zaterdag 9 februari 2013

Klachtencommissie R.K. seksueel misbruik geen "fair trial"

Degenen die nog enig vertrouwen hadden in het door de Nederlandse bisschoppenconferentie ingestelde Meldpunt Seksueel Misbruik Katholieke Kerk lezen deze uitlatingen van de voorzitter Wiel Stevens in Trouw, die zozeer blijk geven van vooringenomenheid dat iedere aangeklaagde er goed aan doet direct te weigeren zich aan deze quasi-rechtspraak te onderwerpen (en waarbij bovendien ook doodleuk overledenen worden veroordeeld en kennelijk twee personen die hetzelfde hebben horen zeggen elkaar tot steunbewijs dienen, vergelijk de wraakoefening op Mgr. Gijsen).

"Het Meldpunt Seksueel Misbruik Rooms-Katholieke Kerk moet bijna één op de drie (30 procent) klachten over misbruik ongegrond verklaren door gebrek aan bewijs. Dat zei voorzitter Wiel Stevens zaterdag in Kruispunt Radio.

Zonder steunbewijs kan juridisch namelijk niet aannemelijk worden gemaakt dat het misbruik werkelijk heeft plaatsgevonden. 'Verschrikkelijk', aldus Stevens, die ervan overtuigd is dat de meeste incidenten wel degelijk hebben plaatsgevonden".


De voorzitter vindt het kennelijk niet politiek correct ook te vermelden dat er ook klagende querulenten zijn die pogen een slaatje te slaan waarbij het zeer lang duurt voordat de aangeklaagde partij weet waar hij aan toe is.

Geen zichzelf respecterende rechter zou uitlatingen van dit type doen waarbij hij zijn innerlijke overtuiging (en vooroordelen) kennelijk van meer waarde acht dan geldig bewijs en het kennelijk betreurt als een klacht "moet" worden afgewezen. Bij deze vorm van klachtenbehandeling is het normaal dat de beoordelaar in de media laat weten het spijtig te vinden als een klacht ongegrond moet worden verklaard. Zo onrechtvaardig als de RKK eerst was voor de slachtoffers, zo is zij het nu voor de aangeklaagde partijen die mogen worden opgeknoopt wanneer de bisschoppen met dit offer hun eigen straatje pogen schoon te vegen. Bij een "fair trial" wordt volgens artikel 6 Europese Conventie een aanklacht onderzocht en behoort de beoordelaar onpartijdig en onafhankelijk te zijn. Trek zelf Uw conclusies!

De foto die Trouw plaatst bij het artikel, waarbij het Sacrament van de H. Biecht op de hak wordt genomen, is schandalig en zou voor iedere Rooms Katholiek die nog een abonnement heeft, reden moeten zijn dat op te zeggen.