vrijdag 7 augustus 2015

Hoog tijd voor collectieve WMO-claims tegen de overheden om thuiszorg

Het FNV heeft een groepsactie gecoördineerd tegen de gemeente Haarlem over de manier waarop burgers in het kader van de WMO thuiszorg werd onthouden, waarbij de gemeente het zelfs niet nodig vond de formele eisen in acht te nemen: geen keukentafelgesprek dus. Het FNV werd al door de bezwarencommissie in het gelijk gesteld. Zie bericht.

Het debat verzet zich nu tegen de inhoud van het keukenttafelgesprek:
"Het gesprek had veel meer het karakter van een mededeling van de zorgaanbieder: in verband met de bezuinigingen krijgt u minder uren huishoudelijke ondersteuning van de gemeente en daar heeft u het mee te doen".  "Pech gehad"

Terecht stelt het FNV dat het zo niet hoort te werken. Aan de keukentafel moet de hulpbehoefte te worden onderzocht en op basis van de ingewonnen informatie moet een maatwerkaanbod worden afgestemd. Het is mijns inziens zeer gewenst dat het FNV hierover doorprocedeert.

Het is niet te verwachten dat het kabinet hierop ingrijpt; iedere weggewuifde aanspraak is het eerste verdiend en rechthebbenden hebben vaak niet de kracht om rechtsmaatregelen uit te lokken. Daarom is ook gewenst dat andere partijen zich daarin melden met collectieve claims. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de ANBO, of een nieuwe entiteit "WMO-claim" of zoiets.

Getracht zou kunnen worden  in kort geding een veroordeling te vragen op straffe van dwangsom om een gemeente te dwingen zich aan de wet te houden, in een geval waarin een gemeente stelselmatig de wet overtreedt zoals de gemeente Berkelland (voorbeeld)"In Berkelland hebben van de ruim 1100 mensen die een keukentafelgesprek kregen over hun zorg, meer dan 200 mensen bezwaar aangetekend". De gedachte dat dwangsommen bij overheden achterwege kunnen blijven omdat deze zich aan de wet houden, is helaas voltooid verleden tijd.