woensdag 12 augustus 2015

Einde Wsnp met schone lei na 15 maanden indien voortzetting zinloos

Rechtbank Rotterdam 3 augustus 2015 ECLI:NL:RBROT:2015:5675

"De beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling is behandeld ter terechtzitting. De bewindvoerder heeft schriftelijk verslag uitgebracht bij brief van
22 mei 2015. Zij heeft de rechtbank geadviseerd de schuldsaneringsregeling van schuldenaar te beëindigen op grond van artikel 354a van de Faillissementswet (Fw), nu niet de verwachting bestaat dat aan het einde van de looptijd van de schuldsaneringsregeling een bedrag ter uitkering aan schuldeisers beschikbaar zal zijn. De rechter-commissaris heeft vervolgens op 3 juli 2015 een voordracht gedaan tot beëindiging van de schuldsaneringsregeling op grond van artikel 354a Fw.

2 De beoordeling
De rechtbank stelt vast dat dat voortzetting van de schuldsaneringsregeling geen reëel doel dient. Schuldenaar is immers gelet op zijn inkomen geen dusdanige afdracht aan de boedel verplicht dat na voldoening van de boedelkosten uitkering aan de schuldeisers mogelijk zal zijn. Daarnaast is hij tot het einde van de schuldsaneringsregeling vrijgesteld van zijn sollicitatieverplichting en bestaat om die reden en ook niet anderszins de verwachting dat zijn afdrachtcapaciteit zodanig zal toenemen dat uitkering aan schuldeisers wel mogelijk wordt. Van omstandigheden als bedoeld in artikel 350 lid c tot en met g Fw is geen sprake"

Rechtbank Rotterdam volgt voordracht bewindvoerder tot einde Wsnp na 15 maanden omdat voortzetting geen zin heeft immers geen opbrengst voor crediteuren en geen indicatie toekomstige verandering. Het ware te wensen dat vaker bewindvoerders en rechtbanken deze route zouden gebruik want het is kostenbesparend en voor de saniet minder belasten,