donderdag 13 augustus 2015

Deurwaarder berispt die onder beschermingsbewind gestelde machtiging liet tekenen zonder nader onderzoek

Hof Amsterdam 28 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3214

"Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder dat zij i. onder druk van een beslaglegging [x] een machtiging heeft laten ondertekenen, terwijl zij op de hoogte was van het beschermingsbewind; ii. door dat te doen willens en wetens heeft getracht het beslagverbod op de kinderbijslag te omzeilen; en iii. heeft geweigerd om een kopie van de door [x] ondertekende machtiging aan klager te verstrekken. Hiermee heeft zij bewust geprobeerd om het proces te frustreren.

De kamer heeft de klacht van klager gegrond verklaard en aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping opgelegd, zulks met de aanzegging dat, indien andermaal door haar een van de in artikel 34, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet bedoelde handelingen of verzuimen wordt gepleegd, oplegging van een geldboete van de derde categorie zal worden overwogen.

Het hof acht klachtonderdeel i. op een punt gegrond en de klacht voor het overige ongegrond. Aan de gerechtsdeurwaarder wordt de maatregel van berisping opgelegd. Het hof rekent het de gerechtsdeurwaarder aan dat zij, zoals zij heeft gesteld, zich heeft laten meevoeren door de situatie ter plaatse en niet verder heeft doorgevraagd naar de aard van het bewind. Van een zorgvuldig handelend gerechtsdeurwaarder mag immers een zakelijke houding worden verwacht. Bovendien heeft de gerechtsdeurwaarder op dat moment telefonisch contact met klager opgenomen. Het hof acht het onbegrijpelijk dat de gerechtsdeurwaarder toen geen nadere vragen heeft gesteld over het bewind. Dat de gerechtsdeurwaarder zonder te beschikken over de relevante informatie over het bewind ervoor heeft gekozen [x] de machtiging te laten ondertekenen, is onzorgvuldig. Mede op grond van de uitleg die de gerechtsdeurwaarder ter zitting in hoger beroep heeft gegeven over de gang van zaken op 3 december 2013 is het hof van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de gerechtsdeurwaarder druk op [x] heeft uitgeoefend".