woensdag 26 maart 2014

Kamer voor Deurwaarders dekt twee deurwaarders die met pek en veren heengezonden hadden moeten worden

NRC meldt dat de klachten over deurwaarders zijn verdubbeld. Dit betekent niet automatisch  dat deurwaarders het vaker verkeerd doen, aangezien meer bekendheid is gegeven aan de mogelijkheid over deurwaarders te klagen bij de Nationale Ombudsman. Klagen kan ook bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders maar of dat voor de klager de optimale route is, lijkt mij te betwisten.

Uit een recent gepubliceerde uitspraak bleek namelijk  dat sommige deurwaarders (zeer) laakbaar handelen, zie deze uitspraak van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders van 11 maart 2014 waarin twee deurwaarders slechts werden geschorst nadat zij zich structureel hadden schuldig gemaakt aan zeer ernstige ambtsdelicten. Ik citeer:

"Het voorgaande brengt de Kamer tot het oordeel dat het handelen van de gerechtsdeurwaarders tuchtrechtelijk laakbaar is. Gelet op de aard (blijkens het rapport op structurele wijze in duizenden zaken meerdere beslagen leggen) en de ernst van dit handelen, acht het de Kamer in dit geval het opleggen van een schorsing een passende maatregel. De Kamer heeft daarbij mede in aanmerking genomen dat er ontruimingskosten in rekening worden gebracht waar tegenover een tarief noch (wettelijke) legitimatie bestaat. De gerechtsdeurwaarders doen hier ernstige afbreuk aan het vertrouwen dat door het publiek in de gerechtsdeurwaarder als bekleder van een openbaar ambt wordt gesteld".

Naar mijn idee zou in het kader van strafrechtelijk onderzoek ook de mogelijkheid van gevangenisstraf moeten worden onderzocht wanneer zo vergaand misbruik is gemaakt door een ambtsdrager die van de zeer vergaande wettelijke machtsinstrumenten structureel misbruik heeft gemaakt.

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft met deze uitspraak mijns inziens een zeer verkeerd signaal afgegeven en de opvatting bevestigt dat het tuchtrecht dient om beroepsgenoten die zich hebben misdragen binnen de beroepsgroep te houden, terwijl zij minimaal met pek en veren hadden moeten worden heengezonden uit het vak en dat voor eeuwig!

Kamerleden doe iets!

NOBLESSE OBLIGE!

dinsdag 18 maart 2014

STAS Klijnsma plakt veel te kleine pleister bij bijstandsgezinnen

Het NIBUD luidt de noodklok dat gezinnen met kinderen die afhankelijk zijn van een bijstanduitkering stelselmatig te kort komen (twee kinderen EURO 50,00 per maand, drie kinderen EURO 150,00 per maand). Zie link

Een dag voor de verkiezingen voor de gemeenteraad maakt staatssecretaris Klijnsma bekend dat bijstandsgerechtigden een douceurtje krijgen, van maximaal EURO 100,00 per jaar, zie link.

maandag 17 maart 2014

Geen dwangaccoord voor piloot met studieschuld

Patricia Eickmans (Kluwer-Schulinck) heeft een mooie noot geschreven bij een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederlandwaarbij een dwangaccoord wordt geweigerd aan een piloot met zeer forse studieschuld bij de ABN AMRO (dus niet bij DUO), waaruit ik citeer:

"Een jonge man heeft een pilotenopleiding gevolgd - kosten meer dan € 150.000 - die hij heeft gefinancierd met een lening. Om zijn vliegbrevet geldig te houden heeft hij daarnaast ook nog creditcardschulden gemaakt. Helaas is het hem niet gelukt om als piloot aan het werk te komen en is hij daarom niet in staat gebleken om deze leningen terug te betalen. Zijn twee schuldeisers weigeren om mee te werken aan een schuldregeling die gebaseerd is op het uitzendwerk waarmee de schuldenaar nu zijn brood verdient. De man verzoekt de rechtbank een dwangakkoord vast te stellen, maar de rechter wijst het verzoek van de schuldenaar af.

Eén van de overwegingen van de rechtbank valt op: toewijzing van een dwangakkoord leidt ertoe dat belanghebbende slechts een fractie van zijn opleidingskosten hoeft te betalen en werkt derhalve concurrentievervalsing in de hand waarvan een ongewenste precedentwerking uitgaat. Lange termijn effecten dienen hier te prevaleren boven het individuele belang".

Ook ik ben het met deze uitspraak niet eens. De bank heeft de piloot de lening verstrekt waarbij de bank in het kader van de zorgplicht erop had moeten wijzen dat terugbetaling van de lening moeilijk kon worden als betrokkene er niet in zou slagen na zijn opleiding werk te vinden. Er is naar ik begrijp een overaanbod op deze markt ontstaan.

Aangezien de schuldenaar wel in de Wsnp kan, zal de schuld uiteindelijk toch meegaan in de schone lei, aannemend dat betrokkene aan zijn verplichtingen voldoet. Het element concurrentievervalsing speelt een rol bij iedere schuld die wordt gesaneerd en had in mijn visie dus ook in dit geval geen reden moeten zijn om een dwangaccoord te weigeren. Het betreft hier niet een studieschuld aan de overheid waarop het wettelijk uitzonderingsregime betrekking heeft maar een schuld aan een gewone bank. Iedere piloot die in een problematische schuldsituatie verkeert kan een beroep doen op de Wsnp en het dwangaccoord van artikel 287a FW. Gevolg van het besluit van de Rechtbank in dit geval is een zwaardere route voor de debiteur als strafexercitie; mijns inziens is de Wsnp daar niet voor bedoeld.

Beslagregister eindelijk in aantocht!

Uit Metronieuws van vandaag:

Dankzij een nieuw beslagregister worden zij beschermd tegen beslag op hun inkomen hoger dan de wettelijke norm.

 De gerechtsdeurwaarders, verenigd in de KBvG, zijn hard bezig met de ontwikkeling van dit register dat eind dit jaar klaar is, aldus KBvG-directeur Karen Weisfelt. "Alleen gerechtsdeurwaarders kunnen hierin zien welke beslagen gelegd zijn en of het zin heeft nog een extra beslag te leggen. Nu worden beslagen gestapeld, lopen de kosten alleen maar op en dat heeft natuurlijk geen zin."
 Onderzoekers zijn blij met het register, gezien de nog altijd groeiende schuldenproblematiek onder burgers. Een op de zes Nederlanders heeft schulden. Bijna een half miljoen heeft zwaar problematische schulden.

 Erica Schruer, advocaat en deskundige op het gebied van schuldenproblematiek heeft zich samen met andere onderzoekers hard gemaakt voor het register. "Nu weten deurwaarders van elkaar niet hoeveel beslagen er bij iemand liggen. Ook kan afgesproken worden hoeveel terugbetaling geëist mag worden van iemand, en hoe dat onderling verdeeld wordt."

 Het gebeurt volgen sociaal raadsman André Moerman nu vaak dat schuldenaren minder dan 90 procent van de bijstandsnorm, het wettelijke minimum, overhouden. Er wordt nu nog regelmatig te veel gevorderd, stelt Moerman.

zondag 16 maart 2014

Geen verlenging moratorium zonder minnelijk traject

Rechtbank Midden-Nederland 27 februari 2014, ECLI: RBMNE:2014:941

"Uit de wetsgeschiedenis is af te leiden dat de wetgever de gevraagde voorziening heeft gecreëerd om het buitengerechtelijk traject te versterken en om verzoeker de gelegenheid te geven om de goede trouw meer gefundeerd te laten blijken. De Minister van Justitie heeft het als volgt verwoord: “(…) artikel 287b (biedt) een grondslag voor een voorlopige voorziening met een andere strekking, namelijk het bereiken van een soort adempauze die de schuldenaar in staat moet stellen het minnelijk traject voort te zetten om met zijn schuldeisers een regeling van zijn schulden te bereiken c.q. af te ronden. (…) Daarnaast heeft de schuldenaar gedurende die periode de gelegenheid zijn goede trouw meer gefundeerd te laten blijken, zodat de rechter mede op basis van het verslag van artikel 287b, zesde lid, na afloop beter kan beslissen over een dwangakkoord of over toelating tot de schuldsaneringsregeling, indien dat nog nodig is.” (Kamerstukken I 2006-2007, 29 942, C, p. 5)". 

Eed en tuchtrecht ook voor medewerkers schuldhulp verplicht?

Afgelopen vrijdag werd bekend dat het kabinet heeft besloten dat alle bankmedewerkers bij hun aanstelling een eed moeten afleggen en onder tuchtrecht moeten vallen, zie deze link

Wat mij betreft zou dit voor alle medewerkers in de wereld van de schuldenproblematiek moeten gelden inclusief vrijwilligers. Wie zich bezig houdt met de financiën van anderen moet deskundig zijn en integer.

In Groningen ging recent een onderneming failliet genaamd Bureau Integraal waardoor zeker 100 mensen in problematische schulden werden benadeeld, zie link

Iedereen die hulp zoekt voor problematische schulden of hij daarvoor nu zelf of via derden betaalt ofwel de kosten worden gedekt uit de publieke middelen, heeft er recht op goed geholpen te worden en heeft recht op een adres waar klachten worden onderzocht wanneer iemand meent niet goed te zijn behandeld. Overwogen moet daarom worden of niet dezelfde redenen die worden aangevoerd voor toezicht op bankmedewerkers ook moeten gelden voor personen die zich bezig houden met schuldhulpverlening. Uit de jurisprudentie zijn vele gevallen bekend waarbij personen door de schuld"hulp" van de regen in de drup werden geholpen en de schade alleen maar groter werd.

Op het congres schuldhulpverlening op 25 maart 2014 kunnen de deelnemers zich onder meer buigen over dit vraagstuk, zie deze link.