zaterdag 29 juni 2013

In Memoriam Mgr. Dr. J.M. Gijsen – held en martelaar van de R.K. Kerk in Nederland

Mgr. Dr. J.M. Gijsen (1932-2013) heeft praktisch alleen de R.K. Kerk in Nederland gered door ervoor te zorgen dat de dunne draad van de continuïteit niet brak op een moment dat daarvoor met name van binnenuit zeer weinig oog was. Mgr Gijsen heeft vanuit het zuiden, zoals Mgr. Th.G.A. Hendriksen z.g. vanuit het noorden  onnoemelijk veel betekend voor de R.K. Kerk in Nederland. 
De aanwezigheid van Mgr. Gijsen in de bisschoppenconferentie maakte dat er niet meer kon worden gelogen in de berichten aan Rome, waaronder de ad limina rapporten. Dit leidde onder meer tot de bijzondere synode in 1980 waarbij paus Johannes Paulus II en vele curie-medewerkers hun uiterste best deden om de diepgezonken Nederlandse kerkprovincie op hoger plan te brengen. Alle moeite was voorspelbaar vergeefs, omdat de Nederlandse bisschoppen op sleutelposities medewerkers handhaafden die hun R.K. geloofsovertuiging allang hadden ingeruild voor een slap aftreksel daarvan, gesneden naar de maat  van hun bereidheid te geloven. De latere kardinaal Simonis gleed in rap tempo mee af, zeker nadat hij van Rotterdam naar Utrecht was overgeplaatst en daar in de handen  van de obscure vicaris-generaal Rentinck viel die steeds heterodoxer werd naarmate hij inzag dat Rome inmiddels genoeg wist om hem niet tot (hulp-)bisschop te benoemen.
Het is de grote verdienste van Mgr Gijsen dat de wel zeer dun geworden draad van de priesterlijke bediening in Nederland niet is gebroken, hetgeen onder meer wordt bevestigd door het feit dat nagenoeg alle bisschoppen van nu van Rolduc komen. Navrant is het dat juist vanuit Rolduc hem het mes in de rug werd gestoken,  dat uiteindelijk heeft geleid tot zijn aftreden als bisschop en zijn vertrek uit Nederland. De toenmalige seminarieleiding stond toe dat het vlaggeschip Rolduc verwerd tot een modderschuit, een poel des verderfs waarvan velen wisten behalve Mgr Gijsen, en waaraan niemand iets deed tot het te laat was. Zeer goed kan ik mij voorstellen dat Mgr. Gijsen na dit schandaal nooit meer een stap over de drempel van Rolduc heeft gezet. Na jarenlange tegenwerking en getreiter in de media  vanaf de dag van zijn aantreden vertrok hij om gezondheidsredenen in 1993 via Oostenrijk naar IJsland.

Na terugkeer in Nederland in 2007 werd zijn naam opnieuw door het slijk gehaald door de commissie seksueel misbruik  waarbij zeker in geval van Mgr. Gijsen met gretigheid zonder rechtsgeldig bewijs een gegrondverklaring werd uitgesproken  en de tegenstanders binnen en buiten de Kerk zich daaraan nog eens konden verlustigen ten koste van Mgr. Gijsen. De residerende bisschoppen in Nederland stonden erbij en keken ernaar. 

Insiders begrijpen heel goed waarom de uitvaart  van Mgr. Gijsen vandaag is gedaan door kardinaal Simonis en niet door zijn opvolger in Roermond, Mgr. Wierts, die toekeek terwijl Mgr. Gijsen door de commissie seksueel misbruik werd geslacht en al helemaal niet door inmiddels kardinaal Eijk, die weet dat ook Mgr. Gijsen hem wel doorhad en hem het liefst op verre afstand hield. Gelukkig weten de verantwoordelijken in Rome dat, naar ik vanuit Rome begrijp, inmiddels eindelijk ook met grote dank aan de huidige nuntius. Het wordt een spannend ad liminabezoek in december 2013 waaraan ook Mgr Gijsen nog het zijne heeft bijgedragen. Hierover nog veel meer op dit weblog.

Terecht heeft kardinaal Simonis, in een onverwacht moedig moment, vandaag Mgr Gijsen beschreven als “een onverschrokken en profetische bisschop”.  Mgr. Gijsen was een groot man, een held en een martelaar die voor vele Rooms Katholieken in Nederland –quorum minima ego sum-  in zeer benarde tijden een rots in de branding was. 

Requiescat in Pace. 
In Paradisum deducant te Angeli

vrijdag 28 juni 2013

Was dit de reden dat de paus niet naar het concert ging?

zie hieronder

Godfather 3 Real Life! Tijd om de Vaticaanse bank te sluiten?

Is dit de reallife-edition van The Godfather 3 - met "vrienden", "regeringsvliegtuigen" en gerotzooi met cheques?

Zie dit artikel in Trouw met foto:

Een bisschop tevens accountant van het Vaticaan , een medewerker van een Italiaanse inlichtingendienst en een handelaar zijn vrijdag gearresteerd. Ze zouden van plan zijn geweest om 20 miljoen euro van Zwitserland naar Italië te smokkelen.

De Italiaanse politie verdenkt de bisschop van fraude en corruptie, meldt persbureau AP. Volgens zijn advocaat wordt hij gezien als tussenpersoon. Vrienden van hem zouden het geld hebben uitgeleend aan de handelaar.

De medewerker van de inlichtingendienst kwam in beeld toen de vrienden het terug wilden. Hij was volgens AP van plan om het geld op te pikken in Zwitserland en aan boord van een Italiaans regeringsvliegtuig terug naar Italië te brengen. Het plan zou zijn mislukt toen de handelaar weigerde om het geld terug te geven.

"Bankmedewerker Scarano is al langer onderwerp van gerechtelijk onderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een aantal financiële malversaties, zoals het meermaals innen van dezelfde cheques met giften aan de kerk".

Wie schrijft het script? Deze scene kan zo worden overgenomen: https://www.youtube.com/watch?v=5uK3wYrl3aU uit The Godfather 3. 

maandag 24 juni 2013

In piam memoriam Mgr. Dr. J.M. Gijsen

Zojuist werd bekend dat Mgr. Dr. J.M. Gijsen, voormalig bisschop van Roermond, vandaag is overleden, redder en martelaar van de R.K. Kerk in Nederland.

Rooms Katholieken in Nederland, onder wie ik zelf, zijn hem daarvoor meer dank verschuldigd dan zich in woorden laat beschrijven.

De wereld deed hem geen recht, velen binnen de Kerk deden hem geen recht, gelukkig mag hij er op rekenen dat de Heer der Heerscharen dat wel doet.

Requiescat in pace!

(uitgebreider In memoriam later vandaag).

zondag 23 juni 2013

Banknummer rampenfonds bedevaartsoord Lourdes

Het gebied waar bedevaartsoord Lourdes ligt, is getroffen door een inmiddels als nationale ramp erkende overstroming, zie link en deze link (nog erger). Miljoenen Nederlandse Rooms Katholieken zijn wel eens in Lourdes geweest. Sinds de verschijningen in 1858 heeft deze streek geen rampspoed van deze omvang meegemaakt. Het herstel van de schade zal miljoenen en jaren gaan kosten. Donaties kunnen op de volgende wijze direct aan de rector van de heiligdommen worden overgemaakt:

Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
Solidarité Inondations 2013
1, avenue Monseigneur Théas
65108 LOURDES Cedex
IBAN : FR7630003020510003726308089
Adresse SWIFT (code BIC) : SOGEFRPP
Zie ook deze link

Eens als de bazuinen klinkenVersie in samenzang met tekst

maandag 17 juni 2013

Gewone schuldeiser vist achter het net omdat overheidscrediteur voordringt

Uit de Telegraaf:

"Deurwaarders hebben extreem veel moeite om schulden te innen. Ruim de helft van de dossiers van gerechtsdeurwaarders wordt gesloten omdat het niet lukt om verhaal te halen bij wanbetalers.

Dat blijkt uit een steekproef van de Erasmus Universiteit, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, meldt De Stentor. „Door de crisis belanden steeds meer mensen in financiële problemen”, zegt John Wisseborn, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. „Voor ons valt bij een deel van die mensen niets meer te halen, omdat door andere partijen al beslag is gelegd op loon of uitkering.”
 
Hier is geen sprake van het "kapot bezuinigen" van de economie, maar systematische bevoordeling van de overheidscrediteur ten koste van de gewone bijvoorbeeld MKB-crediteur, vergelijk ook het kabinetsstandpunt op Paritas Passe, zie deze link en deze link.
 
"Dat is erg jammer, niet alleen voor de debiteuren die daardoor worden getroffen, maar ook vanuit rechtsstatelijk oogpunt voor de overheid zelf die zichzelf als eerste aan tafel bedient, ook van de schotels die voor het gewone volk verboden zijn. Het kabinet laat daarmee -en dat niet voor de eerste keer!- een kans liggen om haar klassieke taak te vervullen, te weten: unicuique suum tribuere – ieder het zijne geven, niet minder maar zeker ook niet meer".

woensdag 12 juni 2013

CJIB graait vrolijk verder en stoot daarbij ook mensen het brood uit de mond

Van schuldinfo,nl:

"Het CJIB heeft een nieuw middel ontdekt, en int nu ook boetes door ze te verhalen op de voorlopige teruggaaf belastingen. U weet wel de alleenstaande ouderkorting, de heffingskorting voor een minstverdienende partner en andere belangrijke belastingkortingen die het inkomen aanvullen. Op zich is dit toegestaan, alleen in de wet is wel geregeld dat dan rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet. Het CJIB hanteert deze niet waardoor de mevrouwen Stienissen in deze wereld, met kind en al onder het absolute bestaansminimum terecht komen. De noodzakelijke boodschappen en vaste lasten komen in het geding.

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (
LOSR/MOgroep) heeft een spoedbrief naar het CJIB gestuurd met het verzoek tot onmiddellijke stopzetting van het verhalen van boetes op de voorlopige teruggaaf belastingen en om terugbetaling van de onrechtmatig geïnde bedragen. Er zijn grenzen, zelfs voor het CJIB".

Reactie op kabinetstandpunt Paritas Passe van de auteurs van het rapport
Het bestaansminimum, het bedrag dat bij beslaglegging op inkomen niet onder het beslag valt, wordt nog steeds niet gegarandeerd door de standpunten van het kabinet, terwijl duidelijk is, en ook door het kabinet wordt onderschreven, dat inbreuk op de omvang van het bestaansminimum onherroepelijk leidt tot het ontstaan van nieuwe schulden.
In het kabinetsstandpunt wordt weinig aandacht besteed aan het eigen handelen van de overheid bij incasso en de gevolgen daarvan voor andere schuldeisers en schuldenaren. De verdringingseffecten voor schuldeisers, zoals het MKB, worden niet genoemd, noch de (on)mogelijkheden van een groep problematische schuldenaren om uit de schulden te komen.
Gevolg van het kabinetsstandpunt is dat nog steeds schuldenaren moeten leven van een bedrag dat lager is dan het bestaansminimum waarbij niet zelden door verdringing ook nog nieuwe schulden ontstaan.
Wij pleiten ervoor dat het kabinet zijn standpunt herziet ten aanzien van de niet overgenomen aanbevelingen uit het rapport Paritas Passé, zodanig dat in het vervolg ook voor schuldenaren in een problematische schuldsituatie de beslagvrije voet duurzaam wordt gewaarborgd. Dat leidt tot
besparing van nodeloze incassokosten, tot besparing van kosten gemoeid met de inzet van hulpverleners om de beslagvrije voet te repareren en een evenwichtiger verdeling van de voor crediteuren beschikbare middelen.

maandag 10 juni 2013

“Paritas Passé” non-accepté - meer verkeersregels voor het erf van de buren!

Enkele passages uit mijn column voor het volgende nummer van TvS:


"Het is een goede gewoonte in een recensie eerst iets aardigs te zeggen, alvorens in te gaan op hetgeen minder wordt geapprecieerd. Gevoelig voor traditie als ik ben, zal ik mij in deze column aan deze conventie houden:  het is zeer prijzenswaardig, dat het kabinet bij brief van 8 april 2013 heeft gereageerd op het rapport Paritas Passé van maart 2012, en daarbij enkele aanbevelingen van het rapport heeft overgenomen. Zo komt er een Centraal Digitaal Beslagregister en wordt de wettelijke regeling van het beslag roerende zaken herzien". 

"Komen we echter bij de aanbevelingen waarbij Vadertje Staat wordt genoopt de hand in eigen boezem te steken waar het de incasso-activiteit betreft, dan wordt de ontvankelijkheid van het kabinet voor de aanbevelingen allengs, wat zeg ik: met rasse schreden, minder:
1.     Door de overheidsvordering kan de overheid voordelig en efficiënt incasseren waarbij het vanwege de massaliteit van de processen bij de belastingdienst onmogelijk is om “belastingschuldigen stuk voor stuk” te kwalificeren”.
2.      De overheidsvordering gaat in het kader van een pilot door  de Belastingdienst breder worden ingezet.
3.      Gemeenten en waterschappen zetten in het kader van een  pilot de overheidsvordering in.
4.      Het bestuursrechtelijk premieregime van de Wet structurele maatregelen wanbetalers (130% en bronheffing) blijft ongewijzigd.
5.      Er komt geen beslagverbod op toeslagen aangezien betalingsrisico een bedrijfsrisico is voor zorgverzekeraars, verhuurders en kinderopvanginstellingen. Directe uitkering van de zorgtoeslag aan de aardcrediteur (zorgtoeslag direct naar de actuele zorgverkeraar) wordt niet gewenst geacht".

"Met andere woorden: het kabinet is wel geneigd de verkeersregels ter bescherming van de beslagvrije voet aan te scherpen op het erf van de buren, zijnde de particuliere  crediteuren, maar houdt graag de handen vrij als zij zelf als crediteur in het spel is om de debiteuren de middelen uit handen te slaan om in zijn elementaire bestaansbehoeften (bed, bad, brood) te voorzien. Van geval tot geval, bij wege van gunst, zal door de overheid worden bekeken of al dan niet  wordt bijgestuurd".

"Met spijt moet worden geconstateerd dat het kabinet vooralsnog wel oog heeft voor de splinters in het oog van de particuliere schuldeiser, maar de bundel balken in eigen oog ongemoeid laat. Dat is erg jammer, niet alleen voor de debiteuren die daardoor worden getroffen, maar ook vanuit rechtsstatelijk oogpunt voor de overheid zelf die zichzelf als eerste aan tafel bedient, ook van de schotels die voor het gewone volk verboden zijn. Het kabinet laat daarmee -en dat niet voor de eerste keer!- een kans liggen om haar klassieke taak te vervullen, te weten: unicuique suum tribuere – ieder het zijne geven, niet minder maar zeker ook niet meer".

Beroep op schuldhulp verdubbeld

"Sinds het begin van de crisis in 2008 is het aantal huishoudens met problematische schulden bijna verdubbeld. Dat meldt de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

In 2012 hebben 84.250 mensen in Nederland zich aangemeld voor schuldhulpverlening. Het jaar daarvoor was dat 11 procent minder en vijf jaar geleden ging het nog om 44.000 mensen.
De gemiddelde schuld bedroeg vorig jaar 33.500 euro, tegen 30.000 voor de crisis. Opvallend is dat ook huiseigenaren steeds vaker aankloppen voor hulpverlening. In 2011 had nog 12 procent van alle aanvragers een eigen woning, maar dat aantal was een jaar later al opgelopen naar 16 procent van het totaal".

Zie nu.nl

"Uitzonderlijk veel faillissementen"

"In de maand mei hebben zich volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 'uitzonderlijk veel' faillissementen voorgedaan. In totaal werden 796 bedrijven en instellingen failliet verklaard, het grootste aantal sinds de eerste meting in 1981". 

Zie Trouw

Een profetie over "de bodem van de huizenmarkt",

"De bodem van de Nederlandse koopwoningmarkt is in zicht, stellen economen van Rabobank in een kwartaalbericht over de markt. Ze wijzen erop dat de daling van het aantal transacties tot stand is gekomen en de prijsdalingen zijn afgezwakt".

Zie beurs.nl

Maar verder is alles OK!

"Ongeveer 1,3 miljoen huishoudens hadden eind vorig jaar een hypotheek waarvan de waarde hoger was dan die van hun woning. Hun totale tekort bedroeg circa 65 miljard euro, meldde De Nederlandsche Bank (DNB) maandag".

Zie Telegraaf heden 

woensdag 5 juni 2013

Voor meerderlei uitleg vatbaar filmpjeHet verbaast niet dat tegen deze reclame in het Verenigd Koninkrijk klachten werden ingediend wegens het gewelddadig karakter, vermoedelijk door het genre lieden dat na de natuurlijke dood van bultrug Johannes een stille tocht wilde houden.