maandag 17 maart 2014

Geen dwangaccoord voor piloot met studieschuld

Patricia Eickmans (Kluwer-Schulinck) heeft een mooie noot geschreven bij een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederlandwaarbij een dwangaccoord wordt geweigerd aan een piloot met zeer forse studieschuld bij de ABN AMRO (dus niet bij DUO), waaruit ik citeer:

"Een jonge man heeft een pilotenopleiding gevolgd - kosten meer dan € 150.000 - die hij heeft gefinancierd met een lening. Om zijn vliegbrevet geldig te houden heeft hij daarnaast ook nog creditcardschulden gemaakt. Helaas is het hem niet gelukt om als piloot aan het werk te komen en is hij daarom niet in staat gebleken om deze leningen terug te betalen. Zijn twee schuldeisers weigeren om mee te werken aan een schuldregeling die gebaseerd is op het uitzendwerk waarmee de schuldenaar nu zijn brood verdient. De man verzoekt de rechtbank een dwangakkoord vast te stellen, maar de rechter wijst het verzoek van de schuldenaar af.

Eén van de overwegingen van de rechtbank valt op: toewijzing van een dwangakkoord leidt ertoe dat belanghebbende slechts een fractie van zijn opleidingskosten hoeft te betalen en werkt derhalve concurrentievervalsing in de hand waarvan een ongewenste precedentwerking uitgaat. Lange termijn effecten dienen hier te prevaleren boven het individuele belang".

Ook ik ben het met deze uitspraak niet eens. De bank heeft de piloot de lening verstrekt waarbij de bank in het kader van de zorgplicht erop had moeten wijzen dat terugbetaling van de lening moeilijk kon worden als betrokkene er niet in zou slagen na zijn opleiding werk te vinden. Er is naar ik begrijp een overaanbod op deze markt ontstaan.

Aangezien de schuldenaar wel in de Wsnp kan, zal de schuld uiteindelijk toch meegaan in de schone lei, aannemend dat betrokkene aan zijn verplichtingen voldoet. Het element concurrentievervalsing speelt een rol bij iedere schuld die wordt gesaneerd en had in mijn visie dus ook in dit geval geen reden moeten zijn om een dwangaccoord te weigeren. Het betreft hier niet een studieschuld aan de overheid waarop het wettelijk uitzonderingsregime betrekking heeft maar een schuld aan een gewone bank. Iedere piloot die in een problematische schuldsituatie verkeert kan een beroep doen op de Wsnp en het dwangaccoord van artikel 287a FW. Gevolg van het besluit van de Rechtbank in dit geval is een zwaardere route voor de debiteur als strafexercitie; mijns inziens is de Wsnp daar niet voor bedoeld.