woensdag 27 februari 2013

Schuldenproblematiek bij ouderen neemt onontkoombaar toe

De Telegraaf heeft een lijst van pensioenfondsen waaruit blijkt dat in sommige gevallen tot 10% wordt gekort, zie link. De draagkracht van ouderen neemt daardoor af, waarbij de afname nog wordt versterkt  bij degenen die AWBZ- & WMO-zorg modig hebben en daarvoor soms zeer fikse eigen bijdragen krijgen gefactureerd.

Onontkoombaar is is dat de schuldenproblematiek bij ouderen toeneemt, zeker wanneer er ook nog een moeilijk verkoopbare woning tot het voor de zorgbijdrage mede in aanmerking genomen vermogen behoort, waarvan de waarde met de dag afneemt en zal afnemen, zeker wanneer er een toenemend aanbod op de woningmarkt komt wegens gedwongen verkoop hetgeen een extra waardedalend effect zal hebben.

Naar ik aanneem krijgen ook de banken op enig moment door dat het soms beter is verlies te nemen dan debiteuren eindeloos vast te houden in een te duur huis dat steeds verder onder water zakt. Vervolgens kan bij de restschuld mede worden bekeken in hoeverre sprake is geweest van overfinanciering (leve de Hoge Raad!) en daarenboven is er altijd nog de weg vand e Wsnp om tot een schone lei te komen, aannemend dat aan de daarvoor geldende eisen wordt voldaan.