vrijdag 4 juli 2014

Onterecht betaald eigen risico moet terug naar verzekeringnemer.Maar hoe?

De Tweede Kamer heeft gisteren vlak voor het zomerreces een motie aangenomen, inhoudend dat onterecht in rekening gebrachte eigen bijdragen aan verzekerden moeten word terugbetaald.

Dat is een mooi besluit en loffelijk streven; met de zegen van de NZA hebben de verzekeraars met de zorgaanbieders afgesproken dat een lump sum wordt afgesproken voor onjuist gedeclareerde bedrag. Terugbetaling  op individueel niveau veronderstelt dat de zorgaanbieders alsnog op individueel niveau bepalen wat er ten onrechte in rekening is gebracht en die berekening is nu juist niet gemaakt, ook omdat dat zeer moeilijk te bepalen was in verband met onhelderheden in de tariefstructuur.

Een praktische oplossing zou kunnen zijn op lump sum basis een teveel bedrag per verzekerde te bepalen en dat terug te betalen aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. omdat zij in het betrokken haar onder of op het grensbedrag van het eigen risico zaten.