei 2008 gewezen vonnis heeft de Rechtbank een voorlopige voorziening afgewezen, ertoe strekkend ENECO te gebieden energie te leveren, nadat het contract daartoe reeds in november 2008 was ontbonden. De rechtbank deed dat met de volgende kernoverweging:

“De rechtbank ziet zich thans voor de vraag gesteld of verweerder kan worden verplicht over te gaan tot het opnieuw leveren van energie aan de schuldenaar nadat verweerder op basis van een vonnis van de kantonrechter d.d. 13 november 2007, waarin de overeenkomst tussen partijen werd ontbonden, was overgegaan tot staking van de energieleverantie en er sedertdien geen rechtsverhouding meer bestaat tussen verzoekster en verweerder. De rechtbank is van oordeel dat een dergelijk verzoek buiten het kader van de voorziening als bedoeld in artikel 287, vierde lid, Faillissementswet, valt. Immers de kantonrechter heeft op 13 november 2007, bij uitvoerbaar verklaard vonnis, de overeenkomst tussen partijen ontbonden. Vanaf dat moment is de rechtsverhouding tussen partijen vervallen. De rechtbank is van oordeel dat zij thans partijen niet meer kan binden. Daar komt bij dat onweersproken is komen vast te staan dat verzoekster voor de energieleverantie niet afhankelijk is van verweerder. Er zijn immers meer aanbieders op de energiemarkt”.

De Rechtbank heeft in mijn visie terecht geconcludeerd dat artikel 287 lid 4 Fw geen contracteergebod inhoudt. De wetgever heeft met dit artikel beoogd een schorsingsmogelijkheid te geven in de relatie met duur-crediteuren met wie nog een contractuele relatie bestaat ten tijde van het aanvragen van de voorziening.

Vroeger gold de doctrine neergelegd in het Veluws Nutsarrest, waarin gegeven het regionaal monopolie van de energieleverancier zeer zware eisen werden gesteld aan de mogelijkheid om de energieleverantie te beëindigen, als de lopende termijnen werden betaald. Deze doctrine is komen te vervallen met het liberaliseren van de markt van de energieleverantie.

Een monopoliepositie bestaat plaatselijk nog wel voor de mogelijkheid tot aansluiting op het energienet, terzake waarvan in de Elektriciteitswet en daarop geënte regelgeving strenge voorschriften worden gegeven.

De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam is op rechtspraak.nl te vinden onder LJN BD2422.

maandag 26 mei 2008

On line shoppen niet te stoppen

Verleden week brak het nieuws door dat bij on line aankopen financiering mogelijk wordt. Eerste financier die zich meldt is Laser, dochter van BNP Paribas. Bij het verstrekken van krediet moet uiteraard de daarvoor geldende regelgeving worden gerespecteerd, dat wil zeggen dat inlichtingen worden ingewonnen over de aanvrager en informatie wordt verstrekt over de aan het krediet verbonden plichten inclusief rente. Laser heeft bevestigd de BKR-toets te zullen toepassen en als voorwaarde voor krediet te stellen, dat de debiteur een getekend contract op stuurt. Zie http://www.parool.nl/nieuws/2008/MEI/24/eco2.html

De voorzitter van de NVVK is over deze nieuwe mogelijkheid voor koop op afbetaling weinig te spreken en voorziet dat het kredietvolume daardoor toeneemt. Ik ben daar –met alle respect- niet geheel van overtuigd; de klant gaat toch op zoek naar aankopen en neemt een daarbij passend krediet, of dat nu via de on line shop van een postorderbedrijf gebeurt of bij een andere webwinkel. Als kredietverstrekkers zich vervolgens aan de daarvoor geldende regels houden, geldt het “op-is-op” principe, zodra de kredietcapaciteit van een debiteur is volgelopen; een aanbieder meer of minder op de markt verandert dat niet. Het is bovendien zo, dat globalisering en de digitale handel zich niet zouden laten tegen houden door een verbod om in Nederland on line krediet te verstrekken (zeker niet als dat al veel langer gebeurt).

Het is wel te hopen, dat Laser zich gaat gedragen als een zorgvuldig kredietverstrekker en dus meewerkt aan schuldregeling in gevallen die daar de daarvoor geldende voorwaarden voldoen. Laser werd recent door de Rechtbank Arnhem krachtig op de vingers getikt in een procedure ex artikel 287a Fw. Zie http://observatrix.blogspot.com/2008/04/nieuwe-uitspraak-gedwongen-medewerking.html

Wenselijk is, dat financiers die zich bij aangaan en afwikkelen van een krediet niet aan de regels houden worden getroffen door administratieve sancties meer specifiek boetes, die in de toekomst zullen kunnen stijgen, zie http://observatrix.blogspot.com/2008/05/hogere-boete-voor-geldverstrekker-bij.html

dinsdag 20 mei 2008

Nieuw schuldloket in gemeente Soest

Op 2 juni 2008 wordt in de gemeente Soest het gemeentelijk Loket Schulden geopend. Bedoeling is om op die manier de inwoners met financiële problemen en/of schulden te begeleiden en zo nodig bij verschillende gespecialiseerde aanbieders 'hulpverleningsproducten' in te kopen onder meer bij de Stadsbank Midden Nederland.

De client wordt door medewerkers van het loket begeleid (case management). De uitval-kans wordt daardoor verminderd, terwijl de gemeente ook op de hoogte blijft van de voortgang van de extern ingeschakelde hulpverlening.

maandag 19 mei 2008

Stijging aanvragen schuldhulpverlening bij GKB Drenthe

Na een daling in de afgelopen twee jaar ziet de Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB) het aantal schuldhulpaanvragen weer toenemen. Over 2006 en 2007 zag de GKB een afname van ruim 10% in de aanvragen voor schuldhulpverlening en budgetbeheer. Over de eerste vier maanden van 2008 is daarentegen weer een stijging waargenomen. Wanneer deze stijging zich zou doorzetten over 2008, betekent dit een toename van 2%.

Directeur Jan Tingen meent dat het aantal aanvragen stijgt door achterstand in betaling van de premie zorgverzekering en problemen bij de belastingdienst met toekenning van zorg- en huurtoeslagen.

Zie http://www.steenwijkercourant.nl/index.php?d_id=24&s_id=668&n_id=54998

zondag 18 mei 2008

Samentellen periode minnelijk en wettelijk traject: Fryslân boppe!

De Rechtbank Leeuwarden heeft bij beschikking van 8 april 2008 op verzoek van een vasthoudende bewindvoerder de periode van het wettelijk traject bekort van 36 naar 26 maanden.

In het minnelijk traject was gedurende een periode van 10 maanden een bedrag van € 2.657,84 gespaard voor de schuldeisers. Dit bedrag is binnen de boedel gebracht. Aan inkomen is in deze periode een bedrag van € 11.360,63 ontvangen. Gezien de hoogte van het gespaarde bedrag is de rechter-commissaris van oordeel dat er voldoende aanleiding bestaat om de termijn waarop de schuldsaneringsregeling van toepassing is te wijzigen met toepassing van artikel 349a Fw.

Zie http://www.wsnp.rvr.org/jurisprudentie/preview.cfm?section=betrokken&Code=2008-706
Deze uitspraak sluit een bij twee tot nu toe helaas op zich staande uitspraken van het Hof Leeuwarden, eveneens te vinden op de website van het bureau WSNP.

De Recofa-richtlijnen stellen in algemene termen, dat het wettelijk traject niet wordt bekort met de periode dat het minnelijk traject voorafgaand van toepassing is geweest. In het voorontwerp insolventiewet wordt de tijd van het minnelijk traject wel meegeteld.

Het is te wensen, dat meer bewindvoerders in gevallen, waarin het minnelijk traject aan daaraan te stellen kwaliteitseisen voldoet en het gereserveerde geld aan de boedel wordt afgedragen Rechtbanken vragen zich hierover uit te spreken, opdat iedere afzonderlijke rechtbank genoodzaakt wordt hierop een standpunt te bepalen en vervolgens de Recofa-richtlijnen worden aangepast. Fryslân boppe!

zaterdag 17 mei 2008

"Publieksronde" ontwerp NEN-norm schuldhulpverlening: inzage alleen tegen betaling!

Op 13 mei 2008 heeft het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) een persbericht uitgegeven over de verschijning van twee delen van de ontwerp NEN-norm. Iedereen -door het NEN is de kring ten onrechte beperkt tot "belanghebbenden"- heeft tot 15 juli 2008 de gelegenheid in te spreken op de volgende ontwerp-normen:
- NEN 8048-1 Schuldhulpverlening - Deel 1: Eisen aan Schuldhulpverleningsorganisaties;
- NEN 8048-2 Schuldhulpverlening - Deel 2: Eisen aan Schuldhulpverleners.

De ontwerpnormen zijn opgesteld door de NEN normcommissie 'Schuldhulpverlening'. De normcommissie Schuldhulpverlening heeft als doel een NEN-norm voor schuldhulpverlening te ontwikkelen en een daarop gebaseerd certificatiesysteem op te zetten. Dit initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De ontwerpnormen bevinden zich nu in de zogenaamde Externe Kritiek-ronde. De commentaarronde eindigt op 15 juli 2008. Naar verwachting worden deze deelnormen in oktober gepubliceerd.

Het NEN vergeet in het persbericht te melden dat de ontwerp norm alleen tegen betaling kan worden ingezien -ook down loadable via internet!-nadat met SZW subsidie het project door het NEN is uitgevoerd. Dit is dus geen publieksronde, maar een poging van het NEN (een non profit instelling) om extra inkomsten te generen ten detrimente van de kwaliteit van de norm. Het ware te wensen dat het ministerie van SZW zich hierover met het NEN verstond, dan wel zelf de ontwerp norm op de website plaatst, zoals het Ministerie van Justitie dat ook heeft gedaan met het voorontwerp insolventiewet.

Hogere boete voor geldverstrekker bij overkreditering

Het ministerie van Financiën heeft op 14 mei 2008 het voorstel voor een nieuwe Boetewet in de financiële toezichtswetgeving ingediend bij de Tweede Kamer.

In het wetsvoorstel wordt onder andere een verhoging van de maximale boetes naar 2 miljoen euro voorgesteld. Dat is een verviervoudiging ten opzichte van de maximale boetes die op dit moment in de praktijk kunnen worden opgelegd.

Belangrijkste wijziging is de aanvulling van het bestaande systeem van vaste boetebedragen met een flexibel deel voor de zwaardere overtredingen, zodat boetes kunnen worden opgelegd die meer in verhouding staan tot de veroorzaakte schade of het genoten voordeel. Het nieuwe boetestelsel zal een maximumboete van 2 miljoen euro kennen (in het huidige systeem is het boetemaximum € 900.000,-, maar in de praktijk kan niet meer dan € 450.000,- worden opgelegd).

De nieuwe Boetewet zal bij aanvaarding door de Tweede Kamer tot gevolg hebben dat onder andere boetes voor overtreding van regels voor kredietreclames, overkreditering en overtreding van regels voor adequaat hypotheekadvies aanzienlijk worden verhoogd.

vrijdag 16 mei 2008

Convenant beperking ontruimingen gemeente Lochem

De Gemeente Lochem, de Stadsbank Oost Nederland en de woningcorporaties Spectrum Wonen en De Groene Waarden en Sensire maatschappelijk werk en de gemeente Lochem hebben een convenant gesloten om ontruimingen tegen te gaan.

Als de woningcorporaties de huur niet kunnen innen, verwijzen ze de huurder door naar de Gemeente. De huurder krijgt vijf werkdagen om bij de gemeente een formulier op te vragen voor het verkrijgen van een schuldhulpverlening bij de Stadsbank. De woningstichting laat de huurder een standaardverklaring ondertekenen, waarmee de huurder verklaart een aanvraag te doen voor een schuldregeling. De corporaties melden de doorverwijzing aan de Stadsbank, die aangeeft of de huurder zich gemeld heeft. De verhuurders stoppen de incasso gedurende vijf werkdagen. De Stadsbank heeft twee weken om te beoordelen of de huurder in aanmerking komt voor schuldregeling. Als de huurder zich niet meldt, vraagt de woningstichting of de huurder bekend is bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. Dan volgt de incassoprocedure. De woningstichtingen kunnen ook de incassoprocedure voortzetten als de huurder de standaardverklaring niet ondertekent.

Convenanten van dit type zijn zeer toe te juichen, niet alleen om kosten-vretende ontruimingen te voorkomen, maar ook om een debiteur te nopen in een zo vroeg mogelijk stadium een beroep op adequate hulpverlening te doen.

Interessante casuistiek ter plaatse wordt beschreven in navolgend artikel: http://www.destentor.nl/regio/lochem/lochem/3118850/Uit-huis-gezet-alle-bezittingen-kwijt-en-dan.ece

donderdag 15 mei 2008

Gemeente Barneveld gaat meer uitgeven aan SHV

In de Kadernota 2009-2012 die op 13 mei 2008 door het College van B&W is aangeboden aan de gemeenteraad wordt betreffende schuldhulpverlening het volgende opgemerkt:

"In de komende jaren stelt het rijk meer geld beschikbaar voor armoedebeleid en schuldhulpverlening. De gemeente besteedt daar de komende jaren extra aandacht aan".

Aangezien de extra middelen van het Rijk niet geoormerkt zijn, zou de gemeente deze middelen ook aan andere zaken kunnen besteden. Gelukkig gebeurt dat in Barneveld niet.

zie http://www.barneveld.nl/index.asp?p=http://www.barneveld.nl/tBericht/detail.asp?pKey1=1866

Rb Maastricht scoort hattrick bij voorlopige voorziening ex 285 lid 4 Fw

Bij vonnis van 6 mei 2008, gepubliceerd op 9 mei 2008, heeft de Rechtbank Maastricht in een en dezelfde uitspraak voorlopige voorzieningen ten aanzien van drie schuldeisers vastgesteld:

verhuurder werd verboden om tot ontruiming van de door verzoekers gehuurde woning over te gaan;

de Naamloze Vennootschap NV Waterleidingmaatschappij Limburg werd verboden om tot afsluiting van water over te gaan;

Energie Direct werd verboden om tot afsluiting van gas en elektra over te gaan;

met bepalingen dat de voorziening slechts gelden onder de voorwaarde dat vanaf heden de periodiek verschuldigde (huur)termijnen door de debiteuren zullen worden voldaan.

De voorlopige voorzieningen gelden totdat definitief op het verzoek toelating WSNP is beslist. Of de verzoekers dat zullen redden is de vraag. Niet alleen is de schuldenlast opmerkelijk hoog (afgerond EURO 100.000,00), maar bovendien zijn er recente CJIB-schulden.

Terecht echter past de Rechtbank het criterium toe, dat de voorlopige voorziening niet kan worden toegewezen indien het voorshands onaannemelijk is dat verzoekers tot de schuldsaneringsregeling zullen worden toegelaten. "Alhoewel kan worden vastgesteld dat verzoekers wat deze schulden betreft in ieder geval niet te goeder trouw zijn geweest, sluit de rechtbank niet uit dat de rechter die uiteindelijk over het verzoek tot toelating in de schuldsanering moet beslissen, toepassing zal geven aan het bepaalde in artikel 288 lid 3 Fw. Het is dan ook niet op voorhand onaannemelijk dat verzoekers zullen worden toegelaten tot de schuldsanering. Volledigheidshalve voegt de rechtbank hieraan toe dat daarmee thans nog niet vaststaat dat verzoekers zullen worden toegelaten".

Te raadplegen op rechtspraak.nl onder LJN: BD1261.

woensdag 14 mei 2008

dinsdag 13 mei 2008

Meer aanvragen SHV in Enschede

Terwijl in de Gemeente Enschede anno 2007 het aantal WWB-aanvragen is gedaald, nam het beroep op schuldhulpverlening toe van 2.623 in 2006 tot 2.820 in 2007.

Dat er vorig jaar meer Enschedeërs een beroep deden op schuldhulpverlening via de Stadsbank is volgens de verantwoordelijk wethouder Mevrouw M. Koomen (ook als Tweede Kamerlid een coryfee op het terrein van de schuldhulpverlening) een rechtstreeks gevolg van een proef met huisbezoeken. „ Nu we de mensen actief opzoeken krijgen we ook meer aanvragen binnen.”

zaterdag 10 mei 2008

"Cliënten met schulden in de dagelijkse praktijk van de hulpverlening”

De Stichting Modus Vivendi organiseert een symposium over het volgende onderwerp:
“Cliënten met schulden in de dagelijkse praktijk van de hulpverlening”

Studiemiddag donderdag 22 mei 2008 te Rotterdam
Aanvang : 13:00 uur

Locatie: EUR Rotterdam

Programma:

13:00 – 13:10 Introductie dagvoorzitter
Drs. J. van Rossen, Stichting Modus Vivendi

13:10 – 13:25 Schuldenproblematiek in de politiek anno 2008
Mevrouw C.A. Ortega-Martijn Bsc, lid Tweede Kamer CU

13:30 – 14:00 Schulden en schuldhulpverlening; constante kwaliteit
mr. H.D.L.M. Schruer, advocaat te Rotterdam

14:00 – 14:30 Actoren in het minnelijk traject van schuldhulpverlening
dr. N. Jungmann, onderzoekster, consultant Hiemstra & de Vries

14:30 – 15:00 Pauze

15:00 – 15:30 Eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning door hulpverlening
Mevrouw J. Creemers Stichting Verantwoord

15:30 – 16:00 (On-)mogelijkheden van bewindvoering boek 1
mr. A.J.J. Van Rijen, Kantonrechter Rechtbank Rotterdam

16:00 – 16:30 Schulden, hoe ga je daar praktisch mee om?
dr. I.P. Van Rossen, Stichting Modus Vivendi

16:30 – 17:00 Forumdiscussie

17:00 – afsluiting en borrel

Nadere inlichtingen en aanmelding: http://minnelijk.modusvivendi.nl/content/view/143/115/

donderdag 8 mei 2008

Vergelijkende statistiek toelating WSNP gepubliceerd

Op de website van het bureau WSNP zijn statistieken gepubliceerd van de aantallen personen die respectievelijk in 2004 - 2005 - 2006 - 2007 en 2008 op dag 20 zijn toegelaten tot de WSNP.

Zie http://www.wsnp.rvr.org/bewindvoerder/index.cfm

In de periode van 1 januari tot 20 april 2008 werden 3368 personen toegelaten. In dezelfde periode in 2007 5014. De instroom is met andere woorden met een derde verminderd ten opzichte van 2007 (totaal afgerond 15.000 personen). Het aantal toegelaten personen is in de periode maart-april 2008 niet toegenomen ten opzichte van de periode februari-maart.

Bij de Rechtbank Rotterdam daalde het aantal toegelaten personen in de periode januari tot 20 april tot 190 (overeenkomstige periode 2007: 387). Haarlem daalde nog verder 103/357. Alleen Maastricht steeg 296/215.

Bewindvoeringsorganisaties WSNP worden ook op deze plaats gewaarschuwd zich te bezinnen over hun toekomstige strategische positionering in SHV-land en daarbij ook migratie naar het minnelijk traject niet a priori uit te sluiten. Te overwegen is voorts arbeidsrechtelijk flexibele relaties niet te verlengen; voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast en het is niet de bedoeling dat WSNP-bewindvoeringsorganisaties zelf in problematische schuldsituaties terecht komen. Alleen natuurlijke personen kunnen trouwens in de WSNP komen.

woensdag 7 mei 2008

Ook aanvullende beurs voor studerende kinderen insolvieten

Uit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschap aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 24 april 2008 betreffende de studie-financiering, vandaag onder kenmerk: TK 2007/2008, wo 24 724 nummer 23, geplaatst op de website van de Tweede Kamer:

Als een ouder in de schuldsanering zit, kan – anders dan in het rapport geschetst wordt – een student wel degelijk aanvullende beurs aanvragen. Het moet dan wel gaan om een wettelijk schuldsaneringtraject in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of een minnelijk schuldsaneringtraject dat uitgevoerd wordt door een lid van de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK) of een schuldhulpverlener waarmee de IB-Groep zelf al
zelf al zaken doet, als zijn vorderingen betrokken zijn in een schuldsaneringtraject";


"Dat neemt niet weg dat ook voor studenten van ouders uit hogere inkomensgroepen rekening wordt gehouden met bijzondere omstandigheden in de relatie tussen student en ouders, de relatie tussen ouders onderling en de schuldpositie van de ouders. Het is wel degelijk zo dat een ernstig conflict met een ouder, gescheiden ouders of in schuldsanering of faillissement verkerende ouders een rol spelen bij de toekenning van de aanvullende beurs".

Schuldhulpverleners doen er goed aan in voorkomende gevallen debiteuren op deze mogelijkheid te wijzen onder opgave van de vindplaats (via http://www.parlement.nl/ onder documentatiesteem Parlando).

Naschrift: het woord "insolviet" als verzamelnaam voor personen in financiele problemen staat nog niet in Van Dale, maar na vandaag wordt dit vermoedelijk anders!

dinsdag 6 mei 2008

Verzoek gedwongen medewerking niet voor het eerst in hoger beroep na afwijzing WSNP

Het Hof Amsterdam heeft op 15 april 2008 geoordeeld, dat een verzoek tot gedwongen medewerking ex artikel 287a FW door de schuldenaar niet voor het eerst in hoger beroep kan worden gedaan, nadat in eerste instantie het verzoek tot toelating tot de WSNP afgewezen is (LJN: BD0893).

De redenering van het Hof is schoon in zijn eenvoud; schuldeisers (die na toewijzing van een verzoek ex artikel 287a FW in beroep kunnen) zouden een feitelijke instantie missen, als in beroep voor het eerst werd verzocht om een bevel tot medewerking. De wettekst gaat er bovendien vanuit, dat het verzoek tegelijk met het verzoek tot toelating in eerste instantie wordt gedaan.

De debiteur krijgt het advies terug te gaan naar de Rechtbank en gelijktijdig opnieuw om toelating te verzoeken. Of dit een reële optie is kan niet worden beoordeeld, nu uit de gepubliceerde uitspraak niet kan worden opgemaakt, welke redenen aan de eerdere afwijzing ten grondslag zijn gelegd. Zijn de feiten dezelfde, dan is het gelet op het “ne bis in idem” beginsel de vraag, of opnieuw om toelating kan worden gevraagd. De Rechtbank zou dat kunnen oplossen door wel te beslissen op het verzoek ex artikel 287a Fw en verzoeker niet ontvankelijk te verklaren in zijn verzoek tot toelating. Slotsom van deze route zou echter kunnen zijn, dat de debiteur daarvan niet in beroep kan en dus zelf een feitelijke instantie mist bij zijn verzoek tot toelating WSNP, hetgeen in strijd is met de wet (die beroep bij afwijzing WSNP mogelijk maakt).

Gelet op de connexiteit tussen het 287a-verzoek en de toelating WSNP had het Hof wellicht beter de zaak kunnen terugverwijzen naar de Rechtbank om te beslissen op het verzoek tot artikel 287a Fw, waarna verzoeker desgewenst (na afwijzing) zijn beroep tegen de eerdere afwijzing tezamen met de weigering toepassing artikel 187a Fw opnieuw aan het Hof had kunnen voorleggen ter verdere beoordeling.

Hulpverleners dienen bij het opstellen van een verzoek toelating WSNP steeds de afweging te maken, of dit verzoek moet worden gecombineerd met een verzoek ex artikel 287a Fw.

maandag 5 mei 2008

Interview CU-Kamerlid Ortega over schuldhulpverlening

In de vandaag verschenen nieuwsbrief van Modus Vivendi staat onder meer een boeiend interview met Mevrouw C.A. Ortega, lid van de Tweede Kamer voor de Christenunie.

Mevrouw Ortega behandelt een aantal hot items en geeft er daarbij blijk van goed ingevoerd te zijn. Zij is niet bang voor uitgesproken standpunten met betrekking tot:
- wachtlijsten en verplichte doorverwijzing naar andere gecertificeerde instellingen op het terrein van de schuldhulpverlening;
- (maximalisering van) tarieven van schuldhulpverlening en marktwerking;
-ontmoediging van het aangaan van leningen mede afhankelijk van een kinderwens;
- informatieverplichtingen bij het ontstaan van roodstanden;
- problematiek van de WSNP-afgewezenen;
- meerstromenland binnen de NVVK-Delta;
- eigen verantwoordelijkheid van de debiteur: eerst sparen, dan kopen!

Het ware te wensen, dat mevrouw Ortega ook in de Tweede Kamer wat vaker van zich liet horen op het terrein van de schuldhulpverlening; zij heeft kennelijk genoeg te melden en kan zo een waardevolle bijdrage leveren aan het publiek debat over dit onderwerp.

Zie http://minnelijk.modusvivendi.nl/component/option,com_sm2emailmarketing/task,showarchivemessage/id,29/Itemid,37/

zaterdag 3 mei 2008

UWV en SVB werken in de toekomst mee aan schuldregeling!

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgen binnenkort de wettelijke mogelijkheid om mee te werken aan het oplossen van schulden van cliënten. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel dat dit regelt. Het voorstel past in het kabinetsbeleid om problematische schulden aan te pakken omdat die vaak een belemmering vormen voor mensen om (weer) te gaan werken. Schulden die zijn ontstaan als gevolg van frauduleus handelen van cliënten vallen buiten de regeling.

De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet heeft om meewerking aan de schuldregeling gevraagd. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met problematische schulden goed geholpen worden. Naast het tegengaan van problematische schulden is het belangrijk dat ook schuldhulpverlening de mensen bereikt. Deze nieuwe aanpak komt tegemoet aan de wensen van UWV, SVB, gemeenten en de NVVK. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Vindplaats: http://www.regering.nl/Actueel/Persberichten_ministerraad/2008/april/25/UWV_en_SVB_mogen_straks_meewerken_aan_schuldregeling