woensdag 26 maart 2014

Kamer voor Deurwaarders dekt twee deurwaarders die met pek en veren heengezonden hadden moeten worden

NRC meldt dat de klachten over deurwaarders zijn verdubbeld. Dit betekent niet automatisch  dat deurwaarders het vaker verkeerd doen, aangezien meer bekendheid is gegeven aan de mogelijkheid over deurwaarders te klagen bij de Nationale Ombudsman. Klagen kan ook bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders maar of dat voor de klager de optimale route is, lijkt mij te betwisten.

Uit een recent gepubliceerde uitspraak bleek namelijk  dat sommige deurwaarders (zeer) laakbaar handelen, zie deze uitspraak van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders van 11 maart 2014 waarin twee deurwaarders slechts werden geschorst nadat zij zich structureel hadden schuldig gemaakt aan zeer ernstige ambtsdelicten. Ik citeer:

"Het voorgaande brengt de Kamer tot het oordeel dat het handelen van de gerechtsdeurwaarders tuchtrechtelijk laakbaar is. Gelet op de aard (blijkens het rapport op structurele wijze in duizenden zaken meerdere beslagen leggen) en de ernst van dit handelen, acht het de Kamer in dit geval het opleggen van een schorsing een passende maatregel. De Kamer heeft daarbij mede in aanmerking genomen dat er ontruimingskosten in rekening worden gebracht waar tegenover een tarief noch (wettelijke) legitimatie bestaat. De gerechtsdeurwaarders doen hier ernstige afbreuk aan het vertrouwen dat door het publiek in de gerechtsdeurwaarder als bekleder van een openbaar ambt wordt gesteld".

Naar mijn idee zou in het kader van strafrechtelijk onderzoek ook de mogelijkheid van gevangenisstraf moeten worden onderzocht wanneer zo vergaand misbruik is gemaakt door een ambtsdrager die van de zeer vergaande wettelijke machtsinstrumenten structureel misbruik heeft gemaakt.

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft met deze uitspraak mijns inziens een zeer verkeerd signaal afgegeven en de opvatting bevestigt dat het tuchtrecht dient om beroepsgenoten die zich hebben misdragen binnen de beroepsgroep te houden, terwijl zij minimaal met pek en veren hadden moeten worden heengezonden uit het vak en dat voor eeuwig!

Kamerleden doe iets!

NOBLESSE OBLIGE!