donderdag 21 februari 2013

Macro-economische perspectief zeer zorgelijk - roeien met de riemen die we hebben

Terwijl een visieloos kabinet dat een accoord bereikte op basis van kwartetten en daarbij leek te zijn vergeten dat het voor nieuwe wetgeving ook in de Eerste Kamer een meerderheid vereist is, onverdroten maar blijmoedig voortmoddert, zien we de economie steeds verder de vernieling in draaien: 7,5% van de beroepsbevolking is werkloos en het beroep op de WW neemt uiteraard sterk toe. Zie DFT

Het visieloos kabinet wil dit probleem  op gaan lossen door de duur van de WW te beperken, hetgeen ongetwijfeld gepaard gaat met een volksopstand en nog veel meer hypotheekdebiteuren in de problemen omdat het in de totaal vastgelopen woningmarkt -waarvoor een even visieloos accoord werd bereikt, dat alleen maar goed is voor de overheid door verminderde mogelijkheid van hypotheekaftrek- onmogelijk is gedurende de verkorte looptijd van de WW een woning waarvan de lasten niet meer betaald kunnen worden,  te verkopen.

De banken die door het visieloos kabinet bij voortduring worden geprotegeerd, werken niet mee aan het nemen van verlies bij verkoop waardoor veel woningen te koop staan op een prijsniveau waarvan een blinde kan zien dat het daarvoor nooit verkocht kan worden. De banken verklaren nu maanden nodig te hebben om nieuwe hypotheelvormen te ontwikkelen binnen de nieuwe regels waarbij we administratieve kosten en lasten alweer navenant zien stijgen. in het Nederlandse hypotheekrzeservaat waar de rente kunstmatig hoog wordt gehouden hetgeen het kabinet eenvoudig zou kunnen oplossen door een maximumtarief vast te stellen.

Te voorzien is dat steeds meer mensen in een problematische schuldsituatie zullen raken. Alom zie ik hoe deze slechter worden geholpen en aan hun lot overgelaten aangezien hulpverlening wordt overspoeld en zelf ook te maken heeft met budgetbeperkingen, en niet zelden gelijk op zoek gaat naar redenen om iemand niet te helpen.

Het ware te wensen dat er een visie werd ontwikkeld om het herstel van de economie te bevorderen, de woningmarkt op gang te brengen, en de schuldhulpverlening zodanig te financieren en te reguleren en dat wie schuldhulp nodig heeft, die ook op afzienbare termijn en op aanvaardbaar kwaliteitsniveau krijgt.

Op het terrein van de schuldenproblematiek moeten we in de tussentijd roeien met de riemen die we hebben en toch pogen debiteuren adequate hulp te bieden waarbij niet bij iedereen de schulden kunnen worden geregeld, maar wel basisvoorzieningen moeten worden geborgd waarbij in ieder geval de beslagvrije voet wordt gerespecteerd.

Het visieloos kabinet maakt voorlopig geen enkele haast met de aanbevelingen van Paritas Passe. Er moet dus een handreiking worden ontwikkeld voor de praktijk om per geval de maatregelen te nemen die nodig zijn om tot borging van de financiering van de noodzakelijke kosten van het bestaan te komen. Ik ben benieuwd welke branchepartij daarvoor al een protocol heeft?

Naschrift: De Volkskrant inventariseert waar het in Europa wel beter gaat: Duitsland, Spanje, Griekenland, zie deze link. Verschil met Nederland is, dat hier geen vertrouwen bestaat in de bekwaamheid van het kabinet dat de indruk wekt lukraak acties te ondernemen die voor zeer velen nadelige gevolgen hebben zonder dat duidelijk wordt, wat de maatschappelijke opbrengst is van deze offers.