zondag 1 februari 2015

#shv24 - 24ste actualiteitencongres "Schuldhulpverlening in context anno nu" - 26 maart 2015 te Maarssen

24e Actualiteitencongres schuldhulpverlening
26 maart 2015, Carlton President Maarssen
Schuldhulpverlening in context anno nu

Op 1 januari 2015 veranderde het sociale landschap in Nederland ingrijpend. Gemeenten krijgen zware nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het terrein van participatie, zorg en jeugdzorg. Ondertussen wordt van gemeenten verwacht flinke bezuinigingen te realiseren. Gemeenten doen dit door de uitvoering in het sociaal domein anders in te richten. Wijkteams en keukentafelgesprekken doen hun intrede en generalisten geven in veel gemeenten vorm aan de functies.

Daarnaast heeft staatssecretaris Klijnsma afgelopen december laten weten dat gemeenten mensen niet categoriaal mogen uitsluiten. Een fraudeschuld, eigen huis of niet afgeronde scheiding is niet een voldoende grond om mensen de toegang tot de schuldhulpverlening te ontzeggen. Er moet altijd een individuele beoordeling plaatsvinden om te bepalen of er ondanks de belemmering toch een schuldregeling mogelijk is. Ondertussen neemt de schuldenproblematiek hand over hand toe; 1.1 miljoen huishoudens in problematische schulden (Volkskrant 23 januari 2014) en bleek uit onderzoek van Nadja Jungmann c.s. in november 2014 tegelijkertijd dat de schulden steeds vaker onoplosbaar zijn.

De veranderingen hebben grote gevolgen voor mensen met (problematische) schulden, schuldhulpverlenende organisaties, bewindvoerders, vrijwilligers en anderen die betrokken zijn bij de aanpak van de schuldenproblematiek. Nieuwe manieren van werken worden uitgeprobeerd, knelpunten komen in beeld en (moeten) worden opgelost. Tijdens dit actualiteitencongres wordt verkend wat de eerste ervaringen zijn van de aanpak van schuldenproblematiek in de nieuwe context.

Vragen die tijdens dit congres onder meer aan de orde komen zijn:
- Wat zijn voor mensen met (problematische) schulden de voor- en nadelen van het werken in wijkteams en brede intakes door generalisten?
- Wat betekent de nieuwe inrichting van het sociaal domein voor de doorstroming van het minnelijke naar het wettelijke traject?
- Wat kunnen gemeenten bieden aan mensen met (problematische) schulden die –voorlopig- niet in aanmerking komen voor een schuldregeling?
- Wat kan er in dit kader worden verwacht van het nieuwe instrument schuldenbewind?
- Hoe kan een gemeente invulling geven aan een brede intake als je elke aanvraag individueel moet worden beoordeeld?
- Hoe geven schuldhulpverlenende organisaties en andere bij schulden betrokken partijen invulling aan de permanente educatie van hun professionals als zij verspreid over de stad of regio gaan werken in multidisciplinaire teams?