zaterdag 1 november 2014

Mogelijke aanspraak beslagdebiteuren op restitutie te veel ingehouden vakantiegeld.

Vandaag heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin een lang slepende discussie ten gunste van de debiteur is beslecht, zie Hoge Raad 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3068.

Er mag geen beslag worden gelegd op het deel van het inkomen dat nodig is voor dagelijks levensonderhoud. Het gedeelte dat in een maand boven deze beslagvrije voet uitkomt, is daar wel voor beschikbaar. De beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm (aanpassingsfactoren hier niet in aanmerking genomen).

De aanspraak op vakantiegeld is een bij wet voorgeschreven vast onderdeel van lonen en uitkeringen en onderscheidt zich daarin van andere vormen van extra beloningen, zoals een dertiende maand. De aanspraak op vakantiegeld wordt per maand opgebouwd en in de regel één keer per jaar uitbetaald; dit laatste kennelijk om te stimuleren dat het vakantiegeld daadwerkelijk voor vakantie wordt gebruikt. Het vorenstaande geldt onder meer voor het vakantiegeld dat deel uitmaakt van een AOW-uitkering (art. 31 AOW), om welke uitkering het in deze zaak gaat, en voor het vakantiegeld dat over loon is verschuldigd (art. 17 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag). De jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld is geen nabetaling in de zin van art. 475b lid 3 Rv, omdat het niet gaat om een te late betaling van maandelijks verschuldigde bedragen.

Wanneer het inkomen hoger is dan de beslagvrije voet maar het inkomen in de andere maanden onder die grens is gebleven, is het beslag niet of deels toegestaan. Het CBS onderzocht eerder dat 14% van degenen die vakantiegeld ontvangen, dat gebruikt om schulden af te lossen.

Dit betekent ook dat degenen bij wie teveel is ingehouden recht heeft op teruggave. Schuldhulpverleners raad ik aan hierop alert te zijn. Dit kan ook betekenen dat een aanbod aan crediteuren moet worden aangepast.