donderdag 28 maart 2013

De financiën van het aartsbisdom - volledige editie

Wie het laatste nummer van het diocesane blad Op Tocht heeft gezien, zal mogelijk hebben gesignaleerd dat daar twee pagina’s worden gewijd aan een interview met “econoom” Zuijdwijk. 

Nu is om te beginnen de aanduiding “econoom” canoniekrechtelijk juist maar voor wat betreft de kwalificatie van deze ambtsdrager enigszins misleidend. Deze “econoom”” heeft namelijk geen economie gestudeerd maar rechten. Na zijn studie is hij gaan werken bij een universiteit om promoveren maar dat is er nooit van gekomen en vervolgens was daar de redding in de vorm van een werkplek bij onze Heilige Moeder – en wat voor een werkplek!

Er is nog meer misleidend aan econoom J.L.W.M. Zuijdwijk; hij heeft volgens de openbare registers namelijk geen vier voorletters maar drie, te weten:  J.L.W. – op enig moment in zijn kerkelijke loopbaan is hij de letter M gaan toevoegen. En van wie zou hij dat toch hebben overgenomen?

Na deze situering van de “econoom” is ook het aardig om te lezen wat hij zegt in het interview:

1. Amusant is om te beginnen dat hij impliciet toegeeft dat de bepaald ridicule actie “Kerkbalans Nieuwe Stijl” is mislukt. Vele lezers van dit weblog die zich zo ongeveer door hun bisdom gedwongen voelden de voorlichtingsavonden over dit onderwerp mee te maken, lieten mij per e-mail weten “wel goed maar niet gek” te zijn en waren niet bereid als bedelaars langs de deuren te trekken, waarbij ook nog werd aangemoedigd dat ’s-avonds te doen, alsof niet iedere grote stadbewoner weet dat het dan minder veilig is op straat terwijl bovendien mensen dan niet meer open doen, omdat zij bang zijn om te worden beroofd en/of gekeeld. “De introductie van deze werkwijze hapert momenteel door gebrek aan menskracht in de parochies”. Ja, ja! En wat zou deze actie nu weer hebben gekost?

2. “Ondanks de crisis geven Nederlanders nog steeds ruimhartig aan goede doelen”. Dat is waar maar dan wel wanneer zij weten of hun geld goed wordt besteed. Naar verluidt hebben de aan de familie Brenninkmeijer gelieerde charitatieve fondsen laten weten alleen bereid te zijn tot donaties wanneer over de besteding daarvan rekening en verantwoording zou worden afgelegd. Het aartsbisdom zou daartoe niet bereid zijn geweest.

3. Onderdeel van transparatie is ook dat bekend is wat het management verdient. Wat verdient Zuijdwijk per maand, heeft hij een gouden handdruk-clausule in zijn contract, is de anciënniteit uit Groningen-Leeuwarden daarbij meegeteld? Krijgt hij een bonus? Zo ja, wat zijn dan zijn targets?

4. Ook is bij transparantie de vraag, wat er in het verleden is uitgekeerd aan ontslagvergoedingen. In ieder geval econoom Boeser die ziek en wel op straat werd getrapt –uiteraard in alle christelijkheid- heeft ongetwijfeld een zak met geld meegekregen, Mogen de gelovigen nog weten hoeveel?

5. Naar verluidt is ook de verbouwing van de panden aan de Maliebaan volstrekt uit de hand gelopen, wat was er begroot en wat is er uitgegeven? Is het gerucht waar dat was nagelaten een bouwvergunning aan te vragen? Wie was daarvoor verantwoordelijk? Is een en ander aan de Heilige Stoel gemeld?

6. Middelen van het aartsbisdom zijn ook besteed aan dekking van de helft van de kosten van de Commissie Deetman terwijl op voorhand evident was dat die kosten voor minstens 90% ten laste van de reguliere ordes en congregaties zouden moeten komen. Wat was het argument om die kosten toch in deze mate ten laste van de bisdommen te brengen? Waarom heeft het bisdom ervoor gekozen de regulieren te bevoordelen?

7. Hoeveel is er uitgegeven aan advocaatkosten om een tuchtklacht tegen een medegelovige te financieren die toevallig ook nog advocaat was? Is er een voorziening opgenomen voor de daardoor veroorzaakte schade?

8. Geeft er –zoals bij andere goede doelen- een register-accountant een goedkeurende verklaring af. Wordt bij uitgaven het vier ogen-principe in acht genomen?

9. Een van de toppunten is ook de volgende zin: “Enkele decennia geleden kreeg het Aartsbisdom met enige regelmaat een erfenis of een legaat”. Alsof niet vele insiders in R.K. Nederland de voorbeelden kent van personen die na de activiteiten van Eijk hun testament hebben gewijzigd en het Aartsbisdom als begunstigde hebben geschrapt. Een van degenen die dat van de daken heeft geschreeuwd is kardinaal Simonis met wie de aartsbisschop zo’n slechte relatie heeft dat zij elkaar niet aan hetzelfde altaar verdragen, tenzij het per se moet en waarbij kardinaal Simonis Eijk demonstratief niet heeft gevraagd voor de viering van zijn 80ste verjaardag in het aan het diocesaan paleis belendende pand. In zijn appartement op de bovenste verdieping heeft hij het "lang zal  hij leven"vast kunnen horen zingen.

10. En dan de uitsmijters: “Mensen kunnen bij een gift of een erfenis aangeven of hun geld naar een specifiek doel moet gaan, dan verdwijnt het niet anoniem in het diocesane huishoudboekje”. Wat is er waar van het nog steeds rondzingende gerucht dat een erfstelling van EURO 2 miljoen bestemd voor de priesteropleiding is toegevoegd aan de algemene middelen, terwijl geldnood als argument is gebruikt om het Ariënsconvist te sluiten. Kan dat worden bevestigd in een verklaring van een accountant?

11. Maar een geruststelling is er: “Daarnaast is er een kardinaal Eijkfonds in oprichting. De gelden worden gebruikt voor initiatieven die kardinaal Eijk van harte ondersteunt”. Naar ik aanneem zal dit fonds ook moeten worden gebruikt om de kosten van rechtsbijstand te dekken en wordt daarmee dan de omzet van Wijn & Stael op peil te houden. Is dat een initiatief dat kardinaal Eijk "van harte ondersteunt?"

Als U geld over hebt, doe dan waartoe de paus oproept en geef het aan de armen die U ook vandaag in Nederland treft op de hoeken van de straat. Geld geven aan het aartsbisdom is een ongecontroleerd en oncontroleerbaar avontuur, dat ik U van harte ontraad om redenen als hiervoor aangegeven.

Wie na drie jaar interim management, nog steeds de zaak niet onder controle heeft, doet het ook als crisismanager kennelijk niet zo goed. Een link van dit bericht gaat direct aan de nuntiatuur om toe te voegen aan het dossier voor de eerstvolgende boekencontrole door het Vaticaan. In Italie staat het bisdom Terni ook onder pauselijk toezicht, ergo de noodzakelijke expertise is ten Vaticane aanwezig en naar  mag worden aangenomen zijn dit geen vlekjes die je met behulp van kardinaal Piacenza even wegwerkt, in ieder geval niet onder de  nieuwe paus.