donderdag 28 maart 2013

Witte DonderdagDe lezers van dit weblog die de plechtigheden van het Triduum Sacrum meemaken, wens ik daarbij veel devotie.

Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. 

(Erg jammer dat er vandaag geen plechtigheden in de Sint Pieter waren ...)

De financiën van het aartsbisdom - volledige editie

Wie het laatste nummer van het diocesane blad Op Tocht heeft gezien, zal mogelijk hebben gesignaleerd dat daar twee pagina’s worden gewijd aan een interview met “econoom” Zuijdwijk. 

Nu is om te beginnen de aanduiding “econoom” canoniekrechtelijk juist maar voor wat betreft de kwalificatie van deze ambtsdrager enigszins misleidend. Deze “econoom”” heeft namelijk geen economie gestudeerd maar rechten. Na zijn studie is hij gaan werken bij een universiteit om promoveren maar dat is er nooit van gekomen en vervolgens was daar de redding in de vorm van een werkplek bij onze Heilige Moeder – en wat voor een werkplek!

Er is nog meer misleidend aan econoom J.L.W.M. Zuijdwijk; hij heeft volgens de openbare registers namelijk geen vier voorletters maar drie, te weten:  J.L.W. – op enig moment in zijn kerkelijke loopbaan is hij de letter M gaan toevoegen. En van wie zou hij dat toch hebben overgenomen?

Na deze situering van de “econoom” is ook het aardig om te lezen wat hij zegt in het interview:

1. Amusant is om te beginnen dat hij impliciet toegeeft dat de bepaald ridicule actie “Kerkbalans Nieuwe Stijl” is mislukt. Vele lezers van dit weblog die zich zo ongeveer door hun bisdom gedwongen voelden de voorlichtingsavonden over dit onderwerp mee te maken, lieten mij per e-mail weten “wel goed maar niet gek” te zijn en waren niet bereid als bedelaars langs de deuren te trekken, waarbij ook nog werd aangemoedigd dat ’s-avonds te doen, alsof niet iedere grote stadbewoner weet dat het dan minder veilig is op straat terwijl bovendien mensen dan niet meer open doen, omdat zij bang zijn om te worden beroofd en/of gekeeld. “De introductie van deze werkwijze hapert momenteel door gebrek aan menskracht in de parochies”. Ja, ja! En wat zou deze actie nu weer hebben gekost?

2. “Ondanks de crisis geven Nederlanders nog steeds ruimhartig aan goede doelen”. Dat is waar maar dan wel wanneer zij weten of hun geld goed wordt besteed. Naar verluidt hebben de aan de familie Brenninkmeijer gelieerde charitatieve fondsen laten weten alleen bereid te zijn tot donaties wanneer over de besteding daarvan rekening en verantwoording zou worden afgelegd. Het aartsbisdom zou daartoe niet bereid zijn geweest.

3. Onderdeel van transparatie is ook dat bekend is wat het management verdient. Wat verdient Zuijdwijk per maand, heeft hij een gouden handdruk-clausule in zijn contract, is de anciënniteit uit Groningen-Leeuwarden daarbij meegeteld? Krijgt hij een bonus? Zo ja, wat zijn dan zijn targets?

4. Ook is bij transparantie de vraag, wat er in het verleden is uitgekeerd aan ontslagvergoedingen. In ieder geval econoom Boeser die ziek en wel op straat werd getrapt –uiteraard in alle christelijkheid- heeft ongetwijfeld een zak met geld meegekregen, Mogen de gelovigen nog weten hoeveel?

5. Naar verluidt is ook de verbouwing van de panden aan de Maliebaan volstrekt uit de hand gelopen, wat was er begroot en wat is er uitgegeven? Is het gerucht waar dat was nagelaten een bouwvergunning aan te vragen? Wie was daarvoor verantwoordelijk? Is een en ander aan de Heilige Stoel gemeld?

6. Middelen van het aartsbisdom zijn ook besteed aan dekking van de helft van de kosten van de Commissie Deetman terwijl op voorhand evident was dat die kosten voor minstens 90% ten laste van de reguliere ordes en congregaties zouden moeten komen. Wat was het argument om die kosten toch in deze mate ten laste van de bisdommen te brengen? Waarom heeft het bisdom ervoor gekozen de regulieren te bevoordelen?

7. Hoeveel is er uitgegeven aan advocaatkosten om een tuchtklacht tegen een medegelovige te financieren die toevallig ook nog advocaat was? Is er een voorziening opgenomen voor de daardoor veroorzaakte schade?

8. Geeft er –zoals bij andere goede doelen- een register-accountant een goedkeurende verklaring af. Wordt bij uitgaven het vier ogen-principe in acht genomen?

9. Een van de toppunten is ook de volgende zin: “Enkele decennia geleden kreeg het Aartsbisdom met enige regelmaat een erfenis of een legaat”. Alsof niet vele insiders in R.K. Nederland de voorbeelden kent van personen die na de activiteiten van Eijk hun testament hebben gewijzigd en het Aartsbisdom als begunstigde hebben geschrapt. Een van degenen die dat van de daken heeft geschreeuwd is kardinaal Simonis met wie de aartsbisschop zo’n slechte relatie heeft dat zij elkaar niet aan hetzelfde altaar verdragen, tenzij het per se moet en waarbij kardinaal Simonis Eijk demonstratief niet heeft gevraagd voor de viering van zijn 80ste verjaardag in het aan het diocesaan paleis belendende pand. In zijn appartement op de bovenste verdieping heeft hij het "lang zal  hij leven"vast kunnen horen zingen.

10. En dan de uitsmijters: “Mensen kunnen bij een gift of een erfenis aangeven of hun geld naar een specifiek doel moet gaan, dan verdwijnt het niet anoniem in het diocesane huishoudboekje”. Wat is er waar van het nog steeds rondzingende gerucht dat een erfstelling van EURO 2 miljoen bestemd voor de priesteropleiding is toegevoegd aan de algemene middelen, terwijl geldnood als argument is gebruikt om het Ariënsconvist te sluiten. Kan dat worden bevestigd in een verklaring van een accountant?

11. Maar een geruststelling is er: “Daarnaast is er een kardinaal Eijkfonds in oprichting. De gelden worden gebruikt voor initiatieven die kardinaal Eijk van harte ondersteunt”. Naar ik aanneem zal dit fonds ook moeten worden gebruikt om de kosten van rechtsbijstand te dekken en wordt daarmee dan de omzet van Wijn & Stael op peil te houden. Is dat een initiatief dat kardinaal Eijk "van harte ondersteunt?"

Als U geld over hebt, doe dan waartoe de paus oproept en geef het aan de armen die U ook vandaag in Nederland treft op de hoeken van de straat. Geld geven aan het aartsbisdom is een ongecontroleerd en oncontroleerbaar avontuur, dat ik U van harte ontraad om redenen als hiervoor aangegeven.

Wie na drie jaar interim management, nog steeds de zaak niet onder controle heeft, doet het ook als crisismanager kennelijk niet zo goed. Een link van dit bericht gaat direct aan de nuntiatuur om toe te voegen aan het dossier voor de eerstvolgende boekencontrole door het Vaticaan. In Italie staat het bisdom Terni ook onder pauselijk toezicht, ergo de noodzakelijke expertise is ten Vaticane aanwezig en naar  mag worden aangenomen zijn dit geen vlekjes die je met behulp van kardinaal Piacenza even wegwerkt, in ieder geval niet onder de  nieuwe paus.

De storm voor de stilte

Zoals ieder jaar worden vanaf de vespers van vandaag - Witte Donderdag- tot en met Paaszondag bijdragen op dit weblog beperkt tot die gerelateerd aan de liturgische tijd. Maar zover zijn we nu nog niet.

Als het goed is wordt vandaag bekend wat het kabinet gaat doen met de bescherming van de beslagvrije voet, ook hebt U van mij nog de bijdrage over de financiele situatie van het aartsbisdom tegoed en bovendien ga ik U  onthullen hoeveel stemmen kardinaal Eijk heeft gekregen in het conclaaf.

Stay tuned, the best is yet to come!

maandag 25 maart 2013

LOSR: "Overheid zet burgers onder bestaansminimum"

Onderstaand het persbericht van LOSR, dat aanstaande donderdag wel eens gedeeltelijk in vervulling zou kunnen gaan:

Overheid zet burgers onder het bestaansminimum
Instanties passen de wet niet goed toe. Daardoor weten ze van elkaar niet wat ze van burgers met schulden vorderen en inhouden. Zo belanden burgers te vaak onder het bestaansminimum en worden schulden en problemen nog groter.
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) heeft staatssecretaris Klijnsma gevraagd om actie te ondernemen. De LOSR wil dat gemeenten, UWV en de SVB instructies krijgen zodat ook de overheid zich houdt aan het wettelijk bepaalde minimuminkomen, de beslagvrije voet.

Staatssecretaris, zorg voor instructie!
Saskia Noorman-den Uyl, voorzitter LOSR: „We hebben niet voor niets in de wet geregeld dat iedereen, ook bij schulden, recht heeft op een inkomen van tenminste 90% van het bijstandsinkomen. Gemeenten zijn dus wettelijk verplicht om als ze een vordering verrekenen op de bijstandsuitkering, rekening te houden met deze beslagvrije voet. Maar het wettelijk recht dat de beslagvrije voet hoort te bieden, wordt te vaak door de overheid zelf geschonden.”


De LOSR heeft de staatssecretaris schriftelijk gevraagd ervoor te zorgen dat gemeenten, het UWV en de SVB instructie krijgen over de wijze waarop zij bij het verrekenen op de bijstandsuitkering rekening moeten houden met de boetepremie en de beslagvrije voet.

Onder bestaansminimum
De sociaal raadslieden zijn bezorgd over de wijze waarop gemeenten vorderingen op de bijstandsuitkering verrekenen, terwijl ondertussen bijvoorbeeld het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) een boetepremie vanwege een achterstand in de premie ziektekostenverzekering, direct op de uitkering mag inhouden (bronheffing). Sinds januari 2013 is dat een bedrag van 160 euro. Door de combinatie van verrekenen door de gemeente en bronheffing door het CvZ komen burgers onder het bestaansminimum van die beslagvrije voet terecht.

Beslagvrije voet & boetepremie
Als op de bijstandsuitkering een verrekening plaatsvindt en het CvZ verzoekt de gemeente om via bronheffing de boetepremie af te dragen, dan dient de gemeente de beslagvrije voet derhalve opnieuw vast te stellen. Sociaal raadslieden constateren echter bij veel gemeenten dat deze correctie niet plaatsvindt. Betrokkene komt daardoor onder het bestaansminimum terecht, met alle gevolgen van dien. Mensen in een (zorg-)instelling bijvoorbeeld, hebben helemaal geen ruimte in het WWB-inkomen voor verrekenruimte. Ook het UWV en de SVB moeten bij het verrekenen van vorderingen op de uitkering rekening houden met de beslagvrije voet. En ook zij laten dat te vaak na.


Schaf boetepremie zorgverzekering af!
De LOSR is voorstander van afschaffing van de boetepremie cq. wanbetalersregeling zorgverzekering vanwege de vele nadelige effecten. Echter zolang de wanbetalersregeling zorgverzekering nog bestaat moeten de consequenties daarvan ook door de overheid zelf onder ogen worden gezien, en dient de wet te worden gerespecteerd.

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden is aangesloten bij de MOgroep.
Eerdere schending van de beslagvrije voet heeft de LOSR vastgelegd in
Paritas Passé; eerdere berichtgeving vindt u onder meer hier. Staatsecretaris Klijnsma heeft eerder het belang van handhaving van de beslagvrije voet erkend.

zaterdag 23 maart 2013

Mededeling deelnemers jubileumcongres schuldhulpverlening 21 maart 2013

Beste deelnemers,

Hierbij zoals aangekondigd op het congres de presentatie van Nadja Jungmann en mij:

1. "Verleden, heden en toekomst schuldhulpverlening" van Nadja Jungmann en Erica Schruer, in de wandeling inmiddels ook bekend als de "sisteract'

2. Voordracht Actualiteiten schuldhulpverlening van Erica Schruer

3. Presentatie Groepsgerichte aanpak bij schuldhulpverlening van Nadja Jungmann

Wie op de hoogte wil blijven van het congres, kan dat met deze link kenbaar maken.

Nadja Jungmann en ik zien U graag terug, in de praktijk dan wel uiterlijk op het eerstvolgende congres op 28 november 2013 -waaraan we gisteren al zijn begonnen!

Met hartelijke groet,
mede namens Nadja Jungmann,

Erica Schruer.

RKK NL schendt grafrust

Uit het NRC:
"Een dode die terecht staat. Het lijkt te bizar voor woorden. Toch gebeurt dat vandaag in Rusland. Daar staat een advocaat terecht voor onthullingen over fraude. Probleem: hij is al 3 jaar geleden overleden. Tenminste, dat lijkt een probleem. In Rusland doen ze daar niet zo moeilijk over".

In RKK NL worden door de Klachtencommissie Seksueel Misbruik RKK aan de lopende bank zaken in behandeling genomen tegen overledenen die zich niet kunnen verdedigen:

"Indien de aangeklaagde is overleden of niet vindbaar is, wordt het klaagschrift gezonden aan de kerkelijke gezagsdrager van wie het aannemelijk is dat hij het kerkelijk gezag over de aangeklaagde heeft uitgeoefend of uitoefent".

Ook een instelling die met een batterij bijklussers zelf rechtertje speekt - en daarbij in de media blijkt geeft van vooringenomenheid, zie deze link, en een Commissie Deetman van wie het rapport is geschreven met selectiviteit, zie deze link- dient zich te houden aan het algemene rechtsprincipe dat de vervolging ophoudt als de aangeklaagde is overleden zoals dat in artikel 69 Wetboek van Strafrecht voor strafvervolging is vastgelegd: "Het recht tot strafvordering vervalt door de dood van de verdachte".

Zonder aangeklaagde is namelijk geen fair trial in de zin van artikel 6 Europese Conventie mogelijk. Een instelling die dat niet doet, geeft zijn eigen mensen een trap na en schendt de grafrust.

Misschien is ook wel aardig voor een vervolgartikel door Joep Dohmen. Ik heb alvast een suggestie voor de kop: "Kwaliteit klachtprocedure R.K. seksueel misbruik beneden aanvaardbaar niveau".

Stijgende werkloosheidscijfers zijn geen vorm van natuurgeweld

Premier Rutten verklaarde gisteren de inmiddels tot draconische hoogte gestegen werkloosheidcijfers (5,7%) "buitengewoon teleurstellend" te vinden, alsof het een vorm is van tragisch natuurgeweld en geen voorzienbaar gevolg van zijn visieloos kabinetsbeleid, waarin de Nederlandse economie kapot wordt bezuinigd terwijl miljarden (moeten?) worden uitgegeven om banken te redden en niemand meer vertrouwen heeft dat hij zeker is dat hij houdt waarop hij meende te mogen rekenen, zoals medische zorg en oudedagsvoorziening aan toe. Zolang dit als een dronken bestuurder zwalkend kabinet er is, houdt iedereen de hand op de knip.

De schuldenproblematiek neemt door dit beleid toe; steeds meer mensen komen niet meer rond en de buffers slijten weg. Het kabinet heeft geen enkele aandacht voor de debiteur in moeilijkheden, er wordt niet gekeken naar de lastenstijging voor mensen op het laagste inkomensniveau, bescherming van de beslagvrije voet "heeft de aandacht" maar onder tussen gebeurt er niets.

De huizenmarkt blijft bevroren, hetgeen een blinde kon voorspellen aangezien banken geen cent te missen hebben om aan de toch al lage solvabiliteiteisen van Basel 3 te voldoen, de kabinetsplannen op dit terrein even visieloos zijn als de rest (waarbij het kabinet zich bij het schrijven van het kwartetaccoord niet lijkt te hebben gerealiseerd dat er ook nog een Eerste Kamer is waarin een meerderheid moet worden gehaald, wil een wetsvoorstel tot wet kunnen worden).

In ieder geval kan "overfinanciering door banken" als oorzaak van schulden inmiddels als de dinosaurus onder de oorzaken van schuldenproblematiek worden beschouwd.

vrijdag 22 maart 2013

De financiën van het aartsbisdom

Morgen in dit theater! Nog even geduld a.u.b.

Emancipatie bijna voltooid; vrouwen stelen vaker van hun baas

RTL meldt:

"Vrouwen zijn bezig met een inhaalrace als het gaat om stelen op de werkvloer. Het afgelopen jaar was 28 procent van de betrapte dieven vrouw, in 2011 was dat nog rond de 10 procent. Dat blijkt uit gegevens van Hoffmann Bedrijfsrecherche".

 "Er zijn meer vrouwen op de werkvloer. Maar ook de economische crisis speelt een rol. Vrouwen kunnen gaan stelen als ze geen loonsverhoging krijgen, hun man zijn baan verliest of als ze in de schulden zijn beland na een echtscheiding."

Dankbetuiging na jubileumcongres schuldhulpverlening gisteren

Van harte wil ik al degenen bedanken die mij in persoon, post of per e-mail hebben gefeliciteerd en zelfs kaarten en bloemen hebben gestuurd bij gelegenheid van het jubileumcongres schuldhulpverlening gisteren.

De dank gaat om te beginnen uit naar de duizenden personen die vanaf het begin door hun aanwezigheid hebben bevestigd dat dit congres voor hen een toegevoegde waarde heeft in hun praktijk. Zeer velen van hen komen weer terug. Een deelnemer bleek zelfs 16 van de 20 keer te hebben meegemaakt. Met U gaan we door om het congres hopelijk nog vele jaren niet alleen weer te houden maar ook nog steeds beter te maken en in zijn toegevoegde waarde te vergroten.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Nadja Jungmann en Joke de Kock, voorzitter NVVK, voor hun hartelijke toespraken, waarbij het mij zeer goed deed dat daarin ook de betekenis van dit weblog voor het veld van de schuldhulpverlening werd onderstreept. Bij de volgende uitgave van het boek "1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis' -dat ik snel hoop te lezen, horen jullie zeker ook te worden gememoreerd.

Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar de congresorganisator Reed Business (voorheen Elsevier), met wie ik al veel langer dan de periode van de congressen een relatie heb (de publicaties hard copy (boek en artikelen) en later digitaal).

Het congres schuldhulpverlening is een periodiek lichtpunt in mijn agenda!

Later vandaag volgen de links naar jubileumvoordracht van Nadja Jungmann en mij en de voordrachten die wij ieder daarnaast nog hebben gehouden.

woensdag 20 maart 2013

"Een burger is een mens van vlees en bloed"

Tweet van Arie Slob (CU):

 'Een burger is niet zijn burgerservicenummer, maar een mens van vlees en bloed'.

ING-stresstest: 1 op 3 huisbezitters in gevarenzone

Plusonline meldt:

"Een op de drie huisbezitters doet er verstandig aan de financiele situatie rondom de hypotheek goed te bekijken. Ze kunnen bijvoorbeeld beginnen met het aflossen van de hypothecaire lening of extra aflossen. Twee op de drie huisbezitters staat er financieel wel goed voor.

 Dit blijkt uit een analyse van de resultaten van de ING Hypotheek Stresstest, die de afgelopen vijf weken bijna 45.000 keer is ingevuld. Deze Stresstest geeft woningbezitters inzicht in hun hypotheeksituatie".


Het zou nuttig zijn wanneer ook werd gemeld of er bij vervroegde aflossing boete moet worden betaald. Daar ken ik wel voorbeelden van maar die zijn niet recent.

NEN 8048 aangepast hoe wordt niet verklapt

Blijkens bijgaand bericht van de NEN is de NEN 8048 weer gewijzigd, maar hoe mogen we alleen tegen betaling weten.

De NEN 8048 is gefinancierd met overheidsgeld en wordt in sommige gevallen dwingend opgelegd bijvoorbeeld in aanbestedingsvoorwaarden.

De Hoge Raad oordeelde verleden jaar dat het NNI niet bevoegd is om algemeen verbindende voorschriften in de zin van de Grondwet uit te vaardigen. Deze normen kunnen daarom niet worden aangemerkt als algemeen verbindende voorschriften als bedoeld in artikel 11 van de Auteurswet. De NEN-normen zijn dan ook niet op grond van dat artikel vrij van auteursrechten.

Gelukkig komt er een AMvB bij de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en kan de wetgever dan gewoon zelf de inhoud vastleggen.

Uit de oude doos

Voor de deelnemers aan het jubileumcongres schuldhulpverlening morgen

Wie alvast na wil denken, geef ik de volgende citaten mee:

1. uit een interview met GGZ Amsterdam over mensen die de zelfmoordlijn bellen - 113 on line:

"Vaak is het zo dat mensen die bellen met schuldproblemen, zeggen dat ze de hoop verliezen "dat ze het kunnen redden in het leven en dat het wel goed komt".

2. uit de Angelustoespraak van paus Franciscus van afgelopen zondag:

"Een klein beetje mededogen maakt de wereld minder koud en rechtvaardiger".

Nadja Jungmann en ik ontmoeten  U morgen graag in Maarssen!

dinsdag 19 maart 2013

Jubileumcongres schuldhulpverlening: Nadja Jungmann live

Zojuist was Nadja Jungmann te horen bij de NOS, zie deze link.

Wie Nadja live wil zien, moet donderdag naar Maarssen komen. Zij zal dan met mij een voordracht houden onder de titel "Verleden, heden en toekomst van de schuldhulpverlening" en een workshop zal geven over het nieuwe instrument van de groepsgerichte aanpak in het kader van de schuldhulpverlening.

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.

Jubileumcongres schuldhulpverlening: aandacht voor incasso-ethiek woningcorporaties

"Koepel Aedes meldt dat vorig jaar 6750 huishoudens uit hun huurwoning zijn gezet, tien procent meer dan een jaar eerder. Bij acht op de tien gevallen was de reden een huurachterstand.

"Vallen, opstaan en weer doorgaan"

Dinsdag 26 maart aanstaande verschijnt het boek "Vallen, opstaan en weer doorgaan" van Jacqueline Zuidweg en Josette Dijkhuizen. Met dit boek breken de twee auteurs een lans voor ondernemers die het zwaar hebben in deze tijden van crisis. Hun boodschap: een bedrijfsfaillissement is geen schande. Integendeel: het kan de opmaat zijn naar een succesvolle nieuwe onderneming. Tien bruikbare tips om faillissement te voorkomen, vormen de hoofdmoot van dit boek. De auteurs baseren zich op recent wetenschappelijk onderzoek en interviewden een achttal ondernemers.

Nadere inlichtingen: persbericht

maandag 18 maart 2013

Jubileumcongres schuldhulpverlening: "Geef de schuldenaar een nieuwe kans"

Mr. Jaap Bos schrijft in het ED een mooie column waarvan de inhoud direct raakt aan het woonschuldendebat aanstaande donderdag . Ik zal deze opmerkingen inbrengen bij stelling 3 van het woonschuldendebat:

"Zou het niet verstandiger zijn om de huurbescherming te onderkennen als een achterhaalde na-oorlogse distributiemaatregel? De minister kan een convenant sluiten met corporaties om geen huur op te zeggen van benedenmodalen. Verder zou de overheid de subsidie kunnen beperken tot betaalbare sociale woningen zonder huurtoeslag. In Ierland komen alleen uitkeringsgerechtigden in aanmerking voor een sociale huurwoning. Gemeenten huren er zelf op de vrije huurmarkt woningen voor bijstandsmoeders in afwachting van het gereedkomen van een gemeentelijke sociale huurwoning. Bovenmodalen moeten zelf op zoek naar een woning op de vrije huur- of koopmarkt".

"Door ontslag, echtscheiding en ziekte komen steeds meer mensen in financiële problemen. Velen lukt het niet om schuldeisers en deurwaarders een stap voor te blijven. Een financiële buffer van een half jaar is nodig om de traagheid van de sociale zekerheid te overleven. Bij schuldsanering ontmoeten ze nog grotere traagheid. Schuldeisers en deurwaarders verzinnen steeds meer om de beslagvrije voet te omzeilen en zo veel mogelijk binnen te halen. De overheid gaat voorop. De belastingdeurwaarder kan zelfs bankbeslag leggen tot je maximale roodstand. Dan kun je geen huur en energie en zorgpremie meer betalen. Na drie maanden krijg je een dagvaarding voor ontruiming of wordt de energie afgesloten. Na zes maanden zorgpremie-achterstand wordt die premie ingehouden bij de uitkeringsinstantie en krijg je 30 euro boete. De belastingdienst heeft beloofd soepel te zijn, als mensen in de schuldsanering zitten, maar daar zijn wachtlijsten en andere bureaucratische obstakels.

"Moeten we niet eens nadenken over hervorming van het insolventierecht naar Engelse model? Daar wordt een persoonlijk faillissement voor benedenmodalen binnen één jaar opgeheven bij gebrek aan baten. Tegelijkertijd wordt de restschuld kwijt gescholden. Bovenmodalen worden voor een periode van drie jaar verplicht om een deel van hun inkomen te verdelen onder hun schuldeisers".

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.

zondag 17 maart 2013

Jubileumcongres Schuldhulpverlening: stelllingen woonschuldendebat

Het grote woonschuldendebat aanstaande donderdag 21 maart 2013 zal gaan over de volgende drie stellingen:

1.   Budgetcoaching door crediteuren als banken en woningcorporatie is een riskante aangelegenheid uit oogpunt van deskundigheid en onpartijdigheid

2.   De Nederlandse wetgever moet maatregelen nemen om banken te dwingen mee te werken aan verkoop van woningen die onder water staan voor een lager bedrag dan de hypotheek, en tegelijk een regeling treffen voor terugbetaling van de restschuld waarbij achteraf steeds wordt getoetst op de nakoming van de zorgplicht bij aangaan van de hypotheek.

3.   Inkomensafhankelijke huur in de huidige vorm draagt niet bij aan doorstroming in de sociale woningmarkt.

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting. 

Lees zelf de correspondentie tussen NRC en Cie. Deetman

In dit artikel kunt U het zeer gedetailleerde e-mailverkeer nalezen van Joep Dohmen met de woordvoerder van de Commissie Deetman waaruit blijkt dat en hoe in strijd met de feiten wordt gepoogd onwelgevallige details zoals het specifiek klagen over Van Luyn weg te poetsen.

Dohmen toont op basis van de schriftelijke klacht aan dat deze incompleet wordt samengevat (waarvan het effect is dat Van Luyn wordt gedekt). Uit tweets begrijp ik dat de Commissie Deetman een imcompleet overzicht van dit e-mailverkeer heeft gegeven. Bah!

Dit lijkt mij in ieder geval een reden voor Kamervragen en een onpartijdig en onafhankelijk onderzoek naar Van Luyn inclusief de vraag of strafaangifte zinvol is.

zaterdag 16 maart 2013

Commissie Deetman reageert: "niets aan het handje"!

Bijgaand de reactie van de Commissie Deetman. Opvallend dat eerst werd volstaan met de gebruikelijke, bijna RK ongemotiveerde arrogante afwijzing van de kritiek en dat nu toch de inhoudelijke dialoog enigszins wordt gevoerd.

Ik blijf van mening dat alleen contra-expertise hier kan overtuigen  waarbij ook de vraag aan de orde komt of er concepten zijn uitgewisseld. Kernvragen die moeten worden beantwoord:
1. feiten
2. analyse
3. kwalificatie als irrelevant
4. criteria die zijn aangelegd om sommige personen wel en anderen niet aan het kruis te nagelen.

Dat in de genoemde gevallen het kwartje "toevallig" ten voordele van vrindje Van Luyn rolde, steekt schril af tegen de genadeloze manier waarop anderen zijn afgemaakt in het rapport.

Het genre lezers van het KN zal vermoedelijk wel bereid zijn met deze verklaring genoegen te nemen.

Ook overigens blijft mijn kritiek op de Commissie Deetman en de wijze waarop de bisschoppenconferentie al paniekvoetballend hiermee is omgegaan, staan aangezien deze kritiek niet beperkt is tot de volgens het NRC weggelaten casuistiek maar ook op de presentatie van het advies, de inhoud van het advies, de totstandkoming van de commissie, de kosten, de wijze van presentatie, de in strijd met het Nederlands recht aangehouden wijze van bewijsvoering en het betalen van schadevergoedingen voor verjaarde vorderingen.

Met vele andere gelovigen in de straat zeg ik; hou nu maar eens op en zoek een ander declaratie-walhalla om een collectief vandaag publiek te stigmatiseren voor wat er in het verleden bij sommigen is misgegaan - terwijl problemen van hetzelfde type helaas van alle tijden zijn en dan kennelijk in veel hogere mate te tolereren dan bij RKK NL en met een aanzienlijk lager prijskaartje dan voor ons kennelijk moet gelden terwijl onze bisschoppen daarin klakkeloos meegaan, gevoelig  voor de waan van de dag als zij zijn en te laf om daartegen in te gaan.

Grootinquisiteur Deetman moet acuut een deel van zijn vergoeding terugbetalen

Non-emeritus Bisschop Van Luyn was zo goed in netwerken dat hij feitelijk bijna niets anders deed en niet aan gewoon werken toe kwam. Hij kwam nauwelijks op het bisdom en liet het aan zijn staf over om de parochiële herindeling te reorganiseren waar zonder onderscheid ten aanzien van de identiteit (namelijk Rooms Katholiek of andersdenkend) parochies werden gelijkgeschakeld, hetgeen zeer velen ertoe gebracht heeft afstand van de RKK te nemen. In één parochie echter was de weerstand te heftig, maar die parochie werd na defungeren van de pastoor alsnog langzaam geëuthanasieerd door de selectie van opvolger. Bisschop Van Luyn had zijn vrindjes overal hetgeen wel bleek bij zijn afscheid toen de hoogheden en excellenties zich verdrongen om hun complimenten te betuigen. 

In februari 2010 schreef katholieknederland.nl : "Bisschop Ad van Luyn van Rotterdam is geschokt door het nieuws dat Nederlandse salesianen in de jaren zestig en zeventig scholieren hebben misbruikt". Dat noemen we in Rotterdam: dwars door je donder heenliegen. D
aarna rommelde Van Luyn met de jaartallen in zijn cv op de website van het bisdom om te verhullen dat hij provinciaal was geweest in de tijd dat een intern onderzoek naar seksueel misbruik bij de NL tak van Salesianen was verschenen. Liegen, liegen, liegen. Die lijn zette hij voort als bisschop in de gevallen waarmee hij werd geconfronteerd met seksueel misbruik: in de doofpot en overplaatsen. Liegen, liegen, liegen.
Van Luyn splitste bij uibreken van de publiciteit over seksueel misbruik in RKK NL als voorzitter van de bisschoppenconferentie staatsraad Deetman in de maag van zijn collega-bischoppen. Deetman ging er onmiddellijk met de winkel van door en gaf op een vrijdag een persconferentie met een onvoldragen en ondoordacht advies, dat op wezenlijke punten lacunes vertoonde, welk advies  niettemin klakkeloos twee werkdagen later door de conferentie integraal werd overgenomen inclusief de samenstelling van de commissie, zonder dat de conferentie de tijd had genomen om het advies goed te bestuderen en bijvoorbeeld aan het kerkelijk en  burgerlijk recht te laten toetsen. Op mijn weblog heb ik tijdig gewaarschuwd met een reeks artikelen; uiteraard werd hiervan geen nota genomen -en moet ik nu uit de wandelgangen  van sommige bisschoppen begrijpen dat zulks wordt betreurd.

Van Luyn splitste de bisschoppen ook een 50/50-kostenveroordeling van de kosten van de Commissie in de maag terwijl hij als regulier wel en de andere bisschoppen als wereldheren niet wisten hoe grootschalig het seksueel misbruik van de regulieren in de internaten was geweest – overigens was het misbruik in andere internaten niet minder en hadden andere zuilen overwegend geen internaten voor wezen en kinderen uit probleemgezinnen en dus ook geen misbruik, maar dit terzijde. Ondertussen stond kakelkip De Korte te jubelen over staatsraad Deetman en zijn vrindjes en gaf hij hem en passant een blanco cheque (“Als het dak lekt, vraag je niet wat de loodgieter kost”), ook dat hebben we geweten.

Later bleek dat Staatsraad Deetman in strijd met de regels zijn bijklusactiviteiten niet meldde. Deetman stichtte voor weer andere vrindjes ook een bijklusparadijs ten laste van RKK NL. Een belastingcontrole lijkt mij dringend op zijn plaats bij alle betrokkenen. Later bleek ook de provinciaal overste van de Salesianen Spronck, die zonder boord in bouwvakkersoutfit in de media wat obligate verontschuldigingen voor fouten uit het verre verleden had gemompeld, vuile handen te hebben waarna hij ijlings werd geruimd. 

Vandaag is duidelijk geworden op welke wijze staatsraad Deetman Van Luyn heeft beloond namelijk door zijn wandaden weg te poetsen uit het rapport. Een woordvoerder van de Commissie Deetman liet vandaag weten dat "uitdrukkelijk afstand" werd genomen van de kritiek, echter zonder daarop inhoudelijk in te gaan. Deetman hanteerde mitsdien als het zo uitkwam zelf de doofpot om te beschermen die daarvoor in zijn visie in aanmerking kwam met name degenen die zijn declaraties aftekende. Wiens brood met eet, etc.

Staatsraad Deetman heeft zich inmiddels de rol aangemeten van grootinquisiteur die regelmatig met een van de medeleven vertrokken gezicht verklaart dat het niet zozeer om de waarheid gaat maar om de verhalen over die "kille kloosters"; ook dat hebben we geweten: de klachtencommissie beoordeelt schaamteloos ook klachten tegen overledenen en acht zich daarbij niet gebonden aan de normale bewijsregels. Zo kwam zonder bewijs een veroordeling tot stand tegen bisschop Gijssen (bid voor hem want hij is zeer ernstig ziek) en tekenden de Salesianen NL postuum een vaststellingsovereenkomst ten laste van de door hen gehate want orthodoxe bisschop Ter Schure waarin zij namens hem schuld bekenden over handelingen in een periode waarin hij op de verweten locatie niet aanwezig was wegens verblijf in de missie- hetgeen en detail werd uitgezocht door kerkhistoricus Van Schaik maar weinig aandacht kreeg in de media. Zo kennen we onze eigen, inmiddels ras uitstervende, linkse sectie weer; geen zee gaat te hoog om de orthodoxie te schaden. 

Inmiddels werd over ander seksueel misbruik een rapport uitgebracht door Commissie Samson dat veel minder aandacht kreeg en waarbij niemand erover heeft gepiekerd om overledenen te veroordelen dan wel verjaarde claims via een lapzwansprocedure op geld te valideren.

Deetman is ingehuurd om onpartijdig en onafhankelijk onderzoek te verrichten opdat nadien de stal zou zijn geruimd. Wat er nu gebeurt is dat door zijn wijze van werken vandaag RKK NL opnieuw in opspraak is gebracht omdat de geschiedenis zich herhaalt en opnieuw selectief de doofpot is gehanteerd. Het is hoog tijd dat er een einde komt aan het misbruik van de Rooms Katholieken in Nederland van nu voor de zonden van de regulieren in het verleden. Aan de Rooms Katholieken in Nederland van nu is nog geen excuus aangeboden maar juist zij zitten wel met de gebakken peren!
Deetman moet tenminste een deel van zijn vergoeding terugbetalen. Uitgezocht moet ook worden of de NL bisschoppen wisten dat Van Luyn uit het rapport is gehouden, en wat er nog meer niet is vermeld. In een procedure vragen we dan om te beginnen de concepten op teneinde de verschillen te analyseren.

Ik memoreer tenslotte nog maar eens dat er één priester in Nederland is die volgens het rapport Deetman bij een visitatie de spijker reeds in 1964 op de kop sloeg: “Ik zou beslist niet op mijn verantwoording durven nemen welke jongen of jongeman dan ook, te adviseren in te treden in de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten”. Uiteraard werd deze priester daarna nooit meer gevraagd en wordt hij tot op de dag van vandaag door zijn bisschop en diens voorganger niet in ere gehouden, zie deze link. Zo gaat dat bij ons.

Terugplaatsen blogposts Commissie Deetman is voltooid

Zie onder deze link tot heden 24 berichten geplaatst als subcategorie van RKKnipsels.

Paus moet commissie instellen om handelen NL bisschoppen te onderzoeken!

Gelet op het vorige bericht meen ik dat de paus een commissie moet instellen om het handelen van de NL bisschoppen te onderzoeken. Een brief met enkele suggesties die ook op dit weblog zal worden gepubliceerd gaat vandaag naar de nuntius onder bijsluiting van mijn reeks artikelen onder de kop "Aan de vooravond van een historische vergissing waarin ik heb gewaarschuwd walke risico's er aan de gang van zaken rondom deze commissie waren verbonden.

De reeks "Aan de vooravond van een historische vergissing" zal later vandaag integraal worden teruggeplaatst.

Breaking: Deetman verzweeg misstapppen Van Luyn

Lezers van dit weblog kennen mijn opvattingen over de manier waarop de Commissie Deetman tot stand is gekomen; netwerker Van Luyn benaderde vrindje Deetman die vervolgens ruim baan kon geven aan zijn anti-RK sentimenten en daar wat vrindjes bijzocht in een commissie die de bisschoppen zich "take-it-or-leave-it" door de strot lieten wurgen waarbij vervolgens een declaratieparadijs ontstond waar alle gelovigen voor moeten bloeden.

Het NRC schrijft:
"Wim Deetman heeft in zijn eindrapport over het kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk zijn opdrachtgever, bisschop Ad van Luyn, ontzien".
"Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen: “Ik stel vast dat de zittende bisschoppen zijn ontzien, Van Luyn voorop. De gepensioneerde bisschoppen, onder wie Bär, Simonis en Gijsen, kregen een heel andere behandeling.”
 
Het is mij bekend dat de bisschoppen bij verschijning van het rapport Deetman een media-training hebben gevolgd waar zij onder meer hebben geleerd te benadrukken dat het een probleem uit het verleden was dus niet van hen. Gijsen en Ter Schure zijn ten onrechte afgemaakt in de media en de bisschoppen keken toe.
 
Er zou volgens mijn bronnen minimaal ook 1 geval door Eijk in de doofpot zijn gestopt in zijn Groningese tijd. Mijn onderzoek daarnaar loopt.
 
Het lijkt mij tijd dat de conferentie een commissie instelt die een rapport schrijft over de zittende bisschoppen. Dat Deetman een zakkenvuller is was bekend, dat hij ook niet integer is en zogenaamde onpartijdige rapporten schrijft en daarbij belastende feiten tegen zijn opdrachtgever weglaat vind ik weerzinwekkend. Ik wil dan ook graag weten of dit in overleg met de bisschoppen is gebeurd.

vrijdag 15 maart 2013

Wanneer pakt dit kabinet nu eens de zakken vullende banken aan?

Uit het Parool:
"De kosten van banken daalden met ruim 1 procentpunt, terwijl de hypotheekrente met 0,2 procentpunt daalde. Gezinnen met een hypotheek van 250.000 euro zouden daardoor per maand bruto ruim 300 euro te veel"

Dat is voor dit gezin EURO 3.600,00 per jaar uit het vrij besteedbaar inkomen: bijvoorbeeld duurzame concumptiegoederen en vakanties. Het kabinet zou hieraan eenvoudig iets kunnen doen door een rente-plafond vast te stellen.

De banken staan te popelen om zich ook nog eens meester te maken van het geld van pensioenfondsen en verzekeraars waarbij het risico bestaat dat geld bestemd voor oudedagsvoorziening wordt gebruikt om achteraf voor de banken het risico van de door de banken overgefinancierde woningmarkt af te denken.

Banken vullen in een markt waarin de concurrentie inmiddels nagenoeg is verdwenen, grootschalig hun zakken, uiteraard met andermans geld en dat in een periode waarin de economie middels lastverhoging toch al kapot wordt bezuinigd. Geld dat niet vrij kan worden besteed maar door de bank wordt genomen, wordt direct onttrokken aan de mogelijke stimulering van de economie. Het kabinet zou hieraan eenvoudig iets kunnen doen door een rente-plafond vast te stellen.

Hoe langt duurt het voor het kabinet hierop adequate actie onderneemt? Hoe lang laten volksvertegenwoordigers dit gebeuren?

Jubileumcongres schuldhulpverlening: van het nieuwe wonen en de oude schulden

Volgens de directeur van de DNB is het dieptepunt van het prijsniveau op de woningmarkt gepasseerd en zou zelfs de recessie voorbij zijn. Ik waag beide stellingen te betwijfelen; in mijn visie daalt de woningmarkt de komende tijd nog veel verder, heerst op de woningmarkt een kopersstaking en krijgt wie al een huis zou willen kopen, geen hypotheek van de banken. De Blokhypotheek is een doodgeboren kind, zonder nadenken en doorrekenen door de Tweede Kamer aanvaard. Banken worden ondertussen rijker en rijker van de bestaande hypotheken, zie dit bericht.  Het kabinet kijkt de andere kant op en "toevallig" komen er nu wat voorspellingen dat het beter gaat met de Nederlandse economie.

De recessie is niet voorbij omdat iedereen de hand op de knip blijft houden, en dat gebeurt omdat er geen enkel vertrouwen is in het kabinet. Mensen vragen zich af wat het kabinet nu weer gaat verzinnen om hem nog verder te snijden, terwijl het parlement daarop tegenwoordig pas reageert als een wet eenmaal is aangenomen in plaats vooraf. Technisch is het regeringsaccoord onevenwichtig en resultante van het uitruilen van stokpaardjes waarbij ook nog is vergeten dat een wat ook nog door de Eerste Kamer heen moet om tot wet in formele zin te kunnen worden. Hoe bestaat het?

Ik hoor geen (overtuigende) visie van het kabinet dat het beleid ertoe strekt te faciliteren  dat Nederland weer uit de recssie wordt getrokken en naar mijn mening gebeurt dat ook niet. "Jongeren moeten met minder bescherming langer doorwerken voor minder pensioen om hun duurdere hypotheek te betalen", las ik vandaag. Zo bouwen we niet aan de toekomst van Nederland, maar bevorderen dat in ons "global village" op termijn iedereen met een inkomen uit arbeid buiten Nederland gaat wonen. Solidariteit is een elastiekje dat kan knappen.

Ergo, ik vrees met vreze dat de woningmarkt tot nader order in coma blijft: er wordt niet gehandeld op de particuliere markt en niet gebouwd in de sociale sector en bij wie een niet-inkomenconforme woning heeft, ontstaan steeds meer schulden. Sommigen van de debiteuren met woonschulden worden op straat gezet, anderen worden afgeknepen tot onder de beslagvrije voet. Woningcorporaties hebben hun reserves vergokt en/of hun directies persoonlijk verrijkt en persen nu huurders uit om de reserves aan te vullen in  plaats van onderhoud te plegen en nieuwe woningen te bouwen

Als alle rek uit het bestedingsvrije inkomen wordt weggehaald (zoals nu) wordt er dus ook niet meer versneld afgelost en kunnen mensen niet meer uit hun woning wanneer die eenmaal onder water staat. En dadelijk worden ook nog de pensioenreserves gebruikt om het risico van de banken gegeven de dalende woningprijzen achterf af te dekken en eindigt het aanwezig vermogen in NL ofwel bij de banken  ofwel bij de overheid. In dit licht wekt het geen verwondering wanneer een hoge ambtenaar overstapt en lobbyist voor de banken te worden; dat kan toch allemaal maar in Nederland. Vermoedelijk werkte hij eerst van binnenuit met dezelfde doelstelling.

In andere landen worden maatregelen genomen om ontruimingen te voorkomen, zo niet in Nederland waar de overheid stelselmatig de andere kant op kijkt als het om het optreden van de banken jegens debiteuren gaat en waar er geen visie is op de restschuldproblematiek.  In Spanje vroegen rechters, brandweerlieden en slotenmakers aandacht voor dit probleem. Het Europese Hof maakte uit dat er rechtsbescherming moet zijn alvorens het tot ontruiming komt.

Bij de workshops en het woningdebat aanstaande donderdag zal zeker uitgebreid worden gesproken over de debiteur met woonschulden en de daarbij aan te houden overlevingsstrategieen. Zelf zal ik ingaan op de uitspraak van de Hoge Raad dat een hypotheekakte oude stijl niet mag worden gebruikt als executoriale titel voor de restschuld.

Nadere gegevens over dit congres vindt U alvast onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.

woensdag 13 maart 2013

PLANgroep en daarmee 60 gemeenten gecertificeerd- Gefeliciteerd!

Persbericht PLANGROEP:

"Door certificering (volgens NEN8048) PLANgroep leveren 60 gemeenten voortaan gecertificeerde schuldhulpverlening Met de certificering van PLANgroep, één van Nederlands grootste schuldhulpverleningsorganisatie, bieden 60 gemeenten voortaan gecertificeerde schuldhulpverlening aan hun klanten. Op 11 maart 2012 nam Anne-Mieke de Peuter, directeur van PLANgroep, het NEN 8048-certificaat in ontvangst van Kiwa. PLANgroep levert hiermee een substantiële bijdrage aan de verdere professionalisering en transparantie".

Jubileumcongres 21 maart 2013: "Schuldenproblematiek, toen, nu en straks"

Met de presentatie onder deze titel die het midden zal houden tussen een conference en een serieuze voordracht zullen Nadja Jungmann en ik volgende week donderdag 21 maart 2013 het jubileumcongres openen. Hierbij zal worden ingegaan op de verschillende facetten van de schuldenproblematiek zoals die zich in de geschiedenis van het congres hebben ontwikkeld.

Over de inhoud en de vormgeving vindt reeds koortsachtig overleg plaats. Opties als een kwis, een musical, het doorzagen van een congresbezoeker, en vuurwerk vielen reeds af.

Uiteindelijk zal de  voordracht zich in serieuze vorm vertalen in een publicatie, die zal verschijnen voor het volgende actualiteitencongres schuldhulpverlening waarvan de datum reeds bekend is:
28 november 2013.

Onderzoek wees uit dat de meerderheid van de congresbezoekers graag vier keer per jaar zou worden bijgepraat over de dynamische en complexe wereld van de schuldenproblematiek. Het conges kent een zeer grote vaste kern van bezoekers. Nadja Jungmann en ik zullen er alles aan doen dat zij volgende week donderdag met een nog hoger inzicht in de schuldenproblematiek naar huis terugreizen.

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.

Fiscaal advies interessant instrument bij schuldhulp

Gemeente.nu heeft een zeer interssant artikel over de inzet van fiscaal advies bij schuldhulp:

"Direct na aanmelding voor dienstverlening bij schulden moeten de inwoners van Almere die hulp nodig hebben een fiscale screening laten doen. De adviseur houdt twee dagen per week zijn spreekuur. Binnen twintig minuten heeft hij een overzicht van de laatste vijf jaar, resultaten die door een klantmanager worden verwerkt in een plan van aanpak.

"In de tweede helft van vorig jaar is er al 350.00 euro teruggehaald bij ongeveer 500 klanten", vertelt Gerritsen. "Dat is niet alleen prettiger voor de cliënten; het maakt het eenvoudiger om een schuldregeling te treffen."

Het grootste bedrag dat werd binnengehaald was een ton, voor een kleine zelfstandige die zijn blauwe enveloppen al tijden gesloten hield".


Van de actualiteitencongressen SHV weet ik dat dit al enige tijd gebeurt in Delft. In Almere blijkt het instrument weer even succesvol en dus zeker de moeite van het onderzoeken waard voor instellingen die zich bezig houden met schuldhulp.

Op 21 maart 2013 vindt het jubileumcongres schuldhulp plaats. Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.

dinsdag 12 maart 2013

Jubileumcongres Schuldhulpverlening: Erfgenamen iets beter beschermd tegen schuldeisers erflater

"Eigen schuld, dikke bult" was op 2 oktober 2012 het antwoord van de Minister van Justitie op kamervragen over het trieste lot van erfgenamen die werden aangesproken op schulden van de debiteur, zie mijn artikel "Pas op met negatieve nalatenschappen". Inmiddels is er toch bestuurlijke enige aandacht voor de problemen die ontstaan wanneer schuldeisers na overlijden van de debiteur diens erfgenamen aanspreken op de schulden van de debiteur.

Een bepaald type schuldeisers en hun incasso-adviseurs heeft hierin een nieuwe verdienmodel ontdekt. Problemen ontstaan voorts wanneer er een woning tot de nalatenschap behoort met een negatieve waarde, waarbij de erfgenamen worden aangesproken op de verplichtingen uit hoofde van de hypotheek.

Op rijksoverheid.nl staat het volgende:

"Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie komt erfgenamen tegemoet die onverwacht te maken krijgen met een schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Dit staat in een brief van de bewindsman aan de Tweede Kamer waarmee hij reageert op het rapport ‘Erven zonder financiële zorgen’ van de Radboud Universiteit Nijmegen en Netwerk Notarissen".

"Toch kunnen mensen in de problemen komen, zo blijkt uit het rapport. Het gaat om de situatie dat de nalatenschap niet beneficiair, maar zuiver is aanvaard: de erfgenaam verkrijgt alle goederen en schulden uit de erfenis. Als in zo’n situatie de erfgenaam met een onbekende schuld te maken krijgt die niet meer uit de erfenis kan worden betaald dan moet hij deze met eigen geld betalen. De onderzoekers vinden het redelijk dat in dergelijke - niet veel voorkomende gevallen - de erfgenaam wordt beschermd tegen onverwachte schulden als hem niets valt aan te rekenen.

De staatssecretaris deelt deze opvatting en past de wet aan. Erfgenamen kunnen straks naar de kantonrechter stappen en een machtiging vragen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, zodat zij niet met hun privévermogen hoeven in te staan voor onbekende schulden".

De staatssecretaris wil erfrechtelijk niets doen voor erfgenamen die in problemen komen door de ontwikkelingen van de woningmarkt:

"Daarnaast is aanpassing van het erfrecht niet een oplossing voor erfgenamen die in financiële problemen komen omdat een geërfde woning lange tijd te koop staat en de vaste lasten doorbetaald moeten worden. Onverkoopbaarheid van woningen is op dit moment een probleem van alle huizenbezitters en niet alleen van erfgenamen, aldus Teeven. Daarom heeft het kabinet maatregelen genomen om de woningmarkt weer op gang te helpen".

Daar heeft de staatssecretaris op zichzelf gelijk in, maar het is mijns inziens niet te verwachten dat door de thans bekende maatregelen van het kabinet de woningmarkt in beweging wordt gebracht.

In mijn voordracht op het jubileumcogres van 21 maart aanstaande zal ik ook op dit probleem ingaan en enkele opties aanreiken om meer grip te krijgen op de situatie. In de eerste rond van de workshop en het debat zal uitgebreid worden ingegaan op het verschijnsel woonschulden en de daarbij te hanteren oplossingstechnieken.

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.

maandag 11 maart 2013

Jubileumcongres Schuldhulpverlening: handel in oude vorderingen

Steeds vaker worden vorderingen verkocht hetgeen de communicatie tussen debiteur en nieuwe crediteur als regel niet ten goede komt.

Crediteuren en hun incassogemachtigen stellen zich vaak zeer rigide op en zijn soms niet bereid rekening te houden met de beslagvrije voet en de regels voor het saneren van schulden die wel van toepassing waren in de relatie met de oorsponkelijke schuldeisers.

Hoe gaan we hier mee om? In mijn voordracht op het jubileumcogres van 21 maart aanstaande zal ik ingaan op dit probleem en enkele opties aanreiken om meer grip te krijgen op de situatie.

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.

Jubileumcongres schuldhulpverlening 21 maart 2013 -Dood de draak van de malafide schuldhulp

Het veld van de schuldhulpverlening is voortdurend in beweging -net als vele andere facetten van de maatschappelijke werkelijkheid.

Nieuwe loten aan de stam ontwikkelen zich, gericht op debiteuren in een problematische schuldsituatie. Naarmate gemeenten zich uit financiele overwegingen verder terug moeten trekken en selectiever aan de poort zijn, blijft er een groep debiteuren over die onmiskenbaar problemen heeft en niet wordt geholpen langs de reguliere kanalen.

De markt zou de markt niet zijn als ook malafide partijen zich op deze groep werpen en tegen betaling budgethulp en schuldhulp aanbieden, waarbij er geen enkel zicht is op de kwaliteit en de zogenaamde hulpverleners hun zakken vullen maar in feite de debiteur in nood alleen maar verder in de problemen helpen

Mijn eigen Rechtbank Rotterdam wees op 13 februari 2013 onder LJN BZ3225 en mooi vonnis tegen een organisatie genaamd "STICHTING FINANCIËLE ONDERSTEUNING PARTICULIEREN EN “MKB". In het Handelsregister las ik dat deze stichting inmiddels is uitgeschreven. Bestuurslid en bewaarder is ene H.G.W. Dekkers. Alles wat er aan de stichting was betaald voor budget- en schuldhulp moest terug worden betaald aan de debiteur  wegens nietigheid van de overeenkomst.

Bonafide schuldhulpverleners die deze boefachtigen tegen komen moeten zich afvragen of er wellicht nog geld kan worden teruggehaald dat is verstookt aan nietige regeling van schulden. Dat is het eerste verdiend, wanneer je iemand echt gaat helpen.

Ik zal op 21 maart 2013 ook ingaan op dit vonnis en de praktische consequenties die het kan hebben voor de "good guys" in de praktijk van de schuldhulpverlening.

De overheid zou toezicht moeten houden op schending van de Wck maar doet daar weinig in. Met het civiele zwaard kunnen we de draag ook doden.

Nadere gegevens over dit congres vindt U onder deze link waarbij lezers van dit weblog kunnen inschrijven met observatrix-korting.

dinsdag 5 maart 2013

Doe iets voor gezinnen in de bijstand!

Het NIBUD luidt de noodklok voor gezinnen in de bijstand, zie deze link

"De afgelopen vijf jaar hebben mensen die van een bijstandsuitkering rond moeten komen niet zo weinig ruimte in hun budget gehad als nu. Dat blijkt uit het Nibud Budgethandboek 2013, waarin ieder jaar informatie staat over bestedingspatronen van huishouden.

Vooral gezinnen die in de bijstand zitten, hebben het lastig en hebben bijna geen geld voor sociale participatie. Een gezin met twee kinderen heeft per maand na aftrek van de vaste lasten en huishoudelijke uitgaven zo’n vijf euro over voor kadootjes, sporten en uitgaan. In 2008 had eenzelfde gezin daar nog 121 euro voor. 'Dit betekent letterlijk, niet naar verjaardagen kunnen, geen geld om te sporten en de extra bijdragen voor schooluitstapjes niet kunnen betalen, of geen geld hebben voor andere onvermijdbare uitgaven', aldus het Nibud.

Voor de hoogte van de bijstandsuitkering maakt het niet uit of een stel kinderen heeft of niet. In beide gevallen bedraagt de uitkering 1256 euro per maand. De kosten van de kinderen moeten betaald worden uit de kinderbijslag en het kindgebonden budget. 'In de praktijk blijkt deze ruimte niet voldoende om de extra uitgaven mee te dekken', aldus het Nibud. Een gezin zou minstens 244 euro per maand kwijt zijn aan sociale participatie.

Vooral de vaste lasten zijn de afgelopen vijf jaar fors gestegen. 45 procent van het totale budget gaat gemiddeld op aan vaste lasten. 35 procent wordt besteed aan huishoudelijke uitgaven en 20 procent aan reserveringen. Het Nibud wijt deze stijgingen aan de verhoging van het verplicht eigen risico bij de zorgverzekering en de hogere huur- en energiekosten".


Naschrift:
We hebben het dan nog niets eens gehad over de gezinnen voor wie door een samenloop van incassomatregelen de beslagvrije voet niet is gewaarborgd en over degenen die met een zinloos beslag roerende zaken worden afgeknepen om de middelen af te geven die zij nodig hebben om te overleven.

De geschiedenis zal oordelen over deze visieloze tijd met een visieloos kabinet waarbij velen wisten hoe erg het was maar ruecksichtslos de andere kant op keken.

maandag 4 maart 2013

Komt er in NL ook een "student loan bubble" - NL let op Uw saeck!

In de VS ging men van de huizen- naar de creditcard- nu naar de studieschuld zeepbel, waarmee wordt bedoeld een lading niet of nauwelijks incasseerbare schulden die debiteuren worden aangepraat zonder de zorgplicht in acht te nemen. Zie deze link

In de VS bestaan nu plannen studieschulden als pakketjes te gaan verkopen. Dat kennen we nog van de subprimemarkt en naar verluidt hebben ook banken in NL dat gedaan met hypotheken waarbij de verondersteld positieve status van de bank werd gebruikt als indicatie van het risico van het pakket terwijl onvoldoende duidelijk werd dat deze vlag werd gebruikt om een lading van slechte debiteuren te dekken.

In NL bestaan plannen de studiefinanciering om te zetten in een leenstelsel waarbij nu al bekend is dat duizenden mensen dan niet gaan studeren terwijl bovendien de rekenplaatjes niet juist zijn omdat wordt uitgegaan van een zeer langjarige lage rentevoet. Het zou niet verbazen als ook dit paarse kabinet het leenstelsel wil privatiseren al dan niet in  combinatie met een blanco cheque als het NHG-stelsel.

Nederland, let op uw saeck!

vrijdag 1 maart 2013

VOC Maatwerk met daverende klap failliet - tijd voor een intergemeentelijke pooling?

Detacheerder VOC Maatwerk is failliet. De schuld aan de fiscus zou enkele miljoenen gedragen.

Zeker in de tijd van grote subsidiestromen van SZW beleefde dit bedrijf gouden tijden. Dit ging gepaard met pretenties: het bedrijf was volgens Binnenlands Bestuur "zelfverklaard marktleider in schuldhulpverlening".

Volgens dit bericht in Binnenlands Bestuur was daarbij echterr sprake van handelen dat niet anders kan worden gekwalificeerd dan als joy riding met een onderneming:
"Toch geeft het faillissement aan dat het in de markt voor overheidsleveranciers stilletjes heeft kunnen rotten als een mispel. Want hoewel VOC Maatwerk zich erop beroept zijn gemeentelijke klanten weer ‘kapitein op eigen schip’ te maken, was er op de brug van VOC Maatwerk zelf een machtsstrijd losgebarsten. De vier directeuren kregen in 2011 onderling knallende ruzie. Oprichter Stijn Vos – tegenwoordig CDA-voorzitter in Laren – spande begin 2012 een rechtszaak aan tegen het bedrijf en drie van zijn medebestuurders. In het vonnis is te lezen dat de bestuurders tenminste 2,3 miljoen euro van VOC naar een ander bedrijf hebben gesluisd, de vrijgezellenfeesten (in Denemarken en Mexico) van twee bestuurders op het schuldhulpbedrijf zijn afgewenteld en bestuurder Ole van der Straaten (die ooit topman was van supermarktconcern Laurus) ‘regelmatig contanten heeft opgenomen met de creditcard van VOC’, zonder specificatie van de uitgaven".

Dit is weer geen reclame voor het particulier initiatief in de schuldhulp en ook niet voor de kwaliteitscontrole van gemeenten die personeel van een dergelijk bedrijf inhuren. Zou het geen tijd zijn na te denken over intergemeentelijke pooling in combinatie met een eigen opleidingsinstituut met salarissen voor bestuurders onder de Balkenendenorm? De bestuurders van VOC Maatwerk hebben hun zakken gevuld met publiek geld en vervolgens belastingschade veroorzaakt in het publieke domein - hoog tijd om de mogelijkheid voor een actie uit persoonlijke aansprakelijkheid te onderzoeken. Kun je dan trouwens actief blijven binnen het CDA? Wordt daar aan integriteitsonderzoek gedaan?