woensdag 11 februari 2015

Even re-setten voor het betere denkwerk

Maar wie maakt uit of de kerk wordt gesloten? hashtag: #kerkdicht

"Heilige Vader, help ons dit onheil af te wenden', zo start vandaag een petitie van ruim 100 katholieken tegen aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht, gericht aan de paus. 

De actieclub 'Bezield Verband Utrecht' meldt daarin dat ze tegen het beleid van Eijk van het bisdom is, en roept op te stoppen met de kerksluitingen. Ook in Gelderland wordt er actie gevoerd, zegt voorzitter Ad de Groot. 

Zo worden dit weekend op de banken van verschillende Rooms Katholieke kerken petities achtergelaten. Het bisdom in Utrecht zegt dat het niet klopt dat Eijk verantwoordelijk is voor de sluiting van de kerken; parochies maken zelf deze afweging. Hans Zuijdwijk, van het bisdom: 'Als er te weinig kerkgangers of middelen zijn om de kerk nog langer open te houden dan kan sluiting volgen'.          

Vindplaats: Omroep Gelderland

En hoe zit het met het fenomeen clusterconsolidatie? En wie besluit uiteindelijk Ons Heer weg te halen en de altaarsteen te verwijderen? Komen we dan niet terecht bij kardinaal Eijk c.s.?

Tijd voor een hashtag: #kerkdicht.

"Een derde huishoudens in Nederland heeft een vorm van een betalingsachterstand"

"Vorig jaar heeft het BKR 31.195 nieuwe consumenten geregistreerd die een betalingsachterstand hebben op hun lening. In totaal lopen 771.000 consumenten achter met betalingen.
Dat meldt het BKR, Bureau Krediet Registratie, dinsdag.

De jarenlange trend van oplopende betalingsproblemen zet door, wel is de stijging kleiner dan in 2013 toen 51.000 consumenten een betalingsachterstand opliepen.

Volgens de algemeen directeur van BKR, Peter van den Bosch, is het probleem veel omvangrijker, omdat BKR enkel afgesloten kredieten en eventuele betalingsachterstanden vastlegt en niet achterstallige rekeningen.

"Uit de Monitor Betalingsachterstanden 2014 van de overheid blijkt dat circa een derde van alle huishoudens in Nederland een vorm van een betalingsachterstand heeft. Dit zijn 2,3 miljoen huishoudens. De niet-kredietschulden zijn veel omvangrijker dan de kredietschulden."

Vindplaats: nu.nl

dinsdag 10 februari 2015

Hard tegen hard in de aanloop naar de vechtsynode met jeugdportret kardinaal Marx

jeugdportret van kardinaal Marx
Overjarige hippie, evenals Kasper, nog steeds bezeten door "de geest van Vaticanum II, kardinaal Marx  neemt alvast een voorschotje door met name jonge traditionalisten aan te duiden als terroristen. Vindplaats: Father Zuhlsdorf.

Interessant dat de die-hards uit de linkse sectie die geen middelen schromen om hun opvattingen te pluggen, de eersten zijn om anderen aan te duiden als "terroristen". Dat gaat me een gezellig synodetje worden!

En voor alle duidelijkheid: je suis traditionaliste!


En aan uitleggen en vertalen doen we gelet op het late uur vandaag niet meer!

4 Miljoen subsidie voor projecten tegen armoede en schulden

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) stelt dit jaar 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten om armoede en schulden tegen te gaan. 

Ze heeft dat vrijdag bekendgemaakt tijdens een werkbezoek aan Maassluis. Ook afgelopen jaar konden maatschappelijke organisaties subsidie krijgen voor dergelijke projecten.

De aanvragen kunnen vanaf 1 april worden ingediend. Ze worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Zie nu.nl

"Paus, help ons in de strijd tegen kardinaal Eijk" - Pek met pek bestrijden

"Een groep kerkleden richt zich rechtstreeks tot het Vaticaan uit onvrede over het voornemen van aartsbisschop Wim Eijk om de komende jaren honderden kerken te sluiten. De komende twee weken verzamelt een groep kritische katholieken die samenwerken onder de naam Bezield Verband, handtekeningen voor een brandbrief aan paus Franciscus", schrijft de Telegraaf. Dit zou  een interessant spektakel kunnen worden, aannemend dat de paus hier iets in ziet.

Naar mijn idee is de beleidsvisie van kardinaal Eijk -verschenen in de aanloop naar het Hoogfeest van de Geboorte des Heren- geschreven om twee redenen. Op de eerste plaats als strafoefening voor de gelovigen die niet doen wat de kardinaal wil: "de toestand is deplorabel, dat is jullie eigen schuld en ik zal jullie leren!". Op de tweede plaats lees ik het document als een exoneratie -een (overigens mislukte) manier om zichzelf vrij te pleiten van enige persoonlijke betrokkenheid bij de deplorabele toestand van het aartsbisdom anno nu, Dat is niet waar: de kardinaal-aartsbisschop heeft zich van meet af aan buiten het bisdom geplaatst waar hij zich ook zelden vertoont. Ook in de media treedt hij nauwelijks op om de stem van de Kerk te laten klinken. Hij regeert vanaf de Maliebaan, waarbij tot mijn verbazing de conferentie alles bevestigt wat hij verzint inclusief de ronduit stupide vertaling van het gebed des Heren, bestemd voor gebruik in de H, Eredienst ("En leid ons niet in beproeving" - terwijl OLH dat zelf uitmaakt en de biddende niet verondersteld wordt op de (metafysische) stoel van OLH te gaan zitten!).

Praktisch vanaf het begin heeft Eijk zich vervreemd van het aartsbisdom Utrecht (bij leken en priesters). Nu viel het bij zijn aantreden in dat bisdom ook niet mee. De toestand was daar erger dan elders en dat kwam door de slapte van kardinaal Simonis -die achteraf is gaan construeren dat dat wijsheid was-  en de kwaadaardigheid van Rentinck en vele anderen die met aflegging van de clericale bedrijfskleding openlijk werkten aan een eigen Nederlands kerkje zonder priesters en sacramenten met gebruikmaking van de oorspronkelijke vlag en het vermogen van de RKK, waarbij zij priesters en gelovigen die zich wel met de Wereldkerk verbonden wisten, negeerden en negerden (zou dit woord nog in Van Dale mogen blijven staan na de Zwarte Piet-commotie?).

De Rentinck-achtigen en de aanvoerder van het moment Wissink die nu te hoop lopen tegen het beleidsvoornemens van Eijk, worden door hem afgedaan als afgeschreven oud materiaal en in dat opzicht heeft Eijk gelijk; de geesten van gisteren proberen nog een keer hun oude lied te zingen - op de wijze waarop de Argentijnse dwaas en lomperik Bergoglio aan kardinaal Kasper de gelegenheid gaf op  de bijzondere synode I  zijn oude versleten liedjes opnieuw te vermarkten alsof na Vaticanum II niet inmiddels nagenoeg iedereen begreep wat de gevaren waren van het gebruik van "de geest van het concilie" als Trojaans paard ter verhulling  van particuliere hobbies.

Alleen de clerus die nu afhankelijk is van de benoemingen van Eijk, heeft kennelijk nog enige contact met hem en dan naar ik van vele zijden begrijp het liefst zo min mogelijk. Wie uit de genade valt, wordt afgeserveerd, want als de kardinaal ergens macht meent te hebben dan zal hij die gebruiken. De methoden van de interim manager, die wordt benoemd in een puinhoop. maar dan gehanteerd voor onbepaalde tijd met alle verstikkende effecten die daarvan het voorspelbaar gevolg zijn.

De voorgenomen sluiting van zeer veel kerken gaat in tegen het wereldwijd beleid van de Kerk omdat de Kerk present moet zijn als deel van de gebouwde omgeving. Anderzijds moet een RK kerkgebouw niet verworden tot een gemeenschapshuis met theater en een bibliotheek waarin als het zo uitkomt ook nog wel eens de heilige geheimen worden gevierd. Merkwaardig is daarbij ook de manier waarop vermogens van afzonderlijke  parochies kennelijk op de hoop van een cluster kunnen worden geveegd waardoor een parochie die "de eigen broek ophoudt" toch in de gevarenzone schijnt te kunnen komen. Ik ben ook benieuwd hoe Rome gaat oordelen over het novum "clusterconsolidatie". Ook in het NRC van de afgelopen week las ik al aangekondigd dat parochies zich verenigen in de strijd tegen de aartsbisschop en zich daarbij ook canoniekrechtelijk wapenen tegen de kardinaal-aartsbisschop. Kennelijk is dat moment nu aangebroken, zie begin van dit artikel.

De nota heeft het over het belang van de Sacramenten - maar waarom zijn in het aartsbisdom de H. Missen op weekdagen praktisch uitgestorven. Hoort iedere priester niet dagelijks de H. Mis te doen en is hij daarmee niet een Teken van Christus, zelfs als er niemand anders zou komen? Een H. Mis "op donderdag in de derde week van de oneven maanden" zal niet snel oproepen door de week ter kerke te gaan.

Hoe kan tenslotte het aartsdiocesaan beleid zozeer afwijken van wat in Nederland algemeen gangbaar is in de andere bisdommen? Ik laat hier het laatste Rentinckachtig reservaat in Nederland buiten beschouwing. Bepaalt de plaatselijke bisschop van het moment naar eigen inzicht wat de toekomst van zijn bisdom wordt en wordt daarop door Rome geen toezicht uitgeoefend? Eijk kan wel denken dat hij zich kan gedragen als een Maliebaanse Ceausescu maar in de RK Kerk bestaan  ook nog rechtsmiddelen, in ieder geval in theorie.

De vaticanist John Allen schreef van de week  Eijk te beschouwen als een opvolger van de inmiddels geëlimineerde kardinaal Burke op de volgende "stormachtige" vechtsynode, zie dit bericht.  Paus Franciscus zou twee vliegen in een klap kunnen slaan door Eijk over te plaatsen -wellicht op een curiaal dumpplekje zoals bling-bisschop Tebartz-van Elst. Een nieuwe lente voor het aartsbisdom, en een traditionle kracht  minder op de synode. Naar ik hoop, zijn er dan nog genoeg traditionele krachten over op de synode om wat heilig is te beschermen  tegen de oprukkende horde. Want, laat er geen misverstand over bestaan: tegen traditionele krachten heb ik niets, totaal niets, maar wel tegen kardinaal Eijk, in wie ik om vele redenen geen enkel vertrouwen heb. Dat een dergelijke man het binnen de Kerk heeft kunnen schoppen  tot kardinaal-aartsbisschop toont in mijn ogen dat de Kerk af en toe wel heel erg feilbaar is, net zo erg  als trouwens bij de keuze van het conclaaf voor Paus Franciscus, maar ook dat zal de Kerk overleven, zoals zij tot nu toe alles heeft overleefd.

Het zou wat zijn: uitgerekend paus Franciscus die Eijk wegjaagt; "it takes a thief to catch a thief" of op zijn Nederlands: pek moet je met pek bestrijden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Inzet van wijkteams bij schuldhulp: "Ik worstel en kom boven!" #shv24

Onder de kop "Met wat zoeken gaat het best lukken met de wijkteams" staat op de dikwijls interessant website SocialeVraagstukken.nl  een artikel over de inzet van wijkteams die een beetje voor en veelvuldig na 1 januari worden ingezet ook voor schuldhulp.

Ik citeer prof Schuyt (van wie ik destijds ook college heb gehad): "De verzorgingsstaat staat ergens voor, namelijk voor het proberen op een beschaafde wijze het subtiele evenwicht tussen staat en individu, tussen algemene en persoonlijke belangen, tussen vrijheid en noodzakelijke publieke ordening te bewaren".

Het artikel vervolgt toegespitst op de wijkteams (in het artikel ook wel "sociale teams" genoemd:
"Daarbij spelen meerdere belangenafwegingen. Putters noemt onder meer de volgende dilemma’s: over solidariteit tegenover eigen verantwoordelijkheid (hoever gaan we in het helpen van een burger?); over maatwerk versus gelijke behandeling (kan het wel, ongelijke behandeling van burgers en ontstaat dan geen willekeur aan de keukentafel?); over bevoogding tegenover moreel appèl (hoever gaat de gemeente met de wederkerigheid en opleggen van vrijwilligerswerk?); over representatie tegenover participatie (krijgt de meest actieve burger het niet teveel voor het zeggen?); én hoe ga je om als gemeente met minder geld en hoeveel ruimte heb je om het echt anders te doen?"

Deze belangenafweging voltrekt zich ook op het terrein van  de schuldhulp en slaat in ieder geval in mijn observatie (maar die is niet representaties omdat bij mij vooral knelpunten belanden)  wel eens door ten nadere van de persoon in een problematische schuldsituatie.

Op het congres SHV zal aandacht worden besteed aan het verschijnsel wijkteam. Nynke Andringa, teamleider wijkteam Zuid West zal een voordracht houden onder de titel ""Ik worstel en kom boven,
zie deze link.

Zie 24ste Actualiteitencongres schuldverlening 26 maart 2015 met Observatrix-korting (zie deze link).

Weleerwaarde viespeuk overgeplaatst naar weeshuis in Brazilie. Klokk, doe eens iets!

"Een Bredase congregatie heeft een van seksueel misbruik verdachte pater in de jaren 80 uitgezonden naar Brazilië waar de man ongestoord een weeshuis runt. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Brandpunt. Het gaat om de Bredase congregatie Priesters van het Heilig Hart van Jezus en de Vlaamse pater Jan van D", uit BN-De Stem

Heeft de Commissie Deetman hier iets gemist? Zijn de paters wel goed bij hun hoofd om deze situatie in stand te laten? Vindt de conferentie hier nog iets van, zeker nu de KNR zich blijkens het NRC vrij acht om te roeren in Nederlandse bisdommen? Het lijkt mij nuttig indien KLOKK in Nederland strafaangifte doet tegen de paters die ongetwijfeld in Nederland tot deze overplaatsing en de instandhouding daarvan hebben besloten.

Ook de recent opgepoetste commissie seksueel misbruik in Rome zal hier toch wel een mening over hebben? Is dit nu geen zaak om gewoon de verantwoordelijke provinciaal te ontslaan ongeacht zijn persoonlijke betrokkenheid?

 "Everything needs to change, so everything can stay the same", staat in Il Gattopardo en betreft dan de instandhouding van de Maffia,

maandag 9 februari 2015

KNAW: "Hoe duur is armoede?" Must-read!

Armoede kan op diverse manieren maatschappelijk kostbaar zijn. Dat vraagt om een multi- en interdisciplinaire benadering. Tijdens een bijeenkomst van de KNAW op 8 januari 2015 bogen vijf hoogleraren zich over deze vraag vanuit het oogpunt van de sociologie, de economie, de epidemiologie en de criminologie.

Deze vindplaats op de website van de KNAW lijkt mij aan te raden voor iedereen die te maken heeft met armoede en schuldenproblematiek.

In een tijd waar steeds vaker aan vermeerdering van kennis een prijskaart hangt is het zeer verrassend zo maar open een berg aan direct toegankelijke informatie aan te treffen.

"Als het vuur in Europa gestorven is, zal de rest van de wereld ook koud worden"

"Wat kan echter belangrijker zijn dan het christelijke Europa, dat sterft "onder de neus van de paus"? Wat zoekt paus Franciscus dus op de Filipijnen? "Als het vuur in Europa gestorven is, zal de rest van de wereld ook koud worden, geleidelijk maar onstuitbaar."

Vindplaats: KN

"Schuldenbewind: een stevige nieuwe tak aan de schuldhulpstam" #shv24

Samen met Jacques van Rossen schreef ik onder deze titel aan artikel voor het schuldenbewind voor het komende nummer van Wsnp Periodiek

Uit de inleiding:

"Het aantal huishoudens met schulden stijgt snel, ook omdat veel woningen onder water zijn komen te staan. Gelijktijdig stagneert de instroom in de Wsnp (wsnp.rvr.org). op 12.356 in 2013, cijfers over periode tot en met 30 november 2013 en 2014 zijn vergelijkbaar. Het in november 2014 verschenen onderzoek Onoplosbare Schuldsituaties van Jungmann  schat dat 700.000 personen in problematische schulden leven en ruim een miljoen daarop een serieus risico lopen. De maatschappelijke kosten die hieruit voortvloeien zijn hoog. Het NIBUD schatte deze op € 100.000 voor elke problematische schuldsituatie die niet wordt opgelost (T. Madern aangehaald in noot 1 p.5) . De totale schade bedraagt zo beschouwd 70 miljard euro. 

De problematische schuldenproblematiek schreeuwt om een gedifferentieerd hulpaanbod om de hiervoor beschreven maatschappelijke schade in te dammen. Op departementaal niveau is inmiddels, voorzover wij kunnen nagaan, sinds 2013 het begrip “schuldenbeleid” in zwang gekomen, omschreven als “een minnelijk en wettelijk vangnet, als mensen hun problematische schulden niet meer zelf kunnen oplossen” . Dat is terecht; dit vraagstuk vraagt om een integrale aanpak waarop met recht een “beleid” mag worden ontwikkeld".


Schuldenbewind is een nieuw instrument in de kist dat in specifieke gevallen kan helpen om een schuldsituatie onder controle te brengen.

Jacques van Rossen zal onder meer over deze optie een voordracht houden op het actualiteitencongres schuldhulpverlening onder de titel:

Stabilisatie: abacadabra of hocuspocus?
In het veld van de schuldenproblematiek is bij die zoektocht het stabilisatietraject ontwikkeld als oplossing voor de aanpak van de schulden. Bijzonder kenmerk van het stabilisatietraject is dat iedereen begrijpt wat er mee bedoeld wordt maar bijna niemand kan beschrijven wat het is. Daarom lopen de verwachtingen uiteen.  Is het een toverspreuk waarmee al het goeds gerealiseerd kan worden of is het misleiding als gevolg van de onduidelijke doelstellingen? Wat houdt stabilisatie in en hoe kun je dat bereiken?

Zie 24ste Actualiteitencongres schuldverlening 26 maart 2015 met Observatrix-korting (zie deze link).

Vrijwilligers in het veld van de schuldhulp #shv24

"De ChristenUnie in Utrecht is boos dat er nog steeds geen training is voor vrijwilligers die mensen met schulden willen helpen. Eerder werd een motie van de partij aangenomen om een impuls te geven aan de zogenaamde 'schuldhulp-maatjes'. Maar wethouder Everardt is volgens de ChristenUnie nog steeds niet met geld over de brug gekomen".

Vindplaats: RTV Utrecht

Vrijwilligers spelen op steeds meer plaatsen een belangrijke rol in het proces van schuldhulpverlening.

Werken met vrijwilligers vraagt om goede samenwerking tussen schuldhulp, vrijwilligersorganisatie en de vrijwilligers; wat mogen partijen van elkaar verwachten en wie doet wat.

Op het actualiteitencongres schuldhulp zal een workshop zijn over het "managen" van vrijwilligers na vragen uit het veld om aandacht voor dit onderwerp.

Zie 24ste Actualiteitencongres schuldverlening 26 maart 2015 met Observatrix-korting (zie deze link).

zondag 8 februari 2015

John Allen voorziet (net als ik trouwens) opnieuw een stormachtige vechtsynode met rol(letje?) voor Eijk

John Allen voorziet opnieuw een bewogen synode die door deze paus vermoedelijk evenzeer gemanipuleerd gaat worden als de vorige keer. Manipulatie vond plaats in selectie inleiders (Kasper) en synodefunctionarissen, zogenaamd interimrapport en manipulatie van de verslaglegging commissies. Paus Franciscus in pessima forma. Toch wordt hij gezien als een onbeduidende tussenpaus waarbij de benoeming van zijn opvolger veel zwaarwegender zal zijn voor de toekomst van de Kerk, wilt U meer weten: lees dit artikel, dat niet tot vreugde stemt.

Nu kardinaal Burke is weggewerkt voorziet Allen zelfs een rol / klein rolletje voor kardinaal Eijk. Zie deze link.

Dit onderwerp leent zich voor nadere beschouwing maar daarvoor ontbreekt mij nu nog heel even de tijd -dat geldt ook voor het artikel over het aartsbisdom dat ik gisteren aankondigde.

In ieder geval kunt U hiermee even vooruit en een opinie vormen!

Naschrift:
Namen van Benedictus XVI en kardinaal Burke worden genoemd als penvoerder van Pio Pace. De geschiedenis van de Kerk leert dat zo ongeveer alles denkbaar is,

Paus krijgt tik op de vingers van eigen commissie seksueel misbruik

"Paus Franciscus is tot de orde geroepen door een commissie die hij zelf heeft ingesteld. Het gaat om de commissie die het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk onderzoekt. De leden ervan veroordelen de uitlatingen die hun voorganger (sic!) onlangs deed over het slaan van kinderen door hun ouders. Dat mag, zei de paus, zolang de kinderen daarbij hun waardigheid maar behouden".

Het zal mij benieuwen  of een tik op de vingers bij deze lompe, uit de heup schietende Argentijn met straatmanieren zal werken, maar het is in ieder geval goed dat het statement is gemaakt.

zaterdag 7 februari 2015

vrijdag 6 februari 2015

Verschuiving in profiel schuldhulpvrager

"De schuldhulpverlening op Walcheren, de Bevelanden en in Terneuzen ziet geen toename van het totaal aantal mensen in de schuldsanering. Wel is er een duidelijke verschuiving te zien in het klantenbestand. Dat steeds vaker mensen met een hoger inkomen in de schuldhulpverlening terecht komen wordt onder meer toegeschreven aan de crisis. Er zijn meer mensen werkloos geworden en meer huizen staan, als het om de hypotheek gaat, 'onder water'".

Zie Omroep Zeeland

Met deze wijziging gaat gepaard een toename van de critische zin van de hulpvrager. Dat is een uitdaging voor de schuldhulpaanbieder, die deze toename van critische zin gepaard ziet gaan met een versterkte rechtspositie van de hulpvrager en rechtsmiddelen als bezwaar en beroep.

Deze mondigheidsverschuiving is overigens algemeen en zien we ook in de medische en juridische sector. In mijn visie is dat winst; de aanbieder moet steeds opnieuw worden uitgedaagd om zijn werk minimaal goed en beter nog optimaal te doen.

De insteek van het actualiteiten congres op 26 maart 2015 is niet alleen de trends in beeld te brengen maar ook de aanbieder toe te rusten om het iedere opnieuw zo goed mogelijk te doen met enige arbeidsvreugde, als het kan.

Zie ook het 24ste Actualiteitencongres schuldverlening hashtag: #shv24. 
Voor Observatrixkorting, zie deze link

donderdag 5 februari 2015

Sneak Preview: Wees zuinig op oude wielen!


Wie de geschiedenis niet in zijn actieve bestand bewaart -om het eens voor de gelegenheid heel eigentijds te zeggen- is veroordeeld tot de heruitvinding van oude wielen. Die gedachte had ik deze week bij de introductie van de terecht ook door de Sociaal Raadslieden toegejuichte optie van inhouding van de woonlasten op de Participatiewet-uitkering. Hiermee wordt de situatie voorkomen van het ontstaan van huurschulden en uithuiszetting. Niet alleen de Sociaal Raadslieden, maar ieder met gezond verstand begiftigd mens zou dit dus moeten toejuichen.

Toen ik mij in 1985 met problematische schulden ging bezig houden, gebeurde dit standaard bij ABW-gerechtigde met schulden. Daarmee was de beslagvrije voet dus al onderschreden. Toen de wetgever op 1 april 1998 beslag op uitkeringen mogelijk  maakte (omdat “ook arme mensen moesten kunnen lenen bij de bank” volgens de Memorie van Toelichting) en er op een dag duizenden beslagen op uitkeringen werden gelegd, visten in die gevallen  de deurwaarder dus achter het net. En dat was maar goed ook; verrekening gaat voor beslag, de goede herder scheert zijn schapen wel, maar vilt ze niet en trapt hen ook niet uit de stal. Daar werd dan ook niet over geklaagd:  hier waren alle weldenkenden het over eens. Die waren toen nog in de meerderheid.....

De rest leest U in het eerstvolgende nummer van het Tijdschrift voor SchuldSanering.

Het artikel is tevens een van de te bespreken elementen van de mystery workshop die Nadja Jungmann en ik op 26 maart aanstaande zullen geven bij het 24ste Actualiteitencongres schuldverlening hashtag: #sch24. 

Voor Observatrixkorting, zie deze link

maandag 2 februari 2015

Mooi initiatief op Dag van het Godgewijde Leven; congregatie gaat (weer) thuiszorg verlenen

"Uit onvrede over de verschraling van de zorg besloten de ‘Arme Dienstmaagden van Jezus Christus’ in Geleen (Limburg) hun oude roeping weer op te pakken. De kloosterorde organiseert nu zelf thuiszorg en dagopvang.

Verschraling

Ze zag de verschraling van de zorg aan de manier waarop de thuiszorg van Orbis met de zusters in Geleen omging. Soms werden de zusters, meest over de tachtig, al om half zeven in bed gestopt. Dat paste beter in het drukke programma van de thuiszorg".

zondag 1 februari 2015

#shv24 - 24ste actualiteitencongres "Schuldhulpverlening in context anno nu" - 26 maart 2015 te Maarssen

24e Actualiteitencongres schuldhulpverlening
26 maart 2015, Carlton President Maarssen
Schuldhulpverlening in context anno nu

Op 1 januari 2015 veranderde het sociale landschap in Nederland ingrijpend. Gemeenten krijgen zware nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het terrein van participatie, zorg en jeugdzorg. Ondertussen wordt van gemeenten verwacht flinke bezuinigingen te realiseren. Gemeenten doen dit door de uitvoering in het sociaal domein anders in te richten. Wijkteams en keukentafelgesprekken doen hun intrede en generalisten geven in veel gemeenten vorm aan de functies.

Daarnaast heeft staatssecretaris Klijnsma afgelopen december laten weten dat gemeenten mensen niet categoriaal mogen uitsluiten. Een fraudeschuld, eigen huis of niet afgeronde scheiding is niet een voldoende grond om mensen de toegang tot de schuldhulpverlening te ontzeggen. Er moet altijd een individuele beoordeling plaatsvinden om te bepalen of er ondanks de belemmering toch een schuldregeling mogelijk is. Ondertussen neemt de schuldenproblematiek hand over hand toe; 1.1 miljoen huishoudens in problematische schulden (Volkskrant 23 januari 2014) en bleek uit onderzoek van Nadja Jungmann c.s. in november 2014 tegelijkertijd dat de schulden steeds vaker onoplosbaar zijn.

De veranderingen hebben grote gevolgen voor mensen met (problematische) schulden, schuldhulpverlenende organisaties, bewindvoerders, vrijwilligers en anderen die betrokken zijn bij de aanpak van de schuldenproblematiek. Nieuwe manieren van werken worden uitgeprobeerd, knelpunten komen in beeld en (moeten) worden opgelost. Tijdens dit actualiteitencongres wordt verkend wat de eerste ervaringen zijn van de aanpak van schuldenproblematiek in de nieuwe context.

Vragen die tijdens dit congres onder meer aan de orde komen zijn:
- Wat zijn voor mensen met (problematische) schulden de voor- en nadelen van het werken in wijkteams en brede intakes door generalisten?
- Wat betekent de nieuwe inrichting van het sociaal domein voor de doorstroming van het minnelijke naar het wettelijke traject?
- Wat kunnen gemeenten bieden aan mensen met (problematische) schulden die –voorlopig- niet in aanmerking komen voor een schuldregeling?
- Wat kan er in dit kader worden verwacht van het nieuwe instrument schuldenbewind?
- Hoe kan een gemeente invulling geven aan een brede intake als je elke aanvraag individueel moet worden beoordeeld?
- Hoe geven schuldhulpverlenende organisaties en andere bij schulden betrokken partijen invulling aan de permanente educatie van hun professionals als zij verspreid over de stad of regio gaan werken in multidisciplinaire teams?

Professor Richard Susskind revisited!


"Technology is transforming the social and economic lives of us all. I see no reason that lawyers and courts should be immune from its reach. Crucially, though, the systems that are likely to exert greatest impact are “disruptive” technologies. This means that they will not support, sustain and enhance the way that lawyers and law firms have worked in the past. Instead, these technologies—such as online dispute resolution and intelligent search—will fundamentally challenge and change legal work.

In combination, then, the “more for less” challenge, liberalization and disruptive technologies are set to bring greater change in law over the next two decades than we have seen in the last two centuries. Or so I claim". 

De tekst van de lezing van Professor Richard Susskind vindt U niet op rechtspraak.nl.

De opmerkingen ter congres wekten de indruk dat de hooggeleerde erg zuinig is met zijn rechten van intellectuele eigendom.

De American Bar Association kreeg kennelijk wel toestemming om een samenvatting te publiceren van zijn voordracht die erg lijkt op die bij ons. Ik waag het toch maar U de link naar de samenvatting te geven met een foto van het congres van afgelopen donderdag waarop ik zelf het auteursrecht heb.