woensdag 31 oktober 2012

Bij faillissement alimentatie op nihil

HR 12 oktober 2012, LJN BX5884 
"Als een alimentatieplichtige failliet is verklaard en op die grond verzoekt het bedrag van de alimentatieplicht op nihil vast te stellen dient de rechter, behoudens bijzondere omstandigheden, ervan uit te gaan dat de alimentatieplichtige niet over de draagkracht beschikt om enige onderhoudsbijdrage te betalen en dus het verzoek toe te wijzen. De alimentatierechter heeft niet de vrijheid om vooruit te lopen op de aan de rechter-commissaris voorbehouden afweging of, en zo ja in welke mate, het passend is om gebruik te maken van diens in art. 21, aanhef en onder 2, Fw bedoelde discretionaire bevoegdheid".

maandag 29 oktober 2012

Regeeraccoord: rente restschuld vijf jaar aftrekbaar

Uit het regeeraccoord:

"101. Restschulden

De problemen met restschulden worden gericht aangepakt. De rente betaald op
restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen in box 1".

zondag 28 oktober 2012

In memoriam mevrouw J.J.M. van den Toorn-Jansen (1918-2012)

Op 20 oktober 2012 overleed te Schiedam mevrouw J.J.M. (“Jo”) van den Toorn-Jansen.

Mevrouw Van den Toorn is van zeer jongs af aan in katholiek Nederland actief geweest niet alleen in gesproken en geschreven woord maar ook in daad. Zij was niet voor niets geboren in Rotterdam! Samen met haar echtgenoot was zij jarenlang zeer actief als tertiaris van de Orde der Dominicanen in Schiedam. Zij liet zich daarbij onder meer inspireren door de fameuze pater Dr. A.H. Maltha O.P., schrijver van onder meer “Ik heb het geloof bewaard”. Zij was een groot kenner van de R.K. geloofsleer waaronder begrepen de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie.  Zij was een van de oprichters van het Katholiek Nieuwsblad en publiceerde onder meer ook in het tijdschrift Waarheid en Leven.

Haar leven lang was zij actief in haar eigen parochie van de inmiddels H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans in Schiedam. In nauwe samenwerking met pastoor (inmiddels Mgr.) P.M. Vismans bracht zij deze parochie tot grote bloei. De devotie tot Sint Liduina, die van omstreeks 1380 tot 1433 leefde in Schiedam en wier Vita is beschreven door de befaamde Thomas a Kempis, werd gestimuleerd met een jaarlijkse gedachtenis inclusief ommegang door de stad. Jaarlijks werd in de parochie een reeks bijeenkomsten gericht op geloofvorming gehouden onder meer in het kader van de voorbereiding van het millennium, De kerk aan de Singel werd in 1990 door Paus Johannes Paulus II verheven tot basiliek. Pastoor Vismans werd in 2006 door paus Benedictus XVI benoemd tot erekapelaan van de paus.

In 1982 richtte Mevrouw Van den Toorn de Vereniging Vrouwen in de R.K. Kerk op die al spoedig tot een baken in zee werd voor honderden R.K. Vrouwen als bron van geloofskennis en bemoediging in maandelijkse bijeenkomsten. Mevrouw Van den Toorn wist dat in het gezin, de huiskerk, de moeder bij uitstek degene was die zorgde voor de geloofsoverdracht niet alleen in woord maar wellicht nog meer in daad. Ik heb het voorrecht gehad enkele jaren voorzitter te zijn geweest van deze vereniging en werd daarbij getroffen door de vanzelfsprekende edelmoedigheid van de dames; velen van hen kwamen maand in maand uit van heinde en verre naar de bijeenkomsten in Den Bosch om zich te laten inspireren door goede liturgie en een keur van uitgelezen sprekers.

De Vereniging Vrouwen in de R.K. Kerk heeft zich ook krachtig geroerd in het maatschappelijk en kerkelijk debat. Een van de aandachtspunten daarbij was de lamentabele kwaliteit van de H. Missen die onder de auspiciën van de bisschoppen op zondagochtend werden uitgezonden door KRO/RKK waardoor vele thuiszittenden de authentieke R.K. geloofsinspiratie werd onthouden. Zij heeft gelukkig nog mogen meemaken dat aan deze misstand na decennia eindelijk een halt toe werd geroepen. Terecht was zij begiftigd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice en werd haar uitvaart afgelopen vrijdag gedaan door kardinaal Simonis met wie zij altijd zeer goede contacten heeft onderhouden.

Dat in de woelige periode na Vaticanum II en zijn tsunami van heterodoxie in Nederland het authentieke R.K. geloof is bewaard en overgeleverd is te danken aan mevrouw Van den Toorn en een handvol anderen die door hun krachtig handelen en inspirerende woorden in het publiek discours de moed en de hoop erin hielden bij vele trouwe gelovigen die in eigen milieu werden beschouwd als en zelfs niet zelden uitgemaakt voor “achterlijk”. Zeer vele gelovigen zouden zonder mevrouw Van den Toorn niet zijn geworden, wie zij zijn. Tot diegenen reken ik in dankbaarheid ook mij zelf.

Bidden wij voor haar zielerust op voorspraak van de Dominicaner Heilige Caterina van Siëna (“Een vrouw die niet zweeg in de Kerk”), voor wie Mevrouw Van den Toorn een grote devotie had. Deze heilige is niet toevallig ook de patrones van de Vereniging Vrouwen in de R.K. Kerk.

“Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei”

zaterdag 27 oktober 2012

Debiteuren achtervolgd "tot in de krochten van de hel"

Uit het Parool:

"Debiteuren versus crediteuren: dat is de nieuwe klassenstrijd in het Europa van na de zondvloed. Kijk maar naar het gevecht tussen Noord en Zuid. Naar de poging van staten om via lastenverzwaringen (veel), bezuinigingen (weinig) en hervormingen (nauwelijks) beleggers te paaien. Naar het bancaire dreigement van een kredietstaking om te worden ontzien van nieuwe regulering. Naar het conflict over hypotheekrenteaftrek en rekenrente tussen jong en oud.

Ook in Nederland. Knot wond er zondag in Buitenhof geen doekjes om. De lastenverzwaringen die Rutte II voor ons in petto heeft, zijn uitsluitend bedoeld om beleggers te behagen. De burger wordt geofferd op het altaar van de kredietwaardigheid. Het 'vertrouwen' van de belegger is belangrijker dan dat van de consument. Het belang van de bankier weegt zwaarder dan dat van Jan met de pet.

Landen verschillen in hun bescherming van crediteuren. Zo rust in de VS de hypotheekschuld op het onderpand, niet op de eigenaar. Europa is altijd zeer vriendelijk voor crediteuren geweest. Sinds de zondvloed is het evenwicht echter wel heel erg zoek. Burgers worden tot in de krochten van de hel achtervolgd door overheden die zich als deurwaarder voor het karretje van banken hebben laten spannen. Daarbij gesteund door een economenkaste die kraait dat het huishoudboekje op orde moet, als was de staat een huisvrouw".

vrijdag 26 oktober 2012

350.000 families uit huis gezet in Spanje sinds 2008

Van inspanje.nl:

"Deze week verscheen een rapport van Spanje´s hoogste gerechtelijke instantie CGPJ, waarin 7 rechters de \'mala praxis\' van de Spaanse banken in kaart brengen en oplossingen suggereren.

Sinds 2008 zijn 350.000 families uit hun huizen gezet omdat ze de hypotheek niet meer konden betalen. Het systeem van huisuitzetting werd volgens het rapport al ruim een eeuw geleden opgesteld en is dringend aan een herziening toe.

De rechters adviseren dat de hulp die de overheid en Europa geeft aan de noodlijdende Spaanse banken ook deels naar de in problemen verkerende hypotheeknemers die te goeder trouw zijn, gaat. Kritiek is er op de 'wanpraktijken' van de banken die in de hoogtijdagen van de economie lustig om zich heen strooiden met financiële producten. Daarbij verstrekten ze talloze hypotheken zonder de werkelijke financiële mogelijkheden van de debiteur in te schatten.

Het aantal huisuitzettingen is dan ook in 4 jaar tijd vervijfvoudigd en in het laatste jaar gestegen met 20,6 procent ten opzichte van 2011.

Achter deze cijfers, maar ook achter de cijfers van diverse banken die hun vastgoed in de uitverkoop gooien schuilen grote persoonlijke drama's zoals die in Granada en Burjassot. Gezinnen verloren al hun inkomsten vanwege ontslag, maar verloren bovendien het dak boven hun hoofd. Of ondernemers die keihard werken om de crisis te overleven, werden uit hun bedrijfspand gezet, wat gelijk het einde van hun bedrijf betekende. De leeggekomen woningen komen in bezit van de bank voor veelal een lagere prijs dan de marktwaarde, ze staan jarenlang leeg bij gebrek aan huurders eveneens vanwege de crisis, terwijl er aan de andere kant tienduizenden families geen huis hebben en bij andere in moeten trekken. Die situatie noemen de rechters onrechtvaardig.

Volgens de studie behoeven \'extreme situaties zoals nu in Spanje ook extreme oplossingen'. Er worden een aantal suggesties gedaan om de situatie te verbeteren, waaronder die van de hulp aan banken naar de hypotheeknemer te goeder trouw.
Ook wordt gepleit voor dat mensen die hun hypotheek niet meer kunnen opbrengen, hun huis bij de bank inleveren en daarmee hun nog uitstaande krediet kunnen annuleren".

Afschaffing zorgtoeslag per 2014

Van De Telegraaf:

"VVD en PvdA willen de zorgtoeslag volledig afschaffen in 2014. De toeslag wordt overbodig op het moment dat de ziektekostenpremies inkomensafhankelijk worden, stellen bronnen rond de kabinetsformatie.

Afschaffen van de zorgtoeslag levert 4,5 miljard euro op. Dat bedrag wordt volledig teruggegeven aan de burger via een verlaging van de derde schijf in de inkomensbelasting van 42 naar 38 procent, eveneens per 2014.

De zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag die in 2006 met het nieuwe zorgstelsel werd ingevoerd als tegemoetkoming in de zorgkosten. Ongeveer 5 miljoen Nederlanders ontvangen een toeslag die afhankelijk is van het eigen inkomen".

Kanttekening:
Indien alleen compensatie plaats vindt door tariefsverlaging IB is dat per definitie onvoldoende voor de allerlaagste inkomens. Voordeel is wel dat het beslag op de zorgtoeslag daarmee ook komt te vervallen.

Opnieuw bisschop stomdronken achter het stuur


"Der polnische Weihbischof Piotr Jarecki hat mit 2,5 Promille einen Autounfall verursacht. Am Montag beichtete er seine Alkoholfahrt und stellte sein Amt zur Verfügung. «Man sollte niemals unter Alkoholeinfluss Auto fahren», gestand der am Samstag ertappte Alkoholsünder auf der Webseite des Warschauer Erzbistums. Jarecki fuhr mit einem Wagen gegen einen Masten".

Zie voor een eerder bericht over een dronken bisschop deze link.

donderdag 25 oktober 2012

A Mariska Orban - Libera nos Domine!

Terecht stelt Eric van den Berg het tenenkrommend optreden van Mariska Orban gisteren bij Pauw & Witteman aan de kaak, zie link. In dit bericht staat een link naar het tv-programma zodat lezers zelf kunnen nagaan wat zij hiervan vinden.

Schaamteloos en straffeloos maakt zij als zogenaamde representant van het R.K. volksdeel de RKK en de R.K. gelovigen te schande door het doen van uitlatingen die te dom en te gevoelloos zijn voor woorden. Van "fact checking" heeft zij kennelijk nog nooit gehoord en haar opvattingen over psychiatrie zegt zij te ontlenen aan Freud. Respect voor de diepste gevoelens van anderen is haar vreemd.

Bij het kwijnend Katholiek Nieuwsblad is zij dus zeer goed op haar plaats temidden van de andere redacteuren die bij een echte krant nog niet waren aangenomen als schoonmaker.

De redactie van het KN meld ik maar even dat ik nog steeds een klacht bij de Raad voor Journalistiek in de pen heb die zodra ik even wat meer tijd heb de deur uitgaat. Het lijkt mij trouwens ook dat het KN solliciteert naar een klacht van scheidend SG Demmink door het oplepelen van oude prakjes onder de schijn van een nieuw gerecht.

Naar ik vrees zal Mariska Orban als rooms, dom blondje nog wel vaker worden uitgenodigd en ongetwijfeld iedere uitnodiging accepteren.

De Mariska Orban - Libera nos Domine!

Vonnis Rechtbank Maastricht Haffmans met veel opvallende details

zie link

Terecht is de eiseres in het ongelijk gesteld aangezien deze zich meerderjarig en toerekeningsvatbaar heeft begeven in een om vele redenen ongewenste en te laken relatie.

Het vonnis lezend kan ik mij niet aan de gedachte onttrekken dat bij de Rechtbank sprake was van een zekere geamuseerdheid bij het schrijven van het vonnis (zie bijvoorbeeld "opgebloeid")

De beroepstermijn bedraagt drie maanden na datum vonnis.

Jongeren armer, ouderen rijker

Van Blik op nieuws:

"Als er naar het saldo van alle bezittingen en schulden wordt gekeken, dan blijkt dat Nederlandse huishoudens er gezamenlijk op vooruit zijn gegaan. Het totale ‘netto vermogen’ van Nederlandse huishoudens is toegenomen van ruim 200% van het bruto binnenlands product (bbp) in 1981 tot ruim 400% van het bbp in 2011. Het netto vermogen van Nederlandse huishoudens is echter niet gelijkmatig verdeeld over huishoudens. De bezittingen en schulden verschillen vooral tussen jongeren en ouderen.

Dit hangt samen met het gebruikelijke patroon van inkomens en besparingen over de levensloop. Veel jonge huishoudens lenen maximaal om een woning te kopen, terwijl ouderen tijd hebben gehad om spaartegoeden op te bouwen en de hypotheekschuld te verminderen. De grotere financiële kwetsbaarheid van jongere huishoudens hangt samen met de Nederlandse huizenprijsontwikkeling. Eind jaren negentig zijn de huizenprijzen hard gestegen, maar sinds 2008 zijn die weer gedaald".

Nieuwe plannen voor oplossing restschuld-problematiek

Van RTL Nieuws:

"Het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de NVM vinden dat de hypotheekrenteaftrek ook moet gelden voor eventuele restschulden bij een verhuizing.

Volgens Vereniging Eigen Huis staat één op de zes koophuizen momenteel 'onder water'. Dat betekent dat bij een eventuele verkoop de hypotheek hoger is dan de verkoopprijs, waardoor mensen een restschuld overhouden.

Dat stagneert de woningmarkt. "Er zijn veel mensen die willen of moeten verhuizen, maar dat toch niet doen omdat ze geen restschuld willen", zegt Vereniging Eigen Huis. "Het is een relatief eenvoudige politieke ingreep om de renteaftrek daar ook voor te laten gelden." Dat zou de doorstroom op de huizenmarkt bevorderen, menen de verenigingen".

Kanttekeningen:
Het is goed dat publiek meer aandacht wordt besteed aan de restschuld-problematiek. Banken bagatelliseren het probleem om zo meer de gelegenheid te houden de debiteur in stilte te roosteren - en daarna bijvoorbeeld zelf voor een appel en een ei het huis uit de veiling te laten kopen door een 100%-dochter teneinde als de tijden beteren de winst naar zich toe te kunnen halen voor nieuwe bonussen wegens overperformance - de kwalificatie "lijkenpikken" lijkt mij dan meer van toepassing.

Hopelijk heeft het komend kabinet voor deze problematiek meer oog dan het vorige en worden de banken in hogere mate aangesproken op hun actieve bijdrage aan het actuele schuldendal.

woensdag 24 oktober 2012

Komen er spoedig nieuwe SSPX-bisschoppen?

Gisteren is hoogwaardige excellente idioot Williamson wegens persisterend wangedrag al dan niet definitief buiten de lijnen gewerkt door de SSPX. Zie bericht NOS

Aangezien er drie bisschoppen nodig zijn om onder de vlag van de apostolische successie een bisschop te wijden, betekent dit dat er nu niemand meer op de reservebank zit voor de wijding van een nieuwe bisschop.

Dit betekent dat de SSPX vermoedelijk snel een of meerdere bisschoppen moet wijden om op termijn althans optisch te overleven. Tres faciunt collegium. Dit zou voor Rome hangende de onderhandelingen niet aanvaardbaar zijn geweest en leidt opnieuw tot excommunicatie ipso facto.

Ongetwijfeld heeft Williamson dit voorzien en daarmee een extra druk kunnen uitoefenen om de onderhandelingen te laten stranden; de drie andere SSPX-bisschoppen stonden klem gegeven enerzijds hun wens hem eruit te zetten om Rome te behagen en anderzijds de noodzaak die er dan ontstond voor bisschopsuitbreiding hetgeen Rome niet zou behagen.

Het leven kan soms toch zo ingewikkeld zijn - zeker als je eenmaal bent begonnen je in de ongehoorzaamheid te storten en je daarmee buiten de communio te plaatsen! Ongehoorzaamheid genereert nieuwe ongehoorzaamheid.

Hulde actie bisschop Hoogmartens bij sluiting Ford-fabriek Genk

“Het eenzijdig opzeggen van het onlangs afgesloten sociale akkoord dat de toekomst verzekerde, is onaanvaardbaar en bijzonder kwetsend voor de werknemers. Wij doen een oproep tot de politieke en economische verantwoordelijken om de getroffenen opnieuw hoop en perspectief te bieden. De economische logica van een maximale winst is niet de logica van het kerkelijke sociale denken. Een bedrijf is het resultaat van de arbeid van velen. Het voortbestaan ervan is niet alleen een zaak van de directie en de aandeelhouders, maar van alle betrokkenen”.

Zie Limburg Actueel

Prijzenswaardig dat een bisschop zich uitlaat over prangende sociale kwesties waarbij voorzienbaar een wereld aan leed zal ontstaan.
Ik kan mij niet voorstellen dat een dergelijke bisschop valsheid in geschrifte pleegt dan wel eraan meewerkt dat anderen dit doen. Belgie boppe!

Hebt U ooit in Nederland een bisschop gehoord over het schrijnend leed dat wordt veroorzaakt door lacuneuze regelgeving in Nederland waardoor sommigen diep onder de beslagvrije voet moeten leven en letterlijk niet te eten hebben, of een woord van betrokkenheid horen uiten als een debiteur zichzelf in brand steekt voor de hypotheekbank of wanneer een compleet gezin om het leven komt door schuldproblemen waarbij de ouders geen uitweg meer zien? Ik ook niet!

maandag 22 oktober 2012

Onderzoek financieel educatief gamen in de VS


Woensdag 24 oktober presenteert Jacomijn Kuiper het onderzoek financieel educatief gamen, level up schuldpreventie, dat zij deed voor lectoraat schuld en incasso van de Hogeschool Utrecht. Tijdens de bijeenkomst zullen ook Julia den Hartogh en Mijntje Zaat presenaties geven. De presentaties en de onderzoeken zijn na woensdag beschikbaar op www.schuldenincasso.nl, de site van het lectoraat.

dinsdag 16 oktober 2012

Ombudsman onderzoekt incassogedrag overheid


'De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, onderzoekt hoe overheden teveel uitgekeerde bedragen of openstaande boetes invorderen. Het onderzoek is een vervolg op zijn rapport over de gemeentelijke schuldhulpverlening. Daaruit bleek dat bij schuldhulpverlening de overheid ook altijd is betrokken als schuldeiser.

Mensen met schulden hebben vaak ook schulden zoals openstaande verkeersboetes en niet-betaalde verzekeringspremies. Door de voorrangspositie van die overheidsinstanties kunnen die gezinnen in de schuldhulpverlening moeilijk uit de problemen komen. Boetes lopen snel op door de bijkomende kosten tot wel 50%.

Ombudsman Brenninkmeijer: 'Ik vind dat de overheid bij de invordering niet alleen maar oog moet hebben voor haar eigen belang. Maar ook rekening houdt met de financiële positie en de mogelijke maatschappelijke consequenties van de invordering voor de gezinssituatie.'

Overheidsinstanties zoals Belastingdienst en UWV verstrekken toeslagen en uitkeringen als voorschot, dit zijn grote bedragen. Naderhand berekent de overheid op welk bedrag de burger recht had en vordert het teveel uitbetaald geld terug. Het CJIB incasseert onder andere openstaande verkeersboetes en het CVZ int de boete als de burger haar verzekeringspremie niet heeft betaald".

Vette winst op nieuwe hypotheken

Uit de Volkskrant:

"Huizenbezitters die de afgelopen drie jaar een hypotheek hebben gesloten of verlengd, betalen honderden tot duizenden euro's per jaar te veel. Dit stellen Amsterdamse economen die een studie hebben gemaakt van de hypotheektarieven in Nederland.

'Nadat ABN Amro en ING in 2009 werden genationaliseerd, is de winst op hypotheken gemiddeld 0,3 procentpunt opgelopen. Zo hebben banken 4- tot 6,5 miljard euro extra verdiend', zegt de Amsterdamse hoogleraar Maarten Pieter Schinkel. Rabobank erkent dat de opslag is gestegen, maar spreekt liever over 'genormaliseerd'.

Beteugelen hypotheekverstrekker meer dan ooit noodzakelijk

Het BKR maakte deze week bekend wat voor insiders geen verrassing wekt:

"Het aantal betalingsproblemen op de hypotheek is in 2012 verder toegenomen. Op dit moment hebben 72.367 huiseigenaren moeite om hun hypotheek te betalen. Een stijging van bijna 10.000 achterstanden sinds 1 januari 2012. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse BKR Hypotheekbarometer.

Op basis van de laatste cijfers verwacht BKR dat het aantal huiseigenaren met betalingsproblemen op de hypotheek, aan het eind van dit jaar op zo’n 76.000 uitkomt. Hoewel het probleem procentueel beperkt is, is het een serieus signaal. ”Een hypotheek niet betalen, is een van de laatste dingen die je doet. Daar is waarschijnlijk al veel andere ellende aan vooraf gegaan”, zegt Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR. “En vlak ook de gevolgen van een gedwongen verkoop niet uit. Door de dalende huizenprijzen staan steeds meer huizen onder water.”  

"Onder water staan" wordt een probleem wanneer je aan de lopende verplichtingen niet kunt voldoen en wordt overgeleverd aan de incassopraktijken van de bank die zwaar geschut voor de incasso heeft zoals beslag op inkomen voor de volledige achterstand en gedwongen verkoop van de woning al dan niet in combinatie met een onherroepelijke volmacht.   In het rapport Paritas Passe is beschreven hoe zeer deze machtspositie van de hypothecaire geldverstrekker kan leiden tot ontwrichting van de integrale financiele situatie van eenn huishouden. Het ware te wensen dat in het coalitie-accoord om te beginnen aandacht wordt besteed aan de bescherming van de beslagvrije voet en de bestrijding van de ongewenste gevolgen van de samenloop van incassobevoegdheden bij debiteuren in problematische schuldsituaties.   Zie ook de reeks "Hoog tijd voor een nieuwe regering die niet wegkijkt van schuldenproblematiek"

Bisschop ontslagen na plegen strafbaar feit

Van Rorate - voor ieder die het aangaat:

"Paus Benedictus XVI heeft maandag het ontslag aanvaard van mgr. Carlos Prada San Miguel (73), bisschop van Duitama-Sogamoso (Colombia), die zich voor Justitie moest verantwoorden wegens kwaadspreken over een priester.

Volgens de H. Stoel bood de bisschop zelf zijn ontslag aan dat door de paus aanvaard werd op basis van artikel 401 paragraaf 2 van het kerkelijk wetboek dat onder meer ontslag voorziet wegens zwaarwichtige redenen. Zoals gewoonlijk heeft de H. Stoel geen bijzonderheden over de zaak bekendgemaakt.

Volgens Colombiaanse media maakte de bisschop het voorwerp uit van een klacht voor het beledigen van een priester van zijn bisdom die hij verboden had nog voor te gaan in een eucharistieviering en de biecht af te nemen "omdat zijn gedrag niet in overeenstemming is met zijn ambt". De bisschop zou aan andere geestelijken gezegd hebben dat de betrokken priester zijn parochie slecht bestuurt en samenleeft met een vrouw waarvan hij kinderen heeft. De priester nam deze aantijgingen niet en stapte naar het gerecht.

De bisschop weigerde voor de rechtbank te verschijnen. Zijn advocaten voerden aan dat de burgerlijke wetgeving niet bevoegd is omdat het om een zuiver canonische kwestie gaat. De rechtbank besloot de zaak nochtans wel te behandelen. Volgens Colombiaanse media riskeert de bisschop een tot drie jaar gevangenisstraf".

donderdag 11 oktober 2012

Huizenmarkt raakt langzaam in coma

Uit de Telegraaf:

"In het derde kwartaal van 2012 bleef de verkoop van het aantal huizen steken op 18.664. Ter vergelijking: in hetzelfde kwartaal in 2011 lag het aantal op 22.528. Maar niet alleen het aantal transacties raakte verder in het slop. Ook de gemiddelde verkoopprijs daalde met 2,2% om uit te komen op 209.000 euro. De NVM voorspelt dat de huizenprijzen ook in het vierde kwartaal verder dalen. Over het hele jaar 2012 bezien verwacht de brancheorganisatie een prijsdaling van 7,5%".
Hoe lang zou het nog duren voordat adequaat  beleid wordt ingezet in deze markt beweging te brengen en bijvoorbeeld banken te dwingen mee te werpen aan verkoop als voor een marktconform bedrag kan worden verkocht, ook als er vervolgens een restschuld overblijft, waarvoor ook door de overheid een protocol zou moeten worden ontwikkeld hoe hiermee verder om te gaan.

Zie ook mijn reeks van vier artikelen op dit weblog onder de titel "Hoog tijd voor een nieuwe regering die niet wegkijkt van schuldenproblematiek".

woensdag 10 oktober 2012

Verzoeknummer

Theo Olof 1924-2012

Bij Theo Olof denk ik aan deze uitvoering van het dubbelconcert van Bach samen met Herman Krebbers:

"After the Sentence". Over de butler van de paus en Harry Potter

Onder deze link staat een analyse van Sandro Magister en onder deze link het verslag van de laatste zittingsdag (inclusief uitspraak waarvoor kennelijk niet veel raadkamertijd nodig was!) van het proces tegen de butler.

Geconstateerd kan worden
dat het proces erop gericht leek bepaalde elementen (mededaders/medeplichtigen?) uit beeld te houden,
dat de toch wel erg rare en niet erg snuggere butler volgens de media (waarschijnlijk?) niet in beroep komt (aangezien vermoedelijk gratie is beloofd plus een baantje ten Vaticane, zodat hij in de gaten gehouden kan worden en zoveel mogelijk kan worden voorkomen dat hij zich gaat roeren in de media),
dat voor mij de vraag blijft of de verdachte toerekeningsvatbaar was maar zo niet dan kun je natuurlijk geen gratie verlenen - en dat maakt zo'n  genereuze indruk;
dat zijn biechtvader alle afschriften aanpakte en deze pas ging vernietigen toen hij doorhad dat deze afkomstig waren van diefstal (erg slim kind kennelijk)
en de voorlopige hechtenis gedeeltelijk moest worden doorgebracht in een ruimte die veel weg heeft van de bezemkast waarin Harry Potter door zijn oom en tante werd ondergebracht, alleen was in die kast wel een hoofdkussen.

Onze Heilige Moeder heeft zich ook in deze fase van deze kwestie weer niet van haar beste zijde laten zien. We zullen zien wat de komende maanden brengen inclusief het proces tegen de IT-man (alweer een leek).

"Stop de restschuld"

"Na de oprichting van stichting Stop de banken, die strijdt tegen de verhoging van de vaste rente-opslag, bestaat er nu ook het initiatief Stop De Restschuld. Oprichter Sven Hulleman uit Rotterdam wil banken wijzen op hun medeverantwoordelijkheid in het ontstaan van veel restschulden op koopwoningen.

Veel woningen van voornamelijk jonge mensen staan ‘onder water’. Dat betekent dat hun huis minder waard is dan de hypotheek die erop rust. Dat probleem is veroorzaakt door de dalende huizenprijzen, in combinatie met jarenlang ruimhartig uitlenen door banken. De huidige situatie dwingt huizenbezitters, met name die na 2006 hun huis kochten, de vraagprijs naar beneden bij te stellen. Ondertussen kunnen starters deze woningen niet kopen, omdat ze moeilijk een hypotheek kunnen afsluiten. Deze groep mensen zit dus ‘gevangen’ in hun huidige woning. Hulleman vindt het oneerlijk dat consumenten als enige opgezadeld worden met de consequenties van een potentiële restschuld.

Stop De Restschuld wil dat de rechter zich buigt over deze situatie en met een rechtvaardige oplossing komt. Het is de bedoeling om met een grote groep mensen deze procedure aan te gaan. Voor 1 november wil Hulleman duizend deelnemers hebben verzameld. Maar ook zonder dat aantal stapt Hulleman naar de rechter, omdat ook hij kampt met een dreigende restschuld.

Meer informatie vind je op stopderestschuld.nl"

Zie ook deze link
Kanttekening:
Ik ben benieuwd of deze acties iets oplevert.  Met alle begrip vcor de personen met een restschuld kan het niet zo zijn dat deze worden bevoordeeld ten opzichte van degenen die wel hun spaargeld inzetten om het lek te dichten.

Ontwikkeling van een toetsinfsinstrument of de banken destijds in het kader van de zorgplicht voldoende hebben onderzocht en geinformeerd lijkt mij in ieder geval van belang. Al eerder schreef ik, dat wanneer 1 op de 3 huwelijken door echtscheiding eindigt, banken daarop (hadden) moeten anticiperen bij de berekening van de draagkracht op langere termijn. Nalatigheid te anticperen zou zich bijvoorbeeld kunnen vertalen in een afslag op de restschuld. Een andere optie zou kunnen zijn herfinanciering van de restschuld voor minder dan 100%. Lukt dat allemaal niet dan kan altijd nog worden bezien in hoeverre de Wsnp een oplossing biedt om te voorkomen dat debiteuren levenslang in hun onverkoopbare woning worden opgesloten en uitgebeend.

vrijdag 5 oktober 2012

Thank God, it's Friday!

Steeds vaker erfgenamen in problemen door schuldeisers die over lijken gaan

Hierbij drie voorbeelden uit De Telegraaf:
voorbeeld 1
voorbeeld 2
voorbeeld 3

De toename hangt mijns inziens niet alleen samen met de recessie, maar ook met de veranderingen in de deurwaarderswereld van het afgelopen decennium en de professionalisering aan de zijde van crediteuren waarbij soms door verkoop van vorderingen een grote afstand tussen crediteur en debiteur bestaat en de neiging van een kale kikker veren te plukken door riemen en ruiten sterk is toegenomen, vergelijk het KBvG-rapport "Paritas passe" 

Het overlijden van de insolvente debiteur is een kans om te proberen de erfgenamen te plukken. Het kan nooit de bedoeling zijn dat door het overlijden van een debiteur, die weinig tot niets heeft, het verhaalbaar vermogen voor de crediteur toeneemt omdat nu ook de erfgenamen kunnen worden geplukt.

Het is dringend noodzakelijk dat wetswijziging plaats vindt. Wie ervoor kiest te aanvaarden neemt uiteraard ook de schulden over. Wie daarvoor niet kiest maar er onwetend in glijdt moet worden beschermd.

Inmiddels echter wordt het land nog steeds niet bestuurd en moeten we maar afwachten of het probleem wordt opgelost of dat ook de nieuwe regering ervoor kiest de andere kant op te kijken, zoals de vorige regering dat doorgaans ook placht te doen als de noden van de minder bedeelden aan de orde waren. Is het geen tijd voor nadere kamervragen na het kluitje in het riet van verleden week?

donderdag 4 oktober 2012

Geen bijzondere bijstand voor advocaatkosten aanvraag Wsnp

CRvB 21 augustus 2012, LJN BX5108:

"Artikel 12, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wrb bepaalt dat rechtsbijstand niet wordt verleend indien het een belang betreft waarvan de behartiging redelijkerwijze aan de aanvrager kan worden overgelaten, zo nodig met bijstand van een andere persoon of instelling van wie onderscheidenlijk waarvan de werkzaamheden niet vallen binnen de werkingssfeer van deze wet.

Ingevolge artikel 7 van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria (Brt) wordt voor rechtsbijstand ter zake van het treffen van een afbetalingsregeling, het aanvragen van het eigen faillissement of het kwijtschelden van een schuld geen toevoeging verleend. In de nota van toelichting bij artikel 7 van het Brt (blz. 7; Stb. 1994, 32) is opgenomen dat de in artikel 7 omschreven gevallen voor zich spreken. Het kan weliswaar gaan om ingewikkelde kwesties, maar voor de oplossing daarvan is een andere dan een juridische deskundigheid vereist. 

Een aanvraag om toepassing van een schuldsaneringsregeling als bedoeld in de WSNP moet worden bestempeld als het treffen van een afbetalingsregeling in de zin van artikel 7 van het Brt. Dit betekent dat op grond van artikel 12, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wrb en artikel 7 van het Brt vergoeding van de kosten van een aanvraag voor schuldsanering op grond van de WSNP binnen de voorliggende voorziening als niet noodzakelijk is aangemerkt. Hierbij wordt mede in aanmerking genomen dat gemeenten - en namens hen de gemeentelijke of op grond van een gemeenschappelijke regeling opgerichte kredietbanken - bij het doen van een aanvraag voor schuldsanering op grond van de WSNP hulp dienen te verlenen".

"Meer kansen voor de kleine zelfstandige budgetcoach"

Dennis Luisterburg op gemeente.nu:

"De organisatorische positie – de plaats in het grote geheel – van kleine ondernemingen in de branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching is beperkt. Ze hebben zelden de langlopende contracten met ketenpartners, die grote publieke organisaties vaak hebben. Ze zijn minder georganiseerd in beroeps- of brancheorganisaties. Ze staan qua concurrentie op achterstand. De meesten geven aan moeilijk aan klanten en opdrachten te kunnen komen.

De juridische positie – de rechten en plichten – van de kleine zelfstandigen is afhankelijk van de dienst(en) die zij aanbieden. Bieden zij zuiver budgetcoaching aan, dan gelden geen bijzondere rechten en verplichtingen. Heeft de kleine zelfstandige het beheer over de gelden van de cliënt (bijvoorbeeld budgetbeheer of beschermingsbewind), dan moet hij zich onder meer houden aan de Wet op het financieel toezicht. Betaalde schuldbemiddeling door zelfstandigen is zelfs helemaal verboden, zo schrijft artikel 47 van de Wet op het consumentenkrediet (WCK) voor. 

Ik vind dat de kleine zelfstandigen meer kansen moeten krijgen op deze ‘moeilijke’ markt, liefst in goede samenwerking met de reeds langer bestaande organisaties".

De slecht geinformeerde burger bijt vaak vermijdbaar op een houtje

Van Gemeente.nu:

"Door het grote aantal kortingen, toeslagen en de uiteenlopende voorwaarden die daaraan verbonden zijn, dreigen belastingplichtigen door de bomen het bos niet meer te zien. De veelheid aan regelingen leidt tot ongelijkheid tussen de goed geïnformeerde burger die weet van welke regelingen hij gebruik kan maken, en de minder goed geïnformeerde burger die dit niet weet"

Opmerking:
Inkomenreparatie is een vast onderdeel van schuldhulp. Soms blijken schulden direct betaalbaar wanneer met terugwerkende kracht de inkomenspositie op orde kan worden gebracht.

Dit zien we ook bij samenloop van incassobevoegdheden waarbij een debiteur door een samenloop van beslagen een inkomen onder de beslagvrije voet kan krijgen en waarbij de betrokken deurwaarders van elkaar niet weten dat dit het geval is en de debiteur zelf niet in staat is hierover adequaat met de deurwaarders te communiceren om tot inkomensreparatie te komen. In het KBvG-rapport "Paritas passe" wordt daarom onder meer gepleit voor de instelling van een beslagregister.

Pas op met negatieve erfenissen!

Uit antwoorden Kamervragen via schuldinfo:

"Vraag 2
Hoe kan het dat deze jonge vrouw door niemand is gewezen op de mogelijkheid van beneficiaire aanvaarding?
Antwoord:
Een erfgenaam heeft na het overlijden van de erflater drie maanden de tijd om te beslissen of hij de nalatenschap wil aanvaarden of niet. In die periode kunnen schuldeisers zich niet verhalen op goederen van de nalatenschap. Om een goede beslissing te kunnen nemen, doet een erfgenaam er goed aan om zich te laten informeren over hoe hij het beste met zijn erfenis kan omgaan. Hij kan hiertoe de informatie raadplegen die de overheid burgers kosteloos ter beschikking stelt in zowel een brochure over het erfrecht als via de website. Daarnaast kan hij zich tot een notaris wenden voor advies.

Vraag 3
Is het waar dat als een erfgenaam de inboedel van de overledene opruimt, niet meer de mogelijkheid bestaat om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden en de erfgenaam dus definitief gebonden is aan de schuldenerfenis?
Antwoord:
Het opruimen van de gehele inboedel van de overledene en niet het slechts weggeven of weggooien van enkele waardeloze goederen (zoals kledingstukken van de overledene), wordt beschouwd als een daad van zuivere aanvaarding (Hof Amsterdam 9 januari 1964, NJ 1964/355). Een erfgenaam van wie wordt aangenomen dat hij op basis van zijn gedragingen de nalatenschap zuiver heeft aanvaard, kan nadien niet alsnog de nalatenschap beneficiair aanvaarden of verwerpen".

"Vraag 11 en 12
Bent u bekend met het onderzoek dat Netwerknotarissen momenteel samen met de Radboud Universiteit Nijmegen verricht naar de vraag of het mogelijk is dat alle nalatenschappen standaard van rechtswege beneficiair worden aanvaard?

Bent u bereid om de uitkomst van dit onderzoek mee te nemen in de beoordeling of de wet op eenvoudige wijze kan worden aangepast en bent u bereid om na presentatie van het rapport in overleg te treden met de beroepsgroep (KNB, EPN en Netwerknotarissen)?

Antwoord op vragen 11 en 12
Het is mij bekend dat Netwerk Notarissen samen met de Radboud Universiteit een onderzoek is gestart. Met enige regelmaat ontvangt het departement rapporten, onderzoeken of voorstellen voor aanpassing van de wet, doorgaans van organisaties of universiteiten, soms ook van individuele burgers. Is er aanleiding om een wetswijziging te overwegen, dan wordt uiteraard ook in overleg getreden met de betreffende organisatie".

Verslag zitting gisteren in procedure tegen butler paus

Hierbij weer de link naar de procesdag gisteren in het proces tegen de butler van de paus.

Wat valt op?
1. De in beslag genomen computers zijn niet onderzocht.
2. De overige in beslag genomen documenten ongeveer 100.000 pagina's zijn niet onderzocht, laat staan gerubriceerd.
3. Er zijn bij de huiszoeking geen handschoenen gebruikt om besmetting bewijs te voorkomen.
4. De vragen van de advocaat van de verdachte lijken er op te zijn gericht dat er meer uit het huis is weggehaald dan erin past waarmee de vraag ontstaat of er materiaal is toegevoegd bij de huiszoeking.

Het pleit niet voor de kwaliteit van de rechtsgang dat het onderzoek kennelijk niet is voltooid of zodanig is geweest dat de kans wordt beperkt dat aanwijzingen worden gevonden welke andere betrokkenen er eventueel zouden zijn (kardinalen?).

In dit stadium een niet voltooide zaak op de zitting brengen en voor de behandeling zo weinig tijd voor uittrekken pleit opnieuw niet voor de rechtstatelijkheid van het Vaticaan, zeker niet wanneer daarbij ook nog eens de inmiddels erkende ondermaatse kwaliteit van de verblijfsomstandigheden tijdens de voorlopige hechtenis in aanmerking worden genomen: wel de H. Mis maar geen hoofdkussen in een ruimte waarin je je armen niet kunt strekken en drie weken lang het licht 24/7 wordt aangelaten.

De door kardinalen in de media herhaalde mededeling dat de paus waarschijnlijk gratie gaat verlenen van een eventueel op te leggen straf zou kunnen duiden op een deal met de verdachte; gratie wanneer je geen namen noemt van andere betrokkenen.

De vraag is niet beantwoord wat de butler tot zijn handelen heeft bewogen. Hij verklaart veel van de paus te houden maar steelt tegelijk onder meer de inhoud van deels te vernietigen documenten en is ook erg geinteresseerd in vrijmetselarij en de werkwijze van geheime diensten? Aanstaande zaterdag wordt het proces verder afgeraffeld en afgesloten -misschien dat de verdediging dan nog iets interessants te melden heeft. Ik ken uit Nederland gevallen waarin het concept van de uitspraak al in het dossier ligt voordat de zitting heeft plaats gevonden. Misschien is dat hier ook wel zo, waarbij alleen de "paragraaf samenvatting verweer verdachte" door de griffie nog even in acht regels moet worden samengevat.

Wedden dat U deze details niet zult lezen in "The Catholic Daily Prophet" die naar verluidt met zijn laatste stuiptrekkingen bezig is?

woensdag 3 oktober 2012

Zomaar een R.K. School in Heverlee

Waarschuwing:
Dit filmpje bevat schokkende beelden voor R.K. gelovigen!

Uit het schoolreglement:
"Het Sint-Albertuscollege-Haasrode is geen neutrale of pluralistische school. Als katholieke school vragen we van de leraren, de leerlingen en de ouders (*) een positieve medewerking op alle gebied, ook op het godsdienstige".

Bekijk nu het filmpje en lees het onderschrift en oordeel zelf.

"We dreunen wiskundige formules op als gebeden, kastijden en bewieroken ons met boeken. Het kruis is een boekenplank geworden die we meedragen. We delen toetsen uit als hosties".

Heiligschennis als project voor "esthetica". Wat zou het cijfer daarvoor zijn geweest?

Lezers in Belgie worden dringend opgeroepen deze film onder de aandacht van R.K. autoriteiten ter plaatse te brengen, al was het maar dat deze achteraf niet kunnen ontkennen daarvan op de hoogte te zijn.

Ooggetuigenverslag dag 1 proces Vatileaks

Dr. Moynihan schreef op zijn website dit verslag over dag 1 van het proces tegen de butler

dinsdag 2 oktober 2012

Werd de butler ook nog gemarteld ten Vaticane tijdens de voorlopige hechtenis?

Uit The Guardian:

"In a statement to a Vatican court, Paolo Gabriele said after his arrest in May he had been held for at least 15 days in isolation, in a room so narrow he could not outstretch his arms, and where the lights were kept on 24 hours a day.

The 46-year-old told the three judges trying him for aggravated theft that the continuous light had "hurt" his vision, adding that officers had put him under psychological pressure, denying him pillows on his first night in custody.

Attending the hearing was Domenico Gianni, the head of the Vatican police, who was left visibly blushing by the claim. The presiding judge, Giuseppe Dalla Torre, ordered an inquiry.

After the hearing, a Vatican spokesman, Federico Lombardi, said Gabriele had been held in custody according to "international standards", adding: "I didn't have the impression that the conditions harmed the dignity of the prisoner."

Kanttekening:
Wat zouden de betrokken uiteraard allemaal zeer brave en R.K. politie-agenten nu onder ede gaan verklaren over de verblijfscondities? Dat het allemaal pico bello was na hiertoe in het forum internum te zijn geadviseerd met het oog op de hogere belangen die hier spelen? "Paris vaut bien une messe", maar dan net even anders.

Wat zijn de gevolgen voor de strafvervolging als een verdachte is op een dergelijke wijze is behandeld tijdens het gerechtelijke vooronderzoek? Aan het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens zal er in ieder geval niet worden getoetst. Daar staat de R.K.K namelijk ver boven in haar hoogstaande opvattingen over moraliteit en fatsoen.

Wat is trouwens de waarde van de verklaringen van pater Lombardi destijds dat het allemaal wel snor zat met het gevangenisregime? Wat is de waarde van zijn overige verklaringen in het algemeen?

Positief is in ieder geval wel dat de butler de gelegenheid krijgt over de verblijfscondities tijdens een openbare zitting zijn beklag te doen.

"Hoog tijd voor een nieuwe regering die niet wegkijkt van schuldenproblematiek" - 4 slot

Vierde en laatste gedeelte van mijn artikel, dat deze week verschenen is in Tijdschrift voor Schuldsanering (zie ook deel 1, deel 2 en deel 3):

"Komen banken in de problemen wanneer zij worden gedwongen de financiële gevolgen van hun structureel wanbeleid te dragen, dan moeten zij maar worden genationaliseerd, niet tijdelijk maar voorgoed wegens persisterend misbruik van maatschappelijk vertrouwen en het opblazen van de economie van in ieder geval alle landen van de westerse wereld tot een enorme luchtbel die op het punt staat te knappen en waarbij met man en macht moet worden gestreden om dat te voorkomen.

Ik verheug mij op een nieuwe regering die niet voortdurend, al dan niet schaterend van het lachen, wegkijkt van de schuldenproblematiek en van de mensen die als gevolg daarvan dag in dag uit moeten doortobben (samen met hun minderjarige kinderen). Daarbij is het noodzakelijk dat de banken als voornaamste veroorzakers van de economisch crisis aan de teugel worden gereden en zo nodig worden genationaliseerd, in ieder geval onder stringent toezicht inclusief integriteitstoetsing niet alleen aan de poort maar ook gedurende de aanstelling. Banken moeten worden gedwongen tot het nemen van verlies bij de verkoop van woningen die onder water staan en er moet een oplossing komen waarbij de restschuld volgens het geldend regime wordt gesaneerd in minnelijk of wettelijk traject.

Ik hoop ook dat door een nieuwe regering snel orde op zaken wordt gesteld voor wat betreft de problematiek van de samenloop van incassobevoegdheden zoals beschreven in het rapport Paritas passé; deze problematiek heeft kunnen ontstaan door kortzichtig handelen van de wetgever in formele zin en de populistisch0e verlustiging in spierballentaal de wanbetaler nu eens echt stevig te zullen aanpakken zonder oog te hebben voor het integraal incasso effect van dergelijke regelgeving voor de debiteur in een problematische schuldsituatie. Zo heeft bijvoorbeeld opgeklopte maatschappelijke verontwaardiging over niet betaalde premie zorgverzekering geleid tot het juridische monstrum Wet Wanbetalers zorgverzekering met 30% boete van geld op geld en bronheffing, terwijl de concurrente crediteur in de straat weer het nakijken heeft als het aankomt op incasso van zijn vordering, omdat de zorgverzekeraar er al met de buit vandoor is.

Vele gezinnen worden nu geteisterd door een samenloop van beslagen, al dan niet samenhangend met een hypotheekschuld. Zij genieten niet zelden een inkomen ver beneden 90% van de bijstandsnorm, hetgeen zij zeker als zij laaggeletterd zijn moeilijk weten op te krikken tot een leefbaar niveau. Zij hebben er recht op dat onverwijld rechtvaardige oplossingen worden gecreëerd en geïmplementeerd! Slechter dan het nu is, kan het bijna niet worden. Er moet snel iets gebeuren! Dum spiro spero (Zo lang er leven is, is er hoop)".

maandag 1 oktober 2012

Stof tot nadenken

"Hoog tijd voor een nieuwe regering die niet wegkijkt van schuldenproblematiek" - 3

Derde gedeelte van mijn artikel, dat deze week verschenen is in Tijdschrift voor Schuldsanering (zie ook deel 1 en deel 2):
"Mijn oplossing zou zijn: achterstelling van de bank als crediteur voor het volledige bedrag van de vordering bij incasso ten opzichte van de gewone, concurrente schuldeisers en/of beperking van de vordering van de bank tot het bedrag van de termijnafhankelijke opeisbare achterstand al dan niet in combinatie met gedwongen herfinanciering vanuit de Wsnp waarbij de theoretische restschuld onder de schone lei geveegd wordt, aannemend dat aan de voor de Wsnp geldende toelatings- en andere eisen wordt voldaan. Die herfinanciering zou door de Rijksoverheid moeten worden gestimuleerd bijvoorbeeld door een garantieregeling voor de (publieke) kredietbanken. Laat de banken maar opdraaien voor de crisis die zij zelf hebben veroorzaakt, waarbij de banken bij mij niet aan boord behoeven te komen met de stelling dat zij worden getroffen door de gevolgen van echtscheiding en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de huwelijksproblemen van hun debiteuren. Die problemen waren namelijk statistisch uitstekend voorzienbaar voor iedereen die wilde zien. Het CBS onderzoekt iedere vijf jaar de omloopsnelheid van huwelijken en maakte in oktober 2010 bekend dat 1 op de 4 huwelijken strandt. Het is het risico van de banken dat zij zeer veelvuldig hebben gekozen voor het maximale verdienmodel van de aflossingsvrije 120%-hypotheek op basis van twee inkomens.

“De mooiste bloemen groeien aan de rand van de afgrond”, was de legendarische uitspraak van de Rotterdamse bankier Slavenburg in het periodiek overleg van de raad van bestuur van de gelijknamige bank, waar totdat in 1983 de FIOD binnenviel, vervalsing van de administratie en witwassen aan de orde van de dag waren . Slavenburg was daarmee zijn tijd ver vooruit, kunnen we achteraf constateren en lichtend voorbeeld voor onder meer meester -zakkenvuller Dirk Scheringa, tegen wie tot op de dag van vandaag geen strafvervolging is ingesteld .“Kleine dieven stelen klein, grote dieven stelen groot”, placht mijn vader zaliger gedachtenis te zeggen en gelijk had hij! Vele slachtoffers van de DSB kregen in de tussentijd levenslang, maar dat is nu eenmaal het lot van de kleine luyden: “The Poor Pay More!”.

De economische crisis is primair veroorzaakt door de banken die mateloos consumentisme hebben aangemoedigd tegen beter weten in waarbij jaar in jaar uit meer werd uitgegeven dan er werd verdiend vanuit de onzinnige veronderstelling dat deze schulden uit economische groei voldaan zouden kunnen worden -terwijl in de tussentijd betrokkenen hun zakken vulden met even onzinnige bonussen. De overfinanciering in Nederland is nog veel ernstiger dan bijvoorbeeld in de VS en de meeste andere landen in de EU mede door het bestaan van de fiscale rente-aftrek en daarmee verbonden de aflossingsvrije hypotheek .

De consument had dat krediet natuurlijk kunnen weigeren maar dat eiste zelfdiscipline in de vorm van uitstel van behoeftenbevrediging. Uitstel van behoeftenbevrediging is in onze samenleving eerder uitzondering dan regel -en waar dat toe leidt, kunnen we dagelijks zien om ons heen. Hoe is dat toch gekomen? Heeft dat te maken met een stortvloed van tv-reclames waarbij levensgeluk afhankelijk wordt gesteld van nieuwe auto’s. keukens, caravans en zeilboten en de daarmee gemoeide financiering met een telefoontje te regelen is? Dergelijke boodschappen vallen in vruchtbare bodem bij de overwegend stuurloze plofgeneratie die wordt geboren met een mobieltje in de hand en een i-pad onder het kussen en ook langs die weg van jongs af aan met reclame (en virtueel geld) wordt overspoeld".