donderdag 6 december 2012

Politiek doe iets aan vroegsignalering schulden! LIS naar de knoppen!

Nadat de Staatssecretaris op 5 juli 2012 aan de Tweede Kamer schreef "vroegsignalering schulden nog niet eerder zo dichtbij was", kan uit  de volgende tweet van Nadja Jundmann worden opgemaakt dat het initiatief nu echt naar de knoppen is:

"Ongelofelijk: de stekker is uit initiatief vroegsignalering schulden (LIS) Politiek doe iets!"

Op 14 juli 2012 heb ik bij een rondetafel gesprek met de Vast Kamercommissie SZW met de grootst mogelijke klem ervoor gepleit dat vroegsignalering van schulden moet worden geregeld bij wet in formele zin, ook om te voorkomen dat het CBP spaken in het wiel blijft steken, zie link.

 "Er is dringende behoefte aan een bij wet ingesteld integraal en transparant schuldenregistratiesysteem (dus geen verkeerslicht!), dat eigendom is en wordt beheerd door de overheid en wordt gefinancierd door alle crediteuren die daarvan gebruik (moeten) maken. Wettelijke verankering van het integrale register lijkt in het licht van artikel 8 EVRM het meest voor de hand te liggen. Daarbij kan gedacht worden aan het vastleggen van een publieke taak die wordt toevertrouwd aan een al dan niet zelfstandig bestuursorgaan. Met een wet in formele zin kan de wetgever zelf, mede op grond van een CBP-advies, een afweging maken tussen het belang van het tegengaan van overkreditering versus privacy- en andere belangen. Particuliere (deel)registers dienen bij wetsduiding te worden verboden. Schending van dit verbod moet worden aangemerkt als een economisch delict".

Het is triest te constateren dat we nu weer terug zijn bij af waarbij kamerbreed de noodzaak voor een systeem voor vroegsignalering wordt onderschreven en bestuurlijk stelselmatig de bereidheid ontbreekt om daarin te voorzien en de bal "pappend en nattend" steeds wordt teruggespeeld naar marktpartijen.

Met Nadja Jungmann ben ik het ook ditmaal hartgrondig eens: de politiek moet hier orde op zaken stellen desnoods met een initiatiefwetsvoorstel; met het geteut van de afgelopen jaren komen we er nooit en daardoor raken jaar in jaar uit dagelijks debiteuren vermijdbaar in problemen, zie ''80% probleemschulden kan vroegtijdig worden ontdekt bij adequate schuldregistratie".