woensdag 20 februari 2013

Geen ontslag wegens schulden "Het leven zit vol met verleidingen"

Erg mooi geredigeerde uitspraak van Kantonrechter Amersfoort van 15 augustus 2012 waarbij ontslag aan een Rabobank werd geweigerd bij een werknemer met schulden - met dank aan Pauline Mulder:

"De kantonrechter vermag niet in te zien waarom het enkele hebben van privéschulden [verweerder] ongeschikt zou maken voor haar functie of het vertrouwen van Rabobank onwaardig. Het feit dat [verweerder] financiële problemen – uit het verleden – heeft, maakt nog niet dat zij anderen geen deugdelijk financieel advies zou kunnen geven. Niet zelden is advies geven makkelijker dan het zelf opvolgen daarvan. Door Rabobank is niet gesteld dat het advies van [verweerder] feitelijk te wensen over heeft gelaten. Bovendien heeft [verweerder] kennelijk bij haar vorige werkgever (ook een bank) goed gefunctioneerd, gelet op het feit dat Rabobank [verweerder] na het inwinnen van informatie bij die werkgever heeft aangenomen.

Het leven zit vol met verleidingen. De stelling dat mensen met privéschulden eerder zwichten voor de verleiding om onrechtmatige handelingen te plegen of strafbare feiten te begaan, is evenwel op geen enkele wijze onderbouwd. Zelfs al zou een dergelijke stelling in het algemeen statistisch gezien juist zijn, dan kan deze niet zodanig worden veralgemeniseerd als ware een ieder met privéschulden onbetrouwbaar. Geen enkele concrete reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van [verweerder] is gesteld. Louter het feit dat [verweerder] in het verleden betalingsregelingen niet (stipt) is nagekomen, is daarvoor onvoldoende. Bovendien heeft de vorige werkgever van [verweerder] (een bank) een positieve referentie ten aanzien van haar verstrekt, terwijl zij toen ook al privéschulden had. Dat gelet op de schulden een belangenconflict op de loer ligt, is mede gelet op de aard van de schulden (zoals een schuld bij een zorgverzekeraar en een telefoonprovider) niet aannemelijk geworden.

Gelet op het voorgaande had [verweerder] dan ook geen reden hoeven zien om uit eigen beweging – voorafgaand dan wel na indiensttreding – melding te maken van het hebben van privé-schulden".