zaterdag 16 maart 2013

Grootinquisiteur Deetman moet acuut een deel van zijn vergoeding terugbetalen

Non-emeritus Bisschop Van Luyn was zo goed in netwerken dat hij feitelijk bijna niets anders deed en niet aan gewoon werken toe kwam. Hij kwam nauwelijks op het bisdom en liet het aan zijn staf over om de parochiële herindeling te reorganiseren waar zonder onderscheid ten aanzien van de identiteit (namelijk Rooms Katholiek of andersdenkend) parochies werden gelijkgeschakeld, hetgeen zeer velen ertoe gebracht heeft afstand van de RKK te nemen. In één parochie echter was de weerstand te heftig, maar die parochie werd na defungeren van de pastoor alsnog langzaam geëuthanasieerd door de selectie van opvolger. Bisschop Van Luyn had zijn vrindjes overal hetgeen wel bleek bij zijn afscheid toen de hoogheden en excellenties zich verdrongen om hun complimenten te betuigen. 

In februari 2010 schreef katholieknederland.nl : "Bisschop Ad van Luyn van Rotterdam is geschokt door het nieuws dat Nederlandse salesianen in de jaren zestig en zeventig scholieren hebben misbruikt". Dat noemen we in Rotterdam: dwars door je donder heenliegen. D
aarna rommelde Van Luyn met de jaartallen in zijn cv op de website van het bisdom om te verhullen dat hij provinciaal was geweest in de tijd dat een intern onderzoek naar seksueel misbruik bij de NL tak van Salesianen was verschenen. Liegen, liegen, liegen. Die lijn zette hij voort als bisschop in de gevallen waarmee hij werd geconfronteerd met seksueel misbruik: in de doofpot en overplaatsen. Liegen, liegen, liegen.
Van Luyn splitste bij uibreken van de publiciteit over seksueel misbruik in RKK NL als voorzitter van de bisschoppenconferentie staatsraad Deetman in de maag van zijn collega-bischoppen. Deetman ging er onmiddellijk met de winkel van door en gaf op een vrijdag een persconferentie met een onvoldragen en ondoordacht advies, dat op wezenlijke punten lacunes vertoonde, welk advies  niettemin klakkeloos twee werkdagen later door de conferentie integraal werd overgenomen inclusief de samenstelling van de commissie, zonder dat de conferentie de tijd had genomen om het advies goed te bestuderen en bijvoorbeeld aan het kerkelijk en  burgerlijk recht te laten toetsen. Op mijn weblog heb ik tijdig gewaarschuwd met een reeks artikelen; uiteraard werd hiervan geen nota genomen -en moet ik nu uit de wandelgangen  van sommige bisschoppen begrijpen dat zulks wordt betreurd.

Van Luyn splitste de bisschoppen ook een 50/50-kostenveroordeling van de kosten van de Commissie in de maag terwijl hij als regulier wel en de andere bisschoppen als wereldheren niet wisten hoe grootschalig het seksueel misbruik van de regulieren in de internaten was geweest – overigens was het misbruik in andere internaten niet minder en hadden andere zuilen overwegend geen internaten voor wezen en kinderen uit probleemgezinnen en dus ook geen misbruik, maar dit terzijde. Ondertussen stond kakelkip De Korte te jubelen over staatsraad Deetman en zijn vrindjes en gaf hij hem en passant een blanco cheque (“Als het dak lekt, vraag je niet wat de loodgieter kost”), ook dat hebben we geweten.

Later bleek dat Staatsraad Deetman in strijd met de regels zijn bijklusactiviteiten niet meldde. Deetman stichtte voor weer andere vrindjes ook een bijklusparadijs ten laste van RKK NL. Een belastingcontrole lijkt mij dringend op zijn plaats bij alle betrokkenen. Later bleek ook de provinciaal overste van de Salesianen Spronck, die zonder boord in bouwvakkersoutfit in de media wat obligate verontschuldigingen voor fouten uit het verre verleden had gemompeld, vuile handen te hebben waarna hij ijlings werd geruimd. 

Vandaag is duidelijk geworden op welke wijze staatsraad Deetman Van Luyn heeft beloond namelijk door zijn wandaden weg te poetsen uit het rapport. Een woordvoerder van de Commissie Deetman liet vandaag weten dat "uitdrukkelijk afstand" werd genomen van de kritiek, echter zonder daarop inhoudelijk in te gaan. Deetman hanteerde mitsdien als het zo uitkwam zelf de doofpot om te beschermen die daarvoor in zijn visie in aanmerking kwam met name degenen die zijn declaraties aftekende. Wiens brood met eet, etc.

Staatsraad Deetman heeft zich inmiddels de rol aangemeten van grootinquisiteur die regelmatig met een van de medeleven vertrokken gezicht verklaart dat het niet zozeer om de waarheid gaat maar om de verhalen over die "kille kloosters"; ook dat hebben we geweten: de klachtencommissie beoordeelt schaamteloos ook klachten tegen overledenen en acht zich daarbij niet gebonden aan de normale bewijsregels. Zo kwam zonder bewijs een veroordeling tot stand tegen bisschop Gijssen (bid voor hem want hij is zeer ernstig ziek) en tekenden de Salesianen NL postuum een vaststellingsovereenkomst ten laste van de door hen gehate want orthodoxe bisschop Ter Schure waarin zij namens hem schuld bekenden over handelingen in een periode waarin hij op de verweten locatie niet aanwezig was wegens verblijf in de missie- hetgeen en detail werd uitgezocht door kerkhistoricus Van Schaik maar weinig aandacht kreeg in de media. Zo kennen we onze eigen, inmiddels ras uitstervende, linkse sectie weer; geen zee gaat te hoog om de orthodoxie te schaden. 

Inmiddels werd over ander seksueel misbruik een rapport uitgebracht door Commissie Samson dat veel minder aandacht kreeg en waarbij niemand erover heeft gepiekerd om overledenen te veroordelen dan wel verjaarde claims via een lapzwansprocedure op geld te valideren.

Deetman is ingehuurd om onpartijdig en onafhankelijk onderzoek te verrichten opdat nadien de stal zou zijn geruimd. Wat er nu gebeurt is dat door zijn wijze van werken vandaag RKK NL opnieuw in opspraak is gebracht omdat de geschiedenis zich herhaalt en opnieuw selectief de doofpot is gehanteerd. Het is hoog tijd dat er een einde komt aan het misbruik van de Rooms Katholieken in Nederland van nu voor de zonden van de regulieren in het verleden. Aan de Rooms Katholieken in Nederland van nu is nog geen excuus aangeboden maar juist zij zitten wel met de gebakken peren!
Deetman moet tenminste een deel van zijn vergoeding terugbetalen. Uitgezocht moet ook worden of de NL bisschoppen wisten dat Van Luyn uit het rapport is gehouden, en wat er nog meer niet is vermeld. In een procedure vragen we dan om te beginnen de concepten op teneinde de verschillen te analyseren.

Ik memoreer tenslotte nog maar eens dat er één priester in Nederland is die volgens het rapport Deetman bij een visitatie de spijker reeds in 1964 op de kop sloeg: “Ik zou beslist niet op mijn verantwoording durven nemen welke jongen of jongeman dan ook, te adviseren in te treden in de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten”. Uiteraard werd deze priester daarna nooit meer gevraagd en wordt hij tot op de dag van vandaag door zijn bisschop en diens voorganger niet in ere gehouden, zie deze link. Zo gaat dat bij ons.