maandag 21 januari 2013

Brief Jungmann & Schruer aan Vaste Kamercommissie SZW over garantie beslagvrije voet

Zeer geachte leden van de Commissie,

Met het oog op Uw vergadering van aanstaande woensdag zouden wij dringend uw aandacht willen vragen voor de personen in Nederland die moeten leven van een inkomen dat lager is dan de beslagvrije voet. Dit ernstige probleem dat is gesignaleerd in ons rapport Paritas Passé van april 2012. is recent nog eens krachtig bevestigd in het rapport van de Nationale Ombudsman “In het krijt door de overheid”.

Met de WWB is uitvoering gegeven aan artikel 20 lid 3 Grondwet, inhoudend dat Nederlanders hier te lande die niet in het bestaan kunnen voorzien, recht hebben op een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege. Met de link die in de bepaling van de beslagvrije voet is gelegd naar de WWB en de daarin neergelegde voorziening in de “noodzakelijke kosten van het bestaan” is gegeven dat een insolvente debiteur in Nederland te allen tijde moet kunnen beschikken over de beslagvrije voet omdat hij anders niet meer zijn noodzakelijke kosten van het bestaan kan betalen.

Op dit moment – terwijl meer Nederlanders dan ooit in een problematische schuldsituatie verkeren- is door allerlei wetswijzigingen een situatie ontstaan dat veel Nederlanders moeten leven van een inkomen dat soms aanzienlijk lager is dan de beslagvrije voet. Hoezeer deze wetswijzigingen op zichzelf verklaarbaar en terecht mogen zijn, in hun gezamenlijk effect ontstaat daardoor een situatie die indruist tegen de garantie neergelegd in de Grondwet.

Wij verzoeken U dringend te bevorderen, dat thans op de kortst mogelijke termijn maatregelen worden genomen om voor iedereen in Nederland de beslagvrije voet te garanderen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de gerechtsdeurwaarder de algemene bevoegdheid te geven op verzoek van debiteuren alle maatregelen te nemen om de beslagvrije voet te garanderen, daaronder begrepen het opheffen van alle maatregelen van overheidscrediteuren inclusief verrekeningen die daarmee in strijd zijn.

In onze visie is het niet aanvaardbaar dat in een land als Nederland mensen honger lijden als gevolg van incassomaatregelen van crediteuren terwijl in de Grondwet het uitgangspunt is neergelegd en in het Wetboek van Rechtsvordering is uitgewerkt, dat iedere Nederlander recht heeft op voorziening in de “noodzakelijke kosten van zijn bestaan”. Consequentie hiervan is ook dat er nieuwe schulden ontstaan bij verhuurders, energiebedrijven, zorgverzekeraars en andere partijen wegens het ontbreken van de nodige middelen voor de noodzakelijke kosten van het bestaan.

Wij danken U bij voorbaat voor de aandacht die U aan deze prangende kwestie wilt besteden.

Nadja Jungmann
Erica Schruer
Lectoraat Schulden & Incasso Hogeschool Utrecht