maandag 7 juli 2014

Muziek

Over scheiden en schulden op latere leeftijd - met een vleugje cultuurcritiek!

Gisteren werd in de media een bevinding van het CBS gelanceerd, inhoudend dat mensen vaker scheiden op latere leeftijd, soms zelfs in de leeftijd tussen 80 en 90 jaar.Zie Parool Onder jongeren wordt juist wat minder gescheiden.

Aangezien scheiden als regel gepaard gaat met hogere kosten, omdat er twee huishoudens in  plaats van 1 ontstaan, heeft dit ook gevolgen voor het voor schuldeisers beschikbare gedeelte van het inkomen om schulden te voldoen, hetgeen bijvoorbeeld aan de orde kan zijn bij een woning die onder water staat. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn gebeurd, wanneer in de goede tijden een extra hypotheek op een woning is gevestigd met het oog op de financiering van "leuke dingen voor de mensen na een leven lang hard werken, zoals een onverkoopbare camper of een eveneens onverkoopbaar huisje in Frankrijk".

Problemen kunnen ook voortvloeien doordat een huwelijkspartner in een verpleeghuis terecht is gekomen. De tijd dat het vanzelfsprekend was, dat de andere partner zich voor de zieke partner verantwoordelijk voelde, ligt even ver achter ons, als het principe "vrouwen en kinderen eerst" en "de kapitein die bij schipbreuk achterbleef in de stuurhut tot de laatste passagier van boord was"; kapitein Schettino behoorde tot de eerste die op de Costa Concordia van boord gingen, nadat hij het schip  zelf op de klippen had gezet door te dicht langs de kust te varen. (Op dat onderwerp kom ik dezer weken nog wel terug als het over de R.K. Kerk gaat in Nederland en daarbuiten). Recent verscheen een boek waarin een vrouw beschrijft  hoe zij haar terminale vriend in de steek laat, dat breed in de media aandacht kreeg en wel weer een bestseller zal worden.

Wie scheidt van zijn intramuraal verpleegde partner, kan daarmee trouwens onvoorziene effecten ervaren wanneer de bijdrage CAK als gevolg daarvan stijgt van laag naar hoog, waarbij (de helft van) het eigen inkomen en vermogen mede in aanmerking worden genomen. De prijs van de vrijheid kan daarmee nogal hoog uitvallen.

Scheiden is ook een factor die gehuwden onder ogen moeten zien, voordat zij met gebruikmaking van fiscale vrijstellingen bijvoorbeeld aan hun kinderen, al dan niet onder zachte pressie met inzet van kleinkinderen (op wie ook al enkele dagen moet worden gepast gelet op het te dure huis dat de kinderen  eerder hebben gekocht op basis van tweeverdienersinkomen), vermogen wegschenken dat zij later zelf nodig hebben. "Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij honger lijdt".

Aspirant echtscheidingskandidaten op vroegere en latere leeftijd doen er om die reden goed aan zich te bezinnen voordat zij beginnen; dat geldt bij huwen trouwens ook!

Deze bijdrage is opgedragen aan de voorzitter van de fanclub die nimmer aflaat mij aan te sporen om te schrijven!

zondag 6 juli 2014

Sleur 200.000 spook-jongeren uit de juridische schemering!

Gisteren kwam na een onderzoek in Amsterdam-Nieuw West het bericht in de media dat naar schatting 200.000 jongeren nergens staan in geschreven om daarmee aan acties van deurwaarders en Justitie te ontkomen. Zie nu.nl:

"Ouders schrijven hun kinderen onder meer uit omdat ze bijvoorbeeld worden verdacht van een misdrijf en de ouders steeds de politie aan de deur krijgen. Een andere reden kan zijn dat ze niet willen opdraaien voor de schulden van hun kind. Verder kunnen ouders gekort worden op hun huurtoeslag als het kind 18 wordt en een inkomen heeft.

Soms blijven uitgeschreven jongeren wel bij hun ouders wonen, maar het komt ook voor dat ze het huis verlaten en bij vrienden en familie slapen. De jongeren en hun ouders zouden de gevolgen van een uitschrijving vaak niet overzien. Zo is een adres nodig om een bankrekening te openen".

Mijns inziens moet er beleid op worden ontwikkeld om deze spookjongeren op te sporen niet alleen om vorderingen te incasseren en om straffen tenuitvoer te leggen, maar ook om hen te reintegregen in de NL samenleving met alle plichten, maar ook alle rechten die daaraan verbonden zijn.

Dit is een veel grotere groep dan  het geschatte aantal Jihad-betrokkenen in Nederland maar de kans dat deze jongeren, die juridisch  afscheid hebben genomen erbij te horen, bij gebrek aan integratie tot onaanvaardbaar gedrag over gaan is zeker ook niet te verwaarlozen.

Anno nu wordt toegejuicht als werklozen zich niet meer laten inschrijven omdat zij de hoop hebben verloren, omdat de cijfers daardoor geflatteerd positief worden, terwijl de nood groter is, Anno nu  is onaanvaardbaar wanneer 200.000 jongeren voor de juridische dood kiezen met alle risico's aan leven in de schemering verbonden, ook voor degenen die juridisch wel bestaan.

vrijdag 4 juli 2014

Ombudsman tikt Stadsbank en deurwaarder op de vingers wegens nalatigheid beslagvrije voet te berekenen

"De ombudsman keurt de werkwijze van de Stadsbank en de deurwaarder af. Het is onduidelijk of zij Elsie hebben ge├»nformeerd over de beslagvrije voet, maar de advocaat van Elsie heeft beide instanties wel uitgebreid ge├»nformeerd dat Elsie financieel in de problemen kwam door de betalingsregeling.  Geen van beide instanties heeft de moeite genomen om de beslagvrije voet van Elsie vast te stellen". 

zie Natonale Ombudsman

Motie aangenomen dat overheid beslagvrije voet moet respecteren. En nu?

De Tweede Kamer heeft op 3 juli 2014 een motie aangenomen waarin de overheid wordt aangespoord de beslagvrije voet te respecteren, zie link Dit is snel gezegd maar de vraag is wat er met deze motie gaat gebeuren. Het kabinet laat toe dat debiteuren stelselmatig minder dan de beslagvrije voet ontvangen om van te leven, met name als het om overheidsincasso gaat.

Een onderzoek van de LOSR in Arnhem wees uit de beslagvrije voet gemiddeld EURO 243 te laag werd vastgesteld - hetgeen kan worden veroorzaakt door de beslaglegger maar ook door onvoldoende informatie van de debiteur.

De beroepsorganisatie van de gerechtsdeurwaarders KBVG publiceerde verleden week een pre-advies over de mogelijkheden om de berekening van de beslagvrije voet te vereenvoudigen, Het kabinet denkt hierover na.

Stijgende kosten beschermingsbewind onverklaard?

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft met een brief  de Tweede Kamer, geinformeerd mede namens staatssecretaris Teeven (V&J ) over de uitkomsten van een onderzoek naar de kwantitatieve ontwikkeling binnen beschermingsbewind en de daarmee samenhangende kosten voor gemeenten.

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal aanvragen voor beschermingsbewind is in de periode 2010 tot en met 2013 met 66% is gestegen. Ook het aantal personen dat bijzondere bijstand heeft aangevraagd voor dekking van de kosten die verbonden zijn aan beschermingsbewind is toegenomen. In de brief worden  voorstellen gedaan voor vervolgstappen.

Het onderzoek volgt op signalen van VNG, Divosa en NVVK dat de kosten die gemeenten maken voor bijzondere bijstand sterk opliepen als gevolg van ruimhartiger toekenning van beschermingsbewind. Het ministerie wilde met het onderzoek de signalen vertalen in feiten en cijfers. Dat was nodig omdat er geen centrale registratie is van het aantal onderbewindstellingen, noch van het aantal personen met beschermingsbewind dat een beroep doet op de gemeente voor een bijdrage in de kosten.

Met bijeenkomsten, informatie voor gemeenten, gegevensregistratie op centraal en decentraal niveau en verder onderzoek wil het ministerie serieus tegemoetkomen aan de zorgen van betrokkenen.

Zorginstellingen zijn niet meer bereid zijn financieel beheer uit te voeren hetgeen heeft geleid tot toename van de beschermingsbewinden, waarbij professionele bewindvoerders in beeld komen, als er geen naasten zijn. Bewindvoeringsorganisaties zijn voorts actief in werving en leggen vaak op daarvoor in aanmerking komende plaatsen folders neer.

Schuldenregeling en beschermingsbewind zijn verschillende disciplines waarbij het van belang is dat de juiste activiteit door de daarvoor in aanmerking komende aanbieder tegen de laagste prijs wordt verricht.

Zie ook Divosa

Onterecht betaald eigen risico moet terug naar verzekeringnemer.Maar hoe?

De Tweede Kamer heeft gisteren vlak voor het zomerreces een motie aangenomen, inhoudend dat onterecht in rekening gebrachte eigen bijdragen aan verzekerden moeten word terugbetaald.

Dat is een mooi besluit en loffelijk streven; met de zegen van de NZA hebben de verzekeraars met de zorgaanbieders afgesproken dat een lump sum wordt afgesproken voor onjuist gedeclareerde bedrag. Terugbetaling  op individueel niveau veronderstelt dat de zorgaanbieders alsnog op individueel niveau bepalen wat er ten onrechte in rekening is gebracht en die berekening is nu juist niet gemaakt, ook omdat dat zeer moeilijk te bepalen was in verband met onhelderheden in de tariefstructuur.

Een praktische oplossing zou kunnen zijn op lump sum basis een teveel bedrag per verzekerde te bepalen en dat terug te betalen aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. omdat zij in het betrokken haar onder of op het grensbedrag van het eigen risico zaten.